สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 79 เงิน 18 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงพณิชา  อยู่รุ่ง
 
1. นางสาวภารดี  มีเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76.3 เงิน 31 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนัทธมน  น่วมใจดี
 
1. นางสาวสายฝน  โหจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวสุนิตรา  รักการรบ
 
1. นางสาวสุพัตรา  ไพบูลย์วัฒนกิจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 22 โรงเรียนแหลมบัววิทยา 1. เด็กชายพิชิตชัย  กองสี
 
1. นางอารีย์  อ่อนพันธ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง 13 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวธมลวรรณ  ศรีสุวรรณ
 
1. นายวิชชากร  แสงเพชรอ่อน
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.41 เงิน 15 โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แหวนวงษ์
2. เด็กหญิงจันทร์นวล  จันทร์
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ราชแสง
 
1. นางสาววิชยา  กลั่นหุ่น
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.33 ทอง 35 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายกฤษณะ  ภิรมย์อยู่
2. นางสาวศิริลักษณ์  สุนเลี้ยง
3. นางสาวอรวรรณ  เรืองตระกูล
 
1. นางสาวดวงรัตน์  กงเหลียง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนชาติ  คำจุมพล
2. เด็กชายสิริวิชญ์  เทพอวยพร
 
1. นางสาวภัทรา  ภัทรภิรมย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 31 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. นายเจริญ  พูนบางยูง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  รัดรอดกิจ
 
1. นายโกศล  พจนารถ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 22 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีวัฒนศักดิ์
 
1. นางวิไลวรรณ  กลั่นเกษร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 25 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวธิดารัตน์  ตั้งสมบูรณ์
 
1. นายรังสรรค์  ทองสุกนอก
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 75 เงิน 29 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวกรกนก  แสงวิรุณ
2. นายปวรปรัชญ์  มหาดิเรกชัย
3. นางสาววนิฎา  ฮวบบางยาง
 
1. นายไพบูลย์  พิมพ์สุวรรณ
2. นางสาววิไลวรรณ  คู่บุญประเสริฐ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 52.6 เข้าร่วม 33 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. เด็กหญิงกนกวลัย  ปานน้อย
2. เด็กหญิงณัฐชา  ทองอยู่
3. เด็กหญิงธนพร  สุขปราโมทย์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  มีรักษา
2. นางจีรวรรณ  วรยศ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 70.4 เงิน 23 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. นางสาวกนกวรรณ  แสนสาธารณะ
2. นายคุณากร  พิมพา
3. นางสาววิชาดา  แจ่มใจ
 
1. นางจิตณา  มั่นคง
2. นางสาวเพ็ญลดา  ทู้ไพเราะ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 59.22 เข้าร่วม 21 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ช่วยชูวงค์
2. เด็กชายพศิน  เอกรักษา
 
1. นายธีรภัทร  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวจิราภรณ์  จับจิต
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 76.78 เงิน 12 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายกันตภณ  เลิศสิทธิพร
2. นายฐิติพงศ์  เทพสิทธิ์
 
1. นายธีรภัทร  พูลสวัสดิ์
2. นางสุกัญญา  มีงาม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 22 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  นาควงศ์วานกุล
 
1. นางสาวนฤมล  ถิรวัลย์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวนพรัตน์  นุชิตประสิทธิชัย
 
1. นางกมลชนก  ภาคภูมิ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78.75 เงิน 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวกชกร  วณิชวรกาญจน์
2. นางสาวธมลวรรณ  ชินรัมย์
3. นายภฤศ  นิสสะ
 
1. นายวินัย  พึ่งคำ
2. นางสาวประภาพร  อุยยาหาญ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวบริรัฐ  คุ้มเดช
2. นางสาวปาจรีย์  ไชยเสน
3. นายวิษา  จงกิจวรกุล
 
1. นายวินัย  พึ่งคำ
2. นางสาวประภาพร  อุยยาหาญ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 49 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงกชกร  วณิชวรกาญจน์
2. เด็กหญิงช่อผกา  ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงเปรมชณิกา  กุลสอน
 
1. นายวินัย  พึ่งคำ
2. นางสาววลัยวรรณ  พูลสุขโข
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.2 เงิน 27 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวฐานิกา  กันยิ่ง
2. นางสาวธนพร  ชื่นชิต
3. นางสาวภาวินี  น้อยพิทักษ์
 
1. นางสาวบัว  จรเข้
2. นายวินัย  ศรีภักดิ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 11 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  โพธิสุทัศน์
2. เด็กชายมณฑล  กิจบำรุง
3. เด็กหญิงสาริกา  แสงก่ำ
 
1. นางสาวอนุรี  โพธิสุทัศน์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวณิชกานต์  วงษ์สกุล
2. นางสาวพรพรรณ  ประเสริฐท่าไม้
3. นางสาวภาสิณี  ภูอุดม
 
1. นางสาวประภาพร  อุยยาหาญ
2. นายวินัย  พึ่งคำ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.1 ทอง 7 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  วอนอก
2. เด็กหญิงทักษิณา  แจ้งสวน
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไชยวงษ์
 
1. นางมะลิวรรณ  วีระจิตต์
2. นางสาวนาตยา  แซ่เตียว
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวณัฐฐิฐา  เนียมอุ่ม
2. นายนพรัตน์  เพ็ญสถิตย์
3. นางสาวสุทวี  จำเรียง
 
1. นายวินัย  ศรีภักดิ์
2. นางวัชรี  ศรีภักดิ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.6 เงิน 43 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายยศกร  โคตรภูธร
2. เด็กชายศรัณย์พล  ฉกาจกานต์
 
1. นายวินัย  พึ่งคำ
2. นางสาวประภาพร  อุยยาหาญ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 40 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวตะวันนา  แสงเมฆ
2. นางสาวอาทิตยาพร  สุขสงวน
 
1. นายวินัย  พึ่งคำ
2. นางสาวประภาพร  อุยยาหาญ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74.38 เงิน 6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายณัชพล  ทองชน
2. เด็กชายสุทธิมนต์  ดีกลาง
 
1. นายมนตรี  ภู่ระหงษ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 32.43 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิลัยสิทธิ์
2. เด็กชายพณัชชา  ใจโพธิ์
 
1. นายมนตรี  ภู่ระหงษ์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 38 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงจารวี  จันทร์สว่าง
2. เด็กหญิงมาย  ลี่แตง
3. เด็กหญิงมิ้นต์  ลี่แตง
4. เด็กหญิงรพีภัทร  เพียการุณ
5. เด็กหญิงวรภัทร  ทองอร่าม
 
