งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 645
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชญานิศ    มาลี
2. นางสาวเวธกา    เวชกรโกศล
3. นางสาววรรณกุล    กอหรั่งกุล
4. นางสาวอภิสมา    จงใจหาญ
5. นางสาวจุฑาทิพย์    เสียงหวาน
6. นางสาววิลาสินี    แซ่ซื่อ
7. นางสาวศุภลักษณ์    เสงี่ยมวงษ์
8. นางสาวสุพิชฌาย์    ไชยวรุตย์
9. นางสาวภัทรวรรณ    มีประเทศ
10. นางสาวกมลลักษณ์    ศิริอินทร์
11. นางสาวสกาวเดือน    โพธิ์ศรีขาม
12. นางสาวณิชกานต์    ขวัญทองยิ้ม
13. นางสาวปฏิมา    ธรรมรัตน์
14. นางสาวมัณฑิตา    เวียงธรรม
15. นางสาววิรินทร์ญา    ศศินววรกุล
1. ว่าที่ร้อยตรีธานินทร์    วัฒนปฤดา
2. นางสาวพรรณทิพย์    เกษณา
3. นายสมบัติ    รักงาม
4. นายสมพร    ไพศาลธรรม
2 2 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวอนิสา    ผ่องวรรณ
2. เด็กหญิงวารี    บุญลา
3. เด็กหญิงพชรพรรณ    อุดม
4. เด็กหญิงศิริรัตน์    สังข์ทอง
5. เด็กหญิงสังใอ    อ็อก
6. เด็กหญิงจณิสตา    บุญเดิม
7. นางสาวนุ้ย    โป
8. นางสาวจรรยาพร    คีรีเขต
9. นางสาวกนกพร    บุญยุภู
10. นางสาววรจนา    ผลาเกตุ
11. นางสาวลัดดาวัลย์    วงศ์สวรรค์
12. นางสาววรนุช    หอยสังข์
13. นางสาวอนัญญา    สังข์ทอง
14. นางสาวนภัทธา    วงษ์ศิริ
15. นางสาวนริศรา    ศิริรวง
1. นางกัญณิญาพัทน์    มนตรีวงษ์
2. นายดิเรก    ขนรกุล
3. นางน้องนก    เกณิกานนท์
4. นายวิชย์วศิน    พิมพ์เทศ
3 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจันทิมา    สำเนียงแจ่ม
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์    มะลิซ้อน
3. เด็กหญิงอังคณา    บัวศิริ
4. เด็กหญิงวรัญญา    สุขไชยะ
5. เด็กหญิงปวริสา    พันธุสุข
6. เด็กหญิงสุธิษา    แสวงรู้
7. เด็กหญิงกวินทิพย์    สว่างเนตร
8. เด็กหญิงธัญญาเรศ    มีแก้ว
9. เด็กหญิงดวงกมล    สุภาพ
10. เด็กหญิงสุชาดา    ลำใย
11. เด็กหญิงวิสสุตา    เพ็งสว่าง
12. เด็กหญิงพจนาถ    ธรรมวงค์
13. เด็กหญิงธัญวรัตน์    สินชัย
14. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ขาตัน
15. เด็กหญิงสุพัตรา    เชียงเห็น
1. นางสาวจินตนา    หนองปิงคำ
2. นางสาวณัฐกานต์    ชื่นหุ่น
3. นายสมเจต    บุญมี
4. ว่าที่ร้อยตรีเกษม    วรรณะ
4 6 โรงเรียนบางระจันวิทยา สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายคธาวุธ    สังขวารี
2. นายพีระพัฒน์    ชูเชิด
3. นายศิรสิทธิ์    คำดี
4. นายโกวิท    คำแผน
5. นางสาวกาญจนาพร    เรืองศรี
6. นางสาวสุธิดา    ภูใบบัง
7. นางสาววรรษิดา    บัวพันธุ์
8. นางสาวศิรินภา    แย้มพราย
9. นางสาวปนัชดา    ก้อนแข็ง
10. นางสาวธารฐณัฎฐ์    ใบเนียม
11. นางสาวจุตพร    รุ่งเรือง
12. นางสาวภัททวรรณ    หลอดยา
13. นางสาวฐิติกา    กรรณรัตน์
14. นายสหรัฐ    จันทร์เทียร
15. นางสาวจีรพรรณ    แจ่มศรี
1. นางกุสุมา    มหาสวัสดิ์
2. นายจิรพนธ์    บุญเหลือ
3. นายสายชล    ทองประเสริฐ
4. นายสุวัฒนา    เครือเมฆ
5 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพรนิภา    โสลุน
2. นางสาวอทิตยา    หอยสังข์
3. เด็กหญิงผกาวรรณ    สุดอารมณ์
4. นางสาววราวรรณ    อ้นสืบสาย
5. นางสาวรสริน    บุญชู
6. เด็กหญิงยุพา    ตะพัง
7. เด็กหญิงปนิดา    มาเทศ
8. เด็กหญิงกมลชนก    เปรมศรี
9. เด็กหญิงศานตมล    ท่าฉลาด
10. เด็กหญิงสุภัสสร    แสนชา
11. เด็กหญิงพชรพร    ธงชัย
12. นางสาวกวินนา    ฮวบนิล
13. เด็กหญิงวิภาดา    แสงฉาย
14. เด็กหญิงโชติกา    สงวนวงศ์
15. นางสาวธนพร    ปักศร๊
1. นายเกรียงไกร    แก้วช่วย
2. นางเกศิณี    ทับทิมชัย
6 8 โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวชญานุช    วระมูล
2. นางสาวครองขวัญ    พงศ์ประจักษ์กุล
3. นางสาวอรนุช    บุตรสีทา
4. นางสาวอรยา    อึ๊งดำรง
5. เด็กหญิงอัญชลี    เรืองศรี
6. นางสาวอรัญญา    หุ่นหลา
7. นางสาวนุชวรา    วันดี
8. เด็กหญิงสุภาพร    ชุ่มแจ่ม
9. เด็กหญิงอารียา    ร่มเย็น
10. นางสาวนภาพร    ตันโชกี
