สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวปริชมน  คงคล้าย
 
1. นางเพชราภรณ์  มิ่งเมือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวปภัสสร  ยลโสภณ
 
1. นางจุฑารัตน์  ภู่สวด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85.6 ทอง 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงทักษพร  มวลทอง
 
1. นางนงนภัส  โตขำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.4 เงิน 37 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวพรกมล  ตันธนศักดา
 
1. นางวลี  สุมิพันธ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70.8 เงิน 19 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  วัฒนวรางศิกูร
 
1. นางสาววรางคณา  ชั่งโต
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 79.4 เงิน 30 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวรุจิภาส  ไชยแว่น
 
1. นางอุษณีย์  ด่านกุลชัย
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.08 เงิน 23 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงภภัทร์ฉัตร  ม่วงปั้น
2. เด็กหญิงวริศรา  จันเมธากุลวัฒน์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  เหล็กใหล
 
1. นางจริยา  ขนิษฐบุตร
2. นายวีรภัทร  ศุภรสิงห์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.79 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  ปิ่นสิรานนท์
2. นางสาวอัจฉรา  วิเศษสินธุ์
3. นางสาวอำนวยพร  พรหมอินทร์
 
1. นางชณากานต์  ศิลปรัศมี
2. นางสาวศิริพร  รอดเกิด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กหญิงจันทวรรณ  ไข่ช่วย
2. เด็กหญิงวิชุดา  แตงอ่อน
 
1. นางสุรางค์  ทองเพชร
2. นายชาตรี  กิ่งวงษา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 70.6 เงิน 25 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวกุลสินี  อ่วมสวัสดิ์
2. นางสาวภูษณิศา  ทองรักษ์
 
1. นางสุรางค์  ทองเพชร
2. นายชาตรี  กิ่งวงษา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายวราเมธ  นุ้ยเพียร
 
1. นางสาววรรณรัตน์  โปษกานนท์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวนัจกร  อยู่หุ่น
 
1. นายสุชาติ  พละเสวีนันท์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 74.5 เงิน 30 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นางสาวจันทรกานต์  พิมพ์รัตน์
2. นางสาวนัชชา  สังข์นาค
3. นางสาวพรสวรรค์  ตุ้มฉิม
 
1. นางสาวพรรธน์ชญมน  ทวีศักดิ์
2. นางนรารัตน์  จีนแสร์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 77.8 เงิน 6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายก้องภพ  ทองนาค
2. เด็กชายรัญชน์  จันนา
3. เด็กชายหัสนัย  นิ่มแก้ว
 
1. นายกิตติพงศ์  สมรัตน์
2. นายหัษฎายุ  กองพอด
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวกรชนก  สรวิสูตร
2. นางสาวกัลยรัตน์  ถาวรวงศ์
3. นางสาวอุไรพร  อักษร
 
1. นายสุรศักดิ์  โพธิ์นิล
2. นางสาวสุุลักขณา  คุ้มทรัพย์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายตวงพล  นพกุลสถิตย์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  กุลอนุญญาภิสิทธิ์
 
1. นายกิตติพงศ์  สมรัตน์
2. นางสาวสุกัญญา  ภูรักษา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64.44 ทองแดง 25 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายจิรวัฒน์  ศรีเจริญโชติ
2. นายศิเรศ  อ่ำบุญ
 
1. นายอรุณ  นามวงษ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงญาณิศา  ประดิษฐ์ศิลป์ดี
 
1. นายกิตติพงศ์  สมรัตน์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวนันทิตา  ทองสาลี
 
1. นายกิตติพงศ์  สมรัตน์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20.25 เข้าร่วม 45 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทร์ปนันท์  เสถียรทิพย์
2. เด็กหญิงมุทิตา  ชัยสำอางค์
3. เด็กหญิงยอดนรี  เคหะนาค
 
1. นางสาวกรองจิตร์  จันทรสุข
2. นางศิรินิภา  เสมาไชย
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.5 เงิน 7 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายทศวรรษ  ศรีประชา
2. นายปฐมชัย  ดินแดง
3. นายอภิชัย  มานะประเสริฐศักดิ์
 
1. นางอุไร  บุตรไสว
2. นางภัทราวดี  ชัยยะสมบูรณ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 42 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงณิสารัตน์  บุตรโพธิ์์
2. เด็กหญิงนันท์นภัสรณ์  เจริญธนเกษม
3. เด็กหญิงพิมลภัส  ประเสริฐสุวรรณ
 
1. นางอักษรศรี  ระบอบ
2. นางสาวสมจิตร  พันธ์ทอน
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71.2 เงิน 33 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวปาณิสรา  สุจริตกุล
2. นางสาวพิมพ์พิชชา  รติพรรณพงศ์
3. นางสาวไอริณ  โรจนกาญจน์
 
1. นางภษพอน  ประภา
2. นางศิริจรรยา  วรรณชัย
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 6 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงพรภิรมย์  กุมมาร
2. เด็กหญิงมลธิชา  ทาสอน
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ประยูรทรัพย์
 
1. นายเศรษฐพัฒน์  สลับศรี
2. นางสาวภัชราพร  บุญสมบัติ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายจิรทีปต์  เหล่าสินชัย
2. นายธันวา  ใจดีสูงส่ง
3. นางสาวสุธาศิณี  ฤทธิวงค์จักร
 
1. นางสาววิไลพร  วรนาม
2. นางสุมณีย์  สุรเดโช
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงธรรม์ธิดา  เหรียญทอง
2. เด็กหญิงวรินกานต์  ศรีชมภู
3. เด็กหญิงอภิษฎา  ภู่สุวรรณ
 
1. นางสาวสุภาวดี  พึ่งรุ่ง
2. นางสาวเสาวภา  จุรุพันธ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.8 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวธรนันท์  สิริพัชโรวิรากุล
2. นางสาวศศิธร  ทวีกุล
3. นางสาวหทัยภัทร  จันทรเศรษฐ
 
1. นางสุมณีย์  สุรเดโช
2. นายวรรธนะ  คำสอนทา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 29 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  พงษ์อร่าม
2. เด็กชายภาสกร  เหว่าวิต
 
1. นางสาวสุชาดา  ว่องไว
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 20 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นายกรินทร์  สอนถึง
2. นางสาวจีระนุช  ต่ายสกุล
 
1. นางยุพดี  สมร
2. นายสุรศักดิ์  สว่างแก้ว
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 33.06 เข้าร่วม 34 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กชายกฤตภาศ   ผาสุกทรัพย์
2. เด็กชายบัญชา   หวุ้นทอง
 
1. นางเนตรนภิส   บ้านศาลเจ้า
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 32.86 เข้าร่วม 36 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงธรรมยา    เร่งบุญมา
2. เด็กชายวรวีร์  เขียวนุช
 
1. นายณฐสิน  ชำนาญ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฎฐา  เปี้ยวโต
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ภู่บัว
3. เด็กหญิงภัทรพร  เลิศอนันต์
4. เด็กหญิงศุภัชญา  โคตรพงษ์
5. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เพไร
 
