งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 647
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นายพงษ์คุณากร    สำแดงภัย
2. นางสาวธนาภา    โพนงาม
1. นายประพันธ์    เสนียวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางเนาวรัตน์    หน่อแก้ว
2 3 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวจันทร์ทิพย์    ใจประเสริฐ
2. นางสาวอมรา    สำรวย
1. นางสิบพรรณ    พหลทัพ
3 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสิตานัน    อดุลย์ศิริอังกูร
2. นางสาวปัทมพร    ทรัพย์วโรบล
1. นางสาวจินตนา    หนองปิงคำ
2. นางวลัยพรรณ    จันทร์หอม
4 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนฤเนตร    เลขยันต์
2. นายสิรวุฒิ    ทัพธานี
1. นายชวลิต    ธนโกไสย
2. นางราณี    มูลสภา
5 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิติชญา    ชีวะธรรม
2. นางสาวกนกพร    ทองพานิช
1. นายพรประเสริฐ    ปรัชเจริญวนิชย์
2. นางมาลี    สอนดี
6 8 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายธีรพงษ์    ถนอมยศ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    โพธิ์ลังกา
1. นางกนกพร    พุกท่าไม้
2. นางสาวธิดา    ทองแย้ม
7 9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายณัฐวัชร    นงค์นวล
2. นางสาวสุวธิดา    วุฒิจารีเลิศสกุล
1. นายธีระพงษ์    พงษ์จันโอ
2. นางสมพร    ศัพท์พันธุ์
8 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวนันทนัช    ปิยะสินธ์ชาติ
2. นางสาวศราวรรณ    จันทร์พุฒ
1. นายพิษณุพงษ์    อินทมาตย์
9 11 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายพีระพัฒน์    สิงห์ป้อง
2. นายสหรัฐ    วินัย
1. นายสมพร    วังสงคราม
2. นายสุชาติ    ม่วงคำ
10 12 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวนิลาวัณย์    เอื้อประชากุล
2. นางสาวเปมิกา    ศักดิ์ศิริ
1. นายวัชระ    ทองแก้ว
2. นางสุุชาดา    ทองแก้ว
11 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นายศรัณย์    สุขปลั่ง
2. นางสาวสุจินดา    ไผ่สมบูรณ์
1. นายกิจประชา    อู่พิทักษ์
2. ดร.สุมาลี    ศรีสม
12 14 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายชัยวัฒน์    เปียโสม
2. นางสาวจิตร์อำไพ    ประทุม
1. นางสิริรัตน์    ทวีตั๊งตระกูล
2. นางสาวอำไพ    อุ่นศิริ
13 15 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายกฤษฎา    บุญคุ้ม
2. นางสาวกาญจนา    ชำนาญ
1. นางภาสินี    มากระจัน
2. นายเกียรติกุล    พินทอง
14 16 โรงเรียนบางละมุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวเจเน็ท    บิล
2. นางสาวกัญญาณัฐ    คงดิศ
1. นายสุพจน์    ปัญญาริกานนท์
2. นางสาวสโรชา    คล้ายพันธุ์
15 17 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวดวงกมล    แก้วกลาง
2. นางสาวปิ่นธิดา    เอี่ยมท้วม
1. นางอนงค์ธนางค์    พิมพ์ทนต์
2. นายอุดมลักษณ์    ศิริกุลเลิศรัฐ
16 18 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นายศุภฤกษ์    คำพิมพ์
2. นางสาวแพรพลอย    หลักเมตร
1. นายทองสุข    ทองไพรวรรณ
2. นายสราวุธ    ขันแก้ว
17 19 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายณัฐวุฒิ    ทองใส
2. นางสาวฐิติมา    เบิกบาล
1. นายบัณฑิต    องค์อภิชาติ
2. นางสาววาสนา    สกุลนิติโรจน์
18 20 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นายอนุทัย    ขำหิรัญ
2. นางสาววิจิตรา    ตลุ่มพุก
1. นายเฉลิม    ทองแดงห่วง
19 21 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสโรชา    เอี่ยมสำอางค์
2. นายฉัตรณรงค์    แก้วพลงาม
1. นายณัฐวุฒิ    เหล่าพิลา
2. นายวรธน    บุญนุ่ม
20 23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวฉันทพิชญา    พูลสุข
2. นางสาวกชมน    ธรรมเสน่ห์
1. นายชาญชัย    ชาญฤทธิ์
2. นายบุญช่วย    ทองคุ้ม
21 24 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกรรณิการ์    ปานเจริญ
2. นางสาวภัทราพร    สักทอง
1. นายประกอบ    เสมอภาค
2. นายสงกรานต์    สุสุทธิ
22 25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นายอดิศร    ชื่นชวน
2. นางสาวเบญญาพร    เกิดผา
1. นางรุ่งนภา    พงษ์ประเสริฐ
2. นางหนึ่งฤทัย    ทรัพย์พร้อม
23 26 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเกวลิน    จำปาสัก
2. นางสาวพิชญ์สินี    หิรัญอุทก
1. นายณัฐวุฒิ    ปล้องเจริญ
