สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 41 โรงเรียนห้วยยางวิทยา 1. เด็กหญิงรวี  วิรุณพันธ์
 
1. นางจิราภร  สิริภคยาพร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 42 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. นางสาวมาริษา  แสงหมึก
 
1. นางจีรนันท์  เกตุแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 22 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวเกวลิน  ทองดอนเหมือน
 
1. นางสาวปนิดา  ผิวอ่อน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  จุลแวง
 
1. นางสาวกานต์สินี  กิตติพันธุ์โสภณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.2 ทอง 10 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวทิพรัตน์  ลีลาศ
 
1. นางสาวกานต์สินี  กิตติพันธุ์โสภณ
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72.67 เงิน 32 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนภสร  อัตตะ
2. เด็กหญิงอัญญาณี  รานบัว
3. เด็กชายเอกรินทร์  เฟื่องเนียม
 
1. นางศุภมาศ  ดิลกศรี
2. นางรัชฎา  จันทวะฤทธิ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.12 ทอง 31 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  เกิดสุวรรณ
2. นางสาวภัทรกันย์  ปลื้มใจ
3. นายวนัช  คำอุ่นสาร
 
1. นายรัตนศักดิ์  ก้อนเพชร
2. นางกรวรรณ  คล่องยุทธ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายคมสันต์  สายสกล
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญสุวรรณ
 
1. นางสาวปนิดา  ผิวอ่อน
2. นางสมสุข  ทิพย์คีรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 17 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นางสาวนุชสรา  ฉัตรแก้ว
2. นางสาวพรสวรรค์  ชโลวัฒนะ
 
1. นายธนวัฒน์  ทับทิมไทย
2. นางสาวอาทิตยา  กลั่นยิ่ง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 22 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอภิษฎา  บัณฑิตย์ชาติ
 
1. นายแมน  อาชีพสมุทร
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 71.6 เงิน 19 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงญาณิศา  แก้วสะอาด
2. เด็กหญิงมณีสินี  มณีวงษ์
3. เด็กหญิงสุวพีร์  แสงสว่างเสรีกุล
 
1. นางสาวไอริณ  ถาวรนันท์
2. นางจีรภา  ดุงศรีแก้ว
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 71.25 เงิน 38 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นางสาวชนาภา  เกิดวั่น
2. นางสาวภัคจิรา  แจ่มจำรัส
3. นางสาวสุนิสา  บุญโก
 
1. นางสาวสายพิณ  เมืองนก
2. นายไพรัช  คงเจริญ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 75.2 เงิน 7 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวฐาปนี  แสงสว่างเสรีกุล
2. นางสาวพรนภา  เด่นจารุกูล
3. นางสาววิศรุตา  สังข์ทอง
 
1. นางสาวไอริณ  ถาวรนันท์
2. นางจีรภา  ดุงศรีแก้ว
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 59.11 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ปันอ้าย
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  เจริญลักษณ์
 
1. นางเปรมใจ  แสงชาตรี
2. นางเปรมใจ  แสงชาตรี
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 12 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายธฤต  ลิ้มสมัย
2. นายปพน  จิตไชยชาญ
3. นายปาฏิหาริย์  โลหิตหาญ
 
1. นางสาวนาลินี  จั่นเพชร
2. นายสุรพล  ละเหร่า
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.6 เงิน 21 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายทรงพล  เกตุแก้ว
2. เด็กชายธนภัทร  อัจฉริยพันธกุล
3. นางสาววิปราจรีย์  วัชรกรัณฑ์
 
1. นางรุ้งเพชร  สีลิ้นจี่
2. นางวสาวี  กิมใช่ย้ง
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.4 ทอง 7 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวน้ำทิพย์  ตนายะพงศ์
2. นางสาวบุญจิรา  โพธิ์สวรรค์
3. นางสาวเกษราภรณ์  บิลมาศ
 
1. นางสาวนาลินี  จั่นเพชร
2. นางสุขุมาล  บุญมาก
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 27 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  เทพกิจ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  เรืองโรจน์
3. เด็กหญิงวริษฐา  ตั้งหลักมั่นคง
 
1. นางรุ้งเพชร  สีลิ้นจี่
2. นายพีรพันธ์  ม่วงงาม
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 15 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวณิชกานต์  เกล้าเกตุ
2. นางสาวนัทธมน  น่วมไข่
3. นางสาวประภัสรา  ตันเจริญ
 
1. นายวิฑูล  มณีชัย
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.2 ทอง 50 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1. เด็กหญิงกุสุมา  ภักดีเศรษฐ์
2. เด็กหญิงนีรชา  ชื่นอุรา
3. เด็กชายวัฒนา  โดดดี่
 
