สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงจริยา  กรุดมินบุรี
 
1. นางสาวชไมพร  เปรมอำพล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 47 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายเทวฤทธิ์  ดีเจริญเกียรติ
 
1. นางจุฑามาศ  นุชนาถ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มีเจริญ
 
1. นายอาทิตย์  จิตรมั่น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78.2 เงิน 32 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นางสาวจิรัชญา  เดชเลิศประยูร
 
1. นางสาวนพนันท์  ชูกะสิ
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 13 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  คัมภีรปกรณ์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  พัฒนาภากรณ์
3. เด็กหญิงอธิชา  ชนประทาน
 
1. นายภรัณยู  วุฒินันท์
2. นางภาวดี  ผสมทรัพย์
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.87 ทอง 6 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นางสาวจันทกานติ์   เจระทน
2. นางสาวหฤทยา   พุกเจริญพร
3. นางสาวอรปรียา  สุภาภรณ์ประดับ
 
1. นายอานุภาพ   เอมประณีตร์
2. นางสาวลักขณา   อ่อนฤทธิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 28 โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงชัญญา  ไชยรัตน์
2. เด็กหญิงดุสิตธร  ศรีบวรมงคล
 
1. นางวงดาว  สุภาเกตุ
2. นางสาวกมลวรรณ  บุรีขวัญ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กชายวสวัตติ์  สร้อยทอง
 
1. นางวรรณวิภา  สุทธเกียรติ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวพรนภัส  กุลอึ้ง
 
1. นายมนตรี  เหรียญไพโรจน์
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 25 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิริญา  หมวกไหม
2. เด็กหญิงกุลรัตน์  สาตประเสริฐ
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรรณโรจน์
 
1. นางสาวศศิธร  หลาบนารินทร์
2. นางสาวศมลพัชญ์  พัฒน์ปภพชัย
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นายพศุตม์  สระศรีทอง
2. นายภาณุพงศ์  สุขเจริญยิ่งยง
3. นายวศิน  ลิ
 
1. นายสราวุธ  ปึ้งผลพูล
2. นางจุไรรัตน์  ปึ้งผลพูล
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 71.6 เงิน 11 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธันยาภัทร์  สุขขี
2. เด็กหญิงปพิชญา  โกยแก้วพริ้ง
3. เด็กชายศุภกร  พัฒนวศิน
 
1. นางวรรณวิภา  สุทธเกียรติ
2. นายบรรพต  คงตรง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 70 เงิน 27 โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาววิภาวี  วิมานบรรพต
2. นางสาวศุภมาศ  กุลนรัตน์
3. นางสาวสิริกร  เตชะมวลไววิทย์
 
1. นายนครินทร์  เครือวัลย์
2. นางสาวธนัญญา  เปี่ยมศิลปกุลชร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80.89 ทอง 4 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปุณณภา  ไชยชัชวาล
2. เด็กหญิงสรัลธร  เขื่อนแก้ว
 
1. นางลักษณ์  ทรงธรรม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 78.56 เงิน 10 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายสาธิต  ล้อกิจไพบูลย์
2. นายเทวฤทธิ์  ดีเจริญเกียรติ
 
1. นางทักษิณา  เสริมศรี
2. นางสาวปฤศณี  พจนา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กชายบุลเสฏฐ์  สวาทะสุข
 
1. นายธนวัฒน์  เจริญวิวัฒนศิลป์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 10 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นางสาวเจนจิรา  จารุอำพรพรรณ
 
1. นายธนวัฒน์  เจริญวิวัฒนศิลป์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 25 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 1. นายณภัทร  เพ็ชรศรีกุล
2. นายปรินทร  มโนมัยเสาวภาคย์
3. นายวงศกร  เสริมเจริญกิจ
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางจุติมา  จันทร์ตระกูล
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.8 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 1. เด็กชายณิชากร  พิพัฒน์ผดุงสิน
2. เด็กชายธีรภัทร  สมบัติวงค์
3. เด็กชายหิรัญ  เศวตจันฤกษ์
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาวชลพรรษ  จันทร์กลิ่นหอม
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.6 เงิน 10 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวจิณห์จุฑา  พิทยพิบูลย์
2. นางสาวอารียาพร   ขาวผ่องอำไพ
 
1. นายปราโมทย์   น้ำยาง
2. นายมนต์ชัย  สิทธิจันทร์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวณัฏฐธิดา  จันทศรีสวัสดิ์
2. นางสาวปัทมพร   กิตติบัญชากุล
3. นางสาวศรสวรรค์  ศรีรัตนาพร
 
1. นายชูเกียรติ  ชัยชนะดารา
2. นางสาวรัตนวดี  โมรากุล
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.5 ทอง 4 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา 1. เด็กชายชินกรณ์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายธนพัทย์  แสงทิพย์
3. เด็กหญิงสาวิตรี  มูลสีดา
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ปิดตาละเต
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77.2 เงิน 25 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นางสาวกนกวรรณ์  นันทะวงค์
2. นายวรวิทย์  ศรีชัย
3. นางสาวเพ็ญผกา  สังขพันธ์
 
1. นางสาวกานดา  บุตรแก้ว
2. นางสาวศิริอร  มุสิกเจียรนันท์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 25 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. เด็กชายวชิรวิทย์  เชื้อไทย
2. เด็กชายวทัญญู   สอดศรี
 
1. นายประเสริฐ  โฆษวิฑิตกุล
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 16 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวสิริรักษ์  สันติทวีฤกษ์
2. นางสาวอรยา  วรกิจ
 
1. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
2. นางสาวศรัญญา  พิมพ์สิน
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 47.84 เข้าร่วม 15 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงชะลันตา  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายธนะชัย  ธรรมพร
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 46.42 เข้าร่วม 17 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. เด็กชายธนพร  แก้วดี
2. เด็กชายอันดา  ศรีสัจจัง
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงขวัญจิราพร  บุญผล
2. เด็กหญิงจันทิมา  ดวงจินดา
3. เด็กหญิงณฐอร  ทองหุล
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขยายศรี
5. เด็กหญิงเบญญทิพย์  แสงศรี
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
2. นางสาวธัญลักษณ์  ละอองแก้ว
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.98 ทอง 20 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวจิตติมน  หมั่นบำรุง
2. นางสาวพัทธมน  วาดเขียน
3. นางสาวรัตน์ทัตยา  ปิ่นเสริมสูตรศรี
4. นางสาวสาวิตรี  สุขจิตย์
5. นางสาวอรวรา  โชหนู
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
2. นางสาวธัญลักษณ์  ละอองแก้ว
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 18 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นางสาวจุฑาทิพย์  อรทัย
2. นางสาวธนัชชา  ปัญญสิน
3. นายธิติวุฒิ  ไตรวิทยากร
4. นายบวรเมษฐ์  ปฏิมาพรเลิศ
5. นางสาวสุทธิลักษณ์  มัณฑการ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  อักษรกูล
2. นางสาวลัดดาวรรณ  วันอาวงษ์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 79.64 เงิน 14 โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  ทองเยื้อง
2. เด็กหญิงฐิติยา  เกริกเรืองปัญญา
3. เด็กหญิงพิมพ์รัมภา  วรรธนะวิภาต
4. เด็กหญิงมณฑิตา  สุทธิชูชีพ
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ศิริไกรกุล
 
