สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเกวลิน  พระตลับ
 
1. นางสาวศุภาพิชญ์  อาศุวณิชย์พันธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 22 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาวบุษยมาศ  บุญก่อสร้าง
 
1. นางกนกรัตน์  กลัดสมบูรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81.3 ทอง 10 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิชญ์นรี  จันทโคตร
 
1. นางสาววรรณา  เชาว์พานนท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.8 เงิน 35 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวรัตน์ฟ้า  มูนีกุล
 
1. นางสาววรรณา  เชาว์พานนท์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศักดิ์เมือง
 
1. นางศิริรัตน์   สิทธิบูรณาญา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกัญญาพัชร  พูลตาล
 
1. นางเพ็ญจิตต์  สุวรรณศรี
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72.25 เงิน 35 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกิ่งไผ่  เสาวนิช
2. เด็กหญิงสวิชญา  ปฐมมีโชค
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สารคุณ
 
1. นางสาวสุชาณี  ทองน้อย
2. นางรัตนา  เกิดขาว
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 16 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายชญานนท์  อินทร์ภิรมย์
2. นางสาววารวี  หลินศุวนนท์
3. นางสาวสุภัทรา  จิตสงบ
 
1. นางรัตนา  เกิดขาว
2. นางสาวสุชาณี  ทองน้อย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงสุธิวา  ทรายทอง
2. เด็กหญิงอรทัย  เทียนสมบัติ
 
1. นางเพ็ญจิตต์  สุวรรณศรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 16 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. นายภาคภูมิ  ทองดอนจุย
2. นายอนันต์  ภู่มาก
 
1. นางสาวนิตยา  มูลทองชุน
2. นางสาวอรุณรัตน์  หว่างชูเชื้อ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 32 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงศิรประภา  ศรีพลวารี
 
1. นางอารีย์  สุกใส
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 37 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายพิพัฒน์  สุนทรพัฒนะกุล
 
1. นางสาวแสงเดือน  อาตมียนันท์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันทร์อนันต์
2. เด็กหญิงจิตติมา  ญานะมงคล
3. เด็กหญิงสกุลทิพย์  ปริวัฒน์บวร
 
1. นางพิบูลพรรณ  ตังคะพิภพ
2. นางนันทิยา  จตุรพาหุ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 86.75 ทอง 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวจิดาภา  ปานรัตน์
2. นางสาวชญานีย์  เจริญจิตร์
3. นายพลวัต  พุตติ
 
1. นางนฤมล  กลิ่นบุบผา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 17 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วงษ์มาดิษฐ์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ลาภเจริญวงศ์
3. เด็กหญิงนัดดา  สนประเสริฐ
 
1. นางสาววรรณวิสา  จันทร์สุนทราพร
2. นางสาวเรืองรัศมิ์  ผิวศรีสุข
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 49 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐกมล  หนูนันท์
2. นางสาวพจณิชา  ต๊ะศิริ
3. นางสาวพัชรีพร  เกิดฤทธิ์
 
1. นางสุมาลี  รวมธรรม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78.33 เงิน 7 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงสัจจพร  งามยิ่งยศ
2. เด็กหญิงเปมิกา  สุขสมบัติ
 
1. นายกฤษฎากรณ์  แจ้งสว่าง
2. นายอำพล  ทรัพย์สมบูรณ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวฐิติรัตน์  ศรีภัทราพันธุ์
2. นางสาวทิพย์วารี  ทัศนานุตริยกุล
 
1. นายกฤษฎากรณ์  แจ้งสว่าง
2. นายทวี  วรรณกูล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 32 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายนนทวี  เพชรศาสตร์
 
1. นางสาวพรพิไร  แก้วสมบัติ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 24 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกุลสินี  บุญถนอม
 
1. นายอุทัยพงศ์  ชาญเชิงค้า
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 32.25 เข้าร่วม 25 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายธนกฤต  ขำสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพัฑฒิดา  ธนศุภานุเวช
3. เด็กหญิงอธิชา  สุขวิบูลย์
 
1. นางสุนีย์  เหมรัตน์
2. นางสาวประไพ  บูรณประพฤกษ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26.5 เข้าร่วม 19 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายณัฐชนน  เล้าเสรีวัฒนกุล
2. นางสาวน้ำทิพย์  เอี่ยมแก้ว
3. นางสาวโศรยา  โบสุวรรณ
 
1. นางสาวออนจิลา  บัวประเสริฐ
2. นายภูริชัย  ชัยศร
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.4 เงิน 41 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงจิ๊ฟฟี่  พ่วงทองคำ
2. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  โถปัญญา
3. เด็กหญิงวริสรา  สุขสายัณห์
 
1. นางพรรณา  อินทรรุ่ง
2. นางสาวประวิตา  มีเปี่ยมสมบูรณ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 43 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวศุภนิดา  สุภัทรศักดา
2. นางสาวเจนจิรา  สุวิสาร
3. นางสาวเพ็ญศิริ  มหัทธนวานิชกุล
 
1. นางสาววรรณธมล  บุตรดี
2. นายเทพสังวาลย์  ถนอมบุญ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงฉัตรนรินทร์  สังข์พระกร
2. เด็กชายธนวัฒน์  เรียมลิว
3. เด็กหญิงภัทราพร  สิทธิ์น้อย
 
1. นางฐิติชญา  อยู่เต็มสุข
2. นางกันตินันท์  สักคุณา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายชานน  ชะเอม
2. นายธนพัฒน์  อยู่เต็มสุข
3. นายอติพล  สุวภัทรศิริ
 
1. นางพรพิมล  ไพศาลกิจ
2. นางสาวสมสกุล  ภาณุภาส
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.4 ทอง 44 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กชายภูริวัจน์  ทองกองเตีย
2. เด็กหญิงศรัญญา  บุตรรอด
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  อู่ตะเภา
 
1. นางสาวกมลา  ศรีเจริญ
2. นางสาวกุสุมา  พัฒนมาศ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.6 ทอง 11 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายภูตะวัน  จันทร์เสม
2. นางสาวมนัสชนก  อ่วมแจ้ง
3. นางสาวสกุลกานต์  หมั่นมานะ
 
1. นางสาวศิริพร  เทียนเบ็ญจะ
2. นางสาวพรนภา  ขาวประเสริฐ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 8 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร์  ทีปะลา
2. เด็กชายพีรพัฎฐฐ์  เลิศอุดมเดช
 
1. นางรัตนา  หิรัญโรจน์
2. นายปวัน  ศรีสนิท
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. นายจิรายุทธ  รุ่งพรมมา
2. นายเกียรติศักดิ์  ชัยประเสริฐโกศล
 
1. นางสาวการะเกด  ดำสุวรรณ
2. นางสาวกิ่งแก้ว  พรจิรวิชญ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 53.76 เข้าร่วม 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงวาสนา  กลิ่นพยอม
2. เด็กหญิงอริสรา  แซ่จิว
 
