งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 079
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพรปรียา    จันทร์ทิมะนันท์
2. นางสาวบุษราภรณ์    สิทธิผล
3. นางสาวสมใจ    แสงเผ่น
1. นางดวงฤทัย    ชะดี
2. นายทวีศักดิ์    ทวีจินดา
2 2 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายจักรพันธ์    สนั่นโสตร
2. นายเนติธร    เพชรบุญธรรม์
3. นายธนากร    อัมพรทิพย์
1. นายสมเกียรติ    แซ่เต็ง
2. นายสุริยา    ฮุยประโคน
3 3 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายทัศรินทร์    เตี่ยมเจริญ
2. นางสาวพรพิรา    ประทุมเจียม
3. นายสหรัฐ    เติมบุญเรือง
1. นางสาวจุฑามาฒย์    นิยม
2. นายวิชาญ    นาโตนด
4 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุรพัศ    หอธรรมรัตน์
2. นางสาวพนิดา    โรจน์บุญถึง
3. นางสาวนภาพักตร์    ลิ้มทวีโรจน์
1. นางศรีไว    มหาพรหม
2. นางอัญชัน    สุวรรณชูโต
5 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายธนชาติ    อินปุรณ
2. นางสาวปวิชญา    ทรัพย์ประเสริฐ
3. นางสาววิระญา    ช้างน้อย
1. นางสาวธาริดา    น้อยวัฒนา
2. นางเยาวลักษณ์    พันกลั่น
6 6 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกวรรณ    เสือป่า
2. นางสาวศจิพิชา    อัครนิพรม
3. นางสาววรรณา    สมเงิน
1. นางณัฐนันท์    โรจนะ
2. ว่าที่ร้อยเอกสมพร    สุวรรณรังค์
7 7 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเถาะ    หม่องจิ
2. นางสาวซิน    หม่องจิ
3. นางสาวนิตยา    ดอนไพรนุช
1. นางพิมพิมล    ปีตวัฒนกุล
2. นายสมชาย    ปีตวัฒนกุล
8 8 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายณัฐพงศ์    ปรีอปรัง
2. นายตุลธร    ก้องไตรภพ
3. นายพีรวุฒิ    จงศุภนิมิต
1. นางสาวจิราวดี    โคตรภูมี
2. นางวรารัตน์    พูลมี
9 9 โรงเรียนอุทกวิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวจรรยารักษ์    ธัญญเจริญ
2. นางสาวเปมิกา    วรสาร
3. นายกิตติทัต    งามเจริญ
1. นางบรรทม    ตุ้มปี่สุวรรณ
10 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวชานิกา    พูลทั่วญาติ
2. นางสาวศกลวรรณ    ตุ้มน้อย
3. นางสาวณัฐรัตน์    เฮงประเสริฐ
1. นางสาวจุฑารัตน์    จีนบันทึก
2. นางสาววรรณา    รอดทัศนา
11 11 โรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิธร    คุ่มมา
2. นางสาวไอริน    ยวงใย
3. นางสาวจรรยาพร    สุขจำลอง
1. นางทัศนี    ตรีเจตน์
2. นางวราภรณ์    ค้าสุวรรณ
12 12 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวจันทร์สุดา    สมสะอาด
2. นางสาวจิราพร    คราดนา
3. นางสาวจิตภัทร    สรวีย์วัชรกุล
1. นายชนินทร์    วงษ์สกุล
2. นางธนนันท์    ภักดีพงษ์
13 13 โรงเรียนศรีมหาโพธิ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเยาวเรศ    โพธิ์สอน
2. นางสาวอินทิรา    สัตย์ซื่อ
3. นางสาววารีย์    ไพเราะ
1. นางฐนิตา    นกอยู่
2. นางรัตนา    ตั้งฐิติพงศ์สกุล
14 14 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวปราณี    เนียมจีน
2. นางสาวเจนจิรา    แจ่มจำรัส
3. นางสาวดวงพร    โชติช่วง
1. นายชาตรี    จันทร์จารุภัค
2. นางพเยาว์    จันทร์จารุภัค
15 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเบญจมาศ    การะเกตุ
2. นางสาวกรรณิการ์    พฤกษา
3. นางสาวสายรุ้ง    จ้อยเจริญ
1. นางสาวละออง    องค์วิมลการ
2. นางสมรัก    พานิชวงษ์
16 16 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวประภัสสร    ห้วยใหญ่
2. นางสาววาทินี    ชลสวัสดิ์
3. นางสาวชุติมา    สำอางเอม
1. นางพิสมัย    ปานชงค์
2. นางอุบลรัตน์    สัมปัตติกร