11. เด็กหญิงทัศนีย์    คำนักดิษฐ์
12. เด็กหญิงธารารัตน์    ทากุดเรือ
13. นางสาวธัญนิชา    จารุรัตน์กิจ
14. เด็กหญิงธัญญารัตน์    วิสันเที๊ยะ
15. เด็กหญิงสุกรรณิกา    ตันโชกี
1. นายสุทธา    ช่วยแจ้ง
7 9 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนายุทธ    ทับปาน
2. เด็กหญิงสุวรรณี    นาคูณ
3. เด็กหญิงณัฐมล    พุดษา
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    โพธิ์สาร
5. เด็กหญิงอาทิตยา    พรมมา
6. เด็กหญิงรัชติกา    หิรัญชาติ
7. เด็กหญิงจิตรวิมล    อนันต์
8. เด็กหญิงวราลี    กูดจันทึก
9. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ขันเงิน
10. เด็กหญิงสิรินธร    อ่อนไธสง
11. เด็กหญิงเพ็ญธิยา    ศรีครุฑฒา
12. เด็กหญิงกรสดาง    ศรีไพร
13. เด็กหญิงนภัสกร    เกตุแก้ว
14. เด็กหญิงมยุรี    ลิ่มเชย
15. เด็กหญิงณัฐพร    กองใจ
1. นายคมสันต์    จงแจ่มใส
2. นายธนิศ    วงศ์เสถียร
3. นายประกัน    เหลืองอ่อน
8 10 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญาณัฐ    ศิริโชติ
2. นางสาวโชตนา    แซ่จึง
3. นางสาวสุภัทรา    พึ่งแพง
4. นางสาวศศิธร    ดาราโรจน์
5. นางสาวณัฐชา    สารขวัญ
6. นางสาวทัศนีย์    คล้ายพฤกษ์
7. นางสาวรุ่งนภา    คมขำ
8. เด็กหญิงรวงผึ้ง    เอี่ยมอำไพ
9. เด็กหญิงจินต์จุฑา    มงคลทรง
10. เด็กหญิงนวลนภา    สมจิตร
11. เด็กหญิงอมรรัตน์    ดวงมรกต
12. เด็กหญิงชมพูนุช    ฉิมพลิกานนท์
13. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    รักษ์วงศ์
14. เด็กหญิงกนกวรรณ    เหลาเกตุ
15. เด็กหญิงธิติพร    หลำวรรณะ
1. นายกิตติพิชญ์    เอียดซัง
2. นายนิวัฒน์    บรรจงรักษา
3. นางมุยรี    พลับสวาท
4. นายศักดิ์ชัย    ปานปิ่นแก้ว
9 11 โรงเรียนไตรราชวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ    เท่าเทียม
2. เด็กหญิงสิริพรพันธ์    เพชรชนะ
3. เด็กหญิงธนพร    พันธ์ดี
4. เด็กหญิงปนัดดา    สุวรรณวงศ์
5. เด็กหญิงพิมพ์พร    พิมพ์เพ็ง
6. เด็กหญิงวริศรา    พันธุ์วา
7. เด็กหญิงนันทชพร    จิตรลม
8. เด็กหญิงดวงยิหวา    วงษ์ทองดี
9. เด็กหญิงสรัลธร    แก้วเลี้ยง
10. เด็กหญิงฐานมาศ    เที่ยงหนู
11. เด็กหญิงมุฑิตา    วงษ์อำมาตย์
12. เด็กหญิงณัฐริกา    พัดเย็น
13. เด็กหญิงชลธชา    งามทรัพย์
14. เด็กหญิงวรรณิษา    สมทรัพย์
15. เด็กหญิงนภสร    ภัคดีโต
1. นางสาวบุญเรือง    สังฆ์ศุข
2. นายประยูร    ภู่เพชร
3. นายวุฒิชัย    บุญเรือง
4. นายสมหมาย    ทองเรือนดี
10 12 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายพัลลภ    อับษร
2. นางสาวเกษร    แหมสันเทียะ
3. นายฐิติพงษ์    ไชยเทศ
4. นางสาวลลิตา    แก้วมณี
5. นางสาวสาธิตา    ทศพร
6. นางสาวกันตนา    โพธิ์ทอง
7. นางสาวศุจินธร    แซ่ลิ้ม
8. นางสาวภานุรัตน์    มโนรัตน์
9. นางสาวปานตะวัน    พรหมแสวง
10. นางสาวเพียงขวัญ    หล้าสกุล
11. นางสาวอนัตญา    รัตน์สำเนียง
12. นางสาวมาลินี    ทรงประดิษฐ์
13. นางสาวเสาวลักษณ์    ภูตน
14. นางสาวรุ่งอรุณ    พิลาหอม
15. นางสาวจินดารัตน์    ก๊กมาศ
1. นางรศิญา    หาจันทร์
2. นายสันติ    นวลกลาง
3. นางสาวสุวิเปรียว    บำรุง
4. นายเอนก    บัวกลาง
11 13 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรทัย    งามวงษ์
2. เด็กหญิงอารียา    จันทร์เทพา
3. เด็กหญิงยุวเรศ    สาอุบล
4. เด็กหญิงวิรมณ    เที่ยงตรง
5. เด็กหญิงปิยพร    คำมี
6. เด็กหญิงณัฐธยาน์    รักไร่
7. เด็กหญิงชุติกาญจน์    พุ่มพวง
8. เด็กหญิงพัทธวรรณ    เที่ยงตรง
9. เด็กหญิงภิชาดา    ปุยพันธ์
10. เด็กหญิงอัจจิมา    ธงชัย
11. เด็กหญิงโชติกา    ดอนมอญ
12. เด็กหญิงพรพรรณ    จันทร์บุญแย้ม
13. เด็กหญิงญานี    อุ่นกุดเชือก
14. เด็กหญิงณัฐรัตน์    เถื่อนถ้ำแก้ว
15. เด็กหญิงปรายฟ้า    สง่างาม
1. นายอาทิตย์    จูรกรรณ์
12 14 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์    ตะเนาศรี
2. เด็กหญิงมะหมี่    จุฬาศรี
3. เด็กหญิงอารียา    จันตานา
4. เด็กหญิงปิยวรรณ    อวนมินทร์
