สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.นครนายก 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงบุญสิตา  วันทอง
 
1. นายพงศธร  ปัญญา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 30 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวธัญญธร  บุญวิเศษ
 
1. นางอุไรวรรณ  ศรีสุระ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73.3 เงิน 41 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาพรรณ  พรรณทัศนกุล
 
1. นางรัตนาภรณ์  แจ่มดวง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77 เงิน 34 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวอภิญญา  สามารถ
 
1. นางรัตนาภรณ์  แจ่มดวง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงชนานันท์  ศรีมงคล
 
1. นางจำลอง  เดชเกตุ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง 18 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวจุฑามาศ  เดชเกาะเก่า
 
1. นางจำลอง  เดชเกตุ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74.58 เงิน 26 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลลดา  จินุกูล
2. เด็กหญิงนันทิยา  บุญคำแสน
3. เด็กชายวงศธร  วัฒนรงคุปต์
 
1. นายวีระวิทย์  กุลประสูติ
2. นางสาวอธิศา  สังฆสุบรรณ์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.08 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวน้ำเพชร  รอดประเสริฐ
2. นางสาววันเพ็ญ  อรัญ
3. นายสุรพงษ์  โลกนิมิตร
 
1. นางวันเพ็ญ  ตันจ้อย
2. นางสาววนิดา  อยู่เย็น
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 24 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาพรรณ  ปลั่งกลาง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  มูลเชื้อ
 
1. นางสาวบัวสวรรค์  ทองทิว
2. นางประเทือง  สังเกต
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 27 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 1. นางสาวมาริสา  กลิ่นหอม
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ร่มโพธิ์ภักดิ์
 
1. นางสาวบัวสวรรค์  ทองทิว
2. นางประเทือง  สังเกต
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 20 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายธีรวัฒน์  วิชยานานนท์
 
1. นางชญาภา  ดรุณพันธ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 22 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายกันต์ภิสิฏฐ์  โกสุมศุภมาลา
 
1. นายชัยวุฒิ  เปี่ยมทอง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 71 เงิน 23 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปรียานุช  คุนพานิช
2. เด็กหญิงสุวลักษณ์  หลีเกี๊ยะ
3. เด็กหญิงเมย์  เจริญศิลป์
 
1. นายอรรถวุฒิ  บรรเลงการ
2. นางสาวอ้อยใจ  วรขันธ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 76.25 เงิน 25 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวธนติกาล  เปมะกิติ
2. นายพรสุพัฒน์  ฉายกำเหนิด
3. นายพสธร  อินทเศียร
 
1. นางไพวรรณ  เอี่ยมสะอาด
2. นายกิตติพนธ์  เพื่อนงามพงศ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 71.6 เงิน 11 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงฐาปนี  เริ่มประชาธิปไตย
2. นางสาวภัคขิณี  ทองชู
3. เด็กหญิงภัทธวรรณ  ตระกูลวารี
 
1. นางสมจิตร์   หอมลำดวน
2. นางสาวสุรางคนา  ยาหยี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายธวัชชัย  ยาโงะ
2. นายนราเมศร์  แสงสว่าง
3. นางสาวเบญจวรรณ  จีนนาสา
 
1. นางประภาวรินทร์  ภิรัตน์สุภาศิริ
2. นางสุภานัน  สัตบุศย์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 27 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  รักอิสสระ
2. เด็กชายชนก  โชติธรรม
 
1. นายชวนากร  ชาติชาญณรงค์
2. นางไพวรรณ  เอี่ยมสะอาด
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64.34 ทองแดง 26 โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวปิยมาศ  แสงสว่าง
2. นางสาวรัชนีกร  อิ่มเจริญ
 
1. นางยุพา  ลำเจียก
2. นายประวัติ  สายรัตน์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 29 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายศุภากร  ชุตินันท์
 
1. นางสาวภัสราภรณ์  เสียงเย็น
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 39 โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวเบญจมาศ  ขันแข็ง
 
1. นางสุชาดา  ศุภอักษร
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 31 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายกรพรหม  ฟอนฟัก
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  จิตตะเสวี
3. เด็กหญิงวริศรา  ธนูศิลป์
 
1. นางลัดดาวัลย์  บัวเพ็ญ
2. นางณัฐพร  แสงศศิธร
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 13 เข้าร่วม 48 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวปัญญาพร  ฤทธิ์ดี
2. นายอัจนพงษ์  ทรัพย์หนุน
3. นายอิทธิชัย  ถือธรรม
 
1. นายวิวัฒน์  อุทัชกุล
2. นางสาวพรนภา  อาจสว่าง
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.6 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายปฐมฤกษ์  อุดมทรัพย์
2. เด็กหญิงพันธ์ภษา  ลี้กุล
3. เด็กหญิงภัทรดา  ชัยลิ้นฟ้า
 
1. นางสาวเอื้ออารีย์  จานทอง
2. นายวันชัย  นราวงษ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71.4 เงิน 31 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวนนธิชา  ศรีม่วง
2. นางสาวรินรดา  ทองมูล
3. นางสาวแพรวพรรณ  พินทอง
 
1. นายวีระโชติ  ทับพยุง
2. นางสาวธนพร  วีระเจริญกิจ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงกีรติ  พัดชา
2. เด็กหญิงธนพร  พิทักษ์วงษ์
3. เด็กหญิงอุริสยา  มีนิล
 
1. นายพัฒนาการ  จิตมิตร
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.6 เงิน 25 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายนภสินธุ์  ชินคชบาล
2. นายพงศธร  เรืองสุขา
3. นายพิทวัส  มีชะคะ
 
1. นางสาวเอื้ออารีย์  จานทอง
2. นายทนงศักดิ์  รัตนไชย
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง 12 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญเกษม
2. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  พระเพ็ชร
3. เด็กหญิงแพรพลอย  พรหมสวัสดิ์
 
