สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. เด็กชายเจติพัทธ์  มโนธรา
 
1. นางสาวมณฑิรา  กล้าหาญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 24 โรงเรียนศรีพฤฒา 1. นางสาววิลาสินี  อินทิแสง
 
1. นางสาวเพลินพิศ  ประชุมเทศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  หาบุศย์
 
1. นางสาวปานรัชนี  ลิ้มพิมลรัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 44 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวชีวาพร  สุขดี
 
1. นางเย็นจิตต์  ศรีใจงาม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 38 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กหญิงณิพาพร  บัวแก้ว
 
1. นางวรรณา  ราชเทวินทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83 ทอง 24 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวธาริณี  สุวรรณคง
 
1. นางสาวนันทพร  แสงอุไร
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71.75 เงิน 36 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงบุญนิกา  ชลาลัย
2. เด็กหญิงพรนัชชา  ประยูรโยธิน
3. เด็กหญิงสุจิตรา  บุระเนตร
 
1. นางลัดดา  ไพลดำ
2. นางวิภา  ดาราเพ็ญ
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.92 ทอง 33 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายภัคพล  วรรณโชติ
2. นายวชิร  ปลื้มสกุลไทย
3. นายโชติพงศ์  ธรรมสว่างสุข
 
1. นางกันยารัตน์  เจริญสุข
2. นางสาวชนิดา  สุกก่ำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 72.4 เงิน 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายธรณิศวร์  ศิลป์ชีวะกิจจา
2. เด็กชายลักษม์  ตริยเจริญ
 
1. นางสิริลักข์  ศรีสมรักษ์
2. นายธนูชัย  สืบทิม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวกรวีร์   คงมานนท์
2. นางสาวนนทย    เจริญรัตน์
 
1. นางสาวศรีสวาสดิ์  บุนนาค
2. นายศิรวินทร์  ฉินเฉลิมวงศ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายศุภสัณห์  เกษดี
 
1. นางสาวสีนวล  มรุตกรกุล
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายพิตรพิบูล  จริงรักวงษ์
 
1. นายสายัณห์  สุวรรณเครือ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 27 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงกตพร   พันธุรัตน์
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์   แสงมณีวร
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์    ผดุงพัฒโนดม
 
1. นางสาวกาญจนา  คำรศ
2. นางสาวเกศวดี  เสาสิน
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 53.8 เข้าร่วม 19 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 1. เด็กหญิงรมย์นลิน  เจริญก่อบุญมา
2. เด็กหญิงษมาวรรณ  ทองประมูล
3. เด็กหญิงเกวลี  อริยทรัพย์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  อัศวเวคินกุล
2. นางสาวณัฐมณฑ์  สังขพันธ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 72.8 เงิน 11 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 1. นางสาวกรชนก  ศุภมงคลดี
2. นางสาวปริณดา  นนทะภา
3. นางสาวพิมพ์ปวีณ์  พิศาลปีติ
 
1. นายอดิศักดิ์  เผียงสูงเนิน
2. นางสาวสุภาดา  ศิริขจร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 55.34 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายภูเบศวร์  วานิ
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  มหาวังสวัสดิ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ศิริอมรพรรณ
2. นางสาวอมรรัตน์  ศิริรอมรพรรณ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 42.67 เข้าร่วม 38 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายณตะวัน  ลิ้มชูพรวิกุล
2. นางสาวรชตวัน  เนตรสุวรรณ
 
1. นางเพ็ญศรี  ปาทา
2. นางเพ็ญศรี  ปาทา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงมุกระวี  วสุวิทย์
 
1. นายเล็ก  สินวิชัย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาววิชุลดา   งามธโนปจัย
 
1. นายโอภาศ  ชื่นบานเย็น
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายนที  ธนเศรษฐสมบัติ
2. นายภัคพล  สิริวรจรรยาดี
3. เด็กชายวรวิช  เจริญศิริพรกุล
 
1. นายอลงกฤต   ตราชู
2. นางสายสุนีย์  ตันเจริญ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 24.5 เข้าร่วม 29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายชิษณุพงศ์  ถวัลยวิชชจิต
2. นายณัฐ  สันติโรจนกุล
3. นายปัณณวิชญ์  อธิพัชระวัฒน์
 
1. นายอลงกฤต   ตราชู
2. นางสายสุนีย์  ตันเจริญ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.6 เงิน 26 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายชยุต  พูนสวัสดิ์
2. นางสาวนันท์นภัส  เกาวนันทน์
3. นายนิธิศ  ฉันทธนาวงศ์
 
1. นางสาวสาวิตรี  ตะวันอำไพ
2. นางสาวโฉมสิริ  จูมดอก
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.9 ทอง 8 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงชุติภัส  รัตนชาติชัย
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ทะรินทร์
3. เด็กหญิงเบญจพร  แหวนฉิมพลี
 
1. นางนงนุุช  แก้วจงประสิทธิ์
2. นางสาวอนงค์นาฏ  ชูนันท์ธนศักดิ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73.4 เงิน 42 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. นางสาวจิราพร   กาฬภักดี
2. นายพงษ์สทร   กาสิงห์
3. นางสาวสุภาวัลย์   โคตรชมภู
 
1. นางสาวกัลยา   หงษ์ทอง
2. นางสาวลำภู   นาคทอง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 33.97 เข้าร่วม 30 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กชายศุภสิน  พูนเพชรรัตน์
2. เด็กชายไพรสณฑ์  มูลเมือง
 
1. นายสว่าง  พฤทธ์พาณิชย์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 43.39 เข้าร่วม 22 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กชายวัชรพงศ์  มูลเมือง
2. เด็กชายอดิศักดิ์  คำสมบัติ
 
1. นางสุดา  พฤทธ์พาณิชย์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 33 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกนกอร  มณีฤทธิ์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  พูลวัฒนะ
3. เด็กหญิงธิติพร  จุรุพันธ์
4. เด็กหญิงปราณปริยา  มุ่งทุ่งกลาง
5. เด็กหญิงอภิชญา  ชาติวงษ์
 
1. นายบุญเลิศ  ชัยเดช
2. นางสุวรีย์  เราประจงดังไพศาล
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 40 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจุฑาลักษณ์  ประเสริฐพงษ์
2. นางสาวฐานันทิยา  อักษรเสือ
3. นางสาวธานวะดี  มาจันทร์
4. นางสาวพรพิมล  สะเดา
5. นางสาวเขมิกา  สันติชวลิต
 
