งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 632
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐานพร    เลาวิชุวกรนุกูล
2. เด็กหญิงภัณฑิลา    ทศนุต
1. นางวิสินี    นุกูลกิจ
2 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กชายวิทยา    โอซากิ
2. เด็กหญิงอรปรียา    กฤตวัชราสน์
1. นางสาวสิริกาญจน์    จิระสาคร
3 3 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา    จุลศรีไกวัล
2. เด็กหญิงสุนิตา    กุลาราช
1. นางสาวจารุณี    น้อยเจริญ
2. นางสาวรัชนี    มโนอิ่ม
4 4 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัชชานนท์    กาญจนเพิ่มพูน
2. เด็กชายราชัน    เดอบราน
1. นางปวริศา    สุดเขต
2. นายวิกรานต์    แก้วพารา
5 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมนัสวี    ศรีคุ้ม
2. เด็กหญิงสุธินี    พิมพ์ทนต์
1. นางราตรี    บูรณสันติ
2. นางเยี่ยมจิต    ตติรังสรรค์สุข
6 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศุภากร    เหล็กเพ็ชร
2. เด็กหญิงภัทรวดี    พุฒเนียม
1. นางสมจิตต์    อึ๊งบำรุงพันธ์ุ
7 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกวินทรา    นาคอ้น
2. เด็กหญิงนนทิชา    เจริญพร
1. นายวิษณุ    คงไพร
2. นายเคบอย    สินสุพรรณ์
8 8 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายปุณยพัฒน์    ธนะสมบูรณ์
2. เด็กชายศุภวิชญ์    ลิ้มประเสริฐ
1. นางนริศรา    มาลาธร
2. นางสุพร    ปาละวงศ์
9 9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกาญจนสุดา    มนต์นิธิกร
2. เด็กหญิงกมลชนก    นามนวล
1. นายปรีชา    ชมภูนิมิตร
2. นางอัจฉรา    มงคลสวัสดิ์
10 10 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนริญญา    ยิ่งเจริญธนา
2. เด็กหญิงปุณยาพร    อ่อนนิ่ม
1. นางสาวอัครวรรณ    เผือกผ่อง
11 11 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิราพร    ขันธิโชติ
2. เด็กหญิงภวินธิดา    มงคลเวทย์
1. นางปราณี    มงคลหล้า
2. นางสาวปาริชาติ    ร่มโพธิ์ภักดิ์
12 12 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุรศักดิ์    เพ็ชร์แก้วหนู
2. เด็กหญิงนันทิกานต์    มีมา
1. นางพรรณทิพา    โศจิศิริกุล
2. นางอาภรณ์    เฉิดไธสง
13 13 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจรรยพร    ปิ่นเกิด
2. เด็กหญิงธนกานต์    ใสประเสริฐ
1. นางจีรภัทร์    พลอยแย้ม
2. นางอารี    วีระจิตต์
14 14 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติพงษ์    เกิดสมบูรณ์
2. เด็กชายธนพงศ์    พงศ์ธีรพร
1. นางสาวปรีชญา    แย้มนิ่มนวล
2. นายโยธิน    พูลกำลัง
15 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงญาดา    เมฆขลา
2. เด็กหญิงเพ็ญสิริ    เทียนเทศ
1. นางสาวกัญญาพัชร    เกตุแก้ว
2. นางวาสนา    ไกรทองสุข
16 16 โรงเรียนมารีวิทย์ สัตหีบ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายศิวกร    ปัญญาอินทร์
2. เด็กชายวรรธนัย    ทองนำ
1. นางปิยรัตน์    เครือชะเอม
17 17 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุวิชา    สิริพิพัฒน์
2. เด็กชายธนโชติ    อังคลักขณา
1. นางสาวณัฐณิชา    หัสราช
2. นางสาวอาลัย    พะสุนนท์
18 18 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุมาลี    หนุนวงค์
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว    สังข์สรรค์
1. นางละดาวัลย์    วางที
2. นางสาวอติพร    อ่วมรอต
19 19 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐฐิชา    ธนาวิชิตฤกษ์
2. เด็กหญิงสิตาพัชญ์    บุญฤทธิ์ชยานันท์
1. นายธเนศ    พงษ์สีดา
20 20 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัญชลีนา สมิตานัน    บอยเมล
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์    ปัญญาคะโป
1. นางสาวจุฑาทิพย์    เอี่ยมสะอาด
21 22 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนวรัตน์    ชมเจริญ
2. เด็กหญิงพรทิพย์    แซ่ตั๊น
1. นางสาวอาภาพรรรณ์    โฆสิตาภา
22 23 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจินตนา    ลามเมิร์ทฟอนบีเริ่น
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    ม่วงนา
1. นางสาวลัดดา    จ่างโพธิ์แจ้ง
2. นางสาวสุภาพร    เตรียรัมย์
23 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพชร    กนิษฐ์
2. เด็กชายธีรภัทร    สามนคร
1. นางสาวพรรณี    ทองอร่าม
2. นายวิบูลย์    หิรัญวงศ์
24 25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายสหัสนัยน์    พรหมศิริเดช
2. เด็กหญิงภัทรสิริ    พรมภักดิ์
1. นางสาวศศิธร    พรหมฉิน
2. นายสหาย    สุระเสียง
25 26 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายวัชรพงศ์    ลิ้มตระกูลธงชัย
