งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 084
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นายเศรษฐา    อ้นอาด
2. นางสาวสุวิมล    คงแสง
3. นางสาวญาณิศา    สุวรรณอำภา
1. นางทิพวรรณ์    คันธะพฤกษ์
2 2 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวรัตนากร    วรรณโลหิต
2. นางสาวนิยากร    ทองสุขกลาง
3. นางสาวปรารถนา    จันเงิน
1. นางนภาพร    ลี้นาวามงคล
2. นายวรมิตร    วังบวรสิน
3 3 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวอารียา    สมบุญ
2. นายปิยะ    ชาแสน
3. นายณัฐวัตร    ผูกพันธุ์
1. นางอรวรรณ    เรืองนภารัตน์
4 4 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวโญธกรานต์    ศรีแป้นพุก
2. นางสาวบุณฑริกา    สีสำลี
3. นางสาวอริสา    วุฒิอุดม
1. นายสมบูรณ์    บุญกอง
2. นายสุนทร    ทองสุขใส
5 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายจิรกิตต์    บัวหอม
2. นายณัฐพงษ์    สังสิมมา
3. นางสาวสุธิตา    คันทา
1. นายธัชธน    ไทยอาจ
2. นายบัญชา    แปลงศรี
6 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญญารัตน์    สุดดีพงษ์
2. นางสาวปิยะฉัตร    เกลี้ยงงาม
3. นางสาวอภิญญา    คุ้มครอง
1. นายสุธีรพันธ์ุ    ดิษพงษ์
2. นายเลิศไกร    ธัญสิริดำรง
7 7 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายพัชระ    ขุนหมื่น
2. นายทินภัทร    ดอกไม้แย้ม
3. นายปฐมพร    จิตจรัส
1. นายสุทธิ    เกิดสุข
8 8 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวศรัณยา    แสนรัง
2. นางสาวศิณีนาถ    ไทยสวี
3. นางสาวอรญา    รุ่งโลหะเรืองรอง
1. นางสุนันทา    ไพศาลศิลป์
9 9 โรงเรียนหัวถนนวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวศุภรดา    สอนจีน
2. นางสาวสิริวิลัย    จันทรอด
3. นางสาวยุวดี    เหลืองอ่อน
1. นางสาวนิภารัตน์    ไวขุนทด
2. นางมาลี    เอียดแก้ว
10 10 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวมนสิชา    น้อยกาญจนะ
2. นางสาววิภาวดี    ขำครุธ
3. นางสาวสุนิตา    ชื่นใจ
1. นางอัญชลี    นุชผดุง
11 11 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพรรษา    มงคลสระ
2. นางสาวมณีรัตน์    ฤกษ์สนธิ
3. นางสาวจรีรัตน์    บุญหล้า
1. นายฉัตรชัย    ภิญญะวรรณ
2. นายพิษณุ    ศรีสุวรรณ์
12 12 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวจิราพัชร    รัตนโสภณ
2. นางสาวปรียาภรณ์    ฟองสมุทร์
3. นางสาวเบญจมาภรณ์    ท้าวธงชัย
1. นางสาวดนิตา    ประถมพันธ์
2. นายบุญเลิศ    ทัดเทียม
13 13 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุนิษา    เกาะมะไฟ
2. นางสาวจุฬาทิพย์    ทองศรี
3. นางสาวปาริฉัตร    ชาญธนู
1. นายทวี    มัยตรีเดช
2. นายบำรุง    วนิชชากร
14 14 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวอิสรณัฐ    เนียมพูนทอง
2. นางสาวจารุวรรณ    เบี้ยวทุ่งน้อย
3. นางสาวกรรณิกา    ศิวพรอนันต์
1. นายนรินทร์    นครจันทร์
15 15 โรงเรียนบางลี่วิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐติญา    เครือวัลย์
2. นางสาวพรรณศิลป์    รุ่งเจริญ
3. นางสาวรัตนาภรณ์    บัวทอง
1. นางสาวจิตตราพร    พยัคฆชัยวรกุล
2. นางพูลสวัสดิ์    เรืองหิรัญวนิช
16 16 โรงเรียนศรีราชา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวนรธีร์    ขำเอี่ยม
2. นางสาวธนัชชา    มาเรียง
3. นางสาวณัจฉรีย์    ภู่มณี
1. นายพิชัย    ชลสีมัธยา
2. นางสิริณัฏฐ์    ชลสีมัธยา
17 17 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวกชกร    แช่มสอาด
2. นางสาวสโรชา    พันแสน
3. นางสาวชุตินันท์    ขุมทอง
1. นางสาวสมบัติ    สังวาลย์สวย
2. นายสัมพันธ์    เผือกแตงพันธุ์
18 18 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวนิสา    วสุธาผาภูมิ
