สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 45 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สรรพนา
 
1. นางสาวพัชรี  หัดเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 35 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวนารี  ปืนเงิน
 
1. นางวิลาวัณย์  ธรรมมา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 30 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงสุจินดา  บางประสิทธิ์
 
1. นางรุ่งทิพย์  คำพา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 15 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวเกศมณี  กลิ่นขำ
 
1. นายณัฐพงษ์  กิตติพงศ์พิทยา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรทัย  พรมเทา
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ไพโรจน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.4 ทอง 15 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. นางสาวพลอยไพลิน  ศาสนกิจ
 
1. นางสุนิดา  จันทร์เทศ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.58 เงิน 11 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เฉลิมศรี
2. เด็กหญิงวิชญาพร  อริยะดิบ
3. เด็กชายอชิระ  วชิระประพันธ์
 
1. นางสาวฐิตารีย์  เตมิยาธนะพงษ์
2. นางสาววัชรินทร์  ฐิตรัตนาภรณ์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.75 ทอง 14 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวจริยาพร  บุราณรมย์
2. นางสาวชัญญา  ศรีวิเศษ
3. นางสาวภาวิณี  พิชิ
 
1. นางสาวฐิตารีย์  เตมิยาธนะพงษ์
2. นางรุ่งนภา  พงษ์ประเสริฐ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 12 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงกองทอง  เกิดโภคา
2. เด็กหญิงปทุมทิพย์  โคกกระชาย
 
1. นายสุรพงษ์  วีระพงษ์
2. นางสาววิจิตรา  ทาโสม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวปพัชญา  เปรมปรีดา
2. นางสาวปาริฉัตร  จ้อยสาคู
 
1. นายสุรพงษ์  วีระพงษ์
2. นางสาววิจิตรา  ทาโสม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 34 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายพงศกร  เพ็งบุญ
 
1. นายนพ  นาคถม
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 32 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายวชิรวิทย์  สุนทรวรจันทร์
 
1. นางจิรนันท์  สีนอก
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 34 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจริญวรวัฒน์
2. เด็กหญิงธิญดา  รัตนดิลกธรรม
3. เด็กหญิงสิรีธร  ยามมา
 
1. นางสาวสาวิตรี  อดกลั้น
2. นางจิรนันท์  สีนอก
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 71.5 เงิน 37 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นายชนะชัย  เกตุเพ็ง
2. นายพุฒิพงศ์  ทศพันธ์ุ
3. นางสาวศศิธร  กลิ่นพยอม
 
1. นางสาวสุวารี  เมตรพรมราช
2. นายศรัญญู  วรรณคง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 51.8 เข้าร่วม 42 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ขันทวงษ์
2. เด็กหญิงอัครมณี  น้อยเพชร
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พิกุล
 
1. นางสาวพิมพ์ลดา  ไพศาลวัสยศ
2. นางสิรินาถ  แสงเมือง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร 1. นางสาวสกุณา  โม่งคำ
2. นางสาวเบญพร  บัวหลวง
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  แสงมล
 
1. นางสาวจันทิมา  แพนลา
2. นางกมลฉัตร  ถาวรบุญ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 46 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายทิฆัมพร  เมตตาปราณี
2. เด็กชายเกียรติพงษ์  พรมเมืองขวา
 
1. นายสุริยา  สุวรรณรัตน์
2. นายธนากรณ์  บุญเพ็ง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 40.22 เข้าร่วม 43 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวนัฐธิชา  ทรัพย์เย็น
2. นายอรรถชัย  ราชอาษา
 
1. นางสุดารัตน์  ซายอ
2. นายสุริยา  สุวรรณรัตน์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 16 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงปรียานุช  จันทรา
 
1. นางสาววารุณี  พลพฤกษ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 42 โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. นายปรัศนนท์  บุญแสง
 
1. นางสาวกนกพร  จันมา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.75 เงิน 12 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายฐิติพงศ์  สุศิวะ
2. นายธนากร  ลำบอง
3. นายภคพล  รักสละ
 
1. นางสาวรัชนู  ทรงศีล
2. นายสุทธินัน  จันทร์แวว
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 20.5 เข้าร่วม 37 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายกรวิชญ์  เก้าอุดม
2. นางสาวปรรณพัชร์  เงาเกาะ
3. นางสาวศิริรัตน์  เทียนทอง
 
1. นางสาวสาธิตา  แสนบุญเรือง
2. นางกัญญาวีร์  ทองสิงห์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 17 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พลทะรักษา
2. เด็กหญิงวิชญาดา  วันเพ็ญ
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ไชยภัฏ
 
1. นางสาวสุพิศ  จันทาทิพย์
2. นางเพ็ญพัชร  สีมาพล
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวณัฎฐณิชา  กีรตินาวีสุวรรณ
2. นางสาวพิมพ์รัมภา  อินทร์ชื่น
3. นางสาวศรัญญา  ชูเสน
 
1. นางสุดารัตน์  ศรีสมนึก
2. นางแววเนตร  คังคายะ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 35 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายปิยวัฒน์  สุทธิพร
2. เด็กหญิงศิรดา  สุนทร
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  วาลุน
 
1. นางสาวพัชรี  จิตรแม้น
2. นางสาวนัฐยา  ประมวลทรัพย์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 35 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายจตุรงค์  อ่อนศิลา
2. นายณัฐวัฒน์  โกกสูงเนิน
3. นายปิยพงษ์  ป้องภัย
 
1. นางสาวจิราพร  กำลังดี
2. นางสาวทิพวัลย์  ศรีภักดี
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.9 ทอง 30 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงชนิตร์นันทน์  โชคอนันท์วรโชติ
2. เด็กหญิงนงนภัส  อาจอุดม
3. เด็กหญิงปวีณา  รัตนะ
 