2. นางวีณา    ทองวิเศษสุข
24 27 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายธนากร    ฤทธิรงค์
2. นางสาวอุมาภรณ์    ชะเอม
1. นางสาวจุรีย์    ศรีสุวรรณธนู
2. จ.ส.อ.สุธรรม    สอนเถื่อน
25 28 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชรี    วรรณสาร
2. นางสาววาสิณี    วังแก้ว
1. นายสุรเชฏฐ์    จันทัน
2. นายอภิลักษณ์    ธีราลักษณ์สกุล
26 29 โรงเรียนพิชญศึกษา สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายธนาธิป    เย็นสบาย
2. นายธฤต    ณ พัทลุง
1. นางจุฬาพร    ดีสมจิตร
2. ว่าที่ร้อยตรีพจน์จรินทร์    สิทธิวรชาติ
27 30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายวิทูรบัณฑิต    จันทร์ดี
2. นางสาวภควดี    ศรานุรักษ์
1. นางสาวปัญจพร    สุ่มมาตย์
2. นางสาวภรณี    ชมะวิต
28 31 โรงเรียนวินิตศึกษาในราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายพีรพัฒน์    สุจริตปฏิภาณ
2. นางสาวกาญจนา    อาตแทน
1. นางพรทิพย์    บ่วงเพ็ชร
29 32 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวสุธิดา    ย่างกุ้ง
2. นางสาวสุดารัตน์    กาญจนกำยาน
1. นายสมเกียรติ    จิตรงาม
30 33 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลรัตน์    แซ่แต้
2. นางสาวสิริธร    ลิมปภาส
1. นางปภาพินท์    นาภูมิ
2. นางผุสดี    โมกขวิสุทธิ์
31 34 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภาวิตา    ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวทิพวรรณ    อี้ทอง
1. นายมานะ    ประสาทศิลป
2. นายวุฒิ    แก้วสารถี
32 35 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวอัมพวัน    เชื้อรุ่ง
2. นางสาวเบญจวรรณ    เพ็งน้อย
1. นางสาวปนัดดา    คำจันทร์
2. นายเมธาสิทธิ์    มิตรดี
33 36 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายฐิติพงษ์    ยินดีสุข
2. นางสาวนิลพร    ทางทอง
1. นางสาวศิริพร    ชอบสะอาด
34 37 โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดารุณี    นครังสุ
2. นางสาวพิมพ์พิไล    มณีพันธุ์
1. นายอุดมศักดิ์    ฉัตรทอง
2. นางอุท้ย    ศืีลธรรม
35 38 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริวรรณ    พานทอง
2. นางสาวมณฑิฌา    สิงหชาติ
1. นางพรทิพา    ทองแย้ม
2. นางอารีรัก    บุญรามณรงค์
36 39 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวบุษบง    บัวลอย
2. นางสาวรัตติยากร    มังกรแก้ว
1. นายชนก    สังคะรินทร์
37 40 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเรณุมาศ    สุขก่ำ
2. นางสาวพิชญา    พ่วงพานทอง
1. นางอนันทยา    สำเภาทอง
38 41 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวพลอยไพลิน    มรจันทร์
2. นางสาวปวรรัตน์    เทียมศรี
1. นางชัชฎาภรณ์    ศรีสังข์
2. นางอารมย์    ศรีในบ้าน
39 43 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นายธีรวัฒน์    ตาลเสี้ยน
2. นางสาวสิริยากร    ศิริรัตน์
1. นางสาวนิภาพร    ศิริเจริญ
2. นางวันเพ็ญ    คฤคราช
40 45 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววริยา    ศรีสุวรรณ
2. นางสาวกัญญาภัค    ใจปราณี
1. นางสาวพิสมัย    ใสตะภาพ
2. นายสามารถ    คำนาเวช
41 46 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวมณฑา    เข็มเงิน
2. นางสาวนฤมล    รังษีบุตร
1. นางสาวนพรัตน์    ขวัญอ่อน
2. นางพรสวรรค์    เพ็ชรัตน์
42 47 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณิชาภัทร    ตันเต็ง
2. นางสาวสุชาดา    กาญสมบูรณ์
1. นายจำลอง    เพ็ชรฉลูกรรณ์
2. นางสาวสมคิด    โยธี
43 48 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิญญา    สุขวิจิตร
2. นางสาวเบญญา    แก้วธรรม
1. นางคนึงนิจ    ประพาศพงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีมนัส    วิสุทธิ์สมุทร
44 49 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวจริยาพร    เลี้ยงใจ
2. นางสาวอัจฉริยา    พงศ์อธิโมกข์
1. นายพงษ์เกษียร    บัวสุวรรณ
2. นางอเนชา    พิลาวัลย์
45 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวจิดาภา    เกษตรรัตนชัย
2. นายภัทรธร    นูญศิริ
1. นางสาวกชพรรณ    อ่อนระทวย
2. นางเสาวภา    เม่นแดง
46 51 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวแพรวลี    คอมโคตร์
2. นางสาวรัตนาภรณ์    อรกุล
1. นายแสงสุรีย์    จันดก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................