2. เด็กหญิงอริสรา    จิตดำรงขันติ
1. นางอริญรดา    จับทอง
26 27 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายปารีส    นิลทลักษณ์
2. เด็กชายปพน    สุสิกขโกศล
1. นางสาวดวงกมล    เวชวงศ์
27 29 โรงเรียนบางบัวทอง สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติ    แผ่นผา
2. เด็กชายภโวทัย    กันทรมงคล
1. นางกฤษดี    จันทร์ตรี
2. นางพัณณิตา    สืบสว่าง
28 30 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฏฐากร    อุดมศักดิ์สกุล
2. เด็กหญิงธนัญญา    โกมล
1. MissKristine    Tono
2. นางสาวธัญญาวดี    พนมเขต
29 31 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนากร    ทันแจ้ง
2. เด็กหญิงสุุกัญญา    จงเชื่อกลาง
1. นางจุรี    อ่อนมี
2. นายเฉลิมศักดิ์    โชคลาภ
30 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐธิชา    กมลสิงห์
2. เด็กหญิงภัทร์พิชชา    เจริญพรปภัสร์
1. นางสาวกุลวดี    กิตติธเนศวร
31 33 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุลิลธร    ปุงปอพาน
2. เด็กหญิงธนภรณ์    กอเจริญวิทย์
1. นางสาวจุุฬารัตน์    ดวงแก้ว
2. นายธีรเชษฐ    ปราชญ์ธนจตุพร
32 34 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรนภา    งามขำ
2. เด็กชายฐิติวุฒิ    สากลวารี
1. นายชัยวัฒน์    จันทร์หง่อม
2. นางสาวเทียมแข    นาคยรรยงค์
33 35 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กชายศราวุธ    รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงมินตรา    ชนะผล
1. นางสาวกานต์ชนก    สุขนิยม
2. นางสาวรังสุรางค์    ทองเงิน
34 36 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงศ์พล    ทับทอง
2. เด็กชายพล    กุลกฤตพงษ์
1. นางสาววารุณี    สุรังสี
35 37 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายเฉลิมพงศ์    กระแสร์ยศ
2. เด็กหญิงสิริกาณ    แสงสุข
1. นายทินกร    ภาคไทย
2. นางสาวไปรยา    วงศ์อุระประเสริฐ
36 38 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายยศกร    ศรีไตรภพ
2. เด็กหญิงนันทฉัตร    สุวรรณโชติ
1. นางนธญา    ปราสีวงศ์
2. นางเกศินี    เกตุหล่ำ
37 39 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กชายปฏิภาณ    โภคินอัคคเดช
2. เด็กหญิงเจนจิรา    สนใจแท้
1. นางศิวรินทร์    แซ่เฮ้ง
38 40 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐณิดา    จ่าลองราช
2. เด็กหญิงสุพิชญา    สายะเสมาวงศ์
1. ว่าที่ร้อยตรีขรรคฤทธิ์    เกิดกระสินธุ์
2. นายชัยวัฒน์    อังคตรีรัตน์
39 41 โรงเรียนกิตติคุณ สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์    จิตอารีวงศ์
2. เด็กหญิงดวงพร    บรรจงแจ่ม
1. นางสาวละอองดาว    ส่วนน้อย
2. นางวรางคณา    กุสาวดี
40 42 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษณพงษ์    สมบูรณ์สุข
2. เด็กหญิงญาณิศา    ทัดทอง
1. นายสุรินทร์    โรจนอุดมวุฒิกุล
41 43 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิวพร    อินทรเนตร
2. เด็กหญิงสดุดี    ยืนนาน
1. Mr.Paulo    Lagman
2. นางสาวศิรินทร์    สาธุสินประเสริฐ
42 44 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายปภังกร    จึงตระกูล
2. เด็กชายณัชนนท์    เสมอมาศ
1. นางสาวสุภาภรณ์    คุ้มเกิด
43 46 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพัชรพร    พงษ์ศรี
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    คำหอม
1. นางสาวน้ำทิพย์    สรหงษ์
2. นางสาวรัตนา    ล้อมทอง
44 47 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายปุณณวิช    กิจนางหงษ์
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา    ช่วยคุ้ม
1. นายปัญจพล    บุญมณีชัยกุล
2. นางอติพร    ทองใหม่
45 48 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุดาภัทร    ฉัตรกวีกุล
2. เด็กหญิงชมลวรรณ    ประดิษฐ์
1. นางสาววันทนีย์    แตะสูงเนิน
2. นางสาวเพชรพร    ขำเนียม
46 49 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุชญา    รุ้งระวีวรรณ
2. เด็กหญิงศศิชา    ศิริอัศวกุล
1. นางสาวสมพร    วันประกอบ
2. นางสาวอรวี    ลาภธนวิรุฬห์
47 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชชาภา    จันทร์สม
2. เด็กหญิงลภัสธากาณต์    พงษ์กระสินธุ์
1. Mr.Dennis    Boltron Escala
2. นางสาวจันทร์จิรา    พรมมา
48 51 โรงเรียนพวงคราม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงยลดา    นราศรี
2. เด็กหญิงณัฐธยาพร    นิ่มเจริญสุข
1. นางสาวช่อม่วง    ม่วงทอง
2. นางยศศิรพัฒน์    โสดแนว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................