1. นายปัญญา  ไขสี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80.21 ทอง 4 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. เด็กชายเจสัน  แก้วรักษา
2. เด็กชายเตชิต  ทองยอดเกรื่อง
 
1. นายนพดล  จูมัจฉะ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงกรรนิการ์  เจษฎปรีชา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รีบัว
3. เด็กหญิงกัณฐิกา  สระทองคต
4. เด็กหญิงพรรษา  ตาสาย
5. เด็กหญิงรัตนาวดี  สระหงษ์ทอง
 
1. นางกฤติกา  โชควัฒนชัย
2. นางเปรมวดี  สุวรรณาภิชาติ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.66 ทอง 8 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวธัญลักษณ์  เพ็งไพบูลย์
2. นางสาวนิศารัตน์  ภูมิพุก
3. นางสาวปณีตา  สามบุญเรือง
4. นางสาวรัชตะวัน  ชุนใช้
5. นางสาวสุรีพร  ม่วงเขียว
 
1. นางวันเพ็ญ  ิทิพย์มาลัย
2. นางกุสุมาลย์  ศรีเจริญ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 37 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนงนภัส  พรภาวนาเลิศ
2. เด็กหญิงนฤมล  พลอยดี
3. เด็กหญิงปภาวี  ทนงยิ่ง
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เอี่ยมหลี
5. เด็กหญิงศุภัชฌา  เสนานุวงศ์
 
1. นางวรกิจ  วุฒิชัย
2. นางสุวรรณี  คู่โนรัมย์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.25 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ทองเชื้อ
2. นายธนสิทธิ์  ปานศรีแก้ว
3. นางสาวปาริชาติ  แสงอำไพ
4. นางสาวรัตวรรณ  นุตวงษ์
5. นางสาวเบญญาภา  กิจเวช
 
1. นางปารีญา  ว่องพัฒนวงศ์
2. นางสาวศศิกานต์  ตุไซร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80.32 ทอง 15 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวชนิตา  เมียวนวม
2. นางสาวพิจิตรา  วรรณทวี
3. นางสาววรัสนันท์  เหล่าจารุวัฒน์
4. นางสาวสิริลักษณ์  ฉิมเณร
5. นางสาวอักษราภัค  ทรัพย์เล็ก
 
1. นายทวิช  ลักษณ์สง่า
2. นางสาวอำพรภา  เขียวชม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.25 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวกรณิการ์  สุกรีวนัส
2. นายก้องเกียรติ  เนตรเอี่ยม
3. เด็กหญิงจิดาภา  รัตนเสลานนท์
4. นายจิรพงษ์  วงวิเศษ
5. นายณธีพัฒน์  กุลวัฒนชัยสิริ
6. นายณัฐวัฒน์  ดอนสังไพร
7. นายทัศน์พล  ใช้ศรีทอง
8. นายธนชัย  ดอนรุ่งจันทร์
9. นางสาวนันทินี  หลักเพชร
10. นายปฏิพล  แสงวิเชียร
11. นางสาวพรเพ็ญ  สระทองกลัด
12. นายภัทรกร  สกุลลีรุ่งโรจน์
13. นางสาวมิกิ  แสงสาด
14. นายรณกฤต  จ้อยร่อย
15. นายสิทธิกร  เกตุษเฐียร
16. นายสุนทร  สระทองอุ่น
17. นางสาวสุรางคณา  เกิดสมบูรณ์
18. นายสุรเชษฐ์  หงษ์ยนต์
19. นายอนุรัตน์  ล่ำสัน
20. นายเจษฎา  จงเพิ่มวัฒนะผล
 
1. จ.อ.ณัฐพงษ์  แก้วกำเหนิด
2. นางสายพิน  ทองจุลย์
3. นายณัฐวิญญ์  สิรเดชธราทิพย์
4. นายบุรินทร์  คล้ายสาคร
5. นายประณิธาน  จรัญญา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกนกวรรณ  ลาภโภคาชัย
2. นางสาวกัญญ์วรา  ใจใหญ่
3. นางสาวจุฬาลักาณ์  จิตตเดชาธร
4. นางสาวธนัทอร  ตั้งกิจสิริ
5. นางสาวธัญญภรณ์  เลาศรีรัตนชัย
6. นางสาวนิชาภา  ลีอารีย์กุล
7. นางสาวนิศารัตน์  ชมพลปกรณ์
8. นางสาวปรียาภัทร  ชื่นชมน้อย
9. นางสาวพัชรภรณ์  คงหมวก
10. นางสาวภัทรพร  ชมภูนิช
11. นางสาวภัทรานิษฐ์  สะสมทรัพย์
12. นางสาวภิญญดา  รังษีสัจจะ
13. นางสาวมรกต  สุจินดาวัฒน์
14. นางสาวรักกมล  เดี่ยวสายชล
15. นางสาววริศรา  ธัญญากุลวงศ์
16. นางสาววิมลสิริ  เพชรอุด
17. นางสาวสุกัญญา  ศรีประมาณ
18. นางสาวสุนันดา  ธนะพิสิฐ
19. นางสาวเพชรรัตน์  รื่นฤดี
20. นางสาวโสภิตสุดา  เจริญใจ
 
1. นางสาวอำพรภา  เขียวชม
2. นายปุณณวัช  ทัพธวัช
3. นายทวิช  ลักษณ์สง่า
4. นางสาวกรรนิกา  อัคคีเดช
5. นายบุญส่ง  จูยืนยง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัชชา  เติมสายทอง
 
1. นางสาวกิติยา  พ่วงจินดา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.25 ทอง 33 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. นางสาวประพิมพรรณ  แปงทิพย์
 
1. นายภาณุวัฒน์  ต้อยเตี้ย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69.99 ทองแดง 19 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงพัทชาภรณ์  ถิ่นมาบแค
2. เด็กชายพุทธิวัฒน์  สุ่มประเสริฐ
 
1. นางสาวสุพัตรา  มั่นคง
2. นางผกาพร  อินทร์อยู่
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 21 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกุลธิดา  โพธิ์จินดา
2. นางสาวภุมรินทร์  ผลประเสริฐ
 
1. นางสาวสุภาวดี  บุณยะมาน
2. นางสาวปราณี  วัฒนานิมิตกูล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86 ทอง 21 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  อิ่มปรีชา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทิมทอง
3. เด็กหญิงพิชญา  อเนกธนทรัพย์
4. เด็กหญิงภัทรพร  สมุทรเพรียว
5. เด็กหญิงมาริษา  หงษาวดี
6. เด็กหญิงสรัญชลี  อมโร
7. เด็กหญิงสิริน   สิริศักดิ์วิสุทธิ์
8. เด็กหญิงสุปราณี  สกุลสุขใจ
9. เด็กหญิงอนงค์นาถ  หนูคง
10. เด็กหญิงแพรไท  ระวิวงษ์สุรการ
 
