สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงนรมน  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวอัจฉราพร  รอดภัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 40 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. นางสาวสุวดี  สุขศรี
 
1. นางสาวจีระนันท์  จับใจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75.8 เงิน 35 โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงชฎาพร  สิงห์เล็ก
 
1. นางสาวนันทนา  ยศอินทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 42 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวเบญจรัตน์  วงศ์เกิด
 
1. นางสาววันลิษา  ขำอิ่ม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  สืบเกลี้ยง
 
1. นางสายัณห์  โพธิ์ศรีทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นายยุทธนา  บ่อคำ
 
1. นางสาวสุพรรณา  จันทร์แย้ม
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 50 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  พิลาโพธิ์
2. เด็กหญิงรศญา  เครือมาก
3. เด็กหญิงแพรวภิลัย  ปีสิงห์
 
1. นางภัณฑิรา  จงอ่อน
2. นายสุชาติ  จงเจริญไพสิฐ
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 45 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวจุฑามณี  เพชรขุนศรี
2. นางสาวพนิดา  อยู่คง
3. นางสาวสายธาร  ภมรผล
 
1. นายกฤษณะ  เสาพรม
2. นางสาวิตรี  วงษ์ปัญญา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ทัพใจหาญ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  วงศ์พัฒนา
 
1. นางวันดี  สุขห่วง
2. นางสาวิตรี  วงษ์ปัญญา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. นางสาวนฤมน  ต่อมสุวรรณ์
2. นายสิทธิยา  ฉัตรนากร
 
1. นางสาวจีระนันท์  จับใจ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  บัวลังกา
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 73.25 เงิน 34 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายณัฐนนท์  บุญเกิด
2. นายสุรธัช  นกพลับ
3. นางสาวเมธาวี  อนุศักดิ์
 
1. นางสาวดิฐารัตน์  ลีวรางกุล
2. นางดารารัตน์  ศรีธงไชยะ
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 53.4 เข้าร่วม 26 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงปฏิมากรณ์  น้ำใจสุข
2. เด็กหญิงพรลภัส  ไทยธัญญพานิช
3. เด็กหญิงภัทรา  จันทร์ขำ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  สร้อยคำ
2. นางสาวเฌอธกาญจน์  ศิริถาวร
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 69.4 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. นางสาวมณฑาทิพย์  บุญเเก้ว
2. นางสาววนิดา  หอมขจร
3. นางสาวสิริพร  ปรีเถื่อน
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  มั่นคง
2. นายถาวร  กราบขุนทด
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 35.22 เข้าร่วม 50 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษราคัม  พลกลาง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปานเพชร
 
1. นางวนิดา  ปรัชญรัตน
2. นางสาวปรียกร  คินาสินธุ์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายธนพัฒน์  ฉิมเมือง
2. เด็กหญิงนิชา  ฤกษ์ศิริพงษ์
3. เด็กหญิงสิริพร  จันทร์หอม
 
1. นางศิริพรรณ  เรียบเจริญ
2. นางสาวอุดม  ปานสอาด
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 17.5 เข้าร่วม 42 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายบัญญพนต์  ขจรไพศาล
2. นายวิรุฬห์  ต๋องเรียน
3. นายอชิตะ  เจิมจรุง
 
1. นางสาวจิรนันท์  ฮวยแหยม
2. นางเพลินจันทร์  จันทะบุตร
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.2 เงิน 22 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกกร  กาญจนอิ่มทรัพย์
2. เด็กหญิงธนัชพร  พระสมิง
3. เด็กหญิงพรนภัส  วันสาลี
 
1. นางสรินยา  พรหมมา
2. นางสาวดานิษา  ทองผาโสภา
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 50 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายพิพัฒน์  สังข์ทอง
2. นางสาวอโรชา  เจิมจรุง
3. นางสาวแพรพลอย  วงสุรินทร์
 
1. นางสาวนิติยา  จันทะสี
2. นางสาวฐิตารีย์  สำเภา
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 36 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินธิดา  เดชโหมด
2. เด็กหญิงจิรตนา  แจ่มวงษ์
3. เด็กหญิงวทันยา  สายสอาด
 
1. นายเชลงศักดิ์  ศักดิ์สิทธิวงศ์
2. นางสาวจิรฐา  เทือกเถา
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 62.2 ทองแดง 43 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวปติณญา  ศรีจันทร์รัตน์
2. นางสาวพนิดา  รอดผึ้ง
3. นางสาวฤชาภร  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางสาวน้ำฝน  วัฒนะไชยศรี
2. นางเยาวเรศ  พันธุ์ประเสริฐ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัญญา  อนุศักดิ์
2. เด็กหญิงมัณฑนา  นันทกิจ
3. เด็กหญิงมัณทนาธรพ์  ปุราทะเน
 
1. นายเกรียงไกร  จันหอม
2. นางสาวพรรำไพ  เครื่องจันทร์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.2 เงิน 26 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวจรรญาวรรณ  จุ่นอยู่
2. นางสาวปุญญิศา  บัวผุด
3. นางสาวภัคจิรา  คงนิยม
 
