สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงปารณีย์  หอยนกคง
 
1. นางสาวปิยนุช  แหวนเพชร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวรัชนก  กลิ่นอุบล
 
1. นางสันติยา  เรืองเดช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 26 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงพรชนัญญ์  มั่งมีธนพิบูลย์
 
1. นายพรไพรสน  คนมี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.8 ทอง 7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวชนานันท์  งามจรุงจิต
 
1. นายพรไพรสน  คนมี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 20 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายเกษม  เลียบดี
 
1. นางพันทิพา  ภูชนะศรี
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 62.08 ทองแดง 47 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงณติญา  ทองเสน
2. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ศรีจันทร์ดี
3. เด็กหญิงเสาวรส  มีเนียม
 
1. นายสุรพล  ทองเหลือ
2. นายสิรวิชญ์  นกทอง
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.42 ทอง 27 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวกาญจนา  จะดอม
2. นางสาวธีรัตน์  คำพร้อม
3. นางสาวอภิญญา  ฝาชัยภูมิ
 
1. นางสาวปิยนุช  แหวนเพชร
2. นางสาวพรพิมล  ดิษฐวงษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงกชกรรวี  พุ่มนึก
2. เด็กหญิงชวินนุช  มณีโชติ
 
1. นายพรไพรสน  คนมี
2. นางสาวจุฑาธิป  เปลาเล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวทัศวรรณ  สังข์สุด
2. นางสาวนิยดา  อิสระกูล
 
1. นางขวัญหทัย  ภักษา
2. นางสาวรักชนก  อยู่ใจเย็น
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายนิธิศ  วานิกร
 
1. นางสาวแสงเดือน  บัวเจริญ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายรวม  รองขุน
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  คงสุคนธ์
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงปุณยนุช  แสนวงศ์
2. เด็กชายสิกขวิชญ์  ตั้งสกุล
3. เด็กชายอดิศร  ขันทอง
 
1. นายศรัณย์  แสงนิลาวิวัฒน์
2. นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 73.75 เงิน 33 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นายปกรณ์  กลิ่นประศรี
2. นายวสันต์  เข็มเมือง
3. นายอดิศร  ฤทธิ์ชัยพร
 
1. นายจารุวัตร  นาควิมล
2. นางสาวอัญชลี  ทองจันทร์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 52.8 เข้าร่วม 31 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กชายขจรพงศ์  บุญเทศ
2. เด็กชายพิชัย  ชุ่มจิตร
3. เด็กชายสุวัฒน์  ยืนสุข
 
1. นางสาวสุกัญญา  สีปูน
2. นายกฤษณะ  แก่งาม
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 71 เงิน 20 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวภัทรานิษฐ์  บัวหอม
2. นางสาวศศินารถ  หมอติ้น
3. นางสาวสุธิดา  ก๋งอุบล
 
1. นางสาวสนฤดี  ศรีสวัสดิ์
2. นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงวรพรรณ  แสนพรหม
2. เด็กชายเมธัส  โพธิ์ผลิ
 
1. นางสายใจ  ประเสริฐสุข
2. นายศรัณย์  แสงนิลาวิวัฒน์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 71.67 เงิน 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวยอดฉัตร  จรูญรัตน์
2. นางสาวระพีพรรณ  ดวงจันทร์โชติ
 
1. นางสายใจ  ประเสริฐสุข
2. นายศรัณย์  แสงนิลาวิวัฒน์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 13 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายสราวุฒิ  นุชนารถ
 
1. นางสาวสนฤดี  ศรีสวัสดิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 29 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายณภพ  ณ ระนอง
 
1. นางสาวสนฤดี  ศรีสวัสดิ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.65 เงิน 9 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงชตาทิพ  มิตรเกื้อกูล
2. เด็กหญิงพิมพ์อร  พลบุตร
3. เด็กหญิงวิชยา  เนตรมนต์ประภา
 
1. นางสาวสุจัยพรรณ  เข็มแก้ว
2. นางสาวทัศนีย์  ทองล่อน
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 17.5 เข้าร่วม 42 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวนศมน  สังข์เขียว
2. นางสาวปาณิศา  ปัญญาสัทโท
3. นางสาววศินี  รัตภาสกร
 
