สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กหญิงอารียา  หลังปูเต๊ะ
 
1. นางสาวอนัญญา  ใจเฉื่อย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73 เงิน 10 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวไกวัลสิริ  ไกรวัลย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโกวิทย์  สีวัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72.7 เงิน 44 โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กหญิงดารินทร์  แพนแก้ว
 
1. นางสาวมณฑา  เจริญประโยชน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87.4 ทอง 4 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นางสาวศศิวรรณ  จันทร์มนตรี
 
1. นางสาวสุรภี  หนูเรียงสาย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 38 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กชายนภเศรษฐ์   ผลจันทร์
 
1. นางชุติมา  ปรารถนา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง 16 โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นางสาวนัทธ์หทัย  ปานทอง
 
1. นางสาวมณฑา  เจริญประโยชน์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ชุนทอง
2. เด็กชายศิรพัชร  วงศ์โกศลจิต
3. เด็กหญิงอมรา  คมกล้า
 
1. นางกรรณิการ์  ผิวลออ
2. นางเกษศิรินทร์  ตั่นเล่ง
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.42 ทอง 18 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวปรียานุช  ออสุวรรณ์
2. นางสาวมาริน  ทองเจือ
3. นางสาวอาทิตยา  โสภณ
 
1. นางฉัตรอมร  คงธนาคมธัญกิจ
2. นางสาวสุกัญญา  พลาหาญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงภูริชญา  ขันทอง
2. เด็กหญิงสุวิชญา  อำไพเทศ
 
1. นางสาวสุดใจ  กิจสำเร็จ
2. นางจุไรรัตน์  ศิริภูล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 23 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายนภทีป์  ป้อมสันเทียะ
2. นางสาวศศิธร  จันทมงคล
 
1. นางสาวสุดใจ  กิจสำเร็จ
2. นายวรรณกรัยซ์  ไกรวัลย์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายเปมกิตติ  ปุกทะเล
 
1. นางสาวสุชาดา  สวัสดี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายปฏิภัค  รติยานุวัฒน์
 
1. นางสาวศิวพร  ชาลีชาญ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 27 โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎฐา  นานอน
2. เด็กหญิงสุชาวดี  บันลือเขตต์
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  กิจฉนวน
 
1. นางกรรณิกา  เตียงทอง
2. นางสุดตา  จำรัสแนว
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 74 เงิน 32 โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  เสาศิริ
2. นางสาวภานุมาศ  รอดเทศ
3. นางสาวรินรำไพ  ไชยยนต์
 
1. นางกรรณิกา   เตียงทอง
2. นางสุดตา  จำรัสแนว
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 53.6 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กชายชินราช  สว่างวงษ์
2. เด็กหญิงศิริญา  สุเพ็ญ
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ใหญ่กล้า
 
1. นางชญาภรณ์  จันทจิรวงษ์ศรี
2. นางสาวอลิษา  งดงาม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 44 โรงเรียนเซนต์โยเซฟฯ 1. นางสาวนวภัทร  ดอกป่าน
2. นางสาววรกานต์  แก้วปานกัน
3. นางสาววิภาวี  ทรัพย์อร่าม
 
1. นางสาวสุพัตรา  เขตสมุทร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 51.33 เข้าร่วม 37 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาววรรณชยา  ทิพย์พินิจ
2. เด็กชายเอกณัฐ  ธาราสันติสุข
 
1. นายปัทม์  สินพานิช โรจนพงษ์
2. นางนิศา  มีมงคล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 59.44 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านค่าย 1. นางสาวกัญญารัตน์  พัญญะ
2. นางสาวชีวรัตน์  รอดเงิน
 
1. นายอาศิระ  วรวงษ์
2. นางภัสพร  วรรณพฤกษ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 20 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กชายสิรวิชญ์  วีระไวทยะ
 
1. นางสาวธิพาภรณ์  อ่วมสั้น
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวศรัญญา  สาธารณพร
 
1. นายอลงกรณ์  อยู่เจริญ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 4 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชกานต์  หนูทอง
2. เด็กชายปุณยวัชร์  รุจิพิรานันท์
3. เด็กหญิงพรธีรา  มณฑา
 
1. นางจำเนียร  วงศ์สุทธิ์
2. นางวนิดา  เนื่องจำนงค์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายจิรวุฒิ  เบญญากุล
2. นายณภัทร  น้ำใจเพ็ชร
3. นายศักดิพัฒน์  ประทุม
 
1. นายชูชาติ  ปัญจเวทีกุล
2. นางสาวปติญา  ศิลาแลง
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.6 ทอง 7 โรงเรียนเพรักษมาตาพิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐนาฏ  ถาวรยุทธเดช
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  ยองแสงจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐฐิรา  ดอนจุ้ย
 
1. นายภีมม์  ยศเทียม
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.4 เงิน 17 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นายธนากร  สูงทรง
2. นายภูรีพงษ์  แสนสีพล
3. นางสาวศิริรัตน์  มีใบลา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ประมวล
2. นางสาวสุดารัตน์  เขตร์สุวรรณ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 36 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. เด็กชายจักรินทร์  ปัญสวัสดิ์
2. เด็กชายธัชพงศ์  สุดคนึง
3. เด็กชายอนุชา  สิทธิโชค
 
1. นางบุสรา  วงชารี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 9 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายชาญวิทย์  ตันเต็ง
2. นางสาวมินธิชา  คุณพงอนันต์
3. นายวรัชญ์  พราหมทัศ
 
1. นางอรอนงค์  สกุลกล้า
2. นางสาวเสาวลักษณ์  โรมา
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.1 ทอง 11 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณนุช  ธนกุลบดี
2. เด็กหญิงพิชชาภา  ทองคง
3. เด็กหญิงสิตาพร  สุขสมภาพ
 
1. นางสาวพรทิพย์  สุพรรณโมก
2. นายรณชัย  ศรีสงคราม
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวกมลลักษณ์  สอาดเอี่ยม
2. นางสาววรรณพร  ศิริหล้า
3. นางสาววาสนา  ตนสาลี
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ดวงมาลัย
2. นางสาวพรรณี  สุขประเสริฐ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 20 โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญประโหลก
2. เด็กหญิงปวีณา  แรดไรรัมย์
 
