สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุทธาทิพย์  อินทร์จันทร์
 
1. นางศิกานต์  นาคจั่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวผกามาศ  เชยกลิ่น
 
1. นางสาวสกุลการ  สังข์ทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72.9 เงิน 43 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงสิริยากร  ศรีคงเจริญ
 
1. นายพีรวัฒน์  เจริญรัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87.2 ทอง 6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวนาเดีย  สนับแน่น
 
1. นางนันทวรรณ   หล้าแหล่ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงสิรินธรา  สีรุ้ง
 
1. นางอรัญญา  มหาแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83.6 ทอง 23 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวปิยาภรณ์  พิชิตวิจัย
 
1. นายแสนรัก  บัวทอง
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74.75 เงิน 25 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายณฐกร  ทองสมนึก
2. เด็กหญิงณัฐกานต์   ผ่องภักต์
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  ช่องลมกรด
 
1. นางสาวศุภาพิชญ์  เอี่ยมสะอาด
2. นางเตือนใจ  อินทร์จันทร์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.08 ทอง 21 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวทิพาวรรณ  ยิ้มแย้ม
2. นางสาวพงศ์ญาณินท์  สุริยศศิธร
3. นางสาวสรัลพร  ปานเนียม
 
1. นางสาววาสนา  เงินทอง
2. นางสาวสุรีรัตน์  หลิมเล็ก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงนวรัตน์  จุ้ยจงรักษ์
2. เด็กหญิงปิยะรัตน์  รัตนพร
 
1. นางสาวสานิต  บัวตูม
2. นางนงลักษณ์  พงษ์สวัสดิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 19 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวทิพากร  เนียมแก้ว
2. นางสาวโยษิตา  มะฮะหมัด
 
1. นางแพรวนภา  ทองสุขโข
2. นางน้ำผึ้ง  น้อยบาท
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายเอกวัฒน์  ถาวร
 
1. นางสุปราณี  แพทย์วงษ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 13 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายอชิระ  เบญจานุวัตรา
 
1. นายบวร  ทองสัมฤทธิ์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 70.2 เงิน 24 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจินต์ศุจี  สีวรรณา
2. เด็กชายชิตพล  กลิ่นฟุ้ง
3. เด็กหญิงศกลวรรณ  ตระการรังสี
 
1. นางสาวขนิษฐา  สว่างจิตต์
2. นางสาวสุปราณี  สุขประเสริฐ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายธนกร  พุทธบูชา
2. นายปณตกร  มงคลศิริโรจน์
3. นางสาวสุขะกุล  วิชญเศรณี
 
1. นางขวัญฤทัย  ทั่งเหล็ก
2. นางสาวพัชรินทร์  มีศิริ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 52.6 เข้าร่วม 33 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวกัลยา  สุขเจริญ
2. นางสาวธัญญารัตน์  พวงไม้
3. นายศุภกร  วิพัชครุฑ
 
1. นายประชา  แก้วสวัสดิ์
2. นายทแกล้ว  อินทร์วงศกร
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 71.4 เงิน 18 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาววัชริตา  แซ่ชี
2. นางสาวสุธิตา  วิเชียรประสาสน์
3. นางสาวอรอารียา  อวยชัย
 
1. นางพิมลพร  พรนิเวศน์
2. นางสุมา  แท่นนิล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68.34 ทองแดง 14 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายณัฐพล  กรรณเทพ
2. เด็กชายพิทย์พงษ์  คงคาสุริยฉาย
 
1. นายพลเทพ  ทับศรีนวล
2. นางสาวจุฑารัตน์  ภู่สมบุญ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 71.44 เงิน 17 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายณัฐวัฒน์  โอบอ้อม
2. นายวัทนพร  บุญชู
 
1. นางสาวสุชดา  บัวงาม
2. นางเอกอนงค์  โอปณะโสภิต
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงนิมนต์  ฤกษ์มี
 
1. นายมาฆรัตน์  เลิศศิริรักษ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวธีริศรา  เงินวิลัย
 
1. นายมาฆรัตน์  เลิศศิริรักษ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33.75 เข้าร่วม 19 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายกสิน  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายปวีร์  เลาหสินณรงค์
3. เด็กหญิงสุประวีณ์  คชเกตุ
 
1. นางสาวเกษศิรินทร์  ยอดภิรมย์
2. นางสุธิรา  ชาติสิริพิทักษ์กุล
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายพรกฤษ  วัชรเสถียรพันธ์
2. นางสาวหทัยภัทร  กล่อมสกุล
3. นายเจษฎา  วลีธรชีพสวัสดิ์
 
1. นางลัดดา  เดชเจริญ
2. นายบุญรอด  วงษ์สวาท
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.6 ทอง 11 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกฤติยา  พงษ์เทศ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ทะเลทอง
3. เด็กหญิงธนมน  อุดมผลไพบูลย์
 
1. นางสาวปวีณ์สุดา  รามนัฏ
2. นางสาวรุ่งทิพย์  บัวประคอง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.2 เงิน 23 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวณัฏฐา  นิลยาภรณ์
2. นางสาวบุษยพรรณ  อริยเกรียงไกร
3. นายศิวัช  อินทรศวร
 
1. นางสาวอัญชลี  สุขวิบูลย์
2. นางสาวศิริพิมล  หงษ์เหม
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงญาณิศา  เลิศทัศนวงศ์
2. เด็กชายธเนศ  เขียวอ่อน
3. เด็กหญิงลักษิกา  บุญหมั่น
 
1. นางสาวปวีณ์สุดา  รามนัฏ
2. นางสาวรุ่งทิพย์  บัวประคอง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 18 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวสุณิศชา  ทองกล่ำ
2. นางสาวสุพรรณิกา  เขียวขำ
3. นางสาวเบญญาภา  เฟื่องฟู
 