1. นางสาวดารา  คงกระพันธ์
2. นางสาวอังคณา  ปานประเสริฐ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75.4 เงิน 33 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  เจริญพร
2. นางสาวณัฐรดี   คงแท่น
3. นางสาวรุ่งทิวา   มาเจริญ
 
1. นางสาวอรณี  หัสเสม
2. นางสาวณัฐา  พุทธอรุณ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 10 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กชายจักราวุธ  ดอนเกตุแก้ว
2. เด็กชายธีรดนย์  พันธ์ดี
 
1. นายนิรันดร์  ศรสงคราม
2. นางสาววรลักษณ์  จันทร์ประยูร
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 38 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายกิตติปกรณ์  มาลาพันธ์
2. นายธนาธิป  เจตบุตร
 
1. นายวิฑูล  มณีชัย
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 32.81 เข้าร่วม 36 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จิตถนอม
2. นายธีรวัต  เทียนระย้า
 
1. นางสาวอรนุช  เรียงแหลม
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 53.75 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กชายธาดารัตน์  อยู่คชลักษณ์
2. เด็กชายวรวุฒิ  รีเรียบ
 
1. นายวินัย  พุดแดง
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 43 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชลใจ  หงษ์เวียง
2. เด็กหญิงพัสวี  ประทุมเทศ
3. เด็กหญิงมัสลิน  มุกดา
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ฤทธิ์ล้ำ
5. เด็กชายสรรธร  สมโภชน์
 
1. นายชูศักดิ์  อริยวงศ์
2. นางพรทิพย์  จิตรสำรวย
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 46 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวกมลวัลย์  รอดเลน
2. นางสาวนภาพร  พูลนาค
3. นางสาวพัชราพร  สุขเกษม
4. นางสาวสินีนาฎ  แก้วเกลื่อน
5. นางสาวเมวี  จันทร์สงค์
 
1. นางสาวพิชญาภา  อังสวัสดิ์
2. นางสาวไอรินทร์  โกณฑา
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายก้องเกียรติ  ประกอบปราณ
2. นายชัยพร  อุ่นใจเพื่อน
3. นายนายพงศ์พิสิฐ  กลมสม
4. นายภูริศ  จันทรณี
5. นายวชิระ  จิตใจดี
 
1. นางสาววาณิชา  แข็งแรง
2. นางอาภรณ์  เย็นใจ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  แก้วมีศรี
2. เด็กหญิงธนวรรณ  สวัสดิ์เดช
3. เด็กหญิงปราณปรียา  ลิ้มพัธยาเนตร์
4. เด็กหญิงปาณิสรา  ชาติสิริพิทักษ์กุล
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จีนซ้าย
 
1. นายวันชัย  สาคร
2. นายณัฐวุฒิ  สระศรี
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77.3 เงิน 27 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายณัฐกานต์  ศรีสุวิทย์วงศ์
2. นายธนัญชัย  ฉิมคล้าย
3. นายพรชัย  คำวังชัย
4. นายวีรชัช  ยี่ละหมัด
5. นายเกียรติคุณ  ยอดปรีชา
 
1. นางสาวประภัสสร  สิทธิศักดิ์
2. นายสุพจน์  บุตรหงษ์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.25 ทอง 27 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกุลธิดา  อุ่นจิตต์
2. นางสาวจินดาภา  ลูกอินทร์
3. นางสาวณัฏฐณิชา  เจริญพร
4. นางสาวณัฐชนันท์  ชาตาพุทธิสวรรค์
5. นางสาวดนุนุช  บุญช่วย
6. นายติณณภพ  ทรัพย์เดช
7. นางสาวธนัชพร  พิกุลทอง
8. นางสาวน้ำทิพย์  ศิริวรรณ
9. นางสาวรสสุคนธ์  จวงจอง
10. นางสาวสกาวใจ  ภุมรินทร์
11. นางสาวสิรีธร  เกตุงาม
12. นางสาวอทิตยา  รวดเร็ว
13. นางสาวอธิติยา  จำเริญทิพย์
14. นางสาวอรยา  บัวงาม
15. นางสาวอารีรัตน์  แสงเดือน
16. นางสาวเบญจวรรณ  พันธ์ผึ้ง
17. นางสาวแพรวพรรณ  พรรณรายณ์
 