1. นายปิยะ  มีนา
2. นางสาวสุพัตรา   มงคลดี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 26 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นางสาวมาลินี  ภักดีคำ
2. นางสาววรรณวลี  ทองมณี
 
1. นางพรพรรณ  โมกระหงษ์
2. นายสุพลวัฒน์  จันทร์คง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 48.28 เข้าร่วม 14 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายฤชุเดช  หวลกระจาย
2. นายวสุพล  สีดา
 
1. นายชัชวาลย์  ใหม่สวัสดิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40.86 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กชายชาคริต  นิยมสนาม
2. เด็กชายบุญรอด  คำเสียง
 
1. นายธนวรรณ  สุระธรรมนิติ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 38 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  เพลาไทยสงค์
2. เด็กหญิงพรหมพร  ลิขิต
3. เด็กหญิงวิชิตา   นิละดา
4. เด็กหญิงศิญาณี  ทารา
5. เด็กหญิงศิรินภรณ์  อินมณี
 
1. นางอรทัย    ทองปาน
2. นายปณวัตร  หาญณรงค์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.33 ทอง 26 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวกมลวรรณ  วงษ์ไพศาล
2. นางสาวจุฬาลักษณ์   ยานสุวรรณ์
3. นางสาวภัทราพร   คำเงิน
4. นางสาววนิดา  แสนสง
5. นางสาวอภิญญา  จันทร์ทอง
 
1. นางชญาภา   บุญเลิศปฐวี
2. นางอุ้มพร  ทองดี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐนรี  เหลืองสอาดกุล
3. เด็กหญิงธนันญ์กรณ์   จิตรวิโรจน์
4. เด็กหญิงภารดี  สื่อกลาง
5. เด็กหญิงรุจิดา  มีลา
 
1. นางจิราวรรณ   ปัญจเวทีกุล
2. นางกาญจนา  ฉายาลักษณ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 70.5 เงิน 40 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวกัญญาพร  สุขหร่อง
2. นางสาวกัณณิกา   แท่นทอง
3. นางสาวทอฝัน  ท้าวแปง
4. นางสาวพิชญา  ธรรมจิต
5. นางสาวสุรีพร  รังด่านจาก
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  เจียมอนุกูลกิจ
2. นางรวิกานต์  ชอุ่มศรี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.66 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กชายกิตติพิชญ์   เงินบุคคล
2. เด็กชายปิยชน   ขัตติโย
3. เด็กชายภาณุวงศ์   ดีหอมศิล
4. เด็กชายเจสซี่   เครเมอร์
5. เด็กชายเตชัส  ตันติยานนท์
 
1. นางมลรัตน์   แสงกระจ่าง
2. นางสาวปนัดดา   ไชยะมะณี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.32 ทอง 7 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายกฤติน   ศิริมหา
2. นายณัฐชนน   เกียรติขจรพันธุ์
3. นายธนภูมิ   ยอแซฟ
4. นายวรเมธ   เซี่ยงม้า
5. นางสาวสุจินันท์   บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวเพ็ญรัตน์   เกษมจิตต์
2. นายอรรถพล   วงศ์บุปผา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.5 ทอง 20 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นายกฤตนัย  เพ็งโต
2. นางสาวจงรักษ์  ศรีบุญเรือง
3. นางสาวจันทิมา  แก่นนาคำ
4. นางสาวจุฑาทิพย์  บุญมา
5. นางสาวณัฐกาญจน์  ผลาเลิศ
6. นางสาวธนพร  ชมพูน
7. นายธนวัฒน์  จันทะเพ็ชร
8. นางสาวธีมาพร  ใจปรีดา
9. นางสาวนุชวรา  แตงจุ้ย
10. นางสาวบริมาส  ปลื้มจิตต์
11. นางสาวประภาพรรณ  แรกตั้ง
12. นางสาวพรนภา  พวงใหม่
13. นางสาวมาริษา  ญาตินิยม
14. นางสาวรัตนา  สุทธิดา
15. นางสาววิมลสิริ  เมธาวี
16. นางสาวศิริพร  มาลัยรัตน์
17. นางสาวศุภรัตน์  พวงพยอม
18. นางสาวอภิชญา  เพิ่มพูล
 
1. นางสาวธารทิพย์  อุปะไชย
2. นางศิรประภา  เรืองเศรษฐี
3. นายสมยศ  เทียมเพื่อน
4. นางลำไย   รัสมี
5. นางสาวพัชราภรณ์  เอี่ยมละออง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นายกานต์ชัย  ศิลาคุปต์
2. นายจักรวรรดิ  บุบผาสุก
3. นายจิลลา  อากาจิ
4. นายชิษณุพงศ์  อุดหนุน
5. นายณัฐวุฒิ  ดวงภมร
6. นายดุลยวัต  วงศ์เพียร
7. นายนันทวัฒน์  จันทร์สิงขรณ์
8. นายนิธิศ  ติยะสันต์
9. นายปฏิพล  ยุระมาตย์
10. นายปฏิวัติ  ประลำภู
11. นายปวีณ์รุจ  ทองโสม
12. นายปัณณธร  ปัญญาเดช
13. นายพุฒินันท์  อันทะสี
14. นายมนต์ธิวา  หงษ์ฉิมา
15. นายรชต  ศิริรักษ์
16. นายสหภาพ  จันทร์ศรี
17. นายเกียรติธิราช  สงวนดี
18. นายเดชดนัย  คำภิระแปง
19. นายเสฏฐวุฒิ  จุฬาทิพย์
 
1. นางสาวธารทิพย์  อุปะไชย
2. นางศิรประภา  เรืองเศรษฐี
3. นายสมยศ  เทียมเพื่อน
4. นายจักรี  ถิ่นพุดซา
5. นายอภิสิทธิ์  อภิญ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 13 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศธร   คำมีสว่าง
 
1. นางสุพิชฌาย์  สวัสดิราษฎร์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.5 ทอง 13 โรงเรียนบ้านค่าย 1. นางสาวศิริลักษณ์   โพธิ์ใหญ่
 
1. นางสาวณัฐวดี  หุมสิน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.66 เงิน 6 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงปุณยนุช  ผลเกิด
2. เด็กชายศุภณัฐ  จันทน์ขาว
 
1. นางสาวกิตต์นิษฐ์ทิชา   สาครพานิช
2. นางสาวเพ็ญรัตน์  เกษมจิตต์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 34 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายกานต์นิธิ   พุทธประวัติ
2. นางสาววรินทร   สามิภักดิ์
 
