สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายธนวุฒิ  วัชรเสถียร
 
1. นางสาวอุมาพร  พิมพ์สุตะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 38 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กหญิงกมลภัทร  แก่นเพิ่ม
 
1. นางมลศิริ  คงทน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.8 ทอง 11 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายอนุกูล  หีบแก้ว
 
1. นางสาวฐณิพิชญ์  บัวสด
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 30 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงนัฐฐาวดี  ภักดิ์ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  คำแดง
3. เด็กหญิงหทัยชนก  อ้มชาติ
 
1. นายประจักษ์  น้อยเหนื่อย
2. นายอิทธิโชค  นาคสนอง
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76.58 เงิน 48 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 1. นางสาวจำปา  ไร่เกษมสุข
2. นายพีระพัฒน์  พุกทอง
3. นางสาวรุ้งนภา  บุญจันทร์
 
1. นายรณฤทธิ์  พิมพ์บึง
2. นายบรรจบ  คำเพราะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงรวิกานต์  ท้วมวรเดช
2. เด็กหญิงวรนารี  ท้วมมีชัย
 
1. นางบุษบา  โหระวงศ์
2. นางสาวพรพัสนันท์  แสนสีสม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายชวินธร  สิริพิพัฒน์วรคุณ
 
1. นายโกสินทร์  พูลสวัสดิ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายสุชาญ  วิวัฒน์เศรษฐชัย
 
1. นางสมจิตต์  ติณจินดา
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. เด็กชายปฏิญญา  รังรักษ์ถาวร
2. เด็กชายวศิน  ทักษิณวราจาร
3. เด็กชายอัจฉริย์  วสีโชติพงศ์
 
1. นายจำเริญ  อนันตธรรมรส
2. นางสาวรพิรัตน์  ตะเภาสิรวิทย์
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. นายจาตุรพงศ์  รักพยัคฆ์
2. นายชินวัฒน์  จันทร์ตรง
3. นายรุจิภาส  อภิพัฒน์สกุล
 
1. นายจำเริญ  อนันตธรรมรส
2. นางสาวสายสุณี  สุทธิจักษ์
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 47 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิพฤษ์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  แผ้วโคกสูง
3. เด็กหญิงแจ่มนภา  วิชยประชา
 
1. นางสาวอัญชนา  โพธิพลากร
2. นางสาววาสนา  วงษาไชย
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 71 เงิน 20 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายชยพล  นิติชาคร
2. นายณัฐภัทร  เพ็งวันพุฒ
3. นายธีรพันธ์  ทองอ่วมใหญ่
 
1. นายวิชัย  พรสิริโชคชัย
2. นางสาวอรชา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายธราวุธ  ชิณเพ็ง
2. เด็กชายธเนศพล  รักษา
 
1. นางสาวอรชา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นางสาวมณฑิชา   ศิริรัตน์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70.33 เงิน 19 โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. นายก้องเกียรติ  ไทยนิยม
2. นายสรวิศ  อินทรวงศ์ศักดิ์
 
1. นายจำเริญ  อนันตธรรมรส
2. นางสาวสายสุณี  สุทธิจักษ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 26 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายจักรพรรดิ  เทพผ่องศรี
 
1. นายวิชัย  พรสิริโชคชัย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. นายชาครีย์  พุทธชาติเสวี
 
1. นางกัลธิมา  จึงเกรียงไกร
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78.25 เงิน 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายณภัทร   อังสุนันทวิวัฒน์
2. เด็กชายภูรินทร์  ภู่พร้อมพันธุ์
3. เด็กชายเอกดนัย  เอื้อวิทยา
 
1. นางสาวพรลภัส  เสวกะ
2. นางสาวฤทัยรัตน์  คำมงคล
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายคุณานนต์  ลีฬหะกร
2. นายธีร์  อุดมล้ำเลิศ
3. นายสุวิจักขณ์  ตั้งอารมณ์มั่น
 
1. นางสาวอัญชานา  นิ่มอนุสสรณ์กุล
2. นางสาวพลอยไพลิน  มิ่งทอง
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.8 ทอง 9 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา  เศษสวย
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เลิศรุจิวณิช
3. เด็กหญิงอัครยา  โคตะนนท์
 
1. นางจำรัส  ไขกระโทก
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 40 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายกิตติธัช  เลิศไตรกุล
2. นายชุติวัต  เกื้อช่วย
3. นายวีรภัทร  อุปริพุทธฺิ
 
1. นางจิราวรรณ  วงษ์แหวน
2. นางสาวลัดดาวัลย์  บูรณะ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 28 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สนธิชัย
2. เด็กหญิงกัญญณัต  อาทรวรกุล
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวณัฐญาดา  จันทร์สุข
2. นายนาราวินท์  วิชชากรทวีรัตน์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 34 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายชัยนันท์  สิริลาภพร
2. นายวิโรจน์  เหมบัณฑิตย์
3. นายเศรษฐพงษ์  แก้วนอก
 
1. นายปรีชา  สุศิืริ
2. นายสมพงษ์  ไชยวงษ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.6 ทอง 31 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายทัตพร  ดีถาวร
2. เด็กชายธีรภัทร์  ลิมปัชโยพาส
3. เด็กชายภัคพล  วันเนา
 
1. นางเพชรรัตน์  พงษ์ประดิษฐ
2. นายพชร  นันทสกุลวิโรจน์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. นายพรเทพ  อิ่มสุวรรณ
2. นายมาวิน  ถิรานันท์
3. นายสิโรตม์  แตงอ่อน
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นางสาวพอฤทัย  ประเสริฐศักดิ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 39 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. เด็กหญิงปาณิสรา  อนันต์วัฒนาวิทย์
2. เด็กหญิงพันวรรษา  กัสยากร
 