1. นางสาวประทินพร  แก้วศรี
2. นางสาวกมลภรณ์  คุ้มสุภา
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 76.31 เงิน 33 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 1. นางสาวกรวิภา  แก้วกาหลง
2. นางสาวกุลณัฐ  ชาวนา
3. นางสาวจรัสศรี  ตาทิพย์
4. นายนนทกร  หมอยาดี
 
1. พระวิทยา  ญาณเวที
2. นางอุไร  ปิ่นทอง
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94.75 ทอง 4 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นางสาวกนกวลี  สุภมาตร
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  ศรีษะเนตร
3. นางสาวจุรีรัตน์  ประมวล
4. นายชัยยันต์  เรืองเล็ก
5. นางสาวธนาภรณ์  ตั้งทองสว่าง
6. นางสาวธนาวดี  พอใจ
7. นางสาวธัญชนก  สรึมงาม
8. นายธีรเกียรติ  สัมฤทธิ์ตระกูล
9. นายนนท์ธวัฒน์  ศรีนาคสุข
10. นางสาวนภัสวรรณ  ตั้งทวีวัฒนวงษ์
11. นายปฏิมา  กล่อมกระโทก
12. นางสาวพรชนิตว์  ศรีนิธิศาสตรากร
13. นางสาวพิมพ์ชนก  พรหมชาติ
14. นางสาวสุปรียา  จอกเกล็ด
15. นางสาวอติมา  วงศ์สาโรจน์
16. นางสาวอมรัตน์  ชัมพูชนะ
17. นางสาวโมนารี  วงศ์สาโรจน์
18. นางสาวโสมรัลดา  ทองวัน
 
1. นางประไพ  กลับไชย
2. นางสาวปราณี  ปิ่นแสง
3. นางสาวจรรยา  ธนะนิมิตร
4. นายนินาท  บุญโพธิ์ทอง
5. นายวิญญู  คงสถิตย์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 63 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาวชลธิชา   แซ่เตีย
2. นายชัยนันท์   คำม่วง
3. นายณัฐยศ  โตพงษ์เกษม
4. นายธงทศ  พันธุ์แก้ว
5. นายธนกฤต  แซ่เล้า
6. นายธนาศักดิ์  เจะมะอ๊ะ
7. นางสาวธัญมน  กระวนกิจ
8. นางสาวธีรนาฏ  เทพมุณี
9. นายปรัชญา  จิตวิบูลย์
10. นางสาวปวีณา   พึ่งอำนวย
11. นางสาวพัสวี   ภาณุวงศ์
12. นายพีรพล   โอฬารตระกูล
13. นางสาวภัทราภรณ์   จันทร์สมุทร
14. นายภูธเนศ   สระแก้ว
15. นายวรายุ  เสริมรัตน์
16. นางสาวศิริฉัตร   คงทน
17. นายสิทธิศักดิ์  แสงโสภณ
18. นายหิรัญ  สกุลศรีขจร
19. นายอัครพนธ์  นีรชรานุสรณ์
20. นายเกียรติศักดิ์   ชอบระเบียบ
 
1. นางฆฏนาวดี  มะหะเลา
2. นายศุภชัย  กิ่งรัตน์
3. นางสาวฤดีวรรณ  มาดีกุล
4. นายศุภลักษณ์  สาธิตนาถ
5. นายประวิทย์  หัวใจมั่น
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงสิริกร  อิ่มจงใจรักษ์
 
1. นางสาวปราณปรียา  สุระพล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 30 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นางสาวพร้อมพร  พันธุ์โชติ
 
1. นายนำชัย  นนท์คำภา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.66 เงิน 4 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. เด็กหญิงฑุลิกา  เดชเกตุ
2. เด็กชายวงศธร  พรมมี
 
1. นางสาวกรรณิกา  นาควัชระ
2. นางสาวพัชรี  มาลัยโคตร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายชยุต  ทรัพย์รุ่งโรจน์
2. นางสาวณัฐธิดา  ภู่ภัสสร
 
1. ม.ล.โสภาวรรณ  เอี่ยมชื่น
2. นางกรกมล  มินมุนินทร์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.6 ทอง 13 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นางสาวจิลมิกา  บุญรอด
2. นางสาวณมน  ชื่นวงศ์นาม
3. นางสาวธันยพร  อยู่ปาน
4. นางสาวนันธิญา  ศรีทา
5. นางสาวมุขสุดา  แรงจบ
6. นางสาวรติมา  ชัยศรี
7. นางสาววรินทราย  วิบูลกุล
8. นางสาวสริตา  ธานี
9. นางสาวอารียา  สุตะคาน
10. นางสาวเปี่ยมรัก  บุญโยรส
 
1. นายคนึง  เดชแสงศรี
2. นายอรรณพ  โกวิทวิบูล
3. นายศักดิ์รินทร์  แป๊ะอุ้ย
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 74.5 เงิน 21 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นางสาวครองขวัญ  พงศ์ประจักษ์กุล
2. นางสาวชญานุช  วระมูล
3. เด็กหญิงทัศนีย์  คำนักดิษฐ์
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วิสันเที๊ยะ
5. นางสาวธัญนิชา  จารุรัตน์กิจ
6. เด็กหญิงธารารัตน์  ทากุดเรือ
7. นางสาวนภาพร  ตันโชกี
8. นางสาวนุชวรา  วันดี
9. เด็กหญิงสุกรรณิกา  ตันโชกี
10. เด็กหญิงสุภาพร  ชุ่มแจ่ม
11. นางสาวอรนุช  บุตรสีทา
12. นางสาวอรยา  อึ๊งดำรง
13. นางสาวอรัญญา  หุ่นหลา
14. เด็กหญิงอัญชลี  เรืองศรี
15. เด็กหญิงอารียา  ร่มเย็น
 
1. นายสุทธา  ช่วยแจ้ง
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  เตชอมรศิริ
2. เด็กชายหัสดิน  สาลีลาด
 
1. นางจิราภา  ลิ้มศิริเกียรติ
2. นางวรดา  ศรีอ่อน
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 10 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นายธีรพงษ์  ถนอมยศ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  โพธิ์ลังกา
 
1. นางกนกพร  พุกท่าไม้
2. นางสาวธิดา  ทองแย้ม
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 22 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงฐิติยา  เยาวขันธ์
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนทิวไผ่งาม 1. นายทวีรัชต์  ตรีสุพัฒนศิลป์
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงวิสา  วงค์ธรรมมา
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1. นางสาวอาริยดา  ศรีอัมพร
 
1. นางสาวขนิษฐา  สิงหเพ็ชร์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 19 โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงธนิสร  สร้างไธสง
 
1. นายวันชาติ  นามเกิด
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นายปัญญวัฒน์  มหันตปัญญ์
 
1. นางนวลวรรณ  มุ่งดี
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 45 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงแทนตา  ศิริพร ณ ราชสีมา
 
1. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 17 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นายจักรกฤษณ์  บัวเล็ก
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 45 โรงเรียนฐานปัญญา 1. เด็กหญิงมนัชพร   ปานดำ
2. เด็กหญิงศิริบูรณ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางสาวจิรัฐิติกาล  โอบอ้อม
2. นายนพพล   ฤทธิ์ธาอภินันท์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 35 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอินธิรา  เสนารักษ์
 