1. นางสาวไปรยา  บุบผาโชติ
2. นายพิพัฒน์  ไพบูลย์วัฒนกิจ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.66 ทอง 42 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. นางสาวณัฐชยา  ธนะศรีรางกูร
2. นายณัฐวุฒิ  เขียวโสภา
3. นางสาวนิมิตศรา  อินเฉิดฉาย
4. นางสาววรรณพร  เทียบกลาง
5. นางสาวเบญจมาศ  นามคาน
 
1. นายคมกริช  น้อยจินดา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 37 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายจักรพันธ์  คงขวัญเมือง
2. เด็กหญิงฐิติพร  มันนา
3. เด็กหญิงธัญชนก  พันธ์เจริญ
4. เด็กหญิงนิตยา  ละอองแก้ว
5. เด็กหญิงลักษิกา  นุ่มสาลี
 
1. นางสาวเขมณัฏฐ์  รักษ์สุวรรณ
2. นางสาวสุคนธรส  พลายปั้น
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 72 เงิน 31 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  นาคสงวน
2. นางสาวจิตรา  ตาคำ
3. นางสาวดลยา  อนุตธโต
4. นางสาวนิริยา  เชื้อแถว
5. นางสาวสุพัตรา  โพธิ์สาขา
 
1. นางชมพูนุท  สุมาวัน
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  หลักฐาน
2. เด็กชายธีรภัทร์  มูลทองสงค์
3. นายมนตรี  แสงสวัสดิ์
4. เด็กหญิงวรดี  กำลา
5. นางสาวเดือนเพ็ญ  ฮาร์ดีเควสท์
 
1. นางสมคิด  วิมูลชาติ
2. นายกันตภณ  รอดวัณโณ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.65 ทอง 10 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายณัฐวุฒิ  โตพวง
2. นายนัฐวุฒิ  จันทร์ศรี
3. นายพันธวัช  สร้อยทอง
4. นายรังสิมันต์  พลภูมิรักษ์
5. นายเรืองวิทย์  สิทธิศุภฤกษ์
 
1. นายสุภกิจ  กำลังคลี่
2. นายเชวงศักดิ์  แสงจันทร์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 71.2 เงิน 50 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนภัสสรา  ทองโสภณ
 
1. นางสาววิรมณ  บัวแดง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 45 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวพรปวีณ์  บุญวรรณ์
 
1. นางกานดา  พิมใจใส
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายพิชวัชร์  วิสิฐธรกุล
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชิวค้า
 
1. นางอำไพ  กิตติรพีโชติ
2. นางสาวสมจินต์  กลิ่นถนอม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 34 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นางสาวกาญจมาศ  เณรลัพท์
2. นายณภัทร  อุดมผล
 
1. นางมยุรี  เทพอำนวยสุข
2. นางสาวปิยะนันท์  ธีรานุวัฒน์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 81.1 ทอง 47 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นางสาวณัฐชยา  คมปรียารัตน์
2. นางสาวณัฐวิภา  กลิ่นชะเอม
3. นางสาวณัฐอนัญญา  ธนาภัคฉัตรสิริ
4. เด็กหญิงณิชาวีร์  ศรีสุวรรณ
5. นางสาวธนาภา  เลี้ยงรักษา
6. นางสาวธัญลักษณ์  ปัตทวีคงคา
7. นางสาวพิชญาภา  เกษรบุญนาค
8. เด็กหญิงภัทรภร  เพ็งปรีชา
9. นางสาววรินทร์ลภัส  รุ่งเจริญชยานนท์
10. นางสาวสิริกร  สุรสาคร
 
1. นายลัทธพล  บุญมี
2. นายชรินทร์  รีนับถือ
3. นายชัยยุทธ์  พันธุ์ไทย
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 75.66 เงิน 16 โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  อินเลิศ
2. นายญาณวุฒิ  สีลาด
3. นางสาวณัฐญาดา  จันทร์ชุ่ม
4. นางสาวธัญญาภรณ์  ทองด้วง
5. นางสาวธารทิพย์  พรหมศร
6. นางสาวนันท์นิชา  มาเจริญ
7. นายปริญญา  ใช้โฉมยงค์
8. นายพีระพงษ์  วงสาสนธิ์
9. นางสาวมัชฌิมา  ชัยดี
10. เด็กชายรังสรรค์  อุชะชา
11. นางสาวรัตติยากร  ภักดีอาษา
12. เด็กชายศรัณย์  อุทรส
13. นางสาวศาริณี  อินทะวาท
14. นายสุธิเดช  ไกรรัตน์
15. นางสาวเกวลิน  พิ้งไธสง
 
1. นางอัญชลี  เทศสนั่น
2. นางสาวฐิตารีย์  ทรัพย์มณี
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายกฤษฎารัฐ  กุลชนะยุทธ์
2. เด็กชายธัชพันธุ์   อภิวิชญ์ชลชาติ
 
1. นายสิทธา  ประมวลทอง
2. นายณัฏฐกร  รุ่งจำเริญ
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 21 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวกชมน  ธรรมเสน่ห์
2. นางสาวฉันทพิชญา  พูลสุข
 
1. นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์
2. นายบุญช่วย  ทองคุ้ม
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 22 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายชวิน  สื่อมโนธรรม
 
1. นายภาคภูมิ  ชัยพิพัฒน์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง 10 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวรุ่งมณี  แดนพิมสาย
 
1. นายประหยัด  ก๋ำนารายณ์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 35 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงสิริกร  คลอดกลาง
 
1. นางสาวนุชนาฏ  บางแวก
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวณณิชา  พึ่งบุญลือ
 
1. นายวัชรสินธุ์  สอดศรี
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75.4 เงิน 8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายกานต์กฤตนัย  วงษ์ประครอง
 
1. นางลัดดา  ศุภเศษสิริ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวบารมี  จารุปราโมทย์
 
1. นางลัดดา  ศุภเศษสิริ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายสิงหา  ภัทรสารโสภณ
 
1. นางลัดดา  ศุภเศษสิริ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง 10 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวกัตติกาญ  ฉัตรบัณฑิตกุล
 
1. นายประหยัด  ก๋ำนารายณ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายวโรดม  ทองประดิษฐ์
2. เด็กหญิงสาลิกา  เจริญสุขกู้เกียรติ
 
1. นางกันยาลักษม์  ภูประสิทธิ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 29 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงชัญญรัชต์  สุรัชต์เรืองกุล
 
1. นางสาวนุชนาฏ  บางแวก
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 9 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายศุภณัฐ  ศิลาถาวรวงษ์
 
1. นายณฐพล  สุนทรกระจ่าง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายธงชัย  ตาติ๊ด
2. เด็กชายธรธรณ์  จ้อยสีดา
3. เด็กชายสหรัฐ  ทัดแก้ว
 
1. นางกันยาลักษม์  ภูประสิทธิ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายกิตติภพ  ราชผึ้ง
2. นายนันธชัย  ซิ้มเจริญ
3. นางสาวฤทัยชนก  บุญประโคน
 
