สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน 20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงอรุณกมล  แย้มศรวล
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  บุญแสน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 37 โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. นางสาวอรณา  วิชิตกูล
 
1. นางจงดี  บูรณประเสริฐกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 57.6 เข้าร่วม 49 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 1. เด็กหญิงชาลิสา  อุดมปัญญาวิทย์
 
1. นางสาวยุภาวดี  วรรณสิงห์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 46 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวสุนันทา  เดชธนู
 
1. นางสาวสุนทรี  ใบแย้ม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กชายวัชรพล  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวเบญจพร  มีจิตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.4 ทอง 7 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. นางสาวธนัชพร  ไกรสังข์
 
1. นางสาวศรีศราลักษ์  สดวิไลย
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 60.83 ทองแดง 49 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงพัชรพร  เข็มกลัด
2. เด็กหญิงศาลิณี  พุ่มพฤกษา
3. เด็กหญิงสิริมาศ  ปิ่นเจริญพรทวี
 
1. นายสายันต์  เดชสายบัว
2. นางสาวสุจินดา  รอดกูล
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76.08 เงิน 50 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวณัฎฐณิชา  วิทยาภรณ์
2. นางสาวธนพร  มาดี
3. นางสาวปรียา  สุธีรปรีชานนท์
 
1. นางศศิวรรณ  ฮึกหาญ
2. นางดวงเดือน  นามนัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 23 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงศิริพร  เลื่อยกระโทก
2. เด็กหญิงสุภานันท์  คงกระพันธ์
 
1. นางรัตนาวัลย์  นิธิภัคนันท์
2. นางสิริรัตน์  วิริยาภรณ์ประภาส
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 76 เงิน 12 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวพชรภรณ์  เพ็ชรกรด
2. นางสาวสมฤทัย  ศรีรอบรู้
 
1. นางเมธาวี  อู่เงิน
2. นางณัฐิกา  ปัตยุรักษ์
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 79.2 เงิน 5 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  มีประวัติ
2. เด็กหญิงชลลดา  อินทร์ล้วน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  คงปลาดเปรื่อง
 
1. นางสาวทัศนีย์  เขียวขำ
2. นางสาววันดี  ทองนวลจันทร์
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 52.8 เข้าร่วม 31 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เจริญสุข
2. เด็กชายธีรภัทร  บำรุงฤกษ์
3. เด็กหญิงปนัดดา  ลิ้มวสุรัตน์
 
1. นางกรนันท์  คงอยู่สุข
2. นางสาวสายฝน  ศรีรอด
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 40 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวกชกร  เทียมทัด
2. นางสาววริศรา  อุทัยธรรม
3. นายศุภณัฐ  ยิ่งนคร
 
1. นางสาวปัทมา  สุวรรณนัง
2. นายธนิต  พงษ์รอด
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 51.22 เข้าร่วม 38 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายธนธัช  ไวพยาบาล
2. เด็กชายอัครพงษ์  เอื้อการ
 
1. นางเกศินี  แสงฉัตรแก้ว
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 44.11 เข้าร่วม 36 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวรัชฎาภรณ์  นำชัย
2. นายวริศ  สุ่มประดิษฐ
 
1. นางเกศินี  แสงฉัตรแก้ว
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวขจรพรรณ  ลาดนาเลา
2. นายมงคล  วิชชุตเวส
3. นางสาวมนัสชนก  สมสุขเจริญ
 
1. นางสาวดวงดาว  ปัญจมหาคีรี
2. นางสาวสุทธิกานต์  เหรียญทอง
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.4 เงิน 26 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงฑิตยา  โมกข์บุรุษ
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  เตียววิจิตรสกุล
3. เด็กหญิงสรณ์สิริ  สุกิจปาณีนิจ
 
1. นายนิอุสมาน  อูมา
2. นางวานีตา  อูมา
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 69.2 ทองแดง 39 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. นางสาวชุติมา  ขำหิรัญ
2. นายณัฐพล  วัฒนยัง
3. นางสาวภาวิตา  มหาพ่วง
 
1. นางสาวอรวิชญ์  ทองมาก
2. นางสาวสุวิมล  เปี่ยมกลัด
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 60.8 ทองแดง 47 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ขุนยืน
2. เด็กหญิงพุทธรักษา  ทรัพย์มา
3. เด็กหญิงสุมณฑา  คุ้มครอง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  เทพพิทักษ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 62.2 ทองแดง 43 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวพรวรช  ปัญจมาศิริ
2. นายสรวิชญ์  สุขจิตต์
3. นางสาวอภิชญา  ชินสงคราม
 
1. นายนพพร  กาแก้ว
2. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีภุมมา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.7 เงิน 51 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  อ่องแดง
2. นางสาวนันธิชา  โตไพโรจน์
3. เด็กชายศุภชัย  ชัยนาค
 
1. นางสาวเกตกนก  สวยค้าข้าว
2. นายอทิติย์  ชูตระกูลวงศ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75.6 เงิน 30 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นางสาวฐิตินันท์  หมวดน้อย
2. นางสาวณิชชา  สมมิตร
3. นางสาวสมัชญา  คงคาหลวง
 
1. นางสาวปัญวัลย์  ตันสุเมธ
2. นายสุดสาคร  ศรีบัวรอด
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 12 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วิศวเมธี
2. เด็กชายภูธเนศ  พรายบัว
 