1. นางสาวปุญญิสา  วรรณดี
2. นางสาววรรณวิภา  เกษมรัตน์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.32 ทอง 15 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวกันต์ฤทัย  คำเทศ
2. นางสาวจิราภรณ์  ชูพูน
3. นางสาวมุกรินทร์  บรรทัดเที่ยง
4. นางสาววรปรียา  กุลวุฒิ
5. นางสาววารุณี  จันทร์โชติ
 
1. นางสาวภาวดี  จัตตุเรศ
2. นางสาววิจิตรา  จุลละนันทน์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงกิตติพร  เชิดฉาย
2. เด็กหญิงฐานิกา   อ่อนเหลือ
3. เด็กหญิงบุญญาพร  หล่อร่มไทร
4. เด็กชายพัทธนันท์   เขตต์นนท์
5. เด็กชายพีระพงษ์   แวงวรรณ
 
1. นายชวดล   บุญอินทร์
2. นางสาววรรณวิภา   ฉลาด
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 70.75 เงิน 38 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวกานดารัตน์  จงพลสิทธิ์
2. นายพาทิศ  ชัยชุมพร
3. นางสาวศิริรัตน์  แล้วด้วง
4. นายสิทธิโชค  คำหลอม
5. นางสาวแครี่  คนกล้า
 
1. นายชัชวาล  เชียงสน
2. นางสาววันวิสาข์  พรมสาร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายธนากร  คาวินพฤติ
2. เด็กชายพนธ์กานต์  ศรีเรืองสิน
3. เด็กหญิงศศิธร  เทียนจันทร์
4. เด็กชายเทพนิมิตร  ทองโฉม
5. เด็กชายเสฏฐนันท์  จงเจตน์ดี
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สันทัดเลขา
2. นางสาวอรพรรณ  จันนิ่ม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.96 ทอง 9 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวกุลสินี  อ่วมสวัสดิ์
2. นายปรัชญ์นนท์  พัฒนะกูลพงศ์
3. นายอนันตพร  ถนอมพันธ์
4. นายอมรเทพ  จำปาทอง
5. นายเจนณรงค์  สุภาฉาย
 
1. นายวัลลภ  ยิ้มดี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87 ทอง 11 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายกฤติน  ปานนวล
2. นางสาวกุลธิดา  แซ่ลิ่ม
3. นายคเณศ  คัมภิรานนท์
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ  อัตเจตะนะ
5. นายจิรายุ  ประกายรุ้งทอง
6. นายชญานนท์  ทองเคียน
7. นางสาวชนินาถ  ตั้งเพียรวัฒนา
8. นางสาวชลธิชา  พูลสิน
9. นายชัยมงคล  ดวงจันทร์
10. นางสาวณัฐรัตน์  โอนอ่อน
11. นายทรงกริช  ดาพวรรณ
12. นางสาวทองนภา  บัวระคร
13. นางสาวธิดารัตน์  ไกรรักษ์
14. นายพงศกร  บุญรอด
15. นายพชร  เบญยมาตร
16. นายพลากร  เกียรติเทอดหล้า
17. นางสาวพุฒิตา  เสือยงค์
18. นายศุภพัชร์  สิทธิศักดิ์
19. นายสาริศ  โสภณวัฒนเสวี
20. นายเมธวิน  ปรางค์เมือง
 
1. นางขนิษฐา  พัฒน์พินิจ
2. นางสาวขวัญใจ  โกมุทแดง
3. นางสาวจรรยา  เผือกภู่
4. นายสมเกียรติ  เข็มเพชร
5. นางสาววิมลวรรณ  อุไรรงค์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 61 ทองแดง 27 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  พูลทรัพย์
2. นายชนาพันธ์  ถิระโคตร
3. นางสาวดวงฤทัย  เหล่านิล
4. นายทรงภพ  พ่วงจินดา
5. นางสาวนคนันทินี  เปลี่ยนแปลง
6. นายนนธิภัทร  วัดน้อย
7. นายนภสร  ราชภูชงค์
8. นายพงศกร  บัวผึ่ง
9. นายพลวรรธน์  หอมศิล
10. นายพีรพล  จันทร
11. นายพีรพัฒน์  วิชัยสุนทร
12. นายภาคภูมิ  ทองขำ
13. นางสาวมินท์ธิตา  วงศ์ชัยนิชกุล
14. นางสาววรกานต์  จันทร์กลาง
15. นางสาววรรณิดา  เฮงศิริ
16. นายวาทิตย์  สิงหรัญ
17. นางสาวศิริกาญจน์  ดุลยวิจักษณ์
18. นางสาวสุภาพันธ์  กุมชาติ
19. นายอนุสิกข์  แสนสุรินทร์
20. นายเปรมศักดิ์  คงกระพัน
 
1. นางวีรยาพร  โพธารส
2. นางพัชราภรณ์  จะยันรัมย์
3. นายทศพร  นนทะโชติ
4. นางคมคาย  น้อยสิทธิ์
5. นางเกื้อกูล  คารีขันธ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 10 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แก่นสาธุ์
 
1. นายสุุริยา  แก้ววงค์ษา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 49 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวทักษพร  นุโยค
 
1. นางสาวธนิตา  เลาหภิชาติชัย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไทยนิคม
2. เด็กหญิงประภาพรรณ  นันทกิจ
 
1. นางระพีวรรณ  เจริญพิทย์
2. นางเสาวลักษณ์  กุลสุทธิดำรงพร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวพรลภัส  บุษรากุล
2. นางสาวพัชรลักษณ์  เชิดชน
 
1. นางสุรภา  กรุดอินทร์
2. นางอุราวรรณ  ทรัพย์สมบรูณ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84.4 ทอง 34 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิศา  ปราโมทย์
2. นางสาวดวงดาว  ตรีเหลา
3. เด็กหญิงนภัสสร  เอื้อนยศ
4. เด็กหญิงนหทัย  หรเพลิด
5. เด็กหญิงปริญดา  อ้นชดชาย
6. เด็กหญิงพิชญา  พลสา
7. นางสาววัชราภรณ์  ผลสง่า
8. เด็กหญิงศิริภรณ์  สันต์รัมย์
9. เด็กหญิงสวรส  ตะยังคะชวนะ
10. นางสาวสุนิดา  จูงพันธ์
 
1. พระครูอภิเดช  อภิญาโณ
2. นางกานดา  จิตรานนท์
3. นายวุฒิพงษ์  ยมพ้วย
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 74.3 เงิน 22 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวกมลลักษณ์  ศิริอินทร์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  เสียงหวาน
3. นางสาวชญานิศ   มาลี
4. นางสาวณิชกานต์  ขวัญทองยิ้ม
5. นางสาวปฏิมา  ธรรมรัตน์
6. นางสาวภัทรวรรณ  มีประเทศ
7. นางสาวมัณฑิตา  เวียงธรรม
8. นางสาววรรณกุล  กอหรั่งกุล
9. นางสาววิรินทร์ญา  ศศินววรกุล
10. นางสาววิลาสินี  แซ่ซื่อ
11. นางสาวศุภลักษณ์  เสงี่ยมวงษ์
12. นางสาวสกาวเดือน  โพธิ์ศรีขาม
13. นางสาวสุพิชฌาย์  ไชยวรุตย์
14. นางสาวอภิสมา  จงใจหาญ
15. นางสาวเวธกา  เวชกรโกศล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธานินทร์  วัฒนปฤดา
2. นายสมบัติ  รักงาม
3. นายสมพร  ไพศาลธรรม
4. นางสาวพรรณทิพย์  เกษณา
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายปณิธิ  โอศิริพันธ์
2. เด็กหญิงภาลิณี  ทำนุทัศน์
 