1. นางอรุณวดี  ทิพนาค
2. นางทรรศมน   อาจคงหาญ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  แก้วรัศมี
2. นางสาวกิตติมา  พุ่มโพธิ์ทอง
3. นางสาวกุลนิษฐ์  บุญตา
4. นางสาวนิลาวัลณ์  ก้งทอง
5. นางสาวปนัดดา  กาญจนเกตุ
6. นางสาวประภัสสร  อ่องจรูญ
7. นางสาวมณฑิรา  เสียงประเสริฐ
8. นางสาววรกานต์  สุขสำราญ
9. นางสาวศิรินภา  เจียมวรากุล
10. นางสาวสุชาวดี  ชัยชมภู
 
1. นางศิรประภา  เรืองเศรษฐี
2. นางเบญจวรรณ  มาสมภพ
3. นายปิยพัทธ์   บุญประกอบ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 72.33 เงิน 27 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตรินทร์  ด้วงเงิน
2. เด็กหญิงจิรชยา  กอเซ็ม
3. เด็กหญิงจิราพร   เคนประจง
4. เด็กหญิงชุลีพร  อิ่มภู
5. เด็กหญิงณภัสสฬาภา  คำบริบูรณ์
6. เด็กหญิงณัฐรัตน์  สุขสมัย
7. เด็กหญิงนันทวัน  สุวรรณรัตน์
8. เด็กชายปรีชา  อินทร์ประจง
9. เด็กชายภาคภูมิ  ปนธะรังษี
10. เด็กหญิงวารุณี  บุญพิมพ์
11. เด็กหญิงศยามล  จันทร์สนิท
12. เด็กหญิงอริสรา  ขวัญยืน
13. เด็กหญิงอุมาพร  โชติกวิล
14. เด็กหญิงเกวลิน  คงวงศ์ญาติ
15. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญชัยยง
 
1. นางสาวฐิณิชดา  ช่างบุ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. นางสาวสุภาวดี  เพ็งประพัฒน์
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ท้าวชัย
 
1. นายประทวน  บุญเลิศ
2. นางสาวเนาวรัตน์  เข้มคำ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 12 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  เกษตรรัตนชัย
2. นายภัทรธร  นูญศิริ
 
1. นางเสาวภา  เม่นแดง
2. นางสาวกชพรรณ   อ่อนระทวย
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 69 ทองแดง 17 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กหญิงสิริกร   ฤกษ์เรืองฤทธิ์
 
1. นายวิสันต์  หมูสีโทน
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 70 เงิน 35 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวสุดารัตน์  สุวรรณพุ่ม
 
1. นายวิสันต์  หมูสีโทน
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนอัญสัมชัญระยอง 1. เด็กชายภูดินันท์  ประสิทธิ์ลาภสกุล
 
1. นางดวงเดือน  พัฒนภูทอง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวปัณฑิตา   มีบุญสบาย
 
1. นายเอกพงศ์  ธนะศรี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ทองบุ
 
1. นางประฌมพร  สิทธิมังค์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง 18 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวจินต์  โด่งดัง
 
1. นายจักรี  ถิ่นพุดซา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 17 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  นาไพรวรรณ
 
1. นายวิสันต์  หมูสีโทน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 17 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นางสาวนภัสสร  ช่างตบแต่ง
 
1. นางสุมนา  สุภาพ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 38 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 1. เด็กหญิงกาญจนา  คมคาย
2. เด็กหญิงชลธิชา  ขวัญพงษ์ดี
 
1. นางสิริพร  ศึกษากิจ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 16 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิทธิเจริญยศ
 
1. นายวิสันต์  หมูสีโทน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นางสาวอนัญพร  พงษ์ศาสตร์
 
1. นางสุมนา  สุภาพ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. เด็กชายบุญประเสริฐ   แซ่ตั๊น
2. เด็กชายภานุวัฒน์   จันทร์หอม
3. เด็กชายอรรถนิตย์    รัตนติสร้อย
 
1. นายกำธร  ดิษธรรม
2. นางสาวสุวรรณา  แซ่อึ๊ง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 21 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นายจิรวัฒน์  วิพัฒน์ธรรมคุณ
2. นางสาวทิวาภรณ์  มาตขาว
3. นายวทัญญู  หวานล้ำ
 
1. นายวิสันต์  หมูสีโทน
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  เนียมจันทร์
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 30 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายภาณุพงศ์  แสนวงศ์ใน
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง 9 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  บุตรรักษา
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90.5 ทอง 14 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายทินพงษ์  นามสนิท
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 23 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรนัน  ประสมกิจ
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง 9 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวณัฐนรี  จงจุดเทียน
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 20 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายภูมินทร์  สงคราม
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 85.5 ทอง 16 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายพีระเดช  ละมัย
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 77 เงิน 20 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวสาวิตรี  เวหนะรัตน์
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 24 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สายสุวรรณ
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิประภา  กิจสำเร็จ
 
1. นางสาวนุชสรา  โพธิ์พิทักษ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. นางสาวสุพรรณณี  แก้วเกษ
 
1. นายณัฐพล  โหมดบำรุง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กหญิงอัจจนา  อย่างดี
 
1. นางสาวรัชนก  พูลพิพัฒน์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88.66 ทอง 7 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวชุติมณฑน์  สระนาค
 
1. นางสาวนุชสรา  โพธิ์พิทักษ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 31 โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กชายคณาธิป  พรมอ่อน
 
1. นายกรพัฒน์  เรียนเวช
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 76 เงิน 18 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 1. นายภาสกร  พันธุ์เอี่ยม
 
1. นายวรรณกร  เทียบคุณ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาวี  บุญภา
 
1. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82.46 ทอง 15 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  บำรุงสุนทร
2. เด็กหญิงจิรายุ  รัตนวิจิตร
3. เด็กชายชนินทร  ภาษาน่าน
4. นางสาวธนัญชนก  หนองบัวบน
5. เด็กหญิงธนิดา  จันทโชติ
6. เด็กหญิงธัญจิรา  พันธ์แบ่งมี
7. เด็กชายธีรภัทร  ไกรสถิตย์
8. เด็กชายธูปทอง  วรเวช
9. เด็กชายนพดล  เกตุวารินทร์
10. เด็กหญิงนริศรา  วงษ์สูง
11. เด็กหญิงพรเจริญ  อิสระ
12. เด็กชายรัตนกุลภูมิ  แซ่ตั้น
13. นางสาวสโรชินี  จันทร์เจริญ
14. เด็กหญิงอภิริญา  บัณฑิตพิทักษ์
15. นางสาวเยาว์ลักษณ์  เกษมพิณ
 
