สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เดชตานนท์
 
1. นายวิทิต  บัวประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 35 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นายสิทธิรักษ์  จงรักษ์
 
1. นางเติมสิริ  เขตต์กรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 29 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงอมิตา  พิมพ์พลดิษฐ์
 
1. นางกมลรัตน์  เครือคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 69.6 ทองแดง 51 โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) 1. นางสาวธันยาพร  สุขสัมผัส
 
1. นายเอนก  สาระสันต์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72.2 เงิน 16 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงสุชาดา  คำประกอบ
 
1. นางสาวฐิติมา  พรหมทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71.8 เงิน 39 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นายอัมพุ  เจริญปล้อง
 
1. นายสุุรินทร์  ยิ่งนึก
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.92 เงิน 18 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายพาคิน  นาคะ
2. เด็กหญิงยุพิน  ทิพย์พันธ์
3. เด็กหญิงศิรินทร์  จั่นโพธิ์เตี้ย
 
1. นางสาวเพ็ญพร  พวงเพชร
2. นายสมศักดิ์  ลาภานิกรณ์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78.75 เงิน 44 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวกาญจนา  บรรเทา
2. นางสาวชนิญญา  ลาภพิสิฐพิทยา
3. นางสาวณัฐชยา  ไวยวิฬา
 
1. นางสาวจรัสพิมพ์  ศิริมาตร์
2. นางสาววรรณวิสา  สมัยมาก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงศุภากร  วรวงษา
2. เด็กหญิงสรินธร  นาคสวัสดิ์
 
1. นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ
2. นายวิทิต  บัวประเสริฐ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 14 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวจุฑารัตน์  ทรงไทย
2. นางสาวธารารัตน์  สนใจ
 
1. นางพรพิมล  ผลวัฒนะ
2. นางสาวฐิติมา  พรหมทอง
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 38 โรงเรียนสาคลีวิทยา 1. นางสาวนิภาพร  ตรีวรรณ์
2. นายสราวุธ  กิจเพ็ชรณี
3. นางสาวสุจิตตา  มีชัย
 
1. นางวราภรณ์  เหรียญหิรัญ
2. นายวีระยุทธ  วิชัย
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 8 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   กันทุกข์
2. เด็กหญิงวรารักษ์  สนโสม
3. เด็กหญิงอโรชา  บุญปกครอง
 
1. นางสาวสุนีย์  ลิ้มรสสุคนธ์
2. นางเพลินตา   เข็มทอง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง 48 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวกวินนา  สินรัตนะ
2. นางสาววรรษมน  หว่างเจริญศักดิ์
3. นางสาวอรอนงค์  จริตพันธ์
 
1. นางสาวน้อย  หว่างเจริญศักดิ์
2. นางสาวชนิดาภา  ตรีเหรา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กชายปิติภัทร  จิตรีเดช
2. เด็กชายพัชระ  แข็งฤทธิ์
 
1. นายถนอม  เอื้อสุนทรสกุล
2. นางสาวจิตรลดา  ศรีจันทร์ดี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 69.11 ทองแดง 21 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายชาคริณ  หอมฟุ้ง
2. นายนัฐพงษ์  คุณเลิศดี
 
1. นางสาวน้อย  หว่างเจริญศักดิ์
2. นางสาวนภสินธุ์  กลิ่นบำรุง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายนิธิกร   ช่อฟ้าบัณฑิต
 
1. นางสยุมพร  นาคจรูญ
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 39 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐมล  ไตรถาวร
2. เด็กหญิงนฤทัย  จิตรีมิตร
3. เด็กหญิงสุภาพร  แสงสว่าง
 
1. นางสาวมณฑ์สุชาติ  ใบโพธิ์
2. นางสุวิมล  สุขสวัสดิ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71.6 เงิน 30 โรงเรียนสาคลีวิทยา 1. นางสาวฟ้าทราย  ติวิพันธ์
2. นางสาวศิราพร  น้อยแก้ว
3. นางสาวสุธิตา  จันทะ
 
1. นางฉลอง  อรรถจรูญ
2. นางภัสสรา  เชี่ยวพงศธร
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 28 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาววันรัตน์  พุ่มพวง
2. นางสาวสวรรยา  คำนวน
3. นางสาวเอมอร  ชูกาว
 
1. นายสุพรรณ  ภาคทรัพย์ศรี
2. นายบัญชา  ไกรสังเกตุุ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.8 ทอง 23 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงชลดา  เทพาลุน
2. เด็กหญิงชโลธร  ไวยสุศรี
3. เด็กชายปริญญา  ทองศรีขาว
 
1. นางสาวนลินรัตน์  อุปทะ
2. นางสาวอาภรณ์  สายจันดี
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73.8 เงิน 39 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวจันทมาศ  จันทวี
2. นางสาวฐิติมา  พึ่งนา
3. นางสาวอุนนิดา  สวนกระต่าย
 
1. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม
2. ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ 1. เด็กชายนรินทร์ธร  วงศ์อนันต์
2. เด็กชายปฏิภาณ  รูปเกลี้ยง
 
1. นางนุสรา  แสงชาติ
2. นายสมเกียรติ  ขันทอง
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.2 เงิน 10 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวณัฐณิฎา  โคนกระโทก
2. นางสาวโชติกา  พรรณลำเจียก
 
1. นางสาววรรณนภา  จำเนียรพืช
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 36.76 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. เด็กชายกรีฑาพล  จริตเอก
2. เด็กหญิงอุริสยา  เชื้อเจ็ดตน
 
1. นายอนุพงษ์  สุขสมจิต
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 43.75 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบางปะอิน 1. เด็กชายวันเฉลิม  หมอนทอง
2. นายสหรัถ  บุญช่วย
 
1. นางสาวบุษรา  ไวยสุทา
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงนรภัทร  นากุล
2. เด็กชายนันทกร  นุชชัยนาท
3. เด็กชายยุวรัชต์  เต่าทอง
4. เด็กชายวิชาญ  การสมศักดิ์
5. เด็กหญิงสุมาลัย   พานแก้ว
 
1. นางกาญจนา  กลัดทอง
2. นางสรินยา  พระจันทร์ศรี
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.66 ทอง 32 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นางสาวบุษยา  บุญสาร
2. นายฤชทัด  อาชวะสมิตร
3. นางสาวลักษิกา  ไตรเพิ่ม
4. นางสาวสิริลักษณ์  ต้นกันยา
5. นายอาทิตย์  สุดใจดี
 
1. นางกาญจนา  กลัดทอง
2. นางสรินยา  พระจันทร์ศรี
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงกฤษติมา  อรุณศรี
2. เด็กหญิงจิรภัทร์  พยัคสิงห์
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญประเทือง
4. เด็กหญิงรติยา  การสมเพียร
5. เด็กหญิงศุภรดา  สุวรรณผล
 
1. นางสาวอทิตา  บุญขยาย
2. นางสาวสมบัติ  ละกำปั่น
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 79.75 เงิน 8 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวกุลธิดา  เหมือนนาค
2. นางสาวจุฑามาศ  เจสละ
3. นางสาวรัชชนก  สีเดือน
4. นางสาวรัตนาวลี  ยอดเสรณีย์
5. นางสาวศศิธร  สินมาก
 
1. นางสาวสมบัติ  ละกำปั่น
2. นางสาวอทิตา  บุญขยาย
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80.32 ทอง 15 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายกฤษฎา  ธารกุล
2. นายกษิดินทร์  ยอดแก้ว
3. นายณัฐพงศ์  ประศรี
4. นายภาสกร  คุ้มสร้อย
5. นายรัทธภาพ  นวลละออ
 
1. นายธีรการณ์  สุสุขเสียง
2. นายปัญญาวัฒน์  พฤกษ์สุขจิตร์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.2 เงิน 30 โรงเรียนสาคลีวิทยา 1. นางสาวอัญชนา  อินทร์เกตุ
 
1. นายจรินทร์  อรรถจรูญ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.75 ทอง 4 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาววราพร  ชาวกล้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 63.98 ทองแดง 47 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  ทรงปัญญา
2. เด็กชายณัฐพล  พฤกษจิรวัฒนา
 
1. นางกาญจนา  กลัดทอง
2. นางสรินยา  พระจันทร์ศรี
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 28 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายพัทธดนย์  ยุติธรรม
2. นางสาวรุ่งนภาพร  ขวัญเงิน
 
1. นางสาวพเยาว์  ไวยโรจน์
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 78.16 เงิน 12 โรงเรียนไตรราชวิทยา 1. เด็กหญิงชลธชา  งามทรัพย์
2. เด็กหญิงฐานมาศ  เที่ยงหนู
3. เด็กหญิงณัฐริกา  พัดเย็น
4. เด็กหญิงดวงยิหวา  วงษ์ทองดี
5. เด็กหญิงธนพร  พันธ์ดี
6. เด็กหญิงนภสร  ภัคดีโต
7. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เท่าเทียม
8. เด็กหญิงนันทชพร  จิตรลม
9. เด็กหญิงปนัดดา  สุวรรณวงศ์
10. เด็กหญิงพิมพ์พร  พิมพ์เพ็ง
11. เด็กหญิงมุฑิตา  วงษ์อำมาตย์
12. เด็กหญิงวรรณิษา  สมทรัพย์
13. เด็กหญิงวริศรา  พันธุ์วา
14. เด็กหญิงสรัลธร  แก้วเลี้ยง
15. เด็กหญิงสิริพรพันธ์  เพชรชนะ
 
1. นายวุฒิชัย  บุญเรือง
2. นายสมหมาย  ทองเรือนดี
3. นายประยูร  ภู่เพชร
4. นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 34 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ประมวลสุข
2. เด็กหญิงอาภัสร  ภู่ประดิษฐ
 
