สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงพรวิมล  เพ็ดตะกั่ว
 
1. นางสมรัตน์  มะกอกเดิม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73 เงิน 10 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวอรณัฐ  ประทีปสุขจิต
 
1. นางอัมพร  ถกลประจักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 24 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงสุนิตา  แสงสว่าง
 
1. นางสมรัตน์  มะกอกเดิม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 19 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวศศิภา  ยืนยง
 
1. นางกิตติรัตน์  พลเจริญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50.6 เข้าร่วม 36 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ปลูกสกุล
 
1. นายสมบัติ   เสริมศิลป์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.8 ทอง 14 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวกานต์รวี  อินคง
 
1. นางเสาวภา  เพชรคง
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71.67 เงิน 37 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายกองทัพ  บรรลังเดช
2. เด็กหญิงศรัญญา  ศิริรัตน์
3. เด็กหญิงอรพรรน  แจ้งรุ่ง
 
1. นางบุษรินทร์  มีสัตย์
2. นางสาวนราทิพย์  เจนสัญญายุทธ
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.29 ทอง 20 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวชาลิสา  ปิ่นทอง
2. นายนิรภัฎ  ช้างแดง
3. นางสาวอาทิตยา  มาลัยพันธุ์
 
1. นางเสาวภา  เพชรคง
2. นางสาวปิยลักษณ์  เสียงก้อง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงธนพร  เขจรจิตร
2. เด็กหญิงพรนภัส  อิ่มกูล
 
1. นางบุษรินทร์  มีสัตย์
2. นางสาววารินทร์  โพธิ์พันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายจิรายุทธ  สุวรรณสังข์
2. นายธิติสรรค์  สีลา
 
1. นายกังวาล  ชาญณรงค์
2. นางสาวถิรนันท์  ถกลประจักษ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 42 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายพิมพ์เพชร  พิมพ์กระโทก
 
1. นางผึ้งทิพย์  สอนเมือง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 42 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นายดุลยวัตร  ศิริ
 
1. นางสาวณัฎฐ์ชยธร  ธีวากรวิชญ์ภาส
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 35 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ฉิมไทย
2. เด็กหญิงพัชราภา  หิ้งทอง
3. เด็กหญิงระติรัตน์  นุสิทธิ์
 
1. นางรุ่งทิพย์  เทศพรม
2. นายธนพล  นกน้อย
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 79.25 เงิน 16 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายวรัชญ์  ทองสีจัด
2. นายวราชัย  ป้อมทอง
3. นายศุภกิตติ์  แก้วประดิษฐ์
 
1. นายอนุชาติ  จงรัก
2. นางสาวยุดารัตน์  เพ็ชร์รุ่ง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 52.6 เข้าร่วม 33 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงกุลธิรา  ทิพยสุข
2. เด็กหญิงธดาภรณ์  สมบุญเพ็ญ
3. เด็กชายธนศักดิ์  นัคราภิบาล
 
1. นางภัครดา  อินเที่ยง
2. นางฉวีวรรณ  ภูผา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 35 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวณัชฐิชา  วงษ์กำภู
2. นายณัฐพงศ์  จันทร์จรัสสกุล
3. นายทรรศนะ  โชติชื่น
 
1. นางสาวนันทพร  สังอรดี
2. นางสาวอรุณประภา  อินทะสอน
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 52.44 เข้าร่วม 34 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายจิรภัทร  วงษ์มิตรแท้
2. เด็กชายอชิรวิชญ์  แสนใจกล้า
 
1. นางอำพร  ดีช่วย
2. นางรุ่งทิพย์  เทศพรม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 58.67 เข้าร่วม 31 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายจิรายุส  วิเชียร
2. นายวรวุฒิ  ยอดศรี
 
1. นางสาวจินตนา  พันธ์ธรรม
2. นางสาวศิรฺิลักษณ์  ล่องคลอง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 39 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายพรหมบุศย์  เชิดชู
 
1. นายธนูศักดิ์  มูลตองคะ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 43 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายสุรเชษฐ์  หัตสระ
 
1. นางสาววาสนา  มณฑาลพ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ผิวฉ่ำ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  มาวิน
3. เด็กชายอมรเทพ  จารุสิริรังษี
 
1. นายวีระชน  นิถุรัมย์
2. นางสาวลักขณา  เกตุสุวรรณ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 11.5 เข้าร่วม 49 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นายกิตติพงศ์  พรหนองแสน
2. นางสาวรัตนาพร  นรินนอก
3. นายอนุสรณ์  ภิญโญ
 
1. นายเอกชัย  อุ่นเรือน
2. นางผัสพร  จิตต์สวัสดิ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.2 ทอง 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ไกยะ
2. เด็กหญิงปิยะดา  เนื่องกำเหนิด
3. เด็กหญิงศศิภา  มานะต่อ
 
1. นางทิพย์วรรณ  ทองทาย
2. นางพันธิพัฒน์  อารักษ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.8 เงิน 24 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวฤดีมาศ   โลเกศกระวี
2. นางสาวศุภอัปสร   ธำรงศักดิ์
3. นายสรวิชญ์   พิมุ
 
1. นายศศิวัฒน์   เดชะ
2. นางณัชชา   เจริญสมบัติ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง 45 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงอภิชญา  สบายกาย
2. เด็กหญิงอภิชญา  สาลี
3. เด็กชายอานันท์  สกุลนคร
 
1. นางสาวระพีพรรณ  เหลือสืบชาติ
2. นางสาวยุพดี  แดงงาม
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 17 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายกฤษณชัย   สายชมพู
2. นายนิติธร   ไชยนาม
3. นายปูรณ์    ดีช่วย
 