1. นางเนาวรัตน์  หน่อแก้ว
2. นางสาวชลดา  อานี
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวธนาภา  โพนงาม
2. นายพงษ์คุณากร  สำแดงภัย
 
1. นายประพันธ์  เสนียวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางเนาวรัตน์  หน่อแก้ว
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 22 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปทิตตา  ชนะกานนท์
 
1. นายสุทธิพงษ์  ภาคทรวง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 60 ทองแดง 49 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายศุภฤกษ์  มณีพันธ์
 
1. นางปาริชาติ  พลายงาม
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกาญฎา  ทัดมอญ
 
1. นายณรงค์เดช  ศุขสายชล
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวรัตน์ชนก  วงษ์สมบัติ
 
1. นายณรงค์เดช  ศุขสายชล
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกฤตยาพร  น้อยเกตุ
 
1. นายณรงค์เดช  ศุขสายชล
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวอริสรา  ผาโคตร
 
1. นายณรงค์เดช  ศุขสายชล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 29 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงพรพัสสา   จันทรสกุนต์
 
1. นางสนธยา  ป้อมปักษา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวชนิษฎา  เตียศรีพัฒนสุข
 
1. นายณรงค์เดช  ศุขสายชล
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 17 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงด.ญ.ณิชากร   ยุทรศักดิ์กำแหง
2. เด็กหญิงด.ญ.วรฤทัย   สายสุวรรณนที
 
1. นางสนธยา  ป้อมปักษา
2. นายธวัชชัย  หนูแดง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  รุ้งมณีจินดา
 
1. นางสิริเกษ  เผ่าสุวรรณ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายชาญวิทย์  ทองเปี่ยม
 
1. นางจารุวรรณ  พึ่งฉิม
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 37 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงฌาณิกา  ลำภาษี
2. เด็กหญิงณัฏฐากร  ผ่านสำแดง
3. นางสาวนันทภัค  ทองนุ่น
 
1. นายณรงค์เดช  ศุขสายชล
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 62 ทองแดง 43 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวน.ส.วริศรา    ศรสงคราม
2. นางสาวประภาวรินทร์    มากมูล
3. นางสาวพิชามณช์  สัมพันธ์
 
1. นางทิิพยวรรณ  พันธ์พงษ์
2. นายแก้วบัณฑิต  เฉยชอบ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายชินาวัตร  ประฐมธานี
 
1. นายอนุวัฒน์  วัฒนาเมธี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวพิชญาภา    แสงสุรัตน์
 
1. นายอลงกรณ์  เขาสถิตย์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงปิ่นมนัส  ปุสวัสดิ์
 
1. นายกุลดนัย  ท่วมสุข
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง 15 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายพละพล  สุตานนท์
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก่นนาโรง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายปาลวัฒน์  วิวัฒนขจรสุข
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก่นนาโรง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 38 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายยงยุทธ  หอมสนั่น
 
1. นายกุลดนัย  ท่วมสุข
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงทัศน์รวี  เนียมจ้อย
 
1. นายกุลดนัย  ท่วมสุข
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88.5 ทอง 10 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวจุฑามาศ  ปิดตานัง
 
1. นายอลงกรณ์  เขาสถิตย์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงณภัทร  วรโชติจารุสิริ
 
1. นายกุลดนัย  ท่วมสุข
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89 ทอง 8 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวมัทวัน  เสียงเลิศ
 
1. นายนิตินัย  ทองน้อย
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงสุชาดา  สุใจ
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เนตระคเวสนะ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 77 เงิน 13 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายกรเอก  จิตร์กระบุญ
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พัดทอง
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เนตระคเวสนะ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวชุติกาญจน์  น้ำทรัพย์
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เนตระคเวสนะ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 72.66 เงิน 27 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  นามขวา
 
1. นายนิตินัย  ทองน้อย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 73.33 เงิน 24 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวนภาพร  กลัดนาคะ
 
1. นางสาวภาคินี  หลิมสกุล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายจตุพล  แสงทอง
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวศิริเพ็ญ  ตรีพุทธ
 
1. นายนิตินัย  ทองน้อย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายสุริยา  คุณโคตร
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 12 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นางสาวนจินันท์  พิมพ์ทอง
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 77.8 เงิน 8 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายกรเอก  จิตร์กระบุญ
2. นางสาวนจินันท์  พิมพ์ทอง
3. นางสาวนภาพร  กลัดนาคะ
4. นางสาวปารีณา  โควสุวัฒน์
5. เด็กหญิงพิชญา  อุดมศิริ
6. นายภาสกร  ปัจฉิมนันท์
7. นายสุพัฒน์  มุกดาหาร
8. นางสาวอิ่มอัมพร  ปัจฉิมนันท์
 
1. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
2. นางโสภาวรรณ  กล่ำคล้าย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86.7 ทอง 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงฌัชฌา  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณภัทร  วรโชติจารุสิริ
3. เด็กชายณัฐพล  จิตต์สุข
4. เด็กหญิงณิชารีย์  ดียิ่ง
5. เด็กชายทวีทรัพย์  ไฝเพชร
6. เด็กหญิงทัศน์รวี  เนียมจ้อย
7. เด็กชายนราวุธ  สุขสวัสดิ์
8. นางสาวรุ่งรวิน  อำพวัน
9. เด็กชายวัชรพงษ์  บุญเพ็ง
10. เด็กหญิงวิจิตรา  คุ้มหนองแดง
11. เด็กหญิงสุชาวดี  จีนชุ่ม
12. นางสาวอัฐภิญญา  วิยาภรณ์
13. เด็กหญิงอาทิมา  ต๋าแก้ว
14. เด็กหญิงอารียา  ฉลองธรรม
15. เด็กหญิงอุบลวรรณ  นรเอี่ยม
 
1. นายกุลดนัย  ท่วมสุข
2. นายณรงค์เดช  ศุขสายชล
3. นายธีระพล  สร้อยศิลา
4. นายเรวัตร  ชาลาพล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 83.8 ทอง 13 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายณัฐวุฒิ  กิมกง
2. นายธนชัย  ศรีจันทร์
3. นายธนพงษ์  จารุพงศ์สุนทร
4. เด็กหญิงธารารัตน์  บวบจิตต์
5. นายผดุงพงษื  แย้มนาค
6. เด็กชายภูมิ  เปล่งผึ่ง
7. นายวรรษวรรษ  บัวพุ่มอนันต์
8. เด็กชายวรวิทย์  ดอนเกษม
9. เด็กชายวรายุทธ  จงกลกลาง
10. นายวัชรพล  มีสินลา
11. นายศุภกิจ  เกิดเรือง
12. เด็กหญิงเบญจภรณ์  ทับทิม
 