1. นางสาวอาภรณ์  เพลินพนา
2. นางสาวนลินรัตน์  งามเชื้อชิต
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 22 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวนิชาดา  เอี่ยมเจริญวิทย์
2. นางสาวนีนนิมมาน  ยอดเมือง
 
1. นายสิทธิศักดิ์  อยู่รัตน์
2. นางสาวชยากร  นรินทร์หงษ์ทอง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 71.08 เงิน 8 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กชายคฑาวุธ  ภูผาโลน
2. เด็กชายพัชรินทร์  เถื่อนแก้ว
 
1. นายต้นหนาว  โสพัฒน์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 52.98 เข้าร่วม 13 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  นันทะวงษ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  หางนาค
 
1. นายสุรจักริ์  แก้วม่วง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวชลดา  พรมนัส
2. นายปกาศิต  โสมาศรี
3. นางสาววราภรณ์  วรรณวงษ์
4. นางสาวอารียา  ผ่านพรม
5. นางสาวอุไรรัตน์  ชมขวัญ
 
1. นายชวนชัย  วรรณสิทธิ์
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชัยวุฒิ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 14 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายจิรพัทธ์  ศรีเพ็ญ
2. เด็กชายฐปกร  กำปนาด
3. เด็กชายณธิบดี  ขาวบริสุทธิ์
4. เด็กชายถนอมพงศ์  ช่วยบำรุง
5. เด็กชายพีรวุฒิ  กระจังทอง
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
2. นางสาวสุพรรณี  ภาคแก้ว
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายณัฐวุฒิ  ชูเถื่อน
2. นายปพน  บูรณนันทการ
3. นายภาณุวิชญ์  สระอุบล
4. นายวิศรุต  ศิวสุนทร
5. นายเชาว์วัฒน์  อุ่นใจ
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
2. นางสาวพาณี  เพชรอินทร์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 76.65 เงิน 29 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1. นางสาวกาญจน์  โนรันต์
2. นางสาวกิตติภา  ธนิกกุล
3. นางสาวฐิตาพร  คำภิระอิน
4. นางสาวอักษร  นิลอาทิ
 
1. นางสาวศิรินัย  ซาชา
2. นายถวิล  จุลทัศน์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.75 ทอง 15 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวกมลชนก  พุ่มคง
2. นางสาวกาญจนา   วงค์ษา
3. นางสาวกุลยา  คงเวทย์
4. นางสาวจินตรา  วรพันธ์พิทักษ์
5. นางสาวจุฬาณี  จันทร
6. นายณัฐชนน  เสลาคุณ
7. นายทวีทรัพย์  นาคา
8. นางสาวทิพย์สุดา  ภัทรจิตตรา
9. เด็กชายปัญณวัฒน์  ทองโสม
10. นางสาวปุณนที  เมฆตรง
11. นางสาวพรนภา  ใจดี
12. นางสาวพิชญาภา  เมตตาประสพกิจ
13. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  เลิศพัฒนชาติ
14. นายรัชชานนท์  จิตสุภาพ
15. นายวัชระศิริ  สมจารย์
16. นางสาววิภาดา  ก้งทอง
17. นายอนุวิทย์  บรรเทา
18. นายอัยการ  สุธาพจน์
19. นายเกียรติศักดิ์  กิ่งพิลา
 
1. นางสาวสายผล  พุทธรักษา
2. นายกฤษณะ  ฉิมมาฉุย
3. นางสาวอิงครัตน์   ฐิตินนท์ศิรกุล
4. นายสาริษฐ์  พงษ์พานิช
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 70 เงิน 17 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. นายกาญจนฤกษ์  โกศลวรรธนะ
2. นายกิตติยศ  ทองดี
3. นางสาวกุลธิดา  ภู่จำปา
4. นายชวินทร์พล  ดีวงษา
5. เด็กหญิงธันย์ชนก  โคจีจุน
6. นางสาวนฤมล  ฟองไซ
7. นายนิธิกร  แก้วลำหัด
8. นายบริพันธ์  ประสงค์
9. นางสาวบุญฑริกา  มีบริบูรณ์
10. นายปกรณ์  โตชาติ
11. นายพรพิพัฒน์  ทรัพย์คงทน
12. นางสาวพลอย  พรมมานอก
13. นายพัชรวัฒน์  ทองสินธุ์
14. นางสาวพิชชาพร  วิกรัยทวีพงษ์
15. นายมนัสนันท์  เชาระกำ
16. นางสาววราภรณ์  พรมวาด
17. นางสาวสุชญา  ปานาพรม
18. นายสุเมธ  อินหอม
19. นายอิทธิพัทธ์  กาญจนาธีระ
20. นายเจษฎากร  นาตาแสง
 
1. นางสาวยุพา  สมนึก
2. นางสาวนันทวรรณ  บุญวัฒน์
3. นางสาวฐมน  ม่วงนาพูล
4. นายณัฐพงศ์  คูธำรงกุล
5. นายอรรถกิตติ์  มีเงิน
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.2 เงิน 37 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 1. เด็กชายปิยชัย  อิ่มจิต
 
1. นางสมาพร  ภู่ระหงษ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.75 ทอง 9 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายภานุวัฒน์  แพงภูงา
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71.33 เงิน 13 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายครรชิต  จันทร์ผล
2. เด็กหญิงเรณุกา  ศรีเมือง
 
1. นางปิยวรรณ  ปิติวิทูรวรรัตน์
2. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  ชัยสิทธิ์สงวน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 40 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. นายปิยะพงษ์  คงเมือง
2. นางสาวอารยา  แสงทรัพย์
 