1. นางบุญทอง  รักษาผล
2. นางสาวปัฐตา  ญาติบรรทุง
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 69.16 ทองแดง 36 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีพารัตน์
2. เด็กหญิงกรณิศ  สุประกอบ
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  ขำพินวงษ์
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ตะเนาศรี
5. เด็กหญิงปนัดดา  กล่ำทอง
6. เด็กหญิงปิยวรรณ  อวนมินทร์
7. เด็กหญิงมณฑิรา  จันจีบ
8. เด็กหญิงมะหมี่  จุฬาศรี
9. เด็กหญิงสุกัญญา   พรมสวัสดิ์
10. เด็กหญิงสุพัตรา  จิตต์งามยิ่ง
11. เด็กหญิงอรศิณีย์  เล็กมาบแค
12. เด็กหญิงอัญชลี  ธรศรี
13. เด็กหญิงอารียา  จันตานา
14. เด็กหญิงเจนจิรา  สงพรมทิพย์
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เจริญสุข
 
1. นางสาวดารินนา   ปานเสน
2. นางสาวอารีรัตน์  สูงสมสกุล
3. นายณรงค์  ประสงค์อยู่
4. นายไพฑูรย์  วิเวก
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 23 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายธีธัช  พิราณรัมย์
2. เด็กชายสรินธร  รัตโนภาส
 
1. นางอุไรวรรณ  คล้ายนาค
2. นางสุรีย์  ศรีมกุฎพันธุ์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวจิตร์อำไพ  ประทุม
2. นายชัยวัฒน์  เปียโสม
 
1. นางสิริรัตน์  ทวีตั๊งตระกูล
2. นางสาวอำไพ  อุ่นศิริ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายนครินทร์  กระแสโท
 
1. นายวิทยา  เกิดช่วง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 74 เงิน 25 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. นายจิตติพงษ์  แซ่แต้
 
1. นายโสพล  ทับทิมชัย
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กชายธนดล  รวมชนอนุเคราะห์
 
1. นางสาวชลภัท  นิติพันธ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นายณัฐภัทร  กานดา
 
1. นางสุดารัตน์  พสกภักดี
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 56.2 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. เด็กหญิงธนพร  ปั้นประดับ
 
1. นางสาวชุติมณฑน์  โชติกเสถียร
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 33 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวฐิติยา  พ่วงทรัพย์สิน
 
1. นายธนา  เทศทอง
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 21 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สุขสมกิจ
 
1. นายเอกลักษณ์  ศรีเนตร
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 24 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวศิริพร  โพธิ์ศรีดา
 
1. นายธนา  เทศทอง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงชญานี  คงแจ่ม
2. เด็กหญิงสุรัสสา  สระสมทรัพย์
 
1. นางสาวชลภัท  นิติพันธ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 73 เงิน 17 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงระพีพร  คุ้มพะเนียด
 
1. นายถาวร  สุขสมัย
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 9 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาวพนิดา  สร้อยสังวาลย์
 
1. นายถาวร  สุขสมัย
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 37 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แซ่ว่อง
2. เด็กชายพรชัย  รอดดอนไพร
3. เด็กชายอภิวัฒน์  กันหา
 
1. นางสาวคนึง  อ่อนนาน
2. นางสาวบงกช  เชื้อกุล
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 21 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวดลฤดี  ใจเยือกเย็น
2. นางสาวปรียาวัฒน์  โค้ววิสัยแสง
3. นายสิทธิณัฐ  ศิริสุขโสภา
 
1. นายจรุง  บุษบรรณ
2. นายชัยรัตน์  กรุมรัมย์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 71 เงิน 25 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายธนโชติ  แจ้งเจริญ
 
1. นายนิวัติ  เคลือบเต็ง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 72 เงิน 22 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายศุภมิต  รัตนเสถียร
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง 27 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายจองชัย  แก่นแก้ว
 
1. นายบรรเจิด  อิ้วอำพันธุ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85.5 ทอง 24 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายศรัณย์  พงษ์สมบูรณ์
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 15 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายรัฐภูมิ  เอี่ยมขจร
 
1. นายสาธิต  กุยเช็ง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 81 ทอง 33 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายอรรถพล  เอื้อยอ่อง
 
1. นายสาธิต  กุยเช็ง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 75.5 เงิน 25 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายวรภพ  อรุณรัตน์
 
1. นายบรรเจิด  อิ้วอำพันธุ์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน 22 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นายประทีป  โกศลดำรงทรัพย์
 
1. นายบรรเจิด  อิ้วอำพันธุ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 25 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายสุรเสกข์  ธัมมะรังกา
 
1. นายดรันทร  ศศิวัชรางกูร
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 77.3 เงิน 28 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวฤทัยรัตน์  ล้ำประเสริฐ
 
1. นางสาววันดี  พุทธคุณรักษา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 23 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงพิณนภา  ล่ำสัน
 
1. นางสาววันดี  พุทธคุณรักษา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 82.66 ทอง 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวจุฑารัตน์  มณฑิราช
 
1. นางฉวีวรรณ  จันทร์เม่ง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 26 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เหลืองยั่งยืน
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 73 เงิน 21 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายณัฐกิจ  สระทองไลย์
 
1. นายเดชา  ศรัทธาผล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 19 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายศรัณย์  พงษ์สมบูรณ์
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 67.2 ทองแดง 24 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวกฤษณา  จันทร์เม่ง
2. เด็กชายกิตติภณ  จันทร์เม่ง
3. นางสาวชนัญญ์ธร  แก้วทอง
4. เด็กหญิงณัสรา  พิทักษ์พร
5. นางสาวนิชนันท์  กล้าหาญ
6. นายพิพัฒน์  เนตรสน
7. เด็กชายศรัณย์  พงษ์สมบูรณ์
8. นางสาวสิรินดา  แกล้วทนงค์
9. เด็กหญิงอรอุษา  ไกรพินิจ
 
1. นางฉวีวรรณ  จันทร์เม่ง
2. นายถาวร  หวานชะเอม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80.84 ทอง 23 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกรกนก  อ้นคง
2. เด็กหญิงกฤษณา  แก้วบัวดี
3. เด็กหญิงกันตินันท์  ธัญลักษณ์เดโช
4. นางสาวชนิกานต์  อังกาบ
5. นางสาวณัชชา  วงอุทัยธรรม
6. เด็กหญิงนิธาวัลย์  ทองดี
7. นางสาวบัณฑิตา  ตระกูลเชี่ยวชาญ
8. นางสาวปัณฑารีย์  ฉุยฉาย
9. นางสาวลักษณ์นารา  ศรีสุขสวัสดิกุล
10. เด็กหญิงลัดดาขวัญ   รัตนพร
11. เด็กหญิงวลัยพร  วารียันต์
12. เด็กหญิงสวิตตา  พันธเสน
13. นางสาวสุวภัทร  ตะโกพ่วง
14. เด็กหญิงสุวรรณา  เพ็งผาลา
15. นางสาวอรญาณี  บุตรน้ำเพ็ชร
 