1. นางสาวกาญจนา  คุ้มวงษ์
2. นางศรีผกา  จันทร์ศรี
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73.8 เงิน 39 โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  อาหมัด
2. นางสาวธิดาชา  แสงจันทร์
3. นางสาวปัญฑารีย์  ขันชะลีย์ดำรงกุล
 
1. นางสาวศศิฌา  จันสุ
2. นายอภิวัฒน์  ทองคำ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 4 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายสืบสกุล  กิตติวรรธโนทัย
2. เด็กชายเกียรติไกร  ดุษฎีธรรม
 
1. นางสาวศภิสรา  กรุษวงษ์
2. นางประวิทย์  ขุนหาญ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.2 เงิน 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายธนภูมิ  สุวรรณวารี
2. นายศุภศิษฐ์  สีลา
 
1. นางสาวศภิสรา  กรุษวงษ์
2. นางประวิทย์  ขุนหาญ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 79.07 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ประตูนิล
2. เด็กชายปริญญา  ทองอินทร์
 
1. นางเกศกนก  นันตา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 64.46 ทองแดง 7 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. เด็กชายสันดุษิต  รอดวัด
2. เด็กชายเอกปทุม  เกตุจินดา
 
1. นายอดิศักดิ์  นันตา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 33 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงดวงกมล  เสนอใจ
2. เด็กหญิงพิมพิศา  กุลเพ็ง
3. เด็กชายศราวุธ  ศรลอย
4. เด็กหญิงสุภัทรา  แสงเพ็ชร
5. เด็กหญิงอรนาฏ  เจียมสง่า
 
1. นายณัฐชยา  ครองหินลาด
2. นางประเทืองพร  สมจิตต์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.66 ทอง 21 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวกรรณิการ์  เจริญพร
2. นางสาวกรรณิการ์  พันธ์ชมภู
3. นางสาวระพีพัฒน์  แสงทวี
4. นางสาวลลิตา  พุ่มทับทิม
5. นางสาววรดา  จันตรา
 
1. นางนวลจันทร์  ช่วยบำรุง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวกรชนก  สารการ
2. นายณัฐภูมิ  ทาดา
3. นางสาวพรนภัส  อยู่นุช
4. นางสาววรกานต์  ทองประไพ
5. นางสาวศิรินารถ  สุธาสิโนบล
 
1. นายชัยภัทร  หาญวีรกุล
2. นายสิทธิโชค  อนุจันทร์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 67.75 ทองแดง 45 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวปรางทอง  สุริวงษ์
2. นางสาววริศรา  ซื่อวาจา
3. นางสาวสมฤดี  ร่วมทอง
4. นางสาวสโรชา  ชมทรัพย์
5. นางสาวแพรวประกาย  ทาแกง
 
1. นางจันทร์ประภา  สิทธิพรหม
2. นางสุวรรณา  สุขทวี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.65 ทอง 5 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวกรองกนก  ฤทัยมาศ
2. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วเงิน
3. นางสาวขวัญหทัย  เคียนงาม
4. นางสาวธนพร  ศรีตะปัญญะ
 
1. นายวุฒิพงศ์  นนท์ประเสริฐ
2. นางสาวกาญจนา  วงษ์เกย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 78.75 เงิน 41 โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวกัญญาภรณ์  วงษ์วาล
2. นางสาวกัญยาพัชญ์  มณีพันธ์
3. นางสาวกาญจนา  เรียงวงษ์
4. นางสาวจุฑามาศ  มูลผล
5. นางสาวณัฐชา  ห่านทอง
6. นายณัฐดนัย  จูมานัส
7. นางสาวณัฐธิกา  ตานี
8. นางสาวทิพวรรณ  รักทอง
9. นายธีระศักดิ์  เรืองฤทธิ์ฉายแสง
10. นายภิชญากร  บุญเกตุ
11. นางสาวมินตา  ประหัส
12. นางสาววัชรี  ทองชู
13. นางสาววิชญาดา  สังข์เรืองยศ
14. นางสาวศศินา  ตานี
15. นายสิรวัฒน์  สุขสงวน
16. นางสาวสุขวรรณเพ็ญ  รอดวรรณ
17. นางสาวสุณิสา  ภูลับ
18. นางสาวสุนิสา  อยู่ยงค์
19. นายอดิเทพ  กุลไธสง
20. นายเจษฎากร  สรวงสุวรรณ
 
1. นางนุตนรินทร์  ขันชะลีย์ดำรงกุล
2. นางประเทืองพร  สมจิตต์
3. นางสาวทวีพร  แจ้งสีสุก
4. นางสาวญาโนทัย  คงคาทิพย์
5. นางสาวณัฐชยา  ครองหินลาด
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวกชกร  พุทธา
2. นายกฤษกมล  ฤาชัย
3. นางสาวกิตติพร  สาริกา
4. นางสาวกุลธิดา  จากปล้อง
5. นางสาวจตุพร  พุ่มจันทร์
6. นางสาวจารุวรรณ  กลิ่นมะลิ
7. นางสาวชญานิษฐ์  เดชะไชย
8. นายณัฐพงศ์  พรมอินทร์
9. นายณัฐพล  ทศกรณ์
10. นายธนดล  มณีน่วม
11. นายธนดล  วชิรพงศกร
12. นางสาวลลิตภัทร  กลิ่นเจริญ
13. นางสาววิราพร  ไพจิตร
14. นายวิริยะ  เณรรอด
15. นางสาววิสาลินี  กลัดเนินกุ่ม
16. นายสุธนะ  นุชกำแสง
17. นางสาวสุวารี  สมบัติ
18. นางสาวอนัศยา  ดีเจริญ
19. นางสาวอรทัย  นรานนท์
20. นางสาวเบญจพร  ลือสถาน
 