1. นายศศิวัฒน์   เดชะ
2. นางณัชชา   เจริญสมบัติ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.8 ทอง 36 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนาตชา  ธรรมเมตตา
2. เด็กหญิงมาริสา  ไกรสิงห์
3. เด็กหญิงอรอิน  ยินดี
 
1. นางเพ็ญศรี   ชัยมานะ
2. นางสาวชาลิดา  เจริญสุข
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.6 ทอง 8 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาววริศรา   ชินสร้อย
2. นางสาววริศรา   ไชยเคน
3. นางสาวสิริยากร   แสงปลั่ง
 
1. นางสาวจรูญรัตน์   ทองอ่อน
2. นางณัชชา    เจริญสมบัติ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 23 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จำปาทอง
2. เด็กหญิงศิริมา  ศรีเมฆ
 
1. นางอนุธิดา  ขยันงาน
2. นางสาวฉวีวรรณ  พรมมา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิตใจชื่น 1. นางสาวทิพรัตน์  โฉมยงค์
2. นายเกียรติศักดิ์  โอชาวงษ์
 
1. นางแก้วตา  แก้วลมูล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 41.05 เข้าร่วม 20 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เกืองวง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยนตสาสตร์
 
1. นางนงเยาว์  รักษาถ้อย
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 30.97 เข้าร่วม 44 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายกัญจน์  เดชา
2. เด็กชายณัฐพล  เก่งนา
 
1. นายปิติภูมิ  บัวตูม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงกมลพิชญ์  ชาวคึมบง
2. เด็กหญิงกันติยา  ศิลาอาสน์
3. เด็กหญิงชลิตา  สมบัติ
4. เด็กหญิงนุสิตา  สังสะโอภาส
5. เด็กหญิงศิรดา  ชนะภัย
 
1. นางสาววารุณี  สงวนวงษ์
2. นางสาวสุวิมล  หงษ์วิไล
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวกัญญารัตน์  นามจำปา
2. นางสาวพีรดา  มูลคำ
3. นางสาวสุชานาถ  สุขใส
4. นางสาวสุพัตรา  สินสุพรรณ์
 
1. นายธีรภัทร  แสงสมบุญ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ทองรินทร์
2. เด็กชายนพดล  นาวงษ์
3. เด็กหญิงประติภา  สาระสุข
4. เด็กหญิงวรรณภา  โยธา
5. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วศรี
 
1. นางสาวกมลวรรณ  มาลา
2. นายณัฐวุฒิ  ยงค์ศรี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75.5 เงิน 19 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวปวริศา  ต่อคุ้ม
2. นางสาวพิยะดา  ไชยรัตน์
3. นายยงยศ  อำภาภิรมย์
4. นายวิชญ์วิสิฐ  ใจเกษม
5. นายอิสรพงษ์  อุปชีวะ
 
1. นางสุรีรัตน์  เพ็ชรกำจัด
2. นางสาวจุฑารัตน์  จิรัฐิติเจริญ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นายกิตติธร  มุ่งพิมาย
2. เด็กชายจตุรภัทร  เดชผิว
3. เด็กชายธนดล  มะณี
4. เด็กชายศุภกิตติ์  วิภัชชาที
5. นายสุภเวช   คงสำราญ
 
1. นายวศิณ  บุญมา
2. นางสาวศิริพร  พวงทรัพย์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77.31 เงิน 24 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายก่อสกุล  ป้อมมงกุฎ
2. นางสาวทิพวรรณ  ผาสุข
3. นายนุติพงษ์  วงศ์พันธ์
4. นายภูเบศ  ไพรดี
5. นางสาวศศิมา  ผลาหาญ
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  กอสุวรรณ
2. นางสาวปราณี  เรืองนา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 79.5 เงิน 38 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวกติกา  ทรัพย์ประสาท
2. นางสาวกุลฉัตร  กษมพันธุ์
3. นางสาวชฎาภรณ์  จำรัสกิตติวัลย์
4. นางสาวชนิกานต์  โสภัณ
5. นางสาวณัฐชา  พันธ์ศรี
6. นางสาวธนัญญา  ทองคำ
7. นายนนทกาญจน์  สุขโขจัย
8. นางสาวนิธิมา  ศรีโพล
9. นางสาวประภัสสรา  นพวิน
10. นางสาวปรีญาพรรณ  พิทักษ์สัจจะกุล
11. นายปิติพงษ์  จันทะสงคราม
12. นางสาวพรวลัย  ชัยสีดา
13. นายพรเทพ  เทียนดำ
14. นางสาวพิชามญชุ์  เจนการ
15. นางสาวภัทรวดี  แก้วประพาส
16. นางสาวภัทรวดี  เรืองโรจน์
17. นางสาวรวีวรรณ  จิตเขตร
18. นายวิทวัช  ชัยประเสริฐ
19. นายวิษณุเวช  ก้านกิ่ง
20. นายอภิษิต  ท้าวอานนท์
 
1. นายชวลิต  ผ่องแผ้ว
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายกษิดิศ  เกตุแก้ว
2. นายกิตติพศ  สหะวิริยะสกุล
3. นายจุฑาธวัช  ศตะกูรมะ
4. นางสาวจุฑามาศ  เอกยะติ
5. นายชยุต  คันศิลป์
6. นายณัฐนนท์  มณีไสย
7. นางสาวณัฐนรี  แสงลา
8. นายธนภูมิ  จำนงค์รัศมี
9. นายนราวิชญ์  เชาวน์ดี
10. นายบัญญพนต์ภัณฑ์  นามโคตร
11. นายประสิทธิชัย  นิลศิริ
12. นางสาวมณฑิตา  พระอามาตร์
13. นายรัชต์วุทธ์  ชัยประสิทธิกุล
14. นายวิทวัส  ภาวงศ์
15. นายสันติภาพ  ฉวีนิรมล
16. นายสิทธิพงษ์  ศิลาวงศ์
17. นายอุดมโชค  สันติธรรมากร
18. นางสาวเพียงรวี  ฉิมพาลี
19. นายเศรษฐศาสตรา  จารุเดชา
20. นางสาวโสริตตา  อินทร์ชู
 