1. นายธวัชชัย  สุวรรณวงศ์
2. นางสาวศรัณญา  อารมย์สว่าง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.7 ทอง 9 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายทยากร  สุสุทธิ
2. เด็กชายทอภพ  เล้าโลมวงศ์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไตรสุรัตน์
 
1. นางมัณฑนา  กันพร้อม
2. นางสาวอรอนงค์  แจ่มจำรัส
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.8 เงิน 21 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกมลทิพย์  หนูหริ่ง
2. นางสาวทัศนีย์  กันยานุช
3. นางสาวทิวาพร  บุญนาม
 
1. นางสาวสุภาวดี  ดีคล้าย
2. นางสาวปาริชาติ  กาทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายจิตรภาณุ  โลภปัญญา
2. เด็กชายมงคล  สร้อยเงิน
 
1. นางสาวสุวภัทร  แต้มทอง
2. นางสาวเยาวลักษณ์  วงศ์สิงห์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 7 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายจิรโชติ  เจียมจำเริญสุข
2. นายภัคพล  ภาสุรกาญจน์
 
1. นางจุฑามาศ  วงษ์สวาท
2. นางสาววราภรณ์  บัวงาม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กชายจิรศักดิ์   สุขพร้อม
2. เด็กชายพันกร   กงเพชร
 
1. นายราชศักดิ์   สว่างแวว
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78.81 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กชายขวัญเพชร   กินขุนทด
2. เด็กชายชลิต   สบู่ม่วง
 
1. นางสาวชรินดา  สุขแสนชนานันท์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เสมเถื่อน
2. เด็กหญิงธารรัตน์  แผ้วลุ่มแฝก
3. เด็กหญิงบุษกร  อ่อนวงศ์
4. เด็กหญิงมนัสวี  สำเภาเงิน
5. เด็กหญิงวริศรา  กลิ่นกรุ่น
 
1. นางสายฝน  โพธิ์พ่วง
2. นางประทุมทิพย์  ยิ้มละมัย
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.66 ทอง 25 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกรกนก  มีวาสนา
2. นางสาวจิตตินัฏฐ์  เชียงดี
3. นางสาวณิชกานต์  ฉิมแก้ว
4. นางสาววิรัลพัชร  พิพิชไพรอร่าม
5. นางสาวศุภิสรา  สินธุ์แดง
 
1. นางสายฝน  โพธิ์พ่วง
2. นางปรียาภรณ์  แก้วน่วม
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายกรรฐพงศ์  โชคสุชาติ
2. เด็กชายณัฐดนัย  พันธุ์พฤกษ์
3. เด็กชายธนพล  บัวงาม
4. เด็กหญิงธนัชพร  สะอาดนัก
5. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ทับล้อม
 
1. นางเบญจมา  คุปตะวินทุ
2. นางชนิดา  ธีรานันท์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวณันท์ทิชา  ดาราศร
2. นายทศ  ลิ้มสดใส
3. นายธัญ  รุ่งโรจน์
4. นางสาวธัญลักษณ์  ศิริสุขโภคา
5. นายสุรเชฏฐ์  เกียรติชูพิพัฒน์
 
1. นางเก็จวลี  กรีธาธร
2. นางชินธันย์  จิตต์การุณย์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78.97 เงิน 20 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวขวัญฑิรา  ดังแสง
2. นางสาวจันทนา  พ่วงจีน
3. นางสาวชุติกาญจน์  ทิมทอง
4. นางสาวนันทินี  ใจกล้า
5. นางสาวอภิญญา  แย้มคลี่
 
1. นางสาวณัฐติวรรณ  ยืนยงค์นาน
2. นางลูกคิด  เทพพิทักษ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.5 ทอง 19 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายกิตติพศ  ดังแสง
2. เด็กหญิงก่อแก้ว  พันเต
3. นางสาวจินตนา  สุขเพ็ง
4. นางสาวชลาลัย  เสน่ติบัง
5. นางสาวดรุณี  สุดสนิท
6. นางสาวทอฝัน  ภู่ประภา
7. นายธนกร  สุขรอด
8. นางสาวธิดารัตน์  ศิรินันท์
9. เด็กชายธีรภัทร์  แสงแสน
10. เด็กชายนาสกร  ช้างสาร
11. เด็กหญิงบุษยา  ดังแสง
12. นายประดิษฐากร  ชาติสุข
13. นายภูมิ  ศรีน้ำคำ
14. เด็กหญิงศศิธร  เสริมผล
15. เด็กชายศุภกิตติ์  มีพราย
16. นางสาวสุภาวรรณ  ทะวิน
17. นายสุวิชนันท์  น้อยนุช
18. เด็กหญิงเนตรนรินทร์  ทองดอนเหมือน
 
1. นางลูกคิด  เทพพิทักษ์
2. นางสาวชลธิดา  ดวงงามยิ่ง
3. นางกานดา  แสงนิลาวิวัฒน์
4. นางสาวณัฐติวรรณ  ยืนยงค์นาน
5. นางอนัญญา  ยอดมี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 71.4 เงิน 49 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวเกษราภรณ์  เอี่ยมทอง
 
1. นางลูกคิด  เทพพิทักษ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 8 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางสาวชลธิดา  ดวงงามยิ่ง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 29 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. เด็กหญิงพริมาภรณ์  พงษ์ไชยโสภณ
2. เด็กชายสหัสวรรษ  อุประ
 
1. นางอรพรรณ  พัชรพิสุทธิ์
2. นางจันทร์ฉาย  จันทร์อ่อน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวปฐมาภรณ์  สินเดิม
2. นายพชร  อิงปัญจลาภ
 
1. นางจิตรา  บุรีกุล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85 ทอง 31 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  คุปตะวินทุ
2. เด็กหญิงกมลชนก  ธงสุวรรณ
3. เด็กหญิงคีตภัทร  กองทรัพย์
4. นางสาวธัญญารัตน์  แก้วนวม
5. เด็กหญิงนิจวรรณ  แซวจันทึก
6. นางสาวปัณณธร  จิตต์การุณย์
7. เด็กหญิงมนภรณ์  ศรีปลั่ง
8. นางสาวมนศมน  แก้วผลึก
9. นางสาววรรณภา  บุญอยู่
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ประสาททอง
 