1. นางสาวคณิตา  สุขเจริญ
2. นายวีรศักดิ์  จันเสนา
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.2 ทอง 13 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงชัญญานุช  จันทร์มณี
2. เด็กหญิงนันทรัตน์  ทรัพย์เจริญ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เป็งตะพันธ์
 
1. นางสาวปิยะนุช  เขียวอร่าม
2. นายศาสตรา  พรมอารักษ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวพัชราภรณ์  พิทักษ์ชลทรัพย์
2. นางสาวอรุโณทัย  เลิศพงศ์เจริญ
3. นางสาวอาทิตยา  คล้ำบู่
 
1. นายมนัส  สิทธิโชคธรรม
2. นายณัฐพล  กลิ่นพุฒ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 62.4 ทองแดง 44 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายภควัฒน์  มณีอินทร์
2. เด็กชายวุฒิชัย  เจียวตระกูล
3. เด็กชายอรรควุฒิ  อมาตยกุล
 
1. นางสาวปิยะนุช  เขียวอร่าม
2. นางสาวจิณณ์ธิตา  สุเชื้อสิงห์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 22 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวฐิตาภา  ธงชัย
2. นายณัฐภัทร  หยองทอง
3. นางสาวติยาภรณ์  ทิมแท้
 
1. นางสาวปิยะนุช  เขียวอร่าม
2. นายวานิช  น้อยแสง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.1 ทอง 29 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  สีสุกดี
2. เด็กหญิงปณิดา  ผลเอนก
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  อมัยภักดี
 
1. นายสรายุธ  โภคะสุวรรณ
2. นางสาวปิยะพร  ไพรทอง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 72.2 เงิน 48 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. นางสาวกรัณฑา  แป้นทอง
2. นางสาวจรูญ  ละมั่งทอง
3. นางสาวสุกัญญา  รุ่งสว่าง
 
1. นายสรายุธ  โภคะสุวรรณ
2. นางสาวปิยะพร  ไพรทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 25 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุตรพลับ
2. เด็กหญิงสุพรรณวดี  ขันธ์แก้ว
 
1. นางสาวปิยะพร  ไพรทอง
2. นายสรายุธ  โภคะสุวรรณ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 25 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. นายพิสิฐ  คำสังข์
2. นายอลงกรณ์  เหมือนจันทร์
 
1. นางสาวปิยะพร  ไพรทอง
2. นายสรายุธ  โภคะสุวรรณ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 32.16 เข้าร่วม 39 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กชายนรา  ช่วงโชติ
2. เด็กชายนฤบดี  สุขพร้อม
 
1. นายชัยชาญ  แก้วชิงดวง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62.91 ทองแดง 8 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กราบทอง
2. เด็กชายพิพัฒน์  ประกอบปราณ
 
1. นางอรุณ  พราหมณ์แก้ว
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 38 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงกวิสรา  แตงเทศ
2. เด็กหญิงปณิตา  ทองมาก
3. เด็กหญิงปภาดา  สุขเอี่ยม
4. เด็กหญิงพัชราภา  ชูก้าน
5. เด็กหญิงเจนจิรา  กงฉาก
 
1. นางสมประสงค์  พิณทิพย์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.66 ทอง 8 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวจีรวรรณ  ทองกลัด
2. นางสาวณัฏฐริณีย์  แตงเกตุ
3. นางสาวน้ำฝน  พันธ์พราหมณ์
4. นางสาวสุภาสินี  เอมโอษฐ
5. นางสาวโสรยา  สังข์พุก
 
1. นางสมประสงค์  พิณทิพย์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายชนันพัฒน์  นรการ
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  คะชะนา
3. เด็กหญิงศตธิตา  กุลศิววัฒน์
4. เด็กหญิงอินทิรา  บุญเกิด
5. เด็กชายเดชปกรณ์  โพธิ์พรหม
 