5. เด็กหญิงกุลณัฐ    ขำพินวงษ์
6. เด็กหญิงกนกวรรณ    ศรีพารัตน์
7. เด็กหญิงเบญจวรรณ    เจริญสุข
8. เด็กหญิงกรณิศ    สุประกอบ
9. เด็กหญิงอรศิณีย์    เล็กมาบแค
10. เด็กหญิงสุพัตรา    จิตต์งามยิ่ง
11. เด็กหญิงสุกัญญา    พรมสวัสดิ์
12. เด็กหญิงมณฑิรา    จันจีบ
13. เด็กหญิงเจนจิรา    สงพรมทิพย์
14. เด็กหญิงอัญชลี    ธรศรี
15. เด็กหญิงปนัดดา    กล่ำทอง
1. นายณรงค์    ประสงค์อยู่
2. นางสาวดารินนา    ปานเสน
3. นางสาวอารีรัตน์    สูงสมสกุล
4. นายไพฑูรย์    วิเวก
13 15 โรงเรียนดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุทธิกาญจน์    ศรพรหม
2. นางสาวจิรประภา    เสนาพิทักษ์
3. นางสาวอุดมพร    เขียวสด
4. นางสาววิภาวดี    แซ่ล้อ
5. นางสาวดวงตา    วิลาวงศ์
6. นางสาวพิชญา    มั่นเขตรวิทย์
7. นางสาวปานตะวัน    คุณโท
8. นางสาวบัณฑิตา    ศรีบุญเพ็ง
9. นางสาวมุกดา    เพชรดี
10. นางสาวกัณฐิกา    พุ่มพันธุ์วงศ์
11. นางสาวแสงเดือน    ผิวอ่อนดี
12. เด็กหญิงสาวิตรี    อบน้ำ
13. เด็กหญิงเบญจมาศ    วงษ์สวด
14. เด็กหญิงนิษารัตน์    ชดประสิทธิ์
15. นางสาวประกายจันทร์    สีราดเรา
1. นางบังอร    โชระเวก
2. นางสาวพฒนพร    กิจผดุงเกียรติ
3. นายพิสิฐษ์    แก่นทอง
4. นายวิริยะ    ชูวงค์วาลย์
14 16 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวศิลวรรณ    บุญวิทยา
2. นางสาววรากร    นามโฮง
3. นางสาววาสิฏฐี    ปาทาน
4. นางสาวกุลธิดา    รักษาราษฎร์
5. นางสาวยลลดา    เหลียงตระกูล
6. นางสาวอภิชญา    เบี้ยไคล
7. นางสาวนัทติกา    โพริย้า
8. นางสาวทิติภา    รุ่งสินสิริกุล
9. นางสาวอรินญา    บริโพชน์
10. นางสาวราตรีน่าเชอรี่    เวบบ์
11. นางสาวเอล็กซ์ซานเดรีย    มัคคี
12. นางสาวปฐวีวรรณ    ทองใบ
13. นางสาวสุริย์ริสสา    บุญประเสริฐ
14. นางสาวกนกกร    เขียนดี
15. นางสาวนิรชา    สุดกล้า
1. นางสาวทราภรณ์    สุนทรกะลัมพ์
2. นางสาวสุชาดา    ภักดี
3. นางสาวเพ็ญพร    พูลสมบัติ
4. นางสาวโสภัคค์    เตี่ยไพบูลย์
15 17 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรปรียา    ชำนาญผล
2. เด็กหญิงอรรจน์ชญาณ์    ทวิมังสะภูมิ
3. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ    ชุมจันทร์
4. เด็กหญิงพลอยสุรางค์    สีบัวน้อย
5. เด็กหญิงณิชกานต์    จิรานิธิกุล
6. เด็กหญิงภัทรินทร์    พรศิริรุ่ง
7. เด็กหญิงมินตรา    อัมพานนท์
8. เด็กหญิงกนกอร    แสนยะ
9. เด็กชายเอกสิงห์    บุญผดุง
10. เด็กหญิงเสาวณีย์    พูลดาวทอง
11. เด็กหญิงณภัทรพร    ปั้นทรัพย์
12. เด็กหญิงชิดชนก    สมสร้าง
13. เด็กหญิงธัญสิริ    จันทร์รัง
14. เด็กหญิงสุธาดา    กัณหานนท์
15. เด็กหญิงนิภาพร    เกษแตง
1. นางนิธัญญา    บุญญภพ
2. นายสรัล    กันทะนิด
3. นางสุมาลี    รามฤทธิ์
16 18 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวาสนา    ร่มไพรงาม
2. นางสาวสายพิณ    เหล่าศรี
3. นางสาวกานดา    ปุณณะการี
4. นางสาวฐิติวรดา    จุติ
5. นางสาวดารา    -
6. นางสาวอภิญญา    แซ่ลิ้ม
7. นางสาวแปะริน    -
8. นางสาวฐิติรัตน์    เพิงสูงเนิน
9. นางสาวรัชนาจ    ว่องวัฒนวิโรจน์
10. นางสาวสุภาพร    หงษ์สุขสวัสดิ์
11. นางสาวลัดดาวัลย์    พระคุณวิเศษ
12. นางสาวกชกร    ขันธีระจิโรจน์
13. นางสาวกรองกาญจน์    อรุณศรีสุวรรณ
14. เด็กหญิงญารัชนี    จุติ
15. นางสาวสุนิสา    ไทรสังขณรงค์
1. นางสาวฉวีวรรณ    เอี่ยมพญา
2. นางสาวรัชชนันท์    ชัยรักเกียรติ
17 19 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวปภาวดี    จันทร์นิเวศน์
2. นางสาวบุษญามาศ    ปิ่นมณี
3. นางสาวศศิธร    อ้นมา
4. นางสาวสุทธิดา    เสือเดช
5. นางสาวพลอยรุ้ง    สีแดง
6. นางสาวจุฬารัตน์    เย็นสบาย
7. นางสาวเปรมมิกา    ขันทอง
8. เด็กหญิงอติพร    จาดสมุทร
9. นางสาวน้ำทิพย์    จันทร์แจ้ง
10. นางสาวเพ็ญนภา    ชูกร
11. นางสาวน้ำทิพย์    สารีบุตร
12. นางสาวอภิญญา    ช่วยนุกูล
13. นางสาวฐิติมา    ใครสุวรรณ์
14. นางสาวนัจนันท์    หมั่นการ
15. นางสาวกมลชนก    เอี้ยวสุวรรณ