1. นายบุญเลิศ  ชัยเดช
2. นางสุวรีย์  เราประจงดังไพศาล
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. เด็กหญิงนพินภรณ์  ธรรมสาร
2. เด็กหญิงพจนารถ  เวชพันธ์
3. เด็กหญิงมัณฑนา  สุขสมพล
4. เด็กหญิงสุภาพร  จินพละ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ฤทธานัน
 
1. นายปริญ  บุญยะประสพ
2. นางนิภาวรรณ  ทิพย์พิลา
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 71.25 เงิน 34 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวณัฐณิชา  เจิมจันทร์
2. นายณัฐปคัลภ์  ใจปินตา
3. นางสาวบุศราภรณ์  วงษ์สะอาด
4. นางสาวรุจิภา  จักขุเรือง
5. นางสาวสิริพรรณ  มาแสง
 
1. นางจริยา  จินตวรรณ
2. นางสาวอรุณโรจน์  จินต์ประยูร
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.66 ทอง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กชายคณพศ  สิริวิมลชัย
2. เด็กชายธาดา  บัวทอง
3. เด็กชายนิธินันท์  ปิยะศิริพงศ์
4. เด็กชายรัญชน์  ธีรจันทร
5. เด็กหญิงอัญชนา  สวงศิริ
 
1. นายยุทธพล  สะและหมัด
2. นางสาวสุพินิจ  อัตมาตร
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 70.65 เงิน 47 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวธมลชนก  วงษ์ผาสุข
2. นางสาวนฤภร  อินทนิสา
3. นางสาวนุสบา  ยะหะยอ
4. นางสาวพชรพร  อมรมุนีพงศ์
5. นางสาวอัญรัตน์  สุขทั่วญาติ
 
1. นายธนบดี  จอมศรีกระยอม
2. นายเชิดศักดิ์  วิลาวรรณ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.5 ทอง 12 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายชัยรัตน์  เก่งอนันตานนท์
2. นางสาวญาณิศา  สัตย์ตัง
3. นางสาวณัฐชา  กิตติอานันท์
4. นายณัฐดนัย  พัฒนานุพงษ์
5. นายณัฐมน  จำนงค์
6. นายธนพุฒิ  วุฒิศักดิ์
7. นางสาวธีราภรณ์  ศรีวิชัย
8. นายนนทพัทธ์  ศรีตะลาลัย
9. นางสาวนิภาธร  พิพิธธัญกุล
10. นางสาวประภัสสร  แสนนิทา
11. นายปิยวัฒน์  ณ ลำปาง
12. นายพรเทพ  แข็งขัน
13. นางสาวภวิกา  โกติยะ
14. นายวชิรวิทย์  เศรษฐหิรัญ
15. นายศุภวิชณ์  เลิศพรหมกุล
16. นายสิรภพ  ธนกิจรุ่งทวี
17. นางสาวสุชัญญา  แซ่อึ้ง
18. นายอกนิษฐ์  ชูพันธุ์
 
1. นายจิรทีปต์  โชติดิลก
2. นายยุทธพล  สะและหมัด
3. นายกฤษฎา  สังวรณ์
4. นางสาวดวงใจ  เพชรสารพรม
5. นางนิรดา  บุญจิตร
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 74 เงิน 11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายกิตติศักดิ์  วรรณการ
2. นายณัฐกุล  หมัดสมาน
3. นายธนชิต  บุรกิจภาชัย
4. นายธันยา  คงจูด
5. นายธันวา  แต้มทอง
6. เด็กชายนันทิวรรธน์  รัตนโพธิ์ทอง
7. นายปิยพนธ์  ปากพลีนอก
8. นางสาวพรรษกร  จันทรฉาย
9. นายพลช  ชาญยุทธศาสตร์
10. นายพีรวัส  เลิศพรเจริญ
11. นายมนัสชัย  พีรภคกุล
12. เด็กชายมาวิน  รองกลัด
13. นายวรกันต์  สิทธิเสรีรัตน์
14. เด็กชายสันติสุข  ภมรศิริ
15. นางสาวอมรรัตน์  ขัติวงศ์
16. นายอัครวัฒน์  กลมเกลี้ยง
17. นายอัษดา  อิ่มสุข
18. นางสาวเบญจพร  แสงหอย
19. นายเอกชัย  ฉ่องงูเหลือม
20. นายเอกลักษณ์  เลิศถมสุวรรณ
 
1. นายปิยวัชร์  สุทธิวนิช
2. นายเอกภพ  สาเหล่
3. นายวิษณุ  แซ่อุง
4. นายอนิรุทธ์  นิตยาภรณ์
5. นายอวิรุทธิ์  ผลอนันต์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.6 เงิน 41 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงนรีกานต์  สุทธิดี
 
1. นางสาวกรรณิกา  พิมพ์ลา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.25 ทอง 38 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวอรุณ  ลังประเสริฐ
 
1. นายเชิดศักดิ์  วิลาวรรณ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69.32 ทองแดง 24 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงปรีชญา  ศิริชัย
2. เด็กหญิงปานระตี  ศิริชัย
 
1. นางสาวกรรณิกา  พิมพ์ลา
2. นางสาวสุชาดา  ศรีนาค
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 47 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวสรัณณัฏฐ์  ประดู่คู่ยามดี
2. นางสาวสิตานันท์  พึ่งสุข
 
1. นายนิวัฒน์  หน่างเกษม
2. นายเชิดศักดิ์  วิลาวรรณ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84.2 ทอง 35 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวกมลชนก  พิณเผือก
2. นางสาวชุติกาญจน์  ผินประดับ
3. นางสาวธิดารัตน์  บุญไตรย์
4. นางสาวนนทิยา  เขียวพรม
5. นางสาวพัฒวตรี  แซ่เฮ้ง
6. นางสาวอทิติยา  พุ่มมาลา
7. นางสาวอรยา  แก้วเมืองเพชร
8. นางสาวอัญจนา  ดรุณี
9. นางสาวอารีรัตน์  สีอ่อน
10. นางสาวแก้วมุกดา  จิตคะเน
 
1. นายนิวัฒน์  หน่างเกษม
2. นางสาวสุชาดา  ศรีนาค
3. นางสาววรินท์พร  ฉัตรพลกิตติ์
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นายขวัญชัย  รอดแสง
2. นางสาวจัญจรี  ชื่นชูวิทย์
3. นายชลิตพล  ตั้งชั้ว
4. นางสาวณัฐอร  โตเจริญ
5. นายนวิน  วงศ์เอี่ยม
6. นางสาวนัฐธิดา  ยะยา
7. นายปฏิภาณ  อินทร์สนธ์
8. นายวาณิตย์  เพิ่มพูน
9. นางสาววิรัลพัชร  ทองดี
10. นางสาวศุภวรรณ  ศรียะ
11. นางสาวหทัยชนก  มาชเชียงไชย
12. นางสาวอมรรัตน์  เมืองจีน
13. นายอลงกรณ์  วงศ์อุดม
14. นางสาวอัญชิษฐา  แจ้งสว่าง
15. นางสาวเบญจรัตน์  จันทร์โต
 