1. นางผาสุข  วิกรเมศกุล
2. นางสาวกัลยรัตน์  เกาะเกตุ
3. นายมหิศร  จิตรสำรวย
4. นางสาววิไลพร  คหัสคัดคาม
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 69 ทองแดง 18 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายกฤษติพล  เปี้ยวน้อย
2. นายจันทชัย  โพธิ์ศิริกุล
3. นางสาวธัญญพร  วงศ์พราหมณ์
4. นายนภดล  เพชรคีรีสกุล
5. นายนิธิกร  พวงสุวรรณ
6. เด็กชายปฏิภาณ  พูลศิลป์
7. เด็กชายปณิธิ  บริบูรณ์
8. นายพรช  มะลิวัลย์
9. นางสาวพรพรรณกาญจน์  ป้องกัน
10. นายพัฒนรัฐ  คีรีนิล
11. นางสาวมุฑิตา  พันธุ์เปรม
12. นางสาววรรณิดา  ยงชัยยุทธ
13. เด็กชายวิฑูรย์  ปรุโปร่ง
14. นายศุภกร  มีพันธ์
15. นายสมบูรณ์  ประดิษฐ์
16. นายอภิสิทธื์  แจ่มยวง
17. นายอิศรา  เชาวน์วุฒิสุข
18. นางสาวเพ็ญพิชชา  มากจันทร์
19. นางสาวเมธาวีย์  ศรีเพชร
 
1. นางผาสุข  วิกรเมศกุล
2. นางสาวลดาวัลย์  พวงนิล
3. นางรินดา  ศรียุบล
4. นางสมสุข  ทิพย์คีรี
5. นายนภากาศ  ชื่นบาน
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.2 เงิน 24 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงวราลี  โรจน์เสถียร
 
1. นางสาวพิชญาภา  อังสวัสดิ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นางสาวปรียาพร  ประสิทธิ์แสง
 
1. นางสาวโชติรัตน์  เสียงใหญ่
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 42 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ห่วงกลจักร์
2. เด็กชายบัณฑิต  ศรีหิน
 
1. นายศิทชา  สังข์แก้ว
2. นายมหิศร  จิตรสำรวย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 28 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกนิตา  อัตตะ
2. นายเจษฎา  นิลชาติ
 
1. นายศิทชา  สังข์แก้ว
2. นางสาวสุนันทนา  หมั่นพลศรี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85.6 ทอง 27 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  หาลาภ
2. นางสาวดวงดาว  ทนทาน
3. นางสาวนิษฐิดา  ตลับเพชร
4. นางสาวปณิตา  ปักษี
5. นางสาวปวันรัตน์  หุ่นสวน
6. นางสาวปัฐมี  แดงกล่ำ
7. นางสาวภิญญาพัชญ์ุ  พรประเสริฐ
8. นางสาวศินีกรณ์  มีอินถา
9. นางสาวศิริพร  ด้วงเขียว
10. นางสาวสุธีรา  อินทร์แพง
 
1. นางสิรีกร  จันทร์สงค์
2. นางสาวไอรินทร์  โกณฑา
3. นางสาวประภัสสร  สิทธิศักดิ์
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 66.16 ทองแดง 42 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวกุลณัฐ   จั่นสังข์
2. นางสาวณัฐณิชา   ยอดรักษ์
3. นายณัฐพงษ์  ยะโก๊ะ
4. นางสาวนันทรัตน์  แซ่เหงา
5. นางสาวบุษบา   เพชรประดับ
6. นางสาวปราณี   ปิ่นทอง
7. นางสาวปัณฑ์ชนิศ   ต้นทรัพย์
8. นางสาวภาวิณี   อิศรางกูร ณ อยุธยา
9. เด็กหญิงมนัสวี  เกิดจันทร์ตรง
10. เด็กหญิงวาตารี   นรสีห์
11. นางสาวศศิกาญจน์   ปานน้อย
12. นางสาวศิวพร  มีเศษ
13. นางสาวอรอนงค์   กรองแก้ว
14. นางสาวเกศสุดา   มากยอด
15. นางสาวเบญจมาพร  มีเศษ
 
1. นายธงชัย  จีบเจือ
2. นางสาวเอมวิกา  เพชรทอง
3. นายภาคภูมิ  เจริญชนม์
4. นายสมชาย  สิงหนาท
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 34 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กชายกฤธณัฐ  สกิดใจ
2. เด็กชายชานนท์  หว่านพืช
 
1. นายธนวัชร  สิทธิชาติบูรณะ
2. นางอารมย์  ศรีในบ้าน
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 38 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นางสาวปวรรัตน์  เทียมศรี
2. นางสาวพลอยไพลิน  มรจันทร์
 
1. นางอารมย์  ศรีในบ้าน
2. นางชัชฎาภรณ์  ศรีสังข์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  สะอาด
 
1. นายธิติ  บุญยะกลัมพะ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 62 ทองแดง 47 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวเสาวณีย์  นิตยใจพรหม
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 35 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  ศรีหอม
 