1. นางกันยาลักษม์  ภูประสิทธิ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายพณฤทธิ์   โกมลสิงห์
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 84.5 ทอง 9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นาย ศิริชัย   แขกรัมย์
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91.5 ทอง 10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายฌมิณพัทธ์   ปรัชญาปิติกุล
 
1. นายชัชวัสส์   วกสุดจิต
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92.5 ทอง 10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายศุภณัฏฐ์   โอภาสวงศ์
 
1. นายชัชวัสส์    วกสุดจิต
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยชาญพันธุ์
 
1. นายจำลอง  ดอกชะเอม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวธมลวรรณ    ภู่พูลเพียร
 
1. นายชัชวัสส์    วกสุดจิต
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83.5 ทอง 19 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงภควดี   พวงดอกไม้
 
1. นายชัชวัสส์   วกสุดจิต
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวณัฎฐา  ดีประเสริฐ
 
1. นายไพฑูรย์  บุญพึ่ง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 75 เงิน 23 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวณัฐภัสสร  นาคะยะ
 
1. นายไพฑูรย์  บุญพึ่ง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงณัฐนิช  ทองคำ
 
1. นายชัชวัสส์   วกสุดจิต
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 71 เงิน 21 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวณัฐชยา  สนกันหา
 
1. นายไพฑูรย์  บุญพึ่ง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 75.3 เงิน 28 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชยทัต  แสงพงษ์
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  พันผูก
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 79.3 เงิน 23 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เพชรแอน
 
1. นายไพฑูรย์  บุญพึ่ง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 32 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงสุทริญาณ์    แตงหนู
 
1. นายชัชวัสส์    วกสุดจิต
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 71.66 เงิน 28 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวปราณชนก   สวัสดิ์ชัย
 
1. นายชัชวัสส์   วกสุดจิต
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 19 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายพลศิษฎ์  คุ้มพะเนียด
 
1. นายรัตนโชติ  ศรีแปลก
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายมงคล   ดำริสินชัย
 
1. นายชัชวัสส์   วกสุดจิต
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงภัสสมล  มากมีีทรัพย์
 
1. นายนวราช  อภัยวงศ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86.33 ทอง 10 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวจิดาภา  มูลสวัสดิ์
 
1. นายไพฑูรย์  บุญพึ่ง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 81.2 ทอง 4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวจิดาภา  มูลสวัสดิ์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  เพชรแอน
3. นางสาวณัฎฐา  ดีประเสริฐ
4. นางสาวณัฐชยา  สนกันหา
5. นางสาวณัฐภัสสร  นาคะยะ
6. นายพงศ์ภัค  บุญพึ่ง
7. นางสาวมณีรัตน์  นึกไฉน
8. นางสาวรัตติญา  ชวศิลป
9. นางสาวอามิตา  นิลประพัฒ
 
1. นายไพฑูรย์  บุญพึ่ง
2. นายภควัต  บ่างสมบูรณ์
3. นายศรุต  วัฒนกุลศิลปชัย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวกิตติยา  โกละกะ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  คำขวัญ
3. นางสาวจิดาภา  มูลสวัสดิ์
4. นางสาวจุฬาลักษณ์  เพชรแอน
5. นางสาวชลธิชา  รักษาเชื้อ
6. นางสาวณัฎฐา  ดีประเสริฐ
7. นางสาวณัฐชยา  สนกันหา
8. นางสาวณัฐภัสสร  นาคะยะ
9. เด็กชายบัญญัติ  พึ่งพเดช
10. นายพงศ์ภัค  บุญพึ่ง
11. นางสาวภานันดา  ยุทธภัณฑ์
12. นางสาวมณีรัตน์  นึกไฉน
13. นางสาวรัตติญา  ชวศิลป
14. เด็กหญิงวนิดา  ทองเกตุ
15. นางสาวอามิตา  นิลประพัฒ
 
1. นายไพฑูรย์  บุญพึ่ง
2. นายภควัต  บ่างสมบูรณ์
3. นายศรุต  วัฒนกุลศิลปชัย
4. นายชัชวาลย์  แก้วบูชา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชาย ฌมิณพัทธ์    ปรัชญาปิติกุล
2. เด็กหญิง พนัชกร   ขวัญเต่า
3. นาย วรเชษฐ์   เปียปั่น
4. เด็กหญิงณัฐนิช  ทองคำ
5. นางสาวธมลวรรณ   ภู่พูลเพียร
6. นางสาวนันทิชา   ปานอุทัย
7. นางสาวปราณชนก   สวัสดิ์ชัย
8. เด็กชายพณฤทธิ์   โกมลสิงห์
9. นายมงคล   ดำริสินชัย
10. นายศิริชัย   แขกรัมย์
11. นายศุภณัฏฐ์   โอภาสวงศ์
12. นายเจนวิทย์   จันทร์ช่วง
 
1. นายชัชวัสส์   วกสุดจิต
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 77.8 เงิน 10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงชฎารัตน์   ไชยภักดี
2. เด็กชายฌมิณพัทธ์   ปรัชญาปิติกุล
3. เด็กหญิงณัฐนิช  ทองคำ
4. นางสาวธมลวรรณ   ภู่พูลเพียร
5. นางสาวนันทิชา   ปานอุทัย
6. เด็กหญิงนิชาพร   สมศรีอักษรแสง
7. เด็กหญิงปณิดา   จันทร์เพ็ญ
8. นางสาวปราณชนก   สวัสดิ์ชัย
9. เด็กหญิงปัณรส   ดำรงศักดิ์
10. เด็กหญิงปิยฉัตร   วัฒนสกุล
11. เด็กชายพณฤทธิ์   โกมลสิงห์
12. เด็กหญิงพนัชกร   ขวัญเต่า
13. เด็กหญิงพิราทร   ฤทธิ์โชติ
14. เด็กหญิงภควดี   พวงดอกไม้
15. นายมงคล   ดำริสินชัย
16. เด็กหญิงรัชต์ธร   หมวกรอง
17. นายวรเชษฐ์   เปียปั่น
18. นายศิริชัย   แขกรัมย์
19. นายศุภณัฏฐ์   โอภาสวงศ์
20. นายเจนวิทย์   จันทร์ช่วง
21. เด็กหญิงเวธกา   โฮกอ่อน
 
1. นายชัชวัสส์   วกสุดจิต
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 73.33 เงิน 19 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายคทายุทธ์  เจ้า
2. เด็กชายณัฐพัชร์  ศศิยศพงศ์
3. เด็กชายธนโชติ  อุดมโภชน์
4. เด็กชายนภสินธุ์  สุทธิพิเชษฐ์
5. เด็กชายพลศิษฎ์  คุ้มพะเนียด
6. เด็กชายสหัสวรรษ  พิรัชวิสุทธิ์
 