1. นางสาวพรรำไพ  เครื่องจันทร์
2. นายเกรียงไกร  จันหอม
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาพร  สำราญวงศ์
2. เด็กหญิงลักษมี  พระแท่น
 
1. นายธวัชชัย  วิเศษสิงห์
2. นางสาววราภรณ์  ห้วยหงษ์ทอง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.4 เงิน 14 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายปริญญา  เอมมะ
2. นายสุพล  เซี่ยงหลิว
 
1. นายพรพีระ  สังข์กระแสร์
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  แสนสุข
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 38.39 เข้าร่วม 21 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) 1. เด็กชายธีรพงศ์  บุญมาก
2. เด็กชายนพรัตน์  ปลอดภัย
 
1. นางสุรินทร์  ภักดิ์วิไลเกียรติ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 43.14 เข้าร่วม 23 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายจิรยุทธ์  จิตนิยม
2. เด็กชายนพดล  ทองนุ่ม
 
1. นายสมพงษ์  น้อยพันธุ์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 29 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมัทวัน  หิรัญกุล
2. เด็กหญิงศรันยา  แขกนวม
3. เด็กหญิงอรปรียา  สีสุก
4. เด็กหญิงอัญฑิกา  บัวงาม
5. เด็กหญิงเวธนี  สอนกระต่าย
 
1. นางกันหา  อินจีน
2. นางอัณณ์ชญาน์  ประสมทรัพย์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.98 ทอง 10 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวณฤดี  จิตร์ประเสริฐ
2. นางสาวพัชรี  น่วมคุณสิน
3. นายวสันต์  แก้ววิเศษ
4. นางสาวศิริพัช  ท้วมผึ้ง
5. นางสาวศิริลักษณ์  กลิ่นหอม
 
1. นางสมพร  ภูมเรศ
2. นางสาวอลิสา  ป่วนเดช
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 18 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกนิภา  พุทธวงษ์
2. เด็กชายชัชวาลย์  อ่ำปรีดา
3. เด็กชายบุญฤทธิ์  แก้วกำเนิด
4. เด็กหญิงปิยธิดา  ผิวจันทร์เลิศ
5. เด็กหญิงอทิตยา  แสงเพ็ชรอ่อน
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  สืบบุก
2. นายไชยยศ  คชินทร
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.25 เงิน 15 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกฤตตา  มานะกิจ
2. นายรัตฐพล  รุจิเรขอภิรักษ์
3. นางสาววรรณกานต์  เหลืองมงคลไชย
4. นายวิศุทธิ์  กิจธนาพรอนันท์
5. นางสาวสวรส  แก้วช่วย
 
1. นางอภิษฐา  สวนเข้ม
2. นางสาวอรุณรัตน์  สกุลอัญมณี
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78.65 เงิน 21 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวดวงกมล  บุญสุข
2. นางสาวธนภรณ์  นาคอ้น
3. นางสาวปัญจพร  สายอารุณ
4. นายพสิษฐ์วัชรพล  ชาวเจริญ
5. นางสาวอมรวรรณ  เย็นกลม
 
1. นายเกษมสิทธิ์  พิมุขชัยสิทธิ์
2. นางสาวขวัญจิตร  ยิ่งยวด
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83 ทอง 23 โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยา  ศิริมาท
2. เด็กชายธิติพล  เกียรติอมรเวช
3. เด็กหญิงธีราพร  ตันอร่าม
4. เด็กหญิงนันท์สินี  พูลสวัสดิ์
5. เด็กหญิงปริญญา  ไพรวัลย์
6. เด็กชายปวเรศ  จินตนาธัญชาติ
7. เด็กชายภาณุพงศ์  บุญเกลี้ยง
8. เด็กหญิงรวินท์  ตันมงคลกาญจน
9. เด็กหญิงรัญชลี  นามาบ
10. เด็กชายศุภโชค  ฉีดจันทร์
11. เด็กชายสารคดี  สังข์ทอง
12. เด็กหญิงอริสรา  กาญวรนสันติ
13. เด็กหญิงอัจฉรา  ศิริฤกษ์
14. เด็กหญิงอาทิตยา  คุณธรณ์
15. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  เกตุแก้ว
 
1. นางสุรีรัตน์  พึ่งพิน
2. นางนุจรี  พันจริต
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.4 เงิน 29 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขอินทร์
 
1. นางสาวณัฐการ  บุญรักษา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.75 ทอง 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวรัตตรี  สกุลสวนดอก
 
1. นายฤทธิชา  บัวศิริ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71.33 เงิน 13 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายพิธพล  โพธิพิพิธ
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  คำพิมพ์
 
1. นางนาคน้อย  บุตรประเสริฐ
2. นางจันทนา  ศรีบุูจันดี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 31 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวณิชชา  ภูวโชติธนกร
2. นายศิวกร  วงษ์คำ
 