1. นางสาวศรีวรรณ  หาเรือนแก้ว
2. นางสาวศิวพร  แสงแก้ว
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84.2 ทอง 35 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. นางสาวกรรณ์ณิกา  สุมาลี
2. นางสาวกัญญา  มัณยานนท์
3. นางสาวกุลธิดา  ตุ้มวารี
4. นางสาวณัฐมน  เตื่อยตุ่น
5. นางสาวบงกชณิศต์  ทรงงามขำ
6. นางสาวประติมากร  อุินต๊ะคำ
7. นางสาวรุจิลดา  ศิริเมตตานนท์
8. นางสาววมิณตา  เสริมเจริญกิจ
9. นางสาวอธิชา  คมสุภาพ
10. นางสาวเจณิตา  มีสบาย
 
1. พระครูปลัดเชิด  ถิรปญโญ
2. นายเพชร  ศรีพุทธา
3. นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82.5 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวกนิษฐา  อานามนารถ
2. นางสาวกุลธารินท์  ธรรมสืบศักดิ์
3. นางสาวจรรยพร  โพธิสละ
4. นางสาวชลลดา  อุตรใส
5. นางสาวณิชกานต์  ศรีวัฒกพงศ์
6. นายธนกฤต  ชื่นฤทัย
7. นายธนาธิป  เพชรทอง
8. นางสาวธาราทิพย์  บรรจง
9. นางสาวนทีกานต์  ทาญาติ
10. นายปัญธนัตย์  ชูรัตน์
11. นางสาวรัตนาภรณ์  หมวดไธสงค์
12. นางสาวศิรินภา  เกตุพิลา
13. นางสาวสุภัสสรา  คำขุนนุ้ย
14. นายอิทธิพล  มีวอน
15. นายโกษา  ประเสริฐทรัพย์
 
1. นายสนธยา  ปาวัน
2. นายประจักษ์  น้อยเหนื่อย
3. นายธีรพัชร์  ศิลาวิโรจน์ธาดา
4. นางสาวพรวิมล  คงพูน
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนสวนอนันต์ 1. นายณัฐกิิิตติ์  ผิวขำ
2. นายธนวัฒน์   ศิลา
 
1. นายบุญฤทธิ์  ทรัพย์มี
2. นางจุไรลักษณ์  ควรรับส่วน
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 35 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวกุลรัตน์  แซ่แต้
2. นางสาวสิริธร  ลิมปภาส
 
1. นางผุสดี  โมกขวิสุทธิ์
2. นางปภาพินท์  นาภูมิ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภสุตา  สุขเจริญ
 
1. นางนุชรี  เลิศรัตนบวรกุล
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวพรประภา  แก้ววิเศษ
 
1. นางจิณณพัต  จันทบูรณ์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงศ์อาษา
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวแสงรวี  คลังมณี
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73.2 เงิน 18 โรงเรียนวัดบวรมงคล 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  กรกมลสรไกร
 
1. นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบวรมงคล 1. นางสาวอารีวัลย์  ดีใจยิ้ม
 
1. นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรศิริ  แก้วคำกอง
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวกัญญาภัค  เลาหศรีสกุล
 
1. นางสาวสุภิญญา  แซ่เซียว
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิลป์ดอนบม
2. เด็กหญิงพิมพ์รดา  จิตจันทึก
 
1. นางนุชรี  เลิศรัตนบวรกุล
2. นางจิณณพัต  จันทบูรณ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งพิรุณ  บุญเปล่ง
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 12 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. นายชยากร  ยุกตะนันทน์
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 22 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปทิตตา  สรรพประวีณ
2. เด็กหญิงวรินทร   อุ่นเสมาธรรม
3. เด็กหญิงอารยา  ศรีสกุลเมฆี
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
2. นายสมควร  แหสกุล
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. นายนพพร  ศิริพัฒนานันทกูร
2. นายมาวิน  แซ่อึ้ง
3. นายวัชรพงษ์  พลลาภ
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
2. นางจุไรรัตน์  เสื้อนุ่ม
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายธนพล  สายทอง
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายนิติกาญจน์  นิลอ่อน
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาลี
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายพัชรวีร์  เนียมนิล
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวนลพรรณ  มณีโชติ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. เด็กหญิงจิราพร   โชติสนธ์
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายสถาพร  บ้านเกาะ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 14 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. เด็กหญิงพฤกษา  ประเสริฐผล
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวชยาภรณ์  อยู่เจริญ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายชัชวัสส์  เจียวก๊ก
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายภีมข์  ศุภชลาศัย
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายกิตติภพ  พินิชการ
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายอนุพงศ์  ประสพถิ่น
 
1. นายเสวก  โสวัตร
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83.3 ทอง 11 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายศรัณญ์  ศานติวัตร
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. นางสาวพัฒน์นรี  ชุมเกษียน
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 14 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พงษ์หญิง
 
1. นางรัชดา  มีป้อม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวพรไพลิน  วาณิชถิระดิฐ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายศิวัช  อิ่มรัตนรัก
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายเอกณัฐ  ลุผลแท้
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนราชินี 1. เด็กหญิงณฤดี  สุวรรณทัต
 