1. นางศศิธร  กองกาญจน์
2. นายวิรพันธ์  เผ่ากัณ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 83.2 ทอง 16 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวจุฑารัตน์  บุญยนต์
2. เด็กชายณัฐพล   เสรีวงศ์ ณ อยุธยา
3. นายทินพงษ์  นามสนิท
4. นายธนิสร  วิลัยแลง
5. นางสาวนนทิยา  เดชคุ้ม
6. นายพีระเดช  ละมัย
7. เด็กชายภูมินทร์  สงคราม
8. นายรัชพนธ์  เบิกบาน
9. นางสาวศริมน  ประสมกิจ
10. เด็กชายอนุรักษ์  อมรรัมย์
11. นายอานุภาพ  บุญบรรจง
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
2. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ
3. นางสาวนุชสรา  โพธิ์พิทักษ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายกันตพงศ์  กลางโนนงิ้ว
2. เด็กชายณัฐภวัฒน์  คงแดง
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  สมเสาร์
4. เด็กหญิงวิภาวี  บุญภา
5. เด็กชายสหทัศน์  นานาติรัตน์
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
2. นายไชยยศ  ธรรมสุนทร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอัญสัมชัญระยอง 1. เด็กชายชญานนท์  พิณทอง
2. เด็กชายธนัช  เนตรสุวรรณ
3. นางสาวบุณยานุช  ศศิธนานันท์
4. นายศิวกร  ผุยมูลตรี
5. นายเนติธร  ภิญวัย
 
1. นายกฤช  ศิลปชัย
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85.82 ทอง 15 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นายกตัญญู  พึ่งเมือง
2. นายกฤษณล  เซี่ยงป๋อง
3. นางสาวจรียา  มีเอนก
4. นางสาวชนากาญจน์  คชรินทร์
5. นายชยทัต  ปิดสา
6. นายชยธร  คุ้มหอม
7. นายชัยธวัช  สุทธิกุล
8. นายชิตวัน  บุญรอด
9. เด็กชายชินโชติ  เภตราสุวรรณ
10. นางสาวฐิตาภัทร์  พงษ์พิพัฒน์
11. เด็กชายณภัทร  เสตะพงษ์สัตย์
12. นางสาวดรุณพร  พงษ์ประเสริฐ
13. นายติณณภพ  พวงลำ
14. นางสาวธนภรณ์  สนธิพงษ์
15. นายนพเดช  คิดเฟื่องฟู
16. นางสาวนิชาภา  จันทิพงษ์
17. นางสาวพจธนฤน  บุญรักษา
18. เด็กชายภรรษวรรษ  มูลมาตร
19. เด็กชายรังสิมันต์  วงศ์เจริญ
20. นายวรากร  จันทร์บัว
21. เด็กหญิงวริศรา  กลิ่นหอม
22. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สมสา
23. นางสาวศรัญญา  วาทิน
24. นายศุภชัย  ชุมมานนท์
25. นายศุภชัย  มะวาน
26. เด็กชายศุภชีพ   บุญงอก
27. นายสรวีีย์  แสวงธรรม
28. เด็กชายสหัสวรรษ  แสงสังข์
29. นายสายลับ  บุราณรัตน์
30. เด็กหญิงสิริยากร  เพิ่มชาติ
31. นางสาวสุนิสา  สุขสงวนศิลป์
32. นางสาวอัญนิญารัตน์  ไชยขันธ์
33. นางสาวอินทุอร  วงศ์จอม
34. นายเกษม  คเณสุข
35. นายเจษฎา  ขันทอง
36. เด็กหญิงเพชรลดา  เกี้ยวมาศ
37. เด็กหญิงเมธาพร  พงษ์พันธุ์
38. นายเอกรัฐ  แวววันจิตร
 
1. นายเมธรัตน์  วาจาลชน
2. นายธีรภัทร  ไชยพร
3. นางศศิธร  กองกาญจน์
4. นางนัยนา  บุญเจริญ
5. นางช่อผกา  แสงกระจ่าง
6. นางสาวยุพิน  คำชื่น
7. นางสาวศราภรณ์  พิทักษ์รัตน์
8. นายวิรพันธ์  เผ่ากัณ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81.75 ทอง 10 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มั่นมาก
2. นางสาวกาญจนา  อินทร์กับจันทร์
3. เด็กหญิงจิตรกัญญา  ชัยยะ
4. เด็กชายจีระศักดิ์  คชกูล
5. เด็กหญิงฉันทนา  ม่วงมั่งคั่ง
6. เด็กชายฉันท์ทัต  วงศ์ไชย
7. นายชนะชัย  คุณศักดิ์
8. เด็กหญิงชรีรัตน์  ชันณะสา
9. เด็กหญิงชุตินันท์  วรวงษ์
10. นายณัฐพล  อาจหาญ
11. นางสาวดวงใจ  ไชยพรม
12. เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์  ศรีสว่าง
13. เด็กชายธนชิต  ทองดี
14. เด็กหญิงธนวรรณ  สุขุม
15. นางสาวธนัชพร  ยิ่งกว่าชาติ
16. นายธนัตถ์  แก้วเนตร
17. เด็กชายธนากร  บรรจงนอก
18. เด็กชายธิติ  เนา
19. เด็กชายนวมินทร์  เขตสมุทร
20. นางสาวนันทิตา  ประสาทสูง
21. เด็กหญิงนิภาพร  ผสมการ
22. นางสาวปภาวรินทร์  สิทธิการ
23. นางสาวปาณิสรา  นิธ์เมธาวี
24. เด็กชายปิยะภัทร  มณีอมร
25. นางสาวพิมพ์ญาภา  ไชยวุฒิวงษ์
26. นายฤทธิเกียรติ  รุ่งเรือง
27. นางสาววรรณกานต์  เหมือนขาว
28. เด็กหญิงวันวิสา  คีรีทวีป
29. เด็กหญิงศิรปภา  นิลเสถียร
30. นายสมศักดิ์  บุญเสริม
31. นางสาวสาวิตรี  เหมือนขาว
32. นายสิทธา  เครือกลาง
33. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กล่อมปัญญา
34. นางสาวสุภาวดี  คำหรรษา
35. นางสาวสุมินตรา  พุฒพงษ์
36. นางสาวสุวรา  สายสุนทร
37. เด็กหญิงอริสรา  สมนึก
38. นางสาวอาทิมา  เวกชาลิกานน
39. นางสาวเจนจิรา  วิจิตขจี
40. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ซอเฮง
 