1. นายสมบูรณ์  พันเคลือ
2. นายสุขุม  จันทสุข
3. นายเรืองสินธุ์  รัตนลัมภ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 40 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  มิ่งมา
 
1. นางสาวสินีนาฏ  วชิรธานินทร์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.25 ทอง 42 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวจรินทร์ทิพย์  ละม้าย
 
1. นางสุภาศรี  ศรีสันเทียะ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 50 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวณัชชารินทร์  หิรัญธัญญาวัชญ์
2. นายณัฐพนธ์  โพธิ์กุล
 
1. นางพิทยาภรณ์  สิทธิสงวนไทย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 39 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวจิราพัชร  ทองประสม
2. นายแทนไท  จันทเขต
 
1. นายสมชัย  ประสารบุญ
2. นายสมบูรณ์  พันเคลือ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.2 ทอง 18 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวกัญญารัตน์  ม่ามกระโทก
2. นางสาวจิรนันท์  ธนวุฒิคติวรกุล
3. นางสาวชนัญญา  บำรุงจิตร์
4. นางสาวชลิตา  เทียมเวช
5. นางสาวณัฐธิดา  เหมือนโพธิ์ทอง
6. นางสาวณัตยา  พวงทิพย์
7. นางสาวธนาภรณ์  มูลผล
8. นางสาวประกายรัตน์  ชาตะวนิช
9. นางสาวศศินันท์  สังข์ทองโรจน์
10. นางสาวสุชานันท์  วงษ์อินทร์
 
1. นางสาวสมใจ  ทรัพย์ศรีศุภชัย
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 68.5 ทองแดง 41 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  พุทธสุวรรณ
2. นางสาวจิราวรรณ  เมฆพงษ์
3. นางสาวจุฑามาศ  แก้วเงิน
4. นางสาวชนิดาภา  สวนสงค์
5. นางสาวณัฐวรรณ  ศรีตะปัญญะ
6. นางสาวนิศารัตน์  อิสระมงคลการ
7. นางสาวพรนภา  สหสุนทร
8. นางสาววิรวรรณ  ปัญญาศิริ
9. นายสรายุทธ  วงทุมมา
10. นายสุมณ  เจริญผล
11. นางสาวสุวิพร  เดชพลกรัง
12. นางสาวสุวีณา  เนียมโห้
13. นางสาวอัญธิดา  การินทร์
14. นางสาวอาทิตยา  พรมมินทร์
15. นางสาวเมตตา  ทองจันทร์
 
1. นายรณชัย  วชิรธานินทร์
2. นางสาวพิศมัย  ทิพยนันท์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 44 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงกมล  หมุนพิม
2. เด็กหญิงนภัสมนต์  ศรีนครา
 
1. นายประสิทธิชัย  เกตุไทย
2. นายฉัตรชัย  อู่ตะเภา
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 44 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. นางสาวสุดารัตน์  กาญจนกำยาน
2. นางสาวสุธิดา  ย่างกุ้ง
 
1. นายสมเกียรติ  จิตรงาม
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1. เด็กหญิงพรชิตา  มงคลจินดา
 
1. นายทรงศักดิ์  รักษาถ้อย
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 21 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาววรัญญา  ศรวัฒนา
 
1. นางสาวพรณี  เอียดแก้ว
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรกมล  อินศิริ
 
1. นางสาวพรณี  เอียดแก้ว
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวดาราวรรณ  ศรีตะปันย์
 
1. นางสาวพรณี  เอียดแก้ว
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 23 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติภา  นาดอน
 
1. นางสาวพรณี  เอียดแก้ว
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 35 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายธนบดี  วุฒิชาติ
 
1. นางสาวพรณี  เอียดแก้ว
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐธาดา  เหล่าพิเชียรพงษ์
 
1. นางสาวพรณี  เอียดแก้ว
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 50 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวนลินี  แทนเอี่ยม
 
1. นางสาวพรณี  เอียดแก้ว
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภัสรา  ฉ่ำชื่นวงค์
2. เด็กหญิงหฤทัย  ก้องเกียรติกุล
 
1. นายบารมี  ซุ้ยวงค์ษา
2. นางสาวพรณี  เอียดแก้ว
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 35 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 1. เด็กชายสุธิราช  ล้วนศรี
 
1. นายตรีเพชร  บำรุงจิตร
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 20 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวบุญศิริ  น้อยเอี่ยม
 
1. นายชัชชัย  จำเริญศักดิ์ศรี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 32 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กชายกีรติ  จอกแก้ว
2. เด็กชายสุทธิพร  อุ่นผาง
3. เด็กชายสุรชัย  บุตรแสง
 
1. นายถาวร  ไชยรัตน์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 35 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายปฏิพล  รักษ์อารีกุล
2. นางสาวพิชญา  พงศ์พิริยะวนิช
3. นางสาวสุภาวดี  รอดเกตุกุล
 
1. นายบารมี  ซุ้ยวงค์ษา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.75 ทอง 13 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายมณต์มนัส  ลือชัย
 
1. นายนิรุตติ์  หนักเพ็ชร์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 27 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายพิริยะพงษ์  พละศูนย์
 
1. นายนิรุตติ์  หนักเพ็ชร์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 72 เงิน 24 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายปพนธีร์  ทองอิ่ม
 
1. นางสาวนิฤมน  ภิญโญ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 73 เงิน 25 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. นางสาวจิราพร  โพธิ์เจริญ
 
1. นางสาวนิฤมน  ภิญโญ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 24 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายวสุธา  จั่นเพ็ชร
 
1. นางสาวเมธิศา  ธรรมศรี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 19 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงอภิชญา  ทองชั้น
 
1. นางสาวเมธิศา  ธรรมศรี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐนันท์  คงดี
 
1. นางสาวนิฤมน  ภิญโญ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอารียา  ราชฤทธิ์
 