1. นางสำเภา  สรรพคุณยา
2. นายนิกร  กฤตยาวสุกุล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.6 ทอง 16 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุทัตตา  ชนชิต
 
1. นายสมาน  บุบผา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 19 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายสุธิวัฒน์  อาทร
 
1. นางละเอียด  เจริญสุข
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เอมเจริญ
2. เด็กชายอโนชา  อยู่อินทร์
 
1. นางละเอียด  เจริญสุข
2. นางพัชรีย์  แสงสมบุญ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายปริญญา  พิทักราษฎร์
2. นางสาวพรพิมล  กางวิถี
 
1. นางละเอียด  เจริญสุข
2. นางพัชรีย์  แสงสมบุญ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83.8 ทอง 41 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชไมพร  หิรัญเกื้อ
2. นางสาวนัฐธิชา  โพธิ์งาม
3. นางสาวนัฐวรรณ  ซุนซัว
4. นางสาวปาลิตา  อ่อนน้อม
5. นางสาวพัชรพร  คำพุฒธา
6. นางสาวสิราวรรณ  ใจฉลาด
7. นางสาวสุพรรษา  เขตตะขบ
8. นางสาวอภิสรา  เรืองนาม
9. นางสาวเบญจวรรณ  ทวีวุฒิ
10. นางสาวเพชรไพลิน  ผุดผ่อง
 
1. นายธนเทพ  เนื่องศรี
2. นางละเอียด  เจริญสุข
3. นายสมาน  บุบผา
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 73.83 เงิน 24 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงญานี  อุ่นกุดเชือก
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  รักไร่
4. เด็กหญิงณัฐรัตน์  เถื่อนถ้ำแก้ว
5. เด็กหญิงปรายฟ้า  สง่างาม
6. เด็กหญิงปิยพร  คำมี
7. เด็กหญิงพรพรรณ  จันทร์บุญแย้ม
8. เด็กหญิงพัทธวรรณ  เที่ยงตรง
9. เด็กหญิงภิชาดา  ปุยพันธ์
10. เด็กหญิงยุวเรศ  สาอุบล
11. เด็กหญิงวิรมณ  เที่ยงตรง
12. เด็กหญิงอรทัย  งามวงษ์
13. เด็กหญิงอัจจิมา  ธงชัย
14. เด็กหญิงอารียา  จันทร์เทพา
15. เด็กหญิงโชติกา  ดอนมอญ
 
1. นายอาทิตย์  จูรกรรณ์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 31 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายสิรภพ  จิรแพศยสุข
2. เด็กหญิงอารยา  ถนอมตน
 
1. นายสืบ  แตงบุตร
2. ดร.สุมาลี  ศรีสม
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายศรัณย์  สุขปลั่ง
2. นางสาวสุจินดา  ไผ่สมบูรณ์
 
1. ดร.สุมาลี  ศรีสม
2. นายกิจประชา  อู่พิทักษ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  จรรัตน์
 
1. นายจำลอง  สมไทย
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 61 ทองแดง 48 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  ยี่โต๊ะ
 
1. นายปรีชญา  แสงอุทัย
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายธเนศ  ว่องนุกูลสวัสดิ์
 
1. นายอมร  ดีช่วย
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายไพจิต  จันทร์มา
 
1. นายจำลอง  สมไทย
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 23 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ค้ำชู
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวสุนิสา  มาแสง
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายอดุลย์  จอมโชติ
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 24 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวระชา  ลาภเงิน
 
1. นายชาญไชย  ใจน้อม
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แผ้วสาวน้อย
2. เด็กหญิงพัชราพร  หนามดี
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
2. นางนันทิดา   เกาะกลาง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 35 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  ทองขัติ
 
1. นายชาญไชย  ใจน้อม
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นายคณิศร  ตราชู
 
1. นางสาวศรีเมขลา  แย้มกลิ่น
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายกรกต  ไพเราะ
2. เด็กชายกำพล  วิเศษกุล
3. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  จันสรา
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
2. นางสาวพิราพรรณ  แสงเย็นยิ่ง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายวิชิต  บุญเวช
2. นางสาววิลาวัณย์  เกิดเงิน
3. นายอภิสิทธ์  ชฎาแก้ว
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
2. นางอัมพวัน  หยิมกระโทก
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 27 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายธนิสร  ธรรมศรี
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายสมชาย  ตันสุวรรณศิริ
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83.5 ทอง 29 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายพีระพล  เทพบุรี
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวอภิญญา  เพียเพ็งต้น
 
1. นายพากเพียร  โตอินทร์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายศุภกิจ  พุ่มจำปา
 
1. นายพากเพียร  โตอินทร์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 15 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงสุจีรา  พากเพียรทรัพย์
 
1. นายพากเพียร  โตอินทร์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 83.6 ทอง 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวนราภรณ์  อารีมิตร
 
1. นายพากเพียร  โตอินทร์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87.66 ทอง 8 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายบุญเลิศ  งามทองหล่อ
 
1. นายพากเพียร  โตอินทร์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 26 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายพงษ์ศธร  มิ่งไชย
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทรายแก้ว
 
1. นายอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 79.4 เงิน 7 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายธนภัทร  เอี่ยมทรัพย์
2. นายประไณย  บุญชู
3. นางสาววรรณพร  ถอยกระโทก
4. เด็กชายศุภกิจ  พุ่มจำปา
5. เด็กหญิงสุจีรา  พากเพียรทรัพย์
6. เด็กหญิงสุพัตรา  หมายทรัพย์
7. นางสาวอภิญญา  เพียเพ็งต้น
8. นายอภิเดช  รู้อยู่
 
1. นายปริญญา  กล้าผจัญ
2. นางสาวธีรภรณ์  ธนารักษ์
3. นายพากเพียร  โตอินทร์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82.04 ทอง 16 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เสนสาร
2. นายจิรายุ  บ้านหมู่
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  นิสิทธิชัย
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทาสร้าง
5. เด็กหญิงชลิดา  ปุรีสพันธุ์
6. เด็กชายธนภัทร  เอี่ยมทรัพย์
7. นางสาวนราภรณ์  อารีมิตร
8. นายบุญเลิศ  งามทองหล่อ
9. นายประไณย  บุญชู
10. เด็กชายปวริศ  ตรีกุล
11. นายวศิน  แสงสุระเดช
12. เด็กชายศุภกิจ  พุ่มจำปา
13. เด็กหญิงสุฑามาศ  ผลาหาญ
14. นางสาวสโรชา  เทียนจันทร์
15. นายอภิเดช  รู้อยู่
 
1. นายปริญญา  กล้าผจัญ
2. นางสาวธีรภรณ์  ธนารักษ์
3. นายพากเพียร  โตอินทร์
4. นายอมร  ดีช่วย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 73.67 เงิน 16 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายฐาปนพงศ์  จันทร์สุข
2. เด็กชายนพคุณ  เขียวฉอ้อน
3. นายศิวพงษ์  ทมโคตร
4. เด็กหญิงอภัสรา  ทูคำมี
5. เด็กชายอุดมทรัพย์  จิณบุรุษ
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
2. นายทรัพย์สมบูรณ์  มหาเมฆ
3. นายอมร  ดีช่วย
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 43 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายคุณานนต์  หมันเทศมัน
2. นายทักษ์  ทับทิมอ่อน
3. นายธวัชชัย  จันทร์แจ่ม
4. นายพรภัทร  นิลเทพี
5. นายสุปัญญา  มะริเกตุ
6. นายอานุภาพ  อัมพุชินีวรรณ
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
2. นายทรัพย์สมบูรณ์  มหาเมฆ
3. นางสาวธีรภรณ์  ธนารักษ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวกัลญารัตน์  นามจำปา
2. นางสาวจันทิมา  ต้นแพง
3. นางสาวจิตตยาพร  สุขศรี
4. เด็กชายชินศักดิ์  จิตรตรง
5. นางสาวชินาภา  คงกระพันธ์
6. นายชิษณุพงศ์  กันเนื่อง
7. เด็กชายณรงค์เดช  วิศวามิตร
8. นางสาวณัฐกานต์  แสนบุญเรือง
9. เด็กชายดาบชัยณรงค์  ชัยแสงฤทธิ์
10. นางสาวทิพรัตน์  โคตะระ
11. นางสาวประภัสสร  ทองอยู่
12. เด็กชายปราชญา  ศุภวัฒน์
13. นายปัญญา  กิตติโทวงษ์
14. นายพรภัทร  นิลเทพี
15. นางสาวพัทธ์ธีรา  เมฆเคลื่อน
16. นางสาวพิชญา  ชิ้นอ่อน
17. นางสาวพิมพ์ชนก  วงษ์พล
18. นางสาวพีรดา  มูลคำ
19. นางสาวภัคจิรา  การบรรจง
20. นางสาวภาณุมาศ  เกษมศรี
21. นางสาวมุฑิตา  นาควิจิตร
22. นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีสุข
23. นายวิชาวัฒน์  บุดดาบุญ
24. นางสาววิไลภรณ์  อร่าม
25. เด็กชายวีรชน  รัสมี
26. นายศรุต  ทิพย์สุวรรณ
27. เด็กหญิงศุพรรณญา  ทาริยะวงศ์
28. นางสาวสรวงสุดา  โสสืบ
29. นางสาวสุชานาถ  สุขใส
30. นางสาวสุพัตรา  สินสุพรรณ์
31. นางสาวอภิริยา  ทันพุทธ
32. นางสาวอัจฉรา  จันทร์ตา
33. นายอิศเรฎ  พูลพินิจ
34. นางสาวเจนจิรา  สุวรรณภูมิ
35. นายไตรรัตน์  กฤษณา
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
2. นายทรัพย์สมบูรณ์  มหาเมฆ
3. นายปริญญา  กล้าผจัญ
4. นางสาวธีรภรณ์  ธนารักษ์
5. นายพากเพียร  โตอินทร์
6. นางสมพร  เสาะการ
7. นายอมร  ดีช่วย
8. นายจินดา  กิมกูล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 70.5 เงิน 34 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายจารุกิตติ์  สุขพันธ์
2. นางสาวจิตตมาศ  วรรณะ
3. นายจีรศักดิ์  โตแก่น
4. นางสาวชุณากร  พนมบวน
5. นางสาวณัฐกานต์  ลัทธิวรรณ
6. นางสาวธิดารัตน์  ศรีสวัสดิ์
7. เด็กหญิงธิติยา  รักวรนิต
8. นายธีรภัทร  สามารถ
9. นายธีรวัฒน์  ระนาดไพสงค์
10. เด็กหญิงนภัสสร  นวนคำ
11. นางสาวบุษกร  สิทธิวงษ์
12. นายปรมัท  เปรมกมล
13. นายปริญญา  เนื่องศรี
14. นายพงศธร  ร่มโพธิ์
15. นายพฤทธ์  รัตนรักษ์
16. นางสาวพัชรีภรณ์  สินนาค
17. เด็กหญิงพัทธวรรณ  ศรีสวัสดิ์
18. นางสาวพิมสุวรรณ  น้ำทรัพย์
19. เด็กหญิงภัทรภรณ์  มูลอ่อน
20. นางสาวยุวธิดา  ศิริภัย
21. นางสาวรัตนมน  ศรีชูวงศ์
22. นางสาวสุจิณณา  เศิกศิริ
23. เด็กหญิงสุทธิดา  เกตุเอี่ยม
24. นางสาวสุธาทิพย์  อาษางาม
25. เด็กหญิงสุนิสา  บุญสิทธิ
26. นายสุริยันต์  ช่างแกะ
27. เด็กหญิงสุริยากรณ์  ไพรพล
28. เด็กหญิงสุวรรณา  นึกถึง
29. นายอนรรฆ  คล้ายบุรี
30. นายอภิสิทธิ์  สีกาแก้ว
31. นายอมรเทพ  บุญมี
32. นายเจษฎากร  จันทร์กระจ่าง
33. เด็กหญิงเบญจมาศ  สุวรรณบุปผา
34. นางสาวเมธิยา  แสวงดี
35. เด็กชายเอกรัฐ  ขุนศรี
 