1. นายนิยม  สุขสกิจ
2. นางทิพวรรณ  สุขสกิจ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายกรรณวัฒน์  หุตะโกวิท
2. เด็กหญิงกัลยกร  มีแสงเงิน
3. นางสาวจีรารัตน์  บินซาเล็ม
4. เด็กหญิงชญาดา  บุตรดา
5. นางสาวชลลดา  บุญเนตร
6. เด็กชายชินาวัตร  ประฐมธานี
7. นางสาวญาณิกา  ศรีมงคล
8. นางสาวณัฎฐิกาญจน์  เพ็งใย
9. เด็กหญิงณิชากร  จิตต์เอื้อ
10. นางสาวทราย  ชุ่มแจ่ม
11. เด็กหญิงธนกร  บุญส่ง
12. เด็กชายธนวัฒน์  วัฒนะโชคชัย
13. เด็กหญิงพรรษา  อภิโช
14. เด็กหญิงพันธกานต์  กองเพิ่มพูล
15. เด็กหญิงพิชชาพร  กาบตุ้ม
16. เด็กหญิงสรสิริ  ไพโรจน์
17. เด็กหญิงเกสรา  ปราคำ
18. นายเจษฎา  โอรสสร้อยสำอางค์
19. เด็กหญิงเบญจวัลย์  แก้วจำนงค์
20. เด็กหญิงแพรวา  ภู่อยู่
 
1. นายอนุวัฒน์  วัฒนาเมธี
2. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
3. นางจารุวรรณ  พึ่งฉิม
4. นายนเรศร  แสงอุไรสิทธิ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 71.67 เงิน 25 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกัณตภณ  คเชนทร์พนาไพร
2. เด็กชายพยุหะพล  ศรีสง่าตระกูลเลิศ
3. เด็กหญิงพิมพิรา  เพ็ชรรักษ์
4. เด็กชายรชต  ลามอ
5. เด็กชายวันเฉลิม  เผือกบัว
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
2. นายวัชรา  สิทธิอลังกานนท์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 9 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นายธนบดี  โชติสันต์
2. นายธนพล  หอยสังข์
3. นายนนทกร  ต้นโพธิ์
4. นางสาวรชนก  ศิริมา
5. นายวุฒิชัย  คำดี
6. นายสุรเชษฐ์  ศรีสังข์
 
1. นายสุรศักดิ์  มิลินทากาศ
2. นางสาวณฤดี  จงศิริโชค
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 82.4 ทอง 24 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายกฤตนัย  มีชัยเจริญ
2. นางสาวจตุพร  ซ่อนกลิ่น
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสงคำ
4. เด็กหญิงฉัตราภรณ์  ธันวานนท์
5. เด็กหญิงชนิดา  กลิ่นหอม
6. เด็กชายชลันธร  ริ้วดำรงค์
7. เด็กชายชัยวรชาติ  กลัดพวง
8. เด็กชายชาญนคร  เอี่ยมเอิบ
9. นายดนุนันท์  ชวนอยู่
10. เด็กหญิงทัศนี  รุ่งศิริ
11. เด็กชายธนชัย  ดุใจ
12. เด็กหญิงธนารัตน์  ยังสว่าง
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  แอตาล
14. เด็กหญิงธิติสุดา  อุ่นศิลป์
15. เด็กหญิงนิตยา  พาชื่นใจ
16. เด็กหญิงปริศนา  กลิ่นหอม
17. นางสาวปิยะธิดา  พรมคุณ
18. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีจำปาทอง
19. นางสาวพรชนัน  เสนีวงค์ ณ อยุธยา
20. นางสาวพรพรรณ  ทองภิลา
21. เด็กชายพุฒิพงศ์  สาสนิท
22. เด็กชายฟาริด  ผกาทอง
23. นางสาวภัทรนันท์  ภมรพล
24. เด็กหญิงภัสราภา  เนตรจินดา
25. นางสาวร่าเริง  แสงจริง
26. เด็กหญิงวริศรา  รักไทยนิยม
27. เด็กหญิงวิชญาดา  มาดชิด
28. นางสาวสาวิกา  กาญจนะวสิต
29. เด็กหญิงสิริกัญญา  คงขำ
30. เด็กหญิงสุรัสวดี  สมพงษ์
31. เด็กหญิงสใบทิพย์  นาคสวัสดิ์
32. นางสาวอภิญญา  ประภารัตน์
33. นางสาวอมรรัตน์  มณีศรี
34. เด็กหญิงอรพินท์  จันลออ
35. เด็กชายอาทิตย์  ตองอ่อน
36. เด็กหญิงอาทิติญา  แสนสุก
37. เด็กชายอานันต์  พรมคุณ
38. เด็กหญิงอารียา  ปัสสา
39. เด็กชายเตวิช  ทองวิลัย
 
1. นายอธิชาติ  สวัสดี
2. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ
3. นายภูริชญ์  ศรีปัญญา
4. นายนวเฉลิม  แก้วไพฑูรย์
5. นางเฉลิมศรี  คชเพชร
6. นางวัชราพร  เจริญยุทธ
7. นายทวีศิลป์  ในจิต
8. นายธนวิณ  แจ่มเจริญจิตต์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายกรวิชญ์  ตันชื่น
2. เด็กชายกฤตพงศ์  ประสาสนสิทธิ์
3. นายกิตติพศ  เพชรคง
4. เด็กชายคณาธิป  ถาวรสุทธิวงศ์
5. เด็กหญิงจริยา  ทับทิม
6. นางสาวจุไรรัตน์  สัมมาพรต
7. เด็กหญิงญาณวีร์  สิงห์โตอ่อน
8. เด็กหญิงฑิตยา  สนิมครัว
9. นายณัฐนิธิ  เสนารัตน์
10. นางสาวธมลวรรณ  ยุทธิวัจน์
11. นายธีรภัทร์  เขียวแกร
12. เด็กชายธีระพล  มุ่งดี
13. เด็กชายนนทวัฒน์  วงโสภา
14. เด็กหญิงนันทิชา  แสนศรี
15. นางสาวปาลิตา  เชื้อสาระถี
16. เด็กหญิงปิยะธิดา  กัลย์วงศ์
17. นายพฤหัส  ฮวดศรี
18. เด็กชายภานุวัฒน์  กลิ่นกลัด
19. เด็กชายศรัญย์ภัทร  เครือเพชร
20. นางสาวศรัณยา  แดงสังวาลย์
21. นางสาวศิรนรินทร์  กระสา
22. นายศุภวิชญ์  ทองกำเหนิด
23. เด็กหญิงศุภิสรา  สุขสมบูรณ์
24. นางสาวสิริยากร  แสนศรี
25. นางสาวสิรีธร  ปอยทอง
26. เด็กชายสุทธิ  แซ่ตั้ง
27. เด็กหญิงสุภาพร  นิ่มเรือง
28. นางสาวอภิญญา  ตอนนอก
29. นายอิศเรศ  สรวิสูตร
30. นายเชาว์วรรธน์  ชูแสง
31. นายเตชสิทธิ์  พั่วพงษ์
32. นายเพชรรัตน์  ภู่ประเสริฐ
33. นายเพ็ญภาส  เพชรตระหง่าน
34. นายเพ็ญภาส  ไทรนิ่มนวล
35. เด็กหญิงเฟิร์น  ธัญญธนานันต์
36. นายเศรษฐีเพชร  อ่ำสำอางค์
37. เด็กหญิงแกมแก้ว  ตั้งมั่น
38. นายโชคชัย  พันธ์จิตร
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
2. นายเรวัตร  ชาลาพล
3. นางพิมจิตร์  รมยะพันธุ์
4. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ  สันติเกื้อกูลวงศ์
5. นายวิทวัส  เอี่ยมผู้ช่วย
6. นางกัลยา  อบสุวรรณ
7. นายวิมล  เชาวลิต
8. นายธีระพล  สร้อยศิลา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 18 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายกฤตภัค  บุญญาหาร
 