1. นางสาวนิฤมน  ภิญโญ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 74.8 เงิน 12 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐนันท์  คงดี
2. นางสาวบุญญลักษณ์  สืบชาติ
3. นายพิจิตร  คำอ้อ
4. นางสาวศรัญญา  นาคนาคา
5. เด็กหญิงศิริอัญญา  แก่นเผือก
6. นายศุภชัย  อ่อนจันทร์
7. เด็กชายสมทบ  ฉายาพงษ์
8. เด็กหญิงอารียา  ราชฤทธิ์
 
1. นางสาวนิฤมน  ภิญโญ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 83.92 ทอง 11 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกรวิทย์  หมายสำราญ
2. เด็กหญิงคณาพร  สำเนียงประเสริฐ
3. เด็กหญิงชญานี  ปายธิยา
4. เด็กชายณัฐนันท์  คงดี
5. นายณัฐพงษ์  เพชรมี
6. นางสาวบุญญลักษณ์  สืบชาติ
7. นายพิจิตร  คำอ้อ
8. เด็กชายพีรณัฐ  ชื่นอารมย์
9. เด็กชายวีระพงษ์  บรรดาล
10. นางสาวศรัญญา  นาคนาคา
11. เด็กหญิงศิริอัญญา  แก่นเผือก
12. นายศุภชัย  อ่อนจันทร์
13. เด็กชายสมทบ  ฉายาพงษ์
14. เด็กหญิงสาวิตรี  ทองขยัน
15. เด็กหญิงอารียา  ราชฤทธิ์
 
1. นางสาวนิฤมน  ภิญโญ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 33 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1. เด็กชายจักรินทร์  ไพรศรี
2. เด็กชายต่อตระกูล  แสงทวี
3. เด็กชายปิยพงษ์  สออนรัมย์
4. เด็กชายเจษฎากร  กาลสุข
 
1. นายสุทธิพันธ์  เพิ่มพูล
2. นายสุรชัย  ชโลธร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 48 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 1. นางสาวจุไรรัตน์  เข็มทอง
2. นายปัญญวัฒน์  ทองวล
3. นายพงษ์ศิริ  แสงจันทร์
4. นายวโรทัย  สิทธิธรรม
5. นายศุภชัย  ร่วมโคตร
6. นายอำนาจ  กะยุตา
 
1. นายธงไชย  ใจผดุงวงษ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84.58 ทอง 17 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  เหมาะเหม็ง
2. เด็กหญิงกฤษณา  สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีพันธ์
4. เด็กหญิงกันยารัตน์  ราศรี
5. นายกำพลศักดิ์  จั่นศิริ
6. เด็กชายกิจติศักดิ์  บุญญาอาภากิจ
7. นายก้องกมล  ขาวเจริญ
8. เด็กหญิงจิรวรรณ  ทองสุข
9. เด็กชายชนินทร์  จันทบาล
10. เด็กหญิงชลธิชา  นิลสูตร
11. เด็กหญิงชลันธร  แซ่อึ้ง
12. นางสาวชลาลัย  ผงผาย
13. นายชวิศ  ธีระชาติ
14. นายธกร  เนื่องกำเหนิด
15. นายนที  นาคมงคล
16. เด็กชายนิติพัตน์  ชาญเกียรติพงศา
17. เด็กหญิงนิศากร  จันทร์ขาว
18. เด็กหญิงพรพิมล  สุกหอม
19. เด็กหญิงพิชชาพิมพ์  สมเสงี่ยม
20. นายภพณพงศ์  จั่นศิริ
21. นายภาณุเดช  ปังพูนทรัพย์
22. นายวันชัย  แสนประเสริฐ
23. เด็กหญิงศรีสกุล  มากมูล
24. นางสาวศศิพรรณ  เตอิน
25. เด็กชายศิวัช  ปานอ่ำ
26. นางสาวสุกัญญา  คงศร
27. เด็กหญิงสุปรียา  ระโหฐาน
28. นายสุพัฒนพงษ์  วานิชสุขสมบัติ
29. เด็กหญิงสุภาพร  พิภพ
30. นายสุรพงษ์  ปานอ่ำ
31. เด็กชายอัครพนธ์  พินธุมา
32. นางสาวอิศราพร  พลายเถื่อน
 
1. นายจิระเกียรติ์  บุญศรี
2. นายวิศวชัย  คงศร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 75.25 เงิน 27 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. นางสาวกรรณิกา  จันทร์บวร
2. เด็กชายกัมปนาท  สุขมณี
3. นางสาวกัลยาณี  นาคนาคา
4. นางสาวจริยา  อินเป้ง
5. นางสาวจันธิรา  ตุ้มเป็น
6. เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญเพ็ชร
7. นางสาวณัฐติกา  เอี่ยมสุวรรณ์
8. นายดนัยกฤษณ์  เบ็ญเยี่ยม
9. นายทศพล  กุลประยงค์
10. นางสาวนภาพร  เรืองสุวรรณ
11. นายปกรณ์  บุญจันทร์
12. นายปฏิพัทธ์  กระจ่างศรี
13. เด็กหญิงปิ่นชนก  ทับดี
14. เด็กชายพัสกร  แดงโสภา
15. นายพีชพนธ์  อินทร์จันทร์
16. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  เทียนโฮม
17. นางสาววรารักษ์  ศิริงาม
18. นางสาววัชราภรณ์  จำปาศร
19. นางสาววิลาวรรณ  โสมดี
20. เด็กชายศรัญย์  ศรีหาพล
21. นายศรายุทธ  ดาภี
22. นายศราวุฒิ  จำปาทอง
23. นางสาวศศิวิมล  ผามล
24. นางสาวสิรินยา  พ้นทุกข์
25. นางสาวสุจิตรา  ไชยสอาด
26. นางสาวสุภาพร  เจริญดี
27. เด็กหญิงอนิสา  สิทธิจรูญ
28. เด็กหญิงอริสรา  อังคะ
29. นางสาวอาริยา  กมุททรง
30. นางสาวอุบลรัตน์  สงเคราะห์
31. นายไชยวัฒน์  ทรัพย์โถม
 