1. นายณฐพล  สุนทรกระจ่าง
2. นายจิรายุ  คุ้มถนอม
3. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77 เงิน 25 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายจิรายุ  เอี่ยมสังวาลย์
2. นายชัชวาล  ชาญปรีชา
3. นายธนพล  โวลล์
4. นายธนภณ  พัชรสุรเดชา
5. นายพันธุ์กวี  สัมมาชีวานันท์
6. นายอภิรัฐ  พัฒนาการพนิช
 
1. นายพัฒนพงศ์  บรรณาการ
2. นายอัควุฒิ  วิจิตรแสงสกุล
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 72.5 เงิน 31 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายกฤนฏาน  ศรีภักดี
2. นางสาวกิตติการณ์  กิจแสวง
3. เด็กชายกิตติภพ  ทรัพย์ประเสริฐ
4. นายกิตติศักดิ์  หนูเชื้อเวียง
5. นางสาวจิราวรรณ  ประสิทธิ์แพทย์
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศิริเวช
7. นางสาวจุฑารัตน์  โคตรก้ำพี้
8. นายฉัตรณรงค์  พุ่มมณีวันชัย
9. เด็กหญิงชวนชม  ไชยยะ
10. เด็กหญิงชีวรัตน์  ชาติโรจันทร์
11. นางสาวณัฏฐา  หร่ายมณี
12. นางสาวณัฐณิชา   บางเพียรดี
13. นายณัฐพงศ์  เดชรักษา
14. นายณัฐวัฒน์  สงเคราะห์
15. นายดรีม  แสงฤทธิ์
16. เด็กหญิงธวิดาภรณ์  ชวนานนท์
17. เด็กหญิงธัญญารักษ์  ภาคโพธิ์
18. นางสาวธัญญารัตน์  ฮาดดา
19. เด็กหญิงนันธิดา  จินดาวงษ์
20. นางสาวบุญมี  นวนทอง
21. เด็กหญิงปฏิญญา  เขียวงาม
22. เด็กชายพงษ์พินิจ  มานพ
23. นายฤชา  ทรัพย์มณี
24. เด็กหญิงฤดีมาศ  จันทร์อุดร
25. เด็กหญิงวรรณวิสา  ดวนลี
26. เด็กหญิงวรรณิสา  เปลี่ยนสีทอง
27. นายวิทยา  สุวรรณหลง
28. เด็กชายวุฒิอรรถ  สีแสงโชติ
29. เด็กชายศุภชัย  เพ็งสุวรรณ์
30. เด็กชายสรศักดิ์  มีทรัพย์
31. นางสาวสุกัญญา  อัปกาญจน์
32. เด็กหญิงสุภาวดี  สโมสร
33. เด็กหญิงอมิตตรา  เหมือนประสาท
34. นางสาวอรอรีย์  พันชาตรี
35. เด็กหญิงอังศนา  พันทะพันธ์
36. เด็กชายอัษฎามงคล  สุดจิตร์รัก
37. เด็กหญิงอารีย์  จารุพงษ์
38. เด็กหญิงโสภนิต  โฉมงาม
39. นายไกรวิน  อ่อนสกุล
 
1. นายธนะสิทธิ์  ฐิติสุจริตกุล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 18 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายชยพัฒน์  จรกรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 43 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายพิภู  บุญโพธิ์ทอง
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 42 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงวรายุณัชช์  คำคง
 
1. นางสาวอิงค์ครัตน์  จิรันธคุปต์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.67 ทอง 6 โรงเรียนเบญญาพัฒน์ 1. นางสาววราภรณ์  วังพรม
 
1. นางพัชรพร  ลีจาด
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.66 ทอง 14 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายชยพัฒน์  จรกรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 32 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายพิภู  บุญโพธิ์ทอง
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง 19 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงภัสพร  จูกุล
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ยิ้มแฉ่ง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.66 ทอง 30 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐชา  สุวรรณชาตรี
 
1. นายวิทวัส  ช่วยเจริญ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายวิชญ์พล  อ่อนประไพ
 
1. นายสถาพร  อุสาหะ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 33 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายพรพัฒน  แสงโสภา
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ธีรานุวัฒน์
 
1. นางสาวนันท์นภัส  นพภารัมย์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 17 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นางสาวธนภรณ์  พรมเวียง
 
1. นายทินกฤต  พณิชยกุล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายฌมิณพัทธ์   ปรัชญาปิติกุล
 
1. นายชัชวัสส์   วกสุดจิต
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายกันตพงศ์  ศรีบุญเรือน
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ยิ้มแฉ่ง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 31 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปรีดานนท์
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ยิ้มแฉ่ง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 30 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นางสาวรัชญา  นิโกรธา
 
1. นายณัฐกร  ชาคโรทัย
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงกฤตยา  ด้วงพูล
2. เด็กชายกฤตเมธ  มนเทียรกุล
3. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทิมทอง
4. เด็กชายกัณฑ์ภูมิ  สาตรพันธุ์
5. เด็กชายกันตเมศฐ์  กมลสุรเศรษฐ์
6. เด็กหญิงกิตติวรา  น้อยปานะ
7. เด็กหญิงชญาภรณ์  เหล่าวัฒนชัย
8. เด็กชายชลสิทธิ์  หมู่วิเศษ
9. เด็กหญิงณัชชา  ยอดแก้ว
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  เกิดคล้าย
11. เด็กชายณัฐเกียรติ  เนตรประภา
12. เด็กชายตะวัน  เทาศรีดี
13. เด็กชายทีฆายุ  ชาติปฐมรักษ์
14. เด็กหญิงธนภรณ์  อิ่มอำไพ
15. เด็กหญิงธัชชัญญา  วงศาชโย
16. เด็กชายธิติ  สุขเจริญ
17. เด็กหญิงนราวรรณ  อภิธรรมสถาพร
18. เด็กชายประชาธิป  บุญน่วม
19. เด็กหญิงปริษา  ภูริฐานคุณ
20. เด็กหญิงปลายฟ้า  แก้วมณี
21. เด็กชายปวริศ  มงคลธนตระกูล
22. เด็กหญิงพรจิรา  จรดล
23. เด็กหญิงพรณภัทร  พรเลิศพงศ์
24. เด็กหญิงพัฒนวดี  สรโยธิน
25. เด็กหญิงพิยดา  แซ่อัง
26. เด็กหญิงวรนิพิฐ  มะเริงสิทธิ์
27. เด็กหญิงวัชรี  เกิดศรีพันธ์
28. เด็กหญิงวารินทร์รัตน์  ชุมพล
29. เด็กชายวิวรรธน์  เอกผาติ
30. เด็กหญิงวีรดา  เขตสูงเนิน
31. เด็กหญิงสกาวรัตน์  บัวผัน
32. เด็กชายสราวุฒิ  รัตนรักษา
33. เด็กชายสิริพงศ์  สงวนพานิช
34. เด็กหญิงสุขสมฤทัย  เด่นชลชัย
35. เด็กหญิงสุชัญญา  แก้วสมบูรณ์
36. เด็กหญิงสุพรรษา  ชูเจริญผล
37. เด็กหญิงสุพิชชา  กงประดิษฐ์
38. เด็กหญิงสุภัชชา  ม่่วงเจริญ
39. เด็กชายอรรถพล  ซื่อดี
40. เด็กชายเกียรติชัย  ลิ้มสงวน
 
