สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ไทรสังขเจติย
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พวงศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวกฤติกา   ไกลหา
 
1. นางสาวสุรีรัตน์   พวงศิริ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71.7 เงิน 45 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  วิสุทธิ์วรกานต์
 
1. นางสาววรรณวิมล  ร่วมกูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 70.4 เงิน 50 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวสุธาลิณี  ศรีเอี่ยม
 
1. นางสาวญาณี  น้อยเวช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง 28 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงมะลิ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายขวัญมงคล  สายสวาท
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 58.8 เข้าร่วม 41 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวนุชฎา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พวงศิริ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70.42 เงิน 40 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์  จีนคง
2. เด็กหญิงวรรัตน์  บ่อบัวทอง
3. เด็กหญิงวลีพร  เสาร์เพชร
 
1. นายสามารถ  รัตนโอภา
2. นางสาวสมพิศ  สิทธิประเสริฐ
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.25 ทอง 30 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวพัชลิตา  สระทองแดง
2. นางสาวพิมพา  สุขวิทย์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ตั้งพยุงเกียรติ
 
1. นางสาวธิดานันทน์  บุญเพิ่ม
2. นางสาวญาณี  น้อยเวช
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ใครหอม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิทธิกุล
 
1. นางสาวญาณี  น้อยเวช
2. นางสาวกัตติกา  จันทจิตร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวนฤภร  ยุทธนา
2. นางสาววิภาพร  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวสุจิตรา  พึ่งฮั้ว
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 52.4 เข้าร่วม 38 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงดวงกมล  มณี
2. เด็กหญิงพิยาดา  ธีระโต
3. เด็กหญิงมะลิวรรณ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวจินดาพร  ทองอ้ม
2. นางจิรัชยา  สามสี
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 71.8 เงิน 16 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวจันทา  ทิพวัน
2. นางสาวดาริกา  บุญสา
3. นางสาวสุกัญญา  กาญจนวงศ์
 
1. นางพัฒนา  โพศาราช
2. นางสาวสุกัญญา  ศรีเดช
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 42.45 เข้าร่วม 48 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จิตผ่องแท้
2. เด็กชายรังสิมันต์  อบอาย
 
1. นายนริศ  ไชยแก้ว
2. นางสาวรุ่งดาว  สีดำ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 28.67 เข้าร่วม 47 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวกชกร  ภูสุรินทร์
2. นายอมรกาญจน์  คู่สุขมา
 
1. นายนริศ  ไชยแก้ว
2. นางสาวมัทนา  สีดำ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 17 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงซานอ่อง  -
 
1. นางสาววรรณนิษา  ฦาชา
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 39 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงลลินรัตน์  ผมงาม
2. เด็กหญิงสุธิดา  รุ่งสว่าง
3. เด็กหญิงเกศกจา  เกิดสวัสดิ์
 
1. นายเชาวลิต  ฟักเหลือง
2. นางอรอุมา  อัญชลีสถาพร
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 45 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวนฤมล  จงกลาง
2. นางสาวนันทวัน  สุดโต
3. นายสมศักดิ์  อุดมวิทยา
 
1. นางจิณต์จุฑา  ใจหาญ
2. นางสาวขนิษฐา  เวชรังษี
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  -
2. เด็กหญิงปัญดา  ชูกิจการรุ่ง
3. เด็กหญิงสุดา  -
 
1. นางสาวอัญชลี  ด้วงต้อย
2. นางสาวชุติมา  ใจคลาย
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70.8 เงิน 35 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวอังคณา  โชติณัฐภัทร
2. นางสาวเกศา  ส่องสว่าง
3. นางสาวเสาวรัตน์  บุญศิริ
 
1. นางสาวสมฤทัย  พาที
2. นางสาวนิดสัน  นนศิริ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 15 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีวัฒนา
2. เด็กชายปภาวิชญ์  มิสกะพันธุ์
3. เด็กชายอนุสรณ์  ระผิว
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  มรรคผล
2. นางสาวสุกัญญา  ตาปิน
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 18 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายจตุพล  สินสายรัมย์
2. นายยอง  คำมงคล
3. นายเลาตง  แซ่ย่าง
 