1. นางสาวนาถนภา  ช่อชั้น
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวนันท์นภัส  อรรถกฤษณ์
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 72.4 เงิน 15 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. เด็กหญิงณัฐริณีย์  โอฬารดิลก
2. นางสาวธนพร  คุ้มคลองโยง
3. เด็กหญิงธัญญากุล  ฉันท์พลากร
4. เด็กหญิงนฤทัย  ชำนาญยา
5. เด็กหญิงบุศรินทร์  ใจบุญ
6. เด็กหญิงบุษยาดา  คัมภิรานนท์
7. นางสาวปนิดา  บุญนาคแก้ว
8. นางสาวพัฒน์นรี  ชุมเกษียน
9. นางสาวโกสิรินทร์  หรั่งดารา
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
2. นางสาวพรรณธิภา  เซี่ยงฉิน
3. นายภมรศักดิ์  เกื้อหนองขุ่น
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายกิตติภพ  พินิชการ
2. เด็กชายคณิศร  ลำพัชวา
3. เด็กชายชัชวัสส์  เจียวก๊ก
4. เด็กชายธนพล  สายทอง
5. เด็กชายธันยบูรณ์  ชมทรัพย์ทวี
6. เด็กชายนรวิชญ์  รุ่งเรือง
7. เด็กชายพงษ์อนันต์  สุดเจริญ
8. นายพศวัต  คชเดช
9. เด็กชายพัชรวีร์  เนียมนิล
10. เด็กชายพัทธวีร์  หาญสิทธิสุนทร
11. เด็กชายพาสุข  แววศรี
12. นายภคดล  แถวเพีย
13. นายภูวิศ  แถวเพีย
14. เด็กชายศรัณญ์  ศานติวัตร
15. เด็กชายอัษฎาวุธ  ชูวัน
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายคณิศร  ลำพัชวา
2. เด็กชายธนพล  สายทอง
3. เด็กชายธันยบูรณ์  ชมทรัพย์ทวี
4. เด็กชายนรวิชญ์  รุ่งเรือง
5. นายพงษ์อนันต์  สุดเจริญ
6. นายพศวัต  คชเดช
7. เด็กชายพัชรวีร์  เนียมนิล
8. เด็กชายพาสุข  แววศรี
9. นายภคดล  แถวเพีย
10. นายภูวิศ  แถวเพีย
11. นายวัชรพงศ์  กาญจนวรุตม์
12. เด็กชายอัษฎาวุธ  ชูวัน
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 78.6 เงิน 8 โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1. เด็กหญิงกชกร  เปี่ยมเดชา
2. เด็กหญิงกฤตติยา  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงกุลธิดา  เวชสภา
4. เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองชุบ
5. เด็กชายชิษณุพงค์  สุมาตรา
6. เด็กชายทิวานนท์  หอมเทียน
7. นายธนกฤต  สิริจุลพัฒน์
8. เด็กชายธนวัฒน์  แซ่อั้ง
9. เด็กชายธีระวัฒน์  เยี่ยมญาติ
10. เด็กหญิงนฤมล  ถามะพันธ์
11. เด็กหญิงปนัดดา  กงล้อม
12. เด็กชายปรีดา  ผุยผา
13. เด็กชายพันธิตร  ป่าไม้ทอง
14. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีสถาพร
15. เด็กหญิงวรรณฐิภา  จิตสุทธิญาณ
16. เด็กชายวัฒนา  ภูคดหิน
17. เด็กหญิงวิจิตรา  พูนเกษม
18. เด็กหญิงสมาพร  ตุ้มเพ็ชร
19. เด็กหญิงสุวนันท์  ฉิมกุล
20. เด็กชายอภิชัย  โพยนอก
21. เด็กชายเจษฎากร  ชัยชนะ
 
1. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
2. นายสงกรานต์  ขจรนาม
3. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
4. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
5. นายโอฬาร  โชติวุฑฒากร
6. นาย อดิสร  พึ่งสาย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายธนดล  กังอิ่ม
2. เด็กชายธนวิชญ์  บุญยาคม
3. เด็กชายพลัฎฐ์  สิรภพวงศ์สกุล
4. เด็กชายพีรกานต์  ทั่งทอง
5. เด็กชายสหรัฐ  เรืองขจร
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  รุ่งป่าสัก
2. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายกฤต  ศิริสวัสดิ์
2. นายชยุต  ยงกิจเจิญ
3. นายรัชต์พงษ์  สมศรี
4. นางสาววรรณนิสา  ปานสิริธนาโชติ
5. นายเมธัส  เมฆะวรากุล
6. นายเมธาสิทธิ์  จิโรจน์ไพศาล
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
2. นางลัดดา  ฉิมพาลี
3. นายอัครพล  อภิโช
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87.3 ทอง 12 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. เด็กหญิงกันธิชา  หวานแหลม
2. นางสาวกานต์มณี   ทองหลำ
3. นางสาวจิรีจิษษ์  ยอดอนันตกุล
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  จงเจริญ
5. เด็กหญิงชลธิชา   วงษาสืบ
6. เด็กชายชิษณุพงศ์  ซาลัง
7. เด็กหญิงฐิติยา  พึ่งสุนทร
8. เด็กหญิงณัฐสินี  โภคินวพันธ์
9. เด็กหญิงตุลยา  สารโพคา
10. เด็กหญิงทักษรพร  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
11. เด็กหญิงนันทภัค  ช่างแก่ว
12. นางสาวบุญธิชา  ศรีทรัพย์
13. เด็กชายพงษ์สร  อินทร์สร
14. เด็กหญิงพรธิมา  นะราชรัมย์
15. นางสาวพรนิภา  รุ่งเรือง
16. นางสาวพรพรรณ  ทาทอง
17. นางสาวพลอยไพลิน  ดีวิจิตร์
18. เด็กหญิงลักษณา  พงษ์สุ่ม
19. นางสาววนิตฐา  จุติผล
20. เด็กหญิงวรดา  พุทไธสง
21. นางสาววรินธร  จินตโกศล
22. นางสาววันทนีย์  มาลี
23. เด็กหญิงวิรัลยุพา  สะเทียนรัมย์
24. เด็กชายวุฒิชัย  ช่วยหนู
25. เด็กหญิงศศิประภา  สุทัศนมาลี
26. นางสาวศิรประภา  วงศ์สกุล
27. เด็กหญิงศิริวรรณ  ซาววงค์
28. เด็กชายศุภกร  วงศ์ณิชากร
29. นางสาวสุขสันต์  สว่างวงศ์
30. เด็กหญิงสุจิตรา  ชูศาสตร์
31. เด็กหญิงสุญาณี  สุขเฟลือง
32. นางสาวสุนิตา   วงศ์สกุล
33. นางสาวสุภาวรรณ  ศิริวงศ์ศิลป์
34. นางสาวอทิติยา  นาคะประเสริฐกุล
35. นางสาวอรรัมภา  กล้าหาญ
36. เด็กหญิงอรวี  พรหมเนียม
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
2. นางสาวอรุณรัตน์  แจ้งแสง
3. นายธนาวัฒน์  ทองใบ
4. นายศราวุธ  วงศ์อิน
5. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
6. นายพิชิต   พงษ์เจริญ
7. นางสาวกิตติมา  กรุดอ่ำ
8. นางสาวสิริมนต์  โกศัยดิลก
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.6 ทอง 14 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. เด็กชายฐิติพงศ์  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายปกาศิต  โสมาศรี
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง 19 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวเสาวภาค  ทบวงษ์
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวพรชนก  เลี่ยนกัตวา
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตนภัทร  สินวิเศษ
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายรัฐพงศ์  ปิติชาญ
 