1. นางสาววชิรญาณ์  ผาจวง
2. นายธีระพันธ์  เสถียรทวีกิจ
3. นางสาวเยาวดี  จันทรวงษ์
4. นางสาวแก่นแก้ว  สุขลิ้ม
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายศุภกฤษฏิ์  มไหสวริยะ
2. เด็กชายเจตนันท์  เทียนสว่างกุล
 
1. นางกษมาพร  ศิริเมฆา
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 20 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 1. นางสาวจริยาพร  เลี้ยงใจ
2. นางสาวอัจฉริยา  พงศ์อธิโมกข์
 
1. นายพงษ์เกษียร  บัวสุวรรณ
2. นางอเนชา  พิลาวัลย์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 21 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทาประสงค์
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง 10 โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. นางสาวโพธิวรรณ  หลาบอินทร์
 
1. นางรัชดา  จุลกะเศียน
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงศุภนันท์    บุญเพ็ง
 
1. นายสุทัศน์  ตั้งฮั่น
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวกัลยาณิน   ยาใจ
 
1. นายสุทัศน์  ตั้งฮั่น
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 15 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  นันตา
 
1. นางสาวสีวลี  ยืนยาว
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง 12 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวหทัยชนก   คำโสม
 
1. นายพงษ์พิสุทธิ์  รัตนวิเชียร
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงอัจฉริยา   ทองประเสริฐ
 
1. นายพงษ์พิสุทธิ์  รัตนวิเชียร
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 11 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวนาภาพร    ดีขาย
 
1. นายพงษ์พิสุทธิ์  รัตนวิเชียร
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทารักษ์
2. เด็กหญิงสุภรัตน์  บุญยปรีดี
 
1. นางสุชาวดี  สุทธิวานิช
2. นางจงกล  นุ่มไทย
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กหญิงศุภารดา  นรินทร์
 
1. นายณัฐวุฒิ  รัตนอมรเวช
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นางสาวสโรชา  เตียนศรี
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายตรัยณุภัทร์  ทิมเสถียร
2. เด็กหญิงสุธาขวัญ  ทองขาว
3. เด็กหญิงฮาวา  อิบรอฮิม
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
2. นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นางสาวกาญจนา  ลิ้นทอง
2. นางสาวธัญนันท์  ผ่องโสภา
3. นายพิทวัส  พัฒนวิบูลย์
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
2. นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 71 เงิน 24 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายณัฐดนัย  วิชาเดช
 
1. นางนุชรีย์พร  วิชาเดช
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84.25 ทอง 26 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวสุรีย์รัตน์  ใกล้พุดซา
 
1. นางนุชรีย์พร  วิชาเดช
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 83 ทอง 29 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. นางสาวชมชนก  ยาวะณา
 
1. นางสาวบุษราคัม  จรรย์นาฏย์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84.5 ทอง 17 โรงเรียนศรีพฤฒา 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ก้านเหลือง
 
1. นางนันท์สินี  อุปพงศ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง 11 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวนาตยา  รักชาติ
 
1. นายประดับ  บุษบา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. เด็กชายพีรทัต  วงษ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวปรีดาพร  อั๊งเจริญ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 78 เงิน 19 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวสุภาพร  สอนสมนึก
 
1. นายอรรถพงษ์  ชมพักตร์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. เด็กชายอดิศร  สุวรรณ์
 
1. นายคมสันต์  ภาคภูมิ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวสุภาวดี  สมานวรกิจ
 
1. นางณัฎฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงทรรศญา   ตลับเพ็ชร
 
1. นายสุทธิพงษ์  นนท์ธนารักษา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายสรวิศ  ครุฑพันธุ์
 
1. นางสาวอุทุมพร  ปุญญศรี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงบุญรักษา   นารถศรีทา
 
1. นางณัฎฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวกาจฐา  ขันขาว
 
1. นายอรรถพงษ์  ชมพักตร์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88.6 ทอง 7 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วจินดา
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  สนธิ
3. เด็กหญิงณิชารีย์   สุวัฒนประดิษฐ์
4. นางสาวปรางค์ชมภู   สุทธิจิตต์
5. นางสาวปาลิตา   ศรีจันพล
6. เด็กหญิงพรวลัย    มหาบูรณะ
7. เด็กหญิงมาลินี  เพชรก้อน
8. นางสาวสายชล  บัวขาว
9. นางสาวสุพรรษา   สุขภิรมย์
10. นางสาวหนึ่งฤทัย  ผ่องสุภา
11. นางสาวอชิรญา   สุวัฒนประดิษฐ์
12. เด็กหญิงอรทัย  พบบุปผา
 
1. นายดรุณี  มีป้อม
2. นางณัฎฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
3. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
4. นางสาวสุปรานี  สัมฤทธิ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 82.8 ทอง 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วจินดา
2. นางสาวกมลรัตน์  สนธิ
3. เด็กหญิงณิชารีย์   สุวัฒนประดิษฐ์
4. เด็กหญิงธมลวรรณ   สุมงคล
5. นางสาวธัญญารัตน์   ป้องสงวน
6. เด็กหญิงบุญรักษา   นารถศรีทา
7. นางสาวปรางค์ชมภู   สุทธิจิตต์
8. นางสาวปาริชาต  มาทะฤทธิ์
9. นางสาวปาลิตา   ศรีจันพล
10. เด็กหญิงพรรัตน  สังข์ประเสริฐ
11. เด็กหญิงพรวลัย   มหาบูรณะ
12. เด็กหญิงรัตติกาล   แซ่ฉิน
13. เด็กหญิงวรรณลิสา   ทองสว่าง
14. นางสาวสายชล  บัวขาว
15. นางสาวสุพรรษา   สุขภิรมย์
16. นางสาวสุภาวดี  สมานวรกิจ
17. นางสาวหนึ่งฤทัย  ผ่องสุภา
18. นางสาวอชิรญา   สุวัฒนประดิษฐ์
19. เด็กหญิงอรทัย  พบบุปผา
20. เด็กหญิงอิสริยา   ฮัววานิช
 