1. นายคเณศร  ศรีรงค์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายดนุนันท์  ชวนอยู่
 
1. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง 33 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงญาณิน  กรีสุทา
 
1. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 28 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวณัฐริกา  เชื้อลิ้นฟ้า
 
1. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายวรโชติ  วรรณประเสริฐ
 
1. นายเรวัตร  ชาลาพล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายวิศวะ  ชินโย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ  สันติเกื้อกูลวงศ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 27 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกันตนา  มาระศรี
 
1. นางสาวลักขณา  สาดอนขวาง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวนงนภัส  ผ่องศรี
 
1. นายคเณศร  ศรีรงค์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายพัสกร  ทวีอภิรดีมณี
 
1. นายเรวัตร  ชาลาพล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.67 ทอง 8 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายปกรณ์  จันทร์เพื่อน
 
1. นายคเณศร  ศรีรงค์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 15 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงโมรีน  วินเทอร์
 
1. นายสฤษฎ์  ชโนดมสิริ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 28 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  ศรีอาจ
 
1. นายสฤษฎ์  ชโนดมสิริ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ภาพงศ์
 
1. นายเทียนชัย  วัฒนปฤดา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.33 เงิน 32 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายอนุชิต  สุดป้อม
 
1. นายเทียนชัย  วัฒนปฤดา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิมพิรา  เพ็ชรรัตน์
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 21 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวอภิญญา  ประภารัตน์
 
1. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 79 เงิน 10 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พัฒนมงคล
2. เด็กหญิงกมลพร  โพธิ์กลิ่น
3. เด็กหญิงกัญญมล   ทรงศิริภัทร
4. เด็กหญิงคัทรียา  วงศ์บุญนาค
5. เด็กหญิงจริญญา  พรชัย
6. เด็กหญิงจันทิมา  แสงสกุล
7. เด็กหญิงจีรวรรณ  เชิดสี
8. เด็กหญิงฉัตรชยา  ศรีใส
9. เด็กหญิงชนัดดา  นะดาบุตร
10. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุขประเสริฐ
11. เด็กหญิงทิพย์ภาพร  หาเรือนศรี
12. เด็กหญิงธัญชนก   จิตวรรณศิลป์
13. เด็กหญิงธัญพร  เกตุคีรีสุข
14. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ลาดทอง
15. เด็กหญิงธัญสินี  จุลพันธ์
16. เด็กหญิงนภัทรฌา  พวงศรี
17. เด็กหญิงนฤษร  วงศ์สุวรรณ
18. เด็กหญิงนวลถนอม  ชาญเขว้า
19. เด็กหญิงนันทกานต์  วิวัฒนะชัยแสง
20. เด็กหญิงปาณิสรา  อินทนนท์
21. เด็กหญิงปุณยนุช  ศิลากุล
22. เด็กหญิงพัชรา  ศรึณรงค์รัตน์
23. เด็กหญิงพิชชากร  แก้วศรี
24. เด็กหญิงพิชชาภัสร์  ปลื้มประเสริฐ
25. เด็กหญิงภัทรศร  ดำรงเกียรติ
26. เด็กหญิงภาพิมล  แสงสมมาตร
27. เด็กหญิงรพีพร  ฉิมแพ
28. เด็กหญิงรัชธิดา   มิสรา
29. เด็กหญิงวรากร   ลมุดทอง
30. เด็กหญิงวิกานดา  มั่นคง
31. เด็กหญิงวิภวานีย์  เลิศทระรัตน์
32. เด็กหญิงวิสุทธิพร  โกแสนตอ
33. เด็กหญิงศุภธิดา  พิมพ์สนั่น
34. เด็กหญิงสุชญา   ศิริประภาเดโช
35. เด็กหญิงสุภาภรณ์  รอดบาง
36. เด็กหญิงสุวนันท์  ทนทะนาน
37. เด็กหญิงอภิญดา  แซ่ลิ้ม
38. เด็กหญิงอภิรดี   สุวรรณพานิชกุล
39. เด็กหญิงอาริษา  หลื่นนรายณ์
40. เด็กหญิงเกษร  หมวดผา
 
1. นายพิษณุ  ศรสงคราม
2. นายปิยะบุตร  ภาแก้ว
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงกมณนัทธ์   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2. เด็กชายฐกร  เสถียรยงตระกูล
3. เด็กหญิงณฐา  เทียนบูชา
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  ขุนทอง
5. เด็กหญิงธนศร  มงคลสินธ์
6. เด็กชายธีรภัทธ์  สร้อยสน
7. เด็กชายนฤพัทธ์  มานะสกุลกิจ
8. เด็กชายศุภโชค  วงษ์ไทย
9. เด็กชายสหัสวัต  เนื้อทอง
10. เด็กหญิงอิศริยา  ประดิษฐศิลป์
 
1. นางกนกวรรณ   บุญปลูก
2. นางวรรณภา  วสุวัต
3. นางกรกฎ  ธรรมศิริ
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นายชัชภณ  วงค์พิพันธ์
2. นายชาคริส  กลิ่นช้าง
3. นางสาวณัฐภา  พจมานวิมล
4. นายธรรมนูญ  ขำทอง
5. นางสาวนันทนัช  เลียะจู
6. นางสาวภัสรา  นรชาญ
7. นายศุภณัฐ  ยินดีพจน์
8. นายสรภัส  นวลเกษร
9. นางสาวอรอุมา  แจ่มฟ้า
10. นางสาวเจนจิรา  ตรีสิทธิ์
 
1. นางกนกวรรณ  บุญปลูก
2. นายชัยวัฒน์  พุมดวง
3. นางกรกฎ  ธรรมศิริ
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.65 ทอง 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร์  อ่ำมี
2. เด็กหญิงจันทปภา   ประจิม
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ต้นจันทร์
4. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ต้นจันทร์
5. เด็กหญิงพรชรินทร์  สุขสมทิพย์
6. เด็กหญิงเจนนิสา  จันทะเวหา
 
1. นายวสะ  ภูวงศ์
2. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
3. นางอรวัลย์  ชัยขันธ์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.66 ทอง 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวกัลยกร  คมวิภาค
2. นางสาวขนิษฐา  ขำเนย
3. นางสาวขวัญรภัสร์  กันยาบุตร
4. นางสาวจุฑามาศ  ชำนาญพูด
5. นางสาวพรรษชล  โพธิ์ทอง
6. นางสาวสรัญญา  มีมา
 