1. นางกัลยา  เชี่ยวพานิช
2. นางสาววลัยพร  วชิรดุสิต
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.8 ทอง 7 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวปารตี  ปุริเกษม
2. นางสาวพรทิพย์  ยังเจริญ
3. นางสาวมัณฑิรา  กันแดง
 
1. นางฐิติพร  เผือกพิบูลย์
2. นายชัฏชยุต  บุตรผา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 39 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุขุมเงิน
2. เด็กชายณัชพรหม  หงษาครประเสริฐ
 
1. นางนุชจรี  เพลินไพศาล
2. นายสุนัยต์  พรมวิจิตร
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.2 เงิน 10 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นายขวัญชัย  ครสิงห์
2. นายวรวุธ  สุทธิโยก
 
1. นายชาญณรงค์  โยธาพันธุ์
2. นายเกรียงศักดิ์  คังคายะ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 53.25 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กชายทินกร  วิริยะภาพ
2. เด็กชายอนุพงศ์  ฤทธิ์ภักดี
 
1. นางสาวสุพนา  จันทร์น้อย
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 30.71 เข้าร่วม 45 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กชายศุภโชค  วาจาคำ
2. เด็กชายสมหมาย  จ้อยหริ่ง
 
1. นางอัจฉรา  ถาวรคุณ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 43 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายกรวิชญ์  กวางทอง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  คามภีรภาพพันธ์
3. เด็กชายพลวัต  โปรดสูงเนิน
4. เด็กหญิงรมิดา  วงศ์ตรี
5. เด็กหญิงศรินทร์ลักษณ์  สีพลอย
 
1. นางพนมลักษณ์  ชุปวา
2. นางสาวกาญจนา  รุ่งเรือง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79.66 เงิน 47 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  แซ่โง้ว
2. นางสาวดวงตา  ปุ่มสันเทียะ
3. นางสาวธนภรณ์  ยวงคำ
4. นางสาวมัลลิกา  ไชยะพันโท
5. นางสาวสุุวนันท์  โพธิ์ศรีทอง
 
1. นางสาวณัฏธนนิยา  กรกุลศรี
2. นางสาวสายฝน  ทรัพย์สิน
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 37 โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สมทอง
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  อ่องรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้วกงพาน
4. เด็กหญิงพัชยา  แนวจันทร์
5. เด็กหญิงสุนิสา  จำเรือง
 
1. นายประเสริฐ  รักษาพล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 58.75 เข้าร่วม 49 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวธนัชชา  ทองเปรี่ยม
2. นางสาวพรพิมล  เชี่ยวพิมลพร
3. นายภัทรพงษ์  บุญสาร
4. นางสาวสุณิสา  ศรีผ่อง
5. นางสาวเปรมกมล  คูณสวัสดิ์ธงชัย
 
1. นางรัชภร  จรัญชล
2. นางสาวสุชาดา  ชีวะวุฒิ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78.32 เงิน 22 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวจริยาภา  สอาดโฉม
2. นางสาวชุดาพร  หวดไธสง
3. นางสาวมณีรัตน์  บุตรศรีสุทธิ์
4. นางสาววราภรณ์  บุญจ้อย
5. นางสาวเบญจรงค์  เรืองศิลป์
 
1. นายธนาวุธ  นาคทัต
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 78.75 เงิน 41 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  อินเบิด
2. นางสาวชไมพร  ทิพรอด
3. นางสาวฐานิตา  เพ็ชรชื่น
4. นางสาวดลฤดี  ต้นฮ้อ
5. นายปภังกร  ด่านเจ้าแดง
6. นางสาวปัทมา  มะลิโค
7. นางสาววรรณนิดา  ดางาม
8. นางสาววรรณพร  ศุภศร
9. นายวรัญชัย  ชาญวิเศษ
10. นางสาววาริตตา  คุ้มทรัพย์
11. นางสาววาสนา  สีลา
12. นายวุฒิชัย  เสน่หา
13. นางสาวศศินิภา  ศรีทา
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยืนยงค์
15. นางสาวสมจิตร  เพียลา
16. นายสัญญา  สุวรรณจินดา
17. นางสาวสายใจ  เคารพ
18. เด็กหญิงสิรินทรา  พ่วงพิมาน
19. เด็กหญิงอริสา  ทองทา
20. นายเชาวลิต  แพนลา
 
1. นายประสิทธิ์  แฉกกระโทก
2. นายอภิชาติ  ชุมพล
3. นางสาวณัฏธนนิยา  กรกุลศรี
4. นางทุติยาภรณ์  ผิวคล้ำ
5. นางสาวสายฝน  ทรัพย์สิน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 74 เงิน 11 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  วงศ์จันทร์
2. นายกีรติ  จันดากุล
3. นายกุลเดช  วระราช
4. นายชัยอนันต์  หวันทา
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  อิ่มยิ้ม
6. นายณัฐวุฒิ  เจริญสุข
7. นายธาดา  ดอนหัวร่อ
8. นายนรเศรษฐ์  เป็นปัญญา
9. นายนฤปนาถ  พรมสวัสดิ์
10. นางสาวนิตย์รดี  วงษ์มิตรแท้
11. นายปิยวุฒิ  แก้วพันมา
12. นายราเชนทร์  เจริญทองดี
13. นางสาววราภรณ์  แนนสินธุ์
14. นายวัฒนศักดิ์  ผุดผ่อง
15. นายศักดิ์ครินทร์  ศิลา
16. นางสาวสมหญิง  พิมพ์วงษ์
17. นางสาวอภิรดี  พรมสีสุข
18. นายอำนาจ  หินโทน
19. นายอุดมสิทธิ์  ผุดผ่อง
20. นายเมธา  ศิลารัตน์
 