1. นายดรุณี  มีป้อม
2. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
3. นางณัฎฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
4. นางสาวสุปรานี  สัมฤทธิ์
5. นางสุภาภรณ์  ต่วนศิริ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 1. เด็กชายณัฐดนัย  คำเจริญ
2. เด็กชายพีรวัส  ไล่กสิกรรม
3. เด็กหญิงมาทวี  สมใจ
4. เด็กชายวรรณชาติ  สากลวารี
5. เด็กชายศุภกรณ์  เลิศสุขเจริญลาภ
 
1. นางสาวนันทวัน  ตอบงาม
2. นายเฉลิมพันธ์  กองเพชร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวจีราวรรณ  ศุภลักษณ์
2. นางสาวชัญญา  บุญเอี่ยม
3. นางสาวปาณิสรา  ประเสริฐดี
4. นางสาวสปัญญา  วณิชวรากิจ
 
1. นางอรวรรณ  ฤทธิ์โชติ
2. นายธงชัย  ธงเงิน
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายกฤษณะ   ลำคำ
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  เจียมวโรเศรษฐ
3. นายกิตติพิชญ์   ดุสิตศิริพรสถิต
4. เด็กหญิงชนกชนม์   เจริญเชื้อ
5. นางสาวชนัญธิดา  แสงสวย
6. นางสาวชนิกานต์  พฤกษพานิช
7. นายฐิติพัฒน์  พิกุลทอง
8. นางสาวณัฎฐกานต์   มณี
9. เด็กหญิงณัฏฐา  เชื้อจาด
10. เด็กหญิงณัฐชยา  อันสมัคร
11. เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  ปัญญาแก้ว
12. นายทรงวุฒิ  ศรีเพ็ญ
13. นายธนวรรธน์  ทวีกุล
14. เด็กหญิงธนัชชา  ทวานนท์
15. นางสาวธัญญา นภาพร   วากเนอร์
16. เด็กหญิงธีรนาฏ  บัวมาศ
17. นายนพรัตน์  ดีวาจา
18. นายนัควัติ   ปิยอินทรัตน์
19. นายนิธิพันธุ์  กันหาจันทร์
20. เด็กหญิงปฏิณญา  หงษาวงศ์
21. นายประสพสุข  บุญประเสริฐ
22. นายปรัตถกร   ก้านสันเทียะ
23. เด็กชายปราบดา   ภคไพบูลย์
24. นางสาวปิยะพร  บุญทองแก้ว
25. นางสาวพิมพ์ทิพย์  เจริญพุฒ
26. นายภาสพงค์   คุณกำจร
27. นางสาวมนฤทัย  อุตรวิเศษ
28. เด็กหญิงรวิตา  เหล็กกล้า
29. เด็กหญิงวศินี  บุญทองแก้ว
30. นางสาวศศินันต์  สุริยะ
31. เด็กหญิงศิริพร  ใจสาร
32. นายศุภฤกษ์  อุตมา
33. นางสาวสุธิมนต์   เกตุพุก
34. นางสาวสุวิชาดา   ตั้งธนัญกุล
35. นายอติคุณ   เตชาพลาเลิศ
36. นายอนุชิต  บุตรน้อย
37. นางสาวอภิสรา  ยุทธโรจน์
38. เด็กหญิงอลิสา   ทองดี
39. นางสาวอันนา  ศรีสมบูรณ์
40. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ   พรมจันทร์
 
1. นายสมภพ  หอมยก
2. นางอัฉราวรรณ  จันทรเนตรี
3. นางสาวณัฐสินี  ภาณุศานต์
4. นายวราห์  เทพณรงค์
5. นางสาวฉัตรกุล  บุญเคลิ้ม
6. นายสิริวัฒน์  มั่นสุข
7. นางสาวกาญจนารัศมิ์  แจ่มฟ้า
8. นางสาวอริสา  จิลลานนท์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80.25 ทอง 11 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกมลชนก  มัณฑนานนท์
2. นางสาวกรรณิการ์  สืบนุสนธิ์
3. นายกิตติพล  พรมรักษา
4. เด็กหญิงกิ่งกมล  เมฆศรี
5. นายจิตติชัย  ชัยวัง
6. นางสาวจิราวรรณ  อ๊อดวงษ์
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชนาฐิติกุล
8. นางสาวณัฐธิดา  ศรีโคตร
9. นายทวีชัย  สังข์ทอง
10. นางสาวทิวาพร  โขนชัยภูมิ
11. นายธนาสิน  รินบุตร
12. นายธัญกร  วิชัยกุล
13. นางสาวธีรนาฏ  ศรีโคตร
14. เด็กหญิงนงนภัส  สุขสบาย
15. นายนพชิต  ต๋านา
16. นางสาวนพมาศ  โพธิ์ดี
17. นางสาวนริศรา  แสงเพ็ง
18. นางสาวนัฐกาญน์  รัตนทิตย์
19. นางสาวนัฐพร  กัลยาใส
20. นางสาวปฏิมากร  ชวนะสุวรรณกุล
21. นายปิยะกานต์  พุ่มพวง
22. นางสาวปิยะดา  สมดี
23. นายพัฒนายุ  ลิ้มวสะ
24. นางสาวมินตรา  จันทร์แก้ว
25. นายวิษณุ  หงษาชุม
26. นายวิเศษ  จันทฤทธิ์
27. นางสาววิไลลักษณ์  พงษ์ฉาย
28. นายวุฒิพงศ์  ภววทัญญู
29. นางสาวศิริวรรณ  ตรีเดช
30. นางสาวสุนันท์ทา  ทองเปลว
31. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  โพธิ์ศรี
32. เด็กชายอนวรรตน์  บุญศิริจิรพงษ์
33. นายอนาวิน  นามูลน้อย
34. นายอนุพงศ์  พิมพ์งาม
 
1. นายภัทรพงษ์   จิตบรรจง
2. นางนุชรีย์พร  วิชาเดช
3. นายสันติ  วิชาเดช
4. นางสาววิรัลรุ้ง  ศิริธนรุจสักโก
5. นายศักดิ์ชัย  ชรากาหมุด
6. นายอนุชิต  ผิวขำ
7. นายนัฐพงษ์  สาครขัน
8. นางสาวณัฐชา  เศวตรัตนเสถียร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง 16 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กชายรัฐภูมิ  วัฒนากร
 
1. นายสันติ  วิชาเดช
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายอนุชิต  บุตรน้อย
 
1. นางสาวณัฐสินี  ภาณุศานต์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 31 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา    วิบุตร
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.67 ทอง 36 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร 1. นางสาวจิราภรณ์  โนนน้อย
 
1. นายประวิทย์  โอ้โลม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กชายณฤพล  สิริโสภณจรี
 