1. นายนิรุธ  บัณฑิโต
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นายพีระพัฒน์  สิงห์ป้อง
2. นายสหรัฐ  วินัย
 
1. นายสุชาติ  ม่วงคำ
2. นายสมพร  วังสงคราม
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กชายนิติพัฒน์  จาบวงษ์
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นางสาวจตุพร  อินทรจักร
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 35 โรงเรียนเซนต์จอห์น ปัปติสต์ 1. เด็กชายชาญชัย  แซวะสมจิตร
 
1. นางสาวศิริพร  เอี่ยมสะอาด
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นางสาวชนากานต์  ผ่องศรี
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงรวงข้าว  บุญปลูก
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 74 เงิน 41 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นางสาวนฤมลวรรณ  สีเหลืองอ่อน
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  นามมันทะ
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 73 เงิน 32 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นายชัชวาลย์  เกตุสุนทร
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงดวงกมลวรรณ  สีเหลืองอ่อน
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  แจ้งพลอย
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
2. นายประดับ  ชัยพฤกษ์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กชายชินวัตร  ร่มไทร
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 14 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายนนธวัช  พวงทอง
 
1. นางอัญชลี  พงษ์แตง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กชายณัชขจร  มาตราเงิน
2. เด็กชายทวีศักดิ์  โคตรศรีเมือง
3. เด็กชายอนันต์ยศ  รุณเจริญ
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
2. นายประดับ  ชัยพฤกษ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นายธนชัย  จิตประสิทธิ์
2. นายภานุวัฒน์  ต่ายลำยงค์
3. นายศิลาพงษ์  เลื่อนยศ
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
2. นายทองอุ่น  ผดุงล้อม
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง 18 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กชายเนติพงษ์  แสงสว่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นายณัสม์สพัศ  ทรัพย์โภค
 
1. นายวุฒิพงษ์  ทรัพย์ผล
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง 30 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ดอนจันทร์
 
1. นายทรงพล  พึ่งสมศักดิ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93 ทอง 8 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายชิษณุพงศ์  พรมทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กชายธนาธร  เต่าทอง
 
1. นายกำพู  อักษร
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง 13 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายกานนท์  แก้วขำ
 
1. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงธาราธร  อะมะตะ
 
1. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83.5 ทอง 20 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1. นางสาวธิราพร  กันทุกข์
 
1. นายทรงพล  พึ่งสมศักดิ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 70 เงิน 27 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงธนาภา  วรรณธนาสิน
 
1. นายกำพู  อักษร
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 26 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นวลลออง
 
1. นายกำพู  อักษร
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายชิษณุพงศ์  พรมทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85.66 ทอง 9 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กชายธนาธร  เต่าทอง
 
1. นายกำพู  อักษร
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ปั้นทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82 ทอง 14 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นายณรงศักดิ์  มาตราเงิน
 
1. นายกำพู  อักษร
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 64 ทองแดง 28 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นวลลออง
2. นางสาวกาญจนา  ศรีทองอิ่ม
3. นายณรงศักดิ์  มาตราเงิน
4. เด็กชายธนาธร  เต่าทอง
5. เด็กหญิงธนาภา  วรรณธนาสิน
6. เด็กหญิงน้ำฝน  ไผ่เถื่อน
7. เด็กชายรักษ์พล  รอดเกษา
8. เด็กชายสุริยันต์  สดภิบาล
9. เด็กหญิงหัทญา  เย็นลับ
 
1. นายกำพู  อักษร
2. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
3. นางสาววัชรินทร  ทรงมะลิ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 75.3 เงิน 31 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กชายกชกร  บุญทรัพย์
2. เด็กหญิงกรรณิกา  นวลลออง
3. เด็กชายคมสัน  อินสุวรรณ์
4. นายณรงศักดิ์  มาตราเงิน
5. เด็กชายณัฐรุจา  ไชยชนะ
6. เด็กชายธนาธร  เต่าทอง
7. เด็กหญิงธนาภา  วรรณธนาสิน
8. เด็กชายธัญวัฒน์  โคบุตร
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีคร้าม
10. เด็กชายรักษ์พล  รอดเกษา
11. เด็กชายรักเกียรติ  สว่างดี
12. เด็กชายศุกร์ภาโชค  ชูก้าน
13. เด็กชายสุริยันต์  สดภิบาล
14. เด็กหญิงหัทยา  เย็นลับ
15. เด็กชายเผด็จ  บำรุงทรัพย์
 