1. นางลัดดา  ฉิมพาลี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 12 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัสมาพร  เพ่งเล็งดี
 
1. นางรพีพรรณ  วิชชุประภาส
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. นางสาวฐิตินันท์  โถสกุล
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายปิยเลิศ  จิระรัตนเมธากร
 
1. นายณัฐวุฒิ  คำสีแก้ว
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายกฤต  ศิริสวัสดิ์
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรชนก  จินวรรณ์
 
1. นางรพีพรรณ  วิชชุประภาส
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. นางสาวอริสรา  อัศวพงศ์ศิริ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.66 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายนครินทร์  เลิศจามีกร
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. เด็กชายธนกฤต  ธนสมบัติ
 
1. นายวิสิษฐ์  โชติโยธิน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 20 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. เด็กหญิงบุษรากร  โพธิวัฒน์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.33 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวพรชนก  เลี่ยนกัตวา
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกกร  ศรีกัญจนวิโรจน์
2. เด็กชายก่อเขตต์  บุญตอบ
3. เด็กชายก้าวพล  พรมอุทิศ
4. เด็กหญิงจิตรลดา  เทพประเสริฐ
5. เด็กหญิงญาดา  แซ่ลิ้ม
6. เด็กหญิงธนภรณ์  ตันเจริญ
7. เด็กชายธิติ  สีมา
8. เด็กชายภัทรพล  ทองเหลือง
9. เด็กหญิงวารีรัตน์  บุญพันธุ์
10. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แสงสาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรัชชานนท์  น้อมรับพร
2. นางศุลีพร  ปิ่นนัย
3. นางสาวจุฑามาศ  แสนทวีสุข
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. นายจิรานนท์  ชอบใหญ่
2. นายชาญชัย  ซื่อตรงเกียรติ
3. นางสาวธิดารัตน์  บุญโพธิ์
4. นายนิวัฒน์  นาคนวล
5. นางสาวภาวิณี  จิตรเจษฎาพันธุ์
6. นายรัชพล  กุลสะโมรินทร์
7. นางสาวศรุตา  จันทะดวง
8. นางสาวศุภรัตน์  ชินวประภา
 
1. นางสาวกิตติมา  กรุดอ่ำ
2. นางสาวศริณดา  บุญถูก
3. นายนพรัตน์  สรรพาวุธ
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.98 ทอง 9 โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1. เด็กหญิงจุรีลักษณ์   โกมุติบาล
2. เด็กหญิงชิณานันท์    ไชยสีหา
3. เด็กหญิงปนัดดา  แอะรัมย์
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ศิรินุพงศ์
5. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   ศิรินุพงศ์
6. เด็กหญิงศิรดา   เหมวรรณานุกุล
 
1. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
2. นางสุุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.31 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. นางสาวจรรยา  นพศิริ
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองแก้ว
3. นางสาวชุติกานต์  ลอยดารา
4. นางสาวนุษรา  เส็นหลำ
5. นางสาวมณฑิรา  อ่อนดี
6. นางสาวรินรดา  รัตนมณีศิลป์
7. นางสาวสุประวีณ์  จีนสุทธิ์
8. นางสาวไอรินทร์  พิพัฒนราพร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  อุตตรพงษ์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงกชามาศ  สีสมุทร
2. เด็กหญิงกมลชนก  แก้ววิเศษ
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทร์พฤกษา
4. เด็กหญิงจิดาภา  เทศอภิวงศ์
5. เด็กหญิงช่อผกา  กระจายแก้ว
6. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ศรีอาภัย
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศิริมนูญพันธ์
8. เด็กหญิงวิลาสินี  ไหมพรม
9. เด็กหญิงศิลาวรินทร์  เชขุนทด
10. เด็กหญิงอนุธิดา   เย็นเสมอ
 
1. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
2. นายอาทร  น้อยบุญญะ
3. นายนิรันดร์  วงศ์ศรีแก้ว
4. นายอดิศักดิ์  สิงห์กล้า
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวพรรณอร  อ่อนศรี
2. นางสาวพิชชาภา  สิริปัญญาไว
3. นางสาวภัทรจาริน  โทนผุย
4. นางสาววรารัตน์  รัตนตรัยวงศ์
5. นางสาวศรุดา  บุญภา
6. นางสาวศิรดา  วัฒนศิลป์
7. นางสาวศุภาวดี  เสือโภชน์
 
1. นางศุลีพร  ปิ่นนัย
2. ว่าที่ร้อยตรีรัชชานนท์  น้อมรับพร
3. นางสาวจุฑามาศ  แสนทวีสุข
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. เด็กหญิงชนิตสิรี  อนันทสุข
2. เด็กหญิงณภัทร  สมานไพศาล
3. เด็กหญิงณิชกมล  จงเจริญ
4. เด็กหญิงธิศวรรณ  นุ่มน้อย
5. เด็กหญิงประวินนา  ประดิษฐ์
6. เด็กหญิงภัณฑิรา  กิจวาส
7. เด็กหญิงภานิดา  สีมะลุน
8. เด็กหญิงรัชนก  ต่างสกุล
 