1. นางธันย์ชนก  พรมภักดี
2. นางทิติยา  แก้วโสนด
3. นางสาวสุกานดา  รัตนวงษ์
4. นางปภาดา  ชัยวัฒนโชติ
5. นางสาวพรทิพย์  ทรงนวรัตน์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.4 เงิน 47 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงฐาปนิตตา  เฉลิมศรี
 
1. นางสาวสุชาดา  ชีวะวุฒิ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 16 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวสิริมา  จรูญภิญโญสวัสดิ์
 
1. นางรัชภร  จรัญชล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 64.66 ทองแดง 44 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ทะบูรกรณ์
2. เด็กชายศักรินทร์  วันทุ
 
1. นางอรอุษา  โรจน์วิทยา
2. นางปภาดา  ชัยวัฒนโชติ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 40 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นายณัฐดนัย  กิ่งจันทร์
2. นางสาวศรินทิพย์  เครือโสม
 
1. นางวิภา  สังขภิญโญ
2. นางสาวพรพิมล  เพียลา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 80.4 ทอง 50 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. นางสาวณัฐธิดา  ผลดี
2. นางสาวดลยา  สุประเสริฐ
3. นางสาวดวงฤทัย  ดวงใจ
4. นางสาวพรรษมน  นนบุญ
5. นางสาวมัจฉา  ปัดถาไมย
6. นางสาวรักติบูล  จิสกุล
7. นางสาวรุ่งนภา  ผลัดมณี
8. นางสาววนัชพร  ศิรินาค
9. นางสาวสุดารัตน์  เพชรอ๊อด
10. นางสาวเยาวลักษณ์  ยามโสภา
 
1. นางสาวดาราพันธ์  เป้าเปี่ยมทรัย์
2. นางสาวทิฆัมพร  ปักเคธาติ
3. นางสาวอรอนงค์  แก้วกูล
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 74.16 เงิน 23 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ยาสุขศรี
2. นายกิตตินันท์  โทเคน
3. นางสาวณัฐธิดา  แสะสาร
4. นางสาวทิพวัลย์  ศรีสุข
5. นางสาวนลิตา  ฉิมพานิช
6. นางสาวปรรัตน์  สำราญรื่น
7. นางสาวประภัสสร  หมื่นแสน
8. นางสาวปรีญารัตน์  จีนเง็ก
9. นางสาวพนิดา  หนูเกาะเรียง
10. นางสาวพรชนก  จันทะเสน
11. นางสาวพรประภา  ไชยรักษ์
12. เด็กหญิงพิกุลทอง  พักภัย
13. นางสาววิมลมาลย์  วิทยา
14. นางสาวสุภาพร  ศรีเรือง
15. นางสาวสุภาพร  แหวนเงิน
 
1. นายบุญฤทธิ์  ตระกูลธรรมชาติ
2. นายสัมฤทธิ์  นาดี
3. นางสาวพิมพ์พรรณ  ลีลา
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 16 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงพัชพร  กฤษณีไพบูลย์
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ทรัพย์พร้อม
2. นางรุ่งนภา  พงษ์ประเสริฐ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 41 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายอดิศร  ชื่นชวน
2. นางสาวเบญญาพร  เกิดผา
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ทรัพย์พร้อม
2. นางรุ่งนภา  พงษ์ประเสริฐ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงอภิชญา  เทียมภัก
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 68 ทองแดง 40 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นายขจรเดช  หวังพรม
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 35 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  แก้วคำบ้ง
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวปานตะวัน  หอมอ้ม
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  วงษ์พันธุ์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวกนิษฐา  เพ็งธนังค์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงวรรวิษา  สุวรรณชาติ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 24 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวชัชดากรณ์  ศรีไกรภักดิ์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงมาลี  เจริญภูมี
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  พึ่งกุล
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงเวณิกา  วิเชียรเพริศ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 20 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวอาทิตยา  จาลุย
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 29 โรงเรียนนนทรีวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงศ์  บุญรอด
2. เด็กชายชินวัฒน์  หิตเมียงสงค์
3. เด็กชายวรวิช  จูมบาน
 
1. นางสาวสาธกา  คำเงิน
2. นายชรัส  สมบูรณ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 62 ทองแดง 43 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายกฤษณะ  นนดี
2. นางสาววันวิสาข์  ชะบิงรัมย์
3. นายอนุเทพ  คงอยู่
 
1. นางสาวสินีนาถ  วิฐาพร
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 82.5 ทอง 33 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  นาเสาร์
 
1. นายภิญโญ  ศรีสมนึก
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 77 เงิน 30 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายนิติภูมิ  พิมพ์บาง
 
1. นายภิญโญ  ศรีสมนึก
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวธันย์ชนก  อนุกิจ
 
1. นายวีระพงษ์  กิ้วภูเขียว
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85.5 ทอง 15 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  อินทรเปือย
 
1. นายวีระพงษ์  กิ้วภูเขียว
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวยลดา  พาลี
 
1. นายวราวุฒิ  อ่ำเมือง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 71 เงิน 22 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงอรุณี  ภูมิไถล
 
1. นายวราวุฒิ  อ่ำเมือง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 24 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายสิทธิพล  ชำนาญปืน
 
1. นายวรีะพงษ์  กิ้วภูเขียว
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 69.66 ทองแดง 27 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวธนวันต์  นาเสาร์
 
1. นายภิญโญ  ศรีสมนึก
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 38 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กชายขจรเกรียติ  ศาสนกิจ
2. เด็กชายนพกร  โปร่งกมล
3. เด็กหญิงนรินทร  รักษาศรี
4. เด็กชายภูมินทร์  เหรียญตระกูล
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  เปี่ยมบางบอน
 