1. นายทินกฤต  พณิชยกุล
2. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
3. นางสาวศศินันท์   วิภูษิฑิมากูล
4. นางสาวอรจิรา  แซ่เอี้ยว
5. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
6. นายสมพงษ์  สายน้ำผึ้ง
7. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
8. นายธนิต  พณิชยกุล
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นางสาวกนกพร  พรวรรณศิริเวช
2. นายกษิดิส  บัวทอง
3. นางสาวกัญญาภัค  ส่งศักดิ์เสรี
4. นายกัณภพ  เทศสมบูรณ์
5. นายคฑาณัฐ  รัตนมณีนาวา
6. นางสาวจิรัชญา  พาณิชปฐมพงษ์
7. นายชนพัฒน์  เซี่ยงผุง
8. นางสาวชนาภา  คำแก้ว
9. นายชิติพัทธ์  เตชะวิเศษ
10. นางสาวณัชชา  ตระกูลราษฎร์
11. นางสาวณัฐชา  เทาศรีดี
12. นายทรงชัย  วรรธนะศิรินทร์
13. นางสาวธนภรณ์  พรมเวียง
14. นายธรากร  แก้วสมบูรณ์
15. นางสาวธัญพัฒน์  ม่่วงสีสรรค์
16. นายนรพล  นาสวน
17. นายนฤดม  ผาสุขดี
18. นายนฤนาท  เนียมเนย
19. นายนัทธพงศ์  นวลฉวี
20. นายปกรณ์  เด่นชลชัย
21. นางสาวปรารถนา  ทองบุญเพียร
22. นางสาวปัทมพร  พุฒขาว
23. นางสาวปาเจรา  ศรีวิสุทธิกุล
24. นายพชรพล  แช่มทองดี
25. นายพชรพล  พุ่มพยอม
26. นางสาวภัตติมา  แซมเพชร
27. นายภูวกร  เดชธนาวรกิตต์
28. นายรุจิกร  พิมพ์สอน
29. นายรุ่งเกียรติ  ลิ้มสุทธิวันภูมิ
30. นางสาววราพร  ก ศรีสุวรรณ
31. นางสาววิไลวรรณ  นาคมี
32. นางสาวศุภรัตน์  จรัสศรีพิบูลย์
33. นางสาวสรันรัตน์  รุจิราธัญ
34. นายสิรภพ  เอี่ยมละออ
35. นางสาวหทัยชนก  ทนทาน
36. นางสาวอธิชา  สิริกาญจน
37. นายเจตณัฐ  มีศิริ
38. นางสาวเชาวนี  โพธิ์ทองคำ
39. นางสาวโชติรส  วุฒิเสถียร
40. นางสาวไทรงาม  ขุนทรง
 
1. นายทินกฤต  พณิชยกุล
2. นายธนิต  พณิชยกุล
3. นายศุภมาส  พณิชยกุล
4. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
5. นางสาวศศินันท์   วิภูษิฑิมากูล
6. นางสาวอรจิรา  แซ่เอี๊ยว
7. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
8. นายสมพงษ์  สายน้ำผึ้ง
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79 เงิน 27 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ขุนรักษา
2. เด็กชายกิตติคุณ  กลัดสุวรรณ
3. เด็กหญิงจิดาภา  ปฏิญญาเลิศ
4. เด็กหญิงณัชชา  เหลืองดำรงค์
5. เด็กชายณัฐดนัย  บุญไพศาลดิลก
6. เด็กชายธีรพงษ์  ตินามาส
7. เด็กชายนพพนันท์  ศรีสุภะ
8. เด็กชายพชรพล  บุญเรือง
9. เด็กหญิงรวิสรา  สุขสาคร
10. เด็กหญิงเหมวรรณ  สุวรรณมณีเภสัช
 
1. นางสาวปวันพัสตร์  ปรียาจิตต์
2. นางสาวพจนีย์  ศรีดี
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. นางสาวกุลณัฐ  โคบราญ
2. นายจิณณวัตร  อ่วมสายศรี
3. นายญาณวุฒิ  ศรีหาราช
4. นางสาวณัฐณิชา  เงี้ยวเกิด
5. นางสาวนทีราภรณ์  จ่างแสง
6. นางสาวปวะริศา  กลิ่นมัคผล
7. นายพิชิต  กัญยะคำ
8. นายอธิวัฒน์  สีสุข
9. นางสาวเบญญาภา  สวัสดิ์พุก
10. นายเอกสิทธิ์  จ้อยสองศรี
 
1. นายประยูร  ทองสุทธิ์
2. นางสาวเจริญศรี  โตอุ่นทิพย์
3. นายนัธวินทร์  คมขำ
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.65 ทอง 7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงนพมาศ  ยศเรศ
2. เด็กหญิงพิชญามัย  กิจพิบูลย์
3. เด็กหญิงสิรีธร  สงหนู
4. เด็กหญิงสโรชา  วงศ์ราษฎร์
5. เด็กหญิงอินทิรา  วงษ์ชาลี
6. เด็กหญิงแพรวา  แก้วเงิน
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
2. นางธมนต์ภัทร  ไชยสีหเสนี
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.31 ทอง 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวกิตติกาญจน์  จิระชัยธนธรณ์
2. นางสาวคณิศร  เพิ่มวงค์
3. นางสาวธัญญรัตน์  ธรรมรักษ์วงศ์
4. นางสาวรวิสรากรณ์  นุตยางกูรธนิน
5. นางสาววรรณพร  กุศลส่ง
6. นางสาวสุดารัตน์  ลาธุลี
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
2. นางธมนต์ภัทร  ไชยสีหเสนี
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงชเนษฎ์ตรี  สมประสิทธิ์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ดาวลอย
3. เด็กหญิงธัญจิรา  ผึ่งผาย
4. เด็กหญิงสาวิตรี  นาคเรืองศรี
5. เด็กหญิงสิรันญา  แก้วดวงเทียน
6. เด็กหญิงสุพัตรา  น้อยนารถ
7. เด็กหญิงสุพิชยา  ศรีสุวรรณ
8. เด็กหญิงโชติมณี  ชีวประทานเกียรติ
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
2. นางธมนต์ภัทร  ไชยสีหเสนี
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวชนิสรา  ชิวปรีชา
2. นางสาวธนภรณ์  ต๊ะวงค์วาน
3. นางสาวภาวิณี  ศิริชัยนาคร
4. นางสาววรรษมน  สุนประชา
5. นางสาวอมลกานต์  ฮะทะโชติ
 