1. นายสมานพันธ์  ขุนเสวี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 46 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  สิทธิรักษ์
 
1. นายสมบัติ  ทองอุ่น
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร 1. นางสาวชนาภา  ชูวิเศษวณิชย์
 
1. นายประวิทย์  โอ้โลม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง 8 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กชายกิตตินันท์  ขันธวิชัย
 
1. นายสมบัติ  ทองอุ่น
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง 14 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. นายธนาเทพ  ศรีวรพรกุล
 
1. นายสมบัติ  ทองอุ่น
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 33 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กหญิงผานิต  กูทก
 
1. นายสมบัติ  ทองอุ่น
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 34 โรงเรียนไทยคริสเตียน 1. นางสาวสิระยา  มิตรกูล
 
1. นายธีรศักดิ์  คีรีรัตน์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กชายพนา  สมใจ
 
1. นายสมานพันธ์  ขุนเสวี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 17 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงธนวรรณ  พันธุ์บุญเกิด
 
1. นางสาวจืรัฐิติกานต์  เรืองเรณ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 21 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. นางสาววีรฐาน์  พิรธนาพัฒน์ดำรง
 
1. นายสมบัติ  ทองอุ่น
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงกมลพร  ขันติ
2. เด็กหญิงกฤติพร  ไกยเดช
3. เด็กชายกันต์พิชาญ  สะใบบาง
4. เด็กชายกิติพงษ์  ศักดิ์แก้ว
5. เด็กหญิงจิราพร  เรืองสมุทร
6. เด็กหญิงชฎาภรณ์  คงมา
7. เด็กหญิงชนากานต์  เทโพธิ์
8. เด็กหญิงชุลิตา  บางหลวง
9. เด็กชายณฤพล  สิริโสภณจรี
10. เด็กชายดณุพลชัย  ปิ่นทอง
11. เด็กชายธนวัฒน์  เกตุสร้อย
12. เด็กชายนนธกร  เขนทอง
13. เด็กชายนราธร  แก้วปากดี
14. เด็กชายนัฐวัตร  มิฆเนตร
15. เด็กชายนาฎตะวัน  คำมีมา
16. เด็กหญิงประภาพร  อินทการณ์
17. เด็กหญิงประภาพรรณ  ภู่แก้ว
18. เด็กหญิงปาณิสรา  พงศ์สะพรั่ง
19. เด็กหญิงปุณยาพร  ชาทิพฮด
20. เด็กชายพงศธร  สร้อยปลิว
21. เด็กชายพนา  สมใจ
22. เด็กชายพสธร  แก้วละเอียด
23. เด็กชายพิชาญชัย  คำงาม
24. เด็กหญิงพิญญดา  หนูเทศ
25. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มีนบุญเลิศ
26. เด็กชายภควัต  โพธิ์น้อยงาม
27. เด็กชายภูวนัย  มั่งคง
28. เด็กหญิงยศวดี  ศรีโชติ
29. เด็กชายวังตะไคร้  พันจันทร์
30. เด็กหญิงวิสาขา  ดำรงสิริวัฒนกุล
31. เด็กชายศักดิ์ดา  โคตรสมบัติ
32. เด็กหญิงศุภิสรา  มีพันธ์
33. เด็กหญิงสุกัญญา  พรมพุทธา
34. เด็กหญิงสุดา  พรหมสุรินทร์
35. เด็กชายสุทธิพงศ์  เม่งหยู
36. เด็กหญิงอภิชญา  มีตะโค
37. เด็กหญิงอรณิชา  แฉ่งใจ
38. เด็กหญิงอรปรียา  ลิโป้
39. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แชเปีย
40. เด็กหญิงแคทรียา  วิจินวัฒนะ
 
1. นายสมานพันธ์  ขุนเสวี
2. นางสรวงสุดา  สิทธิจำรูญ
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนศรีพฤฒา 1. นายกฤษณะ  ติรักษา
2. นางสาวธวัลรัตน์  พันธมุย
3. นางสาวมนัสวี  อยู่สังข์ดี
4. นางสาวรพีพรรณ  พรรณา
5. นายวิทิต  ปัญญาดี
6. นางสาวศศิวรรณ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
7. นายศิวกร  ศิริบูรณ์
8. นายสุทธิศักดิ์  บู่ทอง
9. นางสาวสุนิสา   เลิศมาลัยภรณ์
10. นายอัษฎาวุฒิ  ทองเล็ก
 
1. นางสาวนารี  สาธุกาญ
2. นางสาวสุณัฐชา  พิมสารี
3. นางสาวรจเรจ  ภู่ธราภรณ์
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.31 ทอง 11 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กหญิงจิราพร  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงณัชนก  สีหาบุตร
3. เด็กหญิงบุษบา  พลอยสำลี
4. เด็กหญิงภัณฑิลา  ทองประดับ
5. เด็กหญิงวิลาสินี  ม่วงเจริญ
6. เด็กหญิงวิฬาวรรณ  กิ่วแก้ว
 
1. นางสาววิลัลรุ้ง  ศิริธรรุจสักโก
2. นางนุชรีย์พร  วิชาเดช
3. นายสันติ  วิชาเดช
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 76.66 เงิน 17 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายธนากร  ผึ้งทอง
2. นางสาวธนาภรณ์  ซ้อนพิมาย
3. นางสาวพนิตตา  สุทโธศรี
4. นางสาวภัสสร  เกิดศิริ
5. นางสาวมนทิณี  ปิติมล
6. นางสาวสุดใจ  ชินป่า
7. นางสาวอิสริยาภรณ์  คล่องแคล่ว
8. นางสาวเพ็ญพิชญา  วิชาเดช
 
1. นางสาววิลัลรุ้ง  ศิริธรรุจสักโก
2. นางนุชรีย์พร  วิชาเดช
3. นายสันติ  วิชาเดช
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงกชกร  วาจรัต
2. เด็กหญิงชนิกานต์  สว่างวงษ์
3. เด็กหญิงชวัลนุช  พงศ์เลิศสกุล
4. เด็กหญิงญาณิศา  เฉิดโฉม
5. เด็กหญิงพิมพิศา  รักษ์ศรีทอง
6. เด็กหญิงรัชชประภา  เสน่ห์สังคม
7. เด็กหญิงรัญธิชา  ชุมรา
8. เด็กหญิงอัยย์  เจริญประกอบ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวรรณา  บุญวิก
2. นางสาวฐิตาภรณ์  เติมเกียรติเจริญ
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง 12 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. นางสาวดวงมณี  วัฒนากรนิยม
2. นางสาวนฤมล  เดชบุญ
3. นางสาวรดามณี  วงษ์งอ
4. นางสาวสาวิตรี  ฟักนิล
5. นางสาวอภิชญา  หงษา
6. นางสาวเขมิตรา   ระวังภัย
 