1. นางสาววันดี  พุทธคุณรักษา
2. นางสาวเขมวันต์  กระดังงา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 76.8 เงิน 23 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ว่องดี
2. เด็กชายชัชพงษ์  ทองเชื้อ
3. นายชาญวิทย์  ปากชิน
4. เด็กหญิงชุตินันท์  เกตุรัตน์
5. เด็กหญิงฐิติมา  ปรีทอง
6. เด็กชายธนากร  ทองดอนเหมือน
7. เด็กหญิงธันยมัย  ตันประทุมวงษ์
8. เด็กชายธาราธร  พูพวงจันทร์
9. เด็กชายนาวิน  เกิดสมบุญ
10. เด็กชายบุญชัย  โพธิ์มั่น
11. เด็กหญิงพลอยพิชชา  ตันประทุมวงษ์
12. นายสุรเสกข์  ธัมมะรังกา
 
1. นายดรันทร  ศศิวัชรางกูร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร  แย้มนิยม
3. นายอนุชา  ภูสกุล
4. นายประวิทย์  ศรีแจ่ม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัลยกร  ภุมมารักษ์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ล้ำเลิศหล้า
3. เด็กชายพรภวิษย์  เอกรัตนวัฒน์
4. เด็กชายภัทรดนัย  สันตนิพัทธ์
5. เด็กหญิงรัญชนา  หิรัญวิริยะ
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
2. นายอนวัช  พวงสมบัติ
3. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช  เทพช่วย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 27 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นายชฎาธาร  ไพรสงบ
2. นายธีรพันธุ์  สิงขรรค์
3. นายพงศกร  ทองแดง
4. นายวีรศิลป์  หาญกล้า
5. นายอดิสร  บุญสม
6. นายอนุชา  หมื่นราษฎร์
 
1. นายพิเชษฐ์  ประกอบพร
2. นายสุรศักดิ์  คำปูน
3. นายรณกฤต  เอี่ยมเจริญ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.1 ทอง 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทรวิชัย
2. นายฉันทรัฐ  บัวคำ
3. นางสาวชลลดา  รุ่งหรุ่ม
4. นายฐานุพงษ์  สุทธิพงศ์พานิช
5. เด็กหญิงณัชชา  เอี่ยมมี
6. เด็กหญิงณัชชา  แตรครบุรี
7. นายธงไชย  อ่อนเที่ยง
8. นางสาวธนภรณ์  ศรีสำราญ
9. นายธนภัทร  กิจหว่าง
10. นายธนวัฒน์  สิทธิเดชดำเกิง
11. นางสาวนลินี  อินทมุสิก
12. เด็กหญิงนัดดา  กุลกรรณ์
13. เด็กชายประชา  โชคชัยมงคล
14. นายปริญญ์  เตชัปฐมานนท์
15. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สอดสุข
16. นางสาวพิรยา  พุทธยาง
17. นายภัทรมินทร์  โปร่งแสง
18. นายรชฏ  เกิดประดับ
19. นางสาวรัตนา  ส่งเสริม
20. นายวัชรพล  คงหมวก
21. เด็กหญิงวัลลภา  ศริสม
22. เด็กหญิงวิกานดา  สงวนสัตย์
23. นางสาววิภาพร  พงค์ธรรม
24. นายวุฒิชัย  มโนรังสีมรกต
25. นายศรุต  อุดมโภคา
26. เด็กหญิงศศิวิมล  มูลผม
27. นางสาวศิริลักษณ์  พุทธรักษา
28. นางสาวสุลีพร  แซ่เอี้ยว
29. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  นาคพันธวงศ์
30. เด็กหญิงอนุธิดา  มาคงกุล
31. นางสาวอรรัมภา  รัตนสุคนธ์
32. นางสาวเกวลิน  อ่อนน้อม
33. นายเกียรติศักดิ์  ช่อทับทิม
34. นายเกียรติเกรียงไกร  เทียนทอง
35. นางสาวเปรมฤทัย  อวยชัย
 
1. นางสุวรรณี  ทับทิมโต
2. นายสมาน  แตงวงศ์
3. นายดำรงศักดิ์  ทับทิมโต
4. นายสิทธิพงษ์  ลพานุวรรตน์
5. นางเพลินพิศ  ลพานุวรรตน์
6. นางสุพิศ  กลิ่นบุปผา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง 12 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวกมลชนก  เทศปลื้ม
2. นางสาวจิรภิญญา  พัฒนทรัพย์
3. นางสาวจุฑามาศ  อรพินท์พิศุทธิ์
4. นายจุฬเชษฐ์  วุฒิวโรภาส
5. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เอี่ยมน้อย
6. นางสาวชญาดา  กุนสุนทรธรรม
7. นางสาวชวิศา  ทองปัญญา
8. นางสาวฐานิตา  วสุนันท์
9. เด็กหญิงณัฐธิดา  คุรุเสถียรกิจ
10. นายณัฐสิทธิ์  พิราณรัมย์
11. นางสาวณิชาพร  หะยาจันทา
12. นายธนากร  อางนานนท์
13. นายธนาธร  โกมลสิงห์
14. นายธนโชติ  สุวรรณนิกขะ
15. นายธรรมสรณ์  อ่องบางน้อย
16. นางสาวธัญชนก  เรืองจุ้ย
17. นางสาวธัญญสิริ  เจริญสุข
18. นางสาวธีรารัตน์  ศุภเรืองรัศมิ์
19. เด็กหญิงนันท์นภัส   กมลวุฒิ
20. เด็กหญิงปสุตา  ขันติวารี
21. นางสาวพิชามญช์  กฤตวงศ์วิมาน
22. นางสาวพิมพ์ลดา  ทองประทีป
23. นางสาวภัทริยา  พันธ์ุประภา
24. นายรณชัย  แสงสงวน
25. นางสาวรังสิมา  ขาวดอกบัว
26. นางสาววาราดา  ศรีสำราญ
27. นางสาววิชิตา  แขกวันวงค์
28. นายวิศรุต  ขาวมานิตย์
29. นายศุภกร  วงศาโรจน์
30. นายศุภมิต  รัตนเสถียร
31. เด็กหญิงสิริณลภัส  สุรรัตน์
32. นางสาวสิรินภา   ลี้เจริญ
33. นางสาวอภิสรา  คงทับทิม
34. นางสาวอรพรรณ  แสงรัก
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
2. นายอนวัช  พวงสมบัติ
3. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช  เทพช่วย
4. นางสาวประกายวรรณ  บุญอยู่
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายศวพงษ์  ภิรมย์สังข์
 