1. นายบัณฑิต    องค์อภิชาติ
2. นางสาววาสนา    สกุลนิติโรจน์
3. นายวินัย    จันทร์หอม
18 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวปราณี    มะณีกลม
2. นางสาวศิริลักษณ์    เพ็งแพง
3. นางสาวขนิษฐา    วระชินา
4. นางสาวณัฐชา    สัมฤทธิ์ดี
5. นางสาวกรรณิการ์    ขันถม
6. นางสาวกาญจนา    กึ่งกาศ
7. นางสาวกวินทรา    เปรมปรี
8. นางสาวกุลิสรา    ตั้งเฉินเจริญ
9. นางสาวชลธิชา    โสดานิล
10. นางสาวณัฏฐกานต์    โจทย์จันทร์
11. นางสาวณัฐธิดา    วิจิตรแพทย์
12. นางสาวดุจฤดี    สุวรรณเมฆ
13. นางสาวนันทภรณ์    โพธิ์นอก
14. นางสาวลลิตา    ว้าวสำโรง
15. นางสาวลิตา    ทองขาล
1. นายกฤติน    หันพิมาย
2. นายประกิต    เตโช
3. นายศิริชัย    นุวงษ์ศรี
4. นางสาวศุภวรรณ    แก้วนารี
19 22 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวนัฐธิชา    แสนเทศ
2. นางสาววนิดา    แก้วบัญดิษฐ์
3. นางสาวจริยา    กิจเจริญวงศ์
4. นางสาวฐาปนีย์    ธนสุขประเสริฐ
5. นางสาวณัฐมล    แก้วเจริญ
6. นางสาวพรพรรณ    ขลิบเทศ
7. นางสาวมธุชา    อมรสันต์
8. นางสาวศิริลักษณ์    ศรีเมือง
9. นางสาวสุพัตรา    ขุนหีบ
10. นางสาวณัชชา    คุ้มภัย
11. นางสาวสุภลักษณ์    เรือนหอม
12. นางสาวสุณิชา    เรือนหอม
13. นางสาวมณีวรรณ์    บวรชัยกิตติกูล
14. นางสาวออมทอง    มงคลสิทธิชัย
15. นางสาวกนกอร    อยู่สำราญ
1. นายกฤษฎา    ทองแย้ม
2. นายพิริยะ    จิตวีรภัทร
3. นายอำนาจ    หิรัญโรจน์
20 23 โรงเรียนสามพรานวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายปริญญา    ใช้โฉมยงค์
2. นายญาณวุฒิ    สีลาด
3. นางสาวศาริณี    อินทะวาท
4. นางสาวธัญญาภรณ์    ทองด้วง
5. นายสุธิเดช    ไกรรัตน์
6. นางสาวนันท์นิชา    มาเจริญ
7. นางสาวมัชฌิมา    ชัยดี
8. นางสาวเกวลิน    พิ้งไธสง
9. นางสาวกนกวรรณ    อินเลิศ
10. นางสาวรัตติยากร    ภักดีอาษา
11. นางสาวณัฐญาดา    จันทร์ชุ่ม
12. นายพีระพงษ์    วงสาสนธิ์
13. เด็กชายรังสรรค์    อุชะชา
14. นางสาวธารทิพย์    พรหมศร
15. เด็กชายศรัณย์    อุทรส
1. นางสาวฐิตารีย์    ทรัพย์มณี
2. นางอัญชลี    เทศสนั่น
21 24 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายศุภมิตร    แสงมณี
2. นายสิทธิโชค    แสงมณี
3. นางสาวอธิชา    ใจดี
4. เด็กหญิงมัณฑนา    รัตนรัตน์
5. นางสาวนัฐญา    เครือมาก
6. นางสาววัชราภรณ์    คงมูล
7. นายจีรวัจน์    เด่นดวง
8. เด็กหญิงพิจิตรา    จันทร์โพรัง
9. นางสาวกนกพรรณ    พัดแสง
10. เด็กหญิงวิลาวัลย์    คีรีวรรณ
11. นางสาวสุภารัตน์    ภิญโญ
12. นางสาวพรพิมล    สบู่ม่วง
13. เด็กหญิงปิยะวรรณ    ทรัพย์มงคล
14. เด็กหญิงบุษราคัม    โชติบุตร
15. เด็กหญิงนิรมล    ทรัพย์มงคล
1. นายสมชาย    สังข์คงเมือง
2. นายสมบูรณ์    ชมชูชื่น
22 25 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภาพร    ศรีเรือง
2. นางสาวประภัสสร    หมื่นแสน
3. นางสาวพรชนก    จันทะเสน
4. นางสาววิมลมาลย์    วิทยา
5. นางสาวณัฐธิดา    แสะสาร
6. นายกิตตินันท์    โทเคน
7. นางสาวสุภาพร    แหวนเงิน
8. นางสาวนลิตา    ฉิมพานิช
9. นางสาวปรรัตน์    สำราญรื่น
10. นางสาวพนิดา    หนูเกาะเรียง
11. นางสาวพรประภา    ไชยรักษ์
12. นางสาวกาญจนา    ยาสุขศรี
13. เด็กหญิงพิกุลทอง    พักภัย
14. นางสาวทิพวัลย์    ศรีสุข
15. นางสาวปรีญารัตน์    จีนเง็ก
1. นายบุญฤทธิ์    ตระกูลธรรมชาติ
2. นางสาวพิมพ์พรรณ    ลีลา
3. นายสัมฤทธิ์    นาดี
23 27 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวเณศรา    พัฒนพันธุ์
2. นางสาวชนกนันท์    หงษาวงษ์
3. นางสาวปุญญิศา    ศรีวิชา
4. นางสาวนัฐชิรา    แท่นนอก
5. นางสาวณัฐธิดา    แจ่มนาม
6. นางสาวเกตุกาญจน์    สวยรูป
7. นางสาวปวิตรา    พุทธกุล
8. นางสาวชนัญญา    วงศ์กัญหา
9. นางสาวสุกัญญา    บุตรศรี
10. นางสาวสุกัญญา    เฉื่อยจันอัด
11. นางสาวอารีวรรณ    ป้อมทอง
12. นางสาววัชรี    แก้วกระจ่าง
13. นางสาวจารุวรรณ    แก้วมาตย์
14. นางสาวพรสวรรค์    เทพเขียว