1. นายจเร  แดงโสภา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง 24 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายณัชพล  ชัยจรินันท์
 
1. นายถาวร  พูลศรี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง 24 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. นายชัยศิริ  ขุมทรัพย์
 
1. นายธีระศักดิ์  วิหคทอง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 49 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. เด็กหญิงฮาวา  และลอย
 
1. นายศิวาวุฒิ  รัตนะ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 40 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  สุขสินชัย
 
1. นายจิระเกียรติ์  บุญศรี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 28 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายศุภกิจ  อุชัย
 
1. นายปิยะพันธ์  ยวงปรางค์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.33 เงิน 29 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. นายวรากร  สารศาสตร์สุนทร
 
1. นายธีระศักดิ์  วิหคทอง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง 10 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงรมย์ลักษณ์  พังสอาด
 
1. นายจิระเกียรติ์  บุญศรี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 33 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. นางสาวบุษบา  มานหนับ
 
1. นายศิวาวุฒิ  รัตนะ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 32 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายเอกสิทธิ์  เพลียวงษ์
 
1. นายถาวร  พูลศรี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง 30 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายภาณุพงศ์  โนนทิง
 
1. นายปิยะพันธ์  ยวงปรางค์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 21 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ศรีสุระ
 
1. นายจิระเกียรติ์  บุญศรี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 32 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวนัฐวรรณ  ธรณีทอง
 
1. นายถาวร  พูลศรี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายณัชพล  ชัยจรินันท์
 
1. นายถาวร  พูลศรี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.66 เงิน 25 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. นายเศรษฐศาสตร์  กลิ่นหวล
 
1. นายศิวาวุฒิ  รัตนะ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 1. เด็กหญิงพรนภา  มีประเสริฐ
 
1. นางปรามา  รอดโต
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.67 ทอง 44 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงเกณิกา  ล้านบุญมี
 
1. นายถาวร  พูลศรี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 11 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายกริชเงิน  โนนสิงห์
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  เกี๋ยวคำ
3. เด็กชายกิตติพงษ์  ดาน้ำคำ
4. เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทร์เทศ
5. เด็กชายจตุรวิทย์  จันทร์เดี่ยว
6. เด็กชายชนสรณ์  นนทการ
7. เด็กหญิงญดาพร  ทองคำสุข
8. เด็กชายณัชพล  ชัยจรินันท์
9. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เมฆขลา
10. เด็กชายณัฐชนน  นิตยานนท์
11. เด็กชายณัฐดนัย  กวีนันทชัย
12. เด็กหญิงณัฐทิชา  สมบัติยานุชิต
13. เด็กชายณัฐวุฒิ  หลักคำ
14. เด็กชายทรงพล  ทุมยา
15. เด็กหญิงธนพร  ธะยาธรรม
16. เด็กหญิงธนัญญา  พาหาสิงห์
17. เด็กหญิงธิชาภรณ์  ห่อคำ
18. เด็กหญิงนริศรา  ทองอ่อน
19. เด็กชายนัฐพล  กงจันทร์
20. เด็กชายนิติพน  ทองวิเศษ
21. เด็กหญิงนิลาวัลย์  พูลด้วง
22. เด็กหญิงปนัดดา  เย็นฉ่ำ
23. เด็กหญิงปริญญา  โตมี
24. เด็กหญิงพรพิมล  พูนสารยิ่ง
25. เด็กหญิงภัสรา  ตรีธัญญา
26. เด็กหญิงรสาชล  ชุ่มชื่น
27. เด็กหญิงวชิรญาณ์  อินทรา
28. เด็กหญิงวนัดดา  มะลิซ้อน
29. เด็กหญิงวราพร  ชำนาญกิจ
30. เด็กหญิงวารุณี  บุญจูง
31. เด็กหญิงวิภาดา  วงษ์พระจันทร์
32. เด็กหญิงวิภาดา  วุฒิธีรศักดิ์
33. เด็กหญิงวิลัยพร  วิจิตร
34. เด็กหญิงศิราณี  สลุงอยู่
35. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยาวะโนภาส
36. เด็กหญิงสุทธิดา  ธนพันธ์พงศ์
37. เด็กชายสุรภีม  จิตอารีรัตน์
38. เด็กชายอรรถกร  พรรณขาม
39. เด็กชายอัษฎาวุธ  จันทวงษ์
40. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กรวยทอง
 
1. นายถาวร  พูลศรี
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78 เงิน 32 โรงเรียนเมืองนครนายก 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  สุขทอง
2. เด็กชายกิติพงศ์  ทรงสถิตย์
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  เจียมสกุล
4. เด็กหญิงบุษกร  วรทัต
5. เด็กชายปิยมิตร  สำราญ
6. เด็กหญิงพิยดา  มูลสง่า
7. เด็กชายวรพงศ์  ทิศกระโทก
8. เด็กหญิงอทิตญา  ศรีทอง
9. เด็กหญิงอรอนงค์  คะชะสะ
10. เด็กชายเกศศักดิ์  ศรีวิไล
 
1. นางสาวสมจิตร์  อินทรประเสริฐ
2. นางสาวศศิธร  สมหมาย
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง 26 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายชญานนท์  จรัสทอง
2. นายพงศธร  ชำนาญกิจ
3. นางสาวพิชญดา  ใจทอง
4. นางสาววนิดา  จำปาศรี
5. นางสาววรรณกานต์  สุวรรณกล่อม
6. นายสราวุธ  ใหญ่ยิ่ง
7. นายอัครวินท์  กุศลส่ง
8. นางสาวอัญมณี  บรรดา
 