1. นายกรัญยศ  ขาวพราย
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 20 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายธิติวุฒิ  จันทร์เปี่ยม
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ฉายแก้วโปร่ง
2. เด็กชายกัมชัย  ตั้งวรางกูร
3. เด็กชายภีมวัจฒ์  ลิ้มโพธิ์แดน
 
1. นางสาวขนิษฐา  สิงหเพ็ชร์
2. นายบุญเทิด  เต็มรักษ์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 1. นายจักรกฤษ  หมั่นดี
2. นายจักรพันธุ์  อินมาลา
3. นายปิยวัฒน์  ชัยปรีชา
 
1. นายกรัญยศ  ขาวพราย
2. นายธนกร  ภูภากรณ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายพลภัทร  บุณยาจิณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายกฤต  รุจิระชุณห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง 16 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กหญิงอรญา  สุขเรือน
 
1. นายอวิรุทธ์  พรจะโป๊ะ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นายศิริพงษ์  มนนามอญ
 
1. นายอวิรุทธ์  พรจะโป๊ะ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87 ทอง 19 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นายสัณหณัฐ  ดนตรี
 
1. นายสุทธภพ  ศรีอักขรกุล
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86.5 ทอง 13 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กชายรังสิมันตุ์  ยันต์มงคล
 
1. นายรณชัย  ถ้ำทอง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86.5 ทอง 14 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นายอนิรุต  หิมะมาน
 
1. นายสุทธภพ  ศรีอักขรกุล
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนรุ่งอรุณ 1. เด็กหญิงณัฐกร  มัศยาอานนท์
 
1. นายเอกภพ  ศรีรักษา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายเนติพงษ์  เพ็ชรแสง
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กชายภาสวิชญ์  สมประเสริฐศรี
 
1. นางสาวสจีย์  ศรีอินทร์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายบัลลังก์  ขันติวรคุณ
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนรุ่งอรุณ 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  สิทธิโชติ
 
1. นายอภิญญาวุฒิ  วิโรจน์เวชภัณฑ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 83.6 ทอง 13 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นางสาวชุตินันท์  น้อยอาษา
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินดา  เจียรจรัสรัตน์
 
1. นายหฤษฎ์  เตือนหทัย
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89.6 ทอง 6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1. นายวิฑูรย์  เนียมนาค
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กชายนันธวัฒน์  สมภักดี
 
1. นายอาสา  เข็มจินดา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นางสาวสุชญา  ภู่แสง
 
1. นายฐาปนัฐ  ธรรมเที่ยง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นางสาวสิริลักษณ์  รูจีพันธ์
 
1. นางสาวภมรรัตน์  โพธิ์สัตย์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายกฤต  รุจิระชุณห์
2. นางสาวจินดารัตน์  จันทร์เสงี่ยม
3. นางสาวชุตินันท์  น้อยอาษา
4. นายบัลลังก์  ขันติวรคุณ
5. นางสาวพรพิมล  โจกกลาง
6. นายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ
7. นางสาวสิริลักษณ์  รูจีพันธ์
8. นางสาวสุชญา  ภู่แสง
9. นายเนติพงษ์  เพ็ชรแสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
2. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
3. นางสาวสุวลักษณ์  นิรามิษ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87.58 ทอง 5 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นางสาวชนกานต์  บุญประเสริฐ
2. นางสาวชุตินันท์  น้อยอาษา
3. นายธนายุต  ศรีตะวัน
4. นายบัลลังก์  ขันติวรคุณ
5. นางสาวพรพิมล  โจกกลาง
6. นายพลภัทร  บุณยาจิณ
7. นายภาณุวัฒน์  สีฟอง
8. เด็กชายรณกร  จตุพรเสถียร
9. นายวรทย์  มลคล้ำ
10. นายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ
11. นางสาวสิริลักษณ์  รูจีพันธ์
12. นางสาวสุชญา  ภู่แสง
13. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มีชื่น
14. นายเนติพงษ์  เพ็ชรแสง
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
3. นางสาวสุวลักษณ์  นิรามิษ
4. นางสาวภมรรัตน์  โพธิ์สัตย์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89.4 ทอง 6 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายกฤต  รุจิระชุณห์
2. นายกฤตธภัทร  ประสพศรี
3. นายธนายุต  ศรีตะวัน
4. นายบัลลังก์  ขันติวรคุณ
5. นางสาวพรพิมล  โจกกลาง
6. นายภาณุวัฒน์  สีฟอง
7. เด็กชายรณกร  จตุพรเสถียร
8. นายวรทย์  มลคล้ำ
9. นายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ
10. นางสาวสิริลักษณ์  รูจีพันธ์
11. เด็กชายสุทธิกร  เกษมุนี
12. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มีชื่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
2. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
3. นางสาวภมรรัตน์  โพธิ์สัตย์
4. นายสุชีพ  เพ็ชรคล้าย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ปิยะนิจดำรง
2. เด็กชายชัชวาลย์  พันธ์สระน้อย
3. เด็กชายชิติพัทธ์  ถนอมทรัพย์โภคา
4. เด็กชายณัฐสุต  ถนอมทรัพย์โภคา
5. เด็กชายธีรวัฒน์  กาวไธสง
6. นายนพณัฐ  คณิตสุทธิวงศ์
7. เด็กชายนันธวัฒน์  สมภักดี
8. เด็กชายบวร  เลิศปิติโกวิท
9. เด็กหญิงปุณยาพร  คล้ายอ้น
10. เด็กหญิงภัทรลดา  พุทธิสมบัติ
11. เด็กชายภาสวิชญ์  สมประเสริฐศรี
12. เด็กหญิงยศรวี  เฮงรวมญาติ
13. นางสาวรมิตา  ยันต์มงคล
14. เด็กชายรังสิมันตุ์  ยันต์มงคล
15. เด็กชายสรินทร์  ชินมิตโต
16. นายสัณหณัฐ  ดนตรี
17. นายสิทธิพล  ศรีมานะสุวรรณ
18. เด็กหญิงสิรินารถ  สุทธิพร
19. เด็กหญิงสุธิมา  สุธาทรัพย์
20. นายอนิรุต  หิมะมาน
21. เด็กชายเกตุเกษม  วัจนะประพันธ์
 
1. นางนวรัตน์  ศรีอักขรกุล
2. นายสุทธภพ  ศรีอักขรกุล
3. นายองอาจ  วงศ์วิริยากร
4. นายธงทอง  สุวรรณะ
5. นายบุญส่ง  เหมือนแย้ม
6. นายรณชัย  ถ้ำทอง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงปพิชญา  มโนรถกุล
2. เด็กหญิงพิพรรษพร  กัญจนมงคลกุล
3. เด็กหญิงวีรยา  ความมานะ
4. เด็กหญิงสิริกร  ธาวนพงษ์
5. เด็กหญิงอรณิชา  เจือแก้ว
6. เด็กหญิงอิสราภรณ์  ใจสมุทร
 