1. นางอรวรรณ  สำริทธ์
2. นายเชาวลิต  ฟักเหลือง
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.3 ทอง 25 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงกัลญา  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงทราย  -
3. เด็กชายเจษฏากร  ต๊ะสุ
 
1. นายศิษฏ์ฐิกานต์  โพธิ์ชา
2. นางสาวณิชชยานันท์  นันท์อาณาเขต
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75.6 เงิน 30 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวน้ำฝน  -
2. นางสาววิภา  -
3. นางสาวเพ็ญนภา  แสงสว่าง
 
1. นายศิษฏ์ฐิกานต์  โพธิ์ชา
2. นางสาวณิชชยานันท์  นันท์อาณาเขต
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 39 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กชายธวัชชัย  ทองผาเกตุ
2. เด็กชายประพัทธ์  สื่อเฉย
 
1. นางสาวณิชสรณ์  ชื่นบุญมา
2. นางสาวนิดสัน  นนศิริ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 43 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นายชาคริต  ธนวิศรุติกุล
2. นายวัลลภ  นวลคำ
 
1. นางสาวณิชสรณ์  ชื่นบุญมา
2. นางสาวนิดสัน  นนศิริ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 34.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. เด็กชายปรัญชัย  นันต๊ะ
2. เด็กชายปิยะพงษ์  ถิ่นถาน
 
1. นายอำนาจ  ใจกล้า
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 35.46 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แป้นแหลม
2. เด็กชายวิมล  อนุเครือ
 
1. นายอำนาจ  ใจกล้า
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 43 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงจีราภรน์  อาทรวรวัตร
2. เด็กหญิงพรรณธิพา  พันธ์ไม้สี
3. เด็กหญิงพาธิดา  เกียรติธนพัฒน์
4. เด็กหญิงพิชญานิน  กัลวงษ์
5. เด็กหญิงศรีนวล  -
 
1. นายสรายุทธ  ชะเกตุ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  รักษ์วงษ์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.33 ทอง 23 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  วรประเสริฐ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  วรประเสริฐ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ขาวเอี่ยม
4. เด็กหญิงสุชาดา  หงษ์ทอง
5. นางสาวเกศินี  นิ่มนวล
 
1. นางสาวชนมน  ดาโอภา
2. นางสาวพิมพ์พิชชา  ศรีเอี่ยม
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 73.25 เงิน 28 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวจิรัชญา  ทับทิมศรี
2. นางสาวธนวันต์  ศรีกาญจน์
3. นายภานุวัฒน์  ผลิอรุณ
4. นายศุภกิจ  ยอดโสดา
5. นางสาวสิริธร  เชื้อทอง
 
1. นายอร่าม  มัธยะมังกูล
2. นางสาวรุจิเรศ  ขลิบศรี
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 74 เงิน 30 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงตติยา  ธรรมสังวาลย์
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  สิริรัฐภาคย์
3. เด็กหญิงอภิญญา  อินริน
4. เด็กหญิงอรณิชา  ธรรมสังวาลย์
5. เด็กหญิงอรัญญา  ทิเอียม
 
1. นายนิติ  จำปีขาว
2. นางสาวนุชนาฎ  ทรัพย์แก้วยอด
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 71.98 เงิน 43 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวภัทราภรณ์  บู่ทอง
2. นางสาวมินฑิตรา  ชาติพุก
3. นางสาวสุชญา  บุญมี
4. นางสาวสุชานาฎ  นิ่มมาก
5. นางสาวสุพรรษา  รอดรักษาทรัพย์
 
