งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 633
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอิษยา    หล่อจิตรสอาด
2. นางสาวอมรรัตน์    คงตั้งจิตต์
1. นางกนกวรรณ    ชนะถาวร
2 2 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาววันวิสา    ใหญ่ยอด
2. นางสาววิภาวรรณ    เถียรทิน
1. นางสาวอลิน    ธนภูตินันท์
3 3 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิติพร    สิทธิ
2. นางสาวอัชฌา    ยอดอุดม
1. นางสาวจารุณี    น้อยเจริญ
2. นางสาวรัชนี    มโนอิ่ม
4 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญารัตน์    คำเทศ
2. นางสาวพิมพ์พจี    ใจดี
1. นางจิราภรณ์    ฤกษ์งามสง่า
2. นางไพเราะ    มาตะราช
5 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายนิติพงษ์    เป้าทอง
2. นางสาวภาวิกา    หงส์เชิดชูสกุล
1. นางราตรี    บูรณสันติ
2. นางเยี่ยมจิต    ตติรังสรรค์สุข
6 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายกฤติพงษ์    ประจัญพล
2. นางสาววิชญาพร    พวงจันทร์
1. นางโกศล    เพ็งสาทร
7 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายชัยมนัส    ฤทธิ์ดี
2. นางสาวฉัตรกมลา    บุญมี
1. นางสาวนุจรีย์    รอดประสิทธิ์
2. นายเคบอย    สินสุพรรณ์
8 8 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายคีรี    คีรีวัฒน์
2. นายสรวิศ    วัดจินดา
1. นายธวัชชัย    ดีรัมย์
2. นางสาวเจียรนัย    โพธิ์ประสิทธิ์
9 9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกาญจนา    ธรรมจักร์
2. นายไพฑูรย์    บุตรวงค์
1. นางสุวรรณี    สมที
2. นางอมรรัตน์    อัศวจารุวรรณ
10 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นายขัตติยะ    พงศ์สิริจินดา
2. นางสาวกมลพัชร    อรัญรัตน์โสภณ
1. นางเจศิณี    คุ้มรอด
11 11 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพ์มาดา    หัดรัดชัย
2. นายภรากร    นวมเจริญ
1. นางราตรี    บัวงาม
12 12 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวอริศรา    ภิรมยา
2. นางสาวสิริญานันท์    ปัตนา
1. นายพงษ์พัฒน์    บุริวัน
2. นายไพศาล    หนอกกระโทก
13 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฏฐวิตรา    แสงจ้า
2. นางสาวอัลิปรียา    แซ่แต้
1. นายรัฐพงศ์    สีแสด
2. นางเฉลิมขวัญ    สุขีโมกข์
14 14 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายสรวัฒน์    สว่างอารมณ์
2. นางสาวสุวรี    มิตรศิริ
1. นางวันเพ็ญ    อิสระเสนีย์
2. นางสาวเปรมจิต    แก้วเปรม
15 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพรรษา    เอี่ยมประดิษฐ์
2. นายสิทธิพร    ดอนงาม
1. นางสาวปรัศนี    จิรวงศ์รุ่งเรือง
2. นางสาวอรุณี    ศรีทองอ่อน
16 16 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวชัญญา    โทณะพงษ์
2. นางสาวศิวพร    ชาญรัตน์อัสวกุล
1. นางชารินีย์    สว่างไพร
17 17 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวนันทิชา    พลละคร
2. นางสาวเนตรชนก    เป๊กต๊ะวงศ์
1. นางฉวีวรรณ    อยานนท์
18 19 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์ชนก    สวาทห้อง
2. นางสาวสลินทิพย์    บุญปัญญา
1. นางปนิด    แก้ววิเชียร
19 20 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยาพัชร    เซี่ยงฉิน
2. นางสาวธิดา    สารทอง
1. นางสาวฤทัยรัตน์    ศรีพวงมาลัย
2. นางสาววาทินี    ช่างยนต์
20 22 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นายพีระพล    โสพิศวัฒนวงศ์
2. นายณัชพล    วันทา
1. นางสาวอาภาพรรรณ์    โฆสิตาภา
21 23 โรงเรียนสกลวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวอรนุช    กระจกงาม
2. นางสาวจุฑามาศ    มหัปปภา
1. นางสาวจารุพร    สโมสร
22 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายพิชชากร    แย้มนิล
2. นางสาวชัญญานุช    บุษยาตรัจ
1. นายวิวัฒน์    แสงจินดา
2. นายศรัณยพงศ์    ภัสสพรณ์
23 25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกุลสตรี    สุขกุล
2. นางสาวรัฐนันท์    ภาวนาอุบล
1. นางร่มไทร    รััตนเกรียงไกร
2. นางสาวศศิธร    พรหมฉิน
24 26 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นายจิระวัตร    พูลมี
2. นายธนกฤต    นวมพันธ์
1. นางชุติมา    เที่ยงบางหลวง
2. นางปิยนันท์    ตั้งกองทรัพย์
25 27 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวณภัทร    ลออเสถียรกุล