15. นางสาวนภัสสร    สายดำ
1. นางดวงเนตร    ดิษฐลักษณ
2. นายพงษ์พันธ์    โพธิ์กระโทก
3. นางสาววาสนา    ชุรี
4. นายสัครัฐ    เชื้อโตหลวง
24 28 โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงครองทรัพย์    ดับโศรก
2. เด็กหญิงนัทธมน    ศิริพอง
3. เด็กหญิงน้ำฝน    ชินรัตน์
4. เด็กหญิงศิริประภา    ศุภริท
5. เด็กหญิงสิริกันยา    แซ่อุ่ย
6. เด็กหญิงกรรณิการ์    สายสุข
7. เด็กชายพงษ์วุฒิ    ขันอาสา
8. เด็กหญิงโชติรส    จันทร์อุดร
9. เด็กหญิงพลอย    วีระสิน
10. เด็กหญิงสุชาดา    ประวัติสิทธิ์
11. เด็กชายพิสิฐ    คุณธรรมวิวัฒน์
12. เด็กหญิงธันชนก    นาคมโนธรรม
13. เด็กชายบุญญาฤทธิ์    แซ่เตียว
14. เด็กชายศักดิ์นรินทร์    นิลศรี
15. นายธนพล    ชนิกานนท์
1. นางสาวทิตติยา    ฤทธิ์โต
2. นายวรรณรัตน์    เหลือศิริ
3. นางสาววิยกร    เหลือผล
4. นายเกรียงไกร    พงจรูญ
25 29 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายพงศธร    ใจสุภาพ
2. นายภานุพงศ์    สงกรานต์
3. นายคมกฤษ    เลพล
4. นางสาวญาณิศา    บุนนาค
5. นางสาวบงกชพร    สแตรน
6. นางสาวยลรดา    จอมหงษ์
7. นางสาวอรพินท์    บุญถนอม
8. นางสาวอุมาพร    ตอพล
9. นางสาวรัชนก    การะเกด
10. นางสาวสายธาร    แย้มบุญ
11. เด็กหญิงเก็จมณี    จันทร์แจ่มศรี
12. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    โตสิงห์
13. เด็กหญิงนันทเลิศ    รักเย็น
14. เด็กหญิงปิยภัทร    ภิรมย์คช
15. นางสาวศุภิสรา    ฟื้นสุวรรณ
1. นายชัชชัย    จ้อยใบ
2. นางลลิลลา    ธรรมานุชิต
3. นางสาวสมพร    พรมรักษา
4. นายเฉลิมพงษ์    พลอยแดง
26 30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิริอาภา    ประมวลศิลป์ชัย
2. เด็กหญิงกัลยรักษ์    แก้วพรหม
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ทองมาก
4. เด็กหญิงพีรยา    โภคทรัพย์
5. เด็กชายบูรณ์พิภพ    เจริญสุข
6. เด็กหญิงธิติมา    สราทพันธ์
7. เด็กหญิงศศิภา    สาคร
8. เด็กหญิงอมินทร์ฐิตา    ไชยมงคล
9. เด็กหญิงจุฑาภรณ์    แก้วศรี
10. เด็กหญิงกีรติกานต์    ทุพรหม
11. เด็กหญิงกมลรัตน์    สุขเจริญ
12. เด็กหญิงสุนิตา    วิเศษรัมย์
13. เด็กหญิงเดือน    โพธิ์แดง
14. เด็กหญิงชลธิดา    พูลผล
15. เด็กหญิงวจี    มนตรี
1. นายทรงชัย    วงษ์พรไพโรจน์
2. นายวันชัย    เข็มทิศ
3. นายวัลลภ    นันตา
4. นางสาวศิริราพร    บุญยอ
27 31 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญจวรรณ    สุขจิตต์
2. นางสาวเบญจพรรณ    สุขจิตต์
3. นางสาวนรารัตน์    คงงาม
4. นายศริพงษ์    ปรีดา
5. เด็กชายอำพล    อิ่มพู
6. เด็กชายอนุพงษ์    ดอกกลิ่น
7. นางสาวกาญจนา    กลั่นสำอางค์
8. เด็กหญิงสุนิตา    แม้นพยัคฆ์
9. เด็กหญิงอรวรรณ    งานแข็ง
10. เด็กหญิงอินทิรา    สมงาม
11. เด็กหญิงมาลัยรัตน์    ช่างจัด
12. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    ประยงค์หอม
13. เด็กหญิงกุลกันยา    ทรัพย์เจริญ
14. เด็กหญิงกิตติมา    บุญภู่
15. เด็กหญิงพจมาน    ตั้งสกุล
1. นางสาวปารณีย์    อ่อนคำ
2. นายมุสตอฟาร์    ยีหมาดเหรบ
3. นางสมเกียรติ    ยิ้มเทียน
4. นางอุบล    บรรเทิง
28 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกพร    พุทธสุวรรณ
2. นางสาวชนิดาภา    สวนสงค์
3. นางสาวณัฐวรรณ    ศรีตะปัญญะ
4. นางสาวเมตตา    ทองจันทร์
5. นางสาวอาทิตยา    พรมมินทร์
6. นางสาวสุวิพร    เดชพลกรัง
7. นางสาวนิศารัตน์    อิสระมงคลการ
8. นางสาวสุวีณา    เนียมโห้
9. นางสาววิรวรรณ    ปัญญาศิริ
10. นายสุมณ    เจริญผล
11. นางสาวจุฑามาศ    แก้วเงิน
12. นายสรายุทธ    วงทุมมา
13. นางสาวอัญธิดา    การินทร์
14. นางสาวพรนภา    สหสุนทร
15. นางสาวจิราวรรณ    เมฆพงษ์
1. นางสาวพิศมัย    ทิพยนันท์
2. นายรณชัย    วชิรธานินทร์
29 33 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวชลลดา    อุตรใส
2. นางสาวจรรยพร    โพธิสละ
3. นางสาวสุภัสสรา    คำขุนนุ้ย
4. นางสาวธาราทิพย์    บรรจง
5. นางสาวกุลธารินท์    ธรรมสืบศักดิ์