1. นายธณัฐ์ยศ  ถกลประจักษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี  สามารถ
3. นางจารุณี  นิยมวิทยพันธ์
4. นางเสาวลักษณ์  ชาบาง
5. นางรัตนาภรณ์  สามารถ
6. นายอาทิตย์  แซ่ตัน
7. สิบเอกสิทธิชัย  คำเอก
8. สิบเอกกัมปนาท  เมฆดำรงศรี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 46 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กชายสุรวุฒิ  ชารัมย์
 
1. นางสาวกัลยาภรณ์  น้ำแก้ว
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง 16 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายศุภกิตติ์  อารี
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 22 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงวาสิณี  อะวะดี
 
1. นายศักรินทร์  ใหญ่เลิศ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 26 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวประภัสสร  ทองอยู่
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 17 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายณัฐวร  ชุนหภัทรกุล
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.33 เงิน 29 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นายกิติศักดิ์  ตันกูล
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 49 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงอภัสรา  ทูคำมี
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 37 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวพรน้ำฝน  อยู่เจริญ
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 43 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นายวสุพล  วนาปกรณ์
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 21 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  วรินทร์พรชัย
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.67 เงิน 43 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวณัชฌิตา  รุจาคม
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.66 ทอง 5 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายภุมวาร   ชาญณรงค์
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.66 เงิน 33 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายไตรรัตน์  กฤษณา
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  กัลยา
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง 37 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวอมรรัตน์  สัตย์ซื่อ
 
1. นางสาวศิรินนภา  แจ่มเจริญ
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายจตรุวัฒนา   ฉลองเนตรสดใส
2. เด็กหญิงชเนตตี  กมลแมน
3. เด็กชายธเนศวร์  บูชาเทียน
4. เด็กชายพุฒิพงศ์  จ้อยกุล
5. เด็กชายภานุพงศ์  ลาย
6. เด็กหญิงวรรณภา  ภูษา
7. เด็กหญิงวันวิสาห์  นิ่มนวล
8. เด็กหญิงสุชาดา  ผลบุญ
9. เด็กชายเกียรติยศ  คงเส็ง
10. เด็กหญิงโสพิตา  วิลาศสุราสังวาลย์
 
1. นางขวัญตา  พิมพ์ดีด
2. นายจำลอง  สมไทย
3. นางสุจิตรา  วันทะนะ
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวชลิตา  น้อยสุภาพ
2. นายณฐพรรษ  สุขศรี
3. นายธนพล  แสงทอง
4. นางสาวพรญาณี  พลอยศิริ
5. นางสาวพฤกษา  บุญชด
6. นายภานุวัฒน์  งามเจริญ
7. นางสาวลัดดาวรรณ  แซ่คู
8. นายศุุภกิตติ์  ทองหล่อ
9. นายสรณัฐ  ดีสวัสดิ์
10. นางสาวสิริรัตนา  เกตุแก้ว
 
1. นางขวัญตา  พิมพ์ดีด
2. นางสุจิตรา  วันทะนะ
3. นายปรีชญา  แสงอุทัย
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 36 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกานต์ทิตา  บุุญบำรุง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  คู้ลำพันธุ์
3. เด็กหญิงนริศรา  เอี่ยมสุข
4. เด็กหญิงภัชร  จุฑาเกตุ
5. เด็กหญิงมนต์นภา  เจริญรุ่ง
6. เด็กหญิงสโรชา  ใจบุญ
 
1. นางกาญจนา  ก้อนสันทัด
2. นายพิเชษฐ์  ปิ่นเกิด
3. นายบำรุง  เรืองโรจน์
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 28 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวขวัญสุดา  ดวงศรี
2. นางสาวจันทรา  สร้อยระย้า
3. นางสาวนีรชา  วังเย็น
4. นางสาวนีรภา  วังเย็น
5. นางสาวมนภรณ์  ดอนมอญ
6. นางสาวสุณิสา  เปี่ยมปลื้ม
 