1. นายสมชาติ  คำเทียน
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวธีรดา  สบายใจ
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 37 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นางสาวอโณทัย  สุรภาพ
 
1. นายวัชรพงศ์  ทองแถม
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 41 โรงเรียนห้วยยางวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ว่องวงศ์อารี
 
1. นางสาววรรณภร  ตรีอัมพร
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 36 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นายณัฐวัฒน์  สุกแดง
 
1. นายวัชรพงศ์  ทองแถม
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฏฐา  ดิเรกศรี
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ดิเรกศรี
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ
2. นายทินกฤต  ลี้ไพบูลย์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 31 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายภัทรพล  นาควงศืวาลย์
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 35 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกัลญาณี  มารยาท
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 63 ทองแดง 50 โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 1. เด็กชายธนากร  โชคดี
2. เด็กชายธวัชชัย  สุนทโรทัย
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  กระทุ่มแก้ว
 
1. นายสุขกิตติ์  อิ่มทวีกุล
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 60 ทองแดง 49 โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 1. นางสาวจินตนา  กรแก้ว
2. นางสาวศุภกานต์  เปรมปรีดิ์
3. นางสาวศุภาวรรณ  บุญเกิด
 
1. นายสุขกิตติ์  อิ่มทวีกุล
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 30 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายเจตวรรษ  ฟุ้งเฟื่อง
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81.15 ทอง 33 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษกร  สัญจร
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92.75 ทอง 9 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นายเจนณรงค์  บุญโก
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง 19 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นางสาวณัฐกานต์  โต๊ะฉิม
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 74 เงิน 21 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ต้องใจเพื่อน
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง 17 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวอัฐนิยา  ลายละเอียด
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง 10 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายนวิน  เทียนโชติ
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 27 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สนธิ
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 27 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวยศวดี  นวเจริญภรณ์
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 32 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชนันท์  บัวบาง
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 26 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กชายนัทธพงศ์  คู่สวด
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเอกสตรี  คล้ายบรรจง
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83.33 ทอง 14 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายนวิน  เทียนโชติ
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 67.2 ทองแดง 24 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 1. เด็กชายกิติพงค์  พรมเนตร์
2. นายฐาปกรณ์  จันทร์คงเดชา
3. นายฐิติพงศ์  ราชวงศ์
4. เด็กหญิงยลรดา  สาระพันธุ์
5. เด็กหญิงวิภาวี  เอี่ยวแซ
6. เด็กหญิงศศิกานต์  เสนาบุตร
7. นายสันติสุข  หัวนาค
8. เด็กหญิงสายฝน  กลับคลี่
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อินทะรังษี
 
1. นางสาวศศิภา  เพียรเสมอ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชนันท์  บัวบาง
2. เด็กชายกฤษกร  สัญจร
3. เด็กชายจิระพัฒน์  ฐิตะฐาน
4. นายนวิน  เทียนโชติ
5. เด็กหญิงนันทพร  ไกรลักษณ์
6. นายน่านฟ้า  เสรี
7. นางสาวบุษบา  บุญเกิด
8. นางสาวบุษบา  บุญเกิด
9. เด็กหญิงพิชชาพร  สุขแจ่ม
10. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สนธิ
11. นางสาวยศวดี  นวเจริญภรณ์
12. เด็กหญิงสุวรรณา  ขำทวี
13. นางสาวอัฐนิยา  ลายละเอียด
14. เด็กหญิงเบญญาภา  ต้องใจเพื่อน
15. เด็กหญิงเอกสตรี  คล้ายบรรจง
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 74.4 เงิน 27 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นายกิตติศักดิ์  ชูฤทธิ์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  เทียมเมฆา
3. นางสาวจิรนันท์  แก้วสอาด
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  โต๊ะฉิม
5. นายธนกร  ทองศาสตร์
6. นายนัทธพงศ์  คู่สวด
7. เด็กชายพีรพัฒน์  สิทธิฤกษ์
8. เด็กชายวรวุฒิ  รักษ์แก้ว
9. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เทียนศรี
10. นายสมหวัง  ศรีแสงทรัพย์
11. เด็กหญิงอภิวัล  วิโรจน์
12. นายเจนณรงค์  บุญโก
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
2. นายทินกร  เณรตาก้อง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 72.67 เงิน 21 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทนทาน
2. เด็กชายธนศักดิ์  ใจเพชร
3. เด็กชายประนิธิ  โผดโผน
4. เด็กชายภฤศ  ตังคณากุล
5. เด็กชายอุเทน  หลักแหลม
6. นางสาวไอริน  คล้อยดี
 