6. นางสาวณิชกานต์    ศรีวัฒกพงศ์
7. นางสาวนทีกานต์    ทาญาติ
8. นางสาวศิรินภา    เกตุพิลา
9. นายอิทธิพล    มีวอน
10. นายโกษา    ประเสริฐทรัพย์
11. นางสาวกนิษฐา    อานามนารถ
12. นางสาวรัตนาภรณ์    หมวดไธสงค์
13. นายธนกฤต    ชื่นฤทัย
14. นายปัญธนัตย์    ชูรัตน์
15. นายธนาธิป    เพชรทอง
1. นายธีรพัชร์    ศิลาวิโรจน์ธาดา
2. นายประจักษ์    น้อยเหนื่อย
3. นางสาวพรวิมล    คงพูน
4. นายสนธยา    ปาวัน
30 34 โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    แก้วบวร
2. เด็กชายบุญฤทธิ์    วัฒนา
3. เด็กหญิงแพรวา    ดำรงรัตน์
4. เด็กหญิงวิสสุดา    ฉิมพาลี
5. เด็กหญิงชลรดา    ทิมเหลย
6. เด็กหญิงภูษณิศา    ประมูลศรี
7. เด็กหญิงชลาลัย    ด้วงจาด
8. เด็กหญิงณัฐธยาน์    พยอมไพร
9. เด็กหญิงมลธิลา    วงศ์ภักดี
10. เด็กหญิงปิ่นสุดา    สีสาพันธ์
11. เด็กหญิงสาวิตรี    ศรีสวย
12. เด็กหญิงอรอุมา    แซ่นิ้ม
13. เด็กหญิงวันวิสาข์    สาตรสมบูรณ์
14. เด็กหญิงชนาภัทร    เลิศลภ
15. เด็กหญิงกรรณิการ์    ธารามรรค์
1. นางชลภัสสรณ์    เชียงกุล
2. นายฐาปกรณ์    คงสุวรรณ์
3. นายสมชาย    ศาสตร์ศิริ
4. นางอมรารัตน์ธนัน    นิสะโสกะ
31 36 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนภัทร    เวสประชุม
2. เด็กหญิงวิมลวรรณ    เกียรติกิตตินันท์
3. เด็กหญิงพนิดา    หิรัญราศีกุล
4. เด็กหญิงกัลยาณี    สว่างเวียง
5. เด็กหญิงณัฐนันท์    ขอบจิตต์
6. เด็กหญิงทิพากร    มั่นคง
7. เด็กหญิงธนาภา    สุภาภรณ์
8. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    วัฒนะ
9. เด็กหญิงสุธิดา    สงแพง
10. เด็กหญิงวีรยา    จิตรจรูญ
11. เด็กหญิงวริศรา    สุทธศิล
12. เด็กหญิงกวิสรา    สินสมบูณ์
13. เด็กหญิงนันทิชา    ตรีพัชรทิพย์
14. เด็กหญิงบัณฑิตา    เภตรา
15. เด็กหญิงวริศรา    มุกประเสริฐ
1. นางศศิธร    คงชะนะ
2. นายสมเดช    ดวงมหึมา
32 37 โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเบญจมาศ    พรมอินทร์
2. เด็กหญิงอนุธิดา    พระนอนเขตต์
3. เด็กหญิงณัฐนา    ชัยชมภู
4. เด็กหญิงศศินา    ดีปานแก้ว
5. เด็กชายอดิเทพ    สมุทรชัย
6. นายอนาวิล    เวชธนากร
7. นางสาววิชุดา    พรมสิทธิ์
8. นางสาววรรัตน์    คงภูศรี
9. นางสาววรารัตน์    คงภูศรี
10. นางสาวอรวรรณ    วรขันธ์
11. นายศิลา    พรหมศิลป์
12. นายเฉลิมภพ    แท่นดี
13. นางสาววัชรา    แสงจันทร์
14. นางสาวณัฐพรรณ    โอริด
15. เด็กหญิงยุรีย์พร    วิเชียรศรี
1. นางจีรวรรณ    สุขมังสา
2. นายอุดมศักดิ์    ฉัตรทอง
3. นางอุทัย    ศิลธรรม
4. นายเฉลียว    มากประมูล
33 38 โรงเรียนยางรากวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวัลภา    มณฑา
2. นายสราวุฒิ    ย้ำสัญเทียะ
3. เด็กชายอลงกรณ์    ผ่องใส
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    ทองคำ
5. เด็กหญิงมารยาท    แสงแก้ว
6. นายจักรกฤษณ์    โพธิ์สันเทียะ
7. เด็กหญิงชนมล    พุ่มเจริญ
8. เด็กหญิงสุภัตตรา    พุ่มเจริญ
9. เด็กหญิงณัฐกานต์    เขาสันเทียะ
10. เด็กหญิงณัฐวดี    บัวคลี่
11. นางสาวกฤษณา    ปานนูน
12. เด็กหญิงพรรณธร    คนตรง
13. นางสาวบุตรยา    ก้อนทอง
14. นางสาวจิราวรรณ    จันทร์เพ็ชรพะเนา
15. นายอิทธิฤทธิ์    กันหาเขียว
1. นายชวลิต    แสงแก้ว
2. นายนริศ    ปืนแก้ว
3. นายวินัย    ขุมทรัพย์
4. นางสาวอรกัญญา    ปัดเต
34 40 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    เพ็งพงค์
2. เด็กหญิงวสุนันท์    มงคลยุทธ
3. เด็กหญิงสิรินทรา    ศิลป์เมือง
4. เด็กหญิงชนันท์ภรณ์    ทองจีน
5. เด็กหญิงสุทาสินี    พุฒเพชร
6. เด็กหญิงสุภาพร    สงกระสินธุ์
7. เด็กหญิงธันยพร    ทองมี
8. นางสาวกรรณิการ์    รูปท้วม
9. นางสาวกนกรัตน์    สัตบุษ
10. นางสาวพัชราพร    เหมือนจันทร์
11. นางสาวสุรินทิพย์    เพิ่มทรัพย์
12. นางสาวกุสุมา    เพิ่มพูล
13. นางสาวสุพิชชา    นกเทศ
14. นางสาวพิมพกานต์    จีโบ้ง
15. เด็กหญิงจิราวรรณ    เวชสว่าง
1. นายชัยชาญ    แก้วชิงดวง