1. นางสาวสุธิษา  พึ่งสวัสดิ์
2. นายอนุชิต  รุ่งภาษา
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 31.81 เข้าร่วม 40 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายกฤษฏิพงศ์  อินทร์เนตร
2. เด็กชายธวัชชัย  สุขเมือง
 
1. นายสมเกียรติ  วันแก้ว
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 37.36 เข้าร่วม 30 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายชุติวัติ  พึ่งภักดี
2. เด็กชายตวงสิทธิ์  พูลน้อย
 
1. นายนิอุสมาน  อูมา
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 43 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กหญิงปภาวี  คงเหมาะ
2. เด็กชายวัชรพล  แซ่โค้ว
3. เด็กหญิงศานต์ฤทัย  สายน้ำเขียว
4. เด็กหญิงอุมาพร  ชูแก้ว
5. เด็กหญิงเกษร  โครตสีบัน
 
1. นายวิศระ  เชียงหว่อง
2. นางสาวอรวรรณ  กลิ่นกลุ่น
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.66 ทอง 42 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาววาสนา  สิชฌนันทน์
2. นางสาวศิรัญญา  เวชการ
3. นางสาวศิริวรรณ  เอี่ยมศรีวรรณ
4. นางสาวอารียา  กำเหนิดศิริ
5. นางสาวเสาวลักษณ์  สุขดิบ
 
1. นางสาวสาวิณี  อ่วมเจริญ
2. นายบุญรอด  อยู่ศิริ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงจันทนี  รักษาวงค์
2. เด็กหญิงจุฑามณี  สนธิ
3. เด็กหญิงมัญธุสา  เกตุหอม
4. เด็กหญิงยุพาภรณ์  โพธิ์งาม
5. เด็กหญิงวันดี  หลวงฤทธิ์
 
1. นางสาวปุญญาภา  หนูชัยแก้ว
2. นางสรัญญา  สอดส่อง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.75 เงิน 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวธัญญารัตน์  จักดา
2. นางสาวธิติยา  รักแฟง
3. นางสาวพิมพ์รพี  อาสาสันติ
4. นางสาววรกานต์  ธรรมเนียม
5. นางสาววาสินี  เรืองจาบ
 
1. นางสุนันทา  ธนศิโรรัตน์
2. นางสาวปุญญาภา  หนูชัยแก้ว
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 70.99 เงิน 45 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นายธีระภัทร  ชะนะเกตุ
2. นายนรากร  สร้อยสม
3. นายบัญชา  ส่องศรี
4. นายบัณฑิต  ส่องศรี
5. นางสาววศนันท์  อยู่วงค์
 
1. นางศรีวรรณ  ปานสง่า
2. นางสาวศิริพร  สินสมุทรไทย
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 79.5 เงิน 38 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตเมธ  เผ่าพุทธชาติ
2. เด็กหญิงกัญจนา  สุดสาคร
3. เด็กหญิงกุลธรา  อุตรหงษ์
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อินทะสะ
5. นายฉัตรชัย  เผ่าทะชัย
6. เด็กหญิงชลธิชา  เย็นจตุรัส
7. นายณัฐพล  กันสวัสดิ์
8. นายธนุ  ลิ้มไพบูลย์
9. เด็กหญิงธารีรัตน์  ศรีจอมขวัญ
10. เด็กหญิงพนิตสุภา  หนองบัว
11. เด็กหญิงพรไพลิน  ยอดยิ่ง
12. เด็กหญิงยุพารัตน์  สุวรรณหงษ์
13. เด็กชายรุ่งตะวัน  บางม่วงงาม
14. เด็กหญิงวรรณพร  สันทัด
15. เด็กหญิงศิริณี  แก้วพระคุณ
16. เด็กหญิงสุกัญญา  สุริวรรณ
17. เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่ลิ้ม
18. นายอภิสิทธิ์  แซ่จัน
19. นายเจตพล  บันเชิด
20. เด็กชายโยธิน  ศรีกา
 
1. นางสาวกนกพร  บุปผาชาติ
2. นางอารีวรรณ  พยัพพฤกษ์
3. นางสาวชยาภัสร์  พรหมทา
4. นางเพ็ญพิชชา  กีรติวรการ
5. นางสาวยุวดี  วาปี
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. นายกำพล  แก้วฉ่ำ
2. นายจตุรพร  เนียมทอง
3. นายจักรกฤษณ์  นุชนารถ
4. นายจักรพันธ์  เหมือนบางซื่อ
5. นายจิรายุ  ชุมทอง
6. นายจิรายุส  ไทยโสภา
7. นายชลธาร  ป้องกัน
8. นายธารินทร์  ยากำจัด
9. นายธารินทร์  แช่มเทศ
10. นายบัญชา  รักศิลป์
11. นายปิยะศักดิ์  จันทร์หร่าย
12. นายมานพ  ขำศรี
13. นายรัชพล  เนียมสิน
14. นายสมชาย  วัชระ
15. นายสราวุธ  แก่งสันเทียะ
16. นายสิษฐ์ธัญ  แดงสิริ
17. นายสุเมธา  ทองคำ
18. นายเฉลิมพงศ์  จังพานิช
19. นายโสฬสมงคล  ช้างงาม
20. นายไชยวัฒน์  สุขสวัสดิ์
 
