สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.ตราด 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงวรรัตน์  ฐิติขจรโชติ
 
1. นางสาวลำใย  อภิบาลศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 72 เงิน 15 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวอรุณรัตน์  สินธุนาคิน
 
1. นางสาวลำใย  อภิบาลศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 6 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพิชญา  แพน้อย
 
1. นางอุไรวรรณ  สิงห์เส
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87.4 ทอง 4 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวณัฐวดี  พ่วงวงษ์
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  หรี่จินดา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50.3 เข้าร่วม 37 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ขำน้อย
 
1. นางสุพัตรา   บุุญรอด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.6 ทอง 8 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายธนินทร์ธร  ช่างทอง
 
1. นางสาววัลภา  เทียนดำรง
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 28 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงกีรนุช  แย้มสี
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ช่วงเวฬุวรรณ
3. เด็กหญิงสรัลชนา  ปฏิโยเก
 
1. นางมัณฑนา  ทวีผล
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.79 ทอง 34 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวศุจินันท์  นาคแสง
2. นางสาวเกณิกา  ทรัพย์สกุลแก้ว
3. นางสาวเบญจา  คุณรักษ์
 
1. นางมัณฑนา  ทวีผล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงลีมน  แพน
2. เด็กหญิงเกษร  ภารพันธ์
 
1. นางบานชื่น  ประไพ
2. นายภัทรวัฒน์  เขียวขจี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายภัทรพงศ์  สืบเพ็ง
2. นางสาวมาริสา  สวัสดี
 
1. นางสาวอรพรรณ  เทียนคันฉัตร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 21 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายพลิศร์  เลิศวีระวัฒน์
 
1. นางสาวดุษฎี  อภิบาลศรี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 36 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวพรรณวลี   จิตรสถาพร
 
1. นางเกษราพร   สุทธิ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 4 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพันธุ์  เวชสิทธิ์
2. เด็กชายนพดล  กุมภะ
3. เด็กหญิงอัครชา  โรจนศิลป์
 
1. นายสมเกียรติ  แซ่เต็ง
2. นางสาวพรสิริ  สัมมา
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85.25 ทอง 7 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. นายทิวนนท์  วนาลัย
2. นางสาวนริศรา  หงษ์ตนุ
3. นายศิริวัฒน์  สิบแสน
 
1. นายสมเกียรติ  แซ่เต็ง
2. นางสาวพรสิริ  สัมมา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 76.6 เงิน 7 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  คำรพ
2. เด็กหญิงวรรณสิริ  สืบสอน
3. เด็กหญิงอภิชญา  ผาตินาวิน
 
1. นางสาวจันทิมา  รัตนวาร
2. นางสาวจันทิมา  แตงทอง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 75.8 เงิน 5 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวกันติชา  จุฬาวงศ์สวัสดิ์
2. นางสาวกาญจน์  มณีทุม
3. นางสาววรวีร์  คุ้มปลี
 
1. นางลัดดาวัลย์  กินนารัตน์
2. นางสาวชมพิชาน์  กฤษฎิ์ธนกาญจน์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74.56 เงิน 8 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงชิดชนก  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายสุรเสกข์  ปะฉิมะ
 
1. นายนัฐพล  นพเก้า
2. นางอารีวรรณ์  โหระโช
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84.44 ทอง 5 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวณัฐชยา   ประสิทธินาวา
2. นางสาวศศิพิมพ์   แสนบุญศิริ
 
1. นางสาวปิยนุช   นุตตะรังค์
2. นางสาวเบญจพร  สาคเรศ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  คณานันท์
 
1. นางสาวสุนิสา  รุ่งเรือง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. นายพิทวัส  สุเมผา
 
1. นายสมเกียรติ  แซ่เต็ง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายคณนาถ  เสียงเสนาะ
2. นายพีรพัฒน์  กายใส
3. นายภวัต  สุนทรจิรกาล
 
1. นางภิบาล  มุตะพัฒน์
2. นางพรรณทิพา  วิไลพรหม
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25.5 เข้าร่วม 22 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายกิตติพงศ์   เพิ่มทรัพย์
2. นายชุติเดช  รัตนธัมมากูล
3. นางสาวสุพรรษา  บัวแก้ว
 
1. นางสาวทัศนีย์  เบ็ญจมาศ
2. นางจุฑารัตน์  ประสิทธินาวา
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 46 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายรักษิต  อภิบาลศรี
2. เด็กหญิงศุภัสรา  ตะนาวศรี
3. เด็กหญิงสุรีย์รัศม์  เกษโกวิท
 
1. นางสาวสุภาลักษณ์  โสพันนา
2. นายสัญรัฐ  แพทย์พิทักษ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 40 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายธีร์ธวัช  หนูเจริญ
2. นายนภสินธุ์  คามะปะโส
3. นายเสริมศักดิ์  เทียนสว่าง
 
1. นางสาวปิยะวดี  คงกำเนิด
2. นางสาวเจนจิรา  สมประโคน
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.8 เงิน 19 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวธนัทธิดา  บูชิกานนท์
2. นายศิรชัช  ประถมวงษ์
3. นางสาวอัญพัชญ์  ชำปฏิ
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  อิ่มอุไร
2. นางสาวทิชา  รักญาติ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 22 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. นางสาวนัฐมล  เครือปินไชย
2. นายพชรพร  ปั้นชู
3. นายสุวิทย์  ทองคำ
 
1. นายสุรักษ์  สุทธิพิบูลย์
2. นางสาวเพ็ญนภา  แป้นสุข
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.5 ทอง 33 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กรองแก้ว
2. เด็กหญิงดวงพร  ยิ้มเจริญ
3. เด็กหญิงพรนภา  สังข์ทอง
 
1. นางสาวปริศนา  พิมพ์ช่วย
2. นางพัชรียา  นะทีวาส
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวพลอย  สังข์ทอง
2. นางสาววรณัฐ  ประจวบเขต
3. นางสาวเกศินี  เกตุเเก้ว
 
1. นางสาวปริศนา  พิมพ์ช่วย
2. นางพัชรียา  นะทีวาส
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.2 เงิน 13 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงนวพร   ตั้งมั่น
2. เด็กหญิงวรรณทิวา   ศรีขจร
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ขุนสนธิ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.2 เงิน 21 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นายทนง   ศรีสวัสดิ์
2. นายพงศกร   เวียงดอนก่อ
 