1. นางภานี  เพ็งเลา
2. นายอภินันท์  เพิ่มศรี
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.25 ทอง 14 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กชายกวี  ภัทรยุคลธร
2. นางสาวชนัญชิดา  ภูนะยา
3. เด็กชายชลธี  นิ่มแพร
4. นายชาญณรงค์  อุดมสุขดำริ
5. เด็กชายณรงฤทธ์ิ  มงคล
6. เด็กชายธนาธิป  จำรัสธรรมกุล
7. เด็กชายนราวุธ  สันทัด
8. เด็กชายปฏิพล  สังขจรัส
9. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  พฤกษาอุดม
10. เด็กชายพุทธิพงษ์  พลทิพย์
11. เด็กชายฟ้าลั่น  แซ่หู
12. เด็กหญิงรัชญา  ชญาวานิช
13. เด็กหญิงราตรี  พรรณพนาไพร
14. เด็กหญิงรุจิรัตน์  ปิติพิสุทธิ์
15. เด็กหญิงวรินยุภา  มังคะราช
16. เด็กชายวิศิษฏ์  ใหม่เนียม
17. เด็กชายสิริชัย  -
18. เด็กหญิงสุวรา  วังคีรี
19. เด็กหญิงอรวรรณ  -
20. นายเอกรัตน์  สังขจรัส
 
1. นางสาวนริศรา  มงคลยศ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  รักษ์วงษ์
3. นางสาวณัฐชา  ชมภูพงศ์
4. นายชัยศักดิ์  ภูมูล
5. นายสรายุทธ  ชะเกตุ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นายกวินพันธ์  อุดมสุขนภา
2. นายคเชนทร์  ดีบุตร
3. นายจอจอ  -
4. นายชัยวัฒน์  ชุดงาม
5. นายดนุชา  สุดโต
6. นางสาวดอกไม้  -
7. นายนพรัตน์  วนาพิทักษ์กุล
8. นายพงศธร  เจตสิกทัต
9. นายมินทร์  -
10. นางสาวมือโพ่ขี่  -
11. นายวศิณ  สังขประเสริฐ
12. นายวันชัย  -
13. นายวิสุทธิ์  โสไกร
14. นายสมทองดี  ไทรสังขชวาลลิน
15. นายสมศักดิ์  หงษ์ศุภบำรุง
16. นายสุรศักดิ์  กันทรพิมาน
17. นายอนุชา  ปุณณะการี
18. นายอิศรา  ชญากุลกิตติ
19. นายเจริญสุข  ทองคำ
20. นางสาวไพรินทร์  สิทธิ
 
1. นางสาวณัฐชา  ชมภูพงษ์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  รักษ์วงษ์
3. นางสาวนริศรา  มงคลยศ
4. นายชัยศักดิ์  ภูมูล
5. นายสรายุทธ  ชะเกตุ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.6 เงิน 34 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงกันทิมา  ผิวผาย
 
1. นายอัสนัย  สมานบุตร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.5 ทอง 28 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวศศิธร  ชูสุวรรณ
 
1. นางกนกรดา  สมานบุตร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69.99 ทองแดง 19 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  สังขฤดี
2. เด็กชายอำนาจ  งามตา
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  รักษ์วงษ์
2. นางสาวกชกร  สุฤทธิ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 11 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายพุทธรักษา  พุทธวงศ์
2. นางสาวอรปรียา  หลำพา
 
1. นางกนกรดา  สมานบุตร
2. นางณัฎฐนันท์  สงวนแวว
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 80.8 ทอง 48 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงก่อขวัญ  แซ่จึง
2. เด็กหญิงจินดาพร  คุณฑา
3. เด็กหญิงชุตินันท์  กลิ่นบำรุง
4. เด็กหญิงดวงจันทร์  ศักดิ์พงศ์
5. เด็กหญิงทักษิณา  ธำรงกุลโภไคย
6. เด็กหญิงปฎิมากร  ทิพย์จักษุ
7. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  พรานนก
8. เด็กหญิงสิรภา  เจตนาค้มไพร
9. เด็กหญิงเกสร  ทนทาน
10. เด็กหญิงเมธาพร  บัวงาม
 