1. นายจำเนียร  ศักดิ์ศรี
2. นางพัชรา  สร้อยระย้า
3. นางประวีณ์นุช  วงษ์พานิช
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 79.5 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นางสาวกนกพรรณ   พัดแสง
2. นายจีรวัจน์   เด่นดวง
3. นางสาวนัฐญา   เครือมาก
4. เด็กหญิงนิรมล   ทรัพย์มงคล
5. เด็กหญิงบุษราคัม   โชติบุตร
6. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ทรัพย์มงคล
7. นางสาวพรพิมล   สบู่ม่วง
8. เด็กหญิงพิจิตรา   จันทร์โพรัง
9. เด็กหญิงมัณฑนา    รัตนรัตน์
10. นางสาววัชราภรณ์   คงมูล
11. เด็กหญิงวิลาวัลย์   คีรีวรรณ
12. นายศุภมิตร   แสงมณี
13. นายสิทธิโชค   แสงมณี
14. นางสาวสุภารัตน์   ภิญโญ
15. นางสาวอธิชา   ใจดี
 
1. นายสมชาย   สังข์คงเมือง
2. นายสมบูรณ์    ชมชูชื่น
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  วงค์หาญ
2. เด็กหญิงสิริเพ็ญ  โหมดม่วง
 
1. นายประกอบ  เสมอภาค
2. นายสงกรานต์  สุสุทธิ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 21 โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวกรรณิการ์  ปานเจริญ
2. นางสาวภัทราพร  สักทอง
 
1. นายประกอบ  เสมอภาค
2. นายสงกรานต์  สุสุทธิ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นางสาวเบญญาภา  วงศ์สกุล
 
1. นายสะอาด  อนุสนธิ์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 17 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวอัญเชิญ  สุสุทธิ
 
1. นายโกสินทร์  บุตรเนียม
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายธีรดนย์  คงสนิท
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายรัชพล  เข็มทอง
 
1. นายโกสินทร์  บุตรเนียม
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  อยู่นันท์
 
1. นางกฤตยา  โสมทัศน์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นายอัมพุ  เกิดผล
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 17 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  ยอดแก้ว
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91 ทอง 8 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงวลัยพร  โยเบี๊ยะ
 
1. นายทนง  ชัยหัน
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 35 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายฐปกรณ์  นิวาศะบุตร
 
1. นายสุธี  ศรีปลั่ง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 20 โรงเรียนคงคาราม 1. นายอัษฎาวุฒิ  สุขสี
 
1. นายยรรยงค์  รบไว
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงบุษยาวัลย์  ภุงาม
2. เด็กหญิงวรรณรัตน์  บุญตัน
3. เด็กชายสุเมธ  กล้วยเพชร
 
1. นายธวัฒน์  ศรีคลหนู
2. นายสมคิด  เติมพูล
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 72 เงิน 31 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายชนากร  ราตรี
2. นายนำพล  บุญชูเชิด
3. นายอุดมพงษ์  จรเปลี่ยน
 
1. นายธวัฒน์  ศรีคลหนู
2. นายสมคิด  เติมพูล
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายพงศธร  ยิ้มรอด
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายชาตรี  โหมดเขียว
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.5 ทอง 14 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤษฎา  ขาวผ่อง
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวธวัลรัตน์  โหมดเขียว
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง 13 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายจตุรพิธ  อุประ
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88.5 ทอง 9 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายสุมนัส  ไฝศิริ
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง 17 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวสุชาวลี  จันทร
 
1. นางนันทวรรณ  คูน้ำเพชร
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 72 เงิน 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกฤติมา  สมุทรผ่อง
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนคงคาราม 1. นายสันติ  อาริยะ
 
1. นายสุรินทร์  เจือหอม
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 20 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงภาวิณี  พยัพพฤกษ์
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 73 เงิน 20 โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวชนิกานต์  หรั่งวัตร
 
1. นายสุรินทร์  เจือหอม
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 14 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายคมปกรณ์  วันทอง
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81.66 ทอง 21 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ฤกษ์ดี
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 82.66 ทอง 13 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวสุวิมล  สินสุข
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤษฎา  สุ่มสังข์
 
1. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาววรัญญดา  คงลายทอง
 
1. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80.4 ทอง 5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤษฎา  สุ่มสังข์
2. เด็กชายคมปกรณ์  วันทอง
3. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ฤกษ์ดี
4. นางสาวธวัลรัตน์  โหมดเขียว
5. นางสาวฟาติมา  ชูชื่น
6. นายศรชัย  ทับน้อย
7. นายศรณ์  นวพานิช
8. นางสาวสุวิมล  สินสุข
9. นายอลงกรณ์  น้อยพงษ์
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
2. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
3. นายวโรดม  อิ่มสกุล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84.9 ทอง 8 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกฤติมา  สมุทรผ่อง
2. นายกฤษฎา  ขาวผ่อง
3. นายกฤษฎา  สุ่มสังข์
4. นายชาตรี  โหมดเขียว
5. เด็กหญิงปภัสสร  พโยมรัตน์
6. เด็กชายพงศธร  ยิ้มรอด
7. เด็กชายพงศ์พัทธ์  สุรายมาก
8. เด็กหญิงภาวิณี  พยัพพฤกษ์
9. เด็กหญิงมะลิตรา  เพชรอำไพ
10. นางสาววรัญญดา  คงลายทอง
11. นายศรชัย  ทับน้อย
12. เด็กชายสุมนัส  ไฝศิริ
13. เด็กหญิงอณัศยา  ไชยทองศรี
14. นายอลงกรณ์  น้อยพงษ์
15. เด็กชายอัฐมงคล  บัวนิ่ม
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
2. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
3. นายสุธา  โหมดเขียว
4. นายวโรดม  อิ่มสกุล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤษฎา  สุ่มสังข์
2. นายกฤษฎา  ขาวผ่อง
3. นายจตุรพิธ  อุประ
4. นายชัยกร  เพ็ชรดี
5. นายชาตรี  โหมดเขียว
6. นางสาวธวัลรัตน์  โหมดเขียว
7. เด็กชายพงศธร  ยิ้มรอด
8. เด็กหญิงมะลิตรา  เพชรอำไพ
9. นางสาววรัญญดา  คงลายทอง
10. นายศรชัย  ทับน้อย
11. เด็กชายสุมนัส  ไฝศิริ
12. นายอลงกรณ์  น้อยพงษ์
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
2. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
3. นายสุธา  โหมดเขียว
4. นายวโรดม  อิ่มสกุล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 32 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายฉันทัช  ปลื้มกุศล
2. นายณัฐชนน  พหุพันธ์
3. นายภาคิไนย  แย้มนิล
4. นายวรพล  แสงวณิช
5. นายอนุวัฒน์  อินทราพงศ์
6. นายเลิศชาย  ไชยรุตม์
 