1. นายระพี  ทองอินทร์
2. นางกาญจนี  จำนงค์พล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63.06 ทองแดง 9 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายกิตติ  อำพล
2. นายจิรเมธ  สังข์ทอง
 
1. นายจักรกฤษณ์  เเท่นยั้ง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 37.96 เข้าร่วม 29 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายภูวนาท  ธนประสิทธิ์พัฒนา
2. เด็กชายเฉลิมวุฒิ  สันติมิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  ก๋งอ่อน
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิตยา  บุญสัจจา
2. เด็กชายบุญยานุช  สร้อยสน
3. เด็กหญิงพิชญ์สิรี  โภคสมบัติ
4. เด็กหญิงอริสา  ทิศามี
5. เด็กหญิงอินทิรา  บุญระบุตร
 
1. นายชาญสิทธิ์  เงางาม
2. นางเครือวัลย์  สังข์สูงเนิน
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.58 ทอง 18 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวจันทร์ฤดี  วิจิตรสมบัติ
2. นายฉัตรชัย  สุกสิ
3. นายธนากร  ทั่งทอง
4. นางสาวธมนวรรณ  สิทธิธรรมากุล
5. นายอนุรักข์  กิ้วภูเขียว
 
1. นางมณฑา  วัฒนาราม
2. นายปัญญา  วันตา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 37 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญธร   วสุวรรธนะ
2. เด็กหญิงสมจิต   ปลูก
3. เด็กหญิงสัณฐิตา   กรุดทรัพย์
4. เด็กหญิงสุชาดา   สังข์ทอง
5. เด็กหญิงเพชรัตน์ สังข์ทอง   สังข์ทอง
 
1. นายศุภกิตติ์   ศรีบุตร
2. นางสาวสุปราณี   วงษา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 9 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. นางสาวธาริณี  เนตรจักร
2. นางสาวนามิกา  โพธิ์ใส
3. นางสาวนิรชา  แซ่หลี
4. นางสาววิภาวรรณ  เถียรทิน
5. นางสาววิมลรัตน์  กุมภะ
 
1. นายสมเกียรติ  แซ่เต็ง
2. นางลำจวน  จินดาวงษ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.33 ทอง 7 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เหลืองวงษ์
2. เด็กหญิงถิรดา  หงษ์วิเศษ
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หวลถนอม
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ยะไม
5. เด็กหญิงหัสยา  เกษมจันศิรินนท์
 
1. นายอัครรินทร์  สุพันดี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.3 ทอง 4 โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  คุณชาติ
2. นางสาวทัศสุนีย์  ปานนิล
3. นายธนากร  หงษ์วิเศษ
4. นางสาววัลภา  หงษ์วิเศษ
5. นางสาวศิรินทิพย์  อุดมฉัตร
 
1. นางสาวสิริมา  ใจเที่ยง
2. นางสาววรรษมน  เฟื่องเกษม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.25 ทอง 27 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ภักดีวิเศษ
2. เด็กชายกฤษดา  ภักดีวิเศษ
3. นายคมกฤช  จุลเดช
4. นายจักรพงษ์  อยู่เจริญ
5. นางสาวชญานี  เครือวัลย์
6. นางสาวชลธิชา  จงเจริญ
7. นายชินภักดิ์  สุวิมลธรรมคุณ
8. นายตุลวัฒน์  จำนงค์ทอง
9. นายทวีวัฒน์  ภักดี
10. นางสาวปาริชาต  ตั้งทรงเกียรติ
11. นายพิเชฐ  หงษ์ร่อน
12. นายมนตรี  สติดี
13. นายวัชรพงศ์  บัวแก้ว
14. นายศิริเทพ  ทศรัตน์
15. นายสหรัฐ  ยิ้มภักดี
16. นางสาวสุธารัตน์  พราหมณ์พิทักษ์
17. นางสาวสุธีรัตน์  มาศหิรัญ
18. นายสุนันท์  บุญเกิด
19. นายอภิรัฐ  ตั๋นบี๊
20. นางสาวอัจจิมา  ช่อลัดดา
 
1. นางกรรภิรมย์  ชะเอม
2. นางศิริรัตน์  นำไทย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.2 เงิน 37 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายพงษ์เพชร  พูดเพราะ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ปรานนิธิวัฒน์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 12 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายอดิศร  อุดม
 
1. นางจันทิรา  ผาสุข
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.66 เงิน 4 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงธนรัตน์  เกิดภู่
2. เด็กชายสมพงษ์  ดวงยาว
 
1. นางสุภาภรณ์  ทวีผล
2. นางสุกัญญา  กูลนรา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 34 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวนฤมล   แสงพวง
2. นายเสรี   แสงจันทร์
 
1. นางสาวสุปราณี  วงษา
2. นางสาวชไมพร  ดวงแก้ว
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.4 ทอง 16 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ธรรมธุระสาร
2. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  อนันต์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงทน
4. เด็กหญิงพศิกา  แก่นบุญ
5. เด็กหญิงวรทัย  จุลพระทัย
6. เด็กหญิงศรีอารยะ  โคนา
7. นางสาวศศิภา  จันทร์ทอง
8. เด็กหญิงสิรภัทร  จิตนาวสาร
9. เด็กหญิงเด็กหญิงพิมพ์ธิดา  อุปโคตร
10. นางสาวโสภิรญา  ทองมาก
 
1. นางสาวอัญชลีญา  แก้วช่วย
2. นางกรรณิการ์  ทองแผ่น
3. นางสาวพิมพ์เพ็ญ  โล่กันภัย
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  บุญยุภู
2. เด็กหญิงจณิสตา  บุญเดิม
3. นางสาวจรรยาพร  คีรีเขต
4. นางสาวนภัทธา  วงษ์ศิริ
5. นางสาวนริศรา  ศิริรวง
6. นางสาวนุ้ย  โป
7. เด็กหญิงพชรพรรณ  อุดม
8. นางสาวลัดดาวัลย์  วงศ์สวรรค์
9. นางสาววรจนา  ผลาเกตุ
10. นางสาววรนุช  หอยสังข์
11. เด็กหญิงวารี  บุญลา
12. เด็กหญิงศิริรัตน์  สังข์ทอง
13. เด็กหญิงสังใอ  อ็อก
14. นางสาวอนัญญา  สังข์ทอง
15. นางสาวอนิสา  ผ่องวรรณ
 