1. นางกิริยา  ภูเงิน
2. นางสาวสนฤดี  ศรีสวัสดิ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.25 เงิน 25 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายกันต์ธร  ภัทรพรไพโรจน์
2. นางสาวทิพย์นรี  จกโป
3. นางสาวนีรชา  จันทร์สวี
4. นางสาวสมฤทัย  ร่วงราช
5. นางสาวแพรววดี  สุขสมบูรณ์
 
1. นางสาวสนฤดี  ศรีสวัสดิ์
2. นางกิริยา  ภูเงิน
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 74.98 เงิน 36 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวจิรายุ  บัวจุ้ย
2. นางสาวญานิศา  อ่วมเนตร์
3. นางสาวปาจรีย์  เรืองฤทธิ์
4. นายวรวุฒิ  ชยานุวัชร
5. นางสาวศุภกานต์  อบลัดดา
 
1. นางสริญญา  ขันกา
2. นายอนุพงศ์  ขันกา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.8 เงิน 19 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์สุก
 
1. นางกาญจนา  ไทรงาม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.5 ทอง 31 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวญาณิศา  มากแจ้ง
 
1. นางกาญจนา  ไทรงาม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แช่มทอง
2. เด็กชายปฏิพล  เฉลิมพันธุ์
 
1. นางสาววไลลักษณ์  พัสดร
2. นางขวัญตา  นาครักษา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายจิรพันธ์  เจิมจันทร์
2. นางสาวธัชวีณ์  แช่มทอง
 
1. นางสาววไลลักษณ์  พัสดร
2. นางนยนา  ทองแป้น
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84.2 ทอง 35 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  แสงกับ
2. เด็กหญิงพลอยศิริ  ศิริคำ
3. นางสาวมนัสชนก  หนูเทียน
4. เด็กหญิงวรรวิศา  ดอกไม้ขาว
5. เด็กหญิงวันโสภา  เนียมน้อย
6. นางสาววิมลวรรณ  ขำเพชร
7. เด็กหญิงศรสวรรค์  สบายใจ
8. นางสาวศิริณา  ช้างน้ำ
9. นางสาวสุตาภัทร  ทองมาก
10. นางสาวอังคณา  สุขมณี
 
1. นางสมประสงค์  พิณทิพย์
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 69 ทองแดง 38 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวกนกรัตน์  สัตบุษ
2. นางสาวกรรณิการ์  รูปท้วม
3. นางสาวกุสุมา  เพิ่มพูล
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  เวชสว่าง
5. เด็กหญิงชนันท์ภรณ์  ทองจีน
6. เด็กหญิงธันยพร  ทองมี
7. นางสาวพัชราพร  เหมือนจันทร์
8. นางสาวพิมพกานต์  จีโบ้ง
9. เด็กหญิงวสุนันท์  มงคลยุทธ
10. เด็กหญิงสิรินทรา  ศิลป์เมือง
11. เด็กหญิงสุทาสินี  พุฒเพชร
12. นางสาวสุพิชชา  นกเทศ
13. เด็กหญิงสุภาพร  สงกระสินธุ์
14. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เพ็งพงค์
15. นางสาวสุรินทิพย์  เพิ่มทรัพย์
 
1. นางสาวสุณีย์  พจนศิลป์
2. นางสาวอ้อยทิพย์  เย็นตั้ง
3. นายศักดิ์รพี  ศรีหาตา
4. นายชัยชาญ  แก้วชิงดวง
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 25 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายจักรภพ  ชุติสราผาสุข
2. เด็กชายธนพล  เอี่ยมทราย
 
1. นายพิสิษฐ์สรรค์  ศรีปรีชาพัฒนะ
2. นางอภิวันท์  เจี้ยมดี
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวพิชญา  พ่วงพานทอง
2. นางสาวเรณุมาศ  สุขก่ำ
 
1. นางอนันทยา  สำเภาทอง
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 17 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวนันทกาญน์  แสงกระจ่าง
 
1. นางสาวกิตติมาพร  ทัศนา
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองใหญ่
 
1. นายเพทาย  ศุภรัตน์บรรพต
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 33 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. นายสมพร  โคสินธิ์
 
1. นายวีรศักดิ์  บุญนาม
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงกันตยา  แย้มประยูรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนุชจรี  งามขำ
 