1. นายอนวัช  พวงสมบัติ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง 9 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ว่องประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช  เทพช่วย
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 8 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวธัญชนก  เรืองจุ้ย
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.66 เงิน 31 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์   พันธ์จินดา
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  จิระศิริโชติ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 43 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. นายธนพจน์  แซ่ซิ้ม
 
1. นางฐิตธัญญ์  มานิตกุล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ว่องประเสริฐ
 
1. นายอนวัช  พวงสมบัติ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวสิรีธร  จิตรเพริศธาตรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช  เทพช่วย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 23 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. นายประติภูมิ  ภู่ห้อย
 
1. นางฐิตธัญญ์  มานิตกุล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง 6 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ล้ำเลิศหล้า
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.67 ทอง 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวณัฐฐิญา  ไกรวชิรสิทธิ์์
 
1. นายอรรถพันธ์  ชูอรุณ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายศวพงษ์  ภิรมย์สังข์
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ล้ำเลิศหล้า
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. นางสาวพัชรี  คงดี
 
1. นางสาวจิตติมา  จรัสกุล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  แซ่จึ๊ง
2. เด็กหญิงจิราภา  ปฐมพรสุริยะ
3. เด็กหญิงจุรีรัตน์  พิมพา
4. เด็กหญิงชลิตา  เอี่ยมสอาด
5. เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์ศรีนาค
6. เด็กหญิงฐิติพร  บุญนิยม
7. เด็กหญิงณัชชา  พลเสน
8. เด็กหญิงณิชาภา  แสนแสนล้าน
9. เด็กหญิงปนัดดา  ภุมมาลา
10. เด็กหญิงปรีชญา  อดุลยธรรม
11. เด็กหญิงพิชญา  ตาป้อ
12. เด็กหญิงภาสินี  ดิลกวรโชติ
13. เด็กหญิงภิชญาดา  ปกรณันทน์
14. เด็กหญิงรมย์ริน  ไทรไกรกระ
15. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  บังคมเนตร
16. เด็กหญิงวริศรา  เอกพัชราพันธ์
17. เด็กหญิงวิชุดา  ตระกูลเชี่ยวชาญ
18. เด็กหญิงศิวัตรา  มุสิกุล
19. เด็กหญิงสมปรารถนา  ทองคงหาญ
20. เด็กหญิงสิริธร  ศรีทิพย์
21. เด็กหญิงสุวลักษณ์  ปานขำ
22. เด็กหญิงสโรชา  เย็นเจริญ
23. เด็กหญิงอภิวรรณ  ปิ่นจ้อย
24. เด็กหญิงอรวรรณ  ขันวิเศษ
25. เด็กหญิงโพธิ์สุวรรณ  สุวรรณโพธิ์
 
1. นายอรรถพันธ์  ชูอรุณ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 9 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกมลชนก  ดีไข่
2. นางสาวชญาณี  จินต์เจริญ
3. นางสาวชนาขวัญ  พัฒนเกษตร
4. นางสาวณฐมน  บุญพยุง
5. นางสาวณัฐฐิญา  ไกรวชิรสิทธิ์์
6. นางสาวณัฐริกา  เกิดรื่น
7. นางสาวธวัลรัตน์  เงาแก้ว
8. นางสาวธัญญ์พิชชา  โรจนจีรวัฒน์
9. นางสาวธัญมน  ทับเครือวัน
10. นางสาวธันย์นิชา  กิตติวงศ์ภักดี
11. นางสาวนฤมล  คงแจ่ม
12. นางสาวปัณฑารีย์  วงษ์ดาว
13. นางสาวปัทมาพร  เสาธงชัย
14. นางสาวปิยมาภรณ์  ทองกล่ำ
15. นางสาวพัชรภรณ์  คงหมวก
16. นางสาวพัชราภา  ชื่นชอบ
17. นางสาวพัฒน์นรี  พันธ์จินดา
18. นางสาวภัสจิรา  สว่างอารมณ์
19. นางสาวภาพพิมพ์  เอื้อมสวรรค์
20. นางสาวรัตติกาล   ญานะมงคล
21. นางสาวรัตนกมล  แสงสุริยวงศ์
22. นางสาววรยา  ศิริถาวร
23. นางสาววราภรณ์  เกตุแดง
24. นางสาววิชญารัตน์  ลาภฐิติเศรษฐ์
25. นางสาวศิวัตรา  มุสิกุล
26. นางสาวสายพิณ  ศรีเจริญ
27. นางสาวสุกัญญา  วังน้อย
28. นางสาวสุพิชฌาย์  วงษ์ดาว
29. นางสาวสุวลักษณ์  ปานขำ
30. นางสาวอรนิภา  ค้าทวี
31. นางสาวอรวรรณ  บัวชาติชัยชาญ
32. นางสาวเปมิกา  ยิ้มน้อย
 
1. นายอรรถพันธ์  ชูอรุณ
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ยี่สุ่นเกตุ
2. เด็กหญิงจินตนา  เกียรติศักดิ์กำธร
3. เด็กหญิงดวงดาว  ใจรู้รอบ
4. เด็กหญิงนิชดา  แซ่คู
5. เด็กหญิงนิภาวรรณ  สุวรรณคาม
6. เด็กชายพลกฤษณ์  วัฒนกาญจน์
7. เด็กชายอาทิตย์  ใจบุญ
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เรืองฤทธิ์
9. เด็กชายเปรมศักดิ์  พันธุ์รู้ดี
10. เด็กชายโชติวิทย์  ประนมพนธ์
 
1. นางสาวพรศิริ  มูลบรรจง
2. นางสาวอทิตา  กิรติรูปครุฑ
3. นางอมรา  พงษ์เจริญ
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง 22 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายกำธร  พุ่มเพ็ชร์
2. นายชยุตม์  หัสชู
3. นางสาวณัฐริกา  ยิดชัง
4. นางสาวดวงกมล  แย้มสำรวล
5. นายธนพล  คูณสุวรรณ
6. นางสาวบุปผา  มุ่งใฝ่ดี
7. นางสาวพนิดา  เหล่ากรุงเก่า
8. นางสาววรรณกานต์  ภัทรมงคลกุล
9. นายอุดมศักดิ์  พรมจารี
10. นายเทิดศักดิ์  สามศรีโพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวสุภาพร   เทพสวัสดิ์
2. นางชวัลกร    เกตุประเสริฐ
3. นายเดชา  ศรัทธาผล
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.3 ทอง 8 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธุลาภ
2. เด็กหญิงจตุพร  ทิพย์สุมณฑา
3. เด็กหญิงจิดาภา  สันติพนากุล
4. เด็กหญิงณัฐชา  จอมเจือ
5. เด็กหญิงพิชยา  สินอ่วม
6. เด็กหญิงวินัฏฐา  เศรษฐสุข
 