1. นางสาววิรัญญา  ภูติวาณิชย์
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 74.83 เงิน 19 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวกชกร  ขันธีระจิโรจน์
2. นางสาวกรองกาญจน์  อรุณศรีสุวรรณ
3. นางสาวกานดา  ปุณณะการี
4. เด็กหญิงญารัชนี  จุติ
5. นางสาวฐิติรัตน์  เพิงสูงเนิน
6. นางสาวฐิติวรดา  จุติ
7. นางสาวดารา  -
8. นางสาวรัชนาจ  ว่องวัฒนวิโรจน์
9. นางสาวลัดดาวัลย์  พระคุณวิเศษ
10. เด็กหญิงวาสนา  ร่มไพรงาม
11. นางสาวสายพิณ  เหล่าศรี
12. นางสาวสุนิสา  ไทรสังขณรงค์
13. นางสาวสุภาพร  หงษ์สุขสวัสดิ์
14. นางสาวอภิญญา  แซ่ลิ้ม
15. นางสาวแปะริน  -
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เอี่ยมพญา
2. นางสาวรัชชนันท์  ชัยรักเกียรติ
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 16 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายปิยวัฒน์  รอดผึ้ง
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ศิริสวัสดิ์
 
1. นายสราวุธ  ขันแก้ว
2. นายพรหมมาตร์  ศรีนิล
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 40 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายศุภฤกษ์  คำพิมพ์
2. นางสาวแพรพลอย  หลักเมตร
 
1. นายทองสุข  ทองไพรวรรณ
2. นายสราวุธ  ขันแก้ว
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 64 ทองแดง 44 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวพาณิชย์  รูปโฉม
 
1. นายเรวัต  ยุทโท
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กชายณัฎฐพล  ครองพื้นพิมาน
 
1. นายธงชัย  สังขวิภาส
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 23 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กชายเล็ก  -
 
1. นางสาวดนยา  ไชยน้ำอ้อม
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวสุภาพร  แสนท้าว
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 29 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายธราธิป  ณ บางช้าง
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 41 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวช่อทิพย์  ฤทธิยะพงศ์
 
1. นายธงชัย  สังขวิภาส
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  -
2. เด็กหญิงเสาวรีีีย์  กระสานติ์ขุนเขา
 
1. นายธงชัย  สังขวิภาส
2. นางสาวดนยา  ไชยน้ำอ้อม
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 25 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงอัญชลี  แซ่จั้ง
 
1. นายประยูร  โสเก่าข่า
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 41 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นายจักรพันธ์  ศิริบูรณ์
 
1. นายธงชัย  สังขวิภาส
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 29 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ชงกุล
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ใจจริง
3. เด็กหญิงสุวัจณา  สุบรรพวงศ์
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 64 ทองแดง 39 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวกิติยา  วงษ์ภักดี
2. นายภานุกร  ชาลี้
3. นายภาสกร  คุ้มปลี
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายกณวัฒน์  ศรีวงษ์พุก
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สารใจ
3. เด็กชายกิตติพงษ์  วัลลา
4. เด็กชายธนกฤต  คุณากรดุษิต
5. เด็กชายธนาธร  แสงอรุณ
6. เด็กชายปิยราช  บุญช่วย
7. เด็กชายพงษ์เพชร  ชาติเผือก
8. เด็กชายพุฒิพงษ์  พัฒนวัชรกุล
9. เด็กชายศุภกร  ทิมทอง
10. เด็กชายสุธีกานต์  หัวใจเพ็ชร
11. นางสาวไพรินทร์  ลาดรัมย์
 
1. นางสาวอัญชนาภรณ์  พาเหม
2. นายสถิตย์สถาพร  สังกรณีย์
3. นายวัชระ  พาณิชย์วิจิตร
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 73.67 เงิน 34 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายชานิตย์  พิริยะเมธี
2. นางสาวดิษยา  ทองล้อม
3. นายธนัสถ์  รอดพูล
4. นายภัคพล  เพชรรุณ
5. นางสาววาสนา  เตชะเจริญสุขจีระ
6. นายสิทธินนท์  สุขณรงค์
 