1. นางน้องนก  เกณิกานนท์
2. นายดิเรก   ขนรกุล
3. นายวิชย์วศิน  พิมพ์เทศ
4. นางกัญณิญาพัทน์  มนตรีวงษ์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงนัฎฐนิชา  ดานเรือง
 
1. นางสาวธิดา  หาดอ้าน
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 66 ทองแดง 42 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวสุภาพร  ค้อ
 
1. นางสาวศุภพิชญ์   ธำรงเวชช
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แสวงนาม
 
1. นางสาวธิดา  หาดอ้าน
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวณัฐพร   ทองปาน
 
1. นางสาวสุนันทา   ศรีเที่ยงตรง
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 28 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงอรวรรยา  ศรีเมือง
 
1. นางสาวธิดา  หาดอ้าน
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 81 ทอง 22 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวศิริวรรณ  ทองคำ
 
1. นางสาวธิดา  นาคอ้าน
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายพรษ์เพพ  เกตุเเก้ว
 
1. นางสาวปุริมปรัชญ์   หมื่นศรีพรม
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวสุวัจนี  ทวีคูณ
 
1. นางสาวธิดา  นาคอ้าน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ผิวทองงาม
2. เด็กหญิงเรตินา  หงษ์บิน
 
1. นางสาวสายใจ  ตะพองมาตร
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 35 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงสุวรรณี  เนาวพรพรรณ
 
1. นางสาวธิดา  หาดอ้าน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. นายจักรกฤษ  สิงห์รัตน์
 
1. นายสามารถ  มูลราช
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 43 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กชายชลิตเทพ  พิมพ์เชื้อ
2. เด็กชายธนพล  เอกศักดิ์พรทวี
3. เด็กชายนรงค์ชัย  บ้วนนอก
 
1. นายวรุณ  ศิลาอาสน์
2. นางวาสนา  ศิลาอาสน์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 37 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวนันท์นภัส  หอมแพน
2. นางสาวบุญรดา  บุญประภาพงศ์
3. นางสาวศิรประภา   ทรัพย์ศรี
 
1. นางสาวสุนันทา   ศรีเที่ยงตรง
2. นายภาสกร   ศรภักดี
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายชานน  กมลโกศล
 
1. นายมนพ  จักษา
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง 20 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กชายวงษ์  มอมฝน
 
1. นางเครือวัลย์  สังข์สูงเนิน
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 77 เงิน 30 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวศุภาวรรณ   ฉิมผกา
 
1. นายอุทัย   พรมฤทธิ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 27 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายชานน  กมลโกศล
 
1. นายมนพ  จักษา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   ทองดี
 
1. นายอุทัย   พรมฤทธิ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 23 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายพุฒิ  สามัญ
 
1. นายมนพ  จักษา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 79 เงิน 14 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงพิมพกานต์    วะนา
 
1. นายอุทัย   พรมฤทธิ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 24 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงเจนจิรา  รุ่งเรือง
 
1. นางร่มแก้ว  อยู่เกิด
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายณัฐพล  ชัชวาลย์
 
1. นายมนพ  จักษา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 9 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงโอน  ลาง
 
1. นางเครือวัลย์  สังข์สูงเนิน
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 10 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  วงษ์จิ้น
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 14 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายนภจร  วงษ์สะกด
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 73.33 เงิน 24 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวกชกร   ชีวไพบูลย์ศิลป์
 
1. นายอุทัย   พรมฤทธิ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 79 เงิน 21 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายสรวุฒิ  พุทธรังษี
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุจรี  หอม
 
1. นางวิไล  กอบบุญวดี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 26 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวคริสต์  สังข์ทอง
 
1. นายอรรถพล  ศรีสถานนท์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 71.6 เงิน 19 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  วงษ์จิ้น
2. เด็กหญิงดีนา  ไกรเรือง
3. เด็กชายทาย  ผลาเกตุ
4. เด็กชายธนาทร  กุพันลำ
5. เด็กชายนภจร  วงษ์สะกด
6. เด็กหญิงปู  ประ
7. เด็กหญิงพิทยา  สังข์ทอง
8. เด็กชายสรวุฒิ  พุทธรังษี
9. เด็กหญิงเจนจิรา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
2. นางสาววิภาพร  ธรรมนามจิต
3. นายนพรัตน์  ศรีงาม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 81.2 ทอง 20 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กชายคาวิน   จริตซื่อ
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์   ทองดี
3. นางสาวณัฐวรรณ   วัฒนสุวรรณ์
4. เด็กหญิงณิชาภา   สังข์พาลี
5. เด็กชายธนภัทร   ยี่หวา
6. เด็กหญิงธัญภรณ์   วงศ์ทวีทอง
7. เด็กหญิงปริยากร   สุขนาน
8. เด็กหญิงปิญชาน์   เอกปิยะกุล
9. เด็กหญิงพัชราวลัย   ขำขณะ
10. เด็กหญิงพาณิภัค  อ่วมอำพันธ์
11. เด็กหญิงพิสมัย   สุริยจันทร์
12. นางสาวศุภาวรรณ   ฉิมผกา
13. เด็กหญิงอุไรลักษณ์   กูลนรา
14. เด็กหญิงเปรมฤดี   อินทสุวรรณ
15. นางสาวไอรดา   บุญมี
 