1. นายสมชาติ  ราชสันเทียะ
2. นายอัครเดช  สังสมศักดิ์
3. นางสาววัฒนประภา  อุ่นใจ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 71.67 เงิน 38 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นายณัฐพล  บำรุงพล
2. นายธนวัฒน์  วิปุละ
3. นายธีรศักดิ์  ยงยิ่ง
4. นางสาวศิริลักษณ์  อะโนดาษ
5. นายเกียรติศักดิ์  ภูคำ
6. นางสาวไพริน  โสดา
 
1. นายเทวาฤทธิ์  ผุยวันดี
2. นายเสน่ห์  มาโค
3. นางเสาวลักษณ์  ผ่องจิต
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 82.34 ทอง 25 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  พลชาลี
2. เด็กหญิงกุลกาญน์  ฮวลเจริญ
3. นางสาวจีรวรรณ  พันสว่าง
4. นางสาวจุฑามาศ  หลินวานิตย์
5. เด็กหญิงชนม์นิภา  ขุนทอง
6. นายณัฐพล  บำรุงพล
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีใส
8. นายดนุสรณ์  พรมสันเทียะ
9. นายธนวัฒน์  วิปุละ
10. เด็กชายธรรมสรณ์  ฆ้องเถื่อน
11. นายธีรศักดิ์  ยงยิ่ง
12. เด็กชายนรินทร์  จันทร์อ่อน
13. นางสาวนฤมล  ฤทธิบูลย์
14. นางสาวนัฐกานต์  หมั่นคำ
15. เด็กหญิงนิรชา  แสนขุนทด
16. เด็กชายประสิทธิ์  ประจิต
17. เด็กหญิงพรรณพัสษา  ชะอุ้มผล
18. เด็กหญิงพรสวรรค์  นาลา
19. นางสาวพัชราพร  แสนประเสริฐ
20. เด็กชายพีระพงษ์  แก้วอุดร
21. นางสาวมทนาลัย  วงศ์แสนสุข
22. นายรุ่งรดิศ  ศรีใส
23. นางสาวลลิตา  แผ้วสูงเนิน
24. นางสาววนัชพร  ขุมเงิน
25. นางสาววรัญญา  ศรีพนม
26. นางสาววิชชุตา  แก้วพิกุล
27. นางสาวศิริพร  พลขันฑ์
28. นางสาวศิริลักษณ์  อะโนดาษ
29. เด็กชายศุภักกร  ภักดีรัตน์
30. นายสิทธิพร  ปัจจัย
31. นางสาวสุกัญญา  ชุ่มศรี
32. นายสุรศักดิ์  พรคำแก้ว
33. นายเกียรติศักดิ์  ภูคำ
34. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วมณี
35. เด็กหญิงเปลวเทียน  โพธิ์จันทร์
 
1. นายเทวาฤทธิ์  ผุยวันดี
2. นายเสน่ห์  มาโค
3. นางเสาวลักษณ์  ผ่องจิต
4. นางรุ่งจิตร  สำราญกิจ
5. นายณรงค์  ทารัตน์
6. นางทุติยาภรณ์  ผิวคล้ำ
7. นางสาวพิมพ์พรรณ  ลีลา
8. นางสาวสายฝน  ทรัพย์สิน
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. นางสาวงามพริ้ง  แซ่โง้ว
2. นายจิรายุทธ์  อ่อนจ้อย
3. นายชนินทร์  ทนคง
4. เด็กชายชัยอนันท์  จันดา
5. เด็กหญิงญาดา  โชติประเสริฐ
6. นางสาวณัฐติยา  ดอกไม้ไฟ
7. นายธนธรณ์  ศรีสวัสดิ์
8. นางสาวนิษฐาสนันต์  โพธิ์นะรา
9. เด็กชายบัญชา  น้อยสมบัติ
10. เด็กชายปริญญา  จันทร์ดา
11. นางสาวปวีณ์ธิดา  จินดา
12. เด็กหญิงปาริชาต  อินทร์รอด
13. นางสาวพรศิริ  พิมประสาร
14. นางสาวพิทยาธร  ไตรทิพย์
15. นายพิษณุ  ผิวผ่อง
16. เด็กชายภาณุมาศ  จำปาทอง
17. เด็กชายภานุพงศ์  สิงห์มนัส
18. นางสาวมณีรัตน์  พรมมาวงษ์
19. นางสาวมณีรุ่ง  แววศรี
20. นางสาวลัดดาวัลย์  ปิ่นทอง
21. นางสาววนิดา  วงษ์มิตร
22. เด็กชายวิโรจน์  แพงไกรษร
23. นายวุฒิชัย  แนวดง
24. นางสาวศิริลักษณ์  บุญประกอบ
25. นางสาวสุขสายชล  จงสุขเกษม
26. นางสาวอติพร  ล้ำเลิศ
27. เด็กชายอภิวัฒน์  แสงลำ
28. นายอรัญ  แซ่งุ้ย
29. นางสาวอริสรา  สุริวงค์
30. นายอัครพล  เจริญดร
31. นางสาวเนตรนภา  จุ้ยสวัสดิ์
32. เด็กหญิงเพชรชรา  กำกุม
33. นางสาวเสาวลักษณ์  ดีแสวง
34. นายเอกพงศ์  นับเจริญ
35. เด็กชายโกวิทย์  ยาหยี
 
1. นายคมสรร  รสดี
2. นายเชาวฤทธิ์   โคละทัต
3. นางทวี  เจริญพร
4. นางพิศมัย  ทัศนา
5. นายพนมพร  ศรีรักษา
6. นายวัลลภ  ชัยยะ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 43 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายอิสรา  ศรีพนามน้อย
 