1. นางเอื้อมพร  ใจชื้น
2. นางสาวคำกรอง  พลเรียบ
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 24 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกนกชัย  เกาะมะไฟ
2. เด็กหญิงกัลยา  หนูเข็ม
3. เด็กหญิงจันทร์รุ่ง  เรืองทอง
4. เด็กหญิงจิราพร  ไพรสันเทียะ
5. เด็กชายณัฐพงษ์  สุราฤทธิ์
6. เด็กหญิงตะวันฉาย  แสนมุง
7. เด็กชายทนงศักดิ์  ขุนทอง
8. เด็กชายธีระวัฒน์  ศรีพุทธา
9. เด็กหญิงนรมน  สมสุข
10. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พุทธรักษา
11. เด็กหญิงรจนา  สุมรรคา
12. เด็กหญิงวนิชา  พิมพ์แก้ว
13. เด็กหญิงวิสสุตา  เดชสุภา
14. เด็กหญิงสุพรรษา  กางวิถี
15. เด็กชายอนุรักษ์  เคยอาษา
16. เด็กหญิงเพชรไพลิน  น้ำทรัพย์
 
1. นางกาญจนา  ก้อนสันทัด
2. นายพิเชษฐ์  ปิ่นเกิด
3. นายบำรุง  เรืองโรจน์
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นายกมลสัณห์  นามอญ
2. นายชัยธวัช  รังสรรค์
3. นายชาญเดช  เชื้อสี
4. นายฐิติพงศ์  งามวงษ์
5. นายธนันชัย  นฤทัย
6. นางสาวธีรารัตน์  สุวทิตย์
7. นางสาวนิตยา  อารุณ
8. นายปฏิภาณ  แสงรักษ์
9. นายปิยวัฒน์  กำลังพันธ์
10. นางสาวภัทธาภรณ์  แดงกูล
11. นางสาววัชราภรณ์  รอดเลิศ
12. นางสาววิภาวี  ศรีมณี
13. นายสกาย  วรรณวรรค
14. นางสาวสัณห์สิตา  ณัฏฐาทัศน์
15. นายสิทธิศักดิ์  พรมมา
16. นายอิทธิ  พุกยอด
 
1. ดร.ภควัต  ปิดตาทะโน
2. นางสาวมุมีนะ  รัตนทิชาพร
3. นายพีรพล  ปากกะพอก
4. นางดรุณี  กัปตัน
5. นางวัลภา  ซื่อตรง
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 79 เงิน 35 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายชัยรัตน์  ศรีคำ
2. นายณภัทร  เทพรักษ์
3. นางสาวธัญสุดา  สันทัด
4. นางสาวนพวรรณ  เอี่ยมเจริญ
5. นายวราทิต  งามแสง
 
1. นางสุจิตรา  วันทะนะ
2. นางสาวศิรินนภา  แจ่มเจริญ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70 เงิน 24 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงรัชนิฎา  สโมสร
 
1. นางสาวคัคนางค์  กิจไพบูลย์สมบัติ
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 64 ทองแดง 36 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายปรเมศวร์  ประเสริฐพงษ์
 
1. นายวิทยา  ถิระสัตย์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง 17 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงคุณาวัล  วงษ์พึ่งตน
 
1. นางธานี  พระชาติ
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายอภิสิทธิ์  วังเหลิม
 
1. นางธานี  พระชาติ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.03 เงิน 31 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงณัฐฐา  ม่วงนาค
 
1. นางสาวพัชรศรี  ศรีมานพ
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.3 ทอง 12 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวสุวิมล  ทองชิตร
 
1. นางภาวนา  หวังวิชา
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 76.83 เงิน 27 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงคริสน่า  ลาร์ดิซาบัล
 
1. นางอัญชนา  มุกดาหาญ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 57.99 เข้าร่วม 42 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายปฐมพร  สีหราช
 
1. นางวรนุช  สัตยวงศ์ทิพย์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 77.4 เงิน 25 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกุสุมา   ศรีสุข
2. เด็กหญิงฉัตรฐริกา  กองคำ
3. เด็กชายธนากร  แก้วลังกา
4. เด็กหญิงมัลลิกา  อุ่นคำ
5. เด็กชายสุรพัศ  สิทธิมงคล
 
1. นางสาวจันทราภา  เทศธรรม
2. นางสาวปัศณี  เทียบไธสง
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 74.8 เงิน 41 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชุติมา  พันธุ์จึงเจริญ
2. นายปฏิภาณ  สิทธิบูรณ์
3. นางสาวปาลิตา  แก้วอมร
4. นางสาวอาทิตยา  ประสาน
5. นางสาวเสาวลักษณ์  ราชวงค์ศา
 
1. นายพรทวี  สีเคน
2. นางยุพา  พรมพิชัย
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 68 ทองแดง 18 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวชุติมา  มั่นคง
 
1. นางสาวสุวรา  ทาทิตย์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83.34 ทอง 27 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กชายอัมรินทร์  คงสวัสดิ์
 
1. MissYe Yuan  Hua
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 75.67 เงิน 32 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวพัชรินทร์  พรหมบุตร
 
1. MissDuan Xiao  Han
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 66.99 ทองแดง 21 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  โพธิ
 
1. นางขวัญใจ  กองศักดา
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 69.99 ทองแดง 23 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวกาญจนาพร  ภู่เจริญ
 
1. นางขวัญใจ  กองศักดา
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 15 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจรรยพร  ปิ่นเกิด
2. เด็กหญิงธนกานต์  ใสประเสริฐ
 
1. นางอารี  วีระจิตต์
2. นางจีรภัทร์  พลอยแย้ม
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 26 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวณัฏฐวิตรา  แสงจ้า
2. นางสาวอัลิปรียา  แซ่แต้
 
1. นางเฉลิมขวัญ  สุขีโมกข์
2. นายรัฐพงศ์   สีแสด
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญเทียม
2. เด็กชายณัฐพล  แก้วทอง
3. เด็กชายณัฐวัตร  ดวงดี
4. เด็กชายธนดล  จำสอน
5. เด็กชายมนตรี  วงษ์ภักดี
6. เด็กชายสราวุธ  ดีไร่
7. เด็กชายสุรชัย  อุบลเขียว
8. เด็กชายเอกนรินทร์  ธรรมจินดา
 