17 17 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายธนกร    บุญประกอบ
2. นางสาวมินท์ตา    ริดเนียม
3. นางสาวธัญญาเรศ    คำวงษ์
1. นางกุลวดี    กุลสุวรรณ
2. นางสาวพรทิพภา    อินทปัญญา
18 19 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวชัชมณฑ์    มีกิ่งทอง
2. นางสาวอาภาพร    หทัยทิพรัตน์
3. นางสาวภัคจิรา    วัชรอัตยาพล
1. นางสุุภาพร    กมล
19 20 โรงเรียนเมืองปราณบุรี สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวณัจสิยากรณ์    มัชฉิม
2. นางสาวพัชราภรณ์    เที่ยงแท้
3. นางสาวปนัดดา    ศิริรุ่งเรือง
1. นางธนภร    เรือกิจ
2. นางรัตติยา    รบไว
20 21 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพัตรา    คงคาสี
2. นางสาววรินทร์ธนาตย์    มาตรศิลป์
3. นายทศธรรม    สอนราษฎร์
1. นายเชษฐา    กวางทอง
2. นางสาวเสาวนีย์    ก่ำน้ำผึ้ง
21 22 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวจันทิมา    ปัญโญทิพย์
2. นางสาวกัญยารัตน์    เกิดขำ
3. นางสาวอรวรรณ    พักเพียรดี
1. นางนงนุช    รัตนมุง
2. นางศศพร    อาจสงคราม
22 23 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวธรารัตน์    บุญส่ง
2. นางสาวสุมาลี    ขันทะมาลา
3. นายอนุรักษ์    เพ็งเจริญ
1. นายกฤษติธี    ประทุมสินธุ์
23 24 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวภัคจิรา    แจ้งเรือง
2. นางสาวนภาพร    ช้างน้ำ
3. นางสาวปราณี    ประดิษฐ์ผล
1. นางบุษญา    ร้องขันแก้ว
2. นางสาวสุชารัตน์    ยาแก้ว
24 25 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเบญญา    ลาโง้น
2. นางสาวกนกพร    บุญก่อ
3. นางสาวนิพัทธา    อาจอุดม
1. นายมนตรี    เพลินไพศาล
2. นางวันเพ็ญ    รังสิโรจน
25 26 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชชาพร    ขำพงษ์ไผ่
2. นางสาวสิริณี    ตันตยานนท์
3. นางสาวอรัชพร    รอดเชียงล้ำ
1. นางรสมาริน    โอสธีรกุล
2. นางอำไพ    ศรีวิพัฒน์
26 27 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวจิณณพัต    สุวรรณเกตกะ
2. นางสาวณัฐนันท์    อริยะเมตตา
3. นางสาววรัชยา    ตรีญาณวัฒน์
1. นางอมรรัตน์    ศิริมิตรตระกูล
27 28 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวสิตานัน    มณีสุวรรณ
2. นางสาวสุนันทา    เครืออยู่
3. นางสาวพลอยไพลิน    ตุงเกษม
1. นางศิริลักษณ์    ณะวงษ์
2. นางเบญจา    เดชสุภา
28 29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวรัชนก    ณ ลำพูน
2. นางสาวศศิปรียา    เฉลิมเกรียงไกร
3. นางสาวเบญญารัตน์    ศรีตัญญู
1. นางสาวปณิฏฐา    แสงทอง
2. นางสุรีย์พร    ปานศรี
29 30 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายวรากร    เกษคง
2. นางสาวพนิดา    พิมพ์ธนาธนสุข
3. นายณัฐนนท์    หลักเพชร
1. นางสาวกัญญาภัค    ด้วงพรม
30 31 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวบงกชทิพ    ไชยพล
2. นางสาวปารณัท    เหลืองสนิท
3. นางสาวปานตะวัน    มาตวังแสง
1. นางสาวธนาพร    เหรียญทอง
2. นางสาววรวรรณ    เหรียญทอง
31 32 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวจันทร์จิรา    ปราณีจิต
2. นางสาวกัญญาณัฐ    ซุ่นกลาง
3. นางสาวเสาวลักษณ์    รุ่งเรือง
1. นางสาวจีระประภา    แจ้งเอี่ยม
2. จ.ส.อ.ประเสริฐ    ยังมี
32 33 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวชนิตย์นัยน์    อับดุลเลาะห์
2. นายสุไลมาน    วายะโยะ
3. นางสาวธมนวรรณ    รุ่งเรือง
1. นางสาวดาราณี    เรืองพานิช
33 34 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายวัฒน์ศิลป์    อาจภักดี
2. นายฉัตรชัย    สุขจิตต์
3. นายพชร    ทรัพย์เสถียร