1. นายนพดล  กิมกัว
2. นายมงคล  สารเจริญ
3. นายณัฐพล  โหมดบำรุง
4. นายเอกพันธ์  แวงวรรณ
5. นางสาวจิณณ์ฎาภัสส์  สรรคพงษ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทร์เชียงศรี
 
1. นายนพดล  กิมกัว
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง 16 โรงเรียนกวงฮั้ว 1. นายยุทธภูมิ  ประกอบธัญ
 
1. นางสาวปลื้มจิตต์  แสงดี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 26 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปานานนท์
 
1. นายธงไท  จันเต
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง 13 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวเบญจวีร์  พืชพันธุ์
 
1. นายธงไท  จันเต
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 22 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. เด็กชายอรรถนนท์  ผายพิมาย
 
1. นายนพดล  กิมกัว
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 23 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายภาสกร  วงศ์เศรษฐภูษิต
 
1. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 42 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. นางสาวเจนจิรา  โยเหลา
 
1. นายปฤษฎี   น้อยนิล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 20 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวพรณภัช  สายพานทอง
 
1. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กชายชลนิภัทร  จตุพรโภคา
 
1. นายชัยวัฒน์  หวานจิตร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.67 ทอง 28 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นายวรุฒ  วงษ์ไพศาล
 
1. นายธงไท  จันเต
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 15 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปานานนท์
 
1. นายธงไท  จันเต
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.67 ทอง 11 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวภิรมย์พร  เจียมเงิน
 
1. นายธงไท  จันเต
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 20 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทร์เชียงศรี
 
1. นายนพดล  กิมกัว
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 36 โรงเรียนกวงฮั้ว 1. นายยุทธภูมิ  ประกอบธัญ
 
1. นางสาวปลื้มจิตต์  แสงดี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 13 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาวี  บุญภา
 
1. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.67 ทอง 18 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวพรณภัช  สายพานทอง
 
1. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 78 เงิน 16 โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นายกฤษดา  จงเทพ
2. นายจิรายุทธ  แตงเทศ
3. นายชยพล  รัตนวโรภาส
4. นายชวลิต  นวนอึ่ง
5. นายชิษณุพงศ์  วิริยะสมบัติ
6. นางสาวถนอมณัฐ  ไชยชนะ
7. นายทวีชัย  องอาจ
8. นางสาวทิพย์สุดา  โนนทิง
9. นายธนพล  ตันสงวน
10. นางสาวธัญกร  จังอินทร์
11. นางสาวนันทนี  ขิมทอง
12. นางสาวนิภาภรณ์  สดมุ้ย
13. นายนุติพงศ์  สีหาราช
14. นางสาวปิยนุช  อนุวาลย์
15. นางสาวพรทิวา  มีสมโสตร
16. นางสาวพราวนภา  พรหมรักษา
17. นางสาวพลอยไพลิน  บำรุงพงษ์
18. นางสาวพัชรมณฑ์  พิมพาพร
19. นางสาวพัชรี  ศิริโท
20. นางสาวพัฒนวดี  ชนะกุล
21. นายมงคลนิมิต  แก้วยัง
22. นายระพีพัฒน์  สุวัฒน์ธนากร
23. นางสาววรดา  กุลโฮง
24. นางสาววราลี  วรรณอุดม
25. นางสาววาสนา  พลขุนทด
26. นางสาววิยนีย์  ขันสงฆ์
27. นายวุฒิชัย  เหลาเลิศ
28. นายศรัณย์  ทองคลอด
29. นางสาวศศิมา  คำแหงพล
30. นายศิริพงษ์  ตีระเจริญ
31. นายศุภกานต์  จำปาทอง
32. นายสิทธิชัย  ต่วนสูงเนิน
33. นายสิทธิพันธ์  สง่างาม
34. นายสุดสาคร  พิมดี
35. นางสาวสุทธิดา  อาศัยนา
36. นางสาวอภิชญา  สุนันท์
37. นางสาวอารยา  บุญฉาย
38. นางสาวอารีรัตน์  สีโถ
39. นางสาวเกวลิน  งามระเบียบ
40. นางสาวแพรวไพลิน  บำรุงพงษ์
 
1. นางนงนภัส  ไชยชนะ
2. นางรชยา  แพงศรี
3. นางสาวนฤมล  โอดเสมอ
4. นางสาวนฤมล  ณรงค์วิชัย
5. นางรชยา  แพงศรี
6. นางสาวนฤมล  รอดเสมอ
7. นางสาวนฤมล  ณรงค์วิชัย
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงณัชชารีย์   ดำรงพิพัฒน์ผล
2. เด็กชายณัฐกร   หมายแม่น
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์   ประทีปชัชวาล
4. เด็กหญิงณิชารีย์   บุญยัง
5. เด็กหญิงปริชมน   รกไพร
6. เด็กชายลัทธพล   สำรวย
7. เด็กชายวราเทพ   ละครศรี
8. เด็กชายศรันยู  วงศ์จันลา
9. เด็กหญิงสาวิกา    เกิดมณี
10. เด็กชายเจษฎา   ลักษณะศรี
 
1. นางช่อผกา  แสงกระจ่าง
2. นางสาวศราภรณ์  พิทักษ์รัตน์
3. นางนัยนา  บุญเจริญ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายจิตริน   วันมีชัย
2. นายจิรภัทร   หงษ์กลาย
3. นายทศพล   เหลี่ยมคีรี
4. นายทัตตเดช   ป้อมสูง
5. นางสาวนันทิยา   แนวตัน
6. นางสาวมุขครินทร์   อารีบี
7. นางสาวรุ่งศิรา   พิสนาท
8. นายวรธน   เมตตา
9. นางสาวศรสวรรค์   นิลบรรจง
10. นางสาวเมธาวี   แก้วสะอาด
 