1. นายอุทัย   พรมฤทธิ์
2. นายศิลา   จันรอด
3. นางนงค์นุช   อุตบุญ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 82.2 ทอง 5 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นายกรรชัย  สังข์ศาสตร์
2. นายณรงค์วุฒิ  สุขกล่อม
3. เด็กชายธนวุฒิ  สุทธิธรรม
4. นายธนา  ขำน้อย
5. เด็กหญิงนรินทร์ธาดา  ทองวงศ์
6. เด็กหญิงนริศรา  สร้อยสน
7. เด็กหญิงนุช  โกย
8. นายบุญลาภ  จันทร์โชติ
9. เด็กหญิงปาริฉัตร  อินทร์พัทธ์
10. เด็กชายปุรเชษฐ์  พาลีบุตร
11. เด็กชายพลพล  จันทร์ตรี
12. เด็กชายพิชิต  ลาชสุวรรณ์
13. เด็กชายศรัณย์  สิทธิธางกุล
14. เด็กชายสัญชัย  อริยเวธุวงศ์
15. นายสุทธิรักษ์  กระต่ายจันทร์
16. เด็กหญิงสุภาพร  สุขหร่อง
17. เด็กชายอภินันท์  อินทเกษร
18. นางสาวอรทัย  ไชยคำ
19. เด็กชายอิฐสรา  วัฒนาลัย
20. เด็กชายเจตน์  ม่วงสาลี
 
1. นายอรรถพล  ศรีสถานนท์
2. นายสีขริน  โชติวรรณ
3. นางสาวผุสดี  ช่อลัดดา
4. นางสาวศศิประภา  อาจคำพัน
5. นางสาวธิดา  หาดอ้าน
6. นางสาวสมรรัตน์  มีสุข
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายชนินทร์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายชยพล  บุญช่วย
3. เด็กชายนนทนัตถ์   ฉัยลัย
4. เด็กหญิงพิทยาพร  อาจณรงค์
5. เด็กชายสมชัย  แซ่ตั๊น
6. เด็กชายอุทัย  เซง
 
1. นายวีระ  มนตรีวงษ์
2. นางกัญณิญาพัทน์  มนตรีวงษ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  ใสสีสุข
2. นายณัฐภูมิ  เต็มเปี่ยม
3. นายยุทธนา  มูลเพ็ญ
4. นายวันดี  ประ
5. นางสาวศิริรัตน์  อาจณรงค์
6. นายสาธิต  วิจิตรบูรพา
 
1. นายวีระ  มนตรีวงษ์
2. นางกัญณิญาพัทน์  มนตรีวงษ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 65.5 ทองแดง 38 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวกมลทิพย์  อินทสุวรรณ
2. นางสาวกรกนก  กรวยทรัพย์
3. เด็กชายกฤษณะ  จันทะบูรณ์
4. นายกันตภณ  รอดน้อย
5. นางสาวชญานิษฐ์  พลอยพลาย
6. เด็กหญิงชนนิกานต์  เรืองประดิษฐ์
7. นางสาวชนินาถ  วัฒนธนากรกูร
8. นางสาวญาดา  สังข์เอียด
9. เด็กชายณัฎฐวุฒิ  หาญเหี้ยม
10. นายทัศพล  แก้วสนั่น
11. นายธนภัทร  พานิชสาร
12. นายธนวัต  เผ็งเหลา
13. นางสาวธนัชชา  เผื่อแผ่
14. นายธนายุต  เอี่ยมสะอาด
15. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ธิปราศรัย
16. นางสาวนภาภรณ์  พรประสิทธิ์
17. เด็กชายนลธวัฒน์  ภารตุ้มเหลา
18. นายบดี  วรรคาวิสันต์
19. นายปฏิพล  ชลาลัย
20. เด็กหญิงประภาวดี  ช่างปรุง
21. เด็กหญิงปริมล  กสิพร้อง
22. นางสาวปวัณรัตน์  เจริญพืช
23. นายปุญญพัฒน์  คุ้มยิ้ม
24. นายพลากร  อุทัยทิศ
25. เด็กหญิงพิชชาภา  เง็กลี้
26. นางสาวภรณ์พรรณ  ฤกษ์สหกุล
27. นางสาวภัทราวดี  มั่งคั่ง
28. เด็กชายภานุพงษ์  หงษ์วิเศษ
29. นางสาวมณฑิรา  ใจกล้า
30. นางสาวรุ่งอภิญญา  ชัยไพบูลย์
31. นางสาววนิดา  ควรหา
32. นางสาววิจิตรา  จีนากำเนิด
33. นายวิโรจน์  เฟื่องฟุ้ง
34. เด็กหญิงสิราวรรณ  รังสะกินนิน
35. นางสาวสุกัญญา  คงผอม
36. นางสาวสุภาภรณ์  สารเนตร
37. นางสาวอธิชา  มีสมโรจน์
38. นายเจษฎา  หมื่นชรา
39. นางสาวแพรว  โค้วประเสริฐ
 
1. นายชาตรี  ถาวรวงษ์
2. นายรติรัตน์  แสงสาคร
3. นายครรชิต  แดงศรี
4. นางสาวอรพรรณ  เทียนคันฉัตร
5. นายเจษฎา  แม้นชื่น
6. นายธนการ  เทียนห้าว
7. นายเชาวลิต  สมรรถการ
8. นายชูเกียรติ  บัวคลี่
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.66 ทอง 11 โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1. เด็กชายจิระเดช  งามสมมิตร
 
1. นายเรืองรุชติ  ธรรมเนียมใหม่
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.33 ทอง 4 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายพฤทธิ์   โภคสมบัติ
 
1. นายบุรณินทร์  พันธ์พิริยะ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 15 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พุ่มสุข
 
1. นายสีขริน  โชติวรรณ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 28 โรงเรียนวัดคลองสน 1. นางสาววรรณนิษา  เต็มใจ
 
1. นายธีรภาพ  ทิบุญมี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายชำนาญ  มะกะระชัช
 
1. นายวีระ  มนตรีวงษ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 17 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายยุทธนา  มูลเพ็ญ
 
1. นางกัญณิญาพัทน์  มนตรีวงษ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง 8 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุจรี  หอม
 
1. นางเครือวัลย์  สังข์สูงเนิน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 14 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาววทันยา  อินทร์แก้ว
 
1. นายสีขริน  โชติวรรณ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.66 เงิน 23 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายพงศ์ภูเบศ  เจริญศิลพุทธคุณ
 
1. นางสาวศิรินิรันดร์  เสาวรส
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.67 ทอง 7 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายเขษมศักดิ์  ขนรกุล
 
1. นางสาวศิรินิรันดร์  เสาวรส
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง 12 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงอริสา  อรุณรัตน์
 
1. นายวีระ  มนตรีวงษ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.67 ทอง 22 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวไอรดา   บุญมี
 
