สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.3 ทอง 17 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กหญิงสหัสวัลย์   บางลานทอง
 
1. นางชุติมา   ริ้วเลิศศิริกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 20 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวอาทิตยา  ขวัญธำรง
 
1. นางยุพา  แก้วกอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 8 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงวรรวิมล  เพ็งอุดม
 
1. นางณอาภา  รวมทรัพย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 31 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาววรรัฏฐ์  วงษ์วินิจสร
 
1. นางสาวรุ่งฤทัย  ขลิบสี
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72.58 เงิน 33 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงกุณฑีรา  กุศลทรามาส
2. เด็กหญิงนภัสสร  ตันวิยะ
3. เด็กหญิงนีรนารา  เพิ่มพวง
 
1. นางพัชรี  เปล่งผิว
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.08 ทอง 32 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวชนัญญา  โซวเซ็ง
2. นางสาวสวรรยา  มังคุด
3. นางสาวสุทธิดา  จิ๋วแหวว
 
1. นางรัชฎาภรณ์  คาวีรัตน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 21 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงฤทัยธรรม  แซ่เจ็ง
2. เด็กหญิงสุชาดา  แย้มสินธ์
 
1. นางอมรา  นาคผจญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวปฏิญา   ฮวดใช้
2. นางสาวพราวนภา  ทองชมภูนุช
 
1. นางชุติมา   ริ้วเลิศศิริกุล
2. นางสุภาพ  หุตะจิตต์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงธนอร  บำรุงเชาว์เกษม
 
1. นางสาวบุญมา  วรรธนะวลัญช์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 21 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายเกียรติศักดิ์  เหลืองจรุงรัตน์
 
1. นายทักษิณ  เรทนู
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 73.8 เงิน 14 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  โพธิ์ประสิทธิ์
2. เด็กชายภีมพล  เยื่อปุย
3. เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วพ่วง
 
1. นางสาวรัชนีกร  ทิพย์สุข
2. นางพรศรี  สุขพรหม
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 70.5 เงิน 39 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวธันยพร  ช่วยดำรงค์
2. นางสาวลภัสรดา  ป้อมสุข
3. นายสิทธินนท์  ยิ้มแย้ม
 
1. นางเบญจรัตน์  ศิริยิ่ง
2. นางสาวพินธุ์สุดา  จันทร
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 53.4 เข้าร่วม 26 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจันทิมา  จุลนารา
2. เด็กหญิงญาตาวี  มนตรี
3. เด็กหญิงมัญชุสา   ชินเวช
 
1. นางวิมลรัตน์  อิ่มสุดสำราญ
2. นางสาวขนิษฐา  กลิ่นหอม
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 28 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวรัตนวลี  จันทร์ตรี
2. นายศิวกร  แย้มเยี้อน
3. นางสาวสุพิชชา  บัวบาง
 
1. นางสาวรังสิมา  ถิรจันทรา
2. นางสาวชนิดา  ประพฤติกิจ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 69.45 ทองแดง 10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงปานตะวัน  แสงอุทัย
2. เด็กชายวัชรพล  ริ้วเลิศศิริกุล
 
1. นางเจนจิรา  เพิ่มพูนทวีชัย
2. นายชลิต  สมศรี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 35.44 เข้าร่วม 45 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวชญานี  คงกระพันธ์
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  ทองเหลือ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวินิจ   สุวิชัย
2. นางสาวนริศรา  สุขผ่อง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 32 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงนริศรา  โพธิ์วัฒนะชัย
 
1. นางสาวพนาพร  อ่อนสีน้อย
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 43 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายกรพล  น้อยประเสริฐ
 
1. นางธัญวรัตน์  แก้วรักษา
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.45 เงิน 11 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายณภัทร  ศรประชุม
2. เด็กชายวศิน  คีรีวัลย์
3. เด็กหญิงศรญา  ปฐมไพบูลย์กิจ
 
1. นางพเยาว์  บุญช่วย
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25.5 เข้าร่วม 22 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายธิติพล  สุขสนอง
2. นางสาวนฤมล  นาคขันทอง
3. นายภูมิภัทร  พุ่มพฤกษ์
 
1. นางเพ็ญพรรณ  จงจุดเทียน
2. นางสาวศิริลักษณ์  หนองเส
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กหญิงชลลดา  มากสินธุ์
2. เด็กหญิงมุฑิตา  จันทรเชย
3. เด็กหญิงอัยรินทร์  รื่นจิตร
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  เลื่องชัยเชวง
2. นางสาวสุธิดา  กองแดง
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 46 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวขวัญจิรา  เจริญยิ่งสุขจินดา
2. นางสาวจารุวรรณ  ศรีทอง
3. นางสาวจิราภรณ์  คล้ายเสือ
 