1. นางสาวปวันพัสตร์  ปรียาจิตต์
2. นางสาวพจนีย์  ศรีดี
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  เหล่างาม
2. เด็กหญิงณัฐชา  พันชาตรี
3. เด็กหญิงณัฐธญาน์  วะน้ำค้าง
4. เด็กหญิงปพิชญา  แย้มสำรวย
5. เด็กหญิงรัตนากร  เนี่ยระสะ
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  คงมณี
7. เด็กหญิงวิษณีย์  แซ่เฮา
8. เด็กหญิงศิรภัสสร  ลิ้มสุวรรณ
9. เด็กหญิงสินีนาฎ  เชียงกา
10. เด็กหญิงอนัญญา  ไร่เหนือ
11. เด็กหญิงอรนุช  นรินทร์นอก
12. เด็กหญิงอิงอร  ด้วงเจริญ
13. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วสุขแท้
14. เด็กหญิงเจนจิรา  สมรูป
 
1. นางทัศนีย์  จันทร์เรือง
2. นายจิรายุทธ์  จงใจ
3. นางสาวปุณณ์นิษฐา  ทองธาวินสิน
4. นางสาวไพรินทร์  ทองดอนพุ่ม
5. นายรัตนโชติ  ศรีแปลก
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 27 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายณฐชนนท์  พลยะพันธ์
2. นางสาวณัฐฐินันท์  อำไพรบูรณ์
3. นางสาวนพสร  มโนเกื้อกูล
4. นางสาวบุษกล  ปิติสกุลกาล
5. นางสาวปิยะพร  เส็งสาย
6. นางสาววรวรรณ  ปรีประชา
7. นางสาวศุภมาส  ทรัพย์คงเจริญ
8. นางสาวสุจิตรา  ฆ้องจันทร์ดา
9. นางสาวเปรมยุดา  เปรมจิตต์
 
1. นางบุญญ์กัญญ์  ปริมาส
2. นายดวงดนัย  ประยูรหงษ์
3. นางสาวสิตานันท์  เหลือช่าง
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84 ทอง 18 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายศุภฤกษ์  สิงคิบุรินทร์
2. เด็กชายสงกรานต์  ภู่อาภรณ์
3. เด็กชายโอภาส  ทองดี
 
1. นางสาววรนุช  จิตรมณี
2. นายสุเมธ  กุหลาบแก้ว
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุวรรณวานิช
2. เด็กหญิงอโรชา  ดวงแก้ว
 
1. นายหิรัณย์  พุทธปรก
2. นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์  เนียะแก้ว
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71 เงิน 22 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายคเณศ  แตงแก้ว
 
1. นางสาวอัษฎาพร  ปวนเต็ม
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นายพิทยาธร  กิจบุญชู
 
1. นางสาวบรรจง  เงินสมบัติ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง 17 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐรดา  อมรรัตนเกศ
 
1. นางสาวอรณิชา  วัฒนศิริบุตร
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายศุภวิชญ์  โพธิ์นาค
 
1. นางจุไรวรรณ  มาเบ้า
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงวาริสสรา  วงษ์คำ
 
1. นางคนึงนิจ  แก้วพิกุล
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.4 ทอง 40 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวธิติมา  นิสภารมย์
 
1. นางประทุม  สังข์สุข
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 79.32 เงิน 19 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายเตโชดม  นารักษ์
 
1. นายคมสันติ์  กล่อมเมฆ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83.32 ทอง 15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายเหม  ธาระวานิช
 
1. นายถิรายุ  ใหญ่เจริญยิ่ง
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.6 ทอง 9 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายกิตติภัทร  เกตุมาลา
2. เด็กชายชรินทร  กสิวิริยะวงศ์
3. เด็กชายธีรภัทร  ชาวหงษา
4. เด็กหญิงพิมพ์พัณณิน  โพธิ์แดง
5. เด็กหญิงเอ๋ย  สิงห์คำ
 
1. นางสิริมา  รัชวัฒนะ
2. นางเยาวลักษณ์  เสียงเจริญ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 78.8 เงิน 30 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวณัฏฐา  เหมือนวงษ์ธรรม
2. นายณัฐพล  เรืองวัฒนไพศาล
3. นางสาวประภารัตน์  จินงี่
4. นายมงคล  มณีวรรณ
5. นางสาวสุดาวรรณ  ยิ่งยอดกุล
 
1. นางเฉลา  ธวัชพันธ์ุ
2. นางศรีนวล  โพธิ์ทอง
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70 เงิน 16 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวปวรรัตน์  นนทแก้ว
 
1. นางมุกดา  พูลศรี
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82.67 ทอง 28 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจรุวรรณ  รติปฏิรูป
 
1. นางสาวศิรินุช  กองตัน
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.67 ทอง 14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวธิดา  เพชรเสถียรชัย
 
1. นางสาวอิสรา  อินปั๋น
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 24 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจินตนา  ลามเมิร์ทฟอนบีเริ่น
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ม่วงนา
 
1. นางสาวสุภาพร  เตรียรัมย์
2. นางสาวลัดดา  จ่างโพธิ์แจ้ง
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนสกลวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  มหัปปภา
2. นางสาวอรนุช  กระจกงาม
 
1. นางสาวจารุพร  สโมสร
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 73.5 เงิน 24 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัญจน์กมล  ภู่ทอง
2. เด็กชายจักรพงษ์  หลงสมบุญ
3. เด็กหญิงฐิติพร  แคล้วโรคา
4. เด็กชายปิยวิทย์  ก๋งฉิน
5. เด็กชายพงศ์ณภัทร์  รุจิวรพัฒน์
6. เด็กชายภัทรพันธุ์  พูลสวัสดิ์
7. เด็กชายมนต์เสก  กี่คงเดิม
8. เด็กชายศุภมงคล  กลิ่นบัว
 
1. นายสมบัติ  ธรรมนาถพงศ์
2. นายวินัย  ศรีภักดิ์
3. นายทศพล  ภู่ทอง
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 74.25 เงิน 16 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวธิติมา  เทพทอง
2. นางสาวปิยะธิดา  แต้มไชยสงค์
3. นางสาวภาวิณี  สงกา
4. นางสาวสุพัตรา  ศิริลาภ
5. นางสาวสุวดี  นาคสงวน
6. นางสาวเนตรชนก  เส็งสมาน
 