1. นายอธิวัฒน์  ไพโรจน์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.66 ทอง 42 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายภานุรากร  กุดวิเทศ
 
1. นายวรวุฒิ  ไชยสุ้ย
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 44 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายสมเด็จ  ศิลปานุรักษ์
 
1. นายวรวุฒิ  ไชยสุ้ย
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 50 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญประสิทธิ์
 
1. นางสุภาศินีย์  ภูทัดดวง
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 43 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวทิพวรรณ  โสภา
 
1. นายณัฐพงศ์  ปานอำพันธ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 18 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นายกตัญญู  แซ่เตียว
 
1. นายณัฐพงศ์  ปานอำพันธ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 44 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงกันทรากร  จันทร์ัมั่น
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 35 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวพิมพ์พลอย   รอจายะ
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  จานแก้ว
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.66 ทอง 11 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กชายทินภัทร  หงษาวดี
 
1. นางสุภาศินีย์  ภูทัดดวง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 20 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายกฤตภาส  เผ่าทองสุข
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 11 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงพัชราวลี   ดำรงธรรมประเสริฐ
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  จานแก้ว
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 40 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวสมพร  สังข์ขจี
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  จานแก้ว
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 29 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายธนโชติ  เซี่ยงฉิน
 
1. นายวรวุฒิ  ไชยสุ้ย
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 70.66 เงิน 34 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นายภูมิพิทักษ์  ภูษี
 
1. นายณัฐพงศ์  ปานอำพันธ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.66 เงิน 46 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงรัตนากร  รักวงษ์
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 21 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวณัฐริกา  ห้าวหาญ
 
1. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยกร  คำเขียว
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สังขเรืองรุ่ง
3. เด็กชายนพดล  มณีอ้าย
4. เด็กหญิงบุญฑริกา  สิทธิวงศ์ษา
5. เด็กชายพงศกร  เสตะพันธ์
6. เด็กชายวิษณุ  สุขศาสตร์
7. เด็กหญิงอังคณา  -
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  -
 
1. นางสาวเพชรชมพู  อินทปัทม์
2. นางสาวณัฐกาญจน์  จานแก้ว
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวจินตนา  สว่างศรี
2. นายชัชวาล  คำพิระ
3. นางสาวชู  ไม่มีนามสกุล
4. นางสาวทักษิณา  ยางสุด
5. นางสาวนุชจณี  วงศ์ใส
6. นายมงคล  วงศ์ตา
7. นายวรพัฒน์  ไม่มีนามสกุล
8. นายสมพงษ์  ไร่เจริญทรัพย์
 
1. นางศิรินารถ  เหลืองสด
2. นางสาวอาริสา  คล้ายขำ
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 29 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงพม่า  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงภาวินี  กุมรัมย์
3. เด็กหญิงวันดี  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กหญิงสาธินี  แสวงทอง
5. เด็กหญิงเกตุกะริน  คำทุม
6. เด็กหญิงโม  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางศิรินารถ  เหลืองสด
2. นางสาวอาริสา  คล้ายขำ
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82 ทอง 19 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวจินตนา  สว่างศรี
2. นางสาวชู  ไม่มีนามสกุล
3. นางสาวทักษิณา  ยางสุด
4. นางสาวนุชจณี  วงศ์ใส
5. นางสาวพัชรี  ประวรรณกร
6. นางสาวศิริลักษณ์  พิมสา
 
1. นางศิรินารถ  เหลืองสด
2. นางสาวอาริสา  คล้ายขำ
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 22 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชยา  มะเจียกจร
2. เด็กหญิงญาดา  สายรถ
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  เหลากลม
4. เด็กหญิงฟองฝน  ด้วงเสน
5. เด็กหญิงวาสินี  เวชไวกิจ
6. เด็กหญิงวิภา  -
7. เด็กหญิงสิริญญา  พวงร้อย
8. เด็กหญิงอภิญญา  วุฒิสาร
 