1. นายกฤตนัย  ทัศนา
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 36 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นายกานต์วิศุทธ์    เดชฉกรรจ์
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ   ปันสุภา
3. นางสาวนิธิพร   ศรีขาว
 
1. นายสนิท    อยู่ดี
2. นางสาวพิมพา   ชัยมา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 62.4 ทองแดง 42 โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวธนัชชา  ถิรมงคล
2. นางสาวธรัญญา  งามคณะ
 
1. นางสาวอรุณี  สุมารินทร์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.7 ทอง 37 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายชวัลวิทย์  เปรมศักดิ์
2. เด็กหญิงณัฐธชา  สินลักษณ์ทิพย์
3. เด็กหญิงลลิตภัทร   ทองอยู่
 
1. นางสาวดวงพร  สาลีติด
2. นางสาวพิทยาภรณ์  สิรวณิชย์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 71.4 เงิน 50 โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวปวีณา  โพธิ์ทอง
2. นางสาววรวรรณ  ศิลาวรรณา
3. นางสาวอภิชญา  สาระคง
 
1. นางสาวนิสสรณ์  กีรติพิพัฒนพร
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.8 เงิน 35 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายธนชาติ  บุรณศิริ
2. นายวีรภัทร  แตงโม
 
1. นางสาวอำไพ  ห่วงทอง
2. นางศุภวรรณ  ศรีประทุม
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 34.64 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  อินทร์รอง
2. เด็กชายนุกูล  พึ่งเสนาะ
 
1. นางสาววิลาวัณย์  สัจจกุล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 57.06 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายธนกร  สะสม
2. เด็กชายนฤนาถ  เจริญภักดี
 
1. นางสาวเกศินี  เตือนอุดมศีล
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 27 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงฌาณิศา  นุ่มจิตร
2. เด็กชายรฐปพน  นาเครือ
3. เด็กหญิงรัชนีกร  แก้วพรายตา
4. เด็กหญิงสุนิตา  บุญเปรื่อง
5. เด็กหญิงแหม่ม  ปลิดดอก
 
1. นางเพ็ญแข  เมี้ยนละม้าย
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 16 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายคุณานนท์  สิระชัยนันท์
2. นายตระการ  เกิดศรี
3. นายธนบดี  ทรัพย์พรรณราย
4. นายภควรรษ  นิชการ
5. นายเดชฤทธิ์  เหรียญจื้อ
 
1. นางสวรินทร์  เลิศวัฒนเรืองชัย
2. นางนิตยาภรณ์  เอี่ยมสอาด
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงกวิสรา  ชูเชิด
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สิงห์ขร
3. เด็กชายภาสกร  สุขศรี
4. เด็กหญิงฤกษ์บุษยา  กุลศิริ
5. เด็กหญิงวริษฐา  ชูเอียด
 
1. นางอุบล  ดีสวัสดิ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 71 เงิน 36 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวณัฐชา  สุวารักษ์
2. นายธนพงษ์  สอาดนัก
3. นางสาวภาวิณี  บุญณรงค์
4. นางสาวศศิธร  ประจวบวัน
5. นางสาวสุกัญญา  ปาเจริญ
 
1. นางณฐพร  พรหมโม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายทศพร  ขุนวงษา
2. นายปิยะพัฒน์  ปัญญาจงถาวร
3. นายพชรวรรษ  งามศิลา
4. นางสาวภควดี  พงษ์อิศรพันธ์
5. นางสาวเสาวลักษณ์  การพยุทธ์
 
1. นางสาวพรสุรีย์  พงษ์เศวต
2. นายสุรวุฒิ  ทาแก้ว
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 96.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กชายกรกฤศ  จีรภาพงศ์
2. นางสาวกาญจนา   คนอยู่
3. นางสาวกุลธิดา   เกิดแก่นแก้ว
4. นายจิรันธนิน  เอี๊ยะสมบูรณ์
5. เด็กหญิงจิราพัชร  เสนาะคำ
6. เด็กหญิงณัฐวรา  แก้วอุย
7. เด็กชายธีรชัย   ระวิวัฒน์
8. นางสาวน้ำทิพย์  เรืองพยุงศักดิ์
9. นายปริญ   จรัสอรุณฉาย
10. นายพรชัย   สุนันทนาสุข
11. เด็กหญิงรวิสรา  ชัยชมภู
12. เด็กหญิงลลิตา   ทารักษ์
13. นายศิรนนท์  ขณะฤกษ์
14. เด็กหญิงสุขิตา  เหลืองอารีพร
15. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองแก้ว
16. นางสาวสุพิชญา  แววจันทร์
17. เด็กหญิงอรปรียา  เนซ่า มามูดี้
 