1. นายรัฐพล  ศรีธรรม
2. นายสิรวิชญ์  ไกรแถลง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 16 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกนกพล  อรชร
2. นายชัชชญ  ดนตรี
3. นายธนพันธ์  ชูสุวรรณ
4. นายภาสวิชญ์  ปุญญาธิกุล
5. นายยุทธนา  แย้มพราย
6. นายศุภวัฒน์  จันทรางกูร
 
1. นายรัฐพล  ศรีธรรม
2. นายสิรวิชญ์  ไกรแถลง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 78.75 เงิน 17 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกชกร  ผลจันทร์
2. นางสาวกรรนิกา  ทองชั่ง
3. นายกฤติกร  โสทธิสงค์
4. นางสาวกัญญาพร   เรืองโรจน์
5. นายกิตติภัทร  แก้วเจริญ
6. เด็กชายกิตติภูมิ  แก้วเจริญ
7. เด็กชายจิรกร  พิทักษ์พงษา
8. นายจิรพรพงศ์  นุ่มศิริ
9. นางสาวชญานิษฐ์  มั่นจันทึก
10. นางสาวชลภัทร  ชัยศรี
11. นางสาวฐิติรัตน์  แสงจันทร์
12. นางสาวณัฐกานต์  บุญรอด
13. นางสาวณัฐธยาน์  โบสถ์แก้ว
14. นางสาวณัฐมน  เส็งกีหวย
15. นายทศพล  วรรณขำ
16. นางสาวธิติมา  สัมฤทธิ์
17. นายธีรภัทร  ดิษฐลำดับ
18. นางสาวนลินทิพย์  คชกฤษ
19. เด็กหญิงนวพร  อุทธา
20. นางสาวนิชาภา  นามปักษา
21. นายปรีชา  ผึ้งหลวง
22. นางสาวปรียา  พราหมณ์เล็ก
23. นางสาวปลายฝน  อินปาต๊ะ
24. นายพีรเพ็ชร  ดวงแก้ว
25. นายภัทรพล  พูลผล
26. นางสาวภัทรวรรณ  ประทีปจินดาวงศ์
27. นางสาวมัลลิกา  เกิดสา
28. นางสาวยศวดี  มนต์ขลัง
29. เด็กหญิงรติกาญจน์  กลัดเจริญ
30. นางสาวรัชโณชา  ชาตเมโร
31. นางสาววรรัตน์  โรจนวีระวงศ์
32. นางสาวศศินิภา  กงไกรษร
33. นางสาวศิริพร  มะลิแย้ม
34. นางสาวสิรภัทร  ชัยสุริยะเดชา
35. นางสาวสิริยา  จำปาแก้ว
36. นางสาวสุพรรณษา  จันทร์ไทย
37. นายสุรเชษฐ์  บัวผัน
38. นางสาวอริสา  สุขจันทร์
39. นางสาวอุทุมพร  ชุมนรารักษ์
40. นายเฉลิมชัย  จารุรัตนชัย
 
1. นายชัยชนะ  ชาตเมโร
2. นางเพ็ญนภา  แก้วเจริญ
3. นายธีระ  ศรียะพันธ์
4. นางนันทวรรณ  คูน้ำเพชร
5. นางเรณู  ชาตเมโร
6. นายต้องการ  เลาหภักดี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง 9 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. เด็กชายปุณญพัฒน์  ภูมิมิตร
 
1. นายบุษบา  รอดอ้น
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง 24 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นายฐาปกรณ์  พุ่มพฤกษ์
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 47 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงสุพรรษา  คุ้มระบาย
 
1. นายปรีชา  บุญเลิศ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.67 เงิน 46 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวรังสินี  ยอดขันธ์
 
1. นางสุปราณี  แพทย์วงษ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายวงศ์วรัณ  ช้างพลาย
 
1. นางสุปราณี  แพทย์วงษ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  สวนมา
 
1. นางสุปราณี  แพทย์วงษ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 30 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. เด็กชายอภิวิชญ์  จิตต์สกุล
 
1. นายดุษิต  บุญจันทร์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 39 โรงเรียนคงคาราม 1. นายเฉลิมฉัตร  ขอสกุล
 
1. นางกฤตยา  โสมทัศน์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง 9 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชุติพันธุ์  พิมลี
 
1. นายธีระ  ศรียะพันธ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 27 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  ชุนหวงศ์
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง 18 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายภัทรพล  พึ่งประจวบ
 
1. นางเรณู  ชาตเมโร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.33 เงิน 22 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นายฐาปกรณ์  พุ่มพฤกษ์
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงศรินรัตน์  กล่อมประเสริฐ
 