1. นายวัชรินทร์  เอื้องสัจจะ
2. นายเสฎฐวุฒิ  ใจงาม
3. นางนงค์ลักษ์  อุทัยธรรม
4. นางผกาวดี  เอื้องสัจจะ
5. นางสาวมณีรัตน์  วันหมัด
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กชายปวริศ  แสงนิล
 
1. นางสาวจรรยา  หลวงทิพย์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.5 ทอง 24 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวจันทนา  ทิวงษา
 
1. นายเพทาย  เฟื่องฟู
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 42 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. เด็กชายวัชรพล  วงษ์เวช
2. เด็กหญิงสุชาดา  ใจผ่อง
 
1. นายกิตติพัฒน์  จิตต์สว่าง
2. นางนงค์ลักษ์  อุทัยธรรม
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 22 โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. นายธนานพ  สงวนทรัพย์
2. นางสาวพิราวรรณ  พรมมณี
 
1. นางอรุณ  ยี่รงค์
2. นางวิภูดา  บัวสอน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวกนกกร  เลียบดี
2. นางสาวกัญชพร  สุขทองแท้
3. นางสาวฐิติกาญจน์  น้อยเมือง
4. นางสาวณิชมน  แสงกลิ่น
5. นางสาวภัสราภรณ์  ชุมสว่าง
6. นางสาวมาริสา  ผิวงาม
7. นางสาวสุนีย์  ลิ้มติ่ว
8. นางสาวหฤดี  พรายชมพู
9. นางสาวอัมรัตน์  โพธิวงศ์
10. นางสาวเขมสิริ  สิริเวชชะพันธ์
 
1. นางศศิเพ็ญ  วิมุกตานนท์
2. นางศรีวรรณ  ปานสง่า
3. นางสาวศิริพร  สินสมุทรไทย
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 34 โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชนะธาร
2. เด็กชายรุจิภาส  ช้างน้ำ
 
1. นางสาววีณา  พนาพิทักษ์กุล
2. นายอำนาจ  พนาพิทักษ์กุล
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 45 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. นางสาววิจิตรา  ตลุ่มพุก
2. นายอนุทัย  ขำหิรัญ
 
1. นายเฉลิม  ทองแดงห่วง
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 22 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยา  หาญกล้า
 
1. นายมนตรี  พิมพ์ทอง
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 21 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. นางสาวพงษ์นภา  เจษฎาจรัสกุล
 
1. นายมนตรี  พิมพ์ทอง
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 35 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  นิลดำ
 
1. นางสุภาพร  เกิดพุ่ม
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นายซองอุ๊  -
 
1. นายธนพล  เชียงโชติ
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 54.4 เข้าร่วม 39 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงสุนิสา  เสาศรี
 
1. นางกัลยา  รัศมีเพ็ญ
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง 18 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นางสาวภณัฐสุดา  ทับเนียม
 
1. นางสุภาพร  เกิดพุ่ม
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 37 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงธัญยธรณ์  ฤกษ์งามสง่า
 
1. นางสาววิภาวัส  รื่นฤทธิ์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  พึ่งพงศ์
 
1. นายสุเมธ  ศรศิลป์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายทินภัทร  ศรีตระการ
2. เด็กหญิงวสุนันท์  จันทร์หอม
 
1. นางสาววิภาวัส  รื่นฤทธิ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 35 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 1. เด็กชายศุภชัย  ชัยนาค
 
1. นางสาวอนุสรา  สิงห์โต
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 38 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นายสุรศักดิ์  กลิ่นดอกแก้ว
 
1. นางสาวประดับพลอย  มอญเกิ้ง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายจิรภาส  อินทร์นวล
2. เด็กหญิงฐิติมา  โพธิพันธ์
3. เด็กชายอัครเดช  ตุ้มทอง
 
1. นางสาววิภาวัส  รื่นฤทธิ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 26 โรงเรียนหัวหิน 1. นายคณัสนันท์  ฉิมพลี
2. นายธนภัทร  แดงช่วง
3. นายอานนท์  สมบุญโสด
 
1. นางจันทิมา  ชื่นชม
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 30 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงรุ้งนภา  นิลประพฤติ
 
1. นางสาวอำไพวรรณ  ตันตินิมิตรกุล
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80.25 ทอง 37 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กหญิงสุธีมนต์  ถ้วนชาติ
 
1. นายสามารถ  อยู่ยั่งยืน
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง 19 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวสุนิสา  โลดทนงค์
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูดอกไม้
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง 9 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวชลลดา  อ่วมเจริญ
 
1. นายนิพนธ์  กล่อมบรรจง
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 74.5 เงิน 27 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. เด็กหญิงเกษสุดา  เพชรนคร
 
1. นายณัฎฐพงษ์  พุ่มพันธ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 74.5 เงิน 20 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงมณทิกา  ธงสวัสดิ์
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาววิจิตรา  รุ่งเรือง
 
1. นายนิพนธ์  กล่อมบรรจง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 15 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงรวิสรา  บุญมีสุข
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 5 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิระราชวโร
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 83.6 ทอง 13 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวพัชรี  ใยยินดี
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงนวพร  ตันเศวฉัตร
 