1. นายดิลก  แดงโสภา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 34 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นายอัครัช  สว่างแผ้ว
 
1. นางสาวธนาวีร์  เสนะเปรม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง 38 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงนันทิดา  รุ่งราวี
 
1. นางสาวรวีวรรณ  หงส์ใจ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 37 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวพนัสดา  หลำบางช้าง
 
1. นายภิญโญ  ศรีสมนึก
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 63.66 ทองแดง 33 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. เด็กชายสัญชัย  ทนงรบ
 
1. นายยุทธศักดิ์  ลายทอง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.67 ทอง 13 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายฉัตรบดินทร์  ง่วนทอง
 
1. นายศิวนาท  ฟ้องเสียง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 45 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร 1. เด็กหญิงจินตนา  วงษ์แก้ว
 
1. นายอนุกูล  รักสละ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.66 เงิน 42 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวธิดา  วงษ์เภา
 
1. นางสาวธนาวีร์  เสนะเปรม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญปัน
 
1. นายดิลก  แดงโสภา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.67 ทอง 42 โรงเรียนนนทรีวิทยาคม 1. นายสมบูรณ์  พันสีทา
 
1. นางสาวพิมพ์พิพัฒพ์  แสนพวง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 46 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรปรียา  ทะวงษ์
 
1. นางสาววรารัตน์  บัวรุ่งสวัสดิ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง 14 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวศรัญญา  จันทรี
 
1. นายศิวนาท  ฟ้องเสียง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วโบราณ
 
1. นายดิลก  แดงโสภา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 45 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงนิโลบล  ทนคง
 
1. นายดิลก  แดงโสภา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.67 ทอง 47 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวศศิวรรณ  เพ็ชรผุดผ่อง
 
1. นายศิวนาท  ฟ้องเสียง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 71.33 เงิน 12 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาส  ชำนาญ
2. เด็กหญิงญาโณบล  สมกระโจม
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยอดพันธุ์
4. เด็กชายณัฐพล  มูลคำ
5. เด็กชายทินกรณ์  สีมา
6. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ศรีแก้ว
7. เด็กหญิงนัชชา  ศรีษะเกษ
8. เด็กหญิงปภาวดี  แดงวงษ์
9. เด็กชายปรเมษฐ์  ภาษี
10. เด็กหญิงปวีณา  ปาสีเหล็ก
11. เด็กหญิงพลอยพรรณ  เพชรกังวาลย์
12. เด็กหญิงภาวรินทร์  เคลือมั่น
13. เด็กหญิงรัตนา  พันนะลา
14. เด็กหญิงวรัญญา  คุ่ยสาหร่าย
15. เด็กหญิงวรางคณา  วิทยวงศาโรจน์
16. เด็กหญิงวลัยพรรณ  วิชัยประเสริฐ
17. เด็กหญิงวิภารัตน์  ใกล้บุผา
18. เด็กหญิงศิริวรรณ  พันธุ์มา
19. เด็กหญิงสาวิณี  เบ้าพิมสา
20. เด็กหญิงสิราวรรณ  พูลเจริญ
21. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จันทร์ไทย
22. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เคนตู้
23. เด็กหญิงอาทิตยา  ทุ่งเกษม
24. เด็กหญิงอารียา  สารี
25. เด็กชายเจษฎาราช  ฉัตรแก้วทอง
 
1. นายเทวาฤทธิ์  ผุยวันดี
2. นายเสน่ห์  มาโค
3. นางเสาวลักษณ์  ผ่องจิต
4. นางรุ่งจิตร  สำราญกิจ
5. นางสาวสายฝน  ทรัพย์สิน
6. นางสาวพิมพ์พรรณ  ลีลา
7. นางทุติยาภรณ์  ผิวคล้ำ
8. นายณรงค์  ทารัตน์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นายจักรภานุ  คำแพทย์
2. นางสาวณัฐกานต์  หมั่นคำ
3. นายณัฐวัฒน์  ทองพิมพ์
4. นายดนุสรณ์  พรมสันเทียะ
5. นายทิวาวงศ์  กิ่งวงศ์ษา
6. นายธรรมนูญ  พลชรินทร์
7. นายธวัชชัย  พันธุ์ขุนทด
8. นายธิติ  วงศ์ณรงค์
9. นายธิติวัสส์  สอนชาติ
10. นายธีรศักดิ์  ยงยิ่ง
11. นายบุญมี  นงค์พรมมา
12. เด็กหญิงปัทมา  ยาหะ
13. นายพัชรพล  ชนะพันธ์
14. นายพิชิต  มาลา
15. นางสาวมทนาลัย  วงค์แสนสุข
16. นายวรินทร์  โชครัมย์
17. นายวิษณุ  นีระวัน
18. นายศราวุฒิ  สาฉลาด
19. นายศราวุฒิ  สาจิตร
20. นายสิทธิพร  ปัจจัย
21. นายอนุุสิทธิ์  สังข์เปรียว
22. นายเกียรติศักดิ์  ทองน้อย
23. นายเอกรัตน์  พรมบุตร
24. นายโอภาส  หล้าคำคง
25. นางสาวไพริน  โสดา
 
1. นายเทวาฤทธิ์  ผุยวันดี
2. นายเสน่ห์  มาโค
3. นางเสาวลักษณ์  ผ่องจิต
4. นางรุ่งจิตร  สำราญกิจ
5. นางสาวสายฝน  ทรัพย์สิน
6. นางทุติยาภรณ์  ผิวคล้ำ
7. นางสาวพิมพ์พรรณ  ลีลา
8. นายณรงค์  ทารัตน์
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน 38 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ฟองสมุทร
2. เด็กชายณัฐพล  เถื่อนขวัญ
3. เด็กหญิงทิพปภา  ลุยกระโทก
4. เด็กชายธนพันธ์  จุ้ยสาย
5. เด็กชายธนากร  สำราญใจ
6. เด็กหญิงวรรณวลิน  คำจันทร์
7. เด็กชายวีรพล  แสนบรรเทิง
8. เด็กหญิงศรุตตา  สร้อยพรหมราช
 