1. นางนัยนา  จำเริญศักดิ์ศรี
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 72.64 เงิน 14 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงกิตติยา  ไพโรจน์
2. เด็กหญิงณัฐพร  กล่องแก้ว
3. เด็กหญิงนฤมล  แก้วสุก
4. เด็กหญิงวาสินี  ตู้แก้ว
5. เด็กหญิงสุธิศา  เอี่ยมไชย
6. เด็กหญิงอารียา  มณีวงศ์
 
1. นายชัยรัตน์  ระรวยทรง
2. นางสาวเขมมิรินทร์   ทุมลา
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 72.32 เงิน 23 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1. นางสาวจิณห์จุฑา  จุลเสวก
2. นางสาวชนิสรา  มั่งคั่ง
3. นางสาวธนาพร  ปราบพาล
4. นางสาวพัตราภรณ์  แดนไธสง
5. นางสาวมินตรา  คำวัจนัง
6. นางสาวอภิณญา  สุวรรณ
 
1. นายกฤษฎิ์สุธี  เกอะประสิทธิ์
2. นางสาวนวลรัตน์  ผิวอ่อน
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 21 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรชยา  เรืองศรี
2. เด็กหญิงชุลีรัตน์  มณีมาตร์
3. เด็กหญิงประภาศิริ  เที่ยงธรรม
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  นารี
5. เด็กหญิงวรรณวิษา  ทองมี
6. เด็กหญิงวิมลวรรณ  สีชมภู
7. เด็กหญิงสุนิสา  พัฒนวีนากุล
8. เด็กหญิงอัยลดา  จำปาโอ้ก
 
1. นางพรอุมา  อดิเทพสถิตย์
2. นางทับทิม  ศุภศิริ
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 21 โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวจารุวรรณ  เสนอใจ
2. นางสาวฉัตรนภา  ทองใบ
3. นางสาวฐาน์รวี  เพิ่มสุข
4. นางสาวนพวรรณ  เรืองฤทธิ์
5. นางสาวประกายฟ้า  เพิ่มสุข
6. นางสาวศุภัสสร  เอี่ยมยิ่ง
7. นางสาวแก้ว  อินแช่มชื่น
 
1. นายชัยรัตน์  ระรวยทรง
2. นางสาวเขมมิรินทร์  ทุมลา
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82 ทอง 19 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวญาดาทิพย์  วงษ์บุญธรรม
2. นางสาวธนวรรณ  จันทร์เกิด
3. นางสาวนัฐวรรณ  ถือฉลาด
4. นางสาวสุภาวิณี  ศรีสุข
5. นางสาวเบญญา  ผ่องสอาด
6. นางสาวเสาวภา  บัวแสง
 
1. นางนงนุช  ศรีราษฎร์
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนผดุงอิสลาม 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  หมัดโล๊ะ
2. เด็กชายธนายุทธ  อิบรอเฮม
3. นายอนุชา  ดะแอ
4. นายอัครกรณ์  วรรณะ
5. นายเจริญวัฒน์  หมัดทิ
 
1. นางสาวสุภาพร  บินซาฟีอี
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงเปมิกา  บุญยะสิทธิ์
 
1. นางกษิรา  ประเสริฐสงค์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 63 ทองแดง 37 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวสุธาสินี  สุดประเสริฐ
 
1. Mrs.Harrieth  Bagtas
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง 17 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายพันธกานต์  จันทร์ศรี
 
1. นางนพวรรณ  กฤตยานวัช
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายปฐวีร์  บุญมี
 
1. นางวราภรณ์  ชุมวงศ์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกีรติ  คุ้มภัย
 
1. นางสาวจินตนา  บุษบันชาติ
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.6 ทอง 18 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1. นางสาวธนพร  มาลัย
 
1. นางจิตสุกา  จำปีกาง
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86.66 ทอง 10 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงมรรครา  ทองทั่ว
 
1. นางมลิวัลย์  แสวงนิล
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 55.32 เข้าร่วม 43 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1. นางสาวนัฐกาญจน์  ลิ้มสุวรรณ
 
1. นางสมยงค์  พุฒตาล
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 37 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายจตุภูมิพจน์  แพงมา
2. เด็กหญิงชวัลพัชร  ไป๋สกุล
3. เด็กหญิงธิรารีย์  แสงอรุณรัตน์
4. เด็กหญิงบูรณิมา  มั่งคั่ง
5. เด็กชายยศพล  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางสาวพิชชาภา  รุ่งเรือง
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 73.8 เงิน 45 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวชุติมา  จันนา
2. นางสาวธัญลักษณ์  คมสันต์
3. นางสาวบุญธิดา  งามวงศ์
4. นายศาศวัต  รอดเกตุกุล
5. นางสาวสุนิสา  มะลิ
 
1. นางสาวสุภารัตน์  เกาะหวาย
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 72 เงิน 14 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวมนรดา  หมื่นภักดี
 
1. นางสาวพัชราพรรณ  โสมนัส
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.34 ทอง 21 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คมคาย
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  แก้วนันทวัฒน์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80.33 ทอง 23 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวธนภรณ์  กาญจนกิจเจริญ
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  แก้วนันทวัฒน์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 41 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  กมลสิงห์
2. เด็กหญิงภัทร์พิชชา  เจริญพรปภัสร์
 
1. นางสาวกุลวดี  กิตติธเนศวร
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 38 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายพัชร  เทวะผลิน
2. นายสุทธิเกียรติ  สุทธากร
 
1. นายอัศวิน  เชาวนศิลป์
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 70.5 เงิน 33 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  จันนา
2. เด็กชายชลสิทธิ์  จันหอม
3. เด็กชายชัยวัฒน์  รักวงษ์
4. เด็กชายณฐกร  แดงงาม
5. เด็กชายพงศธร  โสภิณ
6. เด็กชายภัทรพงษ์  พิมพ์ดี
7. เด็กชายรัชชานนท์  สีกากี
8. เด็กชายศุภฤกษ์  เพ็ญจันทร์
 