1. นางพัชนี    บุญประดิษฐ์
2. นางสาวลดาวัลย์    แสงศรี
34 35 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวมาลิณี    ตั้งกิจกุลโสภา
2. นางสาวเครือฟ้า    นกดำ
3. นางสาวสุปราณี    กาญจนศร
1. นางสาวพรปวีณ์    ชโยทิต
2. นางมนัสนันท์    เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
35 36 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวรชุดา    เสนีวงษ์
2. นางสาวเบญญาภา    คูสกุลชัยนันท์
3. นางสาวณิชารีย์    แซ่ตั๊ง
1. นายนภสินธุ์    เจียมสายวงศ์
2. นายไพศาล    เสริมศรี
36 37 โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวดารารัตน์    เฉลิมชวลิต
2. นางสาวจุฑามาศ    เพ่งพิศ
3. นายธนากร    หาไมตรี
1. นางสาวชนิดา    เหมือนลูกอินทร์
2. นางสาวศรัณยา    พรชัย
37 38 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพรรษา    แก้วระวัง
2. นางสาวมนัสพร    โลหะทัด
3. นางสาวเพ็ญพิชชา    สินธุไชย
1. นางศุภรดา    ปัญญาทอง
2. นางเรณู    โพธิ์นา
38 39 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมวีนัส    ธรรมชาติ
2. นายสรุเกีตรติ    จั่นอิ๊ด
3. นางสาวดวงกร    ไทยคำ
1. นางสายสนี    ปัญญาพิสิทธิ์
2. นายไพฑูรย์    เทพาสุวรรณ์
39 40 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นายณัฐวัตร    เชิดชู
2. นางสาวชาณิกา    ชูจิตต์
3. นางสาวอภัสสิญา    สมอเรือง
1. นางรัชดาพรรณ์    วัชพัฒน์
2. นางสาววีระวัลย์    เกิดทรัพย์
40 41 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวธันชนก    เขียวหมู่
2. นางสาวสิรินทรา    จัตามาศ
3. นางสาวอธิตญา    รักษาราษฏร์
1. นางแพรวพรรณ    ชุ่มชื่น
41 42 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวพรชิตา    ชัยจันทร์
2. นางสาวนภัสจันทร์    นาคชุ่ม
3. นางสาวลลิตา    กลิ่นแมน
1. นายภานุวัฒน์    แก่นมั่น
42 43 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพ์ชนก    พรชัยกุล
2. นางสาวมินตรา    ธาราสมบัติ
3. นางสาวรัสรินทร์    แผ่ตระกูลอนันต์
1. นางสาวศิวาพร    คล่องใจ
2. นายอัครพงศ์    สุจริต
43 44 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นายณัฐวุฒิ    สร้อยคำ
2. นายสุรวุฒิ    ตรีมาลา
3. นายณัฐกานต์    ทองจีน
1. นางบุญนาค    หอมไม่รู้วาย
44 45 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวชลธิชา    เตโพธิ์
2. นางสาวมิรันตรี    ทศราช
3. นายเจษฏา    พร้อมศรี
1. นายโอภาวิทย์    จั่นพา
45 46 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวชญานิศ    ม่วงศิริ
2. นางสาวจุฑาภรณ์    ทรงศรี
3. นางสาวนันท์ฤดี    เดชาเพชรายุธ
1. นายวัฒนา    แก้วเรือง
46 48 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวกรรณิกา    สมานมิตร
2. นางสาวธนภรณ์    อยู่อ่ำ
3. นางสาวสุพัตตรา    ขุนสันเทียะ
1. นางสาวทิพวรรณ์    หวังดี
2. นางสาวนงค์นภัส    อัครทรัพย์อนัน
47 49 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวศุจินธร    ศรีจันทร์
2. นางสาวภัทราภรณ์    พัฒนแหวว
3. นางสาวอนิศรา    มาลี
1. นางสาวกุหลาบ    ลาศนันท์
2. นางสาวสุนันทา    เชื้อฉ่ำหลวง
48 50 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญรัตน์    แคนสังข์สกุล
2. นางสาวกัลยานี    โนรีราษฎร์
3. นางสาวชนิตา    ภูอารี
1. นางยุวดี    วงษ์สว่าง
49 51 โรงเรียนทัพราชวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวชฏาพร    เย็นแย้ม
2. นางสาวกรกนก    ตุมกา
3. นางสาวภัทรลภา    นิลขันษ์
1. นางสาวเฉลิมพันธ์    เย็นจิต
2. นายแก้วนิมิต    ธนะพันธ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................