1. นางธนิตา  รัตนพันธ์
2. นางสาวอัถติยา  แสนสุดใจ
3. นางสาวจุไรวรรณ  วงศ์สุนทร
4. นางสาวมนจันทร์  พรหมกูล
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. นางสาวจุฑามาศ  โพธิ์จักร์
2. นางสาวช่อทิพย์  ชัยภูมิ
3. นางสาวธัญวรรณ  พลอยรัมย์
4. นางสาวธิติกานต์  สหวิศิษฏ์
5. นางสาวปภัสรา  กะจะนอก
6. นางสาวปิยนุช  เอี่ยมชื่น
7. นางสาวสิรภัทร  ทรวงทองหลาง
8. นางสาวอุษณีย์  โพธิ์เปี้ยศรี
 
1. นางธนิตา  รัตนพันธ์
2. นางสาวอัถติยา  แสนสุดใจ
3. นางสาวจุไรวรรณ  วงศ์สุนทร
4. นางสาวมนจันทร์  พรหมกูล
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายจิรภัทร  สมทรัพย์
2. นายนิติกาญจน์  นิลอ่อน
3. นายพงศกร  เกิดวิเชียร
4. นายวาริชัย  บุญประดิษฐ์
5. นายสถาพร  บ้านเกาะ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
2. นางลัดดา  ฉิมพาลี
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายภูริณัฐ  ตรัยศิริมงคล
 
1. นางสาวอาทิตตยา  พุ่มพิบูลย์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายนันท์ธนิก  ตันติวัสดาการ
 
1. นางสาวอาทิตตยา  พุ่มพิบูลย์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 98.5 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายปรานต์  ชโลธรพิเศษ
 
1. นายอติพล  สุกฤษฎานนท์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. นายธรรมชาติ  จันทพลาบูรณ์
 
1. นางทัศนีย์  คำภูแสน
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.34 ทอง 5 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายสิรภพ  วิชัยขัทคะ
 
1. นายรัชต  เย็นตระกูล
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวอภิชยา   ชัยธนะภิญโญ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์   จรูญรักษ์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86.66 ทอง 10 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. เด็กชายวรมันต์  ลอเสรีวานิช
 
1. นางสุวรรณา  พิบูลศาสนสกุล
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวอภิชนา   นัยพัฒน์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์   จรูญรักษ์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 13 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  สืบพลาย
2. นางสาวกมลวรรณ  เกษตรชาญชัย
3. เด็กหญิงณธษา  เตชธรธนาคูณ
4. เด็กหญิงนารีรัตน์   แป้งหอม
5. เด็กหญิงพราวฉัตร  ตรงสันติพงศ์
 
1. นางสาวศศิธร  นิลพุ่ม
2. นายธีรพงษ์  ทับทิมบัว
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 16 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายกิตติกร  โตรื่น
2. นายณัฐวุฒิ  พูลเกิด
3. นายธนิสร  รุ่งรักษ์สันติ์
4. นายรัฐการ  ชุ่มวารี
5. นางสาวศศิปรียา  ผลสุขขา
 
1. นางสาวเสาวรัตน์  เจริญวรชัย
2. นางสาวจันทร์นภา  ผลทิพย์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 76 เงิน 10 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวกาญจนา  อรรถยุทธเสมา
 
1. นางเฉิดฉันท์   รัตน์ปิยะภาภรณ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.34 ทอง 10 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. นายสมภพ  เพ็ชรแก้ว
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  แสงศิลา
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. นางสาวอิงครัศม์  ไกรปรีชาสิทธิ์
 
1. นางสาวลัลนา  ปลั่งศรีรัตน์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.82 เงิน 12 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวณิชกานต์  นาคา
 
1. นางสาวดารากันย์  เจริญจิตต์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 34 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  กอเจริญวิทย์
2. เด็กหญิงสุลิลธร  ปุงปอพาน
 
1. นายธีรเชษฐ  ปราชญ์ธนจตุพร
2. นางสาวจุุฬารัตน์  ดวงแก้ว
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวถนอมวรรณ  เงินงาม
2. นางสาวสาธิตา  หาเรือนชีพ
 
1. นางสาวฐิติกาญจน์  งามเจริญ
2. นางประถมาภรณ์  ทองดี
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 73.5 เงิน 24 โรงเรียนวัดสระเกศ 1. เด็กชายกฤษดา  ชัยดำ
2. เด็กชายจารุกิตติ์  ตุ๊เสงี่ยม
3. เด็กชายนพชาติ  พุ่มระย้า
4. เด็กชายพิชิต  จันทร์จรูญ
5. เด็กชายพีรพล  ยางงาม
6. เด็กชายพีรยุทธ  ยางงาม
7. เด็กชายสมพงษ์  ฉันทสุทธิสมบัติ
8. เด็กชายแอ้น  ยี่รวย
 
1. นายทรงศักดิ์  ชุริกานนท์
2. นายสัมฤทธิ์  ชวาลวิวัฒน์
3. นายกิตติศักดิ์  สมพล
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 75.3 เงิน 14 โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. นายนรวีร์  ไตรดวงเงิน
2. นายนิรุจน์  ลิมจงจิตร์
3. นายปฐมพงษ์  ศิหิรัญ
4. นายศิวพล  สมพงษ์
5. นายอาลิ คาเร็น  ราห์มัน
6. นายเอกภพ  เสกทวีลาภ
 