1. นางสุมาลี  จันทร์ศรี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 22 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงวชิราวรรณ  เกวียนวงษ์
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 26 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงศลักษณ์พร  ธิริ
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 69.66 ทองแดง 27 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. นายชัชนันท์   ภวะคงบุญ
 
1. นายสามารถ  อยู่ยั่งยืน
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 69.8 ทองแดง 21 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงซันวา  จิตรสนองชาติ
2. นางสาวณัฐสุดา  บัวจอม
3. เด็กชายพัฒนา  มีแก้วสุข
4. เด็กหญิงสุภัสสร  สมศรีโชควัฒนา
5. เด็กหญิงอาทิตยา  โรจน์บวรวิทยา
6. เด็กหญิงอารียา  ภูฆัง
7. เด็กหญิงอารียา  ไล้สวน
8. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สิงห์คาร
9. นางสาวเสาวรส  พวงสว่าง
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
2. นายวัชระ  มูลทองชุน
3. นายชนินทร์  พรหมเลข
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80.8 ทอง 25 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวการันตรี  ขุนสงคราม
2. เด็กหญิงคุณิตา  โคตรแก้ว
3. เด็กหญิงชนิกานต์  เกตุอินทร์
4. นางสาวชลลดา  อ่วมเจริญ
5. นางสาวชุติกาญต์  นารอด
6. เด็กหญิงฐานิดา  บุตรสงค์
7. นายปัณณฑัต  กลัดชื่น
8. เด็กชายปิยะพงษ์  อ่วมเจริญ
9. นางสาวพลอยไพลิน  ศรีมาจันทร์
10. เด็กหญิงรัตนาพร  รักชาติ
11. นางสาววรรณิดา  บุญเพ็ชร
12. นางสาววิจิตรา  รุ่งเรือง
13. เด็กชายวีระวัฒน์  บุญมา
14. เด็กชายสมิทธิ  เอี่ยมเจริญ
15. เด็กหญิงอารยา  นำสวัสดิ์
 
1. นายนิพนธ์  กล่อมบรรจง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 78.6 เงิน 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวขนิษฐา  รู้ฤกษ์
2. เด็กชายจิรัฏฐ์  พูลหนองรี
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ตรีเพชร
4. นางสาวดารณี  กลิ่นมาลี
5. เด็กชายธนวัต  แจ่มจันทร์
6. เด็กชายธัญกร  พินิจจันทร์
7. นายนนทวัฒน์  จันทร์ศรี
8. เด็กหญิงนวพร  ตันเศวฉัตร
9. นางสาวนวภัส  เลิศกีรติ
10. เด็กชายพงศ์ศักดิ์  วงษ์ขาว
11. เด็กชายพีรภัทร  ผุดผ่อง
12. นายพีรศักดิ์  กัณสวัสดี
13. เด็กหญิงระพีพรรณ  กุลมา
14. เด็กชายระพีพัฒน์  จันทร์แดง
15. นายวัชเรนทร์  สุขเมือง
16. นางสาวศรัญญา  สมคิด
17. เด็กชายสุรสินธุ์  จันทรักษา
18. นายอภิเดช  พินิจจันทร์
19. นางสาวอรุณวรรณ  ทิพย์เนตร
20. เด็กหญิงไอริน  เผ่าจินดา
 
1. นายธรรมธร   เทพทิตย์
2. นางสาวเจมจิรา  หินแก้ว
3. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
4. นางสาวณรรฐมน  ผึ่งผาย
5. นางสุมาลี  จันทร์ศรี
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 28 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อุ่นจิตอนุสรณ์
2. เด็กชายฐนภัส  กิจคุณธรรม
3. เด็กชายณภรณ์  ยะโสธร
4. เด็กชายปฏิภาณ  สุขสมัย
5. เด็กชายพศิน  ยะโสธร
6. เด็กชายรติวัฒ  ไร่นาดี
 
1. นายมนตรี  ยะโสธร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 74 เงิน 32 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กชายณัฐพร  วงษ์นาศรี
2. นายธวัชชัย  ราชรามทอง
3. นางสาวน้ำผึ้ง  เรื่องทอง
4. เด็กชายวิริยพร  ธรรมเนียม
5. นายวีรยุทธ  เพ็ชร์น้อย
 
1. นายบุญรอด  อยู่ศิริ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 79.75 เงิน 13 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  เตียงพานิช
2. เด็กชายครรชิต  ยังวัฒนา
3. เด็กหญิงจิณณพัต  บัวงาม
4. เด็กชายจิรเมธ   คนึงคิด
5. นายจีรชัย  ฉัตรทันต์
6. นางสาวชลลดา   ศรีเอี่ยม
7. เด็กหญิงชิดชนก  เขียวมุ่ย
8. นางสาวชุติมา   ขำหิรัญ
9. เด็กหญิงณิชกานต์  ทอดสนิท
10. นางสาวธนาภรณ์   ธนะวงศ์
11. เด็กหญิงธนิษฐา  จันทร์พ่วง
12. นางสาวธิดาวรรณ   บุญไทย
13. เด็กชายนนทวัฒน์  พุ่มกุมารณ์
14. เด็กหญิงนภสร  แสนสุข
15. เด็กชายบารมี  วงศ์เลี้ยง
16. นางสาวบุษกร   หาญกล้า
17. เด็กหญิงปัญจพร  อิ่มทั่ว
18. เด็กหญิงผุสดี  ไกรทอง
19. เด็กหญิงพรปวีณ์  หิรัญวงศ์
20. นายพัฒนะ   แจ่มสว่าง
21. นายฟ้าใส   บุญไทย
22. นายยุทธนา  ยิ้มอนันต์
23. นายลัทธพล  ใจกล้า
24. เด็กชายวนัสกร   มุ่งหาแก้ว
25. เด็กหญิงวรฤทัย  แสงโพลง
26. เด็กหญิงวริศรา  นวลจันทร์
27. เด็กชายศรัณย์  เพชรประกอบ
28. เด็กหญิงศุทธหทัย  เกิดสมจิตร
29. นายสายธาร   สินธุรักษ์
30. เด็กหญิงสุจิตรา  เรืองรอด
31. เด็กหญิงอภิญญา  ชูกลิ่น
32. เด็กหญิงอรกานต์  บุญแก้ว
33. เด็กชายอาทิตย์  ยิ้มละมัย
 