1. นายวิมล  พงษ์เตรียง
2. นายนิกร  พราหมณ์ประยูร
3. นางมธุรส  เอียตระกูล
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 74 เงิน 32 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  แซ่ลิ้ม
2. นายณัฐพล  ทองน้อย
3. นายธัญพิสิษฐ์  นาคฤทธิ์
4. นายพรชัย  บุญชัย
5. นายอนันตศักดิ์  เสมาใหญ่
6. นายอนัส  อยู่เหมาะ
 
1. นายนิกร  พราหมณ์ประยูร
2. นายวิมล  พงษ์เตรียง
3. นางมธุรส  เอียตระกูล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 78.5 เงิน 18 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  เพ็ชรเดชา
2. นายจตุรงค์  โพธิ์พันธ์
3. นายจักรกฤษณ์  แซ่ลิ้ม
4. นายจักรณรงค์  นวลฝ้าย
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทนทาน
6. นายชัยวัฒน์   นราอินทร์
7. เด็กหญิงชิดชนก  สมสร้าง
8. นางสาวชุติมา  พลายบัว
9. นายณิฐพล  ทองน้อย
10. เด็กหญิงตรีรักษ์  ใจใส
11. เด็กชายธนศักดิ์  ใจเพชร
12. นายธัญพิสิษฐ์  นาคฤทธิ์
13. เด็กหญิงปพิชญา  โปร่งศิริ
14. เด็กหญิงประติภา  โผดโผน
15. เด็กชายประนิธิ  โผดโผน
16. นายป่านตะวัน  คำยนต์
17. นายพรชัย  บุญชัย
18. เด็กชายภฤศ  ตังคณากุล
19. เด็กหญิงภาณุมาศ  พุ่มใจศรี
20. นางสาวมาริษา  แสงหมึก
21. นางสาวยุวดี  ม้าล้อม
22. นางสาวศิริลักษณ์  ทองดี
23. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็ชรดี
24. เด็กหญิงสมใจ  บุญมีสง่า
25. เด็กหญิงสิริรัตน์  ศิริมังกร
26. เด็กหญิงสุพรรณนิกา  พิทักษ์แสงจันทร์
27. นายสุรเชษฐ์  เกลาชู
28. นายอนันตศักดิ์  เสมาใหญ่
29. นายอนัส  อยู่เหมาะ
30. เด็กชายอนุเทพ  มุ่งเสริมกลาง
31. เด็กหญิงอัญมณี  แดงช่วง
32. เด็กชายอุเทน  หลักแหลม
33. นางสาวไอริน  คล้อยดี
 
1. นายชูวิทย์  จั่นเพชร
2. นายศุภกิตต์  ปานสวย
3. นางเพ็ญพิศ  จุลเนียม
4. นางมธุรส  เอียตระกูล
5. นายนิกร  พราหมณ์ประยูร
6. นายวิมล  พงษ์เตรียง
7. นายสันธาร  อินไชยยา
8. นางจรรยา  กาญจนาประดิษฐ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 34 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายพิทยุตย์  ทิพย์พิมล
 
1. นายทินกร  บริบูรณ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.67 ทอง 22 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายนัทธพงศ์  บุญสอาด
 
1. นายทินกร  บริบูรณ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง 10 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงแอนลีน  ช่วยบำรุง
 
1. นายสุรชัย  กุสาวดี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 27 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  เกิดสุวรรณ
 
1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 32 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงอิสริยา  แก้วเนิน
 
1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.66 ทอง 5 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวภัทรกันย์  ปลื้มใจ
 
1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  เกิดสุวรรณ
 
1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 27 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเมสยา  เกตุแก้ว
 
1. นางศุภลักษณ์  ฃูฃื่น
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง 7 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวกษมา  พิมพ์เสน
 
1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.33 เงิน 26 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายพีรพันธ์  เฉิดฉิน
 
1. นายทินกร  บริบูรณ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 22 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพัสวี  ประทุมเทศ
 
1. นายทินกร  บริบูรณ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 46 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. นางสาวศศิประภา  วรรณประพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังคณา  ตรีสุวรรณ
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78 เงิน 32 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  สว่างหล้า
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีสุริยวงษ์
3. เด็กหญิงจันทนีย์  โหรชัยยะ
4. เด็กหญิงจิราพร  ปัญจมาส
5. เด็กชายทวีศักดิ์  แก้วจีน
6. เด็กหญิงนลินี  ว่องไวรุด
7. เด็กชายสถาปัตย์  พุทธมี
8. เด็กชายสุทธิพงษ์  ห้าวสุด
 