1. นายนรพนธ์  แรงผลสัมฤทธิ์
2. นายชายชาตรี  บุมี
3. นางสาวศันสนีย์  จันทร์ประดิษฐ์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 70.5 เงิน 33 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นายกันต์ฐรัตน์  บัวคลี่
2. นายกีรติ  เจียรจินดารัตน์
3. นางสาวชัชศจี  อุปการดี
4. นางสาวณัชภัทร  สว่างจันทร์
5. นายบัณฑิต  พลแสน
6. นายปกรณ์  ปานเผือก
7. นางสาวพภัสสรณ์  งามรัศมีวงศ์
8. นายพรหมภพ  สุพรรณนพ
9. นางสาวศิริญญา  วงศ์เรือน
10. นางสาวอัญชิสา  นิยมกูล
 
1. นายอนุรักษ์  ส่วนลม้าย
2. นายณรงค์ศักดิ์  พูลลมัย
3. นายณัฐพร  แตงอ่อน
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 50 โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กหญิงกรวิภา  ดาวแจ้ง
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  กอสุจริตสิริกุล
3. เด็กหญิงรัตนมน  รัตนรวมการ
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
2. นางสาวรัชนก  พรรณนนท์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1. นางสาวณัฐนรี  พัฒนกุล
2. นางสาวรุ่งฤทัย  เพ็ญสว่าง
3. นางสาวสุดารัตน์  อุ่นสมบูรณ์
 
1. นางสาวลักขณา  ตระกูลชัยศรี
2. นายปฏิพัทธ์  พิมุขทวีสิทธิ์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง 27 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. นางสาวนฤสรณ์  ปัญจพาณิชย์
2. นางสาวรติรัตน์  ซิงค์
3. เด็กหญิงอาริสา   วงศ์สกุล
 
1. นางสาววดายุ   ปฏิสนธิ
2. นางสาวปริชญา  มั่งนิมิตร
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 46 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1. นางสาวกัลยรักษ์  เจริญสุข
2. นางสาวพรหงษ์  วงศ์รัตนโกเมศ
3. นางสาวรวีพัฒน์  จิวัฒนาสุข
 
1. นางเครือวรรณ์  ตันตระกูล
2. นางสาวทัศนีย์  ทรัพย์วิไล
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.25 ทอง 15 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แจ่มปรีชา
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  ธไนยศวรรย์
 
1. นางสาวพิรุณศิริ   หล่มวงษ์
2. นางทักษอร  อาษาพันธ์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 43 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ลาวัณย์ลักษณ์
2. เด็กชายภีมวัศ  งามสม
 
1. นางสาวบัวหลวง  กุลเกษ
2. นายนริศวร์  สุจิตต์ธรรมคุณ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 24 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นายณัฐพงศ์  วงศ์ทองดี
2. นางสาววรรณกร  ธนธนานนท์
 
1. นายเอกภพ  ศรีภักดี
2. นางสาวดรุณี  สุวรรณไตร
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. นายชัยพล  ลิมปวุฒิวรานนท์
2. นายธนวัต  ตั้งพรพิสิฐ
 
1. นายปัทพงษ์  ธรรมสอน
2. นางสาวชมภู่  นุ่มนวล
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  อินทะจันทร์
2. เด็กหญิงอมลรดา  เจริญโชคปัญญา
 
1. นางสาวสุจรรย์จิรา  ตามจิตเจริญ
2. นางสาวฉวี  โคนพันธุ์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายพลากร  เลขนะมงคล
2. เด็กชายวริศ  กิจณรงค์
 
1. นางสาวโนรินทร์  แก้วกาหลง
2. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74.7 เงิน 30 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. เด็กชายชาตรี  แสงสงคราม
2. เด็กชายสัญชัย  ศรีราตรี
 
1. นายสุเชษฐ  พรมนัส
2. นางสาวชลธิชา  โพธิ์จันทร์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 34 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายพลช  อาจสามารถ
2. นายสุรชัย  สังกลิ่น
 
1. นายวุฒิชาติ  จิรเดชกำจร
2. นางสาวอรุณพร  บุญนิล
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 37 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นางสาวปภาดา  สุดสายเนตร
2. นายปัญจพล  พุ่มพวง
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นางสาวหงษ์วนา  เกตุบำรุง
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายชวกรณ์  มณีรัตน์
2. นายสิทธิชัย  อังกูรมหาสุข
 
1. นายวีรกิจ  สกุลพันธุ์
2. นายสุรชัย  ปิยะประภาพันธ์
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นางสาวคณิศร  มูลวัง
2. นายคุณานนต์  เสรีเศวตรัตน์
3. นางสาวธีราพร  สระแก้ว
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นายเกษม  สูรย์ราช
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 18 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. นางสาวดลยา  รุ่งเรือง
2. นางสาวภัทรสุดา  ยะบุญวัน
 
1. นางสาวเกศราภรณ์  พูนผล
2. นางสาวจินดาเพ็ญ  ทองวัฒนานนท์
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 40 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายธนบดี   วรกิจธำรงค์
2. เด็กชายสิทธิพล   เลขกลาง
3. เด็กชายสุรศักดิ์  เวียงวิเศษ
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นายมานะชัย  เทียมจันทร์
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 40.4 เข้าร่วม 34 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายภาณุ  สาดพุ่ม
2. นายวสุพล  วรวราชัย
3. นายศุภกร  เบญจวิกรัย
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นายมานะชัย  เทียมจันทร์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 44 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงจารุภา  อำพล
2. เด็กหญิงพรหมพร  รัตนจงกล
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  จันทร์แจ้ง
 
1. นางสายชล  กุลละวณิชย์
2. นางสาวนาถยา  กรอบมุข
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นายฐาปากรณ์  หัฎฐะสิทธิ์
2. นางสาวธันย์ชนก  ฮะประสาร
3. นางสาวเพ็ญนภา  สีลาโล้
 
1. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
2. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 41 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กองปัญญา
2. เด็กหญิงปริมประภา  ศรีอรุณ
3. เด็กหญิงศิริพร  แสนท้าว
 