1. นายกำพู  อักษร
2. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
3. นางสาววัชรินทร  ทรงมะลิ
4. นางสาวสุกัญญา  ชินคำ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 81.8 ทอง 17 โรงเรียนบางบาล 1. นางสาวจงรักษ์  ยุทธนา
2. เด็กชายฉัตรชัย  โพธิ์สอาด
3. เด็กชายชัยพร  สว่างดาว
4. เด็กชายณัฐชนน  บำบัดนรภัย
5. นายทวีทรัพย์  บุญถนอม
6. นายธีรพงษ์  ไผ่งาม
7. นางสาวผึ้ง  น้อยโสภณ
8. นายวิชญ์พล  แสงคำ
9. เด็กชายวุฒิศักดิ์  สุขสุเพิ่ม
10. เด็กชายศุภวัฒน์  เทียนบูชา
11. นางสาวอรยา  ผดุงปราชญ์
 
1. นายประสิทธิ์  ดนตรี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 72.8 เงิน 16 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1. เด็กชายกิตตินันท์  กันทุกข์
2. เด็กหญิงกิตติภา  บัวเขียว
3. เด็กหญิงจิตศญาณ์  ไตยปักษ์
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  ถ้วยสุริยา
5. นายณัฐวุฒิ  ภาควิชา
6. เด็กหญิงธนิกา  มากเจริญ
7. เด็กชายธราธร  ใชยา
8. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ดอนจันทร์
9. เด็กหญิงพินิตตา  คล้ามมาก
10. เด็กชายภูมิพัฒน์  ผดุงวงษ์
11. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ภาคอุบล
12. เด็กหญิงวิภาพร  จันทพันธ์
13. เด็กหญิงวิภาพรรณ  วรรณเผือก
14. เด็กหญิงศศิวิมล  ทรัพย์เสถียร
15. นายเกรียงศักดิ์  ภาคทรัพย์ศรี
16. เด็กหญิงเดือนนภา  กระแสสืบ
17. เด็กชายเสรี  ชูประสิทธิ์
18. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รอดบุญพา
 
1. นายทรงพล  พึ่งสมศักดิ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 14 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิชา  สุขสุเมฆ
2. เด็กหญิงมนต์ชญา  หล้าบุดดา
3. เด็กหญิงวันฤดี  มีมา
4. เด็กหญิงสิริลักษณ์  พรมชาติ
 
1. นายอำนาจ  อุทธา
2. นายพิทักษ์  สุมนต์
3. นายกรัณย์  ทองเพ็ชร
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 12 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายชนินทร  ธารนาถ
2. นายนัฐพล  บุญสอาด
3. นายบุญฤทธิ์  จันมั่น
4. นายลัทธชัย  เต๋จ๊ะยา
5. นายวัชรพล  เกียกกาย
6. นายวินัย  ทรัพย์สิน
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
2. นายสนิท  บุญประจักษ์
3. นายบรรจง  ศรีภูพาน
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.8 ทอง 7 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายกิตติชัย  เกตุสุวรรณพร
2. นางสาวชนิกานต์  ทาสี
3. นายชนินทร  ธารนาถ
4. นางสาวณัฐชา  บุญกัลยา
5. เด็กชายทยานนท์  สุภาศาสตร์
6. นางสาวธนัญดา  ทองศิลา
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไทรรัตน์
8. เด็กชายธีรวัฒน์  เทียนบูชา
9. เด็กชายธีรเมธ  สุภาศาสตร์
10. นางสาวนวพร  บุญลาโภ
11. นายนัฐพล  บุญสอาด
12. เด็กชายบัณฑิต  รุณรุจี
13. นายบุญฤทธิ์  จันมั่น
14. เด็กหญิงบุญสิตา  เรืองประยูร
15. นางสาวปทุมทิพย์  พุทธรักษา
16. เด็กหญิงปิยณัฐ  สาลีสุข
17. นายพชรพล  กองพรหม
18. เด็กหญิงพรไพลิน  จับแก้ว
19. เด็กชายภูวดล  สุภาเพียร
20. เด็กหญิงมีนา  กัลยา
21. นายรชต  โพธิ์เย็น
22. นายฤทธิเกียรติ  การสมทรัพย์
23. นายลัทธชัย  เต๋จ๊ะยา
24. เด็กหญิงวราภรณ์  ชลเทพ
25. นายวินัย  ทรัพย์สิน
26. เด็กชายวิริศ  เสร็จแตง
27. นายวุฒิโรจน์  ฟ้ากลาง
28. เด็กหญิงศุภนารี  ตุ้ยสา
29. นางสาวสายป่าน  ภูมิณี
30. นายอนุกูล  ชลนาคเกษม
31. นางสาวอริสา  เสือคำราม
32. นางสาวอัฐฉรา  เชิดฉาย
33. นางสาวอารียา  สืบศรี
34. นางสาวอุไรรักษ์  โพธิ์หิรัญ
35. นายเกรียงไกร  กิจอนันต์
36. เด็กหญิงเจนจิรา   ทองแฉล้ม
37. นายเจนภพ  พรหมจันทร์
38. นางสาวเบญญาภา  ไวยครุฑ
39. นางสาวเอมอร  เกตุฉาย
40. นางสาวแสนแก้ว  ทาสี
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
2. นายสนิท  บุญประจักษ์
3. นายบรรจง  ศรีภูพาน
4. นายอดุลย์  ทรงโอวาท
5. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
6. นางอัญชลี  พงษ์แตง
7. นางสาวนิภาวรรณ  ปรีเปรม
8. นายวิชา  จันทราวิสุทธิ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 73.25 เงิน 28 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายกฤษณะพงศ์  น้อมผล
2. เด็กหญิงคนึงนิจ  รวมศักดิ์
3. นายจรรยพร  ลาภพิสิฐพิทยา
4. นางสาวจุฑามณี  ดิษฐศิลป์
5. นายชนินทร์  ทั้งวงศ์สกุล
6. เด็กหญิงชลิดา  พงษ์ธร
7. นายชาคริต  แสงอรุณ
8. นางสาวณัฐริญา  รุ่งฟ้า
9. เด็กหญิงณัฐวดี  ถนอมสิน
10. เด็กหญิงดวงพร  สมฆ้อง
11. นายธนพนธ์  บุญสอาด
12. นายธนพล  บุเรศรัมย์
13. เด็กหญิงธิดาพร  กองแก้ว
14. นางสาวธิติมา  พิสิฐาภรณ์
15. นางสาวนภาพร  ภาควิชัย
16. นางสาวนวมลลิ์  พงษ์รัตน์
17. นางสาวปรียานุช  สีเสือ
18. นายปิยะพันธ์  พุ่มคชา
19. เด็กหญิงปิยะรัตน์  น้อยทอง
20. เด็กหญิงพนิตพร  สมอน้อย
21. นางสาวพิชชาพร  ศรีวิศารภพ
22. นางสาวภัทรวดี  ไวยลิยา
23. นางสาวศราวรรณ  แสงหิรัญ
24. เด็กหญิงศศิกานต์  นามเสนา
25. นายสรายุทธ  เทียนปั่น
26. นายสิทธิกร  อินเภา
27. เด็กหญิงสุกัลยา  ศรีดา
28. นางสาวสุภัสสรา  กระแสสัตย์
29. นายสุเมธา  ผาสุขสำราญ
30. นางสาวอทิติยา  ปิ่นแก้ว
31. นางสาวอนงค์  สุดประเสริฐ
32. เด็กหญิงอารียา  วงศ์ปัญญา
33. เด็กหญิงเจนรดา  เจริญผล
34. เด็กหญิงเนตรชนก  พงษ์ฉาย
 