1. นายชัยชาญ  ศรีประยูร
2. นายรักชัย  แก้วยอด
3. นางสาวหัสญา  ตันสกุล
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 73.2 เงิน 31 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. นายชัยธวรรธณ์  บุญมา
2. นายณัฐพงษ์  พุทธสุวรรณ
3. นายธันวา  ดำคลองตัน
4. นางสาวปภาวี  คำภา
5. นางสาวประภาภรณ์  สวนไพรินทร์
6. นางสาวละอองทิพย์  ใจสุข
7. นายวรากร  พูลทรัพย์
8. นายสถาพร  พันธ์ศรี
9. นายอธิบดี  มัยศิลป์
10. นางสาวเรวดี  สละศิษย์
 
1. นายเทวินทร์  หาญวีรกุล
2. นางสาวเบญจวรรณ  ลอยประโคน
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 50.2 เข้าร่วม 29 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โพธิ์รักษ์
2. เด็กหญิงธนัญญา  เรื่อศรีจันทร์
3. เด็กหญิงศศินา  มะนัน
4. เด็กหญิงสุมินตรา  พรมมิ
5. เด็กหญิงเกษมณี  คุ้มวงษ์
 
1. นางสาวสรัญญา  เกิดแก้ว
2. นางสาวนทีวัลย์  จานทอง
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 34 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. นางสาวบุษบา  มานหนับ
2. นางสาววรรณกานต์  นาถมทอง
3. นางสาวสุภัทรา  ภู่ศรี
4. นายอภิชาติ  เบะกิ
5. นายเจนณรงค์  พัฒนสาร
 
1. นางสาวสรัญญา  เกิดแก้ว
2. นางสาวนทีวัลย์  จานทอง
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เกียรติสูงส่ง
2. เด็กหญิงดวงกมล  แช่มชื่น
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  แสงจีน
 
1. นางนวพร  ผลภาษี
2. นางศรีนวล  เกิดกำไร
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 47 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1. นางสาวทิพวรรณ  ศรีม่วง
2. นางสาวปริญา  เจริญสุข
3. นางสาวศรัณยา  ทีฆายุทธสกุล
 
1. นางสาวพเยาว์  พลอยแก้ว
2. นางสาวพุฒตาล  รอดประเสริฐ
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมืองนครนายก 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  คะชะสะ
2. เด็กหญิงธิติกานต์  สุขสำราญ
3. เด็กหญิงมนัสชนก  มีสุขประเสริฐ
 
1. นายสุขรัก  สร้อยทอง
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 73.8 เงิน 37 โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวจรรยพร  เขตตลาด
2. นางสาวพูลลาภ  คุ้มวงค์
3. นางสาวสุพรรษา  เกษนอก
 
1. นางสาวอำภา  แก้วภราดัย
2. นางสาวบุญเรือน  กอบางยาง
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 25 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายธนะกิจ  เขียวคราม
2. เด็กหญิงสุวรรณา  ประตูนิล
 
1. นางสาวพิรานันท์  ประดู่
2. นางพรทิพย์  ตองติดรัมย์
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายชินวัตร  แจ่มจำรัส
2. เด็กชายธีรพงศ์  ผลาผล
 
1. นางสาววิภารัตน์  ฉัตรทอง
2. นางสาวพัชรินทร์  ม่วงประเสริฐ
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายธนานนัน  วรวงษ์วุฒิไกร
2. นายปฏิมากร  แก้วสถิต
 
1. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
2. นางสาวภัทรภร   มั่นเพชร
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงปัญภัส  วงษ์สง่า
2. เด็กหญิงรุจจิรา   ชมภู
 
1. นางสุดารัตน์  สุขสมบูรณ์
2. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายพชรพล  สุขชม
2. นายเรืองพล  วงษ์สง่า
 
1. นางสุดารัตน์  สุขสมบูรณ์
2. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงวิกานดา  เสนอใจ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  กงแก้ว
 
1. นายศุภชัย  แตงอ่อน
2. นางสาวพิรานันท์  ประดู่
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายกิตติภูมิ  พึ่งทอง
2. เด็กชายศิรหิรัญ์  ดำรงธวิชเกษม
 
1. นายศุภชัย  แตงอ่อน
2. นางสาวโสภิดา  วงศ์ดวง
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  หมั่นมา
2. เด็กชายเนติพัฒน์  สุกใส
 
1. นางสาวโสภิดา  วงค์ดวง
2. นายศุภชัย  แตงอ่อน
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 1. นางสาวชนากาญจน์  สินชู
2. นางสาวสุพรรษา  พิมพ์ทอง
 
1. นางสาวสุมาลี   ทุมมา
2. นางสาวภริตพร  วงษาคำ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 24 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายพีรวิชญ์  อินทรประเสริฐ
2. นายภูวดล  ลัยศรี
 
1. นางสุดารัตน์  สุขสมบูรณ์
2. นางพรทิพย์  ตองติดรัมย์
 
133 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ผึ้งแก้ว
2. เด็กชายวันชัย  แซ่เจี่ย
3. เด็กชายสัญญา  ผดุงนึก
 
1. นางสาวภัทรภร   มั่นเพชร
2. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 30 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. นายจักริน  จิโนเป็ง
2. นายพชรพล  บุญอินทร์
3. นายเจษฎา  แคล่วคล่อง
 
1. นางอรรคพร  ทับทิมทอง
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. นางสาวจารุวรรณ  แข็งขัน
2. นางสาวอภิชญา  บุญสม
 
1. นางมณีรัตน์  ชูชีพ
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 29 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายพีระพล  จันทสิง
2. เด็กชายวันชัย  แซ่เจี่ย
3. เด็กชายศุภฤกษ  โภดาวิวัฒน์
 