1. นายบุรณินทร์   พันธ์พิริยะ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง 4 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายกิมเฮง  สุขสวัสดิ์
 
1. นายวีระ  มนตรีวงษ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายพัชรพล   แก้วกันจร
 
1. นายบุรณินทร์  พันธ์พิริยะ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 37 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงทิพย์กัลยา  จรัสกุล
 
1. นายสีขริน  โชติวรรณ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 14 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวศิริรัตน์  อาจณรงค์
 
1. นางกัญนิญาพัทน์  มนตรีวงษ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  บุญครอง
2. เด็กหญิงกัลยา  วรรณประยูร
3. เด็กหญิงกุลพิธาน์  อำพรมหา
4. เด็กชายจักราวุธ  ยนต์
5. เด็กหญิงจิตรา  มูลขุนทด
6. เด็กหญิงชนิสรา  สารีทอง
7. เด็กชายณัฐพล  ยิสารคุณ
8. เด็กชายธนพงษ์  นองเนือง
9. เด็กหญิงธนพร  นองเนือง
10. เด็กหญิงธัญกร  แซ่แต้
11. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สวนสวรรค์
12. เด็กชายธีรภัทร์  รัตนเศียร
13. นายนัฐพงษ์  ล้อมวงศ์
14. เด็กหญิงนิด  เหือน
15. เด็กหญิงนิตยา  บุญสัจจา
16. เด็กหญิงนิตยา  หินขาว
17. เด็กหญิงนุจรี  หอม
18. เด็กหญิงบุญยานุช  สร้อยสน
19. เด็กชายบูรพา  อินทปราณีย์
20. เด็กหญิงปิยวรรณ  รัตนวาร
21. เด็กหญิงปุณิกา  อาจณรงค์
22. เด็กหญิงพิชญธิดา  นทีวาส
23. เด็กหญิงพิชญ์สิรี  โภคสมบัติ
24. นายพีรพัฒน์  ไปล่ปลดทุกข์
25. นายวงษ์  มอมฝน
26. เด็กหญิงวิชิตา  นุชลา
27. เด็กชายวิทวัส  เจาะสุนทร
28. นายศักดิ์ดา  คุ้มปลี
29. เด็กหญิงศิรินยา  ขันธุวาร
30. เด็กหญิงสุดาภรณ์  เชื้อหนองทอน
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทนุกิจ
32. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำสาสินธิ์
33. เด็กหญิงสุทธิดา  สุทธิวารี
34. เด็กหญิงหญิง  จันทร์ศรี
35. เด็กหญิงอริสา  ทิศามี
36. เด็กหญิงอินทิรา  บุญระบุตร
37. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศิริสาคร
38. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รัตนพาหิระ
39. เด็กชายเอกรัตน์  สนั่นโคตร
40. เด็กหญิงโอน  ลาง
 
1. นางเครือวัลย์  สังข์สูงเนิน
2. นางวิไล  กอบบุญวดี
3. นางสาวธนพร  วังเรียง
4. นางสาวชญาดา  พ่วงอำไพ
5. นายสมบัติ  สังข์สูงเนิน
6. นางสาวนัฏฐิกา  มหาโภคประเสริฐ
7. นายศุภชัย  กินนารัตน์
8. นางสาวพรอัมพา  ต่อไพบูลย์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 15 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ห้วงน้ำ
2. นายกฤตกานต์  สลักเพ็ชร
3. นายกฤษฎิ์  ธรรมคุณ
4. นางสาวกาญจนา  วิจิตรบูรพา
5. นายกิตติธร  ผองอ่อน
6. นายจีรพงษ์  เจริญพืช
7. นางสาวชนากานต์  สุขะ
8. นายชวัลวิทย์  ไหลอ่อน
9. นายณัฐวัฒน์  เกษมนพรัตน์
10. นายทัดภูมิ  เจริญสุข
11. นางสาวธิภา  เสียงเสนาะ
12. นางสาวนภาพร  ฆ้องสะเทือน
13. นางสาวนิชา  ศรีสุข
14. นายนิติธร  แสงผึ้ง
15. นางสาวบุณยานุช  มากมี
16. นางสาวปรียาภรณ์  ศรีใหญ่
17. นายพงษ์เชษฐ  รอบรู้
18. นายพชรพล  เพ็ชรสินธพ
19. นางสาวพรพรรณ  เครือวัลย์
20. นายพสธร  วงศ์ประดิฐ
21. นายพัฒนพงษ์  อยู่กร
22. นายพีรพล  แจ่มศิริพรหม
23. นางสาววรัญญา  บัวประหลาด
24. นางสาววราพร  โผยเขียว
25. นายวีรศักดิ์  ด่านวันดี
26. นางสาวศศิวิมล  อิ่มทะสาร
27. นางสาวศิริวิมล  หอยสังข์
28. นางสาวศุภาวรรณ  มิลันทกร
29. นางสาวสมฤทัย  บุญปะติ
30. นายสหรัฐ  ยิ้มภักดี
31. นางสาวสุธารัตน์  พราหมณ์พิทักษ์
32. นางสาวสุรีรัตน์  สิงหพันธ์
 
1. นางเครือวัลย์  สังข์สูงเนิน
2. นางสาวชญาดา  พ่วงอำไพ
3. นายนนท์ธวัตร  คำแหลง
4. นายศุภชัย  กินนารัตน์
5. นายสมบัติ  สังข์สูงเนิน
6. นางสาวนัฏฐิกา  มหาโภคประเสริฐ
7. นางสาวนริศรา  จันทร์อ่อน
8. นางสาวพรอัมพา  ต่อไพบูลย์
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กชายคาเซ่   บุญช่วย
2. เด็กหญิงนิโรบล   สีเสน
3. เด็กหญิงปนัดดา   นันทไสย
4. เด็กชายพิษณุ   ภูมิพื้นผล
5. เด็กชายวรวุฒิ   ภารพันธ์
6. เด็กหญิงวราภรณ์   ปัญญา
7. เด็กหญิงวันเพ็ญ   อรชร
8. เด็กหญิงวีราภรณ์   ปัญญา
9. เด็กชายสุรศักดิ์   เกตุรังษี
10. เด็กชายอนิรุจ   ขำวงศ์
 