2. นายศักดิ์รพี    ศรีหาตา
3. นางสาวสุณีย์    พจนศิลป์
4. นางสาวอ้อยทิพย์    เย็นตั้ง
35 41 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวเกศสุดา    มากยอด
2. นายณัฐพงษ์    ยะโก๊ะ
3. เด็กหญิงวาตารี    นรสีห์
4. นางสาวปัณฑ์ชนิศ    ต้นทรัพย์
5. นางสาวศศิกาญจน์    ปานน้อย
6. นางสาวบุษบา    เพชรประดับ
7. นางสาวศิวพร    มีเศษ
8. เด็กหญิงมนัสวี    เกิดจันทร์ตรง
9. นางสาวเบญจมาพร    มีเศษ
10. นางสาวภาวิณี    อิศรางกูร ณ อยุธยา
11. นางสาวณัฐณิชา    ยอดรักษ์
12. นางสาวนันทรัตน์    แซ่เหงา
13. นางสาวกุลณัฐ    จั่นสังข์
14. นางสาวปราณี    ปิ่นทอง
15. นางสาวอรอนงค์    กรองแก้ว
1. นายธงชัย    จีบเจือ
2. นายภาคภูมิ    เจริญชนม์
3. นายสมชาย    สิงหนาท
4. นางสาวเอมวิกา    เพชรทอง
36 42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปณิดา    แซ่ย้า
2. เด็กหญิงน้ำใส    ว้างโภควินท์
3. เด็กหญิงมนพร    แซ่เล่า
4. เด็กหญิงจัด    แซ่ลี
5. เด็กหญิงวันวิภา    แซ่มัว
6. เด็กหญิงกุลสตรี    แซ่ว่าง
7. เด็กหญิงนงนุช    มนัสคีรี
8. เด็กหญิงพิมพิลาไลย    ประเสริฐรัศมี
9. เด็กหญิงภณิดา    แซ่ว่าง
10. เด็กหญิงวัชรา    วันชัยรุ่งรุจี
11. เด็กหญิงวราภรณ์    แซ่หมี
12. เด็กหญิงลี    แสงสว่าง
13. นางสาวจันทภา    มั่นพัฒนาการ
14. นางสาววรรณี    สมบัติรักษา
15. นางสาวนันทิชา    เหมกลาง
1. นางสาวจำเรียง    ไซฉาย
2. นางสาวนลินทิพย์    โพธิ์ตุ่น
3. นางสาวประเทือง    ชื่นเมือง
4. นางเสาวลักษณ์    เทียนสวัสดิ์
37 43 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลลักษณ์    ทองก่ำ
2. นางสาวจีระพา    ชังอินทร์
3. นางสาวสุนิสา    ภาษี
4. นางสาววริยา    วงษ์นิล
5. นางสาวศรีวรรณ    ทองงาม
6. เด็กหญิงกัณย์สินี    ทิพยมนตรี
7. เด็กหญิงกฤติยา    กล้ารบ
8. เด็กหญิงเจลกา    ส่งศรีแจ้ง
9. เด็กหญิงสนิษฐิญา    แสนเดช
10. เด็กหญิงศิริพร    เหลืองกระจ่าง
11. เด็กหญิงรวิพร    สุภาพร
12. เด็กหญิงกุสุมา    ไชยราช
13. เด็กหญิงวิภาดา    สาลิกา
14. เด็กหญิงกนกนิภา    บุญยั่งยืน
15. เด็กหญิงพิมพิดา    สังวรณ์
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภา    เชื้อเอี่ยม
2. นายดิเรก    หนูน้อย
3. นางสาวสมบูรณ์    อัจฉริยะเกียรติ
4. นายอดิศักดิ์    รื่นรมย์
38 44 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิชุกร    หอมทอง
2. เด็กหญิงทานตะวัน    เปลี่ยนสีนวล
3. เด็กหญิงภัทรลดา    จันทร์ส่อง
4. เด็กหญิงรัฐพร    สุวรรณสว่าง
5. เด็กหญิงวรษา    ทองใส
6. เด็กหญิงปิยะธิดา    เดชณรงค์
7. เด็กหญิงบุญญานุช    เจียมใจ
8. เด็กหญิงอกนิษฐ์    เคนเครือ
9. เด็กหญิงพรรษชล    บรรเจิดจรัสเลิศ
10. เด็กหญิงศุภนิดา    กอบผดุงเกียรติ
11. เด็กหญิงจิรวัลย์    จันทศิลป์
12. เด็กหญิงปิยะนันท์    ฉายมุกดา
13. เด็กหญิงพรชีวา    ภู่เบญญาพงศ์
14. เด็กหญิงวรัญญา    เกษร
15. นางสาวกุลนาถ    นงค์ทอง
1. นายคงไท    ตรีวนิชย์กุล
2. นางสาวปิรัณญ์สิริ    ปลิปลื้มโอฐ
3. นางสาวพรไพลิน    ช่อกระทุ่ม
4. นางสาวเกวลี    น้ำใจสุข
39 45 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายทรงพล    ทองมา
2. เด็กหญิงทิพวรรณ    โทสันเทียะ
3. เด็กหญิงวีรยา    สอดศรี
4. เด็กหญิงสุชานันท์    ทิพย์คูนอก
5. เด็กหญิงจิตตมาส    ประพันธ์
6. เด็กหญิงบุญดา    นิ่มปั่นฝ้าย
7. เด็กหญิงมาลัย    ดีงาม
8. เด็กหญิงสุปราณีย์    พันชนัง
9. เด็กหญิงโชติรส    สิงห์พา
10. นางสาวศุภรัตน์    สมมาตร
11. นางสาวอินทิมา    ผลานันทนิท
12. นางสาวธิดารัตน์    คำวิชัย
13. นางสาวจารวี    อินมณี
14. นางสาวศรัญญา    ผดุงพิพัฒน์
15. นางสาวอรัญญา    บรรทองทิพย์
1. นางสาวพนิดา    สุวรรณมาลา
2. นางสาวยศวดี    สังข์ปาน
3. นางสาววัลลา    ยศตระกูล
4. นางสาวไพลิน    เทียนปรุ
40 46 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐพร    คุ้มสมบัติ
2. นางสาวกัญญารัตน์    โพธิ์ศรี
3. นางสาวเกล็ดไพลิน    แก้วเรือง
4. เด็กหญิงกรรณริการ์    เปรมทอง