1. นางชีวารัตน์  ยอดยิ่ง
2. นางประเสริฐทรง  สองเมือง
3. นางสาวปณิตา  สงสัย
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 74 เงิน 11 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กชายอติคุณ  ใจแก้ว
2. เด็กชายอรรถชัย  นิรพุฒ
 
1. นายนพดล  ขันธ์เงิน
2. นางมธุรส  เอียตระกูล
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 61 ทองแดง 38 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิง สุนันทา  ปทุมวดีรัตน์
 
1. นายทรงวุฒิ  ภาคยาสิทธิ์
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 68 ทองแดง 29 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวพิชญา  พลีบัตร
 
1. นางนุชนาช  พุทธวิโร
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง 31 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  จันทร์แก้ว
 
1. นางนัยนา   ลิ้มเจริญ
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.66 เงิน 45 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็งสกุล
 
1. นางศิริกุล  เชิงฉลาด
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.7 ทอง 38 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายอนุพงศ์  เสียงเพราะ
 
1. นางนภากร  สุขสมอรรถ
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 43 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐชย์วรดา  ฐิติรัตนานนท์
 
1. นางสาวสิริพร  พึ่งพรพระ
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 79.4 เงิน 18 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  สวัสดิ์พิบูลย์
2. เด็กหญิงปภาวิชญ์  พรหมอินแก้ว
3. เด็กชายยอดฟ้า  จันทำ
4. เด็กหญิงศรัณยา  เนียมสวัสดิ์
5. เด็กชายศุภกานต์  เกาะมุก
 
1. นางพัชรินทร์  แคล้วปรปักษ์
2. นางดวงจิต  สิงหนาท
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82 ทอง 21 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวจิรวรรณ  ไขขุนทด
2. นายณัฐพงศ์  ภิญญาณ
3. นางสาวภาณุมาศ  พึ่งพันธ์
4. นางสาวรัชนีวรรณ  เชิดชูชวลิต
5. นายสิทธิโชค  รอดวงศ์ศา
 
1. นางพัชรินทร์  แคล้วปรปักษ์
2. นางสาวพรพิมล  เห็นแก้ว
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 77.67 เงิน 39 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กหญิงมรกตวงค์  ดำรงบูรณะกุลชัย
 
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ  สาระเกษตริน
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 74.67 เงิน 35 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวพรนัชชา  ศรีสอาด
 
1. นางสาวสุชาดา  จันทร์ประทับ
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 59.99 เข้าร่วม 27 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐนนท์  ใจเด็ด
 
1. MissMina  Nozawa
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 62.82 ทองแดง 26 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายธนพล  สรณตรัย
 
1. นายอำนาจ  ไพนุชิต
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 46 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  จิตอารีวงศ์
2. เด็กหญิงดวงพร  บรรจงแจ่ม
 
1. นางสาวละอองดาว  ส่วนน้อย
2. นางวรางคณา  กุสาวดี
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 34 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวตวงพร  กลั่นเสนาะ
2. นางสาวนภัสสร  ศรีเมฆ
 
1. นางศุภลักษณ์  ชูชื่น
2. นางรัชกร  ฉายตะวัน
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77.5 เงิน 14 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  อ่อนจันทร์
2. เด็กชายธิตินันท์  ชินโสตร์
3. เด็กชายนภัสกร  ชุลี
4. เด็กชายพงศกร  ตันเจริญ
5. เด็กชายภูชิต  สว่างจันทร์
6. เด็กชายศิครินทร์  กิตติพงศ์ธนกิจ
7. เด็กชายอภิวิชญ์  อุดมรัตน์
8. เด็กชายอานนท์  เหมลา
 
1. นางสาวจรรยงค์  บุญซัน
2. นางสาวสกุลกานต์  แก้วเก้า
3. นางสาวศิรดา  พึ่งพิณ
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 66.75 ทองแดง 27 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ   กุณาวงค์
2. นายวุฒิชัย  อยู่สุข
3. นายศุภพงษ์   หุปะกา
4. นายสรศักดิ์  ไหมทอง
5. นายสหรัตน์  พรหมแก้ว
6. นายเกียรติศักดิ์  หนูขาว
 
1. นายกิจจา  กิจหงวน
2. นายรัตนศักดิ์  ก้อนเพชร
3. นายสรยุทธ  สนธิ
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83.25 ทอง 10 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวจิตสุภา   เพชรรัตน์
2. นางสาวชริยา  อินทรวิชา
3. นางสาวธัญลักษณ์  จุ้ยแดง
4. นางสาวพรพิมล  จำปาเทศ
5. นางสาวสุวิกรานต์  กางร่มกลาง
 