1. นางสาวสุรัฏิยา   สีมะเดื่อ
2. นางสาวสุภาพร   ภูสมที
3. นางสาววริศรา   สุขสุวรรณ
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวจิราพัชร  ขวนขวาย
2. นายชยภพ  ทวีคูณ
3. นางสาวน้ำเพชร  แหยมศิริ
4. นายรัฐศาสตร์  บุญมี
5. นายวัฒนา  จินดา
6. นายสหรัฐ  ไกรยสวน
7. นางสาวสัจจมาศ  หิรัญ
8. นางสาวอรช  ศรีพิทักษ์
9. นายอัฐพล  พลอินทร์
10. นางสาวอันนิตา  ตั้งปู่
 
1. นายอรรถพล  ศรีสถานนท์
2. นางสาวผุสดี  ช่อลัดดา
3. นางสาวศศิประภา  อาจคำพัน
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 57.97 เข้าร่วม 22 โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม 1. เด็กหญิงนูดา  นุ่มสุข
2. เด็กหญิงภัศรา  พงษ์พานิช
3. เด็กหญิงวราศิริ  พรรณนิกร
4. เด็กหญิงสุภาณี  ใสสอาด
5. เด็กหญิงอรสา  ชูศรีทอง
6. เด็กหญิงอโรชา  โพธิสาร
 
1. นางฤทัย  สุดสาคร
2. นางสาวกิตติยา  มโนรัตน์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 67.32 ทองแดง 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์49 1. นางสาวทิภาพร  ไก่แก้ว
2. นางสาวมัทนี  ทุนเหลือ
3. นางสาววัชรี  ยั่งยืน
4. นางสาวสกุณา  ครองสินทรัพย์
5. นางสาวสุดารัตน์  อำพร
6. นางสาวสุภัชชา  แซ่เอี่ยว
 
1. นายแมนพงศ์  กิจจานนท์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 21 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงทิพยศุภางค์  ศิลาอาศน์
2. เด็กหญิงปานวาด  ขอเจริญ
3. เด็กหญิงมนัสรัตน์  ถึกสุวรรณ
4. เด็กหญิงมุนินทร์  สุวรรณประเสริฐ
5. เด็กหญิงวริยา  หรี่คะนอง
6. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วดี
 
1. นางสาวนุชรี  มีแก้ว
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวกฤษนี  มาศหิรัญ
2. นางสาวชรีรัตน์  รัตนโรจน์
3. นางสาวธนิตา  เดชตระกูล
4. นางสาวนงลักษณ์  ศิริพันธ์
5. นางสาวภารวี  ประสพวิริยะ
6. นางสาวศุภรัตน์  ดาราพงษ์
7. นางสาวสิริกานต์  อรุณรัตน์
8. นางสาวอินธุอร  เรือนสุข
 
1. นางสาวนุชรี  มีแก้ว
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 30 โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ผลงาม
2. เด็กหญิงณัฐมล  บัวบก
3. เด็กหญิงตรีสุคนธ์  บุญเจริญ
4. เด็กหญิงมินตรา  สังขวรรณ
5. เด็กชายฤทธิ์มณฑล  สวัสดิ์วารี
6. เด็กชายสหฤทธิ์  โรจนมนต์
7. เด็กหญิงสุภาวดี  สายสิงทอง
8. เด็กหญิงสโรชา  ภิบาลจันทร์
9. เด็กหญิงเกษณี  ศรีเพชร
10. เด็กหญิงแอนนา  วงศ์อยู่
 
1. นางฤทัย  สุดสาคร
2. นางสาวกิตติยา  มโนรัตน์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 31 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  กลางอรัญ
2. นางสาวดาริณี  บุญผ่อง
3. นางสาวธิติญา  เบี้ยเก็บ
4. นางสาวปุณยวีร์  ยานิตย์
5. นางสาวพรทิพย์  หอยทอง
6. นายมงคล  โกพลรัตน์
7. นางสาวลักษณ์ษิณา  หอมห่วน
8. นายวสุธร  หาญจันทร์
9. นางสาววิชนันท์  วรโชติสกุลวงษ์
10. นางสาวศิริญากรณ์  อินทร์สำราญ
11. นายสิทธิศักดิ์  บุญสอง
12. นายเมธาวี  ภูอาภรณ์
 
1. นายภุชงค์  จุลปานนท์
2. นายสามารถ  มูลราช
3. นางสาวมาริสา  ปาหลา
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 77 เงิน 37 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายนพดล  ขาวมงคล
2. นางสาวมลธิรา  บุญช่วย
3. เด็กชายวน  ตรี
4. เด็กชายสุรคา  พวงเงิน
5. เด็กชายเอก  เพียง
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
2. นางสาวคณพร  อัตจริต
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดคลองสน 1. นายชาย  เท่ง
2. นายบัณณฑัต  อ่าวเกษม
 
1. นางสาวศศิธันว์  สกุลหอม
2. นายธีรภาพ  ทิบุญมี
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 66 ทองแดง 32 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ถนอมวงษ์
 
1. นางสาวพิมพ์เพ็ญ  โล่กันภัย
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวสุภิญญา  กูลนรา
 
1. นางสาวพิมพ์เพ็ญ  โล่กันภัย
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายชาคร  อุ่นบางหลวง
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ร่วมญาติ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 28 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นายพงศธร  แก่งอินทร์
 
1. นางสาวสุมาศ  เตชานันท์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71 เงิน 49 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงชลประพัทธ์   ปานประเสริฐ
 
1. นางสุมาลี   สิริสุขสมภพ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86 ทอง 26 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวจิตรสถาภรณ์   วิสุทธิแพทย์
 
1. นางหทัยรัตน์  เจริญผล
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71.82 เงิน 33 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวรัชสิรี  รัตนวาร
 
1. นายสุชาติ  ภูริรพีพัฒน์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 72.49 เงิน 34 โรงเรียนวัดคลองสน 1. นางสาวฐิชฌากรณ์  โรเบิร์ตสัน
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  บำรุงเวช
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76.4 เงิน 28 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงขัดติยา  กาสุริย์
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา   ดาราพงษ์
3. เด็กหญิงพิชญาภา   รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงสายขิม   สิงห์ปั้น
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์   บุญมาศ
 