1. นายเกษม  เมาลิทอง
2. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 30 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ 1. เด็กชายปฏิพล  พวงโภคา
 
1. นายนิรันดร์  หนูฤกษ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 40 โรงเรียนบางบาล 1. นายธีรพงษ์  ไผ่งาม
 
1. นายประสิทธิ์  ดนตรี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง 5 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงบุญสิตา  เรืองประยูร
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.67 ทอง 11 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวอุไรรักษ์  โพธิ์หิรัญ
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.33 เงิน 37 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 1. นายวัฒนา  เนื้อนวล
 
1. นายศักดิ์ชาย  อมะรักษ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 32 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงบุญสิตา  เรืองประยูร
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวอุไรรักษ์  โพธิ์หิรัญ
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายวินัย  ทรัพย์สิน
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 33 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงพนิภา  แสงเงิน
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.67 ทอง 6 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวอุไรรักษ์  โพธิ์หิรัญ
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กชายวสุธา  มาลยมณฑล
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 31 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงบุญสิตา  เรืองประยูร
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวอุไรรักษ์  โพธิ์หิรัญ
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79 เงิน 27 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  หลวงใหญ่
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ไทยประยูร
3. เด็กชายธนากร  พึ่งสุข
4. เด็กหญิงธัญมน  หัมพานนท์
5. เด็กหญิงวนาริน  คงมิ่ง
6. เด็กชายศรายุทธ  มงคลยุทธ
7. เด็กชายสุธี  ธีระพันธ์
8. เด็กชายสุนทร  ร่มโพธิ์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ปรีเปรม
2. นางปิยะดา  สุภารส
3. นางรัชนี  ญาณคง
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายกิตติชัย  เกตุสุวรรณพร
2. นายณัฐวุฒิ  มาตราเงิน
3. นางสาวประภาศิริ  ปลอดโปร่ง
4. นางสาวรักชนก  เสมามอญ
5. นางสาววรนันทร์  หอมรื่น
6. นายวุฒิโรจน์  ฟ้ากลาง
7. นางสาวสุภาพร  กิจฉัย
8. นายเจนภพ  พรหมจันทร์
 