1. นายสุรพล  เย็นใจ
2. นางสาวเพ็ญทิพย์  ศรีสมุทร
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 35 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทองนนท์
2. เด็กหญิงดวงกมล  ลือชา
3. เด็กชายธนัท  นาคสิงห์
 
1. นางจันทรา  อินทร์เนื่อง
2. นางสาวอลิษา  แซ่เลี้ยว
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 39 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นางสาวพรวิภา  ศรีมณฑก
2. นางสาววรพรรณ  พาสันเทียะ
3. นางสาวอัมพร  เชาว์สุวรรณ
 
1. นางสาววรรณา  จูสวย
2. นางสาวสุวิภา  จีบเจือ
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.33 ทอง 13 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  บุญใหญ่
2. เด็กหญิงวันวิ  ขำพวง
3. เด็กหญิงสมฤดี  สายสกล
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล
2. นางสาวอาทิตยา  กลั่นยิ่ง
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 69.2 ทองแดง 45 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวศิริสุดา  นาคบุรี
2. นางสาวสุภาพร  ยี่สุ่น
3. นางสาวอาภัสรา  คงแก้ว
 
1. นางนิตยา  สุวรรณหงส์
2. นายรัตนศักดิ์  ก้อนเพชร
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85.81 ทอง 11 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  ศรีภูสิตโต
2. เด็กชายอรรคเดช  สมศรี
 
1. นางสาวราตรี  เปรมสุข
2. นางสาวช่อผกา  ทศพลทรงพร
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนห้วยยางวิทยา 1. เด็กชายจิรศักดิ์  แดงช่วง
2. เด็กชายจิระพงศ์  หอมชื่น
 
1. นายขจรศักดิ์  สังข์ขำ
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 14 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวธัญญารัตน์  แดงกระจ่าง
2. นายมนศธร  กลั่นเกษร
 
1. นางสาวคัคนางค์  คูหาทอง
2. นางอรุณรุ่ง  จีบเจือ
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายจิราพัชร  สกุลรัง
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  หัทไทย
 
1. นางสาวคัคนางค์  คูหาทอง
2. นายพงษ์เทพ  อุ่นอก
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 42 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายณัฐกานต์  ศรีสุวิทย์วงศ์
2. นายพรชัย  คำวังชัย
 
1. นายสรยุทธ  สนธิ
2. นายสมทบ  ชมสุข
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 47 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนี  เวียงนนต์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญมั่ง
 
1. นางสาวช่อผกา  ทศพลทรงพร
2. นางสาวรสริน  อมรสันต์สุขศรี
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72.62 เงิน 38 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงณัฐฌา  เหล่าสุพณ
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  คุ้มครอง
 
1. นางสาวเบ็ญญาดา  นาคสอิ้ง
2. นางสาวจีรนันท์  โฉมแผลง
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 40 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวพัชรี  ธรรมมา
2. นางสาวรุจิรา  ยิ่งประสบผล
 
1. นางสาวคัคนางค์  คูหาทอง
2. นางสาวชะอ้อน  แก้วชูเสน
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 42 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายธัชวิน  วิวัฒนโสภา
2. นายพงศกร  ยันตะศิริ
 
1. นางสาวชะอ้อน  แก้วชูเสน
2. นางสาวคัคนางค์  คูหาทอง
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 27 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นายจิรทีปต์  ชูกร
2. นางสาวชัญญา  นรารัตน์วันชัย
 
1. นางสาวพลอยทรงกมร  สุริยศศิธร
2. นางสิริมา  พยัพตรี
 
117 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายกิษณพจน์  เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงนรมน  นาคบาตร์
3. เด็กหญิงปาริฉัตต์  ทาบทอง
 
1. นางสาวคัคนางค์  คูหาทอง
2. นายพงษ์เทพ  อุ่นอก
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายกฤษฏิชัย  เดชทวีวัฒน์
2. นายอภิชาติ  แก้วเรือนทอง
 
1. นายพงษ์เทพ  อุ่นอก
2. นายสุริยะ  นำประดิษฐทรัพย์
 
119 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 99.7 ทอง 4 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐพล  ยางงาม
2. เด็กชายมานะโชค  มานะกิจสมบูรณ์
3. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เตี้ยแจ้
 
1. นายสุริยะ  นำประดิษฐทรัพย์
2. นายจิโรจน์  จันทร์เปล่ง
 
120 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 99.7 ทอง 4 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายกษีติ  นำประดิษฐทรัพย์
2. นายคุณาธิป  สืบสุทธา
3. นายพัชรภูมิ  ศรีมณี
 