1. นางกัญญาภัทร   ครุวรรณ์
2. Mr.Gerald   Dela Cruz Ellasus
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 17 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวกันติยา    ยงชววงศ์
2. นางสาวธนภรณ์   ฝ่ายสุข
3. นางสาวบ็อนนิ    เบาเออร์
4. นางสาวพรรษมน   เพชรมาก
5. นายพีรกานต์   ซิมเจริญ
 
1. นางสาวศิรินภา   ทองดีนอก
2. นางสาววรารัตน์  คำยอง
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84.67 ทอง 24 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงอัลิปรียา   สุวรรณศรี
 
1. นายวัลลภ  พัฒนผล
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 73 เงิน 38 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวพรชิตา  สีเงิน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ชูวัฒนเกียรติ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 76.66 เงิน 15 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายสกุลเพชญ  กรรณฉวี
 
1. นางสาววรรณงาม  สุขแสงดาว
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 54.66 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวกุลพธู   สงวนหงษ์
 
1. นางสาวศิริกาญจน์  เรืองเดช
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายวิทยา  โอซากิ
2. เด็กหญิงอรปรียา  กฤตวัชราสน์
 
1. นางสาวสิริกาญจน์  จิระสาคร
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. นางสาววันวิสา  ใหญ่ยอด
2. นางสาววิภาวรรณ  เถียรทิน
 
1. นางสาวอลิน  ธนภูตินันท์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 70.5 เงิน 33 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. เด็กชายบุญนิธิ  อ่องลา
2. เด็กหญิงพิไลพร  ต่างหู
3. เด็กชายภัทราวุฒิ  อาจสว่าง
4. เด็กชายยงยุทธ  สีลา
5. เด็กหญิงลานลาน  บุญ
6. เด็กหญิงสิรินทร์ญา  สีหมื่น
7. เด็กหญิงสุธารส  สุวรรณปาน
8. เด็กหญิงอรชุภา  มิสา
 
1. นายบุญสม  อ่องลา
2. นางสรัญญา  หาญกุดเลาะ
3. นางสาวภคพร  ครสิงห์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กันยา  เรืองฤทธิ์
2. เด็กชายศรัณญ์  วิสุทธิแพทย์
3. เด็กชายโสฬษ  สมหา
 
1. นางพรสวรรค์  อภิรักษ์ตระกูล
2. นางทิพวรรณ์  บุญมิตร
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 13 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวกาญจนา  คำล้วน
2. นางสาวนิตยา  อยู่ละออ
3. นางสาวมินตรา  เทพพิทักษ์
 
1. นางน้ำจิตร  เสริมชีพ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.33 ทอง 18 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ประกอบความดี
2. เด็กหญิงระพีพรรณ   กำเนิดสินธุ์
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ขำน้อย
 
1. นางยุพิน  วัฒนสุวรรณ
2. นางสาวจีราภา   อนันต์นาวี
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.2 ทอง 8 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวนภาพร   อัครกุลกิตติ์
2. นางสาวปภาวดี   บุญเจริญปัญญา
3. นางสาวรุ่งนภา   วาสุกรี
 
1. นางยุพิน  วัฒนสุวรรณ
2. นางสาวจีราภา   อนันต์นาวี
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86.88 ทอง 9 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายพชรพล  จุลมณี
2. นางสาววัลลภา  บุญทนิมิตร
 
1. นางชวลี  เจริญสมบัติ
2. นายอรุณ  กุมภะ
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายธารณ  มุตะพัฒน์
2. นางสาวสกุลตลา  รัตนวาร
 
1. นายปัญญา  บุญมิตร
2. นายธนการ  เทียนห้าว
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 13 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายกฤษฎา  สังข์ทอง
2. นายจิรยุทธิ์  เหมาะขลุง
 
1. นายวรวิทย์  สังข์เอียด
2. นายจักรกฤษณ์  แท่นยั้ง
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายพงศ์ภัค  จิตต์นุเคราะห์
2. เด็กชายพรเทพ  สิงหพันธ์
 
1. นายวรวิทย์  สังข์เอียด
2. นางสาวมัทรี  ขนรกุล
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 42 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายชนินทร์  กุลประกอบกิจ
2. นายนฤปนาถ  สีนวล
 
1. นายวรวิทย์  สังข์เอียด
2. นายจักรกฤษณ์  แท่นยั้ง
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 32 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวศรัณย์ญตา  สวนศิริ
2. นางสาวเขมณัฏฐ์  นันทธาตรี
 
1. นางสาวปรียนันท์  ชาติกุล
2. นางชวลี  เจริญสมบัติ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 71 เงิน 39 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สงวนหงษ์
2. เด็กหญิงสุพิชญา  หมื่นนุช
 
1. นายชูเกียรติ  บัวคลี่
2. นายอรุณ  กุมภะ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.4 ทอง 4 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวปัญฌรี  กุมภะ
2. นางสาวพุธิตา  กุมภะ
 
1. นางสาวปรียนันท์  ชาติกุล
2. นายอรุณ  กุมภะ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 20 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวญาณิกา   สงสุวรรณ
2. นางสาวภิมลรัตน์   เกิดลาภผล
 
1. นางสาวชยารัตน์  อภิวาท
2. นางสาวนรีรัตน์  เจริญสุข
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 20 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวทิพากร   อินทนา
2. นายธีรโชติ   บุญคุ้ม
 
1. นางสาวณัฐวรินทร์   โยธาภิรมย์
2. นายภาคิน  กุดแถลง
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 23 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายวีรวัฒน์   ศักดิ์เพชรพลอย
2. นางสาวอรนภา   จำเริญพานิช
 
1. นายอาคม   สุวรรณประเสริฐ
2. นายดำรัส   พลเมือง
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 17 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐลินี  พันธุเดช
2. เด็กชายปิยวัฒน์  เขมะวิริยะอนันต์
3. เด็กหญิงเมทิตา  ด้วงบุดดี
 
1. นางสาวมัทรี  ขนรกุล
2. นายจักรกฤษณ์  แท่นยั้ง
 
142 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นายจิรายุ   เพ็ชรสุวรรณ์
2. นายทักษ์ดนัย   จันทร์กลม
3. นายรัตนชาติ   จำเนียรกาล
 
1. นายบุญค้ำ  จุลเจือ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวพัทธวรรณ  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวพิรุณทิพย์  สงวนหงษ์
 