1. นายอิศรา   เอมกมล
2. นายอนุชิต  รุ่งภาษา
3. นายมนตรี  พิมพ์ทอง
4. นายสมชัย  สินแท้
5. นายเฉลิม  ทองแดงห่วง
6. นางสาวเบญจพร  มีจิตร
7. นางสมใจ  กาญจนทอง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง 15 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กชายธาดา  ทองเทพ
 
1. นายอิศรา   เอมกมล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.67 เงิน 46 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายสารัช  ปัตยุรักษ์
 
1. นายมนตรี  ยะโสธร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงสิรินภา  ใหมเกิด
 
1. นายบุญรอด  อยู่ศิริ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง 19 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ปลอดรัมย์
 
1. นายสถิตย์  เสมาใหญ่
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.67 ทอง 25 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายธีรเจตส์  กาญจนสุทธิยากร
 
1. นายมนตรี  ยะโสธร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง 4 โรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เบิร์ก
 
1. นายวัชพล  วุฒิ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กชายวัชรพล  แซ่โค้ว
 
1. นายอิศรา   เอมกมล
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78 เงิน 32 โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. นางสาวกนกพร  คำทอง
2. เด็กชายถิรเจตน์  เงากระจ่าง
3. เด็กหญิงนรีกานต์  มีล้อม
4. เด็กชายบุญฤทธิ์  มหาพงษ์
5. เด็กหญิงยอดหญิง  แตงเจริญ
6. เด็กหญิงรัตติกาล  อบเชย
7. เด็กชายวรินทร  เขียวไปรเวช
8. เด็กชายสิปปภาส  แววมณี
9. เด็กชายเมธัส  แสงจันทร์
10. เด็กหญิงเมสินี  จันทยงค์
 
1. นางสาวรพัทรดา  ผลเอนก
2. นางสาววัณภาสิณี  ยิ้มประเสริฐ
3. นางนัฏฉลี  กานิวาสน์
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง 26 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวกาญจนา  อินทร์นวล
2. นายณัฐภูมิ  ขำสำลี
3. นางสาวณัฐมน  โสประโคน
4. นายธนากร  โง้วสกุล
5. นายนิรวิทธ์  อินทร์อ่อน
6. นายภควัต  แจ้งสุวรรณ์
7. นางสาวสุภาณี  อินอากร
8. นางสาว้เอเซีย  ตรีวิเศษ
 
1. นางสาวโชติกา  ยั่งยืน
2. นางสาวชมพูนุท  มากกำเหนิด
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  วัชระ
2. นางสาวจริยาพร  อยู่ยั่งยืน
3. นางสาวณัฐมน  โสประโทน
4. นางสาวมิ่งขวัญ  แสงเพชร
5. นางสาวสุภาณี  อินอากร
6. นางสาวเอเชีย  ตรีวิเศษ
 
1. นางสาวโชติกา  ยั่งยืน
2. นางสาวชมพูนุท  มากกำเหนิด
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 71 เงิน 47 โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. นางสาวกนกพร  คำทอง
2. เด็กหญิงกันธิชา  พูลเสม
3. เด็กหญิงนภสร  ทองแท้
4. เด็กหญิงนรีกานต์  มีล้อม
5. เด็กหญิงปิยธิดา  บุญประสม
6. เด็กหญิงยอดหญิง  แตงเจริญ
7. เด็กหญิงรัตติกาล  อบเชย
8. เด็กหญิงเมสินี  จันทยงค์
 
1. นางสาวรพัทรดา  ผลเอนก
2. นางสาววัณภาสิณี  ยิ้มประเสริฐ
3. นางนัฏฉลี  กานิวาสน์
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  วัชระ
2. นางสาวธรรมสรณ์  วงศ์สิงห์
3. เด็กหญิงมัชฌิมาภรณ์  วีระปรีชา
4. นางสาวมิ่งขวัญ   แสงเพชร
5. นางสาวอรยา  กุมุทชาติ
6. เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วลอย
 