1. นางสาวกิตติมาพร  ทัศนา
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 35 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายโสภณัฐ  ศรีสะอาด
 
1. นายเพทาย  ศุภรัตน์บรรพต
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 41 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวสาวิตรี  ศรีมาก
 
1. นายเพทาย  ศุภรัตน์บรรพต
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายปกรณ์เกียรติ  สวัสดิ์ภักดี
 
1. นางจารุพรรณ์  อินจวงจิรกิตติ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายวิโรจน์  อ่วมเจริญ
 
1. นายโสภณ  แสงอยู่
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88 ทอง 16 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายรัฐธรรมนูญ  อรุณไพร
 
1. นายสำรอง  ทองมา
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายภารวี  ภู่ระหงษ์
 
1. นายโสภณ  แสงอยู่
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 37 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายกมลชัย  อิสสอาด
2. เด็กชายทติภูมิ  วงศ์จงใจหาญ
3. เด็กชายธนภูมิ  บุญช่วย
4. เด็กชายปณิธาน  พัฒน์ทวีกิจ
5. เด็กชายวัชรพันธ์  อินทรโยธา
6. เด็กชายเมธัส  ถาวรเจริญวัฒน์
 
1. นายจิรธัช  อรุณรัตน์
2. นายธวัชชัย  อรัญพันธ์
3. นางสาวภาวินี  แตงฉ่ำ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 48 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายคุณานนต์  ถาวรมงคล
2. นายจักรภัทร  แย้มทิม
3. นายภูมิเทพ  ศรีผุดผ่อง
4. นายวรุต  จำปาเงิน
5. นายสุทธิเดช  สุทธิรัตน์
6. นายเทียนธรรม  ไขหทัยบุตร
 
1. นายจิรธัช  อรุณรัตน์
2. นายธวัชชัย  อรัญพันธ์
3. นางสาวภาวินี  แตงฉ่ำ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84.02 ทอง 20 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อั๋นฉิม
2. นายกฤตภาส  บุษราคำ
3. นายจตุพร  บัวประคอง
4. นางสาวจิราพัชร  สร้อยสำอางค์
5. นางสาวชนาภา  สวนสวรรค์
6. เด็กหญิงชลดา  เสาใบ
7. เด็กหญิงญดาวรรณ  แก้วประดับ
8. นางสาวฐิติรัตน์  มั่นคง
9. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บุตรเมือง
10. เด็กหญิงณัฐกฤตา  อิ่มฉ่ำ
11. เด็กชายณัฐวัตร  พึ่งมี
12. เด็กชายณัฐวัตร  ยังละออ
13. เด็กชายธวัชชัย  คำเขียน
14. นางสาวธันย์ชนก  ชาวตวันตก
15. เด็กชายธันวา  บุญหรรษา
16. นายธีรพล  พงษ์นาค
17. เด็กชายนาถวัฒน์  ฉ่ำมะนา
18. นางสาวปทุมมาส  ร้อยแก้ว
19. เด็กชายพนธกร  เมืองสมัย
20. นางสาวมนัสมล  ชูผล
21. นายริฑิต  นาคเนียม
22. นางสาววรรณยุกต์  เนื้อนุ่ม
23. นายวรวิทย์  เดือดใจ
24. เด็กชายศักดินา  คะศรีทอง
25. นางสาวสวรรยา  ปู้กุลณี
26. เด็กชายสุรธวัธ  สังข์สี
27. นางสาวอภิญญาณ  ทรหด
28. เด็กหญิงอรุณี  คุ้มศิริ
29. เด็กหญิงอุบลวรรณา  เอี่ยมสุข
30. นางสาวเบญจลักษณ์  เทศเกิด
31. นางสาวแพรพลอย  ทองจีน
32. นายไชโย  เขียวคลี่
 
1. นายโสภณ  แสงอยู่
2. นางสาวพิศุทธิ์  เกิดรอด
3. นายอนุชิต  มีแสง
4. นายสรศักดิ์  สะสวย
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 34 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กชายภานุพงศ์  ทัพชัย
 
1. นายวิเชด  ประภา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.67 ทอง 35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นายธนพัฒน์  พิมพ์พา
 