1. นายทวีศักดิ์  หยิมกระโทก
2. นางอัมพวัน  หยิมกระโทก
3. นายพาดี  ฉิมพาลี
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 77.3 เงิน 19 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายกัญจน์  โฉมยงค์
2. นายชนกานต์  ศรีเอียด
3. นายชรัช  จีนสลุต
4. นางสาวชลธิรศน์  มั่งคั่ง
5. นางสาววราภรณ์  วงศธนสวัสดิ์
6. นายสุภัทร  วงศ์คฤโฆษ
7. นายอนุวัตร  ชำนาญ
8. นางสาวอมรรัตน์  หน่องพงษ์
9. นางสาวอมรแก้ว  หน่องพงษ์
10. นายอิทธิศักดิ์  ช่วงโชติ
 
1. นายมณฑล  โหระโช
2. นางสาวศิราภรณ์  วงษ์สุวรรณ์
3. นางสาวสุภาพร  พงษ์ลุน
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงขวัญนภา  แลพวง
2. เด็กชายธีรพล  ระวังภัย
3. นางสาวปติมากร  แก้วกูล
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เขียนเวท
5. เด็กหญิงเปรมกมล  พิมูลชาติ
 
1. นางวาสนา  บุบผา
2. นางณัชชา  ทาวิลาศ
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 72 เงิน 28 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกมลวรรณ   เชิงเขา
2. นางสาวกัญญารัตน์  พิมพ์เกษม
3. นายธนะวันต์  เจดีย์
4. นายประทีป  สุกใส
5. นายวราวุฒิ  มาลาเพศ
 
1. นางวาสนา  บุบผา
2. นางรัตนาภรณ์  สามารถ
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 19 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงประทุมพร  แก้วศรี
2. เด็กหญิงลักษมณ  จันทคนธุ์
3. เด็กหญิงวริศรา  อ่อนน้อม
 
1. นางนิทรา  ด่านศิริชัยสวัสดิ์
2. นางบุญทิพา  ภู่เนตร
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นายปริญญา  มารวย
2. นางสาวภัทราวดี  ดอนมอญ
3. นายศักดิ์สิทธิ์  ทาว
 
1. นางนิทรา  ด่านศิริชัยสวัสดิ์
2. นางบุญทิพา  ภู่เนตร
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75 เงิน 38 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงกชกร  ศิริโสดา
2. เด็กหญิงธารารัตน์  คงใจ
3. เด็กหญิงศุภธิดา  มานะต่อ
 
1. นางสมรัตน์  มะกอกเดิม
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 73.8 เงิน 37 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวชนิดาภา  กางพริ้ง
2. นางสาวศุทาวรรณ์  สุมาลย์
3. นางสาวเจนจิรา  ไพเราะ
 
1. นางสมรัตน์  มะกอกเดิม
2. นางลำใย  กันหาพันธ์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77.38 เงิน 16 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วศรีนวม
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  โรตมนันทกฤต
 
1. นางสุดารัตน์  มณีรุ้ง
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กชายกฤษฎา  แสงตา
2. เด็กหญิงวรรณรี  จันทนา
 
1. นายอนุรักษ์  ภู่เนตร
2. นางสาวอภิญญา  ยินดียม
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 19 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นายกฤษฎา  จันทร์เชื้อ
2. นายหฤษฎ์  คล้อยตามวงค์
 
1. นายอนุรักษ์  ภู่เนตร
2. นางสาวอภิญญา  ยินดียม
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 25 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กชายศักดา  พลชัย
2. เด็กชายสถาพร  อินทร์ประสิทธิ์
 
1. นายอนุรักษ์  ภู่เนตร
2. นางสาวอภิญญา  ยินดียม
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวภัทราพร  สายสร้อย
2. นายอธิวัฒน์  โพธิ์แพทย์
 
1. นางสาวสมปอง  โกซิน
2. นางสาวจุฑารัตน์  นพวิง
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 18 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพฤกษพร  พุทธพิพิศ
2. เด็กหญิงวริศรา  พรมภาพ
 
1. นางสาวศิริพร  หลีกชั่ว
2. นางอนพัทย์  หรีรักษ์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 78 เงิน 23 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปิ่นเพ็ชร
2. เด็กชายธนวัฒน์  พันธ์ทา
 
1. นายอนุรักษ์  ภู่เนตร
2. นางสาวอภิญญา  ยินดียม
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 47 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงณิชชา  สกุลสีหนาท
2. เด็กหญิงเกศสุดา  ประมวลรัตน์
 
1. นายธวัชชัย  วอนศรี
2. นางสาวจุฑารัตน์  นพวิง
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 40 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายกัมพล  ชูศรี
2. นายณัฐวุฒิ  โรจน์จันทร์
 
1. นายธวัชชัย  วอนศรี
2. นางสาวจุฑารัตน์  นพวิง
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 30 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวน้ำฝน  คำปลิว
2. นายพีรวัส  ท่าประเสริฐ
 
1. นายวิโรจน์  แสงสุรเดช
2. นางสาวจุฑารัตน์  นพวิง
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายกมนณพ  อรุณรัตน์
2. นายกฤษฎา  สุขมา
 
1. นายวีระศักดิ์  วงศ์ถาวรพินิจ
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายจีระวัตร์  แก้วคำพัน
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำวงษ์
3. เด็กหญิงธารินี  คนทัศน์
 
1. นายไพรัช  สุขมูล
2. นางสาวสมปอง  โกซิน
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 33 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายกฤษฏา  วิรุณราช
2. นางสาวกัลยา  ภูเกต
3. นางสาวจิตรามาศ  วันทะนะ
 