1. นายธีระพล  สร้อยศิลา
2. นางจารุกิตติ์  ชินนะประภา
3. นายธนาภรณ์  เข็มกลัด
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงกรองกนก  กะการดี
2. เด็กหญิงธนพร  แม้นพ่วง
3. เด็กหญิงประภาศิริ  ไทยสงฆ์
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  นพขำ
5. เด็กหญิงวรรณวิษา   พงสวัสดิ์
6. เด็กหญิงสมฤทัย  ทองล้วน
7. เด็กหญิงสุนิษา  พุฒทกิจ
 
1. นางกนกวรรณ  บุญปลูก
2. นายชัยวัฒน์  พุมดวง
3. นางวรรณภา  วสุวัต
4. นางกรกฎ  ธรรมศิริ
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวกมลวรรณ  โกมลทัต
2. นางสาวชาลิสา  สุนทรารักษ์
3. นางสาวพรทิพย์  อำนาจเจริญพันธ์
4. นางสาวพรนภา   ถมยา
5. นางสาวพิชชากร  ม่วงเขียว
6. นางสาวพิณญาพร  วิเชียร
7. นางสาวอัญชสา  ธรรมขันติพงศ์
8. นางสาวเด่นสุดา  ป้องเรือ
 
1. นางลัคนา  ลิ้มระหงษ์
2. นางสาวพัทธ์ธิดา  ลัดดากลม
3. นางทิพยวรรณ  พันธ์พงษ์
4. ดร.กรชนก  สุตะพาหะ
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สินทรา
2. เด็กหญิงญานิดา  เก่งธนคุณ
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  จี้เพชร
4. เด็กหญิงปิยาพร  สาถิยะบูรณะพงศ์
5. เด็กหญิงภัทรดา  แสงสมบัติ
6. เด็กหญิงภัทรภร  ศรีสุกใส
7. เด็กหญิงมัชฌิมา  สีโสภนสิริ
8. เด็กหญิงรินรดา  แสงสมบัติ
9. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พิมพา
10. เด็กหญิงวิภาพร  คำพันธ์
11. เด็กหญิงศิริกานต์  วิกรมาภรณ์
12. เด็กหญิงสิรินทรา  เปรมไสย
13. เด็กหญิงสุธาวัลย์  สระทองโดย
14. เด็กหญิงสุปรีญา  เล้ารัตนอารีย์
15. เด็กหญิงเกวลี  ญาณจรูญ
 
1. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา
2. นายอนุวัฒน์  วัฒนาเมธี
3. นางจารุวรรณ  พึ่งฉิม
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 27 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวกมลพรรณ  เดชดี
2. นางสาวกาญจนา  ประสพบุญ
3. นางสาวชัชวัล  ชื่นบุญชม
4. นางสาวญาดา  ระรื่น
5. นางสาวฐาปนี  วงษ์ผง
6. นางสาวฐิติกานต์  จิกจักร์
7. นายตะวัน  วงศ์พิจิตร
8. นายพงศธร  เลื่อนทอง
9. นางสาวรัตน์ติยา  ภู่ระย้า
10. นายวัชรพงษ์  กลั่นเอี่ยม
11. นายวัชรพล  กลั่นเอี่ยม
12. นางสาวศิริขวัญ  พันธุ์ทอง
13. นางสาวอนุสรา  ดอร์สัน
 
1. นางสาวณฤดี  จงศิริโชค
2. นายสุรศักดิ์  มิลินทากาศ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นายกิตติพศ  ไกรสิงห์เดชา
2. นายฐิติพัฒน์  เฉลิมไทย
3. นายนรากร  อู่อรุณ
4. นายปารเมศ  ศรีนุ่ม
5. นายพรภวิษย์  ผลานุสนธิ์
 
1. นางสาวสายรุ้ง  ทิพย์อักษร
2. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายอธิยุติ  คงสุทธิ
 
1. นางจินตนา  ก้อนอินทร์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 82 ทอง 11 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายเฉลิมรัช  จันทรานี
 
1. นางศุภาพร  พรหมมาศ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง 17 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงสุณิชา  จุลอักษร
 
1. นางสาวนิตยา  วุฒิยา
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวมัธนา  บุญเกิด
 
1. นางสาวพชรวรรณ  มณฑา
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.33 เงิน 30 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงนภัสสร  เด่นเทศ
 
1. Mrs.Roxanne  Lim-Catane
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84 ทอง 36 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวกุลภัสส์  นิมา
 
1. MissMa.Renelia  Prado
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงชนกภัท  สกุลสรรเสริญ
 
1. Mr.Gary Edward  Flynn
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82.82 ทอง 18 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวอรวรา  นิตย์โฆษกุล
 
1. นางสาวอารมย์  ประภพรัตนกุล
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงธรรมยา  ธรรยาสิริ
2. เด็กหญิงปูริดา  อุ่นเอกลาภ
3. เด็กหญิงรินรดา  เกตุแพร
4. เด็กหญิงศุภิสรา  อึ้งสุวรรณพานิช
5. เด็กหญิงอารดา  มันเดวอ
 
1. นายปณิธาน  จันทราปัตย์
2. นายสิทธิชัย  เทียนกระจ่าง
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.2 ทอง 5 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวญาณิศา  โชคสมัย
2. นางสาวณัฐนันท์  วรภัทร์จิรนนท์
3. นางสาวภูริชญา  อัศวเดชเมธากุล
4. นางสาวอิสรีย์  สินสมบรูณ์
5. นางสาวเอมอัยย์  พลพิทักษ์
 
1. Mr.Jesfer  David
2. Mrs.Anna  Khangkavit
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาววรรธนันท์   กิติคุณานนท์
 
1. นางโกสุม  สมหวัง
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.67 ทอง 19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงวริษา  สุขกำเนิด
 
1. นายธานัท  เดชะศาศวัต
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง 20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวอติภา  ตันตยานนท์
 
1. นายธานัท  เดชะศาศวัต
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85.33 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ขำภักดิ์
 
1. นายประพัฒน์พงษ์  จิระวิจิตรกุล
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.98 ทอง 6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวเปมิกา  นาคาดิเรกกุล
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ล้ำเลิศ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงฐานพร  เลาวิชุวกรนุกูล
2. เด็กหญิงภัณฑิลา  ทศนุต
 
1. นางวิสินี  นุกูลกิจ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวอมรรัตน์  คงตั้งจิตต์
2. นางสาวอิษยา  หล่อจิตรสอาด
 
1. นางกนกวรรณ  ชนะถาวร
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 74 เงิน 21 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงจันจิรา  ฉิมพัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐรดี  ลิปตะศิริ
3. เด็กหญิงณัฐวดี  จุลรัตน์
4. เด็กหญิงทรงขวัญ   ทองสวัสดิ์
5. เด็กหญิงนิชาภา  จำปาพันธ์
6. เด็กหญิงพิมลพรรณ  อู่ทรัพย์
7. เด็กหญิงศศิประภา  ตุลาพันธุ์
8. เด็กหญิงสิริยากร  เทพช่วย
 