1. นายอนุสรณ์  มีศิริ
2. นางสาวสโฬชา  เกิดนพคุณ
3. นายณรงค์   เพิ่มขรัวจำ
4. นางรุ่งนภา  มีศิริ
5. นางปัญจพร  ยอแซฟ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.4 เงิน 23 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงธนาพร  ขำเจริญ
 
1. นางวิมลรัตน์  กองแดง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 35 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวพิชญานิน  วงศ์กิตติชวลิต
 
1. นางยุพิน  แก้วเลื่อนมา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 29 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายคณรัตน์  หอมทิพย์
2. เด็กหญิงพิรญาณ์  โพธิ์ดอกไม้
 
1. นางสุนทรี  วรรณเกษม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 49 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นางสาวสุธิรา  สิโร
2. นายเชษฐพงศ์  สีลางาม
 
1. นางสาวปิยะมาศ  น้ำดอกไม้
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจรัสแสง  กรส่งแก้ว
2. เด็กหญิงชลธิดา  แก้วมณี
3. เด็กหญิงดวงพร  เอื้อวิเศษวัฒนา
4. เด็กหญิงพวงแก้ว  ลิ่มมั่น
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  น้อยโสภา
6. เด็กหญิงศริตา   เคนน้อย
7. เด็กหญิงสกุณา  มิ่งโพธิ์เตี้ย
8. เด็กหญิงสิริโสภา  ไหมประเสริฐ
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วมณี
10. เด็กหญิงอดิศา  หอมจันทร์
 
1. นางดุษณีย์  ศรีดารา
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 70.5 เงิน 32 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นางสาวกุลนาถ  นงค์ทอง
2. เด็กหญิงจิรวัลย์   จันทศิลป์
3. เด็กหญิงทานตะวัน  เปลี่ยนสีนวล
4. เด็กหญิงบุญญานุช  เจียมใจ
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  เดชณรงค์
6. เด็กหญิงปิยะนันท์   ฉายมุกดา
7. เด็กหญิงพรชีวา  ภู่เบญญาพงศ์
8. เด็กหญิงพรรษชล  บรรเจิดจรัสเลิศ
9. เด็กหญิงภัทรลดา  จันทร์ส่อง
10. เด็กหญิงรัฐพร  สุวรรณสว่าง
11. เด็กหญิงวรษา  ทองใส
12. เด็กหญิงวรัญญา  เกษร
13. เด็กหญิงวิชุกร  หอมทอง
14. เด็กหญิงศุภนิดา  กอบผดุงเกียรติ
15. เด็กหญิงอกนิษฐ์  เคนเครือ
 
1. นายคงไท  ตรีวนิชย์กุล
2. นางสาวปิรัณญ์สิริ  ปลิปลื้มโอฐ
3. นางสาวเกวลี  น้ำใจสุข
4. นางสาวพรไพลิน  ช่อกระทุ่ม
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 22 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงญาดณา  บุญเจริญ
 
1. นายกิตติคุณ  ทองคำดี
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 74 เงิน 25 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวธนิพร  สมบัติ
 
1. นายสงกรานต์  กฤษณคุปต์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายณัฐพล  เที่ยงเทศ
 
1. นางเสาวนีย์  เจริญรักษา
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 55.4 เข้าร่วม 35 โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวจิดาภา  พฤติธนนนท์
 
1. นางบุศราพร  วิวัฒนาคม
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 31 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาววณิชา  มีศรีผ่อง
 
1. นางเสาวนีย์  เจริญรักษา
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 17 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายระพีพัฒน์  หลิมพลอย
 
1. นายวีกิจ  แสงรุ่งเรือง
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายกิตติพงษ์  ไชยคำหาญ
 
1. นางเสาวนีย์  เจริญรักษา
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายกิตติคุณ  กฤษณคุปต์
 
1. นายกิตติคุณ  ทองคำดี
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 20 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวณัฐชา  ไตรทิพย์มธุกร
 