1. นางสาวชัญญารักษ์  นาคปั้น
2. นางสาวมลฤดี  สวนดี
3. นางสาวเบญจมาศ   วงษ์พิทักษ์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพย์พญา   สุวรรณวงศ์
2. เด็กหญิงธนัญชนก   บุตรศรี
3. เด็กหญิงนฤมน   หนูแก้ว
4. เด็กหญิงปัณฑิตา   ศรีทอง
5. เด็กหญิงพิชญ์สินี   สะทิ
6. เด็กหญิงวรินทิรา   ทองปรุง
7. เด็กหญิงศศิกานต์   จันทร์อารักษ์
8. เด็กหญิงอสมาภรณ์   สุจริต
 
1. นางสาวชัญญารักษ์  นาคปั้น
2. นางสาวมลฤดี  สวนดี
3. นางสาวเบญจมาศ   วงษ์พิทักษ์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 39 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวนงนภัส   อินต๊ะสาร
2. นางสาวพิมพ์ใจ   ถนอมกล่อม
3. เด็กหญิงลักษิกา   คำพันธ์
4. นางสาวศมิตานัน   ลิ้มสกุลทิพย์
5. นางสาวศิริลักษณ์   สุดเฉลียว
6. นางสาวสมปรารถนา    เปลี่ยนสี
7. นางสาวเยาวลักษณ์   สลีอ่อน
 
1. นางสุมารินทร์  ยามสุข
2. นางสาวลดาวรรณ  ศรีศักดิ์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 17 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา   หนองนงค์
2. เด็กหญิงกิตติพร   พึ่งขุนทด
3. เด็กหญิงธนภรณ์   เอี่ยมเมือง
4. เด็กหญิงนริสา   พินิจมนตรี
5. เด็กหญิงพิชญา   ยอดยาดี
6. เด็กหญิงรุ่งนภา   เชิดชู
7. เด็กหญิงศิโรรัตน์   เทพยสิน
8. เด็กหญิงอรพรรณ   ชะโน
 
1. นางสาวเนติมา  เที่ยงตรง
2. นายกำธร  ดิษธรรม
3. นางสาวอัจฉราพรรณ  ป้องทองคำ
4. นายธีระยุทธ  แสงสุริยจันทร
5. นางสาวสุวิชา  กุฎีศรี
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. นางสาวจุฑามาศ   ชลมาศ
2. นายตรีเทพ   หุตะเศรณี
3. นางสาวธัญญารัตน์   วงศ์นาชาติ
4. นางสาวปาณิสรา   ณะรังษี
5. นางสาวพรรณิภา   หอมเย็น
6. นายพัชรพงศ์   เกี้ยวมาศ
7. นายภวนันทชัย   นวนศรี
8. นายภานุวัฒน์   วังบง
9. นางสาวรัมภ์รดา    สุขนิกร
10. นายศกรินทร์  พุทธพงศ์
11. นายศิวกร   ท่วมพุดซา
12. นายศุภศร   ทรงงาม
13. นางสาวหว่าน  กันตรัตนากุล
14. นางสาวอรอุษา   พูลศิริคช
15. นางสาวเบญจลักษณ์   ทิศา
16. นายเพชรฤทธิ์   วิชัยกำจร
 
1. นายสมศักดิ์  ทองปาน
2. นายวิชัย   ยิ่งประเสริฐ
3. นายกวี  รอนกระโทก
4. นางอรทัย  ทองปาน
5. นางสุทิน  เวทวงษ์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 1. เด็กชายธนพนธ์   ดีศรี
2. นายพีชยา   ชูจรัส
3. นายวันวิเศษ   แดงโชติ
4. เด็กชายสหภาพ   ดวงปินตา
5. นายอานันท์   นันทวิสิษฐ์
 
1. นางสาวพิชาวีร์  นามวงษา
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 77 เงิน 9 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นายปกรรัตน์  สุทธิสาคร
2. นายรัฐนนท์  ทิพย์โม
 
1. นายพรเทพ  เพิ่มสมบัติ
2. นางสาวสุพิศตรา  วิไลย์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนสองภาษาระยอง 1. เด็กชายเจมมี่   เดวิด ชาโค้
 
1. นายณฐภณ  สุขสงวน
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 72 เงิน 23 โรงเรียนเซนต์โยเซฟฯ 1. นางสาวพลอยนภัทฒ์    เล้ากอบกุล
 
1. นางสาวนภาพร   สุขสว่าง
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 97.5 ทอง 8 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงปทิตตา   พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
1. นางดารณี   แสงอ่อน
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวณิชาภัทร   ปาณัฐโยธิน
 
1. นายกังวาฬ   ยมจินดา
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงศุจินธร   เที่ยงสุนทร
 
1. นางนงลักษณ์   โชคนิมิตร
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นางสาวซาบริน่า   เวลดูเซน
 
1. นางสาวจินตนา   จิรเสาวภาคย์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88.33 ทอง 8 โรงเรียนสองภาษาระยอง 1. เด็กหญิง นันท์นภัส   เขมะนุเชษฐ์
 
1. นายณฐภณ  สุขสงวน
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายชัชพงศ์   บุญศิลป์
 
1. นายนาวี   เวทวงศ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 21 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กชายธนบดี   ธาดาพรพิทักษ์
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์   มาบุญ
3. เด็กชายนันทิพัฒน์   ชูวงษ์
4. เด็กหญิงลลิตา   วงศ์ภิญโญยศ
5. เด็กหญิงอสมาภรณ์   เฮ็งเจริญสิงห์
 
1. นางอรอุมา   รัตนวิจิตร
2. นางกาญจนา   ประสิทธิแพทย์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.8 ทอง 11 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาว พิชามญชุ์  จิระดารากุล
2. นางสาว วรัญชนา   สงค์ประชา
3. นางสาวจิรชยา   ขันทอง
4. นายบารมี   ธัญญะภู
5. นายอุกฤษฎ์   กิตติภักดี
 
1. นางกฤษฎาพร   สุวรรณประสิทธิ์
2. นางสาวสมนาถ   ยอดมณี
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 79 เงิน 9 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวศศิภา   พลภักตร์
 
1. นางสาวศรัณยา  ฤทธิเลิศ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    ศรีสังข์
 
1. นายศรายุทธ   กวงแหวน
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 93.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวนันธิกานต์   ปัตพี
 