1. นางสาวโชติกา  ยั่งยืน
2. นางสาวชมพูนุท  มากกำเหนิด
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 1. นางสาวนพเก้า  ประกอบพรชัย
2. เด็กหญิงมาตารี  แสนทวี
3. เด็กหญิงยุวดี  เรืองไกรศิลป์
4. นางสาวศิริลักษณ์  องอาจ
5. นางสาวสุทธิดา  หนูเสริม
6. นางสาวสุภัค  บุญญาสถิตสถาพร
7. นางสาวอนัญญา  ปาปะพัง
8. นางสาวแพรวา  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวเพ็ญสิณี  รัตตนวิเชียร
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  กลั่นวารี
2. นายณัฐวัตร  สิงคิวิรัตน์
 
1. นางสาวเพ็ญสิณี  รัตตนวิเชียร
2. นางพัทยา  คีรีศรี
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 69 ทองแดง 25 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายจิรายุส  บุญนอก
 
1. Mr.Carlo  Jerwin Bangundang
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง 10 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 1. นางสาวซูซ่านเนอร์ โยเซฟฟินเนอร์  กราฟฟ์
 
1. นายเมธา  ตั๊งถาวรการ
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวศรัญญา    ไทยอุดมทรัพย์
 
1. นางสาวสังวาลย์    จันละมูล
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75 เงิน 42 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    กิจเถกิง
 
1. นางสาวทยากร   ศักดิ์ศรีเท้า
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78.3 เงิน 49 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวณิชาบูล   เขาปัง
 
1. นางลดารัตน์   กิจคุณธรรม
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83.99 ทอง 15 โรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก่นสา
 
1. Mr.Roel  Pascual
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81.98 ทอง 22 โรงเรียนหัวหิน 1. นายปีเตอร์  วอเด็น
 
1. นางวชิราภรณ์  ประสงค์กิจ
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87.8 ทอง 4 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงกชกร  พัดเย็น
2. เด็กหญิงธัญชนก  นวลชาวนา
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พิมศร
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์  กิมซัง
5. เด็กหญิงอธิรา  แก้วสมนึก
 
1. MissRovi   Ann Ortiz
2. Mrs.Abigail  Esguerra
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 74.4 เงิน 42 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวธนภรณ์  บุญเกิด
2. นางสาวนัฐจรียา   ปรีเปรม
3. นางสาวปณิธิ   ศรีแจ้
4. นายมงคล  นิลประดับ
5. นางสาวลัดดาวัลย์   ผสมทรัพย์
 
1. นายภาณุชิต  ศิลาศรี
2. Mr.Julius   C. Pacheco
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81.34 ทอง 32 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงรักษิณา  สาทวงษ์
 
1. นางสาวอจิระวดี  ไชยบุตร
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 73.34 เงิน 36 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวสุชานรี  เพาะจะโปะ
 
1. MissGong  Cuiyan
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.49 เงิน 20 โรงเรียนหัวหิน 1. นายไกรสิทธิ์  กรุณาพิทักษ์
 
1. Mrs.Seika  Pong-sa-ard
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 28 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปัญญาคะโป
2. เด็กหญิงอัญชลีนา สมิตานัน  บอยเมล
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  เอี่ยมสะอาด
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 38 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวธิดา  สารทอง
2. นางสาวปิยาพัชร  เซี่ยงฉิน
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ศรีพวงมาลัย
2. นางสาววาทินี  ช่างยนต์
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77.5 เงิน 14 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ลำดับวงค์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทะคร
3. นายจิณวัตร  กลิ่นละออ
4. เด็กชายธนโชติ  หมื่นศรีธาราม
5. เด็กชายพงศกร  สมบุญฤทธิ์
6. นายพุฒิพงศ์  เอี่ยมเย็น
7. เด็กชายภูธาร  ตุงฉิน
8. เด็กชายอนุรักษ์  ฤทธิ์ยา
 
1. นางดวงเดือน  นามนัย
2. นายอิสระ  ทัศน์แก้ว
3. นางสาวสาวิตรี  นวมนิ่ม
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นายชนินทร์  พรหมเจริญ
2. นายมณฑล  กำบัง
3. นายรณกร  พิชัยณรงค์
4. นายสุรัตน์  ม่อมละมูล
5. นายอุกฤษฎ์  สุขศรี
6. นายเอกรินทร์  บำเพ็ญ
 
1. นางดวงเดือน  นามนัย
2. นางรุ่งทิพ  ยงยืน
3. นางสาวสาวิตรี  นวมนิ่ม
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 72 เงิน 32 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นางสาวขจีวรรณ  พันธ์ผึ้ง
2. นายชนินทร์  นิลดำ
3. นางสาวปีย์วรา  เครือแตง
4. นางสาวภัทรภร  ประภาลิมรังสี
5. นางสาวยลดา  โคทอง
6. นางสาวศิวพร  เกาะเกตุ
7. นางสาวสายรุ้ง  ทองแผ่น
8. นายเตชิต  ช่วยชาติ
 
1. นายธาตรี  ชีถนอม
2. ว่าที่ร้อยเอกภวัต  เขียวหวาน
3. นายสุดสาคร  ศรีบัวรอด
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 76.4 เงิน 10 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะมน  ประดิษฐ์ผล
2. เด็กหญิงพงศ์พัชรา  สงวนจิตร์
3. เด็กหญิงมุขรินทร์  วิชชุตเวส
4. เด็กหญิงลักษณาวดี  พวงเพ็ชร
5. เด็กหญิงวิชุกร  ทับเอี่ยม
 