1. นางรัชนี  ญาณคง
2. นางสาวนิภาวรรณ  ปรีเปรม
3. นางนงนุช  กำแพงจันทร์
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงชลธิชา  โชติวัตร
2. เด็กหญิงณิสรา  ศักดิ์โสภณกุล
3. เด็กหญิงดวงนภา  กลิ่นจำปา
4. เด็กหญิงนิตยา  คาทิพาที
5. เด็กหญิงพัตรพิมล  ดาบลาอำ
6. เด็กหญิงพีมลดา  เกษสังข์
7. เด็กหญิงรุ่งกานต์  สำราญกาย
8. เด็กหญิงอรญา  ชัยพรหม
 
1. นางนงลักษณ์  พันธุ์สวัสดิ์
2. นางสุดาพร  ยิ้มสิน
3. นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84 ทอง 13 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวจิราวรรณ  เทจอหอ
2. นางสาวชลธาร  พัสดุ
3. นางสาววราภรณ์  เหล็กสีขาว
4. นางสาวศิวพร  สัมมาวรรณ
5. นางสาวสุรภา  เล้าพานิชวัฒนา
6. นางสาวเกศกนก  กลมกล่อม
 
1. นางนงลักษณ์  พันธุ์สวัสดิ์
2. นางสุดาพร  ยิ้มสิน
3. นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบางบาล 1. นายชัยยา  สิงห์ทอง
2. นายณรงค์ศักดิ์  ลัยภาค
3. นายนรินทร์  แพฟืน
4. นายลัทธพล  ม่วงสนธิ์
5. นายอาทิตย์  นาไพรวรรณ
 
1. นายประสิทธิ์  ดนตรี
2. นายบุญเลิศ  อินทร์สนอง
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 42 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ 1. เด็กหญิงรุจิราภรณ์  บทมาตย์
 
1. นายมนตรี  แสงภู่
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวทิฆัมพร  จันทร์เภา
 
1. นางสาวกุณณฑี  ธัญนายก
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เอี่ยมพงษ์
 
1. นางฉวี  ปิ่นวิเศษ
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.7 ทอง 34 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวชลันดา  เหมะนิล
 
1. นางปาริชาติ  ยมวรรณ
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63.49 ทองแดง 46 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงศาตนันท์  กลั่นศิริ
 
1. นางเอมอร  สมสืบ
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 32 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทองแจ่ม
2. เด็กหญิงกิตติยา  สระทองเติม
3. เด็กหญิงจิรัชญา  สำนองบุตร
4. เด็กหญิงวนิดา  ภักดี
5. เด็กหญิงวิชาดา  ภักดี
 
1. นางสุรีรัตน์  กลีบโกมุท
2. นางธัญยภัสร์  ธนพัชร์อมรกุล
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 79.2 เงิน 29 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นายกานต์ธนิต  ทรัพย์เขต
2. นางสาวธนาภรณ์  สุขศรีจันทร์
3. นางสาวพนิดา  กลิ่นศรีสุข
4. นางสาววิลาวัณย์  ศรีใส
5. นางสาวสุภัสสร  อินทอง
 
1. นางสุรีรัตน์  กลีบโกมุท
2. นางสาวพชรพร  ไลเมือง
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.67 ทอง 19 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงวนิดา  พิมพ์สมุทร
 
1. นางสาวนุชาภา  ส่งสวัสดิ์
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 71.67 เงิน 42 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวฟาริดา  ไพรหก
 
1. Mr.FU  XIANXU
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  ขันธิโชติ
2. เด็กหญิงภวินธิดา  มงคลเวทย์
 
1. นางปราณี  มงคลหล้า
2. นางสาวปาริชาติ  ร่มโพธิ์ภักดิ์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 46 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวพิมพ์มาดา  หัดรัดชัย
2. นายภรากร  นวมเจริญ
 
1. นางราตรี  บัวงาม
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 75.2 เงิน 15 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นายณรงค์  มงคลแถลง
2. นายธงชัย  เทพทอง
3. นายนพรัตน์  ทรงไตรย์
4. นายพงศธร  ครามครัน
5. นายสุธิวัฒน์  ผ่องบุรุษ
6. นายสุวรรณ  เรืองฤทธิ์
 
1. นายสุชาติ  ม่วงคำ
2. นายพิทักษ์  เศรษฐพงษ์
3. นายสมพร  วังสงคราม
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 35 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงพรแก้วตา  จรุงพันธ์
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ชาติวีรธรรม
3. เด็กหญิงวนิดา  เกทารัง
 
1. นางทัศดี  ลาภหลาย
2. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 61 ทองแดง 43 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวจริยา  น้ำไพฑูรย์
2. นางสาวสุนิสา  เทีนยสวัสดิ์
3. นางสาวสุรัย์รัตน์  กำลังไทย
 
1. นางทัศดี  ลาภหลาย
2. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84.38 ทอง 13 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กชายรสธร  บุญเรือน
2. เด็กชายอิทธิกร  ชูชื่น
 
1. นางสาวกิ่งดาว  อรรถจรูญ
2. นางสาวนงนุช  กำแพงจันทร์
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงปนัดดา  มงคลกริ่ง
2. เด็กหญิงยุพเรศ  ฤกษ์โรจี
 