1. นางนงนุช  สมรูป
2. นางสาวเอมอร  จันทร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86 ทอง 21 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรชยา  หมีปาน
2. นางสาวธนัชชา  อนุศักดิ์
3. นางสาวน้ำทิพย์  จงรุจิโรจน์ชัย
4. นางสาวปรียาภรณ์  เสือคล้าย
5. เด็กหญิงพิชามญชุ์  จันทรวงศ์
6. เด็กหญิงมนัสพร  ไพรวัลย์
7. นางสาวศิรประภา  ตั้งจิรพาณิชย์
8. นางสาวสุมิตรา  แจ่มถนอม
9. เด็กหญิงอทิตยา  ใจแก้ว
10. เด็กหญิงไหมฟ้า  จันทร์ต่าย
 
1. นางนาคน้อย  บุตรประเสริฐ
2. นายสาคร  นนทารักษ์
3. นางสมพร  ภูมเรศ
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 69.66 ทองแดง 35 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  เปรมศรี
2. นางสาวกวินนา  ฮวบนิล
3. นางสาวธนพร  ปักศร๊
4. เด็กหญิงปนิดา  มาเทศ
5. เด็กหญิงผกาวรรณ  สุดอารมณ์
6. เด็กหญิงพชรพร  ธงชัย
7. นางสาวพรนิภา  โสลุน
8. เด็กหญิงยุพา  ตะพัง
9. นางสาวรสริน  บุญชู
10. นางสาววราวรรณ  อ้นสืบสาย
11. เด็กหญิงวิภาดา  แสงฉาย
12. เด็กหญิงศานตมล  ท่าฉลาด
13. เด็กหญิงสุภัสสร  แสนชา
14. นางสาวอทิตยา  หอยสังข์
15. เด็กหญิงโชติกา  สงวนวงศ์
 
1. นายเกรียงไกร  แก้วช่วย
2. นางเกศิณี  ทับทิมชัย
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 21 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นายจิรวัฒน์   สมคิด
2. นางสาววิลาสินี  กลั่นบุศย์
 
1. นายสุกิจ   ภู่ไพโรจน์
2. นางสุธีรา  สุกใส
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกนกจันทร์  แซ่ลี
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นายศิลป์ณภัทร์  กรธนสุขอรุณ
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงวนาลี  จิตไพรงาม
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวยุพาพรรณ  กรมดี
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 15 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายอดิศร  จั่นทอง
 
1. นายชาญชัย  คูณทา
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายธนกร  สุกนาค
 
1. นายชาญชัย  คูณทา
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลชนก  ผิวงาม
 
1. นายอำนาจ  ประทุมทาน
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายธนากร  สระทองขน
 
1. นายชาญชัย  คูณทา
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีโสภา
2. เด็กหญิงรุ่งลลิตา  อนันต์สุข
 
1. นายพีรพงศ์  ปลาสกุล
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงวรรณิภา   โพธิ์ชื่น
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวตุ๊กตา  -
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 42 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายธรรมรัตน์  รักธรรม
2. เด็กหญิงนภสร  มาลา
3. เด็กชายปัญญา  ลัดดากลม
 
1. นายพีรพงศ์  ปลาสกุล
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวติตี  -
2. นายบุญมี  ไทรสังขพรดำรง
3. นางสาวรพีพร   นงลักษณ์
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
2. นางจินดา  ภูวมาส
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 72 เงิน 22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นายธันยบูรณ์  กิมเขียว
 
1. นายณัฐวุฒิ  นิลธานี
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 71 เงิน 24 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายอดิศร  ยาจันทร์
 
1. นายธนนันท์  กลั่นบุศย์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง 12 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายปัฏฐภีร์  ปานสอาด
 
1. นายธนนันท์  กลั่นบุศย์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85 ทอง 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นายกรฤทธิ์  โลห์
 
1. นายณัฐวุฒิ  นิลธานี
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายจิตติพงษ์  สูนพลอย
 
1. นายคธาวุธ  โกสุม
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง 13 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายภูดินันท์  ยินดี
 
1. นายธนนันท์  กลั่นบุศย์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายมินธดา  เเซ่หว้า
 
1. นายคธาวุธ  โกสุม
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87.5 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. นายยุทธพิชัย  พระคุณวิเศษ
 
1. นายธนวิชญ์  มีล้อม
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 81 ทอง 15 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายดนัย  สุขใจ
 
1. นายธนนันท์   กลั่นบุศย์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 73 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  เฮงประสิทธิ์
2. เด็กชายจิตติพงษ์  สูนพลอย
3. เด็กชายจิรวุฒิ  ชาวจีน
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวบังภัย
5. นางสาวดารัตน์  ศรีสังวาลย์
6. เด็กชายธนวัฒน์  วงษ์ชาติ
7. เด็กชายมินธดา  เเซ่หว้า
8. เด็กชายยุทธพิชัย  พระคุณวิเศษ
9. เด็กชายวทันยู  ผิวผ่อง
10. เด็กชายศาสวัติ  หอมขจร
11. เด็กชายสุรวุทธ์  มินทนนท์
 
1. นายคธาวุธ  โกสุม
2. นายสรัญพงศ์  จีระประยูร
3. นายวีรศรุต  พลนิรันดร์
4. นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 34 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายชาญณรงค์  ประเทืองบุญ
2. นายธนกฤต  พันธุ์ภักดี
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เรืองฤทธิ์
4. นายสุภัทร  ธรรมประกอบ
5. นายอภิชัย  พันธ์แจ่ม
 