1. นายเสกศักดิ์  สุยสุทธิ์
2. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 71 เงิน 37 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นางสาวชุติมา  ลูกฟัก
2. นางสาวธัญญารัตน์  วิตมุต
3. นางสาวพัชราภรณ์  ประดับวงศ์
4. นางสาวศุภอักษร  ดัชถุยาวัตร
5. นางสาวอินทร์ดาว  -
6. นางสาวอินทร์พร  -
7. นางสาวอิอี  -
 
1. นายเสกศักดิ์  สุยสุทธิ์
2. นางสุดทัย  ลอยเมฆ
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.67 เงิน 33 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงสวรรค์  -
 
1. นางสาวสุพัตรา  สิทธิวงศ์ษา
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88 ทอง 16 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นายเต็งโทน  -
 
1. นางสาวสุพัตรา  สิทธิวงศ์ษา
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 68.32 ทองแดง 39 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงแจงขวัญ  วงษา
 
1. นางสาวสุภาวดี  สังขสถาพร
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 71 เงิน 40 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงปัณธร  เม่นหมี
2. เด็กหญิงมลฑิรา  ศรีงาม
3. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  -
4. เด็กหญิงสุวพร  ผาภูมิสุชน
5. เด็กชายอนุชา  -
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หุตารมณ์
2. นางสาวกฤษณา  ศรีลาศักดิ์
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 17 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นายคำนวณ  ตึกดี
2. นายทวีโชค  จิตรจำนงค์
3. นางสาวนินนารา  เวียงคำรุ้ง
4. นางสาวอรทัย  ต้นพงษ์
5. นางสาวไข่ส่วยเว  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หนูแก้ว
2. นางสาววรพิตร์  ไพรบึง
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 63.67 ทองแดง 47 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวพิยดา  ทองชู
 
1. นางสาวรัชวรรณ  ว่องจริงไว
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 48 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  สังข์สรรค์
2. เด็กหญิงสุมาลี  หนุนวงค์
 
1. นางละดาวัลย์  วางที
2. นางสาวอติพร  อ่วมรอต
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77.5 เงิน 14 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กชายกะปอทู  -
2. เด็กชายกิตติพงษ์  นามโพธิ์
3. เด็กชายต่อ  -
4. เด็กชายน้อย  เยือกเย็น
5. เด็กชายมน  -
6. เด็กชายสิน  -
7. เด็กชายอ่องซา  -
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญน้อย
 
1. นายอานนท์  สุทน
2. นายพิพัฒน์  ศรีเมฆ
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 72.9 เงิน 19 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นายมนต์ศักดิ์  ไม่มีนามสกุล
2. นายมานิตย์  วงษ์หนูหนองรี
3. นายวันชนะ   ฉอ้อนลำ
4. นายสุธีร์  อรัญเขตคาม
5. นายสุรเดช  บุญพา
6. นายอานนท์  เขมวรากร
 
1. นายสุเชษฐ์  พันธุ์หวยพงศ์
2. นางอนุกูล  เวชไวกิจ
3. นายเกรียงศักดิ์  จันทวาศ
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80.1 ทอง 13 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นายกริน  หุ้มขาว
2. นายทรงยศ  บัวผัน
3. นางสาวธิดา  -
4. นางสาวนองนอง  -
5. เด็กหญิงปาริชาต  สิทธิหงศ์ษา
6. นายวรรธนัย  เจริญศรี
7. นางสาวสมฤดี  สมบูรณ์ดี
8. นางสาวอารียา  โพธิ์สีรุ่ง
9. นางสาวเจ  -
10. นายเดชา  -
 
1. นายชัยศักดิ์  ภูมูล
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 77.4 เงิน 8 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงธนัชพร  บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงมอญ  -
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  ภูมิกิรณา
4. เด็กชายสุทธินันท์  มีนาง
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองผาเสาวภา
 