1. นางสาวสมาภา  ชัยจินดา
2. นางสาวศิระประภา  มหาชัย
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 18 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กหญิงกนกร  เทพคุณ
2. เด็กหญิงจิดาภา  สร้อยจิต
3. เด็กหญิงณัฐติยา  ทาหาญ
4. เด็กหญิงดุสิตา  ต่ายหลี
5. เด็กหญิงทิพย์พาพร  จูไหล
6. เด็กหญิงภัสรา  ต่อเติม
7. เด็กหญิงสันต์ธนาพร  บุญสืบ
8. เด็กหญิงหทัยชก  พูลสวัสดิ์
9. เด็กหญิงอรุณี  กวนสันเทียะ
 
1. นางสาวมณีกานต์  บุญมี
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81 ทอง 21 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. นางสาวกรรณิการ์  โคตรหา
2. นางสาวณัฐมล  ท่อนแก้ว
3. นางสาวธนภรณ์  ติ๊บแก้ว
4. นางสาวปทิตตา  บรรณาวิชญ์
5. นายผจญภัย  พึ่งบรรหาร
6. นางสาวภวิกา  ประวิเศษ
7. นางสาวภาวิดา  เด่นวงศ์งาม
8. นายสุรศักดิ์  เย็นทรง
 
1. นางสาวมณีกานต์  บุญมี
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. นายชัชวาล  ตั้งประสิทธิ์
2. นายธนากร  บุญมี
3. นายนิติกร  จำปาคง
4. เด็กหญิงวิลาสินี  เถื่อนวรรณา
5. เด็กหญิงศิลป์สุดา   สิทธิผล
 
1. นางสาวบุษราคัม  จรรย์นาฏย์
2. นายศิวะเทพ  แสงพรหม
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายทรงวุฒิ  ศรีเพ็ญ
2. นายศุภฤกษ์  อุตมา
 
1. นางอัฉราวรรณ  จันทรเนตรี
2. นางสาวกาญจนารัศมิ์  แจ่มฟ้า
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงโชติกา  เหลืองกังวานกิจ
 
1. นางเพียงใจ  วัฒนาสันติกุล
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 81 ทอง 12 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวชุติกาญจน์  พงษารัตน์
 
1. นางพรพิชญ์  บุญมานิช
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง 10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงญาดา  เตชะวงศ์ชัย
 
1. นางจันทิรา  พลเดช
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายกิตติ์นิติ  วิชญไพศิฐสกุล
 
1. นางสาวอรสา  ลีนวิภาต
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กหญิงกชกร  วรรณจร
 
1. นางปาริชาติ  กลิ่นทอง
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.7 ทอง 38 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นางสาวญา   ยรรยง
 
1. นางสาวสุกัญญา   มหาฤทธิ์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 17.83 เข้าร่วม 48 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. เด็กหญิงเอเชียลี่ รัชนี  เอเลปาโน
 
1. นางสาวจินตนา  จันศรีดา
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นายดวิษ  มูฮัมหมัด
 
1. นางสาวทัชชา  อิ่มสำราญ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 30 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงชรนันท์   บวรพงษ์สกุล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   ลิลิตลักษณา
3. เด็กหญิงธัญพิชชา   ยิ้มละมัย
4. เด็กหญิงศิฐิฌา   พูลเขตร์กิจ
5. เด็กหญิงแพรพรรณ   อัศรัสกร
 
1. นางสาวนงนาถ   ชัยชนะวิจิตร
2. MissChristei  Buencochillo
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวนัชชา  ทองธาราดล
2. นายพิชญ์พงษ์  นาคะยืนยงสุข
3. นางสาวลลิตภัทร  ศรีอนุตชัย
4. นางสาวอภิชนา  ปีติพัฒนพันธ์
5. นางสาวเอ็มม่า เอมิกา  กร้านท์
 
1. นางบุษราคัม   ศรีสวาสดิ์
2. นางศิริรุ่ง  เตียงนิล
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวสุชัญญา  บุญประเสริฐ
 
1. นายสรศักดิ์  เจริญการค้า
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงปิณชา   วานิชประเสริฐพร
 
1. นางสาวนลินทิพย์  แซ่หลู่
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87.34 ทอง 6 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นายเทพพิทักษ์  สิมสุวรรณ
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  มุกดาหาร
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 65.65 ทองแดง 24 โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  สุวรรณสุโข
 
1. นางสาวศศิวิมล  โพธิ์แก้ว
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73.31 เงิน 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวเกล็ดทราย  ชายคง
 
1. นางสาวจิตติมา  นุตะมาน
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 20 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 1. เด็กหญิงศศิชา  ศิริอัศวกุล
2. เด็กหญิงสุชญา  รุ้งระวีวรรณ
 
1. นางสาวอรวี  ลาภธนวิรุฬห์
2. นางสาวสมพร  วันประกอบ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวนภัสสร  ภูรีทิพย์
2. นายวรวัชร  ซาลิมี
 
1. นายวีระยศ  ชาลีกุล
2. นายชิตวีร์  มองเพชร
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 72 เงิน 30 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กชายกิตติพศ  มีแฟง
2. เด็กชายดนุสรณ์  ชวาลรติกุล
3. เด็กชายบารมี  หงอสกุล
4. เด็กชายภควัต  ยังกิญจิ
5. นายภาณุวัฒน์  อนันตนิกร
6. นายภูริชกรณ์  อันประเสริฐ
7. เด็กชายวิชญ์ภาส  สังข์เมือง
8. เด็กชายสิทธิพร  คำมา
 
1. นางสาวโสภา  รัตนาบดี
2. นายถนอมศักดิ์  เมรี
3. นายณัฐสิทธิ์  เลาะภูมี
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.15 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นายประวีร์  ตำราเรียง
2. นายพรหมพิเชษฐ์  ชาญชัยสกุลวัตร์
3. นายวรัญญู  มะขามทอง
4. นายวรากร  อ่อนยิ้ม
5. นายอรรถพล  จันทรศิริ
6. นายโสภณ  กลางอินทร์
 
1. นางสาวโสภา  รัตนาบดี
2. นายถนอมศักดิ์  เมรี
3. นายณัฐสิทธิ์  เลาะภูมี
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวกันต์ธิตา  ปางวิสุทธิวงศ์
2. นายชัยวัฒน์  ชากะจะ
3. นางสาวธัญญาเรศ  เพิ่มพงศ์ไพบูลย์
4. นายปภาวิน  ศรีเมือง
5. นายพิมาย  พุกต่อม
6. นายยศพล  แสวงขน
7. นางสาวละอองพร  พูนสวัสดิ์
8. นางสาววรัญชลี  ศรีดี
9. นายศิวะพร  แดงสมภาพภูมิ
10. นายสาริน  สุขสิทธิ์สมหมาย
 