1. นายสมบัติ  ธรรมนาถพงศ์
2. นายรุ่งโรจน์  กิติสัทธาธิก
3. นางจิตรา  โพธิ์แดง
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 70.2 เงิน 34 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายจิรายุ  ศรีเทพ
2. นายชนาธิป  เขียวคำรพ
3. นายฐิติพงศ์  ไซสิงห์โต
4. นางสาวนฤมล  อยู่ถนอม
5. นางสาวบุณยานุช  เดชจินดา
6. นายปิยวัฒน์  สีแตงสุก
7. นางสาวลลิตา  แฟงมาก
8. นางสาวสาวิตรี  นิ่มธานี
9. นายอธิราช  พันตาวงษ์
 
1. นางปิ่นอัปสร  รัตนะขวัญ
2. นางสาวไปรยา  บุบผาโชติ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญาพร  บัวตูม
2. เด็กชายนรพนธ์  พิศาลธรรมกุล
3. เด็กหญิงภัทรวดี  เสรีธวัช
4. เด็กหญิงภิญญดา  คำพิพจน์
5. เด็กหญิงอรญา  มงศิริ
 
1. นายกมล  ประทีปธีรานันต์
2. นางนิทดา  เจิมจำนงค์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวพันพัสสา  ดาศรี
2. นางสาวพิรญาณ์  ยอดแก้ว
3. นายพีรณัฐ  รักเกียรติดี
4. นายศิรินทร์  พรมชัย
5. นางสาวสาวิณี  กาสี
 
1. นางนิทดา  เจิมจำนงค์
2. นายกมล  ประทีปธีรานันต์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 25 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐกุล  พระเขียนทอง
2. เด็กหญิงพิชชาพร  พันธุ์เดิมวงษ์
3. เด็กหญิงศิริพร  พรมรัตน์
 
1. นางสาวกันตนา  สุขเจริญ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 19 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวณัฐวรรณ  แย้มศรี
2. นางสาวธนาภรณ์  คงใจดี
3. นางสาววิภาดา  แสงแพง
 
1. นางอนงค์  นิ่มอนงค์
2. นางสาวปนัดดา  ใจสุทธิ์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.67 ทอง 4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงชาลินี  จินดาพลอย
2. เด็กชายชุมพล  ศิริพฤกษ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  มีมาก
 
1. นายชาญชัย  กิจสวัสดิ์
2. นางณัฐรินีย์  กิจสวัสดิ์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวนฤมล  สะเดาทอง
2. นางสาวน้องนี  แสงโกร
3. นายวรเทพ  จิตวิขาม
 
1. นางณัฐรินีย์  กิจสวัสดิ์
2. นายชาญชัย  กิจสวัสดิ์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74.75 เงิน 28 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. เด็กชายนิพล  จุลละศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอติกานต์  ดิษฐกองทอง
 
1. นางพัฒน์นรี  ศรีงิ้วราย
2. นางหทัยรัตน์  เชื้อโตเติม
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ศรีบุญขำ
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ฟักถนอม
 
1. นายวรวุธ  จันทร์ผ่องศรี
2. นางสาวหทัยภัทร  ทองมาก
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายนรพล  นาสวน
2. นายอภินัทธ์  เดชดอนบม
 
1. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
2. นายจิรายุ  คุ้มถนอม
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายปฏิภาณ  มั่นคง
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  ฮวดปากน้ำ
 
1. นายอิทธิศักดิ์  แก้วโกมุท
2. นางสาวศิริขวัญ  สุขขีพันธุ์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 21 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายสหพันธ์  กาญจโนทัย
2. นายอำพล  ลิ้มสงวน
 
1. นายอิทธิศักดิ์  แก้วโกมุท
2. นางสาวศิริขวัญ  สุขขีพันธุ์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 14 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายภาคภูมิ  พรหมมาศน์
2. เด็กชายวรดนัย  วิชิตชัยชาคร
 
1. นางสาวจารุณี  สอนใจ
2. นายอาทิตย์  ไชยจันทร์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง 22 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  สุวรรณภักดี
2. เด็กชายภูมิรพี  แซ่ตั้ง
 
1. นางศรีสกุล  วิบูลย์วงศรี
2. นางสาวกัญภร  แสงมณี
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84.5 ทอง 10 โรงเรียนสกลวิทยา 1. เด็กชายนวัตกรณ์  ผินนอก
2. เด็กหญิงสุพพัตรา  สนบ้านเกาะ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ชื่นนิ่ม
2. นายภูริทัต  จิตวีรภัทร
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 18 โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นางสาวกุลณัฐ  บรรจงศักดิ์
2. นางสาวศิรินทร์พร  มั่นคง
 
1. นางสาวณัฏฐ์ชญา  วิริยะเกียรติกุล
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 37 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวภัทรภา  กุลพัฒนชาติ
2. นางสาวสวนีย์  จันทร์ปราง
 
1. นางสาวนันธยา  พึ่งประยูร
2. นางสาวกัญญารัตน์  ทองมาก
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 17 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายอรรถชัย   มาลาอุตม์
2. นายอรรถพล  การอุภัย
 
1. นายประพันธ์  จาวสุวรรณวงษ์
2. นางสาวอภิญญา  นาคใหญ่
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายชมธน  ฉันจรัสวิชัย
2. เด็กชายปรินทร  อินทรพันธุ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางศรีสกุล  วิบูลย์วงศรี
2. นางสาวกัญภร  แสงมณี
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวชัชจิรา  จันทรประภา
2. นางสาวปรัชญพร  แซ่ลี้
3. นางสาวรชนีกร  จรดล
 
1. นายอิทธิศักดิ์  แก้วโกมุท
2. นางสาวศิริขวัญ  สุขขีพันธุ์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 13 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายจิรวุฒิ  มูลทองย้อย
2. นายธนนท์  ทานกระโทก
 
1. นางสาวอัมพร  ชุนถนอม
2. นางสาวเตือนใจ  ขวัญอ่อน
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 98.9 ทอง 12 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายดลสกุล  ศตชัยวิรุจน์
2. เด็กชายทนุพงษ์  แก้วบุบผา
3. เด็กชายรัชชานนท์  วัฒนาธนเกียรติ
 
1. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
2. นายจิรายุ  คุ้มถนอม
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 30 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายณัฐนนท์  วรรณรัตน์
2. นายปฏิภาณ  อินทร์ชุ่ม
3. นายภัทรเวช  ชำนาญศิลป์
 
1. นายเกรียงไกร  คุณัชญ์ธาดา
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 44 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงพนิดา  อุณหทวีทรัพย์
2. เด็กหญิงวราศิณี  สิทธิอักษร
3. เด็กหญิงอัณฑิกา  สาธร
 