1. นางสาววิไล  พังสอาด
2. นางสาวศิริวรรณ  เผ่าประจันต์
3. นางสาวบุษบา  แสงหม้อ
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง 34 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายจีรวัฒน์  ฉิมหัต
2. นางสาวชญานิศ  ทะโทน
3. นายชัยวัฒน์  เบ้าโชติ
4. นางสาวดวงหทัย  ทองเจริญ
5. นางสาวลายเนา  แก้วคูณ
6. นายวุฒิชัย  อุตคุต
7. นางสาวสุนิสา  คำเรืองศรี
8. นายเฉลิมพันธ์  บุญช่วย
 
1. นางนารีรัตน์  สมโภช
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 31 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกาญจนา  เลิศวิจิตร
2. เด็กหญิงกิตติพร  ดอกไม้
3. เด็กหญิงธมนวรรณ  มนทอง
4. เด็กหญิงนิภารัตน์  เอาเจริญยิ่ง
5. เด็กหญิงพรรณณิภา  ลีอุต
6. เด็กหญิงสิริปรายฟ้า  นาแรมงาม
7. เด็กหญิงอารีรัตน์  เงินเต็ม
8. เด็กหญิงเจษฎาพร  ฤทธิ์ลือเดช
 
1. นายพิศิษฐ  สิทธิสาร
2. นางสาววัฒนประภา  อุ่นใจ
3. นางสาวภาวิณี  เต็งวีระกุล
4. นางจิดาภา  พอดี
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 71 เงิน 40 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. นางสาวจุฑาทิพย์  วงสุริยัน
2. นางสาวทิพวรรณ  มิ่งพา
3. นางสาวนิติพร  สีเนียม
4. นางสาวนิภาพร  วรรณกิจ
5. นางสาวลัดดาวัลย์  นาธงชัย
6. นางสาวสิดาพร  คำผง
7. นางสาวสุดารัตน์  แก้วเคน
 
1. นายพิศิษฐ  สิทธิสาร
2. นางสาววัฒนประภา  อุ่นใจ
3. นางสาวเบญจวรรณ  ดุลนีย์
4. นางจิดาภา  พอดี
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 26 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์วิสัย
2. เด็กหญิงชลิตดา  ขนแดง
3. เด็กหญิงฑิติวลักษณ์  ยาขันทิพย์
4. เด็กหญิงทิชาดา  เอี่ยมกั๊ก
5. เด็กชายธนากร  รีเบี้ยว
6. เด็กชายธีระศักดิ์  สูนตา
7. เด็กชายพงศกร  วิสุมา
8. เด็กหญิงพราวพิมล  พรมยาบล
9. เด็กหญิงพัชรี  โพธิกุล
10. เด็กหญิงภัทรวดี  พรมมา
11. เด็กชายภูชิต  แซ่โง้ว
12. เด็กชายศิขรินทร์  วันทุ
13. เด็กหญิงอารีรัตน์  หมวดดี
 
1. นางนรีรัตน์  สมโภช
2. นายชนณพัฒน์  มีแสง
3. นางสาวพนารัตน์  สิงข์นคร
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 31 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวชุติมา  พืชสุวรรณ์
2. นางสาวฐิรากาญ  จันทรา
3. นางสาวณัฐริกา  ทาตะวงค์
4. นายณัฐวุฒิ  ชัยยันต์
5. นายธนัธฎา  กันยาประสิทธิ์
6. นางสาวปิยนุช  สมโภช
7. นายภาณุพงศ์  ทาชาติ
8. นางสาวมณีวรรณ  จันทประโชติ
9. นายวรยศ  สุพรรณ์
10. นางสาวศิริลักษณ์  จันดีดา
11. นางสาวสุกัญญา  หานาเมือง
12. นายสุบรรณ  จันธรรม
13. นางสาวสุพัตรา  ทาชาติ
14. นางสาวอารีรัตน์  พัสดุ
 
1. นางนารีรัตน์  สมโภช
2. นายชนณพัฒน์  มีแสง
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. นางสาวชาลิสา  วังสวัสดิ์
2. นายธีรพงษ์  สืบเนตร
3. นายปิยะณัฐ  กุลนาภูมิ
4. นายสืบศักดิ์  พันธ์เจริญ
5. นางสาวอรทัย  ช่องสกุล
 
1. นายชำนาญ  แสงบุญ
2. นายสุทธิรักษ์  คำพานนท์
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 68 ทองแดง 29 โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงกรรวี  ธูปทอง
 
1. นางสาวศิรินทร์  บุตรอินทร์
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 68 ทองแดง 29 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวทรรศมณ  แสงดึก
 
1. นายสหาย  สุระเสียง
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงพระพร  แหวนหลวง
 
1. นายจรัญ  แสงประเสริฐ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 17.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวบอลนี่ ลี  ไนโฮลท์
 
1. นายจรัญ  แสงประเสริฐ
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงพันแสนดาว  คุณสารธรรม
 
1. นางร่มไทร  รัตนเกรียงไกร
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83 ทอง 43 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร 1. นางสาวกุลนารี  ฤทธิ์ทา
 
1. นางสาวปาริชาติ  ประวันเนา
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 36 โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร  วงศ์ปาน
 
1. นางสาวนาตยา  มีภูงา
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83.32 ทอง 15 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายยุทธการ  ใบเงิน
 