1. นางสุพรรณี  แก่นบุดดี
2. นางสวรส  ชุติวัฒนกุล
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 75.5 เงิน 21 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ฉ่าโรจน์
2. นางสาวปรีชญา  เขียวไปรเวช
3. นางสาวปวีณา  การะเกตุ
4. นางสาววนภร  สร้อยสม
5. นางสาวสุพรรณนิภา  จำปาหอม
 
1. นางสุพรรณี  แก่นบุดดี
2. นางสวรส  ชุติวัฒนกุล
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 19 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กชายตะวัน  แสงทอง
2. เด็กหญิงปัญญาพร  เกิดยินดี
3. เด็กหญิงศานต์ฤทัย  รูปโฉม
 
1. นางสาวเบญจพร  มีจิตร
2. นางสาวจงกลณี  พานารถ
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64 ทองแดง 34 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวมัลลิกา  อรุณศิริวัฒนา
2. นางสาวเบญจวรรณ  เถาสุวรรณ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  จิ๋วใย
 
1. นางประภาศรี  แสงทองอร่าม
2. นางสาวธิติยา  ดวงตาผา
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77.67 เงิน 33 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  อุนารณ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทมณี
3. เด็กหญิงศรีนารี  ภาสดา
 
1. นางยุพร  พัฒน์ทอง
2. นางสาวเกสรา  จินดากุล
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 75.4 เงิน 33 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นางสาวทิพวรรณ  เพชรประดับ
2. นางสาวธันย์ชนก  จันทร์สุข
3. นางสาวปรียานุช  กราดกลิ่น
 
1. นายณรงค์ชัย  ภัทรสกล
2. นางสาวอภิญญา  ประสมศรี
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86.31 ทอง 10 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงทักษิณา  สมิโตบล
2. เด็กหญิงปุณณริญ   ปริญสิริ
 
1. นางนิสสรณ์   เชิญทอง
2. นายนิพนธ์  เชิญทอง
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ดอกจันทร์
2. เด็กชายศุภมงคล  มาลาหอม
 
1. นางสาวเจนจิรา  พุฒหยวก
2. นายณัฐพล  โคตรวงค์
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายบุญญฤทธิ์  พยัคฆะ
2. นายมงคล  อุดมศิริ
 
1. นายวุฒิไกร  ภู่สุวรรณ
2. นางสาวภาณุมาศ  นักษัตรมณฑล
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กชายชยธร   สระทองอินทร์
2. เด็กชายรามิล   สมบัตินิมิตร
 
1. นายนิพนธ์  เชิญทอง
2. นางนิสสรณ์  เชิญทอง
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 14 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายกรรวี  พิรเวชสกุล
2. นายประสบโชค  หยกสุริยันต์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  โฉมแพ
2. นางสาวภาณุมาศ  นักษัตรมณฑล
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จับจัด
2. เด็กชายสรวิชญ์  คำห่อ
 
1. นายไพศาล   ประดิษฐ์ศิริงาม
2. นายวุฒิไกร  ภู่สุวรรณ
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 78 เงิน 23 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 1. เด็กหญิงชาลิสา  อุดมปัญญาวิทย์
2. นายสิรเดช ลลำเบร์ตี้  ปิ่นทอง
 
1. Mr.Allan  Managay
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83.8 ทอง 11 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กชายชยุตม์    ทองอยู่
2. เด็กชายณภัทร   จริยรัตน์ไพศาล
 
1. นางนิสสรณ์   เชิญทอง
2. นายนิพนธ์  เชิญทอง
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง 14 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นายธนะสิทธิ์    ฟักเถื่อน
2. นายเอกรักษ์   ชัยรูป
 
1. นายนิพนธ์  เชิญทอง
2. นางนิสสรณ์  เชิญทอง
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์  แก้วสะอาด
2. นายนภัสกร  เหล็กแท้
 
1. นายไพศาล  ประดิษฐ์ศิริงาม
2. นางสาววันเพ็ญ  โฉมแพ
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 39 โรงเรียนหัวหิน 1. นายคณิตศักดิ์  กนกโชติเลิศ
2. นายอรรฆพร  เถื่อนรอด
 
1. นางสาวสมิหรา  เดชา
2. นางสาววันดี  ช้างน้ำ
 
122 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กชายภานุพงศ์  มหาโยธี
2. เด็กหญิงรุจิรา  คงกำเหนิด
3. เด็กชายอนพัทย์  คนึงคิด
 
1. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
2. นางสาวณรรฐมน  ผึ่งผาย
 
123 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวจุฑามาศ  เคหะ
2. นางสาวปวีณา  เอมโอษฐ์
3. นางสาวพวงพลอย  พวงแก้ว
 
1. นางสาวณรรฐมน  ผึ่งผาย
2. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 13 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นางสาวพินธุสร  แก้วสะอาด
2. นายรณชัย  เครื่องไธสง
 
1. นางสาวณัฐญา  อาษา
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กชายฐปนัท  สุดนางาม
2. เด็กชายภราดร  พิมพ์กำเหนิด
3. เด็กชายวทันยู  มูนทัน
 