1. นางเสาวนีย์  เจริญรักษา
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 29 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายติณณภพ  เมืองงาม
2. เด็กชายพชรเกียรติ  แก้วมณี
3. เด็กชายศุภวิชญ์  เกตุลา
 
1. นางกาญจนา  บุญประเสริฐ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 21 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายขวัญชนะชัย  เฉลาชาญชัยยุทธ
2. นางสาวลัลนา  จบไพร
3. นายสุรศักดิ์  ยอดนิล
 
1. นายสงกรานต์  กฤษณคุปต์
2. นายไสว  ขาวผ่อง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 74 เงิน 20 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายสุยุทธ  ตราบดี
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายสิทธิศักดิ์  สิทธิแสงชัย
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 81 ทอง 33 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายพีรพงษ์  ยิ่งยงค์
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 84.5 ทอง 18 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายนพชัย  สว่างอารมณ์
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 78.6 เงิน 20 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงเมฆ
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวไวโอลิน  รัตนเลขา
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงสุพิชญนันทน์   พักเนียม
 
1. นางสาวปิยนารถ  พักเนียม
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 82 ทอง 17 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาววรากร  โอภาประกายมาศ
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงบุญธิชา  มณีรัตน์
 
1. นางสิรีพุมเรียง  เพียรจรัส
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 17 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวอรวรา  แก้วเกล้า
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90.6 ทอง 4 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรกมล  ฮวดนาง
2. นายฐิติ  ภาสุรวัฒน์กุล
3. นายฐิติพล  ดงเรืองศรี
4. เด็กชายณัฐภูมิ  ผิวศิริ
5. นายนพชัย  สว่างอารมณ์
6. นางสาวนัฐมล  ยังสว่าง
7. นางสาวพรชนิตว์  กันเจียก
8. นายพีรพงษ์  ยิ่งยงค์
9. นายวีรากร  อุทัยนา
10. นายสิทธิศักดิ์  สิทธิแสงชัย
11. เด็กชายสุยุทธ  ตราบดี
12. นางสาวอรวรา  แก้วเกล้า
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
2. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
3. นายหฤษฏ์  เตือนหทัย
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 45 เข้าร่วม 22 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทร์แจ่มหล้า
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  วงษ์วิไล
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เพียดงมัน
4. นางสาวจิตฑิมาภรณ์  พันธุ์หอ
5. เด็กหญิงจิรนันท์  โคระชาติ
6. นางสาวนพวรรณ  จงเปรมชาติ
7. เด็กหญิงนันฑิตา  นาชารี
8. นางสาวปรีดาภรณ์  ฟุกคุ่ย
9. เด็กหญิงภิรญา  โชคกิตติสิทธิ
10. เด็กหญิงมโนชา  ไพโรจน์
11. นางสาวรัตติยากรณ์  ฟุกคุ่ย
12. เด็กหญิงวชิราพร  วงศ์คำมา
13. เด็กหญิงวรรณนิสา  บุญแสวง
14. เด็กหญิงวิลาสินี  เลือดน้ำชล
15. เด็กหญิงสุจารี  วังหลัง
16. เด็กหญิงสุนีรัตน์  เซี่ยงหว่อง
17. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีพืชผล
18. นางสาวอ้อย  วารี
19. นางสาวเรืองรัตน์ดา  สีแดง
20. นางสาวเสาวลักษณ์  พิมพ์เครื่อง
 
1. นายเสกสิทธิ์  ชาวบางงาม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ศรีสวาท
2. เด็กชายชยธร  ปานบุษราคัม
3. เด็กชายณัชพล   สังขะนันท์
4. เด็กหญิงพรวนัช  ทองศาสตร์
5. เด็กชายพิสิทธิ์พงษ์  เอี้ยวสุวรรณ
6. เด็กหญิงสุพิชญนันทน์   พักเนียม
 
1. นายอนุสรณ์  ยอแซฟ
2. นายมารุต  ยอแซฟ
3. นางปัญจพร  ยอแซฟ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวชนิตา  บุญเรือง
2. นางสาวปุณณภา  ธนาโภคาสิน
3. นายรชต  ปัญญาชนเจริญ
4. นายวรินทร์  ธงชัย
5. นายสวัสดิพงศ์  ภักดีพัฒนเจริญ
6. นายสหฤทธิ์  อภิสุทธิศิลป์
 
