งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 646
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภาลิณี    ทำนุทัศน์
2. เด็กชายปณิธิ    โอศิริพันธ์
1. นางสาวชลดา    อานี
2. นางเนาวรัตน์    หน่อแก้ว
2 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาลิตา    เจริญเผ่า
2. เด็กหญิงสายธาร    ดอกไม้ไหว
1. นางรุจิรา    เพิ่มพิมล
2. นางหทัยภัทร    บุบผาชาติ
3 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายนเรนทร์    ธรรมสุภา
2. เด็กชายมนัสวิน    อินทร์สิทธิ์
1. นายกรวิก    เอ็นดูรัศมี
4 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนัญชิดา    เบี่ยงกลาง
2. เด็กหญิงอรจิรา    สีทา
1. นายนิกร    พูลสวัสดิ์
5 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปัญจรัตน์    สงเคราะห์
2. เด็กหญิงภัณฑิรา    คำแหง
1. นายพรประเสริฐ    ปรัชเจริญวนิชย์
2. นางมาลี    สอนดี
6 7 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายจิรวัฒน์    สมคิด
2. นางสาววิลาสินี    กลั่นบุศย์
1. นายสุกิจ    ภู่ไพโรจน์
2. นางสุธีรา    สุกใส
7 8 โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธัญรัตน์    เตชอมรศิริ
2. เด็กชายหัสดิน    สาลีลาด
1. นางจิราภา    ลิ้มศิริเกียรติ
2. นางวรดา    ศรีอ่อน
8 9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรรษชล    วชิระสิริกุล
2. เด็กหญิงไพลิน    ทินจันทร์
1. นายธีระพงษ์    พงษ์จันโอ
2. นางสมพร    ศัพท์พันธุ์
9 10 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญญธรณ์    ฉัตรทิน
2. เด็กหญิงโสภิสา    สุขไพศาลกุลภัทร
1. นางสาวสุนทรี    เลาหวิริยะ
2. นางเกศิณี    แสงทับทิม
10 11 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอาภัสร    ภู่ประดิษฐ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    ประมวลสุข
1. นายนิรุธ    บัณฑิโต
11 12 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวรัตน์ฐาภัทร    หลักทรัพย์
2. นางสาวสุภาวิณี    จากศรี
1. นายวัชระ    ทองแก้ว
2. นางสุชาดา    ทองแก้ว
12 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิรภพ    จิรแพศยสุข
2. เด็กหญิงอารยา    ถนอมตน
1. นายสืบ    แตงบุตร
2. ดร.สุมาลี    ศรีสม
13 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กชายสรินธร    รัตโนภาส
2. เด็กชายธีธัช    พิราณรัมย์
1. นางสุรีย์    ศรีมกุฎพันธุ์
2. นางอุไรวรรณ    คล้ายนาค
14 15 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปรียาเรศ    มีดา
2. เด็กหญิงปวันรัตน์    อาจคงหาญ
1. นางปริศนา    รุจิรัตน์เจริญ
2. นายปวงเศรษฐ์    เกษสงคราม
15 16 โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงลดาวัลย์    เกษา
2. เด็กชายวรกรานต์    นามเเสง
1. นายเฉลิมชัย    โทบุดดี
16 17 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    ชัยมณีกริช
2. เด็กหญิงนฤมล    สวนพุฒ
1. นางอนงค์ธนางค์    พิมพ์ทนต์
2. นางอุดมลักษณ์    ศิริกุลเลิศรัฐ
17 18 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายปิยวัฒน์    รอดผึ้ง
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์    ศิริสวัสดิ์
1. นายพรหมมาตร์    ศรีนิล
2. นายสราวุธ    ขันแก้ว
18 19 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงน้ำฝน    บุญสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปลา    สมบูรณ์
1. นางสาวบุญสม    แช่มช้อย
2. นางสาวเยาวลักษณ์    ร้อยอำแพง
19 20 โรงเรียนเมืองปราณบุรี สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายรุจิภาส    ช้างน้ำ
2. เด็กหญิงขนิษฐา    ชนะธาร
1. นางสาววีณา    พนาพิทักษ์กุล
2. นายอำนาจ    พนาพิทักษ์กุล
20 21 โรงเรียนหินกองวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรนันท์    อินเปล่ง
2. เด็กหญิงอรอุมา    บุญชั่ง
1. นางชญานันท์    ตะถะวิบูลย์
2. นายสมพล    นาถเสวี
21 23 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กชายธัชพันธุ์    อภิวิชญ์ชลชาติ
2. เด็กชายกฤษฎารัฐ    กุลชนะยุทธ์
1. นายณัฏฐกร    รุ่งจำเริญ
2. นายสิทธา    ประมวลทอง
22 24 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิริเพ็ญ    โหมดม่วง
2. เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน    วงค์หาญ
1. นายประกอบ    เสมอภาค
2. นายสงกรานต์    สุสุทธิ
23 25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชพร    กฤษณีไพบูลย์
2. เด็กหญิงกรองกาญจน์    แซ่ตั้ง
1. นางรุ่งนภา    พงษ์ประเสริฐ
2. นางหนึ่งฤทัย    ทรัพย์พร้อม
24 26 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    สกุลพราหมณ์