1. นางสาวสุณิสา  อุดมสุข
2. นางศุภมาส  ศรีแดงบุตร
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวนิตยา  กสินัง
2. นางสาวรัตนาพร  แสนสุด
3. นางสาวส้มโอ  -
4. นางสาวอัจฉราภรณ์  สุขันธ์
5. นางสาวเครือมาศ  ท่าผา
 
1. นางศุภมาส  ศรีแดงบุตร
2. นางสาวสุณิสา  อุดมสุข
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงญาณิน  พิลาศรี
2. เด็กหญิงปาหนัน  เม่งอำพัน
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  คุงฟ้ารัมย์
 
1. นายมณฑกานต์  จิตกล้า
2. นางสาวยุพดี  ยาขันทิพย์
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายนที  ปานอุทัย
2. นางสาวสมิตา  เรือนงาม
3. นางสาวเบญจรัตน์  ก้อนทองคำ
 
1. นายมณฑกานต์  จิตกล้า
2. นางสาววิลาวรรณ์  ปั้นหุ่น
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73 เงิน 42 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายปวรปรัช  ดิฐาพงษ์
2. เด็กชายศราวุฒิ  สอนพันธ์
3. เด็กชายศุภณัฐ  ดุษฎิตรีรัตน์
 
1. นางสาวธิดานันทน์  บุญเพิ่ม
2. นางสาวกัตติกา  จันทจิตร
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 74.8 เงิน 36 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาววัฒนา  ไทรสังขชวลิต
2. นางสาวหนึ่ง  ไม่มีนามสกุล
3. นางสาวอนงค์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาววิไล  วงษ์จันทร์
2. นางสาวสุมณี  ต้นกันยา
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กชายจิรพัชร  สุริยา
2. เด็กชายอภิชาต   กู่ทรัพย์
 
1. นายปรีชา  พึ่งเจียม
2. นายเอกพันธ์  กาฬภักดี
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 30 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายภิเษก  ไผ่สะอาด
2. นายเสฎฐวุฒิ  คำอิ่ม
 
1. นายประภาส  สาระศาลิน
2. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงดาว  -
2. เด็กหญิงพิกุล  -
 
1. นายปรีชา  พึ่งเจียม
2. นายเอกพันธ์  กาฬภักดี
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงพรพิมล  จันทร์สูตร์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  แก่นจันทร์
 
1. นางสาวนันทพร  มุขวัฒน์
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70.2 เงิน 51 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงสายชล  ภูเงิน
2. เด็กหญิงสุธิตา  สร้อยจิตร
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  ชนะรัตน์
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 16 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นายจงชัย  ไทรสังขเชวงพร
2. นายสมทิต  -
 
1. นายวารินทร์  ทองผามณีรัตน์
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 39 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายญตติพงศ์  จั่นมาก
2. นางสาวอาริยา  พวงแก้ว
 
1. นายประภาส  สาระศาลิน
2. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
 
100 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 13 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายชยพล  คชวงษ์
2. เด็กชายศิวะนนท์  ครองระวะ
3. เด็กชายเอนก  หงษาวดี
 
1. นายประภาส  สาระศาลิน
2. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
 
101 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นางสาวพรรณราย  แสนท้าว
2. นายสุขเกษม  ถิ่นยังยืน
3. นางสาวสุธิกา  เที่ยงธรรม
 
1. นายประภาส  สาระศาลิน
2. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 13 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายธิติสรร  ศรีจันทร์อ่อน
2. นายวศิน  สะอาด
 
1. นายประภาส  สาระศาลิน
2. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76 เงิน 22 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ใจรื่น
2. เด็กชายยอดชาย  -
3. เด็กชายสาละวิน  -
 
1. นายภูมิศักดิ์  พิศูจน์
2. นายกฤษณ์  ยังดี
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 79 เงิน 12 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  อุมาประโคน
2. นายนันทภพ  อิ่มพลับ
3. นายไตรภพ  สายมาอินทร์
 
1. นายภูมิศักดิ์  พิศูจน์
2. นายกฤษณ์  ยังดี
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 11 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงดารินันท์  เสือขำ
2. เด็กหญิงบุณยนุช  บัวขาว
3. เด็กหญิงเรณุมาศ  พวงผิว
 