5. เด็กหญิงจตุพร    จีนสุขแสง
6. เด็กหญิงกัลยา    ขันทอง
7. เด็กหญิงสิดาพร    ประไพ
8. นายมงคล    ล้อมวงษ์
9. นางสาวธีราพร    ร่มโพธิ์ชี
10. นางสาวไอริณ    หงส์ทอง
11. นางสาวเอมวิกา    เสือเขียว
12. นางสาวนฤมล    ราชจำเริญ
13. นางสาวจันทิมา    เทพบุตร
14. นางสาวศิริพร    เมืองวงษ์
15. นางสาวอรสา    รารูล
1. นายณัฐพล    ดวงจินดา
2. นายสุทิน    วันบรรเจิด
3. นายเทวพร    ภูฆัง
4. นายโอวาท    ขอผึ้ง
41 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวศรสวรรค์    ลุนเสนา
2. นางสาวปรมาภรณ์    นิยมวงษ์
3. นางสาวณัฐธิดา    เทพานวล
4. นางสาววัลลาภา    เทียมพล
5. นางสาวทินมณี    บุญอภัย
6. นางสาวศิริพร    สุภาพักตร์
7. นางสาวปกิตา    เจริญวงษ์
8. เด็กหญิงภัทรพรรณ    ผลประเสริฐ
9. เด็กหญิงธนัชพร    โพธิบาย
10. นางสาวนฤมล    ยิ้มเยื้อน
11. นางสาวพรพะเยาว์    อุ่นไฝ
12. นางสาวนิชาภา    เลือดศรี
13. นางสาววจิรา    สุขศรี
14. เด็กหญิงสิริลักษณ์    ปิ่นทอง
15. นายออมสิน    รุ่งแจ้ง
1. นายณรงค์ชัย    รอดอยู่
2. นายพรชัย    ผู้ช่วย
3. นางอรชร    พฤกษากิจ
4. นางอุบลวนา    วงเวียน
42 48 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฏฐา    ทุมนิมิตร
2. นางสาวฐิตินันท์    สุมอยู่
3. นางสาวณัฐยาภรณ์    หยงสตาร์
4. นางสาวพรพิชชา    ชาญสมา
5. นางสาวปารนีย์    โมอ่อน
6. นางสาวธนพร    หุ่นดี
7. นางสาวจิตราพร    อุ่นใจ
8. นางสาวพัชรินทร์    ภาคธรรม
9. นางสาวปวันรัตน์    แสงอรุณ
10. เด็กหญิงชนพร    สำราญ
11. เด็กหญิงเบญจมาศ    ทองบำรุง
12. เด็กหญิงธมนวรรณ    ฉลาดถ้อย
13. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    ตาลเจริญ
14. เด็กหญิงภัทรสลาวดี    พลาผล
15. เด็กหญิงวิรัณยา    ประสิทธิ์
1. นายชูโต    เฉื่อยรัมย์
2. นางณัฐพร    จันทร์ดุสิตขจร
3. นายสมชาย    จิวะตระกูลธรรม
4. นายอภินันท์    วันทา
43 49 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายวาณิตย์    เพิ่มพูน
2. นายขวัญชัย    รอดแสง
3. นางสาวศุภวรรณ    ศรียะ
4. นางสาวอัญชิษฐา    แจ้งสว่าง
5. นางสาวเบญจรัตน์    จันทร์โต
6. นางสาวณัฐอร    โตเจริญ
7. นายชลิตพล    ตั้งชั้ว
8. นายนวิน    วงศ์เอี่ยม
9. นางสาวอมรรัตน์    เมืองจีน
10. นายปฏิภาณ    อินทร์สนธ์
11. นายอลงกรณ์    วงศ์อุดม
12. นางสาวหทัยชนก    มาชเชียงไชย
13. นางสาววิรัลพัชร    ทองดี
14. นางสาวจัญจรี    ชื่นชูวิทย์
15. นางสาวนัฐธิดา    ยะยา
1. นายธีระพันธ์    เสถียรทวีกิจ
2. นางสาววชิรญาณ์    ผาจวง
3. นางสาวเยาวดี    จันทรวงษ์
4. นางสาวแก่นแก้ว    สุขลิ้ม
44 50 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิราพร    เคนประจง
2. เด็กหญิงนันทวัน    สุวรรณรัตน์
3. เด็กหญิงวารุณี    บุญพิมพ์
4. เด็กหญิงณภัสสฬาภา    คำบริบูรณ์
5. เด็กหญิงเกวลิน    คงวงศ์ญาติ
6. เด็กหญิงณัฐรัตน์    สุขสมัย
7. เด็กหญิงอริสรา    ขวัญยืน
8. เด็กหญิงจิรชยา    กอเซ็ม
9. เด็กหญิงอุมาพร    โชติกวิล
10. เด็กหญิงจิตรินทร์    ด้วงเงิน
11. เด็กหญิงชุลีพร    อิ่มภู
12. เด็กหญิงศยามล    จันทร์สนิท
13. เด็กหญิงเจนจิรา    บุญชัยยง
14. เด็กชายปรีชา    อินทร์ประจง
15. เด็กชายภาคภูมิ    ปนธะรังษี
1. นางสาวฐิณิชดา    ช่างบุ
45 51 โรงเรียนตาพระยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาววิศิณี    สาคำดวง
2. นางสาวอัศนี    มั่นจิตร
3. นางสาวหัทยา    มากกว่าวงค์
4. นางสาวกิตติมา    แสงเย็น
5. นางสาวเจตสุภา    พุทธจิตร
6. นางสาวอาภาพร    แสนกล้า
7. นางสาวผริตา    อาจไธสง
8. นางสาวพาขวัญ    ชมพู
9. นางสาวภัทรา    เกตุพงษ์
10. นางสาวชฎาธร    พุทธา
11. นางสาวพิชชาภา    มั่นจิตร์
12. นางสาวดารากาญจน์    แก้วกัน
13. นางสาวศรินทร์ทิพย์    อัมพุธ
14. นางสาวอรวรรณ    ชาวนา
15. นางสาวสร้อยฟ้า    จันทร์ล้ำ
1. นางนันทวัน    สอนซี
2. นายวิลาศ    เสมา
3. นางสาวสุวิมล    พงษ์เก่า
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................