1. นายเสนอ  วิเศษสิงห์
2. นายชัยรัชต์  ชูชาติ
3. นายไพฑูรย์  มีอินทร์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 47 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นายกิตติกร  เลียบขุนทด
2. นายชิษณุพงศ์  รุ่งสว่าง
3. นายณัฐวุฒิ  กอรักงาม
4. นายวีรพงศ์  เชาว์ทัศน์
5. นายวีระชน  อึ้งศิริรัตน์
 
1. นายสุทธิโชค  แกมไทย
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 80.9 ทอง 27 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษฎิ์  พรหมชนะ
2. นางสาวกาญจนา  คำจันทร์
3. นายกิตติภูมิ  ปั้นหยัด
4. เด็กหญิงจีรวรรณ  พรหมมา
5. เด็กหญิงชญานี  แสงเพ็ชอ่อน
6. นายชาญณรงค์  แก้วเขียว
7. นางสาวฐิติชญา  หอมชื่น
8. นางสาวฐิติวรดา  หอมชื่น
9. เด็กชายฐิติวัสส์  สารีวงษ์
10. เด็กชายฐิติเดช  อินทรรักษ์
11. นายณัฐพงษ์  มณีวงษ์
12. นายธีระยุทธิ์  สมคิด
13. เด็กหญิงนัทธมน  กลั่นบุศย์
14. นายปฏิพัทธ์  แต่แดงเพชร
15. เด็กชายปรมี  ปานคล้าย
16. เด็กชายปรเมนทร์  ดอนเจดีย์
17. นางสาวพนิดา  ตะพัง
18. นางสาวพันธ์กานต์  เหมือนคำ
19. นายภัทราวุธ  ศรีรุ่งเรือง
20. เด็กชายภูดิท  คุณพันธ์
21. นางสาวมัลลิกา  ลำใย
22. นางสาวรุจิรา  เฮงศิริ
23. เด็กชายวงศธร  ดีคล้าย
24. นายวรมัน  วงษ์แก้ว
25. นางสาววัชรภรณ์  งาช้าง
26. เด็กชายศิริชัย  อ่างแก้ว
27. เด็กหญิงสิรีธร  แดงละมูล
28. เด็กหญิงสุตาภัทร  รื่นดอนไพร
29. เด็กหญิงสุทธิดา  สาระสาลิน
30. เด็กหญิงสุพิชชา  ตะพัง
31. เด็กหญิงสุภัสรา  นันทสังข์
32. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์ยวง
33. นายเจษตวัฒน์  ธรรมสอน
34. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เกชุน
35. นายเพชรรัตน์  รุ่งเรือง
36. นายเศกสรรค์  สุกร
 
1. นายวรพงษ์  สุขเจริญพร
2. นายนฤดล  โพธิ์ทอง
3. นายสุกิจ  ภู่ไพโรจน์
4. นายชาตรี  ชะโลธร
5. นางสาวอรวรรณ  จินดานิล
6. นางสาวพจนา  ตะพัง
7. นางสาวรุ่งกาญจน์  วิเศษสิงห์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 77 เงิน 24 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานดา  แป๊ะแก้ว
2. นายธงชัย  วงษ์อัยรา
3. เด็กชายธวัชชัย  นพคุณ
4. นางสาวบุณยวีร์  จุ้ยนิ่ม
5. นายประกอบกิจ  คนชม
6. นางสาวปรายฝน  นุชนงค์
7. เด็กชายปัญญา  วราศิลป์
8. เด็กหญิงผกามาส  วงศ์วัชรมงคล
9. นายพงศกร  สุขโข
10. นายพงศธร  จิระอนุกูลชัย
11. นายภคพล  ขันเงิน
12. นายภานุวัฒน์  กู้อัจฉริยกุล
13. นายภูมิ  ขุนพินืจ
14. นายยุทธ  เอกบุตร
15. เด็กหญิงรุจิรดา  สมบูรณ์
16. นายฤทธิเกียรติ  ทองเนียม
17. นายวรพจน์  โกวิทนิวัติสัย
18. นายศักดิ์ดา  สระทองอ้วน
19. นางสาวสายธาร  ชาญตะบะ
20. นายสุชานนท์  บุญมี
21. นายสุทัศน์  จันทร์กลม
22. นางสาวสุนิตา  สวัสดิ์งาม
23. นายอนันท์พงษ์  รอดยิ้ม
24. นางสาวอรสา  จงสวัสดิ์
25. นายอากร  ยาจันทร์
26. นางสาวูภูษณิสา  สมิงทัพ
27. นายเสวก  ศรีรักษา
28. นายเอกลักษณ์  คนใหญ่
 
1. นายพีรพงศ์  ปลาสกุล
2. นายเสนอ  วิเศษสิงห์
3. นายไพฑูรย์  มีอินทร์
4. นายธนนันท์  กลั่นบุศย์
5. นายภัทรพล   จิตตรานนท์
6. นายชัยรัชต์  ชูชาติ
7. นางกฤษณา  อารีย์ชน
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 43 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายชินกร  เดชธนู
 