1. นางเรณู  ชาตเมโร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 33 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวพชร  แจ่มใส
 
1. นางเรณู  ชาตเมโร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 77 เงิน 19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. นางสาวกมลชนก  ลิ้มสุวรรณ์
2. นางสาวกุลดา  ศรีพิบูลย์
3. นางสาวขวัญเรือน  กุลแพ
4. นายจิรายุส  จารุวจี
5. นายณรงศักดิ์  บัวผัน
6. นายณัฐิวุฒิ  ทองอรพินท์
7. นางสาวดลยา  น้อยช่อ
8. นางสาวบุญบงกานต์  ทองกรอย
9. นายปพัฒนพงศ์  ทองคำ
10. นายปริวัฒน์  ศรีทองคำ
11. นางสาวปวรวรรณ  แกมเกตุ
12. นางสาวปาณัสมา  ศรีสวัสดิ์
13. นางสาวปิยนุช  อมรธรรมวุฒิ
14. นางสาวพนัทดาว  บัวบาน
15. นางสาวพิมพจี  กรแก้ว
16. นางสาววรนันท์  อ้นทอง
17. นางสาววารีรัตน์  สมศักดิ์
18. นางสาวศิรดา  ศรีวิเศษ
19. นางสาวสุทธิณี  พิพิธกุล
20. นางสาวสุทธิลักษณ์  เสียงวัฒนะ
21. นายสุเมธ  ภิญญธนาบัตร
22. นางสาวอดิพร  หนูเอียด
23. นายอานนท์  เมธาพิทักษ์
24. นางสาวเมนิสา  เนตรแตง
25. นายโยธิน  แดงสกล
 
1. นายธีรศักดิ์  วังเวงจิต
2. นางสาวมัชฌิมา  สุริยารังสรรค์
3. นางสาววิชชุดา  ขำประถม
4. นางสาวนิสากรณ์  ฉิมมี
5. นางสาวชนาภา  แดงเกตุ
6. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ  คล้ายสุวรรณ
7. นางสาวกรองกานต์  รอดพันธ์
8. นายวรรณพฤกษ์  เทียมเดช
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79 เงิน 27 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กหญิงกุลสตรี  บางเข่ง
2. เด็กหญิงจันทิมา  บุญทัง
3. เด็กชายณัฏฐวัฒน์  คำแสน
4. เด็กหญิงนฤมล  อยู่อิ่ม
5. เด็กชายพรพิพัฒน์  วงษ์วาด
6. เด็กชายภากร  ธรรมเนียมไทย
7. เด็กหญิงระพีพัฒน์  ชวดอุปัจ
8. เด็กชายสถาปัตย์  นิลสกุล
9. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  บุญทัง
10. เด็กชายไวทยา  เลิศงาม
 
1. นางธีรา  วิโนทกะ
2. นายชูชัย  เพชรรอด
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายธฤต  วิโนทกะ
2. นายธุวรัชต์  อาศิรเมธี
3. นางสาวปาจรียา  สังวาลย์เพ็ชร
4. นางสาวมยุรี  ศรีอินทร์
5. นายวันชนะ  เฟื้อนพันธ์
6. นายสรรเสริญ  อินทร์ศิริ
7. นางสาวสาคเรศ  เอมหลำ
8. นางสาวสุมิตรตา  โพธิ์ศรี
9. นางสาวอรอุษา  สำเภาทอง
10. นายเมธวินทร์  เอมรื่น
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางนวลละออง  ไชยสมนึก
3. นางศรัญญา  เดชมาก
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชนิสรา  พลยมมา
2. เด็กหญิงธันยารัตน์  วัชราศรม
3. เด็กหญิงปรียา  ชูลาภ
4. เด็กหญิงภิญญดา  พูลสุข
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กอนปิ่น
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยิ้มแย้ม
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางนวลละออง  ไชยสมนึก
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกมลชนก  พูลผิว
2. นางสาวกัญญ์ณพัชร์  เสริมสุข
3. นางสาวคณัสนันท์  ทองอยู่
4. นางสาวธีวรา  วิโนทกะ
5. นางสาวนฤชล  สินเดิม
6. นางสาวศุภิสรา  เพชรลูก
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางนวลละออง  ไชยสมนึก
3. นางศรัญญา  เดชมาก
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กหญิงณัฐรียา  สระแก้ว
2. เด็กหญิงนฤมล  กลิ่นอุบล
3. เด็กหญิงนิรชา  จีนทู
4. เด็กหญิงพรพิมล  ผ่องแผ้ว
5. เด็กหญิงมลฤดี  ภิรมย์คล้อย
6. เด็กหญิงมัณฑนา  ผิรังคะเปาระ
7. เด็กหญิงวรรณพร  ปราสาททิพย์
8. เด็กหญิงศรุตา  พรามคุ้ม
 
1. นางธีรา  วิโนทกะ
2. นายชูชัย  เพชรรอด
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 28 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวจันทกานต์  บัวจันทร์
2. นางสาวชมพูนิกข์  ผาดศรี
3. นางสาวนพรัตน์  ทองมี
4. นางสาวพิมพ์นารา  เจริญชาตรี
5. นางสาวพิศชยกานต์  เงินเจือ
6. นางสาวสุวนันท์  บุญวัน
7. นางสาวสโรชา  เอี่ยมคำ
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางนวลละออง  ไชยสมนึก
3. นางศรัญญา  เดชมาก
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  อุปถัมภ์
2. นายดนุสรณ์  ต๊ะคิงษา
3. นางสาวดาวประกาย  โกศล
4. นางสาวนัฐฐิยา  บุญยง
5. นายพงศกร  บุญปลอด
6. นางสาวพัชราภรณ์  หมื่นสุข
7. นางสาวรัชยา  บุญยง
8. นางสาววัชราภรณ์  พิริยะศุภกิจ
9. นายวัฒนา  ฅนไว
10. นายวิชชากร  เมืองจรรยา
11. นางสาวสุทัตตา  ตะโนย
12. นายอานุภาพ  ทับทิมหอม
 