1. นายพงศ์วิทย์  เสาวรส
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นางสาวกุลณัฐ  โรหิตเสถียร
2. นายรัฐศาสตร์  จันดากุล
3. นายศรันเลิศ  ชาวอุบล
4. นายสหกรณ์  หุ้มห่อ
5. นายสหรัฐ  คำมิ่ง
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
2. นางสาวนงนุช  จันทร์แฟง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.5 ทอง 8 โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวกมลชนก  เอี้ยวสกุล
2. นางสาวกฤติยาภรณ์  สนเพ็ชร
3. เด็กหญิงกลันทิกา  อมรวรสิน
4. เด็กหญิงกัญญาภัค  วุฒิรักขจร
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขจิตต์
6. เด็กหญิงกัลยรักษ์  ก้านสัญชัย
7. นางสาวกุลปริยา  พัฑฒพงศ์วัฒน์
8. เด็กหญิงกุลสินี  วาจาสุวิมล
9. นางสาวขนิษฐา  จันทรอิ่มเอิบ
10. นางสาวขวัญนคร  เพชรเย็น
11. เด็กหญิงจิติมา  โฆษิตสุขเจริญ
12. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภิกขุวาโย
13. นางสาวชนัญญา  เมธมโนศักดิ์
14. นางสาวณิชนันท์  เพลินศิลป์
15. นางสาวทักษพร  หมอกยา
16. นางสาวนลินภัสร์  วิริยธนวงศ์
17. เด็กหญิงนันท์นภัส  พรนาวากุล
18. นางสาวปัณฑารีย์  โสภิพงษ์
19. นางสาวปิยธิดา  วงศ์สุวรรณ
20. นางสาวปุณญาวีร์  ลิ้มนิธิธรรม
21. นางสาวพรชิตา  มณีภาสวรเดช
22. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แซ่ลิ้ม
23. นางสาวพัณณิกา  นนท์ธีรกร
24. นางสาวพิชชาพร  เพชรี
25. นางสาวพิชชาภา  เพชรี
26. นางสาวพิมพ์ดาว  พวงพิลา
27. เด็กหญิงภัทรพร  อัศวเลิศปัญญา
28. นางสาวลลิตา  งามมโนพรชัย
29. เด็กหญิงวรภัทร  วีระเมธี
30. นางสาววรศรัณ  ศรแจ่ม
31. นางสาวศุภาวีร์  ธีระโชติวัฒน์
32. เด็กหญิงสิริกมล  รัตนาวากุล
33. นางสาวสุกฤตา  นาคน้อย
34. เด็กหญิงอติญา  อรุณเนตร
35. เด็กหญิงอารยา  สุรทานต์นนท์
36. เด็กหญิงเพ็ญรตี  สีชื่น
37. นางสาวโยษิตา  จันทชีวกุล
 
1. นายจู้ตั้น  ชนะวรรณโณ
2. นางสาวโสภา  นาคทอง
3. นายสกล  วงษ์มั่น
4. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  สายประยงค์
5. นายอนุพงษ์  ศรีทินกร
6. นางสาวดวงรัตน์  ชีววิวรรธน์
7. นายวันชาติ  นามเกิด
8. นายวีระศักดิ์  โชติรัตนศักดิ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.25 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นายกิตติภพ  ใจตาบ
2. เด็กชายกิติศักดิ์  เสือเงิน
3. เด็กหญิงขนิษฐา  อ่อนฉ่ำ
4. นางสาวขนิษฐา  เทียนสุข
5. เด็กชายจักรพันธ์   อินทรศร
6. นางสาวจารุฉัตร  ฉัตรธงชัย
7. เด็กหญิงชนกกานต์  วิเศษโส
8. เด็กหญิงชนิกานต์  ปิดตามานัง
9. นางสาวชนิพัณณิน  นิยมจันทร์
10. นางสาวชุติมา  เมินหา
11. เด็กหญิงณัฐฐิยา  เอี่ยมยิ้ม
12. นายณัฐพล  ทองโต
13. เด็กชายธนดล  วงษ์สุวรรณ
14. เด็กชายนววิช   ตนประเสริฐกุล
15. เด็กหญิงนิลุบล  พวงสุก
16. เด็กชายปณต  คล้ายจินดา
17. นางสาวปภัสรา  พ่วงเปีย
18. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รอดเจริญ
19. นางสาวภคมน  กลิ่นอาจ
20. นายภวัคร  วรสันต์
21. นางสาวภัทรรักษ์  บัวขวัญ
22. เด็กชายวัชรัตน์  อ่อนแสง
23. เด็กชายวัฒน์  สุรินทร์แก้ว
24. นางสาววันทนา  ก่อธรรมเจริญ
25. นางสาวศิรินทร์ภรณ์  อินทร์มณี
26. นางสาวศุภรดา  เสริมสาธนสวัสดิ์
27. นางสาวสิรีธร  ปิยภัณฑ์
28. นางสาวสุพิชชา  วะรงค์
29. เด็กหญิงสุภาพร  เพ็งสุวรรณ
30. นางสาวสโรชา  เครือเพ็ง
31. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญศรี
32. นางสาวอรทัย  บรรเลงส่ง
33. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ทองสัจจา
34. เด็กหญิงเบญญทิพย์   รุ่งอินทร์
35. นางสาวเยาวรัตน์  แก้วดวงดี
36. นางสาวไอรินลดา  สุทธิโรจน์รักษา
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
2. นายยุทธชัย  โคตรหนองปิง
3. นายศตนันท์  เรืองจรูญ
4. นางสาวอทิตยา  ศรีประเสริฐ
5. นางขวัญชนก  ชนะภามาศ
6. นายมงคล  อรุณฉาย
7. นายชาญศิลป์  นันโท
8. นายมนัญชัย  ปิยรัตน์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. เด็กชายสุรัตน์  บุญมีทวี
 
1. นายสมบูรณ์  ศรีลุปะบาต
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง 6 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นายณัฐพงษ์  คัดทะจันทร์
 
1. นางสาวสุวิมล  ช้างแจ้ง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงศุภกรานต์  ประกอบเพชร
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวลวัศย์สร  พลายสวาท
 
1. นายพงศ์วิทย์  เสาวรส
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. เด็กชายปัญจพัฒน์   ศิริกรกุลวัฒน์
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 12 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นายนภา   บุระเนตร
 
1. นายวิชรัชต์  นามสีลี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง 25 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขยายศรี
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวญาสุมินทร์  ฤทธิ์มนตรี
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 1. เด็กชายธนพัฒน์  วงศ์โคทอง
 
1. นายวิชาญ  ชินานนท์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.33 ทอง 5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 1. นายธนาณัฐ  สุวรรณนาค
 
1. นายธนัช  แจ่มจำรูญ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  เรืองตระกูล
 
1. นายพงศ์วิทย์  เสาวรส
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 32 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวอนัญญา  ธนะรุ่ง
 
1. นายพงศ์วิทย์  เสาวรส
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง 10 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา 1. เด็กชายจิรายุทธ  ชูดำ
 
1. นางสาวชุลีพร  สุ่มมาตย์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 61.33 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1. นายนพรุจ  สุขเพ็ชรี
 
1. นางสาวปัทมา  สุรินทร์อาภรณ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงศุภกรานต์  ประกอบเพชร
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวลวัศย์สร  พลายสวาท
 