1. นายสมพร  พ่วงเพิ่ม
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 13 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายอากร  ยาจันทร์
 
1. นายไพฑูรย์  มีอินทร์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 35 โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  คงจร
 
1. นายเจษฎา  พูลสุวรรณ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 28 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นางสาวสโรชา  มีทรัพย์มั่น
 
1. นายสุทธิโชค  แกมไทย
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายธนพงษ์  มณีดิษฐ์
 
1. นายชัยรัชต์  ชูชาติ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 8 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายภานุวัฒน์  กู้อัจฉริยกุล
 
1. นายไพฑูรย์  มีอินทร์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  สะสม
 
1. นายกชกร  ปู่เถา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 37 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวภัทราภรณ์  แคโอชา
 
1. นายไพฑูรย์  มีอินทร์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 18 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 1. เด็กชายปภังกร  ผิวอ่อน
 
1. นายกษมา  นิลบดี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง 19 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายภานุวัฒน์  กู้อัจฉริยกุล
 
1. นายไพฑูรย์  มีอินทร์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.66 เงิน 36 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนกรฎา  เจี่ยมชุณหสรณ์
 
1. นายชัยรัชต์  ชูชาติ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 46 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวอภิรดี  ตทุธิวงศ์
 
1. นายไพฑูรย์  มีอินทร์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 33 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  ปานนาค
 
1. นายชัยรัชต์  ชูชาติ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 17 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายศุภนิมิต  สุขอินทร์
 
1. นายไพฑูรย์  มีอินทร์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 29 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประชาฉาย
 
1. นายกษมา  นิลบดี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 41 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวภัทราภรณ์  แคโอชา
 
1. นายไพฑูรย์  มีอินทร์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81.66 ทอง 8 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชูชาติ
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  โกสม
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  วรอาตมพิทักษ์
4. เด็กหญิงณัฐวรรณ  บริบูรณ์นุกูลกิจ
5. เด็กหญิงดวงกมล  ชัยชิต
6. เด็กชายธนพร  อ่อนละเเอียด
7. เด็กหญิงธนัชชา  วังปลาทอง
8. เด็กหญิงธัญวรัตน์  อินต๊ะโน
9. เด็กชายนภสินธุ์  ฟักแก้ว
10. เด็กหญิงนภัสสร  วัดแย้ม
11. เด็กชายบูรพา  อ่อนมั่น
12. เด็กชายปกรณ์  อำไพจิตร
13. เด็กชายปการณ์  อำไพจิตร
14. เด็กหญิงปภาดา  กลิ่นถือศีล
15. เด็กชายปริเยศ  ฉมาเมธากุล
16. เด็กหญิงพลาพร  บรรจงคชาธาร
17. เด็กชายพิทวัส  เกิดจรัส
18. เด็กชายพิเชษฐ์  ดอนบุญไทย
19. เด็กหญิงภัทรวรรณ  คงอ่อน
20. เด็กหญิงรุ้งพลอย  เนตรกลิ่น
21. เด็กชายวชิรวิทย์  ศุภกิจกาญจนา
22. เด็กชายวริทธิ์ธร  ไผทฉันท์
23. เด็กหญิงวริศรา  จักรโชคอนันต์
24. เด็กหญิงวริศรา  เหลืองสอาด
25. เด็กหญิงศิรารนทร์  ลาภทวีสมบูรณ์
26. เด็กหญิงสิดาพร  ใจแก้ว
27. เด็กชายสุธินันท์  เจนพิพัฒน์สกุล
28. เด็กชายอนันต์  วงค์วิลาส
29. เด็กหญิงอริสรา  สอาดแท้
30. เด็กหญิงอัจฉรา  ยอดเพชร
 
1. นายกษมา  นิลบดี
2. นางสาวปภัทรสร  ศรีสมโภด
3. นางสาวนิติภา  ช้อยเครือ
4. นางสาวอรอนงค์  นรสุโห
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน 38 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายกัมพล  ศรีสุวัฒโนทัย
2. เด็กหญิงคฑามาศ  เกลี้ยงเกลา
3. เด็กชายชิตพล  วรรณฉวี
4. เด็กหญิงปวีณ์นุช  เล้าสมบูรณ์
5. เด็กชายพัลลภ  เฉลยสุข
6. เด็กหญิงมนันญา  ศิลาจันทร์
7. เด็กหญิงวาศิณี  ทินจีนวงศ์
8. เด็กชายวิทยากร  ยศเครือ
9. เด็กหญิงศศิกานต์  เนตรสว่าง
10. เด็กชายเมธี  พิสมัย
 
1. นายภัทรพล  จิตตรานนท์
2. นางกฤษณา  อารีย์ชน
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง 22 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นางสาวจันทกานต์  พิมพ์พิรัตน์
2. นางสาวชัญญานุช  ทองดี
3. นายณฐพงศ์  พานทอง
4. นางสาวณฤมล  บุหงาวิลาสินี
5. นายภาณุเดช  สังข์ประเสริฐ
6. นางสาววีรยา  นาทรา
7. นายสุพจน์  ศรีนวล
8. นายอาทิตย์  ติเยาว์
9. นางสาวอุ้มบุญ  ทายา
10. นายเพ็ชรดนัย  ผิวผ่อง
 