1. นายธวัฒน์  ศรีคลหนู
2. นายสมคิด  เติมพูล
3. นางสาวอารีย์  ศรีแจ้
4. นางสาววนิดา  จรรยางาม
5. นางสาวรัชฎา   ณัฏฐกุล
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กชายชูพงษ์  วิบูลจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  มีพระเดช
3. เด็กหญิงวรรณศิริ  เย็นใจ
4. เด็กหญิงวัลลิภา  หาลาภ
5. เด็กหญิงไปรยา  ลำดับวงษ์
 
1. นางสาวสุอนงค์  บัวทอง
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 71 เงิน 13 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กชายนิธิ  ฉวีวรรณ
2. เด็กหญิงศิริพร  เลียบวัน
 
1. นางสาวสุอนงค์  บัวทอง
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายนัทสิทธิ์  วิบูลศิลป์โสภณ
 
1. นางกุนทินี  จำปาเรือง
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวปาริญา  ปรียานนท์
 
1. นางสาวธนาพร  ศรีภักดี
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกชพร  ศรีสุวรรณ
 
1. นางจิราภรณ์  มานะดี
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 17.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายเศรษฐสรร  เรียบร้อยกมน
 
1. นางสาวปณิธิ  เรืองอร่าม
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงณัฐวดี  นาคนคร
 
1. นางเสาวรส  บุพรรณ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวสุชาดา  ลิลเจบลาด
 
1. นางสาวกิจจา  สุวรรณโณ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 78.83 เงิน 20 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงมนนิชา  ลาภผล
 
1. นางวินนา  ชูลช์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87.66 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายปธานิน  ศรจังหวัด
 
1. นางสาวนมัสสิยา  สร้อยระย้ากุล
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.2 ทอง 7 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกีรดา  เลาหสถิตย์
2. เด็กหญิงณภัทร  เพราะสุนทร
3. เด็กหญิงปภาดา  พุ่มพวง
4. เด็กชายฤชากร  สีดอกบวบ
5. เด็กชายอัฐพล  กลมเกลียว
 
1. นางสาวสุพัตรา  เพ็งอุดม
2. นางสัณห์พิชชา  ชวนสำราญ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.6 ทอง 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวธณิสรา  ลาภภัทรานนท์
2. นายปฐวี  อนุสรณ์
3. นายปิยรัฐ  เพ็งศรี
4. นางสาวสรัลชนา  กลั่นยิ่ง
5. นางสาวอภิชญา  พึ่งแพง
 
1. นางศิริวรรณ  บุญโพธิ์
2. นางสาวภีรดา  ทองจีน
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 75 เงิน 11 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวพัสวี  กรรณเทพ
 
1. นางวิจิตรา  วรพุฒิ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 94.34 ทอง 6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงญาณิศา  ขำทวี
 
1. นางสาววัฒนาพร  เจนไพศาล
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82.67 ทอง 17 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวพิชญา  วาดประเสริฐ
 
1. นายฐิติกร  สุจิรชนานนท์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.32 ทอง 8 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายนภัสกร  คุ้มวงษ์
 
1. นางสาวมาริษา  เดชวัน
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.49 เงิน 20 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายวงศ์สกุล  เข่งคุ้ม
 
1. นางสาวธันยพร  ศิวพงศ์โรจน์สิริ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 20 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายธีรภัทร  สามนคร
2. เด็กชายพชร  กนิษฐ์
 
1. นายวิบูลย์  หิรัญวงศ์
2. นางสาวพรรณี  ทองอร่าม
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชัญญานุช  บุษยาตรัจ
2. นายพิชชากร  แย้มนิล
 
1. นายศรัณยพงศ์  ภัสสพรณ์
2. นายวิวัฒน์  แสงจินดา
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 74 เงิน 21 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายพงศธร  อินทจักร
2. เด็กชายพรเทพ   พรายยงค์
3. เด็กชายภูริภัทร   เผ่าวิจารณ์
4. เด็กชายสหรัฐ   ไลยรัตน์
5. เด็กชายสุรชาติ   ปิ่นทอง
6. เด็กชายอธิป  หนูสัมฤทธิ์
7. เด็กชายเทิดพงษ์   กลิ่นอุบล
8. เด็กชายเมธสิทธิ์  บัวศิริ
 
1. นายจารุ  สุกแสง
2. นายสงกรานต์  สุสุทธิ
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 71.3 เงิน 22 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายคณิศร  สารเสวก
2. นางสาวจิรภิญญา  ราโรจน์
3. นางสาวปัทมาพร  สมบูรณ์
4. นายยศธร  ดีเซ็น
5. นายสุนทร  พ่วงเอี่ยม
6. นายอิงครัตน์  กาญจนรังสรรค์
 
1. นางกมลวรรณ  เก่งกล้า
2. นางสาวชุลีกร  แก้วระยับ
3. นายสุทัศน์  ทวีชัย
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 73.4 เงิน 29 โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวกัญญารัตน์  จันทร์สุข
2. นายปรีชา  พิมพ์สวัสดิ์
3. นางสาวภรภัทร  ศิริพงษ์สาร
4. นายศิริพงษ์  เพ็ชร์สัจจะ
5. นางสาวสุพิชชา  ธัญญะพิเชษฐ์
6. นางสาวสุรัสสา  วัดศรี
7. นางสาวสุุธิชา  สุขสว่าง
 
1. นายภารา  โรจนวิศิษฏ์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชยุดา  สงวนทรัพย์
2. เด็กหญิงนันทิชา  ม่วงแก้ว
3. เด็กหญิงสิตานันท์  เกตุแก้ว
4. เด็กหญิงอัจฉรา  มีเจริญ
5. เด็กชายเตชสิทธิ์  สังข์เฉย
 