1. นางสาวภัทรภร   มั่นเพชร
2. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายธนภัทร  สรรเพชร
2. นายปฏิพันธ์  พันธวารี
3. นายศตวรรษ  เนียมหอม
 
1. นางสาวภัทรภร   มั่นเพชร
2. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 50 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงพิมพ์ปภัส  ทรัพย์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงวรัญญา  ทาริวิก
3. เด็กหญิงสุทธาทิพย์  แตงจืด
 
1. จ.ส.อ.ประเสริฐ  ยังมี
2. นายสุรกิตติ์  สุทธากร
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 64 ทองแดง 44 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายกฤติกร  วรประภาชัย
2. นายชัยวัฒน์  จีนไม้
3. นายธีรไนย  ไพรสัณฑ์
 
1. จ.ส.อ.ประเสริฐ  ยังมี
2. นายสุรกิตติ์  สุทธากร
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ถิ่นวงษ์เมือง
2. เด็กหญิงนันทิชา  รักสนิท
3. เด็กหญิงพรนภา  โพธิ์แจ่ม
4. เด็กชายพัฒนพงษ์  เสือสวัสดิ์
5. เด็กหญิงวิยะดา  สิมัยนาม
6. เด็กหญิงอริสา  ปั้นสิน
 
1. นางสิตา  บัวขาว
2. นายวิทิต  วงศ์ศิริ
3. นางสำราญ  จันท้วม
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง 8 โรงเรียนเมืองนครนายก 1. นายจักรพันธ์  เมฆศรี
2. นายชัยวุฒิ  ไชยสนาม
3. นางสาวณัฐฐินันท์  วาดเขียน
4. นายวัชรพงษ์  เมฆศรี
5. นางสาววันวิสา  ศรีทองเกิด
6. นายสมรักษ์  สุขเสงี่ยม
 
1. นายณัฐพล  มากทรัพย์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77 เงิน 22 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เมฆขลา
2. เด็กหญิงรสาชล  ชุ่มชื่น
3. เด็กหญิงวารุณี  บุญจูง
 
1. จ.ส.อ.ประเสริฐ  ยังมี
2. นางสาวจีระประภา  แจ้งเอี่ยม
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 76 เงิน 47 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ซุ่นกลาง
2. นางสาวจันทร์จิรา  ปราณีจิต
3. นางสาวเสาวลักษณ์  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวจีระประภา  แจ้งเอี่ยม
2. จ.ส.อ.ประเสริฐ  ยังมี
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.2 ทอง 19 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  คล่องแคล่ว
2. เด็กชายนพดล  ม่วงจินดา
3. เด็กชายสหศวรรษ  จันทร์พวง
 
1. นายธนภัทร  ดวงประชา
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 79.2 เงิน 48 โรงเรียนองครักษ์ 1. นายกฤษฎา  ประยงค์
2. นายอลงกรณ์  ศรศิลป์
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  พันธ์วัฒนะ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง 19 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 1. นางสาวมารีนส์  เพาะบุญ
2. เด็กหญิงอภิชญา  เข็มทอง
3. เด็กชายอิทธิศักดิ์  สีพิลา
 
1. นางสาวสำรวย  เครือหอม
2. นางรัชนี  วิจิตรโท
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 75.2 เงิน 33 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. นางสาวขวัญฤดี  นวลโฉม
2. นางสาวภาวดี  อาษาคง
3. นายสุรพัศ  ผ่องผิว
 
1. นางวัลภา  อุ่นเรือน
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทินี  รักภิรมย์
2. เด็กหญิงสิริมนต์  ศรียาภัย
3. เด็กหญิงเศาวณัฏฐ์  เพชรติ้น
 
1. นางจิราภรณ์  แสงพงศ์ชวาล
2. นางบุญเชิญ  จิตรงาม
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.33 ทอง 41 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวกานต์ชนก  เมฆสุวรรณ์
2. นางสาวสุภาภร  ทิพย์ปัญญา
3. นางสาวหทัยรัตน์  พุทธเฮง
 
1. นางบุญเชิญ  จิตรงาม
2. นางเพ็ญแข  เรืองพาณิชย์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78 เงิน 45 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกัญภร  สพลกิตติ์
2. เด็กหญิงนิติกาญจน์  จันทร์ฟ้ารุ่งเรือง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  รามันจิตร
 
1. จ.ส.อ.ประเสริฐ  ยังมี
2. นางจามรี  ศรีถาพร
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวธรัญญา  ทองไพ
2. นางสาวสุทธิดา  ยังประโยชน์
3. นางสาวไอรดา  เหล่าพิเชียรพงษ์
 
1. นางพรรณี  สืบจากศรี
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทับกลัด
2. เด็กหญิงพรนภา  ชัชวาล
3. เด็กหญิงเจติยา  ศรีสว่าง
 
1. นางอรุณี  ศิริหงษ์ทอง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 45 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 1. นางสาววัชรี  แก้วหัสดี
2. นางสาววีรยา  กองจันทร์
3. นางสาวสมฤทัย  จันทร์หอม
 
1. นางอรุณี  ศิริหงษ์ทอง
 
154 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองนครนายก 1. เด็กชายพิชัยสิทธิ์  แก่นสารี
 
1. นางญาณวรรณ  บุตรทา
 
155 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ลอคำ
 
1. นางนงนุช  พรมณี
 
156 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.67 ทอง 5 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 1. เด็กชายปิยชนน์  ขันอาษา
 
1. นางกิตินัทธ์  ขันอาษา
 
157 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 88.66 ทอง 7 โรงเรียนเมืองนครนายก 1. นายธีระพงศ์  นาคมาลี
2. นางสาวนา  ดีเส็ง
 
1. นายสุพงศกร  ศรอินทร์