1. นางอรทัย  ว่องแก้ว
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 31 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาดา  มาเทศ
2. เด็กหญิงฐิดายุ  รอยเรืองพานิช
3. เด็กหญิงนำ้ผึ้ง  โพธิ์ไทย
4. เด็กหญิงพิมลวรรณ  บุญมา
5. เด็กหญิงวินาที  อินชะนีย์
6. เด็กหญิงวิรัลยุพา  เบี้ยแก้วกระจ่าง
7. เด็กหญิงสายรุ้ง  ผ่องเกษม
8. เด็กหญิงเพชรรุ่ง  บุญตัน
 
1. นายภัทรพล  จิตตรานนท์
2. นางกฤษณา  อารีย์ชน
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวกรณิการ์  ชุมวรฐายี
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  พิทักษ์พูลศิลป์
3. นางสาวธนัชชา  ปทุมรัตน์
4. นางสาวปภัสสรา  รุ่งเรือง
5. นางสาวปาริมาธนันท์  รฐาโชคนิธิธนากุล
6. นางสาวศรินยา  ตันติปิธรรม
7. นางสาวศศิภรณ์  ตันติปิธรรม
8. นางสาวศิริพิชชาภัค  รฐาโชคนิธิธนากุล
9. นางสาวอรทัย  ศรีจันทร์
 
1. นายภัทรพล  จิตตรานนท์
2. นางกฤษณา  อารีย์ชน
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  ชุมวรฐายี
2. นางสาวกมลชนก  กาหลง
3. นางสาวธัญวรท  นาคดี
4. นางสาวธิตินันท์  จักรเพชร์
5. นางสาวนันทพร  สมศรี
6. นางสาวนิรมล  ทองเลิศ
7. นางสาวพรพรรณ  ศรีนวล
8. นางสาวพิมพ์นภา  ทัศนา
9. นางสาวอัยรดา  น่วมนิล
 
1. นายภัทรพล  จิตตรานนท์
2. นางกฤษณา  อารีย์ชน
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง 27 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. นายฉัตรมงคล  จิตรตรง
2. นายชีวะ  ธรรมสฤษดิ์
3. นายนพรัตน์  เอี่ยมล้าย
4. นายสุรศักดิ์  บุตรเเก้ว
 
1. นายสรัญพงศ์  จีระประยูร
2. นายวิษณุ  คำจันทร์
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 72 เงิน 23 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวอภิชญา  แจ่มศรี
 
1. Miss์Nayla  Miranda
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71.67 เงิน 48 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา   นิ่มนวล
 
1. Mr.jessie   Magalong Ordonio
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87 ทอง 20 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายธีรภัทร์  มหามงคล
 
1. นางมนทิรา   มะม่วงชุม
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71.65 เงิน 34 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ม่วงอ่อน
 
1. Mr.Chris  Robinson
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 79.6 เงิน 17 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกณภัทร  นโคทรไกรศรี
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  วงษ์ดาว
3. เด็กหญิงพิมลภัส  กลิ่นแก่นจันทร์
4. เด็กหญิงรัชนีกร  รุจิเรขอภิรักษ์
5. เด็กหญิงอวิภา  สุขเจริญ
 
1. นางคำแพง  บุญคุ้ม
2. นางพรทิพา   อินทจักร์
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นายจันทร์สุข  สังขประเสริฐ
2. นางสาวบุณนภา  คงกลั่น
3. นายมานะ  จิตไพรงาม
4. นายอกัณห์  หลอยกร
5. นางสาวไพลิน  คมขำ
 
1. นางอภิกขณา  ป้อมสุข
2. นางลภัสรดา  ศรีรุ่งเรือง
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81.67 ทอง 30 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงปภัทรา  พู่พันธ์
 
1. Mr.Mai  Zheng Yu
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 76.34 เงิน 30 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวเซินเซิน  แซ๋เต๋ง
 
1. นางสาวอรทัย  สุขเกษม
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 40 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินทรา  นาคอ้น
2. เด็กหญิงนนทิชา  เจริญพร
 
1. นายเคบอย  สินสุพรรณ์
2. นายวิษณุ  คงไพร
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 40 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวฉัตรกมลา  บุญมี
2. นายชัยมนัส  ฤทธิ์ดี
 
1. นายเคบอย  สินสุพรรณ์
2. นางสาวนุจรีย์   รอดประสิทธิ์
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 70 เงิน 35 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 1. นายกษิดิ์เดช  จันทร์สวาท
2. นายกิตติพงษ์  ฤกษ์ดี
3. นายธวัชชัย  อาจคงหาญ
4. นายปฐมพร  สุขเสม
5. นายสุรวุฒิ  วัฒนศิริ
6. นายอดิเทพ  ใคร่ครวญ
7. นายอิทธิพล  แสงหิรัญ
8. นายเจษฎา  ยี่สง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกมล  นิลโรจน์
2. นายเกษม  ธีรสุนทรานันท์
3. นายไชยยศ  คชินทร
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงธิดา  -
2. เด็กหญิงน้องบัว  -
3. เด็กหญิงพรสุดา  มยุรา
4. เด็กหญิงพิชมล  จิตสำเริง
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศิลาทอง
 