1. นางชนิดา  อิงคสุวรรณ
2. นางสาวลักษมี  ดิษฐวงศ์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 75 เงิน 22 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาวขวัญจิรา  ม่วงสด
2. นางสาวธนภร  ชอบค้าจริง
3. นางสาวพรรณพร  เกตุกล่ำ
4. นางสาวพิจิตรา  นุชนารถ
5. นางสาวอุมาภรณ์  กัณฑบุตร
 
1. นางละมัย  รูปน้อย
2. นางสาวจันทร์ผ่อง  สมุทรผ่อง
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 18 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกาญจนา  ฉิมฉาย
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ตุกชูแสง
3. เด็กหญิงสุพิชญา  พึ่งอวยผล
 
1. นางพวงรัตน์  สมวงศ์
2. นางสาวเกวลิน  ทวีสุข
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 39 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวน่านฟ้า  คุ้มกระ
2. นางสาวปริฉัตร  กล่อมการ
3. นายวรากร  จรัลวรวงศ์
 
1. นางสาววาสนา  เงินทอง
2. นายณัฏฐพงษ์  กันภัย
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76 เงิน 36 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกรพิณ  ดังสท้าน
2. เด็กหญิงสุชาลินี  ไวยคำ
3. เด็กหญิงเกวลิน  ดังสท้าน
 
1. นางสาวนภาพร  หนูพ่วง
2. นางสาวเกวลิน  ทวีสุข
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78.2 เงิน 18 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวธันยาภรณ์  สานุ
2. นางสาวรุ่งรัตน์  หน่อพันธุ์
3. นางสาวษมาวรรณ  เทียมรัตน์
 
1. นางพวงรัตน์  สมวงศ์
2. นางสาวเกวลิน  ทวีสุข
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.25 เงิน 43 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายธนกร  มหาทำนุโชค
2. เด็กหญิงพิชชาภา  ทวีวัฒนานนท์
 
1. นางสาววิเชียร  กลีบจงกล
2. นายพชระ  พลอยทับทิม
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 35 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิยา  เย็นตั้ง
2. เด็กหญิงภารดี  แสวงหอม
 
1. นายวัฒนา  มุลกุณี
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 26 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวช่อทิพย์  คำเวียง
2. นางสาวปุญญิสา   จันทร์แก้ว
 
1. นายวัฒนา  มุลกุณี
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายวริศ  ขวัญดี
2. เด็กชายสรวิชญ์  เกตุตรีกร
 
1. นางสาวศรันย์กรณ์  อาจณรงค์กร
2. นายวัลลภ  กอวชิรพันธ์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 14 โรงเรียนคงคาราม 1. นายกฤตณัฐ   สัจจะปกาสิต
2. นายสุรศักดิ์  ทรัพย์สิน
 
1. นายวัลลภ  กอวชิรพันธ์
2. นางสาวศรันย์กรณ์  อาจณรงค์กร
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายนพรัตน์  เกิดผล
2. เด็กชายพิษณุ  ทรัพย์มี
 
1. นางสาวสำราญ  สังคีรี
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เติมศรี
2. เด็กชายสรรเพชญ   เทพรักษา
 
1. นายวัลลภ  กอวชิรพันธ์
2. นางสาวศรันย์กรณ์  อาจณรงค์กร
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78.7 เงิน 19 โรงเรียนบางจานวิทยา 1. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วสุข
2. เด็กหญิงหทัยชนก  หว่านผล
 
1. นายมนูญ  แฉ่งฉายา
2. นางสาวพิสมัย  บัวราษฎร์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 34 โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  พุฒเทศ
2. นายพรภาวิทย์  กรีดกราย
 
1. นายไฉน  ไชยนา
2. นางสาวสุพัตรา  แสงอรุณ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนดอนยางวิทยา 1. นายกฤตนัย  ม่วงน้อย
2. นายวัฒนา  งามขำ
 
1. นายไฉน  ไชยนา
2. นางสาวฑิตยา  เห็นแก้ว
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายณนธศร  ช่อเพ็ชรไทย
2. นายณัฐวัฒน์  เลาหะสัมพันธพร
3. นายอดุลย์เดช  สระสำราญ
 
1. นายฉัตรชัย  นาสถิตย์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 43 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายธีรภัทร์  รุ่มรวย
2. นางสาวอารีย์  อ่อมให้
 
1. นายอภิชิต  ศิริวงษ์
2. นางสาวอารีย์  ศรีแจ้
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 30 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายกฤษณะ  สุริยารังสรรค์
2. เด็กชายธนชาติ  ทองพ่วง
3. เด็กชายปุญณัตถ์  ทองพูล
 
1. นายวิสันต์  เลิศผสมสิทธิ์
2. นางดุจดาว  ผ่องใส
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 69.4 ทองแดง 17 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายปฐมพงศ์  หลิบนุกูล
2. นางสาวภัทรพรรณ  นุชจ้อย
3. นายภาณุวิชญ์  เจ็กภู่
 
1. นายนภดล  รุ่งจรูญ
2. นายพานิช  ชุณหภัทรกุล
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73 เงิน 33 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กชายกฤษณะ  คงแคล้ว
2. เด็กชายนพคุณ  ชอบงาม
3. เด็กชายเอกชัย  เวชประดิษฐ์
 
1. นายขวัญชัย  ชอบงาม
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายคณิน  แก้วสุวรรณ
2. นายนภดล  รัดยิ่ง
3. นายสันติศัก  เผือกทอง
 
1. นายเตือนใจ  บัวพรม
2. นายสยาม  บุญประเสริฐ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายสหรัฐ  ทับทิม
2. นายสิทธิชัย  รักษ์สัตย์
3. นายอนุรักษ์  เงินระย้า
 
1. นายกิิตเดช  เปรมกมล
2. นายเตือนใจ  บัวพรม
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 7 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายกันพล  คนบุญ
2. นายนนทกานต์  ช้างสาร
3. นายไพโรจน์  สุตาพันธ์
 