1. นายสหาย  สุระเสียง
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 38 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. นางสาวจารุพรรณ  ทีประติ้ว
2. นางสาวชลธิชา  วรเวก
3. นายธวัชชัย  ปุยขำบก
4. เด็กหญิงนันทิกานต์  หนามพรม
5. นางสาวพิยดา  ปุยขำบก
 
1. นางสาวเอื้อใจ  ซื่อตรง
2. นางสาววัลลภา  เจริญศิริ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 74.4 เงิน 42 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายจิรายุ  กิ่งเกล้า
2. นางสาวชลธิชา  อาสินรัมย์
3. นางสาวพจณิชา  สารพันลำ
4. นายอดิศร  ศรีจันทร์
5. นายเนรัญ  ศุภพรโอฬาร
 
1. Mr.Gabriel  P.Salvacion
2. นางมานิต์ตา  ไชยเจริญ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76.68 เงิน 42 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงชาลิสา  เทพสัตรา
 
1. นายสหาย  สุระเสียง
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 59.67 เข้าร่วม 50 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวกัณฑิมา  โสมเจริญ
 
1. นางสาวพรศิริ  แสนโ่ครต
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวกุนตลา  ทองเก๋ง
 
1. นางสาวสุกัญญา  ศิลประสาท
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 11 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงภัทรสิริ  พรมภักดิ์
2. เด็กชายสหัสนัยน์  พรหมศิริเดช
 
1. นางสาวศศิธร  พรหมฉิน
2. นายสหาย  สุระเสียง
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวกุลสตรี  สุขกุล
2. นางสาวรัฐนันท์  ภาวนาอุบล
 
1. นางสาวศศิธร  พรหมฉิน
2. นางร่มไทร  รััตนเกรียงไกร
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.5 ทอง 6 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. เด็กชายกานต์  ชิณพันธ์
2. เด็กชายจักรกฤษ  รวดเร็ว
3. เด็กชายณัฐนันท์  ยืนยาว
4. เด็กชายธีระพล  สละทาน
5. เด็กชายพิชิตชัย  ผามั่น
6. เด็กชายพิทักษ์  ชารีนาม
7. เด็กชายวิษณุ  มนทอง
8. เด็กชายสวิตต์  สาปัดสี
 
1. นายวรพงษ์  แจ่มจ้า
2. นายมานัส  อยู่สุขสบาย
3. นางสาวศิวพร  สุทธิศันสนีย์
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 19 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงดาราพรรณ  อ่อนละมุล
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  ป้องภัย
3. เด็กหญิงวนิดา  อินทร์อนันต์
 
1. นางจารุวรรณ  พูนบำนาญ
2. นางสุนิดา  จันทร์เทศ
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 47 โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. นางสาวพรรณนิภา  รักศรี
2. นางสาวสมฤดี  ตรึกตรอง
3. นางสาวสิรินาถ  ดอกไม้
 
1. นางสุนิดา  จันทร์เทศ
2. นางจารุวรรณ  พูนบำนาญ
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 47 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายนพรัตน์   ธัญญเจริญ
2. เด็กหญิงนริศรา  นิลนก
3. เด็กหญิงอารียา  สมโภชน์
 
1. นางลักษณา  ยืนยง
2. นางรุ่งนภา  พงษ์ประเสริฐ
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 63.8 ทองแดง 48 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวธนนันท์  จุ้ยสวัสดิ์
2. นางสาวนาตยา  จันทร์ธรรม
3. นางสาวนิตยา  จันทร์ธรรม
 
1. นางจุฑามาศ  ปานคีรี
2. นางสาวสุชาดา  ยันประโคน
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.25 เงิน 43 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงดวงกมล  ครูสอน
2. เด็กหญิงอาภัสรา  แป้นเจริญ
 
1. นายพินิจ  บุญขาว
2. นายมนตรี  โมลิสกุลมงคล
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายปวรวิชย์  ปุริสพันธ์
2. เด็กชายปิยะ  ช่างก่อ
 
1. นายมนตรี  โมลิสกุลมงคล
2. นายพินิจ  บุญขาว
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 36 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวอารยา  เชิงศิริ
2. นางสาวเจนจิรา  เยี่ยงสอน
 
1. นายวีรยุทธ  ผักสา
2. นางสาวสุชีรา  นัคเรต
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 18 โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. นางสาวอนัญพร  แก้วกันยา
2. เด็กหญิงอภิชญา  หนองพร้าว
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  บุญชน
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 78 เงิน 23 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  โอดกิ่ง
2. เด็กชายเอกรัตน์  พะนัด
 
1. นายธนาชัย  เอื้อนุกูล
2. นางสาวสุชีรา  นัคเรต
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72.3 เงิน 42 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงชญานี  ช่างชุบ
2. เด็กชายพชร  ทุมมันตา
 
1. นางสาวสุชีรา  นัคเรต
2. นายธนาชัย  เอื้อนุกูล
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 22 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายศิริเทพ  เรือนพันธ์
2. นายเกรียงไกร  อ่อนศิลา
 
1. พ.จ.ต.อภิวัชร์  ทองลพ
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นายคณาธิป  คำแหง
2. นายพงศธร  พุทธา
 
1. นายธนาชัย  เอื้อนุกูล
2. นางสาวสุชีรา  นัคเรต
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นายธนพนธ์  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาววริศรา  กรัตพงศ์
 
1. นายธนกฤต  สุกเขียว
2. นายสถิตย์  หาญรบ
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 17 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายพิสิฐ  ไชยคำ
2. นายไตรภพ  วงษ์วิโรจน์
 
1. นายพินิจ  บุญขาว
2. นายธนากร  เฉลิมกุลกิตติ
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 38 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. เด็กชายณัฐนันท์  โสมบุตร
2. เด็กชายณัฐวัฒน์   สายพิมพ์
3. เด็กชายสพล  ชำนาญไพร
 