1. นางช่อทิพย์  อินทรักษา
2. นางปุณยนุช  บัวทอง
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 73 เงิน 26 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกนกกาญจน์  ดอกระกำ
2. นางสาวณัฐธิชา  เดชเดชา
3. นางสาวธนพร  รัศมีโอภาส
4. นางสาวนาริน  ทองล้อม
5. นางสาวพรสุดา  บุตรตา
 
1. นางกฤติยา  กริ่มใจ
2. นางสาวสุมาพร  กลีบทอง
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายจิรพงษ์  ยะนิล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ืัทันสมัย
3. เด็กชายอานนท์  โชติรมย์
 
1. นางอภินันท์  สีสันต์
2. นางสาวพลิมา  อุตตโรพร
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวดาว  -
2. นางสาวประไพ  วาทีรำไพ
3. นางสาวสุภัตรา  สังขปัญญา
 
1. นางสาวิตรี  วงษ์ปัญญา
2. นางผ่องศรี  เรืองรอง
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77 เงิน 35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงดวงรัตน์  ฝอยทอง
2. เด็กหญิงธิติยา  ไทรสังขธิติสิน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ขำคม
 
1. นางผ่องศรี  เรืองรอง
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวีณ์  ธีรชัยพันธ์
2. นางสาวธันยพร  จันทรสุข
3. นางสาวพรนภา  สงศิริ
 
1. นางอภินันท์  สีสันต์
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  ศิริโก
2. เด็กชายวรวิทย์  เจิมจรุง
 
1. นางสุทธาทิพย์  ไชยสงเคราะห์
2. นางสาวอังคณา  ฉันทวโร
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 18 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายฐาปนพงษ์  พรหมทองดี
2. นายธงศิริชัย  คล้ายคลึง
 
1. นางสุทธาทิพย์  ไชยสงเคราะห์
2. นางสาวอังคณา  ฉันทวโร
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  สอนสง
2. เด็กชายศุภโชค  เชี่ยวชาญ
 
1. นางนันทนา  วิราศรี
2. นางสาวนุจรินทร์  เกียรติอมรเวช
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เลิศวิชิตเวช
2. เด็กชายศุภมิตร  ฤกษ์ศักดิ์ศรี
 
1. นายนริศพงษ์  นวลพลับ
2. นางพิกุลทิพย์  รุจิระยรรยง
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  ไพรหิรัญ
2. เด็กหญิงนิพาพร  เพ็ชระ
 
1. นางนันทนา  วิราศรี
2. นางสาวนุจรินทร์  เกียรติอมรเวช
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 44 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตสุภาณ์  เหลือวัฒนาสกุล
2. เด็กหญิงภัศรา  แก้วสน
 
1. นางสาวอังคณา  ฉันทวโร
2. นางสุทธาทิพย์  ไชยสงเคราะห์
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 40 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นายฐาปนพงษ์  พรหมทองดี
2. นางสาวพรนัชชา  รู้การ
 
1. นางสาวอังคณา  ฉันทวโร
2. นางสุทธาทิพย์  ไชยสงเคราะห์
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 39 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 1. นางสาววราพร  เมฆปั่น
2. นางสาวสุพัชธิดา  แซ่ฉั่ว
 
1. นางจิรภา  ศรีนวล
2. นางสาวนัสชนก  เศรษฐศักดาศิริ
 
115 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายฟ้า  แสงใส
2. เด็กหญิงสริตา  บุญนาค
3. เด็กหญิงอรทัย  แสงทอง
 
1. นางจิรภา  ศรีนวล
2. นางสาวนัสชนก  เศรษฐศักดาศิริ
 
116 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 27 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 1. นางสาวชไมพร  ขันธ์ทอง
2. นางสาวปภาวดี  โตเอี่ยม
3. นางสาวอธิติยา  นางจุ่น
 
1. นางจิรภา  ศรีนวล
2. นางสาวนัสชนก  เศรษฐศักดาศิริ
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นายกิตติศักดิ์  แก้วจันทร์
2. นายนพดล  ขันติสถาพร
 
1. นายจิระวัฒน์  เจริญโพธิ์
2. นายเอก  บัวตูม
 
118 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธวัชชัย  วิหก
2. เด็กชายปวริศร์  ภุมรินทร์
3. เด็กชายสิทธิโชค  ปรึกษาทอง
 
1. นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์
2. นายวงศกร  คล้ายแดง
 
119 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นายชานนท์  หินลอย
2. นางสาวปาณิสรา  เบ็ญพาด
3. นางสาวสิริยากร  ดอกพรม
 
1. นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์
2. นายนกกูล  รักษี
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 49 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายนนท์ธฬา  กุญชร
2. นายมนัส  ชื่นหุ่น
3. นายวันชัย  นิลเปลี่ยน
 
1. นางอรัญญา  สนิทปัญญาวุโธ
2. นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 69 ทองแดง 32 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  แสงนิ่ม
2. นายธนพล  ภาคภูมิ
3. นายไพศาล  มาลา
 