1. นายพงศ์วิทย์  เสาวรส
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87.66 ทอง 6 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ท้วมเสงี่ยม
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  แซ่เจียม
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กาญจนพันธุ์
4. เด็กหญิงกัญญ์สินีณัฐ  เปลี่ยนวงษ์
5. เด็กหญิงกิดาการ  พานุรัตน์
6. เด็กหญิงขนิษฐา  สังข์ทอง
7. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญทัน
8. เด็กหญิงจาศิณันภ์  อินทรเนตร
9. เด็กหญิงจุฑามาศ  วัฒน์พานิช
10. เด็กหญิงชญานิศ  วงสีลา
11. เด็กหญิงธนกร  ปั้งเงิน
12. เด็กหญิงนันทิชา  กลัดสำเนียง
13. เด็กหญิงบงกช  อำพาส
14. เด็กหญิงบุณยานุช  แก้วชาลี
15. เด็กหญิงปนัดดา  มิ่งขวัญ
16. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีวรษา
17. เด็กหญิงปริฉัตร  เชื้อฉ่ำหลวง
18. เด็กหญิงปริญญาพร  รำแพน
19. เด็กหญิงปรีญฉัตร  จวนรุ่ง
20. เด็กหญิงปรียาดา  ห้องกุหลาบ
21. เด็กหญิงปาณิสรา  รื่นทิม
22. เด็กหญิงพบูเรศ  รักเดช
23. เด็กหญิงพรรณพสา  เผ่าพงษ์
24. เด็กหญิงพันวษา  จำปาทอง
25. เด็กหญิงมณีรัตน์  ภู่อ่อน
26. เด็กหญิงรินรดา  ทิพย์กองลาด
27. เด็กหญิงวรรณศิริ  วันไว
28. เด็กหญิงวริศรา  บัญชีเจริญ
29. เด็กหญิงศุภรัตน์  นาหนองบัว
30. เด็กหญิงสุทธิษา  สอนเสนา
31. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มิ่งทองคำ
32. เด็กหญิงสุภิสรา  รอดสุโข
33. เด็กหญิงสุภิสรา  รอดสุโข
34. เด็กหญิงอภิญญา  เติมต่อ
35. เด็กหญิงอรดา  พิบูลย์ศิลป์
36. เด็กหญิงอาริสา  ยือรัมย์
37. เด็กหญิงอารีภรณ์  จันทร์หอม
38. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ธงสันเที๊ยะ
39. เด็กหญิงเมธาวี  ภักดี
40. เด็กหญิงแสงอรุณ  ทั่งสุข
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
2. นายศุภกิจ  จำรัสสมบูรณ์
3. นางสุทิน  สิริโยธิน
4. นายประพันธ์   ลือชัยคาม
5. นายพงศ์พิพัฒน์   ทองสหธรรม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 1. นางสาวกุลจิรา  ขุมเพชร
2. นางสาวกุลิสรา  สระทองวี
3. นางสาวจุฑามณี  สิงห์ใหญ่
4. นางสาวจุไรลักษณ์  ป้องเกษม
5. นางสาวชลธิชา  ศรีสงคราม
6. นายชัยชนะ  แซ่พร่าน
7. นางสาวณีรนุช  เกื้อกูล
8. นางสาวดวงดาว  ช่วยเล
9. นางสาวทิพานัน  สาตรพันธ์
10. นายธนาณัฐ  สุวรรณนาค
11. นางสาวธมกร  เพ็งคำ
12. นางสาวนิตยา  แซ่ลี
13. นางสาวบุษบา  เตน่า
14. นางสาวบูชุ  หมื่อแล
15. นายปฐมพงศ์  สิงห์น้อย
16. นางสาวปรายฟ้า  โรจน์ธนากร
17. นางสาวปวีณา  พันธ์สุข
18. นางสาวพร  แซ่จ๊ะ
19. นางสาวพัชรีพร  บุญพงษ์
20. นายพิจิตร  บัวงาม
21. นางสาวพิมสาย  บุญปัน
22. นายพีรพงษ์  ลีอุดมโชติ
23. นายพีรพล  ฤทธิ์เนติกุล
24. นายภาคภูมิ  รัตนเสถียร
25. นางสาวภาวิดา  วิไล
26. นางสาวมธุชา  จิตวรนาถ
27. นางสาวมูซอ  รุ้งแสง
28. นายวจีโรจน์  สารขัติ
29. นางสาววรรณา  การุณบริรักษ์
30. นางสาววรรธยา  ญาตินันทกิจ
31. นายวัฒนา  ปัญญาแดง
32. นางสาววาทิตา  พริ้งเพลิด
33. นายสมคิด  ศิริวิภา
34. นายสิริพงษ์  แซ่สง
35. นางสาวสิริวิภา  วงษ์พฤกษา
36. นายสุชาติ  สฤษดิ์ทองกุล
37. นายสุรศักดิ์  ดงยะโสภา
38. นายอนันต์  ณรงค์ชัย
39. นางสาวอนุธิดา  ต้องเดช
40. นางสาวเนตรชนก  วติวุฒิพงศ์
 
1. นายกนก  เรืองอนุสรณ์
2. นายธนัท  แจ่มจำรูญ
3. นายยงยุทธ  วรรณสาธพ
4. นายจิโรจ  จิรวนิช
5. นางเบญจา  สุขจันทร์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายชนาธิศ  ชัยนิวัติ
2. เด็กชายณัฐพล  อยู่เป็นสุข
3. เด็กหญิงนก  ชุ่มสิงห์
4. เด็กชายนัฐพล  ก่อเกื้อสืบสาย
5. เด็กหญิงปนัดดา   ชูสาย
6. เด็กชายราชันย์  ขจรสมบัติ
7. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีสมาน
8. เด็กหญิงสุพัตรา  มาปัน
9. เด็กหญิงอภิญญา  บุญวิเศษ
10. เด็กหญิงแพรเพ็ชร  ศรีประทีป
 
1. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
3. นางสุดใจ  สาครอร่ามเรือง
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง 26 โรงเรียนมหรรณพาราม 1. นายคณิน  สินธพเรืองชัย
2. นางสาวจณิสตา  กลับทับลัง
3. นางสาวจันทราทิพย์  พงษ์เฉลียว
4. นายฑิฏิพันธ์  หงษ์ดำ
5. นางสาวนิธิมาศ  นิธิวัฒนา
6. นางสาวปรียานุช  นุ่มมีศรี
7. นายวรายุทธ  รักพงษ์
8. นายวศิน  นิ้มเจริญโรจน์
 
1. นางสาวอารีวัลย์  บุญยัง
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 71.31 เงิน 18 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญราศรี
2. เด็กหญิงจามีกร  เรือนคง
3. เด็กหญิงณิชากร  สถิตพรบรรพต
4. เด็กหญิงธนาภา  งานดี
5. เด็กหญิงนก  ชุ่มสิงห์
6. เด็กชายนภสินธุ์  มานิล
7. เด็กชายนัฐพล  ก่อเกื้อสืบสาย
8. เด็กชายราชันย์  ขจรสมบัติ
9. เด็กหญิงวีรดา  พีชสิงห์
10. เด็กหญิงสุพัตรา  มาปัน
11. เด็กหญิงอภิญญา  บุญวิเศษ
 
1. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
2. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
3. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
4. นางสุดใจ  สาครอร่ามเรือง
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.64 ทอง 4 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวกานต์พิชชา  แหวนวงศ์
2. นางสาวณฐมณฑ์  งามกนก
3. นางสาวณัฐกฤตา  เลิศพงษ์อารยะ
4. นางสาวณัฐชานันท์  จารุอัครพัฒน์
5. นางสาวสุชัญญา  ชื่นตา
6. นางสาวเมษินีย์  มั่นอาจหาญ
 
1. นางเบญญลักษมิ์  ตุลยสุวรรณ
2. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
3. นางสาวจุฑามาส  ก่อสุวรรณ
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 29 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลพร  ศรีแจ่ม
2. เด็กหญิงกุลพรภัสร์  เอกพงษ์อาริยะ
3. เด็กหญิงจินตา  เจนสัจวรรณ์
4. เด็กหญิงณัฐฤทัย  ราชแผ้ว
5. เด็กหญิงปารดา  รัชพันธุ์
6. เด็กหญิงพธูรัฐ  อยู่พร้อม
7. เด็กหญิงพลอยไพลิน  โค้วตระกูล
8. เด็กหญิงรมิตา  เทวหสกุลทอง
9. เด็กหญิงสรัญพร  หาวารี
10. เด็กหญิงอัญรัตน์  สินธพเรืองชัย
11. เด็กหญิงแก้วกัลยา  ทัศนวิสุทธิ์
 
1. นางสาวจุฑามาส  ก่อสุวรรณ
2. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
3. นางเบญญลักษมิ์  ตุลยสุวรรณ
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวจุฑาภา  บุญศิริชัย
2. นางสาวณัฐกานต์  สุทธิสอาด
3. นางสาวธนิษฐา  สุกกล่ำ
4. นางสาวพรพนารัตน์  ส้มฉุน
5. นางสาวรุจิรัฎฐ์  เพชรแสงใสสกุล
6. นางสาวสริญญ์  นิธิกุลตานนท์
7. นางสาวสินีภัคฐ์  พรหมชัยวัฒนา
8. นางสาวเมษินีย์  มั่นอาจหาญ
 
1. นางเบญญลักษมิ์  ตุลยสุวรรณ
2. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
3. นางสาวจุฑามาส  ก่อสุวรรณ
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  หันทำเล
2. เด็กหญิงคณสมน  อภิการสกุลชัย
3. เด็กหญิงจิดาภา  แสงอังคนาวิน
4. เด็กหญิงจินต์จุฑา  กลิ่นหอม
5. เด็กหญิงชนัญชิดา  รักพงษ์
6. เด็กหญิงชวัลญา  ภวังคนันท์
7. เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญหาญ
8. เด็กหญิงพรพรรณ  วัชชวัลคุ
9. เด็กหญิงภัณฑิรา  พลยะศรีสวัสดิ์
10. เด็กหญิงวีรินทร์  ภัทรพิทักษ์
 
1. นางสาวจุฑามาส  ก่อสุวรรณ
2. นางเบญญลักษมิ์  ตุลยสุวรรณ
3. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวชญาณี  ดอกจันทร์
2. นางสาวชญาณ์นันท์  ชนินทร์ตระกูล
3. นางสาวทัศพร  พัฒนภาศัย
4. นางสาวธนิษฐา  สุกกล่ำ
5. นางสาวนัทธมน  หัวใจ
6. นางสาวประภาวรินทร์  นิจวิภาศิริกุล
7. นางสาวพภัสสรณ์  จารุอัครพัฒน์
8. นางสาวพรพนารัตน์  ส้มฉุน
9. นางสาวเพิร์ลรดา  งามรุ่งศิริ
10. นางสาวเมษินีย์  มั่นอาจหาญ
 
1. นางเบญญลักษมิ์  ตุลยสุวรรณ
2. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
3. นางสาวจุฑามาส  ก่อสุวรรณ
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นายนทีธร  อยู่บุรี
2. นายนิรันดร์  ประจวบสุข
3. นายวัชราวุธ  บุญเรือง
4. นายอภิรักษ์  อมรสวาทศิลป์
5. นายเดชาพล  เพ็ชรโรจน์
 
1. นายจักรินทร์  โอวาทมหาศิลป์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 43 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กชายรัตตพล  อนันต์สิริภูมิ
2. เด็กหญิงสุชาดา  ตู้เพชร
 
1. นายจักรินทร์  โอวาทมหาศิลป์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 69 ทองแดง 25 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กชายไทเลอร์  เชฟแบสเตียน โคล
 
1. Mr.Jeffrey  Roberts
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวอินทิรา  โชติวุฒิ
 
1. นางสาวกาญจนา  วุฒิศักดิ์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 98.5 ทอง 4 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  สุภานันท์
 
1. Mr.Andrew  Brain Evans
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวรัญชิดา  ยุกแผน
 
1. นางสาวอาทิตยา  ศรีสุขคำ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73 เงิน 47 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วไวยุทธิ์
 
1. นางสาวธีรนุช  สังขศรี
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.6 ทอง 30 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาวชุติกาญจน์  คัมภีร์
 
1. นางสาวสมฤดี  พิมูลชาติ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89.16 ทอง 6 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กชายสัณห์ชยพล   ลิ่วเกษมศานต์
 
1. นางฐิติรัตน์   แจ้งคำ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 93.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทิวไผ่งาม 1. นางสาวพุธิตา  ดอกพุฒ
 
1. นายเมธาวิน  แสงมาศ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐทริกา  พลอยเกษม
2. เด็กหญิงนพวรรณ  คุณสาร
3. เด็กหญิงนวพรรณ  คุณสาร
4. เด็กหญิงอรปรียา  อนันตวิไลเลขา
5. เด็กหญิงเปรมศิรา  รักเรียน
 
1. Mr.Renato  JR Lantacon
2. Ms.Shellynin  Loriezo Sinfuego
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นางสาวกิตติภัส  ทรัพย์ชูกุล
2. นางสาวธนัชชา  บุญกันภัย
3. นางสาวพรสินี  จิตรโรจนรักษ์
4. นางสาวสุทธิดา  วีระโยธิน
5. นางสาวอติกานต์  ลักษณะกุลบุตร
 
1. Mr.Allan  Balceta
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวเพ็ญยุพา  สุวรรณดารา
 
1. นางสาวบุศรินทร์  หงษ์ทอง
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87.67 ทอง 15 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  หวังนิเวศน์กุล
 
1. นางสาวปัทมา  ฮูเซน
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 79.67 เงิน 25 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นางสาวสุวิมล  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  ชะม้ายกลาง
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 78.99 เงิน 11 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงอุสนา  ศรนารายณ์
 
1. นางนิตย์นาถ  ทวีตั๊งตระกูล
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นางสาวกัญญา  มะโนแสง
 
1. Mr.Kazuya  Watanabe
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กชายปุณยพัฒน์   ธนะสมบูรณ์
2. เด็กชายศุภวิชญ์   ลิ้มประเสริฐ
 
1. นางนริศรา   มาลาธร
2. นางสุพร  ปาละวงศ์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 26 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายคีรี  คีรีวัฒน์
2. นายสรวิศ  วัดจินดา
 