1. นางสาวพรปรีณัน  สมภักดี
2. นางสาวชุติประภา  ชัยแสน
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 73 เงิน 44 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. เด็กหญิงชมน์นิภา  ชินวงศ์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  บำรุงพาทย์
3. เด็กหญิงปวีณ์นุช  รัตนโพธิพรกุล
4. เด็กหญิงภคมนต์  บรรเลงจิต
5. เด็กหญิงสุภาพร  รักนาค
6. เด็กหญิงเกื้อจิต  เพ็งลี
 
1. นางสาวสุภาพ  แจ้งจำรัส
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นางสาวกวินทิพย์  ระแหง
2. นางสาวปิยรัชนี  ไวยธิศรี
3. นางสาวศิริพร  คชเสี้ยม
4. นางสาวสุดารัตน์  เกตุจันทร์
5. นางสาวอัตราภรณ์  เติมกล้า
6. นางสาวเยาวลักษณ์  โททอง
 
1. นางบังอร  เลิศพรสุขสวัสดิ์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77 เงิน 22 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. เด็กหญิงพิชญธิดา   ฉิมวงศ์
2. เด็กชายวุฒิพงศ์   ประสพถิ่น
3. เด็กหญิงอลิน   แสนชัยชนะ
 
1. นางพิสมัย  มิ่งเมือง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1. นางสาวชนิตย์นัยน์  อับดุลเลาะห์
2. นางสาวธมนวรรณ  รุ่งเรือง
3. นายสุไลมาน  วายะโยะ
 
1. นางสาวดาราณี  เรืองพานิช
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. เด็กชายพิเชษฐ์  เหลืองคำ
2. เด็กชายศุภวิช  เจริญผล
3. เด็กชายสุมงคล  คำสอน
 
1. นางสาวพิทยา  กุศลปฏิการ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.2 ทอง 9 โรงเรียนมักกะสันพิทยา 1. นายพิษณุ  โสรา
2. นางสาวศุจินทรา  จันนาค
3. นางสาวไพลิน  เทียมแสน
 
1. นางวิราภรณ์  บริกุล
2. นางละออง  ตันศิริสิทธิกุล
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 76.4 เงิน 22 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จินตอัจฉริยะ
2. เด็กชายธนธัช  รณเกียรติ
3. เด็กชายปรัชญา  ปัญโย
 
1. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
2. นางสาวประภัสสร  วานิชสุขสมบัติ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวณัฐชา  โสตติสถาพรชัย
2. นายถิรวุฒิ  เนียมสุวรรณ
3. นายนัณทวัช  แก้วบรรดิษฐ์
 
1. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
2. นางศรีสุรีย์  มณฑา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81.8 ทอง 41 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กหญิงปภาดา  ลีลาวัฒนะกุล
2. เด็กหญิงวริยา  จันทร์เจียวใช้
3. เด็กหญิงสุพิชชา  น้อยอยู่นิตย์
 
1. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
2. นางศรีสุรีย์  มณฑา
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.33 ทอง 41 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวฐิติมา  เรืองไชย
2. นายปรเมทฆ์  ธีรคุณวิศิษฎ์
3. นางสาวพัชราพรรณ  ยอดพรมทอง
 
1. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
2. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายจิรพัฒน์  เหมือนสังข์ดี
2. เด็กหญิงมุสิตา  วุฒิยา
3. เด็กหญิงสาริกา  ภูวารคำ
 
1. นางสาวผกาทิพ  เอียมพิบูลย์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84 ทอง 18 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวพิชชาภรณ์  เจริญวงศ์
2. นางสาวรตนกมล  พรชีวทิพย์
3. นางสาวรุวัยดา  พิลา
 
1. นางสมศรี  ด่านตระกูล
2. นายฤทธิกร  โยธสิงห์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  แสงอรุณ
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  โสตสิริกุล
3. เด็กหญิงอภิชญา  ชยาภัม
 
1. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 73 เงิน 40 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. นายนที  ชินรัตน์
2. นายภาณุวัฒน์  ซื่อตรง
3. นางสาวอรทัย  ไผ่โสภา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พงษ์สมบุญ
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบวรมงคล 1. เด็กชายมณฑล  เอี่ยมอำไพ
 
1. นายสุทธิพงษ์  คงสว่าง
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. นายธนาธิป  วิริยะเกียรติอมร
2. เด็กชายภคพล  เต็มเจริญสุข
3. เด็กชายสุรินทร์  สีม่วง
 
1. นางบุษบา  วรเดช
2. นางสาวจุฑามาศ  เทียนมงคล
 
164 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กชายจตุพร  ปานพลอย
2. เด็กชายปฏิพล  ตุงคุณะ
 
1. นางดวงพร  สมทิพย์
2. นางสาววิภาพร  แก้วเนียม
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80.33 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายพัทธิ์ชนก  รุ่งแจ้ง
 
1. นายปรีชา   จันทร์ชัย
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  วีรสิทธิ์
 
1. นางกานต์ทิชา  มีหิรัญ
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กชายกรวัฒน์  บุญตอบ
 
1. นางสาวอัญชิสา  ศรีสมุทร
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.67 ทอง 7 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงติณณา  ทองรงค์
 
1. นางวิมล  ประคองโพธิ์ทอง
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายสุวิชัย  อวยพรชัยกุล
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงมนัสสินี  อังสุวิโรจน์
 
1. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายอนุกูล  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  บุญธรรม
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 81 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายวุฒิชัย  ตั้งเจริญศิริวงศ์
 
1. นายวีรากร  กีสุริยา
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 84.4 ทอง 18 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. นายจิรัฏฐ์  พจน์พรกุล
2. เด็กชายวิทยา่  อินทร์เพ็ง
 
1. นางบุษบา  วรเดช
2. นางสาวจุฑามาศ  เทียนมงคล