1. นายผดุงศักดิ์  บูรณะสมบัติ
2. นายไทยประเสริฐ  วนวาล
3. นายวัฒนศักดิ์  สกลเกียรติ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 70.4 เงิน 23 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวกมลวรรณ  ผลพิลึก
2. นางสาวกัญญาณัฐ  สมหวัง
3. นายทรงพล  บุญสวน
4. นายปฏิภาณ  ประสมสิงห์
5. นางสาวปานฤทัย  รื่นภาคภูมิ
6. นางสาวศุภัชฌา  ทองชุม
 
1. นายผดุงศักดิ์   บูรณะสมบัติ
2. นายไทยประเสริฐ   วนวาล
3. นายวัฒนศักดิ์  สกลเกียรติ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81.8 ทอง 8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายกันตภณ  อรุณรุ่งเรืองกิจ
2. นางสาวณัฐชา  ยศปุณโณ
3. นายธนภัทร์  กุสะรัมย์
4. นายธนเมษ  สิทธิพรหม
5. นายนพปฎลกร  นาคพลั้ง
6. นางสาวนุสบา  ปัญญาสุข
7. นางสาวปวีณา  โสสุ่ย
8. นายวิชญ์ทวัส  ส้มกลิ่น
9. นายศิวพงษ์  เจริญไทย
10. นางสาวอรชพร  รมยวรพล
 
1. นายอัคคภาคย์  พลมาตย์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 57.8 เข้าร่วม 25 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กหญิงกัลญาณัณหท์  แย้มเพิก
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  เสียงเสนาะ
3. เด็กหญิงชลิตา  โชติแสงศรี
4. นางสาวปริชญา  ศิริสวัสดิ์
5. เด็กหญิงวรรณพร  เกษรภู่
 
1. นางนิภา  แสงรัตน์
2. นางสาวสมาพร  หัสชัย
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 73.5 เงิน 25 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายชนสรณ์  จงตรอง
2. นางสาวนันท์นภัส  มีโพธิ์สม
3. นางสาวปาณหยก  เขื่อนลอย
4. นางสาวรัตนากร  คุ้มภัยพาล
5. นางสาวอุษณีย์  พุกกะณะสูต
 
1. นางสาวสอางค์ศรี  ผโลดม
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงภาพตะวัน  ท้าวอนันต์
2. เด็กหญิงอภิรัตน์  เปรมบุญ
3. เด็กหญิงไปรยา  อิ่มโภคา
 
1. นางเตือนใจ  คุณกมุท
2. นางนารีรัตน์  มากเกตุ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 37 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวจุไรรัตน์  ขำนวล
2. นางสาวธัญญรัตน์  นาคแดด
3. นางสาวสายรุ้ง  แซ่ผ่าน
 
1. นางกนกวรรณ  ตุรงคินานนท์
2. นายรณชัย  ญาติฉิมพลี
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.33 ทอง 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ประเสริฐรักษ์
2. เด็กหญิงบุญญารัตน์  ฤทธิ์นอก
3. เด็กหญิงมนภรณ์  เตชวิวัฒน์วาณิชย์
 
1. นางสาวณัฏฐิณี  ประเทืองยุคันต์
2. นางสาวพิราลักษณ์  ทองนพรัตน์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77.2 เงิน 25 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวกุลธิดา  น่วมทนง
2. นางสาวนฤมล  ทองหยุด
3. นางสาวพัชฌา  ไพบูลย์สุขบำเพ็ญ
 
1. นางสาวณัฏฐิณี  ประเทืองยุคันต์
2. นางสาวพิราลักษณ์  ทองนพรัตน์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76.5 เงิน 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  โนนหัวรอ
2. เด็กชายนิธินันท์  สุวรรณกิจ
 
1. นางสาวจตุพร  ฉิมมา
2. นายณรรฐพล  ใจศรี
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 43 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กชายกวิน  แสงสำลี
2. เด็กชายภัทธนสิน  มานารส
 
1. นางสาวพรพิมล  ทิมกลิ่น
2. นายอุดร  ศรีลาศักดิ์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 24 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายชยพล  ชัยปัญญา
2. นายพศิน  ทุมนานนท์
 
1. นางสาวจิตตมาสฑ์  แจ้งใจ
2. นางสาวสิริพร  แซ่ลี้
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีสงวนนาวา
2. เด็กชายวีรการ  สารสุวรรณ
 
1. นางสาวจตุพร  ฉิมมา
2. นางสาววิไลลักษณ์  หงส์หาญณรงค์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายณัฐพงศ์  สมบัติศิริมงคล
2. นายแพน  พานิชวิทย์
 
1. นางสาวจตุพร  ฉิมมา
2. นางสาววิไลลักษณ์  หงส์หาญณรงค์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 39 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. เด็กหญิงทัษนีย์  งานธนทรัพย์
2. เด็กหญิงนิธิกานต์  ลักษมีมณีเลิศ
 
1. นางสาวนุชจรีย์  หวานตลอด
2. นางสาวกรรณิการ์  สาระชิต
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายวายุ  รักษ์วงศ์สิริ
2. เด็กชายอานันต์  กลุดนิ่ม
 
1. นายเฉลิมชัย  ตาระกา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์นลิน  เหลือล้น
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75.3 เงิน 28 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายพัสกร  ทวีอภิรดีมณี
2. เด็กชายเหมรัศมิ์  จิตสุขยาติ
 
1. นายศัจกร  แพงคำ
2. ว่าที่ร้อยโทวีรพล  แป้นพรหม
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 74 เงิน 26 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. นายชนาธิป  สารีบุตร
2. นางสาววิลาวัณย์  จันทร์ใบเล็ก
 
1. นายวรวุฒิ  วุฒิวัณณ
2. นางภัทรา  สนสูงเนิน
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 27 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายก้องเกียรติ  กุดแถลง
2. นายทิพย  สุพจน์
 
1. นางวราภรณ์  วิมลกาญจนา
2. นางสาวปรีดาภรณ์  ไชยแสง
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 39 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายธนิยพรรธน์  ศรีมนตรีภักดี
2. นายพชร  รักษ์รงค์
 
1. นางสาวจตุพร  ฉิมมา
2. ว่าที่ร้อยโทวีรพล  แป้นพรหม
 
152 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายกฤษณะ  โภคามาศ
2. เด็กหญิงลักขณา  จันทร์จำเริญ
3. เด็กชายเพชรฤทธิ์  หงส์สุวรรณ์
 
1. นางสาวจิตตมาสฑ์  แจ้งใจ
2. นางสาวสิริพร  แซ่ลี้
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 44 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายปัณฑ์ธร  อิสรปัญญากุล
2. นายวิศวะ  ศรีมนตรี
3. นางสาวสุภาภรณ์  สุระภี
 
1. นายเฉลิมชัย  ตาระกา
2. นายณรรฐพล  ใจศรี
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 43 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวพิชชาพร  ช้างงา
2. นายศุภณัฐ  เภาทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภาณุภณ  เติมพันธุ์
2. นายเชาว์วิทย์  สุขโชติ
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายชัยภัทร  ผาสุขตระกูล
2. เด็กชายปิยภัทร  ศรลัมพ์
3. เด็กชายภาสพล  ศิริมณฑา
 