1. นางสุเนตรา  เทศทอง
2. นางสาววิภาวัน  จานทอง
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.65 ทอง 14 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกุลณัฐ  ปิ่นทอง
2. นางสาวดลญา  ห่อทอง
3. นางสาวนริชา  ศรยิงไกล
4. นางสาวบุณยกร  โพธิลักษณ์
5. นางสาวสุชาดา  สีเหลี่ยม
6. นางสาวสุรัตน์ดา  ตระกูลเชี่ยวชาญ
 
1. นางสุเนตรา  เทศทอง
2. นางสาววิภาวัน  จานทอง
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตันตระกูล
2. เด็กหญิงณัฐชยา  จอมเจือ
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ซ่อนกลิ่น
4. เด็กหญิงดวงพร  ไชยสถาน
5. เด็กหญิงธิภาพร  บารมี
6. เด็กหญิงปณิดา  ชุณหกมลรักษ์
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำยวง
8. เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์ทน
 
1. นางสุเนตรา  เทศทอง
2. นางสาววิภาวัน  จานทอง
3. นางสาวสิริพิมพ์  พุ่มไสว
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 26 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวณัฏฐา  จุ้ยหมื่นไว
2. นางสาวปุณยาพร  สนประเสริฐ
3. นางสาวมนัสนันท์  เซี่ยงว่อง
4. นางสาวศันสนีย์  แซ่ลิ้ม
5. นางสาวสิรินทิพย์  ศาลารักษ์
6. นางสาวอรทิพา  มิ่งสงค์
 
1. นางอาภารัตน์  แป้นเขียว
2. นายรณกฤต  เอี่ยมเจริญ
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 22 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กหญิงกฤตติญา  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงชาลินี  มหาปราบ
3. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  แฝงคด
4. เด็กหญิงปิยธิดา  คงศรี
5. เด็กหญิงวนิดา  ทิศกระโทก
6. เด็กหญิงสุนิลชา  จิตตวิสุทธิกุล
7. เด็กหญิงอรทัย  ราโท
 
1. นางสาวสร้อยสกุล  จันทร์จรูญ
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวชนิกานต์  พูนวศินมลคล
2. นางสาวฐิติชญา  น่วมบุญลือ
3. นางสาวปภาดา  ตัดพุดซา
4. นางสาวภัทราพร  แซ่ลิ้ม
5. นางสาวมณีรัตน์  จันทร์ผ่องศรี
6. นางสาวสุชานาถ  ม่วงนาค
7. นางสาวสุดารัตน์  รอดผล
8. นางสาวอชิรญา  โตอ่อน
9. นางสาวเขมิกา  ต่างจิตร
10. นางสาวเบญญาดา  สุวรรณทรัพย์
 
1. นางพรรณิภา  เหล่าเผ่าพันธ์
2. นางทศพร  ไตรศิริ
3. นางสาวประกายวรรณ  บุญอยู่
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นายศิวกร  เทียนอิ่ม
2. เด็กหญิงอนัญญา  บูชา
3. เด็กชายเมธี  สังวร
4. นายเอกไชย  เซี่ยงเทศ
5. เด็กชายไชยวัฒน์  รักสิน
 
1. นายวิทยา  เกิดช่วง
2. นายนิทสัน  แก้วสระแสน
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวพิจิตรา  สระทองย้อย
2. นายภูบดี  ดอนปานไพร
 
1. นายกัณฐภษ  พาทยโฆษิต
2. นายวรเดช  เจริญค้า
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวรารัตน์  หงษ์พงษ์
 
1. นายธัชปชา  จิรเดชดิษกุล
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวสรนลัท  อังกูรศุภากุล
 
1. นางอิศราวรรณ  พูลดี
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 36 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายปฐมพร  ตั้งธราธร
 
1. นางสาวธัญยธรณ์  หิรัญวรรธน์ธนา
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 17.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายชัยเกษม  ศิริสุขพงศา
 
1. นางกันทิมา  ชุ่มบุญชู
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.99 ทอง 8 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. เด็กหญิงเจสสิก้า  ริคเตอร์
 
1. นางสาวสุนิสา  จักรสิทธิ์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.7 ทอง 34 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาวอภิรดี  คิ้วสุนทรเนตร
 
1. นางดวงพร  บุษบรรณ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73.49 เงิน 30 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กหญิงปวริศา  ว่องพัฒนวงศ์
 
1. ผศ.วิจิตตรา  จันทร์ศรีบุตร
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 78.32 เงิน 25 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวกุลนัฐ  สุวรรณวิเศษ
 
1. นางสาววราภรณ์  วัฒนกุลเจริญ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 12 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ทองดอนจุย
2. เด็กหญิงตะวันฉัตร  จันทร์วงศ์
3. เด็กหญิงทักษพร  สวัสดิไชย
4. เด็กหญิงอรณี  สมคำพี
5. เด็กหญิงอันนา  แก้วมะไฟ
 
1. นางเบญจพร  กุหลาบแก้ว
2. นางสาวสุวรรณณา  สุขสุมิตร
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวฐิติวัลค์  แก้วประดับ
2. นายธนพล  ประสิทธิ์วัฒนเสรี
3. นางสาวธัญชนก  แถววงษ์
4. นางสาวมานิตา  บุญมี
5. นางสาวอุษา  สุจำนงค์
 
1. นางจรรยา  สุภาพเนตร
2. นางสาวทิพยสุดา  ปู่ไทย
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 74 เงิน 12 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายอำนาจ  สาวิสิทธ์
 
1. นางสาวจรสพร  นาคปฐม
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 94 ทอง 8 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเกศินี  คำอินทร์
 
1. นางสาวสินีนาฏ  ฉ่ำชะเอม
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.34 ทอง 4 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายธนาเศรษฐ์  จารุชัยฐิติโชติ
 
1. MissLin  Meng
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 50.16 เข้าร่วม 36 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวช่อผกา  กุมกัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารักษ์  โมเล็ก
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 20 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เกิดสมบูรณ์
2. เด็กชายธนพงศ์  พงศ์ธีรพร
 
1. นางสาวปรีชญา  แย้มนิ่มนวล
2. นายโยธิน  พูลกำลัง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 47 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นายสรวัฒน์  สว่างอารมณ์
2. นางสาวสุวรี  มิตรศิริ
 
1. นางวันเพ็ญ  อิสระเสนีย์
2. นางสาวเปรมจิต  แก้วเปรม
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 73 เงิน 28 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. เด็กชายกิตติชัย  โพธิ์ชัยรัก
2. เด็กชายชัยพัทธ์  ฟักบำรุง
3. เด็กชายณัฐนันท์  ห้วยหงษ์ทอง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภาวะหา
5. เด็กชายธนพล  มอญแช่มช้อย
6. เด็กชายธาดา  คิดงาม
7. เด็กชายสิทธิโชค  อัถะบูรณ์
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  รัตนากรกุล
 