1. นางสุกาญจนา  ทยาพัชร
2. นางนันทวัลย์  รอดเจริญ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 67 ทองแดง 38 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวกัญญรัตน์  น้อยพิทักษ์
2. นางสาวนิยะดา  นาถึง
3. นางสาวอินทิรา  ตั้งนิรามัย
 
1. นางสุกาญจนา  ทยาพัชร
2. นางนันทวัลย์  รอดเจริญ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 21 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงชุติมา  สุกสว่าง
2. เด็กหญิงณิชา  วิชชุนากร
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ทยาพัชร
 
1. นางสุกาญจนา  ทยาพัชร
2. นางนันทวัลย์  รอดเจริญ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวปิยธิดา  สอนสิทธิ์
2. นายวิบูลย์  แสนสุข
3. นางสาวสันนิภา  ไตรยศ
 
1. นางอัจฉรา  สุริยกานนท์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงทับทิม
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภู่เจริญ
3. เด็กหญิงปิยมาส  ยรรยงค์
4. เด็กหญิงลักษิณา  ปิ่นทอง
5. เด็กหญิงสุภารัตน์  เกตุแก้ว
6. เด็กหญิงอิสรีย์  อิทธิฤทธิ์มีชัย
 
1. นางสาวสุนิษา  สุวรรณเนตร์
2. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
3. นางสาวละอองดาว  ผมหอม
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวจันทรรัตน์  คุ้มรักษา
2. นางสาวชนิสรา  รอดปรีชา
3. นางสาวธมลวรรณ  การะเวก
4. นางสาวสิรินยา  ศิริมหาวรรณ
5. นางสาวสุทธิดา  สวัสดีดวง
6. นายสุวัจชัย  เที่ยงพูนวงศ์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
2. นางสาวสุนิษา  สุวรรณเนตร์
3. นางสาวละอองดาว  ผมหอม
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายสรวิศ  ดิษรัก
2. นายสหัสวรรษ  คมปรียารัตน์
3. นายเกริก  กิราวัลย์
 
1. นางสาวจิรศุภา  อินทสะอาด
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 74 เงิน 49 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. นางสาวธรารัตน์  บุญส่ง
2. นางสาวสุมาลี  ขันทะมาลา
3. นายอนุรักษ์  เพ็งเจริญ
 
1. นายกฤษติธี  ประทุมสินธุ์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.6 ทอง 11 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บัวแจ่ม
2. เด็กหญิงธัญญนันท์  พลอยประดิษฐ
3. เด็กหญิงอุมาลี  วงค์แตง
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วงษ์สวัสดิ์
2. นางสาวชมพูนุช  สุนทรพรนาวิน
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.2 ทอง 32 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวฐิติมากร  ถ้อยทัด
2. นางสาวฤทัยชนก  คงถนอม
3. นางสาววิภาวี  ภู่ทวี
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วงษ์สวัสดิ์
2. นางสาวชมพูนุช  สุนทรพรนาวิน
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนเพิ่มวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์่จิรา  วงษ์ดียิ่ง
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา  วงษ์ดียิ่ง
3. เด็กหญิงสิริยากร  พรมสงวน
 
1. นางณฐภัทร  พรมมา
2. นางสาวนาถนภัส  แพรเขียว
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 74.6 เงิน 39 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวชโลทร  พงษ์อุดมปัญญา
2. นางสาวนันทพร  ทองแดงสี
3. นางสาวอัญชลี  ไชยปัญหา
 
1. นางสาวสายฝน  ศรีระนำ
2. นางเสาวนี  ร่มโพธิ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.8 ทอง 16 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  จิตอารี
2. เด็กหญิงนัฐชิญาภรณ์  แจ่นประโคน
3. เด็กหญิงเหมหงส์  แผลงมา
 
1. นางอัธยา  นนธ์พละ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.33 ทอง 16 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวณัฐวดี  อินทร์แก้ว
2. นางสาวปิยาพัชร  ปัตตวงษ์
3. นางสาวสุจิตา  ง้วนเพียรภาค
 
1. นายอดิเทพ  เรืองสม
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงปทุมมา  เรียงแหลม
2. เด็กหญิงประภัสสร  สำเภาทอง
3. เด็กหญิงมัณฑนา  ปฐมจินดา
 
1. นางสาวละออ  โตเลี้ยง
2. นางสาวผ่องศรี  เป้าเพชร
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไล้บางยาง
2. นางสาวนันท์นภัส  พิสิษฐ์อาภาภัค
3. นางสาววรพรรณ  ขวัญบุญ
 
1. นายอดิเทพ  เรืองสม
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกานต์หทัย  กูเปี้ย
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จุกมงคล
3. เด็กหญิงดรุณี  สกุลณีย์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
2. นางสาวละเอียด  บุญทับทิม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวจิราภา  กุลชัยภูมิ
2. นางสาวนภาวรรณ  ตรีภพ
3. นายสิริวัฒน์  บัวประยูร
 
1. นางออมสิน  สถาพร
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.67 ทอง 4 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายเอ  ตาใส
 
1. นางรัชณี  เนาวรัตน์
 
171 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 7 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. เด็กชายประภาวิษณ์  โกมลเปลิน
2. เด็กชายสิทธิชัย  โทแก้ว
 
1. นางสาวทรรศนีย์  ปมิตต์ธศิล
2. นายนัธวินทร์  คมขำ
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายอนุรักษ์  ปานรัตน์
 
1. นางวาสนา  โศภิตวจนะ
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.66 ทอง 6 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายยุทธ  พวงสมบัติ
 
1. นางเน็ด  หงส์เทียมจันทร์
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายนภันดร  ดีสวัสดิ์
 
1. นางรัตนา  ตรีเดชา
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  ประคองวงษ์
 
1. นางอภิภา  ศรีเอี่ยมสะอาด
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายวิฑูรย์  ใจธรรม
 
1. นางประทุม  สังข์สุข
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายหัสศวรรษ  กวีกิจเวที
 
1. นายเสน่ห์  ไชยสุกา
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาววนดา  รอดคลองตัน
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาววนรี  รอดคลองตัน
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 81 ทอง 7 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  ธานี
 
1. นางกอบกุล  ลักขณานุรักษ์
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 82.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายณัฐนนท์  เหลี่ยมมุกดา
2. นางสาววรัญญา  ศรีเพชรเจริญ
 
1. นางสาวทรายทอง  เกตุพลอย
2. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีศิวะเศรษฐ์
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 87.6 ทอง 13 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายณฐพล  ลี้ไวโรจน์
2. เด็กชายณัฐพล  โบราณราษฎร์
 
1. นางนันทวรรณ์  สมทรงแป้น
2. นางพรทิพย์  อรชร