2. เด็กหญิงณัฐคณา    คงเจริญ
1. นายกำจัด    ใจดี
2. นายยุทธการ    ขวกภูเขียว
25 27 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจริยา    ใจถาคำ
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา    ชักนำ
1. นายกฤตนุ    พรมวัง
2. นายสุนันท์    บุญเพชร
26 28 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสโรชา    ทรัพย์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    ใหม่เอี่ยม
1. นายศิริธร    ช่วยสงคราม
27 29 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุกัญญา    แย้มสำรวล
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์    ศรีนาค
1. นางสาวน้อง    แพทอง
2. นางสาวสมพร    พรมรักษา
28 30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กชายสราวุธ    อุ่นอารมณ์
2. เด็กชายรักภูมิ    วนาสินชัย
1. นางสาวดวงพร    เชื้อพรมศรี
2. นางยุพา    ยอดปัญญา
29 31 โรงเรียนวินิตศึกษาในราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    บุญเสริม
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์    สถาปนศิริ
1. นางกรุณา    สิงหลวะ
30 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภัสมนต์    ศรีนครา
2. เด็กหญิงดวงกมล    หมุนพิม
1. นายฉัตรชัย    อู่ตะเภา
2. นายประสิทธิชัย    เกตุไทย
31 33 โรงเรียนสวนอนันต์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายธนวัฒน์    ศิลา
2. นายณัฐกิิิตติ์    ผิวขำ
1. นางจุไรลักษณ์    ควรรับส่วน
2. นายบุญฤทธิ์    ทรัพย์มี
32 34 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภาณี    ดำประภา
2. เด็กหญิงสโรชา    วารีรักษ์
1. นายมานะ    ประสาทศิลป
2. นายวุฒิ    แก้วสารถี
33 35 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กชายธีรภัทร    นุชวงษ์
2. เด็กชายสุริยา    หงษ์เวียงจันทร์
1. นายกฤษณะ    มีดี
2. นายกฤษดา    บัวศรี
34 36 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายตฤน    เชาวน์วุฒิสุข
2. เด็กชายวิชชากร    จันทร์กูล
1. นางกุหลาบ    เกิดหลำ
2. นางณิชาภา    เต็งสุวรรณ์
35 37 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญญาภา    เปลี่ยนดี
2. นางสาวญาณิกา    เย็นเพชร
1. นางธัญลักษณ์    ศรีสมชัย
36 38 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิรรินทร์    พาสาเวช
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ    ช่วยสัตย์
1. นางกุลนรี    วายุเหือด
2. นางพรทิพา    ทองแย้ม
37 39 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายชัยอมร    เวียงแก้ว
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    ลิ้มใช้
1. นางจิตจา    เผ่าสามมุข
38 40 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายจักรภพ    ชุติสราผาสุข
2. เด็กชายธนพล    เอี่ยมทราย
1. นายพิสิษฐ์สรรค์    ศรีปรีชาพัฒนะ
2. นางอภิวันท์    เจี้ยมดี
39 41 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤธณัฐ    สกิดใจ
2. เด็กชายชานนท์    หว่านพืช
1. นายธนวัชร    สิทธิชาติบูรณะ
2. นางอารมย์    ศรีในบ้าน
40 43 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปรารถนา    วานิชรัตน์
2. เด็กหญิงอุมาพร    รอดหลัก
1. นางวันเพ็ญ    คฤคราช
2. นางสาววิภาวดี    เต็มพร้อม
41 45 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทิพรัตย์    พิบูลย์สังข์
2. เด็กหญิงภวิกา    ชมผา
1. นางลำดวน    จันทรารักษ์
2. นายโกมล    จันทรารักษ์
42 46 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    ทองสา
2. เด็กหญิงนิตยา    สอดสี
1. นางสุพิน    เหล่าพิเดช
2. นางเขมศรัณย์    พวงแย้ม
43 47 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวมลฑการณ์    มัจฉาเกื้อ
2. เด็กหญิงวิภาลักษ์    ซุ่นขวัญ
1. นายภูธร    โพธิ์ใหญ่
44 48 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสลิตา    ใจอารีย์
2. เด็กหญิงกมลชนก    ผาสุข
1. นางชนกพรรณ    ชำนาญวาด
2. นางเกวลี    ศรีพรรณ์
45 49 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายเจตนันท์    เทียนสว่างกุล
2. เด็กชายศุภกฤษฏิ์    มไหสวริยะ
1. นางกษมาพร    ศิริเมฆา
46 50 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์    ท้าวชัย
2. นางสาวสุภาวดี    เพ็งประพัฒน์
1. นายประทวน    บุญเลิศ
2. นางสาวเนาวรัตน์    เข้มคำ
47 51 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเกศรินทร์    นามกา
2. เด็กหญิงนลิตา    ทองประสิทธิ์
1. นายรุ่งศักดิ์    ขอสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................