1. นายธวัชชัย  ดีรัมย์
2. นางสาวเจียรนัย  โพธิ์ประสิทธิ์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กชายกฤติภาส   ชิโนรักษ์
2. เด็กชายชัยธนโชติ   วงศ์ธนารุจน์
3. เด็กชายธนานนท์   ชาวโพงพาง
4. เด็กชายนพรัตน์   เผ่ามงคล
5. เด็กชายปนพ   เอี่ยมลือนาม
6. เด็กหญิงปริญา  รักษาศรี
7. เด็กชายวุฒิกร   เจริญทรัพย์ศรี
8. เด็กชายวุฒิชัย   วุ่นฉิม
 
1. นายภูธร  บ้านเนิน
2. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์
3. นายพรพิทักษ์  จุดเพ็ชรแจ่ม
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 5 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายกฤตธภัท  ประสพศรี
2. นายชาญวิทย์  เจิมสุวรรณ
3. นายธนพงษ์  เนตรสกุล
4. นายธัญญะ  มาสถิตย์
5. นายพิพัฒพงษ์  ไชยนันท์
6. นายภูธเรศ  ภัทรประพัทธ์
 
1. นายนิรุติ   ศรีดาวเรือง
2. นางปริญญรัตน์  พลวิชัย
3. นายโกศล  สุขประเสริฐ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 75.5 เงิน 27 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นางสาวขนิษฐา  แซ่ตั้ง
2. นายดนุเดช  เมืองมา
3. นางสาวธัญญธร  แก้วบ้านแพ้ว
4. นางสาวปริชมน  พูลถิ่น
5. นายมาฆะ  จะค่า
6. นางสาวรัตนาวดี  จันทร์งาม
7. นางสาวศศินา  อยู่ดี
8. นางสาวศิริพักตร์  พึ่งนุสนธิ์
9. นายสรนันท์  ทัพนันท์
10. นางสาวสุรางคนางค์  พันธ์มณี
 
1. นางสาวกฤติยาณี  เจริญลอย
2. นางสาวจรรยา  ธนะนิมิตร
3. นางสุวภา  ลีละศิธร
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 6 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. เด็กหญิงชุติญาดา  โชติวรอนันต์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ธิติวงศาอุดม
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  เภกะนันทน์
4. เด็กหญิงวิมลวรรณ  จิตติพรไพศาล
5. เด็กหญิงอรอนงค์  คำดี
 
1. นางรุวจี  บุญมาศ
2. นางสาวยุพาวรรณ  เหมือนเงิน
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 72.5 เงิน 27 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นางสาวณัฐมน  หันหาบุญ
2. นางสาวดลฤดี  น้อยคูณ
3. นางสาวนพมาศ  เทียนแก้ว
4. นางสาวนภัสวรรณ  สิทธิสาริกิจ
5. นางสาววรรณพร  กลั่นจิตร
 
1. นางวาสนา  บำรุงเมือง
2. นางสาวยุพาวรรณ  เหมือนเงิน
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 1. เด็กหญิงปณิตา  ต่างทอง
2. เด็กหญิงพิณรินทร์  สมมุติ
3. เด็กหญิงวรรณลักษ์  สุขสำราญ
 
1. นางสาวชูศรี  ทีปสร
2. นางสาวบานชื่น  สุนทรมาลัย
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 1. นางสาวจิตรลดา  ชัยภักดี
2. นางสาวณัฐกุล  คำพินิจ
3. นางสาวศศลักษณ์  ศรุติสุต
 
1. นางประกายรัตน์  ทองอยู่
2. นายสุภ์ชาต  สะอิมิ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.33 ทอง 7 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 1. เด็กหญิงชนิตา  คำเจริญ
2. เด็กหญิงปภัสรา  ชูปัญญา
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  วิชัยดิษฐ์
 
1. นางณัฐธนพร  เชาวปานนท์
2. นางสาวพรธารา  แสงศรี
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 76.4 เงิน 27 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 1. นางสาวฐิติรัตน์  ยุคไกรฤกษ์
2. นายสมชาย  มาตะรักษ์
3. นายอดิศักดิ์  สรเสนา
 
1. นางสาวชูศรี  ทีปสร
2. นายฉัตรชัย  เสนผ่าน
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74.88 เงิน 27 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศิริพร
2. เด็กหญิงวิมลณัฐ  นนทศิริ
 
1. นายสุปัญญา  ยังศิริ
2. นางสาวพิจิตรา  ศิริวัฒน์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กชายวรภัทร  ใบบัว
2. เด็กชายอดิศร  สอนกล่อม
 
1. นายเลิศพงศ์  ยงกิจเจริญลาภ
2. นายเอกชัย  ตะบองเหล็ก
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 19 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 1. นางสาวชลกานต์  รัชตะวาณิชย์
2. นางสาวเบญจวรรณ์  จันทร์เวียง
 
1. นางสาวภัทธิยา  การมาสม
2. นายศวิษฐ์  วีระยุทธวัฒนะ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 25 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กชายกฤตณัฐ  ซื่อสุวรรณ
2. เด็กชายคณาพงษ์  ศิริประชัย
 
1. นายนิติ  ศุภรานันท์
2. นางสาวพรรณิภา  บุตรเอก
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 21 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นายกษิดิ์พิชญ์   วีระกุล
2. นายพรโชค  ศิริทรัพย์กุลชัย
 
1. นางสาวนิตยา  เพชรน้อย
2. นางอุทุมพร   ชื่นวิญญา
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กหญิงณัฐกันต์  กิตติพงษ์พัฒนา
2. เด็กชายธนกร   ศรียาภัย
 
1. นางสาวฐิตาพร  ธัญญผล
2. นางกัลยา  ช่องชนิล
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  นนทสวัสดิ์ศรี
2. เด็กหญิงวรุณรัตน์  หงษ์ศรีจินดา
 
1. นางสาวฐิติภัทร  ทองมา
2. นางสาวนฤมล  อัมรินทร์รัตน์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72.3 เงิน 42 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กชายณฐกร  หล่ำพร้อย
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  พรมเมตตา
 
1. นางสาวฐิตาพร  ธัญญผล
2. นางสาวศิริขวัญ  จันทร์พันธ์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 40 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 1. นางสาวภัชรา  ประทุมมาลย์
2. นายสุรณรงค์  เปี่ยมแจง
 
1. นายซุปเป้อร์  สุกันทา
2. นายสิทธา  นามณี
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง 12 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. นายพิรุฬห์  แสงใส
2. นายไชยภัทร  ตันติวรโชติ
 
1. นางสาววัณณิกา  สุขะปุณพันธ์
2. นายถวัลย์  พรหมนรกิจ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวภารัชวีร์  ภูมิิมาศ
2. นางสาวสุธิดา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวรุ่งฟ้า  สุขใส
2. นายสุปัญญา  ยังศิริ
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กชายนพดล  ขำน้อย
2. เด็กหญิงพิชญาภา  โกเทริปู
3. เด็กหญิงพิชยา  ทีดี
 
1. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
2. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม
 
149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นายธรรมนูญ  วันชะเอม
2. นายพีรพงษ์  คำสงคราม
3. นายพีระกานต์  เกรียงศรี
 