2. นางสาวมินทร์ธิตา    จิติวงค์
3. นางสาวมือจ่อกน    พนาอุดม
1. นางสาวจำปี    เอกฉันท์
19 19 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวพฤกษา    รัศมีชัยศิลป์
2. นางสาวพฤกษ์    จารุสำฤทธิ์
3. นางสาวกัญญารัตน์    อุ่นเครือ
1. นางสาววีรินทร์    จั่นทอง
2. นายศักดิ์ชัย    พันธุ์แตง
20 20 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์    กลิ่นเพย
2. นางสาวพิทยารัตน์    หุ่นงาม
3. นางสาวมธุรตรัย    สิงห์เล็ก
1. นางสาวพัชรี    คล้ำจิต
21 21 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวประกายแก้ว    จงอุ้มกลาง
2. นางสาววลัยพร    ท่อทอง
3. นายธนกฤต    แก้วเสถียร
1. นายเชษฐา    กวางทอง
2. นางสาวเสาวนีย์    ก่ำน้ำผึ้ง
22 22 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวภัทราวรรณ    อึ๊งโพธิ์
2. นางสาวจุฑาทิพย์    เจนจบเขต
3. นางสาวนารีรัตน์    คงสุข
1. นางนารี    พัฒนวรพงศ์
2. นายประเทือง    ใบเนียม
23 23 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวฐิติมากร    ถ้อยทัด
2. นางสาวฤทัยชนก    คงถนอม
3. นางสาววิภาวี    ภู่ทวี
1. นางสาวชมพูนุช    สุนทรพรนาวิน
2. นางสาวธัญญารัตน์    วงษ์สวัสดิ์
24 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวมทินา    จันทร์ทิมา
2. นางสาวรวินันท์    ลอยเมฆ
3. นางสาวประติชญา    สละภัย
1. นางสาวจุฑามาส    บัวแก้ว
2. นางชญานิษฐ์    รอดลอย
25 25 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นายฉัตรา    งามสม
2. นายภานุเดช    ดวงดารา
3. นางสาวพิชญา    พันสุ
1. นางสาวกิตติยา    แก้วเขียว
2. นายพิชัย    วินยพงศ์พันธ์
26 26 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัิชานันท์    บุญเกิด
2. นางสาวกิ่งกมล    อินทเวียง
3. นางสาวศิริวิมล    เสนเภา
1. นางมัณฑนา    นิลวงษ์
2. นายสายัณห์    นิลวงษ์
27 27 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายสมเกียรติ    เรืองอร่าม
2. นายอภิสิทธิ์    องค์เอี่ยม
3. นางสาวฐิญาภา    กำแพงใหญ่
1. นางสาวณัติรฎา    ศุกระกาญจน์
2. นางสาวอรกรวีร์    หาไชยอินทร์
28 28 โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายวิศรุต    นพวงศ์
2. นางสาวสาวิตรี    ขันคามโภชน์
3. นางสาวสุวัฒนา    จันทร์ศิริ
1. นางจินตนาภรณ์    ฉันทะจำรัสศิลป์
2. นางเพ็ญศรี    แก้วมณี
29 29 โรงเรียนไทรน้อย สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวจิตรทิวา    ไร่วิเศษ
2. นายภูวนาท    ดวงฟู
3. นางสาวศิรินภา    ทองมาก
1. นายธวัช    ทรัพย์สุทธิภาสน์
2. นายวรวุฒิ    โอษะคลัง
30 30 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายนที    ชาลีนิวัฒน์
2. นายเมธาศิษฐิ์    นิธิสิทธิ์โชติ
3. นางสาวปิยะพร    คงรอด
1. นายณพกฤษ    เอมศิริ
31 31 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยะกุล    เกตุเอี่ยม
2. นางสาวปรียาพร    ชลอธรรม
3. นางสาวปิยะธิดา    เดชบุรัมย์
1. นางกัญญา    ปาลวัฒน์วิไชย
2. นางแสงระวี    แก้วดี
32 32 โรงเรียนองครักษ์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นายกฤษฎา    ประยงค์
2. นายอลงกรณ์    ศรศิลป์
1. นางสาวสุธาทิพย์    พันธ์วัฒนะ
33 33 โรงเรียนมักกะสันพิทยา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวไพลิน    เทียมแสน
2. นางสาวศุจินทรา    จันนาค
3. นายพิษณุ    โสรา
1. นางละออง    ตันศิริสิทธิกุล
2. นางวิราภรณ์    บริกุล
34 34 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชทรานันท์    การสมวัตร
2. นายฐิติรัตน์    แฉล้มภักดิ์
3. นายอีมิล    วาเลอร์
1. นางสาวรัตนา    แก้วสว่าง
35 35 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวเจนจิรา    เซี่ยงหลิว