1. นางสาวจันทา   จำปีกลาง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 78.99 เงิน 11 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงแพรวา   ทรงสถาพรเจริญ
 
1. นางอาทยา   ธนชัยศักดิ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.15 เงิน 13 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวณัฐจุฑา    สุวรรณรัตน์
 
1. นางอาทยา   ธนชัยศักดิ์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 11 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชชาภา   จันทร์สม
2. เด็กหญิงลภัสธากาณต์   พงษ์กระสินธุ์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา   พรมมา
2. Mr.Dennis   Boltron Escala
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายพีระพล   ชาตะรักษ์
2. นายภัทร   ชัชวาลพาณิชย์
 
1. นางสุเนตรา   ศรีสุข
2. นางชัญญานุช   บุญยะพุกกะนะ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 78.5 เงิน 10 โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงทิพรัตน์  ปราชเปรื่อง
3. เด็กชายธนวดล  เมฆสูงเนิน
4. เด็กชายปรีชา  ทวีพจน์
5. เด็กชายรัฐชวุธ  สร้อยศิริ
6. เด็กชายวรพงษ์  สุระเสน
7. เด็กชายสุริเยศร์  แสงสว่าง
8. เด็กหญิงอัญชลิกา  ศรีมูล
 
1. นายวิทยา  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวพนอจิต  จั่นทอง
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 78.4 เงิน 15 โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นางสาวกมลักษณ์  กลิ่นขจร
2. นางสาวขนิษฐา  มาลาล้ำ
3. นายณัฐวัตร  คำวงศ์
4. นางสาวปภาวรินท์  อุดมสิน
5. นายภิฆเนตร์  ชัยประคองชีพ
6. นางสาววรกานต์  สันทัด
7. นางสาวสมิทธิตา  บุผาทอง
8. นางสาวสิริยา  โสภา
9. นายสุพิบูรณ์  รักแจ้ง
10. นางสาวอรณีย์  สีขาว
 
1. นางโชติกา  ครอสส์
2. นางสุกฤตาพร  วัดวัง
3. นางสาวนภัสณัฐ  กุตะวัน
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 77 เงิน 18 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. นางสาวกัณฐมณี  วารี
2. นางสาวชลธิชา  เทพมะณี
3. นายณัฐกมล  ตาชูชาติ
4. นายภาณุเดช  แปงคำ
5. นางสาวเจนจิรา  บุญธรรม
 
1. นางอัจฉญา  จูเจริญ
2. นางสาวศศิวิมล  ศศิวรกุล
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กชายภาณุพงษ์  อาจหาญ
2. เด็กหญิงศิริกัลยา  รัตน์วิทยากรณ์
3. เด็กหญิงสาธิตา  เถรกุล
 
1. นางเสาวรส  ภารกิจ
2. นางสาวนวมน  เจริญขำ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวชนาธินาถ  ทวีวงษ์
2. นางสาวธัญพิชชา  ยอดบุญ
3. นางสาวสุธาทิพย์  สุขเสวี
 
1. นางลัคนา  ปัญญาฤทธิ์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 70 เงิน 46 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงจิราพร  ชอบธรรม
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จึงเจริญ
3. เด็กหญิงวริศรา  ใจดี
 
1. นางบุณยรัตน์  วันชุ่ม
2. นางวิยะดา  วิทยาธรรมพร
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 75.4 เงิน 33 โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ขันสงฆ์
2. นางสาวธัญจิรา  หมื่นไชยวงค์
3. นางสาวสโรศิณี  นวลจันทร์
 
1. นางสาวสุกัญญา  บัวเขียว
2. นายพิทักษ์พงษ์  ผาผล
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75.25 เงิน 23 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กชายกิตติ   พิสมัย
2. เด็กชายทยากร   ชวาลวงศ์
 
1. นางสาวศิรประภา   โคกโพธิ์
2. นายนที   ทวีโรจน์สุพล
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 35 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กชายภูดิส   พรหมรักษา
2. เด็กชายวีรชิทธิ์   พนาสิทธ์
 
1. นางสาวเกศวิมล   พลโสดา
2. นางอำพัน   สัจกุลชัยเลิศ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 36 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นายพานุศิลป์   สินทร
2. นางสาวสุวัชรี   ขำมี
 
1. นางสาวเกศวิมล  พลโสดา
2. นางสาวนงลักษณ์  เนียมคำ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กหญิงชนากานต์  สุขบรรเทิง
2. เด็กชายธรรพ์ธณรัฐ  สายจันทร์
 
1. นายอดุล  บุญเจริญ
2. นายสุชาติ  อัมฤทธิ์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นายณัฐพร   ประดิษฐ์
2. นายพิเชษฐ์พงศ์  ทองจะโป๊ะ
 
1. นางนันท์ดาวินทร์   หาญมนตรี
2. นางพัชรินทร์   สวนใต้
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 35 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   จินดา
2. เด็กหญิงอภัชชา   ธิน้อมธรรม
 
1. นางสาวกาญจนา   เกตุรามฤทธิ์
2. นางปุณญนุช   ศรีโสภา
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษณะ   พ่วงฟัก
2. เด็กชายชณายุทธ   ไชยะโอชะ
 
1. นายแมนสรวง   เมนะเนตร
2. นางสาวจิรัตติกาญจน์   สุรีวรานนท์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กชายกฤชปกรณ์   ภิริยะแสง
2. เด็กหญิงเนติยา   ไตรราช
 
1. นางอำพร   โพธิ์ขาว
2. นายนที   ทวีโรจนสุพล
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 34 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. นายทศพล   ชัยจิตต์
2. นางสาวศิรดา   ขจรกลิ่นมาลา
 
1. นางปุณญนุช   ศรีโสภา
2. นางสาวกาญจนา  เกตุรามฤทธิ์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวกาญจนา   เรือนผาม
2. นายจิติวัฒนา  รอบรู้
 
1. นางอำพร   โพธิ์ขาว
2. นางสาวศิรประภา  โคกโพธิ์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายภานุกร   สุนทรเวชพงษ์
2. นายสิริวัชร   บุญเขตร
 
1. นางอัจฉรา  รัตนวงษ์
2. นายชนารัตน์  คำอ่อน
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงมัชฌิมา   กงล้อม
2. เด็กหญิงอรุณกมล   สงวนศักดิ์ศรี
3. เด็กหญิงแพรวนภา   ถุงกลาง
 