1. นางสุรนาฎ  ลือศิริวัฒนา
2. นายศิลปชัย  หิมะกลัส
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 33 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 1. นายสราวุธ  ราชจันทร์
2. นายอภิสิทธิ์  เอื้อมงคลานนท์
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นางสาวสิริวรรณ  ตันชูชีพ
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 52.2 เข้าร่วม 37 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กชายจิรา  ซาลวาลา
2. เด็กชายชวกร  สกุลนูน
3. เด็กชายภาณุพงศ์  เอี้ยงชะอุ่ม
 
1. นางสาวสุภี  ชาคริตบุษบง
2. นายประเสริฐ  อภิวงค์
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นายนายธนาพงษ์  สิทธิโชคตระกูล
2. นายนายปรินทร์  เมปริญญา
3. นายนายสิรภพ  ลิ้มประไพพงษ์
 
1. นายไพบูลย์  ปัทมวิภาต
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 74 เงิน 28 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กหญิงปริยากร  พรสุทธิพันธุ์
2. เด็กหญิงรัฎฐภรณ์  คล้ายทอง
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  นำทีมพูนทรัพย์
 
1. นางอรทัย  อนุสิทธิ์
2. นางสาวณัฐกฤตา   ดีดศรี
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 69 ทองแดง 32 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นางสาวมณีกาญจน์  กรองรัตน์
2. นางสาวศรินธร  วชิรวิทยากุล
3. นางสาวอุไรวรรณ  ประคองวงศา
 
1. นางอรอนงค์  เพ็งตะคุ
2. นางสาวรัชนี  นารถเจริญกิจ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 10 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายพีรณัฐ  สุภาพร
2. เด็กหญิงภคพร  อุดมโชคภิญโญ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พรหมเสน
 
1. นางสาวพิชญา  ตริสกุล
2. นางนิตยา  กฤทศิลป์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 22 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวณิชนันทน์  เจียงวัฒนชัยกุล
2. นางสาวธนาภรณ์  ซิ้มสกุล
3. นางสาวประติภา  วิเศษสิงห์
 
1. นางอุทัยวรรณ  นิลดำ
2. นางสาวภาณุตา  อุทุมพร
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กหญิงกนกนาถ  นพบาล
2. เด็กหญิงจีรพรรณ  จันทร์ศิริ
3. เด็กหญิงปนัฏฐา  พุ่มแสง
4. เด็กหญิงปรีชญา  มัดทองหลาง
5. เด็กหญิงปาณิศา  นิมากรณ์
6. เด็กหญิงวรัญญา  บุญวิเศษ
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นางลักษ์ธเนตร  สุริยะเรืองรัศมี
3. นางผ่องพรรณ  จิรเกียรติโชดก
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 76 เงิน 35 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวชลธิชา  ศรีฤทธิ์
2. นางสาวธันยา  ทองชั้น
3. นางสาวภัคจีรา  บุญสืบวงษ์
4. นางสาวรัตตินันท์  พัชรวุฒิพันธุ์
5. นายศิริพล  หวังสิทธิเดช
6. นางสาวอนัทธิภา  ศรภักดี
 
1. นางสุวรรณ์  หัถมารถ
2. นางละมูล  ชมเดช
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 30 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงชญานิศ  ตั้งภาธร
2. นางสาวธัญสิริ  สิงคะปะ
3. เด็กหญิงภรสุภา  สมบัติศิริ
 
1. นางสาวมาลัย  เกื้อกิจ
2. นางสาววนิดา  ชมมาลี
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81 ทอง 23 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 1. นายณัฐพงศ์  ปรีอปรัง
2. นายตุลธร  ก้องไตรภพ
3. นายพีรวุฒิ  จงศุภนิมิต
 
1. นางวรารัตน์  พูลมี
2. นางสาวจิราวดี  โคตรภูมี
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.4 ทอง 17 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 1. เด็กหญิงกนกอร  บัวแดง
2. เด็กชายยุทธวิชัย  วรรณวงศ์
3. เด็กหญิงศิริแก้ว  ผกาแดง
 
1. นางจุฑามาส  โกมลมรรค
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง 23 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นางสาวศรัณยา   แสนรัง
2. นางสาวศิณีนาถ  ไทยสวี
3. นางสาวอรญา  รุ่งโลหะเรืองรอง
 
1. นางสุนันทา  ไพศาลศิลป์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81.6 ทอง 26 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายกฤตเมธ  ลิมปิวัฒนาภรณ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีกันชัย
3. นายชยมงคล  วิจิตรไพศาล
 
1. นางสาวสว่างจิต  โค้วบุญงาม
2. นางสาววิภาดา  ไหมทอง
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.6 ทอง 5 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  สารสังข์
2. เด็กหญิงปิ่นไพร  ยอดบัว
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  ศรีทัศน์
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีโสธร
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 1. นางสาวจริยา  มูสิกสังข์
2. นางสาววิภาดา  แซ่โล่ง
3. นายอภิสิทธิ์  เชิดพานิชย์
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีโสธร
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  เรเรือง
2. เด็กหญิงปนิดา  ดวงแข
3. เด็กหญิงรัตนวลี  พิพัฒธากรณ์
 
1. นางชญาน์นันท์  ไกรเลิศมงคล
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 1. นายนิตินัย  ภูดี
2. นางสาวรัตนาภรณ์  แสร์ภู่
3. นางสาวเบญจมาศ  พรมภักดี
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีโสธร
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1. เด็กชายธนัท  แสงกิ่ง
2. เด็กชายธัชพล  ทรรทรานนท์
3. เด็กชายนรภัทร  สินขุนทด
 
1. นายวิจารณ์  โตอ่อน
2. นางเพ็ญนภา  โตอ่อน
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวทวินันท์  ดั่งดาวดึงส์
2. นางสาวพัชมณฑ์  เผือกเอม
3. นางสาวอภิชญา  ตันพิชัย
 
1. นางสุมาลี  ตัณฑัยย์
2. นายวิทวัส  ปงใฝ่
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นายศราวุฒิ  ชูยศ
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร
 
171 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชายภูพฤกษ์   มงคลจักรวาล
2. เด็กชายสุรพงษ์   สร้อยเกษร
 
1. นางสาวสุวาที  ทองจีน
2. นางอังคเรศ  อิทธิปาทานนท์
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 77.34 เงิน 9 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  นพดุลย์เดช
 
1. นางสาวณฤภัค  อาจวัตร์
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กชายธีรัตม์  สุนทโรทก
 
1. นางสาวทัศนีย์  เฉลิมศักดิ์
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกิตติกา  ธงอาษา
 
1. นางสุลัดดา  เฟื่องธนภูมิ
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชายปฐมพงษ์   โรจน์กมลไชย
 
1. นางอังคเรศ  อิทธิปาทานันท์
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. นางสาวสุรภา  สนองผัน
 
1. นางสาวชฎาพร  สกุลสม
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจุฑามาศ  กลิ่นขจร
 
1. นางสาวชญาภรณ์  สงครามรอด
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. นายอนุสรณ์  ใจล้อม
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. นายธนาตย์  ราชู
2. เด็กชายสิริโภค  สิงห์อำพันธุ์
 
1. นางสาวชฎาพร  สกุลสม
2. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