2. นายปวร    เกียรติยุทธชาติ
1. นายทศพล    เปียแก้ว
2. นางสาวสุพรพรรณ    ธีรวัฒน์วรกุล
26 28 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายวัชรพล    วารุทัย
2. นางสาววิมลรัตน์    ภักดีพรหมมา
1. นางสาวชญาดา    ขยันคิด
27 29 โรงเรียนบางบัวทอง สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวไอยลดา    วนพานิช
2. นางสาวชลธิชา    มุนินทรวัฒนา
1. MissArlene    E.Balaba
2. นางกฤษดี    จันทร์ตรี
28 30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวศุภลักษณ์    ประวัฑฒะนา
2. นายณัฐนันท์    เรืองรัตน์รัศมี
1. นางอิสริยาภรณ์    บริรักษ์ภูสิฐ
29 31 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวปรียาภรณ์    อินต๊ะแสน
2. นางสาวเบญจวรรณ    มะโนปิง
1. นางกนกวรรณ    สร้อยคำ
2. นางสาวชนิดา    ปาลบุตร
30 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นายพัชร    เทวะผลิน
2. นายสุทธิเกียรติ    สุทธากร
1. นายอัศวิน    เชาวนศิลป์
31 33 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวสาธิตา    หาเรือนชีพ
2. นางสาวถนอมวรรณ    เงินงาม
1. นางสาวฐิติกาญจน์    งามเจริญ
2. นางประถมาภรณ์    ทองดี
32 34 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายวรากร    เกตุถาวร
2. นางสาวสุชานาถ    บุญเกิด
1. นางสาวจิรพร    เจริญกิจวัฒนาชัย
2. นายอลงกรณ์    จันทรวิภาค
33 36 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวมณฑิตา    ขำมณี
2. นางสาววาริชา    เห็นชอบดี
1. Mr.Luzviminda    Verdejo Seroy
2. นางสาววารุณี    สุรังสี
34 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวปภาวรินท์พร    โต้ตอบ
2. นายวิชยุตม์    บุญมี
1. นางสาวธัญญพร    อภิรัตนพันธุ์
2. นายนภัทรวิชญ์    โอริส
35 38 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐสุดา    สิทธิเกษร
2. นางสาวสลิลทิพย์    บุตรดี
1. นางสาวธีมาพร    สลุงสุข
2. นายสุระ    ไชยันติร์
36 39 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวระพีพรรณ    โพธิ์ทอง
2. นางสาวกรกมล    ศรีวัฒน์
1. นางศิวรินทร์    แซ่เฮ้ง
37 40 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นายณัฐศักดิ์    ศักดิ์โกมลพิทักษ์
2. นายธราธร    หวังธรรมมั่ง
1. นางสาวกรุณา    จันทร์งาม
2. นางศิริพร    คำสิงห์
38 41 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวนภัสสร    ศรีเมฆ
2. นางสาวตวงพร    กลั่นเสนาะ
1. นางรัชกร    ฉายตะวัน
2. นางศุภลักษณ์    ชูชื่น
39 42 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริลักษณ์    มีวงษ์
2. นางสาวมัลลิกา    พรมห์มิ
1. นายภาสกร    อินโท
40 43 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นายนวพล    รุจิวงศ์
2. นายอนุภัทร    ขวัญยืน
1. นางสาวแสงจันทร์    มณีทรัพย์
2. นายโอบบุญ    ผิวหอม
41 44 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นายกฤษฎา    โชครุ่งเจริญถาวร
2. นายคมกฤช    กล่อมเมฆ
1. นางสาวจริยา    สุขเกษม
2. นางสาวบังอร    สิงห์โตทอง
42 45 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวธิดารัตน์    บุญประดิษฐ์
2. นางสาวอารีรัตน์    ภูนะ
1. นางอัจฉรา    ธัญญวิศิษฐ์
2. นายเอกดนัย    ธัญญวิศิษฐ์
43 46 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวนันทิพร    อู่สุวรรณ
2. นางสาวกมลนารถ    เขาแก้ว
1. นายนัฐพงษ์    ทวนเงิน
2. นางสมพิศ    เจริญผล
44 47 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายชวกร    วนิชอาภาพรรณ์
2. นายธนวัฒน์    เก็จวลีวรรณ
1. นายปัญจพล    บุญมณีชัยกุล
2. นางสาวสุริยา    โชติพงษ์
45 48 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายณัฐพล    โพธิ์ศรี
2. นางสาวนิยตา    แสงศรี
1. นางสาวทัชชกร    มอญภาษา
2. นางเมธาวี    เกดา
46 49 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวนภัสสร    ภูรีทิพย์
2. นายวรวัชร    ซาลิมี
1. นายชิตวีร์    มองเพชร
2. นายวีระยศ    ชาลีกุล
47 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายภัทร    ชัชวาลพาณิชย์
2. นายพีระพล    ชาตะรักษ์
1. นางชัญญานุช    บุญยะพุกกะนะ
2. นางสุเนตรา    ศรีสุข
48 51 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นายธนพนธ์    คบทองหลาง
2. นางสาวกัลยา    สมศรี
1. นางสุธีรา    คุณมี
2. นางเสาวณีย์    วรเศรษฐสุขศิริ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................