1. นายณัฐพร  ตั้งประดิษฐ์
2. นายไพรัช  สุขมูล
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 40 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. นางสาวจิดาภา  พึ่งพิมาย
2. นายวรากร  ล้อมจิตร
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ยอดขวัญ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายวัฒนะ  จันสรา
2. เด็กชายวันยาว  ยะซุน
3. เด็กชายศรราม  ศิลาชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุชา  บุญโต
2. นางสาวจิราพรรณ  โอชารส
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 68 ทองแดง 35 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายรุ่งเรือง  กายสิทธิ์
2. นายอัมฤทธิ์  เล่สิงห์
3. นายแสงทอง  บูระทิศ
 
1. นายมนตรี  พุทธิเมธากุล
2. นางวัชรี  พุทธิเมธากุล
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 27 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  นงค์พยัคฆ์
2. เด็กหญิงจารุกัญญ์  เชื้อเจริญ
3. เด็กชายวัชรัสร์  ป้อมเฮง
 
1. นางสาวรัชฎา  ต่างภาษา
2. นางสาวดนิตา  บุญทิพย์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 33 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวกันริกา  จุระกรรณ์
2. นางสาวกุลธิดา  ทรายคำ
3. นางสาวนภาพร  คชวงษ์
 
1. นางสาวรัชฎา  ต่างภาษา
2. นางสาวดนิตา  บุญทิพย์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กันเกา
2. เด็กหญิงปทุมวดี  แสงจ้า
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กุลธรรม
4. เด็กหญิงศิริมา  จูมจันดา
5. เด็กหญิงสุภานัน  สิทธิปลื้ม
6. เด็กหญิงโสรยา  โพธิ์ลังกา
 
1. นางสมบูรณ์  อยู่ประสพโชค
2. นางอนพัทย์  หรีรักษ์
3. นางอุษมา  สหะวิริยะสกุล
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 74 เงิน 38 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นายชัยวัฒน์  ราชวงค์
2. นางสาวพรชนิตา  กลมเกลี้ยง
3. นางสาวพรพิมล  เสงี่ยมวงศ์
4. นางสาวพริมา  พุทธวิเศษสวรรค์
5. นางสาวรัตนมณี  จาดเปรม
6. นางสาวเสาวลักษณ์  สืบวงษ์
 
1. นางสาวสายสมร  มิตรยง
2. นางวัลภา  ซื่อตรง
3. นางประเสริฐ  ปลั่งประมูล
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 72 เงิน 42 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงจิตตินันท์  สายพนัส
2. เด็กหญิงปัทมพร  นกอยู่
3. เด็กหญิงอรณีย์  หลงสิงห์
 
1. นางฉวีวรรณ  ภูผา
2. นางฐนิตา  นกอยู่
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 29 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาววารีย์  ไพเราะ
2. นางสาวอินทิรา  สัตย์ซื่อ
3. นางสาวเยาวเรศ  โพธิ์สอน
 
1. นางฐนิตา  นกอยู่
2. นางรัตนา  ตั้งฐิติพงศ์สกุล
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77.8 เงิน 49 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายคมสัน  ทองศรี
2. เด็กหญิงประภัสสร  เข้าครอง
3. เด็กชายสยาม  ทูคำมี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์  สหะวิริยะสกุล
2. นางอุษมา  สหะวิริยะสกุล
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.4 ทอง 24 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจุฬาทิพย์  ทองศรี
2. นางสาวปาริฉัตร  ชาญธนู
3. นางสาวสุนิษา  เกาะมะไฟ
 
1. นายทวี  มัยตรีเดช
2. นายบำรุง  วนิชชากร
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 46 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณทิมา  ทิพย์สุข
2. เด็กหญิงรัตติกาล  แก้วสุขใส
3. เด็กหญิงสุวิณี  ศรีไพรวัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุชา  บุญโต
2. นางสาวจิราพรรณ  โอชารส
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.83 ทอง 47 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวกานต์ชนิต  หมายดี
2. นางสาวมยุรา  ชุมพาลี
3. นางสาวเบญจรัตน์  บางกุ้ง
 
1. นางสุรีย์   เมืองทอง
2. นางวิบูลย์ศรี  วรสูตร
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78 เงิน 45 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เทียนเรียว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สีลาทอน
3. เด็กหญิงธิดาญา  การะเกตุ
 
1. นางสุรีย์   เมืองทอง
2. นางวิบูลย์ศรี  วรสูตร
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 79.8 เงิน 46 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 1. นางสาวขวัญฤดี  ศิริรินโท
2. นายวรวุฒิ  ใหญ่ลา
3. นางสาวเบญจรัตน์  ประกอบกิจ
 
1. นางสุมาลี  บุญเคลิ้ม
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวปิยะภรณ์  ทุมฝ้าย
2. นางสาวสุกัญญา  มิ่งจิตร
3. นางสาวสุกัญญา  บุญแก้ว
 
1. นางจินตณัญญา  เมตตา
2. นางสาวดนิตา  บุญทิพย์
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายทิวา  วีระพัสดุ
 
1. นางสุภาพร  วงษ์ดารา
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายชุดชนะ  อินทแพทย์
2. นายบุญทวี  ดารักษ์
3. นางสาวรวินท์นิภา  ไชยพานิชย์
 
1. นางสุภาพร  วงษ์ดารา
2. นางนงเยาว์  รักษาถ้อย
 
156 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสุรชัย  วงษ์เพียะ
 
1. นางสุภาพร  วงษ์ดารา
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายสมพงษ์  เข็มมา
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
 
158 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 76.8 เงิน 25 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวรุ่งนภา  ขยันคิด
2. เด็กชายไตรภพ  นึกธรรม
 
1. นางสุภาพร  วงษ์ดารา
2. นางนงเยาว์  รักษาถ้อย