1. นางสาวคริษฐานันท์  เถกิงกร
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 26 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงสุนิสา  เหลืองเจื้อย
 
1. นายณัฐพล  พันธ์พงษ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวพรธีรา  คำข้อง
 
1. นายณัฐพล  พันธ์พงษ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.67 ทอง 32 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายสิรวิชญ์  พงษ์ทองเมือง
 
1. นางปุณยวีร์  ปุณยภัทรากรกุล
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 29 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แย้มทิม
 
1. นางปุณยวีร์  ปุณยภัทรากรกุล
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.67 เงิน 43 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวปราณวรินทร์  ตันศิริเลิศ
 
1. นายวิเชด  ประภา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง 37 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวกาญจณวัลย์  ศิลป์เมือง
 
1. นายวิเชด  ประภา
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 31 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  คงกลั่น
2. เด็กหญิงภูมิรัตน์  เมืองเล็ก
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  นวมเขียน
4. เด็กหญิงวรรณวิษา  บุญที
5. เด็กหญิงสิโรธร  บุญมา
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ซอเสียง
7. เด็กหญิงอธิชา  วิจารย์
8. เด็กหญิงอ้อ  สีดารักษ์
 
1. นางอรัญญาณี  สมศรี
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวบุญสิตา  ฉิมนอก
2. นางสาวปานทิพย์  เจริญสุข
3. นางสาวปุ๋ย  ทองสาวดี
4. นางสาวพรนภา  เหมือนศรีพลี
5. นางสาวพิชชา  ทรัพย์มา
6. นางสาวสุพรรณิการ์  จำเริญชัย
7. นางสาวอทิตยา  นรินนอก
8. นางสาวอรวรรณ  พึ่งพงษ์
 
1. นางสุนันทา  ภูมิวัชรพล
2. นางสาววิรารัตน์  รอดยิ้ม
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวญาดา  บุญศรีสุวรรณ
 
1. นางศิริพร  คำสิงห์
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงวรนรรญ  ดาราศรี
 
1. นางสาวบังอร  นกเทียน
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.7 ทอง 28 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวอัญมณี  เลิศอาวาส
 
1. นางเกษร  ประสมศรี
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 74.33 เงิน 29 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายวัณณะ  วรรณศิลป์
 
1. นางสาวกรุณา  จันทร์งาม
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84.66 ทอง 11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวณาฏรพี  รอดจิตต์
 
1. นางศิริพร  คำสิงห์
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 74 เงิน 34 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยประภาพร  บูรเกียรติกุล
2. เด็กหญิงสายฝน  เวนะ
3. เด็กหญิงเกวรินทร์  ชูชาติ
4. เด็กหญิงเรวดี  โคสินธิ์
5. เด็กหญิงโชติมณี  แสงกล้า
 
1. นางสาวชมณศ์กาญจน์  เนตรวิจิตร
2. นายสุเทพ  ทองสีไพล
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81.2 ทอง 24 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. นายด้าแบระ  เวนะ
2. นายวิทวัส  ผิวอ่อน
3. นางสาวเนติมา  ชูชาติ
4. นางสาวเรณู  อรุณประสิทธิชัย
5. นายโนอาห์  เพ็ญเพชร
 
1. นายสุเทพ  ทองสีไพล
2. นางสาวชมณศ์กาญจน์  เนตรวิจิตร
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76.34 เงิน 43 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงกุลิสรา  มหาบุญปีติ
 
1. MissChen  Zhuizhui
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 73.34 เงิน 36 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวธันย์ชนก  จันทร์แดง
 
1. MissChen  Zhuizhui
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงฐณิดา  จ่าลองราช
2. เด็กหญิงสุพิชญา  สายะเสมาวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีขรรคฤทธิ์  เกิดกระสินธุ์
2. นายชัยวัฒน์  อังคตรีรัตน์
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายณัฐศักดิ์  ศักดิ์โกมลพิทักษ์
2. นายธราธร  หวังธรรมมั่ง
 