1. นางจารีรัตน์  จันทร์กลิ่นหอม
2. นางสาวนงนุช  กำแพงจันทร์
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวกนกวรรณ   สุภาภาพ
2. นางสาวปวีณา   ไทยมงคล
 
1. นางจารีรัตน์  จันทร์กลิ่นหอม
2. นางนุสรา  หมุดเพ็ชร์
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 39 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 1. เด็กชายจตุพล  ประมวลสุข
2. เด็กชายอิทธิกร  จันดารักษ์
 
1. นายสมนึก  ยังนึก
2. นางสาวสุนิสา  งามเมือง
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 33 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นายธีระศักดิ์  รอดฤดี
2. นายพีรวัฒน์  นุชนวล
 
1. นางสาวพิมพ์นารา  เสาวนิตย์
2. นายศุภชัย  วงศ์สถิตย์
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 39 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงมนัสพร  พวงทอง
2. เด็กหญิงมริสา  อวยพร
 
1. นางนุสรา  หมุดเพ็ชร์
2. นางสาวณัฐญาดา  เอกกุล
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงญาณดา  จูงใจ
2. เด็กหญิงสุริวิภา  ธนีบุญ
 
1. นายปิยณัฐ  สุขสมพืช
2. นางสาวกิ่งดาว  อรรถจรูญ
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 23 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. เด็กหญิงนันทัชพร  เกิดเปี่ยม
2. เด็กหญิงสุพัตรา  หัสแดง
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  พุทธิพัฒน์
2. นายชัชชัย  ไตรมรรค
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 34 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 1. นางสาวพชรภรณ์  ราภานิกรณ์
2. นางสาวสุภาพร  สุขสวัสดิ์
 
1. นายสมนึก  ยังนึก
2. นางสาวสุนิสา  งามเมือง
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 42 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวธัญธร  ศรีนาก
2. นางสาวรุ่งทิพย์  จั่นบำรุง
 
1. นางสาวดรุญณี  ทรงโอวาท
2. นางสาวสุปราณี  คล้ายคง
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 39 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายทัศยุ   โพขำ
2. นายธนชาติ   กุ่มดวง
 
1. นางจารีรัตน์  จันทร์กลิ่นหอม
2. นายปิยณัฐ  สุขสมพืช
 
116 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  มงคลคูณ
2. เด็กชายศรัณยู  พันธ์ภูวงษ์
3. เด็กหญิงศิริพร  คงเจริญถิ่น
 
1. นางสาวกิ่งดาว  อรรถจรูญ
2. นางจารีรัตน์  จันทร์กลิ่นหอม
 
117 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวชลธาร  ทรงไตรย์
2. นางสาวสุธาวัลย์  ฉายศรี
3. นางสาวแสงเทียน  มุมทอง
 
1. นางสาวดรุญณี  ทรงโอวาท
2. นางสาวณัฐกุล  ฤกษ์สง่า
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 24 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายชญานนท์  ผดุงโภชน์
2. นางสาวณัฐศิลป์  นาคศรีสุข
 
1. นายภูมิพัฒน์  สมพงษ์รัตนกุล
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73 เงิน 33 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายณัฐพล  รุ่งอดิศร
2. เด็กชายณัฐพล  ผาสุขพักตร์
3. เด็กชายธีรยุทธ  สุขขีชิต
 
1. นางเกวลิน  ณัชชนิกปีติ
2. นายสิริชัย  นนทะศรี
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 68 ทองแดง 35 โรงเรียนบางบาล 1. นายฉัตรชัย  ฉากประดู่
2. นายฉัตรมงคล  สว่างประทีป
3. นางสาวรัตนา  นุ่มสุข
 
1. นายจิณณพัต  ปั้นดี
2. นายอภินันท์  เลขะพันธุ์
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 17 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  ทับทัน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เหมาะสมาน
3. เด็กหญิงสุชาดา  ใหม่อ่อน
 
1. นางสุกัลยา  คำพึ่งอุ่น
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 7 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวกุลธิดา  วิเศษสุวรรณ
2. นางสาวปริศนา  คงมา
3. นางสาวพรกมล  วิเศษสุวรรณ
 
1. นางเกวลิน  ณัชธนิกปิติ
2. นางสาวอรอนงค์  ทิพยชล
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนบางบาล 1. เด็กชายชาญชัย  สำโรงแสง
2. เด็กหญิงมะลิวรรณ  แก้วทอง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เจริญไทย
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  เจริญลาภ
5. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญมั่น
6. เด็กหญิงเพ็ญทิพย์  เจริญไทย
 