1. นายสุริยะ  นำประดิษฐทรัพย์
2. นายจิโรจน์  จันทร์เปล่ง
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  ยังมีมาก
2. เด็กชายปฐมพร  กำบัง
3. เด็กชายสุนทร  ชูพร
 
1. นางนัยนา  จันทร์สอน
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายฉัตรนพคุณ  แดงงาม
2. นายณัฐพงษ์  ชมโลก
3. นายวัชรพงศ์  เรือนจันทร์
 
1. นางนัยนา  จันทร์สอน
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 42 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  เทศนา
2. เด็กชายวรากร  เจียนสันเทียะ
3. เด็กชายอมรเทพ  อำนวยพร
 
1. นางนัยนา  จันทร์สอน
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยพร  สุขสนาน
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ภูวรณ์
3. เด็กหญิงนภัสศร  สุนทร
4. เด็กหญิงนฤมล  แดงจ้อย
5. เด็กหญิงปารีณา  โกยปฐม
6. เด็กหญิงพวงทิพย์  แตงอ่อน
 
1. นางสาวประนอม  หุ่นเก่า
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ยิ้มแย้ม
2. นายธาดา  ภูวรณ์
3. นางสาวปภาวี  บุญนำศิริจิต
4. นางสาวปิลันยา  สกุณา
5. นางสาวพรพิมล  เพชรขวัญ
6. นางสาววรสา  ทับทิม
 
1. นางนัยนา  จันทร์สอน
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 30 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงกษมา  กลางสุพันธ์
2. เด็กหญิงวิลัยวัณย์  แก้วขาว
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สายวงษ์
 
1. นางแพรวพรรณ  ชุ่มชื่น
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 79 เงิน 34 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นางสาวธันชนก  เขียวหมู่
2. นางสาวสิรินทรา  จัตามาศ
3. นางสาวอธิตญา  รักษาราษฏร์
 
1. นางแพรวพรรณ  ชุ่มชื่น
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.2 เงิน 32 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายจิราพัฒน์  รวดเร็ว
2. เด็กชายณัฐนันท์  เกตุรักษา
3. เด็กชายสมประสงค์  พูนเพิ่ม
 
1. นางสาววิจิตรา  ญาณกิตติ
2. นางสุภาภรณ์  มิตรสมหวัง
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81.2 ทอง 37 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายณัฐพงษ์  พรวิบูลย์รักษา
2. นายพัชรพล  วงศ์สุวรรณ
3. นายอภิสัณฑ์  ปี่แก้ว
 
1. นางสาววิจิตรา  ญาณกิตติ
2. นางสุภาภรณ์  มิตรสมหวัง
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 75.6 เงิน 26 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ประสงค์
2. เด็กหญิงชาติมา  บุญศรี
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ตะเภาทอง
 
1. นางยุพา  แดงฉ่ำ
2. นางสาวนภาพร  ผ่องเพริดพริ้ง
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 73.6 เงิน 42 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นางสาวณัฐริสา  บุญหนัก
2. นางสาวสุวิภา  คชชู
3. นางสาวอรนุช  เติมโพก
 
1. นางยุพา  แดงฉ่ำ
2. นางสาวเรวดี  นิลดำ
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.8 ทอง 16 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จิตอารีย์
2. เด็กชายธีรภัทร์  ชีล้อม
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  ช้างทอง
 
1. นางมาลัย  อ่วมอ่อง
2. นางสาววราภรณ์  คนึงคิด
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง 31 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  ลำภา
2. นางสาวพิมชนก  เจริญชีพ
3. นายสุรศักดิ์  พูลทอง
 
1. นางยุพา  แดงฉ่ำ
2. นางสาวจิราวรรณ  เนียมศรี
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81 ทอง 20 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  สวิทเซอร์
2. เด็กหญิงนุจิรา  สาหร่าย
3. เด็กหญิงวดี  รอจั่น
 
1. นางวิมลพรรณ  รักทอง
2. นางสุพรรณี  เณรตาก้อง
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80 ทอง 36 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นางสาวกรกนก  นิลเถื่อน
2. นางสาวกฤษญา  เนตรประไพ
3. นางสาวมัทนา  รักษาราช
 
1. นางยุพา  แดงฉ่ำ
2. นางสาวจิราวรรณ  หอมเพียร
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหมทานนท์
2. เด็กหญิงสุชานาถ  แสงทอง
3. เด็กหญิงเกษร  ขาวปลอด
 
1. นางนัยนา  จันทร์สอน
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวพิชญะ  ประจักษ์วิมล
2. นางสาวมณฑกาญ  จินาตง
3. นางสาวอนัญญา  บัวครื้น
 
1. นางนัยนา  จันทร์สอน