1. นางสาวดรุณี   บุญวงค์
2. นางสาวสุทธิรักษ์   ถมยาศิริกุล
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 33 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นายธนายุต   รักดี
2. นายพงษ์สันต์   แก่นทน
3. นายสุรเกียรติ   พรรณา
 
1. นายอำนวย   มณีวงษ์
2. นางนันท์ดาวินทร์   หาญมนตรี
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 51 โรงเรียนเพรักษมาตาพิทยา 1. นายจักรพงษ์   เพ็ชรรัตน์
2. นายวิริยะ   รัตนโสภา
 
1. นางภัทราวดี  สนั่นเอื้อ
2. นายมนัส   แปนใจ
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 18 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กชายตนุภัทร  ช่วงโชติ
2. เด็กชายบัณฑิต  บุญช่วย
3. เด็กชายพันธวัช  ไทยเจริญ
 
1. นางอัมพร  สนองจิตเจริญ
2. นายฐิติพงษ์  หงษ์น้อย
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านค่าย 1. นายธเนศ   เกษมพิณ
2. นายธเนศ  อ้นถาวร
3. นายสรัล  ศรวงษ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ณ รังษี
2. นายอดุล  บุญเจริญ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 74 เงิน 28 โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กชายธีรภัทร์   เจ็งที
2. เด็กชายสามารถ  นาคภูมิ
3. เด็กชายอภิชาติ   ฉายแก้ว
 
1. นายศุภากร   งามเสงี่ยม
2. นายพสิษฐ์  ด้านเนาลา
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวนริศราภรณ์   ฐานบำรุง
2. นายพรสรรค์   เศรษฐศิลป์
3. นายสิทธิพงษ์   ภักดีเกียรติภูมิ
 
1. นายชโนโชติ   โสตะนิรัชกฤดา
2. นายดุสิต   อิ่มกระจ่าง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง 11 โรงเรียนเพรักษมาตาพิทยา 1. เด็กหญิงชยาวรรณ    ธีรปัญญาคุณ
2. เด็กหญิงฐิตาภา   หิรัญมาศ
3. เด็กหญิงทิตติยา   สารบูล
4. เด็กหญิงนันทิยา   นาทะสัน
5. เด็กหญิงมุฑิตา   นามประสิทธิ์
6. เด็กหญิงรติมา    ชื่นใจ
 
1. นางกองชุน   ศรีบุรินทร์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนเพรักษมาตาพิทยา 1. นางสาวกฤษณา   กฤษณประยูร
2. นางสาวกัญญาวีร์    ทองประดิษฐ์
3. นางสาวจิราวรรณ    ดิสา
4. นางสาวทัศน์    แก้วจันทร์
5. นางสาวทิพย์   แก้วจันทร์
6. นางสาวมิ้นทิรา    แทนชัยภูมิ
 
1. นางกองชุน   ศรีบุรินทร์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77 เงิน 22 โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   อัมพรมหา
2. เด็กหญิงปิยมน   สายพฤกษ์
3. เด็กหญิงพรสหัสวรรษ   แสงรัตน์
 
1. นางสาวนิตยา   เรืองหอม
2. นางอุทัยวรรณ   อินศิริ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 29 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวกัลยานี   โนรีราษฎร์
2. นางสาวชนิตา   ภูอารี
3. นางสาวธัญรัตน์   แคนสังข์สกุล
 
1. นางยุวดี  วงษ์สว่าง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กชายธีรศักดิ์   นวลภักตร์
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ   มงคลศรีสะอาด
3. เด็กหญิงปนัดดา   เงางาม
 
1. นายมิตร   โทบุรี
2. นายธีรชัย   ชุ่มชื่น
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.2 ทอง 18 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นายพิสิทธิ์   วราคม
2. นางสาวศศิประภา    สวัสดิ์จิตร
3. นางสาวเกษราภรณ์   ผาอิ่น
 
1. นางพนิตตา   พุ่มพวง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรรณทิพา   สีถัน
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราพร   ปิตะแสง
2. เด็กหญิงนิชนันท์   พันธะลิ
3. เด็กหญิงอารียา    พุ่มทอง
 
1. นางสาวศิวพร   สีหาแสน
2. นางสาวเพชรรัตน์   ไชยชาญรมย์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81.6 ทอง 26 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวนฤมล   ไชยพันธ์
2. นางสาวรัชฎา   จำปานัด
3. นางสาวสุภาพร  ภูแช่มโชติ
 
1. นางสาวศิวพร   สีหาแสน
2. นางสาวเพชรรัตน์   ไชยชาญรมย์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 12 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 1. เด็กหญิงณิชกานต์   ทิศไทย
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ยิ่งยืน
3. เด็กหญิงสิริภรณ์   วงษ์หงษา
 
1. นางสาวพรภิญญา   นาพรม
2. นางเยาวลักษณ์   มหาจักษ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง 46 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวปริชญา   เกิดทอง
2. นางสาวปัทมวรรณ  ประสพสุข
3. นางสาวยมุนา   ประดิษฐ์วงษ์
 
1. นางสุนันทา   วิมลรัตน์
2. นางสาวดุษฎีภรณ์   พิมพ์น้อย
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78 เงิน 45 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กชายชลนธี   บัวประเสริฐ
2. เด็กหญิงปนัดดา   ทศภา
3. เด็กหญิงศดานันท์   ปัญญาเสน
 
1. นายพลพจน์   ชูเชิด
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นางสาวกิตติมา   มะลาด
2. นางสาวอภิรดี   คำมา
3. นางสาวอุไลพร    สอนภักดี
 
1. นางสาวนิภาภรณ์    พิชิต
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 76 เงิน 30 โรงเรียนอรวินวิทยา 1. เด็กหญิงจันทราวรรณ   โกมลวานิช
2. เด็กหญิงชลธิดา   ทวีพงษ์
3. เด็กหญิงรวิสรา  ความปรงใจ
 
1. นางสดุดี   เทพศาสตรา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 81 ทอง 22 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวนพวรรณ   อิสมาแอล
2. นางสาวอสมาภรณ์   มีลาภ
3. นางสาวอินทิรา   บุญช่วยเหลือ
 
1. นางสาววราภรณ์   วงศ์ชโยประสิทธิ์
2. นางสาวปาลีรัฐ  มานะเลิศ