1. นางปัณน์ญะพัทธ์  ชินวัฒนกาญจน์
2. นายพิศิษฏ์  ศุภวิชญ์ธัญธร
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงจินตรา  เจริญจิตต์
2. เด็กชายยุตพงษ์  พุทธะ
3. เด็กชายรวินันท์  โอ่งทอง
 
1. นางอรัญญา  สนิทปัญญาวุโธ
2. นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. นางสาวจันจีรา  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวจิราภรณ์  ลือกุลวัฒนะชัย
3. นางสาวเจนจิรา  เจริญจิตต์
 
1. นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี
2. นางอรัญญา  สนิทปัญญาวุโธ
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  สุขเอี่ยม
2. เด็กหญิงนันทิมา  การสะอาด
3. เด็กหญิงพรนภา  ทินราช
4. เด็กหญิงภิญญดา  สุวรรณวงค์
5. เด็กหญิงอรัญญา  อร่ามวัตร์
6. เด็กหญิงอังคณา  แก้วไพร
 
1. นางอรอนงค์  ชัยประเสริฐ
2. นางอุทัยวรรณ  ตีรณเวคิน
3. นางสาวไพเราะ  กาฬภักดี
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง 28 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวชื่นกมล  อินทัด
2. นางสาวนลธิชา  เกษราช
3. นายนายฐิติพงศ์  จัดละ
4. นางสาวศิริวรรณ  บุญมา
5. นางสาวเกษรา  ทับเที่ยง
6. นางสาวเฌอมาลย์  แสนกล้า
 
1. นางอรอนงค์  ชัยประเสริฐ
2. นางสาวไพเราะ  กาฬภักดี
3. นางอุทัยวรรณ  ตีรณเวคิน
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77 เงิน 22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงนอลาทุย  -
2. นายนันทวัฒน์  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงเจนจิรา  มาลัย
 
1. นางสาวพฤกษา  ภุมรินทร์
2. นางอรุณี  ศรีสิทธิชูชาติ
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 1. นางสาวซิน  หม่องจิ
2. นางสาวนิตยา  ดอนไพรนุช
3. นางสาวเถาะ  หม่องจิ
 
1. นายสมชาย  ปีตวัฒนกุล
2. นางพิมพิมล  ปีตวัฒนกุล
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.2 ทอง 19 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. เด็กชายปฏิภาน  ทองแท่งใหญ่
2. เด็กชายพีระศุภ  บุตรเกตุ
3. เด็กชายอาทิตย์  พันธ์ุแสน
 
1. นายสุทธิ  เกิดสุข
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81.2 ทอง 37 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นายทินภัทร  ดอกไม้แย้ม
2. นายปฐมพร  จิตจรัส
3. นายพัชระ  ขุนหมื่น
 
1. นายสุทธิ  เกิดสุข
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 79.4 เงิน 20 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิรดา  ตันเถื่อน
2. เด็กหญิงภัทรพร  เครือวัลย์
3. เด็กหญิงอนงค์พร  กระจายแก้ว
 
1. นางปราณี  เทพเทียน
2. นางสาวไพเราะ  กาฬภักดี
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.8 ทอง 26 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บรรเทิง
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  เถาแก้ว
3. เด็กหญิงนุชจรี  ศิริมณฑา
 
1. นางอุทัยวรรณ  ตีรณเวคิน
2. นางสาวไพเราะ  กาฬภักดี
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง 21 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวศินีณัฐ  ประทีปทอง
2. นางสาวสุทธิชา   เกตุคำ
3. นางสาวเข็มเพชร  ประพล
 
1. นางอุทัยวรรณ  ตีรณเวคิน
2. นางอรอนงค์  ชัยประเสริฐ
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  มาศเฮง
2. เด็กหญิงปิลันธนา  วัณโน
3. เด็กหญิงสรัญญา  บุญช่วย
 
1. นางสาวไพเราะ  กาฬภักดี
2. นางอรอนงค์  ชัยประเสริฐ
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81 ทอง 29 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกมล  ศรีจันทร์รัตน์
2. นางสาวณัฐณิชา  แก้วใสย์
3. นายธนกร  จงประเสริฐ
 
1. นางอุทัยวรรณ  ตีรณเวคิน
2. นางสาวไพเราะ  กาฬภักดี
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วิจิตธำรงศักดิ์
2. เด็กหญิงมาลัย  -
3. เด็กชายเมธา  ลำใยนิยม
 
1. นางพรสวรรค์   วิษณุวงศ์
2. นางสาวพรพิศ  ชนะดวงใจ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง 26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นางสาวสุพัตรา  นาคทองอินทร์
2. นางสาวเจนจิรา  สุเทพากุล
3. นางสาวแอกอพอใจ  -
 
1. นางพรสวรรค์   วิษณุวงศ์
2. นางสาวพรพิศ  ชนะดวงใจ
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 91.66 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงวรินทร  อุณหะจิรังรักษ์
2. เด็กชายอัฑฒ์ชณัฏฐ์  เตชาธนสมบูรณ์
 
1. นางอารีรัตน์  เเก้วอินทร์
2. นางสาวชิดชนก  วันดี