2. นายคำสิงห์    ภูพนาสวัสดิ์
3. นายสิงห์ชัย    วสุธาผาภูมิ
1. นางนสรณ์    ปิ่นประเสริฐสกุล
2. นายประเมิน    โพธิ์หอม
36 36 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุรียา    ใหญ่ธรรมสาร
2. นางสาวธนัชชา    ชาญบรรพต
3. นางสาวณัฐนันท์    แสงประทุม
1. นายวิชาญ    จินดาพงษ์
37 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวเสาวลักษณ์    ม่วงไม้
2. นางสาววาสนา    หมื่นศรีพรม
3. นางสาวภัทรภรณ์    อดทน
1. นายปรีชา    ช่วยสงค์
2. นายวิเชษฐ    ค้าสุวรรณ
38 38 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายธนโชติ    ศรีนาราง
2. นางสาวจารวี    สีระกูล
3. นางสาวปภาวรินทร์    หนูสลุง
1. นายธนพงษ์    วรรณมาตย์
2. นางบุปผา    ใจดี
39 39 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาววิภาวี    นามพุทธา
2. นางสาวกัญญา    จันทร์เอี่ยม
3. นายอภิวัฒน์    อัสดง
1. นายชัชชนะ    แสงเนตร
2. นายวินัย    พวงเงิน
40 40 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นายณัฐวุฒิ    นาคะเวช
2. นายกรินทร์    ธูปหอม
3. นายธนพล    อินทร์จันทร์
1. นายวศิน    พุดซ้อน
2. นางวีรัตน์    บุศย์จันทร์
41 41 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นายอภิสัณฑ์    ปี่แก้ว
2. นายณัฐพงษ์    พรวิบูลย์รักษา
3. นายพัชรพล    วงศ์สุวรรณ
1. นางสาววิจิตรา    ญาณกิตติ
2. นางสุภาภรณ์    มิตรสมหวัง
42 42 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวอำภาพร    อินทร์แสง
2. นางสาววรัญญา    วงษ์เม่น
3. นางสาวศรัญญา    สง่าเนตร
1. นายชาตรี    ต่ายจันทร์
2. นางสาวณปภัช    กล้าสาริกิจ
43 43 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวเจนจิรา    โปร่งอากาศ
2. นางสาวชลิตา    เอื้อเฟื้อ
3. นางสาวน้ำฝน    ปกป้อง
1. นางศศธร    ทองจันทร์
2. นางสาวสมปอง    พรามเอก
44 44 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริภัทร    แก้วคำ
2. นายตะวัน    สมท่า
3. นายนพดล    ชาติดี
1. นายจำลอง    อ่องวงศ์
2. นางมารยาท    อ่องวงศ์
45 45 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเดือนแรม    เครือรัตน์
2. นางสาววิภาพร    สามัคคี
3. นางสาวสมใจ    หิรัญพูล
1. นางสาวกรรณิการ์    ปัญญาดี
2. นางสาวยศวดี    สังข์ปาน
46 46 โรงเรียนด่านช้างวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวกนกวรรณ    ทวีสุข
2. นางสาวดารารัตน์    นรสิงห์
3. นางสาวสุภาภรณ์    เกษประทุม
1. นายนิรมิตร    ภัทรสุวรรณกิจ
2. นายพลภัทร์    ปานเพชร
47 47 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายเกียรติตระกูล    พัฒนกิจ
2. นางสาวปาจรีย์    สงบจิตร
3. นายนาเคนทร์    ศรีเมืองสุข
1. นางพรรณธิภา    ช่างนาค
48 48 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญลักษณ์    สุขใจ
2. นางสาวนริชา    ตวงทอง
3. นางสาวอาภารัตน์    แก้ววิเศษ
1. นางพรทิพย์    จิตต์ธรรม
2. นางมณฑา    นิลหยก
49 49 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญญารัตน์    แย้มศรี
2. นางสาวพรชิตา    วันเนาว์
3. นายณัธพล    ไชยเอม
1. นางสาวสรชา    โกเสยะโยธิน
50 50 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายพิสิทธิ์    วราคม
2. นางสาวศศิประภา    สวัสดิ์จิตร
3. นางสาวเกษราภรณ์    ผาอิ่น
1. นางพนิตตา    พุ่มพวง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรรณทิพา    สีถัน
51 51 โรงเรียนทัพราชวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวอัจฉราพร    เทียกันที
2. นางสาวบัณฑิตา    เพ็ชรเลิศ
3. นางสาวภัทราพร    สิงห์เงิน
1. นางสาวพิกุล    เพ็ชรประเสริฐ
2. นายแก้วนิมิตร    ธนะพันธ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................