1. นายวีระศักดิ์  สำนักวังชัย
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 73.9 เงิน 28 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  เรือนปานัน
2. นางสาวชัญญานุช  ปิ่นทองคำ
3. นายณัฐพล  สุขสมบัติ
4. นายนรงค์ฤทธิ์  จับพิมาย
5. นางสาวพนิดา  อรุณภู่
6. นายพัทธรินทร์  แป้นพยัคฆ์
7. นายพีรพงษ์  ทองคำชู
8. นายรัตนพล  แก้วนาวงศ์
9. นายวรเมธ  สระจูม
10. นางสาวศิริพร  พลายนุกูล
 
1. นางสาวพรทิพย์  อรุณสุโข
2. นางธิติยา  กวินเอกวรา
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวธัญลักษณ์  บรรดาดี
2. เด็กชายปารเมศ  ศรีษณะกุล
3. เด็กหญิงสุปราณี  รีบัว
4. เด็กชายอดิษร  กำมา
5. เด็กหญิงเข็มปภัสร  มานสะอาด
 
1. นางภัสรัญ  สระทองนวล
2. นายปิยะลาภ  เตียรธิติ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 71.5 เงิน 29 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวณัฎฐา  ขาวทองหลาง
2. นางสาวพัฒนาวดี  ทองเชื้อ
3. นางสาวภิชาพร  พุ่มเกตุแก้ว
4. นางสาวสุพิชยา  พงศ์ธุวานนท์
5. นายอาทิตย์  สระทองทา
 
1. นางภัสรัญ  สระทองนวล
2. นายรัฐพล  แจ่มจันทร์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงดวงพร  กิจสมัย
2. เด็กชายทศพล  กาบแก้ว
3. เด็กชายเกียรติชัย  นุชพุก
 
1. นางสุพิศ  กลิ่นบุปผา
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 10 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  วงษ์เพ็ญ
2. นายวัชรพงษ์  กงสิน
3. นางสาวเบญจพร  ภู่คำ
 
1. นางสุพิศ  กลิ่นบุปผา
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.67 ทอง 12 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อารมณ์ดี
2. เด็กหญิงฐานน้ำสะอาด  โพธิ์สุพรรณพงศ์
3. เด็กหญิงฐิรัชตา  แก้วเลื่อนมา
 
1. นางพรรณี  มั่งสวัสดิ์
2. นางสาววิชยา  เผดิมรอด
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 79.2 เงิน 14 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาวธิติสุดา  ภุมมา
2. นางสาวปณิตตรา  จันทร์จู
3. นางสาวศิรินภา  มากงลาด
 
1. นางรวีวรรณ  มนต์ประเสริฐ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.25 ทอง 7 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายชวิน  ตรีสุกล
2. เด็กชายธานัท  ลาวัณย์วิสุทธิ์
 
1. นางสาวชาดา  ศักดิ์บุญญารัตน์
2. นางสาวสุนิสา  บุญเต็ม
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 43 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายจักรเทพ  ฉายผ่องพรรณ
 
1. นางสาวสุมาลี  สุขศิริ
2. นางสาวณัฐนันท์  พงษ์ธนาวิสิฐ
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. นางสาวจิตกวี   วรสถิตคุณ
2. นางสาวพัชรนรินทร์   พิทักษ์ธรรมากร
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
2. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 25 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายวรรณรัตน์  สาเรือง
2. เด็กชายศุภกิตติ์  ใจยินดี
 
1. นายริปอง   กัลติวาณิชย์
2. นางปิติมา  เงินเส็ง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 14 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายธนศักดิ์  กาญจนามั่งศักดิ์
2. นายนราวิชญ์  ทับทิมโต
 
1. นางสาวชาดา  ศักดิ์บุญญารัตน์
2. นางสาวจรินญา  ประสิทธิ์ชัย
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกานต์รวี  คุณากร
2. เด็กหญิงสุวิชญา  แดงตะโก
 
1. นางเบญจวรรณ  จูยืนยง
2. นางสาวธัญญา  รอดบัณฑิต
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 72 เงิน 34 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริพักตร์  เพ็งตะโก
2. เด็กหญิงสุณิสา  โตนาค
 
1. นางสาววิมพ์ณิชา  สุริยันต์
2. นางสาวณัฏฐ์วิภา  สุริยันต์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78.9 เงิน 17 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษฎา  อาทิตย์กวิน
2. เด็กหญิงศศิกานต์  สุธาบัณฑิตพงศ์
 
1. นางสาวชาดา  ศักดิ์บุญญารัตน์
2. นายสมสิทธิ์  ตังคะพิภพ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 24 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายดนัยณัฐ  พึ่งพุ่ม
2. นายทิวากร  ภู่งาม
 
1. นายจตุรงค์  ตรีรัตน์
2. นายผจญ  รุ่งอรุณเลิศ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89 ทอง 10 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  แสงสว่าง
2. นางสาวสุภาภรณ์  ลิ้มประเสริฐ
 
1. นางสาวณัฎฐ์วิภา  สุริยันต์
2. นางสาววิมพ์ณิชา  สุริยันต์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. นายภัทรชนน   วารินทร์
2. นายวัชรกร   วชิรภูมิภักดิ์
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กชายจิรภัทร  จิระอรุณ
2. เด็กชายชยุต   ศรีสำอางค์
3. เด็กหญิงพณิชา   ชัยวิชยานันท์
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายธีรภัทร์  น้ำเพชร
2. นายพัสกร  เอกผาชัยสวัสดิ์
3. นายภัคพล  แซมเพ็ชร
 
1. นางสาวชาดา  ศักดิ์บุญญารัตน์
2. นางสาวสุนิสา  บุญเต็ม
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวธัญวรัตน์  กิ้มสวัสดิ์
2. นางสาวอัมพชินี  ช่างทุ่งใหญ่
 
1. นางสาวเพ็ญพร   ดวงแก้ว
2. นายสราวุธ  เอี่ยมสวัสดิ์
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 98.7 ทอง 14 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายกันตภณ  แดงบุตรดี
2. เด็กชายนิตินันท์  แหวนอ่อน
3. เด็กชายวสิทธิ์นันธ์  ศรีนางแย้ม
 
1. นายผจญ  รุ่งอรุณเลิศ
2. นางสาวทัศนี  คำระหงษ์
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 99.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายบัญชา  บุญวงษ์
2. นายปฏิพัทธ์  จ้อยทองมูล
3. นายศิริมงคล  ทองยากลั่น
 
1. นายสมชาย  สุภาพเนตร
2. นายกัณฑ์อเนก  สุภัทรศักดา
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 70 เงิน 39 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  พิสุทธิอานนท์
2. เด็กหญิงนิภาพร  สิงห์ทุย
3. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ชื่นชมน้อย
 