1. นางสาวกรุณา  จันทร์งาม
2. นางศิริพร  คำสิงห์
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  วงศาโรจน์
2. เด็กชายจีรวัฒน์  บุตรน้ำเพชร
3. นายณัฐภัทร  ยิ้มรอด
4. นายติณณ์  สุขเกษม
5. เด็กชายประวันวิทย์  เรียนรู้
6. เด็กชายวีรยุทธ  แสงนาค
7. นายศุภกิตติ์  หว่างจิตร
8. เด็กชายเปี่ยมศักดิ์  สระศรี
 
1. นางประไพ  สมพงษ์
2. ดร.พรรณี  เทพสูตร
3. นางสันติยา  เรืองเดช
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 55.4 เข้าร่วม 26 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ดีรื่น
2. เด็กหญิงจิดาภา  จันตะโก
3. เด็กหญิงนิธิพร  แก้วถาวร
4. เด็กหญิงภณิชชา  สมใจ
5. เด็กหญิงสุมิตา  คนสนุก
 
1. นางภัทรวรรณ  สกุณา
2. นางบัญญัติ  เขียวทรัพย์
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88.5 ทอง 6 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวกันยารัตน์  ยอดทอง
2. นางสาวพัชชา  ม่วงใหม
3. นางสาวสมรรัตน์  ชีระพงศ์
4. นางสาวอรทัย  มีอิ่ม
5. นางสาวอังคณา  บุญชู
 
1. นางภัทรวรรณ  สกุณา
2. นางบัญญัติ  เขียมทรัพย์
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 29 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงจิราภา  คูณพันธ์
2. เด็กหญิงฐิญาดา  ใกล้กลาง
3. เด็กหญิงสิรีธร  กาญจนพานิชย์
 
1. นายสิรวิชญ์  นกทอง
2. นางสาวจุฑาธิป  เปลาเล
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวชลธิชา  คชกาษร
2. นางสาวณัฐจีรา  เลิศรัตนาพงษ์
3. นางสาวณัฐิดา  เอกธีรธรรม
 
1. นางสาวจุฑาธิป  เปลาเล
2. นายสิรวิชญ์  นกทอง
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 72 เงิน 45 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กหญิงมนัสสิการ  ฟักเถื่อน
2. เด็กชายวรชิต  คลทอง
3. นางสาวสุพัตรา  ทัดรัด
 
1. นางสาวสงวน  วิทยาภาษิต
2. นางสาวอ้อยทิพย์  เย็นตั้ง
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 72.8 เงิน 42 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวชนม์นิภา  นุชสวัสดิ์
2. นางสาวนิชนันท์  พุ่มพวง
3. นางสาวอัญชลี  สาวะรักษ์
 
1. นางสาวสงวน  วิทยาภาษิต
2. นางสาวอ้อยทิพย์  เย็นตั้ง
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.13 เงิน 45 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายปิยะพล  พวงบุบผา
2. เด็กชายรชต  เลียบดี
 
1. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
2. นางสาวนวลหง  บุญเทียม
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 43 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายวัชรพล  เกิดเที่ยง
2. เด็กชายอนุตร  บัวสุวรรณ์
 
1. นางสาวนภัสนันท์  วงศ์ลิขิตปัญญา
2. นางสาวปณิชา  ตัณเสถียร
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 43 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวสโรชา  จินารักษ์
2. นางสาวไอรดา  ทาพิมพ์
 
1. นางสาวนวลหง  บุญเทียม
2. นางสาวนภัสนันท์  วงศ์ลิขิตปัญญา
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 42 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงฐานิดา  สำเนียง
2. เด็กชายณัฐชนนท์  ชุติกฤติกรสกุล
 
1. นายพุทธพงษ์  รัตนอำพร
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 33 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายณัฐวุฒิ  กะตะศิลา
2. นายวาทิต  บัวเทศ
 
1. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
2. นางสาวณธษา  ปภาธนะนันท์
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 47 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงการเกษ  กิ่มจิต
2. เด็กหญิงเกวลีน  บุญรอด
 
1. นางสาววีนัส  เกษวัฒนากุล
2. นางสาวไพรมณี  วงศ์กระโซ่
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 72.67 เงิน 33 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงศนิกานต์  อัจฉรารุจิ
2. เด็กหญิงสุภัชชา  จันทร
 
1. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
2. นางสาวณธษา  ปภาธนะนันท์
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 47 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ใจนรินทร์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เเดงเเตง
 
1. นายภาณุพงศ์  เยี่ยมยงวรรณ
2. นายสราวุธ  ทนยิ้ม
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 46 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายภานุวัฒน์  สอาดเอี่ยม
2. นายอรรถพล  สิทธิคง
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สำเภาทอง
2. นางสาวสิรีนาถ  เลียบวัน
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 74 เงิน 32 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายกิตติวัฒน์  เจริญรัตน์
2. นายธีรยุทธ  นิลห้อย
 
1. นายทองเฟื้อ  เทียมอุทัย
2. นายวชิรพงษ์   กัลยาณไพศาล
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 12 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายชนินธร  ศาลยาชีวิน
2. นายบุญญฤทธิ์  ปึงทมวัฒนากูล
 
1. นายศิวะรักษ์  จันทร์แดง
2. นางสาวศิริญา  เดชะคำภู
 
97 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 46 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  มีนุช
2. เด็กหญิงอภิชญา  สุขมาก
3. เด็กหญิงเจติยา  ฉัตรกรด
 
1. นางสาวสิรีนาถ  เลียบวัน
2. นางสาวณัฐกฤตา  สำเภาทอง
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 24 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายณัฐนัย  นิลผึ้ง
2. นายปกรณ์  พูลเนตร
 
1. นายทองเฟื้อ  เทียมอุทัย
2. นายวรงค์  วิโนทกะ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงปานมณี  อรมัย
2. เด็กหญิงสุพัชรินทร์  ลาดเลาดี
3. เด็กหญิงเรืองลดา  เรืองลาภ
 
1. นางวีรวรรณ  ฉลองชาติ
2. นางสยมพร  หาญราษฏร์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 71 เงิน 30 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวสุทธิดา  แสงดี
2. นางสาวสุนทราภรณ์  แสนสวัสดิ์
3. นางสาวสุมิตรา  สวามิภักดิ์
 
1. นางสยมพร   หาญราษฏร์
2. นางจรัสศรี  ตาลลักษณ์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 29 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวจันทิมา  ศรีธวัช
2. นางสาวอรทัย  บุญเปี่ยม
3. นางสาวเจนจิรา  วัจโรจน์กัญญา
 
1. นางสยมพร  หาญราษฏร์
2. นางวีรวรรณ  ฉลองชาติ
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 77 เงิน 32 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงนรารัตน์  แสงทอง
2. เด็กหญิงพิมากร  ภู่ดำริ
3. เด็กหญิงวิลาสินี  คำรัก
4. เด็กหญิงสุชาลินี  สาริศรี
5. เด็กหญิงสุทธิดา  ลานบัว
6. เด็กหญิงอัยลัดดา  กลิ่นเถื่อน
 
1. นางเสาวลักษณ์  จงเจตจำนง
2. นางศิริพร  เกิดโชติ
3. นางสาวทักษิณา  ฉิมทอง
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง 28 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. นางสาวธนพร  นิลทอง
2. นางสาวธันยาภรณ์   ดอกรัก
3. นางสาวนพมาศ  ทองรอด
4. นางสาวนฤมล  ศรีสวัสดิ์
5. นางสาวภาวิณี  ปานจุด
6. นางสาวศุภณัฏฐ์  เจริญรัตน์
 
1. นางเสาวลักษณ์  จงเจตจำนง
2. นายพิสิฐ  โพธิ์เงิน
3. นางศิริพร  เกิดโชติ
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 74 เงิน 39 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงฐาปนี  สินกอง
2. เด็กหญิงภาวรินทร์  ศรีสด
3. เด็กหญิงอาติยา  สวัสดี
 
1. นางสาววีระวัลย์  เกิดทรัพย์
2. ว่าที่ร้อยตรีประดับเพชร  ภูเงิน
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวชาณิกา  ชูจิตต์
2. นายณัฐวัตร  เชิดชู
3. นางสาวอภัสสิญา  สมอเรือง
 