1. นางแววดาว  แสนศรี
2. นางศริญญา  คมคาย
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 55.6 เข้าร่วม 29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. นายชัยฤทธิ์   ศิริกุลเจริญ
2. เด็กชายทรงพล  ศรีสวัสดิ์
3. นายอนาวิล   คำเพ็ชร
 
1. นางศริญญา  คมคาย
2. นางทิพวรรณ์  พรหมมา
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79 เงิน 12 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีเข้ม
2. นางสาวยูมา  บี
3. นางสาวฮาซีนะ  บี
 
1. นายธนกฤต  สุกเขียว
2. นายสถิตย์  หาญรบ
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 21 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. นายนครินทร์  แสงใส
2. นายนรินทร์  มูลเชื้อ
3. นายศักดิ์รินทร์  ชินศรี
 
1. นายสมยศ  เขตตุ์สิงห์
2. นายพงศ์พันธ์  เจริญผล
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78.4 เงิน 14 โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่ 1. เด็กชายธนกร  ภูมิ
2. เด็กชายวิศรุต  พันธ์ดวง
3. เด็กชายสิทธิณัฐ  มณีรัตน์
 
1. นายพัฒนพงษ์  พระชนะสงคราม
2. นางสาววนิดา  เนติพัฒน์
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 19 โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่ 1. นายจตุรงค์  กิ่งสำโรง
2. นายอนุชิต  ทองศรีม่วง
3. นายเอกรัฐ  สังวาลย์เพ็ชร
 
1. นายพัฒนพงษ์  พระชนะสงคราม
2. นางสาววนิดา  เนติพัฒน์
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 71 เงิน 47 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงชลดา  เครือจันทร์
2. เด็กหญิงพรรณี  จิตรพานิชย์
3. เด็กหญิงศิริธาดา  พุพงษ์
4. เด็กหญิงสายฝน  ทับมณี
5. เด็กหญิงสุทธิกานต์  เข่งดี
6. เด็กหญิงสุพรรษา  อังชุน
 
1. นางอารมณ์  บุญเกิด
2. นายสหรัถ  หินกอง
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 70 เงิน 42 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. นางสาวกัลยาณี  โพธิ์ลอย
2. นางสาวจินตนา  สักขะกิจ
3. นางสาวชาลิสา  นาเขตร
4. นางสาวสุดารัตน์  เลิศดำรงค์
5. นางสาวอารียา  กิ่งแก้ว
6. นางสาวเกศราภรณ์  ไชยเคน
 
1. นางอารมณ์  บุญเกิด
2. นางสาวชไมพร  น้อยศิริ
3. นางสาวกุลวดี  ใจยืน
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สุติบุตร
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  เชือกกระโทก
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  คำจันทร์
 
1. นางวันเพ็ญ  รังสิโรจน
2. นายมนตรี  เพลินไพศาล
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวกนกพร  บุญก่อ
2. นางสาวนิพัทธา  อาจอุดม
3. นางสาวเบญญา  ลาโง้น
 
1. นางวันเพ็ญ  รังสิโรจน
2. นายมนตรี  เพลินไพศาล
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.6 ทอง 11 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กชายทศกรานต์  ปั่นสวัสดิ์
2. เด็กชายศราวุฒิ  อินทร์ประเสริฐ
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  วงษ์มา
 
1. นายพิชัย  วินยพงศ์พันธ์
2. นางสาวกิตติยา  แก้วเขียว
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 71.2 เงิน 50 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นายฉัตรา  งามสม
2. นางสาวพิชญา  พันสุ
3. นายภานุเดช  ดวงดารา
 
1. นายพิชัย  วินยพงศ์พันธ์
2. นางสาวกิตติยา  แก้วเขียว
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.4 ทอง 13 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  บุญธรรม
2. นางสาวสุดารัตน์  อุทิศรัมย์
3. นางสาวอรวรรณ  ชวนขุนทด
 
1. นางนาฏยา  สูงเนิน
2. นางสาวเอมิกา  เภาคำ
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงชัญญา  เพชรอ๊อด
2. เด็กหญิงศุภาพร  ม่วงงาม
3. เด็กหญิงอาทิตย์ติยา  ปราบรัตน์
 
1. นางสาวนุสนา  นาชัยสิทธิ์
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวจินตนา  ปานแร่
2. นางสาวนภัสสร  ทองสีกล่ำ
3. นายสิทธิโชติ  ผนมผา
 
1. นางสาวกนกชล  มูลมณี
2. นางนาฏยา  สูงเนิน
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78 เงิน 45 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจรัญญา  ดีอ่อง
2. เด็กหญิงชะยานี  ชาดา
3. เด็กชายธนวัฒน์  นิยมเดิม
 
1. นายธนกฤต  สุกเขียว
2. นางสาวกนกชล  มูลมณี
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83 ทอง 21 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวธัญพัชร  สอนสวัสดิ์
2. นางสาวปวีณา  แนวคำ
3. นางสาวสร้อยแสงเพชร  โพธิ์ศรีเมือง
 
1. นางศิริลักษณ์  ศรีสิทธิมงคล
2. นางจำนงค์  ศรีวิศาล
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง 20 โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  วิมุตติกร
2. เด็กหญิงมลธิกานต์  ลำพล
3. เด็กชายอู่เพชร  ดวงศรี
 
1. นางบุญเรือง  ลำพล
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. นางสาวกรรณิการ์  โกสีย์
2. นายวรชาติ  ขลากระโทก
3. นางสาวสมคิด  เขียวสอาด
 
1. นางอารมณ์  บุญเกิด
2. นางสาวกุลวดี  ใจยืน