1. นายกิตติเดช  เปรมกมล
2. นายเตือนใจ  บัวพรม
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 77 เงิน 32 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรกนก  ชูศรี
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ยินดี
3. เด็กหญิงมัณฑณา  น่วมทอง
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  แก้วสอาด
5. นางสาวสุธามาศ  กิ่งแก้ว
6. เด็กหญิงสุภาวดี  ทับทิมดี
 
1. พระครูสังฆรักษ์นพ  น้ำทิพย์
2. นางสาวยอดขวัญ  น้อยมะหาไว
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 75 เงิน 37 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. นายจตุพร  อุดมนาค
2. นางสาวชนันญา  จันทะสาร
3. นางสาวณัฐชา  ซื่อสุทธิ์
4. นางสาวนัทธมน  พวงหิรัญ
5. นายหัตถพร  เจริญพล
6. นางสาวอารีรัตน์  บุญธรรม
 
1. นางพิมพ์ผกา  บุญมั่น
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 17 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กหญิงณพัฐอร   ยศไกรภพ
2. นางสาววรรณกานต์    ภิญโญ
3. เด็กหญิงเกศรินทร์   ป้อมใหญ่
 
1. นางพะเยา   นาสถิตย์
2. นางสาวธิติยา   กล่ำทอง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวนภาพร  ช้างน้ำ
2. นางสาวปราณี  ประดิษฐ์ผล
3. นางสาวภัคจิรา  แจ้งเรือง
 
1. นางสาวสุชารัตน์  ยาแก้ว
2. นางบุษญา  ร้องขันแก้ว
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.6 ทอง 11 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจิรนันท์  อยู่รวม
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  น้อยภาษี
3. เด็กหญิงลมมณี  อังกินันทน์
 
1. นางสาวจุฑามาส  บัวแก้ว
2. นางชญานิษฐ์  รอดลอย
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวประติชญา  สละภัย
2. นางสาวมทินา  จันทร์ทิมา
3. นางสาวรวินันท์  ลอยเมฆ
 
1. นางสาวจุฑามาส  บัวแก้ว
2. นางชญานิษฐ์  รอดลอย
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ชูจร
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เกตุสุก
3. เด็กหญิงสุรางคณา  ทองดอนง้าว
 
1. นายสยาม  บุญประเสริฐ
2. นางสาวศุภางค์  ครุฑสุวรรณ์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81.4 ทอง 28 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. นางสาวกชกร  อนุชน้อย
2. นางสาวฟ้ารุ่ง   ช่วยพูล
3. นางสาวมัลลิกา   วิริยะมานะมั่น
 
1. นางสาววิจิตพร   มากมูล
2. นางสาวสัตติยา   แสงเดือน
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.8 ทอง 32 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวณัฐาริณี  แผนเจริญ
2. นางสาวพัชราภรณ์  สุขตรี
3. เด็กหญิงพัณณิตา  ขำสี
 
1. นางบุญประคอง  บุญรอดน้อย
2. นางศรัญญา  เดชมาก
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.33 ทอง 16 โรงเรียนบางจานวิทยา 1. นายสหรัฐ  ลีลาจิตต์เจริญ
2. นายอำพล  แก้วศรีสุข
3. นางสาวโสภา  หงษ์ลอ
 
1. นางสาวสุภาวดี  เขมะศรีสุวรรณ
2. นางชนันท์นุช  อุ้ยนอง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายชัยชาญ  ร่มเย็น
2. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  เมฆาลัย
3. เด็กหญิงพิรญาณ์  ทรงความดี
 
1. นางสาวสุกัลยา  บุญประเสริฐ
2. นางศรัญญา  เดชมาก
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 79.8 เงิน 46 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชนิตา  คล้ำสี
2. นางสาวธัญภา  อุตสาหะ
3. นางสาวนันทวัน  มรกฎ
 
1. นางอ้อยอุมา  วิจารณ์
2. นางสาวฉันทพิชญา  พุ่มพวง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 79 เงิน 26 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงนิชนันท์  กลิ่นกลั่น
2. เด็กหญิงนิตยา  อ่วมแสง
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุญส่ง
 
1. นางอ้อยอุมา  วิจารณ์
2. นางพันทิพย์  สวัสดิ์ทัศน์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 73 เงิน 40 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 1. นายศราวุธ  เรืองทิพย์
2. นางสาวอรยา  คล้อยดีทวีสิน
3. นางสาวไอลดา  วิเศษโวหาร
 
1. นางพิมพ์ผกา  บุญมั่น
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83.8 ทอง 4 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงโศจิรัตน์  แก้วดี
 
1. นางอัจฉราภรณ์  หรั่งวัตร
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.33 ทอง 6 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พูนขวัญ
 
1. นางสาวจรรณภร  คนบุญ
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายจิรพงษ์  แตงเกษ
2. เด็กชายสมบูรณ์  ประเสริฐศักดิ์
3. เด็กชายอนุสรณ์  ภิญโญ
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สิงห์เทียน
2. นายสุชา  ชื่นเพชร
 
166 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 4 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กชายจิรายุ  หาญศิริสถาพร
2. เด็กชายสุธี  สุดวัฒน์
 
1. นางณัฐิยา  ภูขามคม
2. นางวิลาวัลย์  ศุภพร
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กชายสหรัฐ   ดำขำ
 
1. นางสาวทวินันท์   เพชรนิล
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. เด็กชายศิวกร  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางสาคร  แก้วอร่าม
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กชายวายุพัฒน์  คุณวาที
 
1. นางเณศรา  ลำพู
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวรุ่งเรือง  แร่อรุณ
 
1. นางสาวสาวปัทมา   ตรีสันเทียะ
 
171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 87.8 ทอง 12 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ครึกครื้น
2. เด็กชายสิทธิโชค  เทียมพาน
 
1. นางณัฐิยา  ภูขามคม
2. นางภคพร  บุตรเนียม