1. นายไพโรจน์  รักอ่อน
2. นายศักดา  สำรวล
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายฐิติวัฒน์  เย็นวิชัย
2. นายวันวลิต  นามวงศ์
3. นายอภิชาติ  เคลื่อนคล้อย
 
1. นายกมล  เคลื่อนคล้อย
2. นางจุไรวรรณ  เคลื่อนคล้อย
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 44 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อยู่ญาติมาก
2. เด็กหญิงลักษณารีย์  เริงนพดล
3. เด็กหญิงเอมิกา  แรมจะบก
 
1. นางถาวร  อยู่สำราญ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 62 ทองแดง 48 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวศุภาภรณ์  พานสง่า
2. นางสาวอภิญญา  ประภารัตน์
3. นางสาวอรัญญา  สุุดตัง
 
1. นางศรีธนา  คุ้มทรัพย์
2. นางเกตุนิตา  ศรีสังข์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  เกษแก้ว
2. เด็กหญิงธันยมัยธร  ทิวะศะศิธร์
3. เด็กหญิงสุปวีณ์  เหล่าบัวบาน
 
1. นางสาวจิตลดา  ตันธะสินธุ์
2. นางสุชาดา  เหมือนเอี่ยม
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 12 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวกฤษณา   ประสมทรัพย์
2. นางสาวณัฐริกา  อะระวิล
3. นางสาวศิรภัสสร  เปรมปรีดา
 
1. นางมาลิสา  ศรีทอง
2. นายธนกฤต  แก้วทะเล
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    วันกลิ่น
2. เด็กหญิงณัฐกาน   สมัยกลาง
3. เด็กหญิงธิดาสวรรค์  จูงาม
4. เด็กหญิงบุณยวีร์  บัณฑิตฉาย
5. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ใจภักดิ์
6. เด็กหญิงอธิศรี    ปิ่นทอง
 
1. นายฐสิษฐ์  วังทะพันธ์
2. นางสุภาภรณ์  เครือฟ้า
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง 8 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวณัฐรินทร์  กิตติเธียรไชย
2. นางสาวบุญญิสา  ประสมญาติ
3. นางสาวประการัง  เขียวชะอุ่ม
4. นางสาวรุ่งทิวา  ดวงสุดา
5. นางสาวสิประภา  คะศรีทอง
6. นางสาวสุชัญญา  กฤติยาวงศ์
 
1. นายธนกฤต  แก้วทะเล
2. นางภาวิณี  ปิ่นเย็น
3. นางสุนทรี  บุนนาค
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77 เงิน 22 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงธนัญญา  คำแก้ว
2. เด็กหญิงนันท์จิตรา  ทองคำพันธ์
3. เด็กหญิงนาตาฌา  สุวรรณอภิชน
 
1. นางดวงฤทัย  ชะดี
2. นางพิมพ์จิตร์  รมยะพันธุ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวบุษราภรณ์  สิทธิผล
2. นางสาวพรปรียา  จันทร์ทิมะนันท์
3. นางสาวสมใจ  แสงเผ่น
 
1. นายทวีศักดิ์  ทวีจินดา
2. นางดวงฤทัย  ชะดี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.2 เงิน 32 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ร่วมเงิน
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ร่วมเงิน
3. เด็กชายปรัชญากร   ชุ่มชื้น
 
1. นายมนตรี  น้อยท่าทอง
2. นางสาววรรณวรี  วัฒนพายัพกุล
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.2 ทอง 20 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวญาณิศา  สุวรรณอำภา
2. นางสาวสุวิมล  คงแสง
3. นายเศรษฐา  อ้นอาด
 
1. นางทิพวรรณ์  คันธะพฤกษ์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 75.4 เงิน 29 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงนันทพร  ดีสี
2. เด็กหญิงปภัสสรณ์  เมษาเจริญสุข
3. เด็กหญิงวรรณพร  เวชประเสริฐ
 
1. นางสาวบุศบง  เมืองโพธิ์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 74.8 เงิน 36 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวณัฐพร  จั่นทอง
2. นางสาวนุชจรี  สมตุล
3. นายสิทธิชัย  ทิพนัด
 
1. นางสาวบุศบง  เมืองโพธิ์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.6 ทอง 21 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกาญจนาวรรณ  ชาวพิจิตร
2. เด็กหญิงฐาตินันท์  โพธิ์ระดก
3. เด็กหญิงธัญพร  บุญดี
 
1. นางณัฏฐยา  ธารบุปผา
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.67 ทอง 8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวชลธิชา  อาจสามารถ
2. นางสาวพิมพิมาย  ชูสูงเนิน
3. นางสาวสุภีพัฒ  หัตถกรรม
 
1. นางณัฏฐยา  ธารบุปผา
2. นางนิธินันท์  โควินท์ทวีวัฒน์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงทัณฑิกา  ศรีอ่อน
2. เด็กหญิงสุภัทราวดี  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชาบัน
 
1. นางมยุรี  บัวเจริญ
2. นางสุภาภรณ์  เครือฟ้า
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83 ทอง 21 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นางสาวกาญจนา  บัวพิมาย
2. นายพชรพงษ์  พรหมชัย
3. นายพันธ์ทิพย์  สุดาทิพย์
 
1. นางสาวหทัยภัทร  จีนสุทธิ์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัณชณิกา  วรรณศิริ
2. เด็กหญิงนารี  ศัลยวุฒิ
3. เด็กหญิงภัทราพร  เหรียญวิจิตร
 
1. นางพจนารถ  เทียนรุ่งศรี
2. นายสุขุม  ศุภศิริ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวธนาพร  ศรีภูธร
2. นางสาวนภสร  ใจแน่น
3. นางสาวสุชานันท์  อินทรวงศ์
 
1. นางสาวจิตลดา  ตันธะสินธุ์
2. นางพิมจิตร์  รมยะพันธุ์
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กชายธีระพง  ลามอ
 
1. นางวิภาวดี  วงศ์คำ
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. เด็กชายเจตน์  เต็มอนุภาพกูล
 
1. นางสุวรรณา  คุ้มได้อยู่
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74.67 เงิน 20 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 1. เด็กชายชลิต  วงศ์วิริยะชาติ
 
1. นางสุชญา  เลี่ยมเจริญ
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ภูมิเกียรติขจร
2. เด็กชายสุรชัย  ชิรัมย์
3. เด็กหญิงเยมีมาร์  ย่านสากล
 
1. นางสาวกรภัทร  วันแก้ว
 
179 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 1. เด็กชายศิริชัย  เด็กน้อย
2. เด็กชายสุรชัย  ชีรัมย์
 
1. นางนภชนก  พรมสอน
2. นางสาวกรภัทร  วันแก้ว
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 1. นายธวัชชัย  ผาพรม
 
1. นางนภชนก  พรมสอน
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงมาริสา  เทียนพจน์
 
1. นางปาริชาติ  พลายงาม
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายธันวา  สุวิเศษ
2. เด็กชายอรรฆพร  จงภู่
 
1. นางบุปผา  โภคพินท์
2. นางสุวรรณา  คุ้มได้อยู่
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 1. นายวันมงคล  มั่นนา
2. นายสาโรจน์  ปิ่นฉ่ำ
 
1. นางสาวกรภัทร  วันแก้ว
2. นางนภชนก  พรมสอน