1. นายวรากานต์  สมศิริ
2. นางสาวนันทพร  แสงอุไร
3. นางสาวสิรินาถ  ธงศิลา
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 35 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 1. เด็กหญิงกษิรา  สถิตธีรพร
2. เด็กชายพสิษฐ์  สรจักรกิจ
3. เด็กชายศิรสิทธิ์  พงษ์พฤกษ์งาม
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  บุรพวง
2. นางสาวกรรณิการ์  ว่าเร็วดี
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวนรินทร  ไตรโสภา
2. นางสาววีอาร์ม  วงศ์ยิ้ม
3. นางสาวเพียงดาว  ปิดตาระพา
 
1. นายปกรกาญจน์  ลานรอบ
2. นางสาวธิดารัตน์  รุ่งเรือง
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74.33 เงิน 41 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงจิรภัทร  สิงหาวุธ
2. เด็กหญิงภูสุดา  แซ่ฉั่ว
3. เด็กหญิงวรรณวนัช  ฤดีจรัสวัลย์
 
1. นายรัชกฤต  ภูธนคณาวุฒิ
2. นางสาวอรสา  ชาติรัมย์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.4 ทอง 7 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นางสาวธนิฏฐา  อินอ่อน
2. นายนภัทร  เกษหอม
3. นางสาวมัณฑนา  ใหม่คามิ
 
1. นายรัชกฤต  ภูธนคณาวุฒิ
2. นางสาวอรสา  ชาติรัมย์
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76.13 เงิน 19 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงฐิติพร  พงษ์ทรัพย์
2. เด็กหญิงณัชชา  สระไพ
 
1. นางสาวภานุมาศ  ชาติทองแดง
2. นายธรัตน์  บัลลังค์โพธิ์
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กชายธนพร  แทนขำ
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เลาะเมาะ
 
1. นางสาวณิชาภา  นพสันเทียะ
2. นายถนอมศักดิ์  เมรี
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวกัณหา  จันทร์ฉาย
2. นางสาวศศินา  โนนคู่เขตโขง
 
1. นายนิวัตร  ชูโชติ
2. นางสาวบังอร  ชำนาญเวช
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 25 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายกรรษฎา  มงคลจาตุรงค์
2. เด็กชายพีระพล   แซ่หวู
 
1. นางสาวศริญญา  นาคจันทร์
2. นายศตวุธ  หรือโอภาส
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 42 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวภัคพร  สุขประสิทธิ์ปรีดี
2. นางสาวอัณณา  พิชิตพร
 
1. นางธันยธร  ตวงวาสนา
2. นางภาสินี  ลังประเสริฐ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 39 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงกัญจน์อมล  นาเจริญ
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ทวิสุวรรณ
 
1. นางสาวปราณี  นิลเหม
2. นางสาวนงคราญ  เกิดศักดิ์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 73.67 เงิน 29 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายพงศธร  นวลขาว
2. เด็กหญิงพรทิพย์  สมสมัย
 
1. นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล
2. นางสาวธัญญารัตน์  พิมสา
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72.87 เงิน 36 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงฐิตา  ชิตนุชตรานนท์
2. เด็กหญิงเอมิกา  สุนทรศารทูล
 
1. นางนุสรา  ฤกษ์สมโภชน์
2. นางภาสินี  ลังประเสริฐ
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 73 เงิน 29 โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. นายยศธร  วิเศษพานิชกิจ
2. นางสาวเกศกนก  ลาภประสงค์
 
1. นายเชษฐา  บุญสมยา
2. นายวิรัตน์  พิมพา
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 37 โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. นายธีรยุทธ์  กลัดสวัสดิ์
2. นายบดิณษ์เดชา  ปิ่นอนงค์
 
1. นายเชษฐา  บุญสมยา
2. นายวิรัตน์  พิมพา
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 37 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 1. นางสาวชลิตา  กิจศรีโสภณ
2. นางสาวศศิธร  งามประเสริฐสุข
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  กิตติอมรพงศ์
2. นางสาวดุษฎี  จันทร์งาม
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 41 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  พรมลี
2. เด็กหญิงวรัญญา  มนตรีพาณิชย์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ธรรมสถิตย์
 
1. นางฉันทนา  วุฒิศิริพรรณ
2. นางวิไล  สุขเกื้อ
 
135 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 33 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1. นางสาวดวงหทัย  สุรักษ์รัตนสกุล
2. นางสาววัณวิสา  เกิดมงคล
3. นางสาวโชติกา  เสนาขันธ์
 
1. นายวัชรพงษ์  ล้วนอุดมศิริ
2. นางสาวณภัทร  สหคุณชัย
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนราชดำริ 1. นางสาวพัชรกมล  บัวทอง
2. นางสาวอนัฐดา  ปลาน้อย
 
1. นางสาวสายชล  แสงจันทอง
2. นายมนตรี  รัตนพจน์
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 99.1 ทอง 10 โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. เด็กชายทรงสิทธิ์  สมฤทธิ์
2. เด็กชายภูธานนท์  แซ่เตีย
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  พันธุ์พืช
 
1. นายอดิศักดิ์  ทิสานนท์
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นายคุณานนท์  นิยม
2. นายวรวรรธน์  ใจเอี่ยม
3. นายศิวกร  สานนท์
 
1. นางสาวศริยา  แก้วลายทอง
2. นางสาวเยาวดี  จันทรวงษ์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 25 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กชายณัฐกิจ  ผลประเสริฐ
2. เด็กชายนภดล  อิ่มอ่วม
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เติมผลบุญ
 
1. นายเชาวนิชย์  มณีพันธุ์
2. นางสุดธาดา  สวนสุข
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 62 ทองแดง 48 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นางสาวภควดี  เพ็ชรกลับ
2. นางสาวลักษมี  พาบุตร
3. นางสาวสุนันทา  แจ้งจิตร
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญผล
2. นางสาวปราณี  วางหา
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 1. เด็กชายจักรวาล  พงษ์สำราญ
2. เด็กหญิงจิราภา  บุญล้น
3. เด็กหญิงชุติภา  ไชยดำ
4. นางสาวมนพร  เชียรรัมย์
5. เด็กหญิงสุนิตยา  คูณพรม
6. เด็กหญิงแก้วกันยา  จั่นรัตน์
 