1. นายชูเกียรติ  บัวคลี่
2. นายอรุณ  กุมภะ
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 98.8 ทอง 13 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายจิระพงษ์  แก้วจันทร์
2. นายวุฒิชัย  เกิดมณี
3. นายเฉลิม  นาย
 
1. นายจักรกฤษณ์  แท่นยั้ง
2. นายวรวิทย์  สังข็เอียด
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 36 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายจิรภัทร์   วงศาโรจน์
2. นายณรงค์ฤทธิ์  สาคเรส
3. นายภาณุพงศ์   สินธุนาวา
 
1. นายภาสกร   ศรภักดี
2. นายอาคม   สุวรรณประเสริฐ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 72 เงิน 36 โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายจักรริน  ทัฬหะ
2. เด็กหญิงประภัสสร  บ้านใหม่
3. เด็กชายศตวรรษ  ศรนุรักษ์
 
1. นางอุทุมพร  รัตนรังษี
2. นางสาวสุกัญญา  สุจริต
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 79 เงิน 12 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายกรวิชญ์  โชติเจริญนาน
2. นายพิสิฐ  สุขสวัสดิ์
3. นายเสฏฐวุฒิ  ทาทอง
 
1. นายวิรัตน์  สุประดิษฐ
2. นายสุกริช  บวรสถิตย์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดารัตร  ปุณทรักษ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ช่างเขียน
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ศรศรี
 
1. นางสาวกิ่งกาญจณา  สุวรรณโชติ
2. นายกิจจีพงษ์  กุลนอก
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 62.8 ทองแดง 38 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 1. นางสาวสุจิตตรา  สพโชค
2. นางสาวสุพรรษา  โกกิรันต์
3. นางสาวอุษณี  แดงตนุ
 
1. นางสาวบุญพา  อินทสุวรรณ์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง 10 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วบัวสา
2. เด็กหญิงจิราพร  อุทัยวงษ์
3. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ทวาเรศเรืองคาม
4. เด็กหญิงพรรษา  ขวัญยืน
5. เด็กหญิงวรัญญา  วงษ์เกษม
6. เด็กหญิงสโรชา  กลั่นมั่น
 
1. นายภาคิน  กุดแถลง
2. นางสาวณัฐวรินทร์   โยธาภิรมย์
3. นางสาวสาวิตรี  วงษ์สวรรค์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง 11 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นายสราวุธ  รัตนนท์
2. นางสาวสุภัสสร  ช่อลัดดา
3. นางสาวสโรชา  พิไลกุล
4. นายอานนท์  ขวัญศิริมงคล
5. นายอิศราภัทร์  พาทิศศิวรัตน์
6. นางสาวอุสาหะ  ตาดทอง
 
1. นายภาคิน  กุดแถลง
2. นางสาวณัฐวรินทร์   โยธาภิรมย์
3. นายวรมิตร  วังบวรสิน
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพันธุ์  เวชสิทธิ์
2. เด็กชายนพดล  กุมภะ
3. เด็กหญิงอัครชา  โรจนศิลป์
 
1. นายสมเกียรติ  แซ่เต็ง
2. นายสุริยา  ฮุยประโคน
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  สนั่นโสตร
2. นายธนากร  อัมพรทิพย์
3. นายเนติธร  เพชรบุญธรรม์
 
1. นายสุริยา  ฮุยประโคน
2. นายสมเกียรติ  แซ่เต็ง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงชณัญญา  เจริญชาติสกุล
2. เด็กหญิงสุพรรษา  มังกร
3. เด็กชายอภิชัย  ตะนาวศรี
 
1. นายมนัส  ถึกสุวรรณ
2. นางอุบลรัตน์  ถึกสุวรรณ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.2 ทอง 25 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวนิยากร  ทองสุขกลาง
2. นางสาวปรารถนา  จันเงิน
3. นางสาวรัตนากร  วรรณโลหิต
 
1. นางนภาพร  ลี้นาวามงคล
2. นายวรมิตร  วังบวรสิน
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.6 ทอง 14 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   เมืองจินดา
2. เด็กหญิงลดาวัลย์   ถัดหลาย
3. เด็กหญิงเบญจรักษ์   จันเขียว
 
1. นางภัทรพร   อาษาดี
2. นางรัชนี   ศิลาอาสน์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวจณิสตา  ทองนุเคราะห์
2. นางสาวมลธิชา  ศิลาขาว
3. นางสาวอมรินทร์  แก้วสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวสาวิตรี  วงษ์สวรรค์
2. นายภาคิน  กุดแถลง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง 22 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายนรินทร์  จันตะเคียน
2. นางสาวพัว  วันนี
3. เด็กหญิงยุวดี  ฉัตรแก้ว
 
1. นางอุบลรัตน์  ถึกสุวรรณ
2. นางจันทิมา  มณีสุปัญญา
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.67 ทอง 49 โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกลิ่นสุคนธ์  เพ็งพันธุ์
2. นางสาวกุลนันท์  จุลสิงห์
3. นางสาวแววดาว  มะลี
 
1. นางชูเสริม  สิมสวัสดิ์
2. นางอุทุมพร  รัตนรังษี
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แสงทอง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พันธะสา
3. นางสาวอรวรา  แสงจันทร์
 
1. นางอุบลรัตน์  ถึกสุวรรณ
2. นางจันทิมา  มณีสุปัญญา
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. นางสาวมัทนา  อานามนารถ
2. นางสาวรุ่งวิวาห์  อิงชมพู
3. นางสาวลูกน้ำ  พันธุ์ใหญ่
 
1. นางธนาภรณ์  ถัดหลาย
2. นางสวรส  รอดน้อย
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง 10 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงณัฎยา   พราหมพิทักษ์
2. เด็กหญิงพรรณกร   เดชบำรุง
3. นายเจีย   กุนเทิง
 
1. นางภัทรพร   อาษาดี
2. นายภาสกร   ศรภักดี
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 70 เงิน 42 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวณัฏฐณิชา   ช่อลัดดา
2. นายทศพร    ศิลาอาสน์
3. นางสาววิภาวดี   วรรณโชติ
 
1. นางภัทรพร   อาษาดี
2. นายภาสกร   ศรภักดี