1. นางนงเยาว์  เฉยบำรุง
2. นางสาวนิรมล  พันธ์ปา
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 76 เงิน 19 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. เด็กชายกฤษณ  ตุ้มฉิม
2. นางสาวชุติกาญจน์  สงประเสริฐ
3. นายดนุพล  มูลคร
 
1. นายรุ่งเรือง  วัฒนกุลมีชัย
2. นางบุรัรัตน์  วัฒนกุลมีชัย
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  เชิดฉัน
2. เด็กหญิงธิญาดา  นาเกลือ
3. เด็กหญิงสกุลกานต์  ผิวสูง
 
1. นายชาตรี  จันทร์จารุภัค
2. นางพเยาว์  จันทร์จารุภัค
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 79.6 เงิน 27 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นางสาวจิรดา  สร้อยเพชร
2. นางสาวหฤทัย  พันธ์จินดา
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ประเสริฐ
 
1. นายชาตรี  จันทร์จารุภัค
2. นางพเยาว์  จันทร์จารุภัค
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงพรวนัช  อรชร
2. เด็กหญิงมิรันตี  กล่ำรัตน์
3. เด็กหญิงสุนิษา  บุญธรรม
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สังข์แก้ว
5. เด็กหญิงเกวลิน  เลาหจารุรัตน์
6. เด็กหญิงเกษมณี  ประชานันท์
 
1. นางสาวบุษบา  เปี่ยมทรัพย์
2. นางเรณู  อยู่เย็น
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกนกวรรณ  ศุภชัยโกศล
2. นางสาวจิตราพร  แตงแดง
3. นางสาวจินตปาตี  กรพิพัฒน์
4. นางสาวนัฐฐา  ล้นเหลือ
5. นางสาวภัทรวรินทร์  แซ่เฮง
6. นางสาวมนขนิษฐ์   อรชร
 
1. นางวิภาดา  กลั่นหวาน
2. นางเรณู  อยู่เย็น
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77 เงิน 22 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  ด่านปาน
2. เด็กหญิงประภัสสร  ล้ำเลิศ
3. เด็กหญิงรัตนากร  โก้เครือ
 
1. นายชาตรี  จันทร์จารุภัค
2. นางพเยาว์  จันทร์จารุภัค
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นางสาวดวงพร  โชติช่วง
2. นางสาวปราณี  เนียมจีน
3. นางสาวเจนจิรา  แจ่มจำรัส
 
1. นายชาตรี  จันทร์จารุภัค
2. นางพเยาว์  จันทร์จารุภัค
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.4 เงิน 29 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายจิรวิชญ์  พรหมจำรัส
2. เด็กชายจุติกรณ์  อินทะรังษี
3. เด็กชายอังคีรส์  เกษมสุขเจริญชัย
 
1. นางทิพภาภรณ์  เจี่ยวเลี่ยน
2. นายวินัย  กล่อมพุ่ม
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.2 ทอง 25 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  ศิวพรอนันต์
2. นางสาวจารุวรรณ  เบี้ยวทุ่งน้อย
3. นางสาวอิสรณัฐ  เนียมพูนทอง
 
1. นายนรินทร์  นครจันทร์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวนฤชา  ถนอมพลาดิศัย
2. นางสาวอังคณา  สีหนู
3. เด็กหญิงเสานีย์  อาจน้อย
 
1. นายจตุรงค์  ตรีรัตน์
2. นางศิริญา  สุทธิพันธ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82.4 ทอง 23 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นางสาวชุลีภรณ์  พงษ์ดี
2. นายธวัชชัย  รอดจากทุกข์
3. นางสาวปทุมวัน  กันสุภาพ
 
1. นางชาตรี  สุดใจ
2. นางภาวนา  รอดพันธ์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.4 ทอง 7 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  กันทา
2. เด็กหญิงปัถยา  สิมาเลาเต่า
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทองชัยเดช
 
1. นางสุพัตรา  ศรีพิพัฒน์
2. นายอนัน  บุตรดี
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.67 ทอง 8 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นายคชาชาญ  สุดใจ
2. นางสาวชลลดา  คำชื่น
3. นางสาวดอกรัก  จิตพิมาย
 
1. นางสมร  ฉายอรุณ
2. นายคมศักดิ์  ชาวตาก้อง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81 ทอง 20 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงทองสุข  กล่อมฉิม
2. เด็กหญิงอรวรรณ  จ้อยร่อย
3. เด็กหญิงแอนนา  โยธา
 
1. นางสมร  ฉายอรุณ
2. นางสุมันตา  พุ่มประทีป
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83 ทอง 21 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นางสาวกมลเนตร  นาวานุเคราะห์
2. นางสาวดลดา  นิลเปลี่ยน
3. นางสาวสุรีวรรณ์  รุ่งสว่าง
 
1. นางสมร  ฉายอรุณ
2. นางสาวนีรนา  แซ่เตียว
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชูรอด
2. เด็กหญิงพีรยา  อาภานันท์
3. เด็กหญิงภูษณิศา  อยู่จงดี
 
1. นางสาวมรกต  ตุลพงศารักษ์
2. นางสาวอัญชลี  แสงทอง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง 26 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  กำมา
2. นางสาวณัฐกานต์  ห้วยหงษ์ทอง
3. นางสาวนรินทร  ทรัพย์บัวหลวง
 
1. นางโฉมสุดา  กลิ่นเมือง
2. นางจารุณี  ศิริธรรมขันติ
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 9 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงมาริสา  น้อยพะวงษ์
 
1. นางอัญชลี  สุวรรณวิสัย
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.01 ทอง 16 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กชายน้ำเพชร  แฟบประโคน
2. เด็กชายภูชิต  เพียแก้ว
3. เด็กชายสตางค์  เกตุสม
 
1. นางสาวมนกานต์  ทองศุภผล
2. นางขวัญจิตร  เดชเดชะสุนันท์
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. นายสุนทร  ยุ่นเพ็ญ
2. นายอาทิตย์  สะอาดแก้ว
3. นายโสภณ  โชตชื่น
 
1. นางสาวมนกานต์  ทองศุภผล
2. นางขวัญจิตร  เดชเดชะสุนันท์
 
169 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 14 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กชายนนทชัย  จันทร์สีดา
2. เด็กหญิงปิยนุช  ตันฐิติโชติกุล
 
1. นางสาวปารวัณ  รัตนทองคง
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 19 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กชายสมภพ  บุตรดี
 
1. นายโสพล  ทับทิมชัย
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กชายธีระยุทธ  กลางแท่น
 
1. นางสาวชณัญกาญจน์  สนธิพันธ์
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. นายณรงค์ศักดิ์  จันทวงษ์
 
1. นางสาวผ่องพรรณ  เกตุมาส
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 78 เงิน 24 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กชายสันหณัฐ  สอดสี
2. เด็กชายไตรรงค์  รางทอง
 
1. นางวิมลพรรณ  จงสุขมีทรัพย์