1. นายณัฐพล  โคตรวงค์
2. นายนิพนธ์  เชิญทอง
 
126 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 35 โรงเรียนหัวหิน 1. นายพชร  จันทร์โชติ
2. นายวชิรดล  เพิ่มคำ
3. นายวิริทธิ์พล  แข็งธัญญะกรณ์
 
1. นางสาวชญาดา  จันทร์นาค
2. นายโอภาส  กำเนิดแสง
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 40 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงจรรยพร  เครือแตง
2. เด็กหญิงปนัดดา  พุกจินดา
3. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  ใจไทย
 
1. นางสาวนวรัตน์  โรจนาคม
2. นางสาวนิภาวัลย์  อินทร์อ่อน
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 67 ทองแดง 38 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. นายณัชพล  เพิ่มสมบัติ
2. นายพรดนัย  คำหอม
3. นายสถาพร  จันทร์ใหญ่
 
1. นางประภัสสร  พิมพ์ทอง
2. นายมนตรี  พิมพ์ทอง
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 74.8 เงิน 26 โรงเรียนยางชุมวิทยา 1. เด็กชายก้องภพ  วงศ์เณร
2. เด็กหญิงนิรชา  พุ่มเเจ้
3. เด็กชายสหัสวรรษ  ตั้งสกุลพรชัย
 
1. นางสาวอรุโณทัย  โพธิ์ทอง
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 14 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นางสาวจันทิมา  ชูแก้ว
2. นายธนธรณ์   เกาะเกตุ
3. นายสุธีรัตน์  วงแหวน
 
1. นางบุปผา  สิริวัฒน์สุนทร
2. นางสาวนันทภัค  อุดมคมวิรัตน์
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนหัวหิน 1. นายกมลภัทร  โกทา
2. นายกรวิชญ์  สัตยพันธุ์
3. นางสาววชิราภรณ์  ภูนาเงิน
4. นางสาวศิริวรรณ  พิบูลย์
5. เด็กหญิงสุธีรา  มะนาวนอก
6. เด็กหญิงอรนุช  บุทศรี
 
1. นางนิภา  มหาสุข
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79 เงิน 14 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ไชยสอน
2. เด็กหญิงณัชติญา  เชิดฉิ่ง
3. เด็กหญิงณัฐพร  บุญนาค
 
1. นางประภัสสร  พิมพ์ทอง
2. นายมนตรี  พิมพ์ทอง
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 29 โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. นางสาวณัจสิยากรณ์  มัชฉิม
2. นางสาวปนัดดา  ศิริรุ่งเรือง
3. นางสาวพัชราภรณ์  เที่ยงแท้
 
1. นางรัตติยา  รบไว
2. นางธนภร  เรือกิจ
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.2 ทอง 7 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงกชพร  วันเพ็ญ
2. เด็กหญิงกนกพร  คีรีนิล
3. เด็กหญิงสุนันทา  คชชะ
 
1. นางสาวพัชรี  คล้ำจิต
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81.2 ทอง 37 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  กลิ่นเพย
2. นางสาวพิทยารัตน์  หุ่นงาม
3. นางสาวมธุรตรัย  สิงห์เล็ก
 
1. นางสาวพัชรี  คล้ำจิต
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 74.4 เงิน 37 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายธันยบูรณ์  สร้อยสุวรรณ
2. เด็กชายอติกันต์  พนาวรรณ
3. เด็กชายเนติพงศ์  ภักวงษ์ทอง
 
1. นางนฤภร  ราชานาค
2. นายประจวบ  สุวรรณนัง
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.2 ทอง 14 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. นายทัศน์พล   ชูนพรัตน์
2. นายสนธยา  เพชรสุกานต์
3. นางสาวเพชรา  แย้มศรวล
 
1. นางประภัสสร  พิมพ์ทอง
2. นายมนตรี  พิมพ์ทอง
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.8 ทอง 16 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงธณัฐชา  สืบเทศ
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เข็มทอง
3. เด็กหญิงนาตาเดีย  เซ็นหลวง
 
1. นางบุษรินทร์  พรมทา
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.33 ทอง 28 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายชานนท์  นาน้อย
2. นางสาวณัฐิดา  อรุณสว่าง
3. นางสาวธิดารัตน์  จำปาเทศ
 
1. นายทศพร  ครุฑเสม
2. นางนิสิตา  สุวรรณนัง
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายธนทัต  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงธนัชชา  บุญโท
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  โมกแก้ว
 
1. นางอภิรัสมิ์  ศรีชาติ
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80 ทอง 36 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวฉันทิกา  ฮั่วเฮง
2. นางสาวสายพิณ  เรียนวิชา
3. นางสาวเบญจมาศ  กล้าหาญ
 
1. นางชนัญกาญจน์  หอมกลิ่น
2. นายทศพร  ครุฑเสม
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 42 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงกฤษณา  แก้วฉวี
2. เด็กหญิงชนิภา  สีพิณ
3. เด็กหญิงแสงระวี  แต้เจริญ
 
1. นางสาวนวรัตน์  โรจนาคม
2. นางสาวนิภาวัลย์  อินทร์อ่อน
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 81 ทอง 22 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นายชัยวัฒน์  สุภาเกตุ
2. นางสาวพรพรรณ  กิมเฮง
3. นายสุธี  เสือสง่า
 
1. นางสาวนวรัตน์  โรจนาคม
2. นางสาวนิภาวัลย์  อินทร์อ่อน