1. นางอนงค์  จันทาวุฒิ
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 12 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวจุฑามาศ  ยาสุทธิ
2. นางสาวดาว  -
3. นายแง  -
 
1. นางอนงค์  จันทาวุฒิ
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กชายทรงพล  ขจรชัยพิชิต
2. เด็กหญิงฝน  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงมีซู  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กชายรักษ์  ไม่มีนามสกุล
5. เด็กชายวันชัย  ไม่มีนามสกุล
6. เด็กชายสันติภาพ  วงษ์ตา
 
1. นางสาวสุทิตา  ชมเชย
2. นางสาวปานน้อย  แพ่งบรรเทา
3. นางสาวปรารถนา  คงคา
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 70 เงิน 47 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  แสงเคลือบ
2. เด็กหญิงพรรณนิภา  ไทยถุงผล
3. เด็กหญิงโสรดา  คุ้มรักษา
 
1. นายภูมิศักดิ์  พิศูจน์
2. นายกฤษณ์  ยังดี
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.6 ทอง 11 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงนัชภา  ทองผาภูมิจรูญ
2. เด็กหญิงภรณ์ชนก  ผาภูมิพฤกษา
3. เด็กหญิงอรนุชร์  ไทรสังขธิติสุรีย์
 
1. นางสาวจำปี  เอกฉันท์
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.2 ทอง 9 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวนิสา  วสุธาผาภูมิ
2. นางสาวมินทร์ธิตา  จิติวงค์
3. นางสาวมือจ่อกน  พนาอุดม
 
1. นางสาวจำปี  เอกฉันท์
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 75.2 เงิน 31 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายวิทวัส  สีวันนา
2. เด็กหญิงสวรรณมน  สุจริต
3. เด็กหญิงสุชาดา  น้อมพนม
 
1. นายเอกชัย  ตันสุวรรณ
2. นางเนาวรัตน์  สาระศาลิน
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวน้ำฝน  ดุมสูงเนิน
2. นางสาวศิริพร  เจนคีรี
3. นางสาวสุภา  -
 
1. นางยอดขวัญ  ธีรโชคดี
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ทองจิตร์
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงปิยเนตร  อุดมจรัสศรี
2. เด็กหญิงสุชาดา  สีสำลี
3. เด็กหญิงเดือน  -
 
1. นางยอดขวัญ  ธีรโชคดี
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ทองจิตร์
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.67 ทอง 24 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวฝน  ไม่มีนามสกุล
2. นายศิริพงษ์  ช่างฉาย
3. นางสาวอรุณี  คำทุม
 
1. นางสาวสุทิตา  ชมเชย
2. นางสาวปานน้อย  แพ่งบรรเทา
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงพงษ์  -
2. เด็กหญิงวริศรา  อ่องบางน้อย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เสือมัจฉะ
 
1. นางกาญจนา  ยศตระกูล
2. นางสาวพรรณภา  แสงหิรัญ
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. นางสาวนอดะเซ  -
2. นางสาวสุฬาลี  นวมผักแว่น
3. นางสาวอลิษา  บรรจบปี
 
1. นางสาวนิตยา  ละสะวันตา
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง 20 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. เด็กหญิงธันยพร  กอกกระโทก
2. เด็กหญิงวาสนา  แก่นลา
3. เด็กหญิงสุดใจ  นุชผักแว่น
 
1. นางไพวรรณ  นิมิตรเกาะ
2. นายอานนท์  การพันธุ์ทา
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 81 ทอง 22 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. นางสาวน้ำผึ้ง  -
2. นางสาวปรารถนา  หอยสังข์
3. นางสาวสังวาลย์  ธาตุวิสัย
 
1. นางไพวรรณ  นิมิตรเกาะ
2. นายนฤชัย  พิมสร
 
119 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงปาริยา  จุ้ยสาย
 
1. นางอนุกูล  เวชไวกิจ