1. นายจิณณพัต  ปั้นดี
2. นายอภินันท์  เลขะพันธุ์
3. นางประไพ  ทับทิมเจือ
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนบางบาล 1. นางสาวกนิษฐา  เจริญสุข
2. นางสาวฐิติมา  สินสมบุญ
3. นางสาวณัฐิกา  จันทร์เอม
4. นางสาวมุกดา  สุวรรณ์เจริญ
5. นายอนันต์  ป้อมแก้ว
6. นางสาวแอปเปิ้ล  ควรสุข
 
1. นายจิณณพัต  ปั้นดี
2. นายอภินันท์  เลขะพันธุ์
3. นางประไพ  ทับทิมเจือ
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงกฤษณา  เปลื้องทุกข์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  วิเศษสุวรรณ
3. เด็กหญิงยศวดี  เอื้ออารีศิลป์
 
1. นายณัฐพัชร์  ภูจอม
2. นางสาวอรอนงค์  ทิพยชล
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนสาคลีวิทยา 1. นางสาวจรรยาพร  สุขจำลอง
2. นางสาวศศิธร  คุ่มมา
3. นางสาวไอริน  ยวงใย
 
1. นางทัศนี  ตรีเจตน์
2. นางวราภรณ์  ค้าสุวรรณ
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.8 เงิน 41 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กชายชวกร  ดีเมือง
2. เด็กชายพงศกร  จันทร์แจ้ง
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  จันทร์แจ้ง
 
1. นางอำไพ  ประชานิยม
2. นายรังสรรค์  จันทรกระจ่าง
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.2 ทอง 9 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นางสาวจรีรัตน์  บุญหล้า
2. นางสาวมณีรัตน์  ฤกษ์สนธิ
3. นางสาวสุพรรษา  มงคลสระ
 
1. นายฉัตรชัย  ภิญญะวรรณ
2. นายพิษณุ  ศรีสุวรรณ์
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 74.8 เงิน 35 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงกรกนก  บุญช่วย
2. เด็กหญิงอรษา  บุญช่วย
3. เด็กหญิงอริสา  นุ่มอยู่
 
1. นายณัฐพัชร์  ภูจอม
2. นางสาวอรอนงค์  ทิพยชล
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 79.8 เงิน 29 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวกาญจนา  กรานพิกุล
2. นางสาวยศวดี  แจ่มจำรัส
3. นางสาวรัตนาพร  อาลัยดี
 
1. นางสาวชาลินี  ฉาบเพชร
2. นางสาวอัญชลี  กลิ่นชื่น
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงจามจุรี  สีชาวนา
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภานุภาพศรี
3. เด็กชายสรศักย์  ภู่หมั่นเพียร
 
1. นางสาวอัญชลี  กลิ่นชื่น
2. นางสาวชาลินี  ฉาบเพชร
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.67 ทอง 8 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวกมลวรรณ  ใหญ่สูงเนิน
2. นางสาวศิริพร  ปฏิทิน
3. นางสาวสมฤทัย  เกตานนท์
 
1. นางสาวอัญชลี  กลิ่นชื่น
2. นางสาวชาลินี  ฉาบเพชร
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81 ทอง 20 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศิริปัญญา
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  สุขสมพืช
3. เด็กหญิงสินิชชากร  ศรีษะแก้ว
 
1. นางทิพย์วิภา  สุวรรณหงษ์
2. นางฉลวย  สอาดเอี่ยม
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวพรวรินทร์  วิไลสมสกุล
2. นางสาวรพีพร  จิตต์โสภา
3. นางสาวโสภาวดี  นาคประสิทธิ์ศักดิ์
 
1. นางสาวชาลินี  ฉาบเพชร
2. นางสาวอัญชลี  กลิ่นชื่น
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นางสาวมะลิวรรณ  อาจอาริ
2. นายสรายุทธ์  จิตรนิจ
3. นางสาวอัญชลีพร  ชมโชค
 
1. นางละออง  กุศลส่ง
2. นางยุพา  ซื่อสัตย์
 
136 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  รอดสม
2. เด็กหญิงปวิชญา  สาระทวย
3. เด็กชายเอกลักษณ์  คำหรรษา
 
1. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
2. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
137 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นายนัฐวุฒิ  วิเศษสุวรรณ
2. นายพัสนัย  กำแพงจันทร์
3. นายสิทธิพงษ์  เรือนทอง
 
1. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
2. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
138 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 47.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายจตุพล  ชมภู
2. เด็กหญิงวัชิราวรรณ  สภาพไทย
 
1. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
2. นางทัศดี  ลาภหลาย
 
139 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายนุกูล  อาระหัง
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
140 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายเอกลักษณ์  คำหรรษา
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
141 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นายวันรบ  ดิษฐ์สอน
 
1. นายสมเจษฎ์  ผ่องยุบล
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 87.66 ทอง 9 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นายวันรบ  ดิษฐ์สอน
2. นายสิทธิพงษ์  เรือนทอง
 
1. นายเอกราช  คำถวามย
2. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กชายเอกลักษณ์  คำหรรษา
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
2. นายเอกราช  คำถวาย