1. นางรัชดาพรรณ์  วัชพัฒน์
2. นางสาววีระวัลย์  เกิดทรัพย์
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 40 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายณัชพล  มีสมบัติ
2. เด็กชายสรศักดิ์  สงคราม
3. เด็กชายสวพล  ดูมหามงคล
 
1. นายวศิน  พุดซ้อน
2. นางสาวระยอง  เมฆา
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.2 ทอง 32 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. นายกรินทร์  ธูปหอม
2. นายณัฐวุฒิ  นาคะเวช
3. นายธนพล  อินทร์จันทร์
 
1. นายวศิน  พุดซ้อน
2. นางวีรัตน์  บุศย์จันทร์
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.8 ทอง 5 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวกสิณา  ทับมนเทียน
2. นางสาวศิริวรรณ  ชาติรัมย์
3. นางสาวโสภา  เสมเถื่อน
 
1. นางสมจิตร  วาดวงศ์
2. นางวารี  สมใจ
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายขจร  รักษาราษฎร์
2. เด็กชายบุญยสิทธิ์  บรรทัดเที่ยง
3. เด็กชายสิริวัฒน์  ถมยา
 
1. นายวศิน  พุดซ้อน
2. นางสาวระยอง  เมฆา่
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.33 ทอง 41 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  เฟื่องรอด
2. นางสาวทานตะวัน  เพิ่มพูล
3. นายประยุทธ  เกิดมั่งมี
 
1. นางศิริพร  เกิดโชติ
2. นางเสาวลักษณ์  จงเจตจำนง
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ก้านจันทึก
2. เด็กหญิงณัฐมน  นวมนิ่ม
3. เด็กชายวัชรพงษ์  ช่อดอกไม้
 
1. นางจิตติมา  ทิมศรี
2. นางเสาวนุช  นุชพันธุ์
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80 ทอง 36 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. นางสาวจุฑาทิพย์  พิมพ์สุวรรณ
2. นางสาวสุภาพันธ์ุ  ปันนวล
3. นางสาวโชษิตา  ชลภาพ
 
1. นางสาววรุณ  อิ่มใจ
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 73 เงิน 34 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กชายดุสิต  ม่วงมงคล
2. เด็กหญิงพรนภา  สาริยัง
3. เด็กหญิงพาขวัญ  คงสมุทร
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ปราณีมาโพธ
2. นางสาวอัญชลี  บัวงาม
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 78 เงิน 33 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายจุมพล  ดังสท้าน
2. นางสาวปวรรณรัตน์  แพงดี
3. นายศุภกิจ  เหลืองทอง
 
1. นางรุ่งรวี  เกตสุริวงค์
2. นายภานุวัฒน์  เกตสุริวงค์
 
115 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.33 ทอง 6 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายสวพล  ดูมหามงคล
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
116 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.34 ทอง 15 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายณัฐยศ  จันทร
2. เด็กชายศุภกิตติ์  นามเทศ
3. เด็กชายสรศักดิ์  สงคราม
 
1. นางวีรัตน์  บุศย์จันทร์
2. นางสาวระยอง  เมฆา
 
117 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. นายชลสมุทร  สวัสดี
2. นายภิพัตพงษ์  แก้วนวม
3. นายศานิต  ทิมสำราญ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  เปียรักใคร่
2. นางสาวสุนันทา  ศรีจันทร์
 
118 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 17 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  กลิ่นนิรัญ
2. เด็กชายพัสกร  จันทร์คง
 
1. นางสาวประนอม  สุดดี
2. นางสาวชุติมน  ม่วงมงคล
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กชายนัตพงษ์  แก่นคำ
 
1. นางสาวประนอม  สุดดี
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.34 ทอง 8 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กชายกลวัชร  พวงลออ
 
1. นางสาวประนอม  สุดดี
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 18 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายสวพล  ดูมหามงคล
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง 8 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. นางสาววรนิษฐา  ทองกลึง
 
1. นายวินัย  เหมือนอ่วม
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 87.4 ทอง 14 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายณัฐยศ  จันทร
2. เด็กชายอนุชา   สถาพร
 
1. นางสาวกรวรรณ   ลาพิมพ์
2. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่