1. นางสาวจรวยพร  ทัศนียสกุลชัย
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง 8 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นางสาวกมลวรรณ  จันทร์เพ็ญ
2. นางสาวจันจิรา  ชินวรรัตนกนก
3. นางสาวจีราวดี  นพคุณ
4. นางสาววาสิตา  ทองตา
5. นางสาวอภิญญา  ก้านขวา
6. นายอุดมเดช  ประกิ่ง
 
1. นางสาวมวารี  ใจชูพันธ์
2. นายสาธิต   แก้วศรีทัศน์
3. นางสาวภานุมาศ  ชาติทองแดง
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 30 โรงเรียนศรีพฤฒา 1. เด็กหญิงพรนิภา  ทูลนันตา
2. เด็กหญิงพฤกษา  กิริยา
3. เด็กหญิงวิรินรี  มะกาแก้ว
 
1. นางสัจจาพร  เบญจาทิกุล
2. นางวริณษ์ยา  พลไพรินทร์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81 ทอง 23 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวภัทราภรณ์  พัฒนแหวว
2. นางสาวศุจินธร  ศรีจันทร์
3. นางสาวอนิศรา  มาลี
 
1. นางสาวกุหลาบ  ลาศนันท์
2. นางสาวสุนันทา  เชื้อฉ่ำหลวง
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.2 เงิน 32 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงฐิติยา  ดิเจริญ
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  กิตติวรรธโนทัย
3. เด็กหญิงอารียา  ดาณีสมัน
 
1. นางวิมล  ยะก๊บ
2. นางสาวกิตติวรรณ  เข็มวงศ์ทอง
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81.2 ทอง 37 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 1. นายณัธพล  ไชยเอม
2. นางสาวธัญญารัตน์  แย้มศรี
3. นางสาวพรชิตา  วันเนาว์
 
1. นางสาวสรชา  โกเสยะโยธิน
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.8 ทอง 13 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรรธิมา  สุโขมุด
2. เด็กชายวัชรินทร์  มยุรา
3. เด็กชายสิทธิกร  จันทร์สุหร่าย
 
1. นางเสริมสุข  เปลียนเดชา
2. นางสาววนฤดี  แสงอันประเสริฐ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 73.8 เงิน 41 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1. นางสาวกาญจนา  วรรณแก้ว
2. นางสาวจันจิรา  แสนสุข
3. นางสาวศศิธร  สีทาคุณ
 
1. นางเสริมสุข  เปลียนเดชา
2. นางสาววนฤดี  แสงอันประเสริฐ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 12 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงณัฐนัน  ชูเกตุ
2. เด็กหญิงปรียานุช  ดาวลอย
3. เด็กหญิงพรธีรา  ภักดี
 
1. นางสาวสุนันทา  เชื้อฉ่ำหลวง
2. นางสาวสราลี  หมาดนุ้ย
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง 31 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวตรีทิพยนิภา  ยงยุทธ
2. นางสาวยุวดี  มาสาลี
3. นางสาววรพรรณ  ภูรีโรจน์
 
1. นางสาวฐิตยารัตน์  บุ่งนาแซง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนศรีพฤฒา 1. เด็กหญิงณัฐพร  มูหะหมัดตาเฮด
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  สมพิทักษ์
3. เด็กหญิงสาริตา  ปันสันเทียะ
 
1. นางสัจจาพร  เบญจาทิกุล
2. นางวริณษ์ยา  พลไพรินทร์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.2 ทอง 7 โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. นางสาวศศิศธาร  โชคปลอดเคราะห์
2. นางสาวอภิรัญญา  ขวาของ
3. นางสาวเมธกา  เกิดภู่
 
1. นางมาริสา  ปึงหลั่งสิน
2. นางสาวอารียา  นุชอนงค์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงชนิษฐา  เศิกศิริ
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ศิริเทพทวี
3. เด็กหญิงอิสรียา  วิชัยวงษ์
 
1. นางสาวอรทัย  ชัยวัง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 79 เงิน 31 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นางสาวมณฑิกาณ์  จันทคาต
2. นางสาวศศิธร  เปลี่ยนผึ่ง
3. นายอัครเดช  ทิพย์จักร
 
1. นางสาวนงพร   จู่พิชญ์
2. นางสาวมยุรี   มิ่งมงคล
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนปทุมคงคา 1. เด็กชายสิทธิกร  แซ่โง้ว
 
1. นางสาววรัญนิตย์  จอมกลาง
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงณัชชา  เนียมคำ
 
1. นายทินกร  พานจันทร์
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 12 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายศุภกร  สุขสโมสร
 
1. นางสาวสุกัญญา  ชาซิโย
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมคงคา 1. เด็กชายญาณวุฒิ  มณีอินทร์
 
1. นางสาวรัตนาวดี  พางาม
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนปทุมคงคา 1. เด็กชายเอกลักษณ์  หนูนิ่ม
 
1. นางสาววรัญนิตย์  จอมกลาง
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กหญิงอัยย์มี่  อิสลาม
 
1. นางรัชดา  จุลกะเศียน
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายธีรุตม์  แก้วมณี
 
1. นางสาวรัตนาวดี  พางาม
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กชายชรินทร์  น้อยหิรัญ
 
1. นางสาวปัทมา  เวียงวุธ
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83.67 ทอง 5 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงนิชา  จอกแก้ว
 
1. นางสาวสุกัญญา  ชาซิโย
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.67 ทอง 8 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายพงศธร  ตลับแก้ว
 
1. นางสาวอินทิรา  จั่นโต
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 88.33 ทอง 8 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงจินดา
 
1. นายทินกร  พานจันทร์
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. นายฟูมิคาสึ  โตโยดะ
 
1. นางสาวพัชราภา  เกตวัลห์
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายณัฐวัฒน์  มัตตะเรื่องฤทธฺิ์
 
1. นางนิภาพร  คล้ายยวงทอง
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาววาสิตา  แหยมเปี่ยม
 
1. นายศตวรรษ  กล่อมวิเศษ
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. นายวรรธนัย  ภักดีเพี้ยน
 
1. นางสุทธิทิพย์  อ้นสวน
 
170 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 83.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายกฤษฎา  เพ็ชรสังวาลย์
2. นายชญานนท์  เสน่ห์ราศรี
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทร์หล้า
2. นางสาวรัตนาวดี  พางาม
 
171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายกวิน   อัศวเสรี
2. เด็กชายบุญบุล  สุขจิตต์
 
1. นางสาวอนุสรา  หาพิพัฒน์
2. นางสาวอนันตญา  ต่ายหลี