1. นายชรินทร์  ศรีมงคล
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 72.88 เงิน 31 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกชกร  เทพทิตย์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทรชิต
3. เด็กหญิงกัณฑมาศ  โมใหญ่
4. เด็กหญิงกาญจนา  บำเพ็ญธรรม
5. นายคณธร  อ้องาม
6. นายจตุรงค์  จุลเดช
7. นายจักรกฤษณ์  จันทร์ดวงเด่น
8. เด็กหญิงจันทิมา  ศิริมั่ว
9. นายจิรวัฒน์  พรหมมาศ
10. เด็กหญิงชุตินันท์  ฮ้อยิ่ง
11. นายธนพล  โพธิ์ศรี
12. นายนีรนุช  กระเหรี่ยง
13. นายปถวี  โกญจนาท
14. นายปวรุตม์  กรานคำ
15. นางสาวปิยนุช  บุญศรี
16. นางสาวปิยะนันท์  บ้วนนอก
17. เด็กชายพรชัย  สนลอย
18. นายรัฐธรรมนูญ  สุขประเสริฐ
19. เด็กหญิงรุ้งลาวัณย์  อยู่สถิตย์
20. นางสาวลัดดาวัลย์  จันทรชิต
21. เด็กหญิงลูกปัด  โคตะคาร
22. เด็กหญิงวรรณา  แซ่ล้อ
23. นายวรากรณ์  แพงเที่ยง
24. เด็กหญิงศิริลดา  ชิพาชิน
25. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บริรักษ์
26. นางสาวศิวพร  สร้อยสกุล
27. เด็กหญิงสุภาวดี  สุวรรณศรี
28. เด็กหญิงสุภาวดี  แต่คง
29. นายสุรชัย  พวงทอง
30. นางสาวอมรรัตน์  สุนิกุล
31. เด็กหญิงเมธาวี  ศรีมนตรี
32. เด็กหญิงแสงเดือน  ศรีมนตรี
 
1. นายเฉลา  พวงมาลัย
2. นายณฏฐพน  รุจยากรกุล
3. นายไสว  ขาวผ่อง
4. นายสงกรานต์  กฤษณคุปต์
5. นางสมนึก  แสงอ่อน
6. นายวสันต์  เผือกแผนงาม
7. นายมนตรี  สีคราม
8. นางสาวนฤมล  มีจันทร์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 78.5 เงิน 18 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงกณิสฌา  ศรีเทเวศน์
2. นายกฤติพงศ์    สอพระกาฬ
3. นางสาวกสิณา  จุ่นเจิม
4. เด็กชายจักรกฤษณ์  อินคล้าย
5. นายชัชวาล  ทศพลอุดมพงษ์
6. เด็กหญิงตะวันวาท  มูลสวัสดิ์
7. นายทักษิณ  คุ้มภัย
8. นายทัศนัย  กิตติรุ่งสุวรรณ
9. นายธนพล  แก้วทองคำ
10. นายธนพัฒน์  ตำนานจิตร
11. เด็กชายธนาธิป  ศิโรรัตนพาณิชย์
12. นายธัญญสิทธิ์  ศักดิ์ตานนท์
13. นายธัลดล  คุ้มภัย
14. เด็กชายนคร  แก่นน้อย
15. นายนครินทร์   คงมั่น
16. เด็กหญิงนวพร  คนรำ
17. นางสาวนัชชา  สรรเสริญ
18. เด็กหญิงปนัสญา  เพ็ชรน้อย
19. นางสาวพนิดา  วงค์วรรณ
20. เด็กหญิงพนิดา  ฮะบุญมี
21. นางสาวพิจิตรา  ศรีวิลัย
22. นายภัทรพล  สุวรรณประภา
23. นางสาวมาริษา  นิลขาว
24. นายวรวิสฐ์  ชูศิลป์
25. นางสาววรางคณา  ศรีเจียม
26. เด็กหญิงวิจิตรา  อย่างหมั่น
27. นายศรศักดิ์  ตรรก์ชูวงศ์
28. เด็กหญิงศิริวรรณ  ช้างศาสตร์
29. เด็กหญิงสิริยากร  แสงโชติ
30. เด็กหญิงสุจิรนันท์  ชาตินุช
31. นายสุรสีห์  พลอยงาม
32. เด็กชายหาญชัย  สินสวัสดิ์
33. นางสาวอณิษฐา  บัวปลื้ม
34. เด็กหญิงอภิชญา  ศุภประทุม
35. เด็กหญิงอริสรา  ชินะปุตตกุล
36. เด็กชายโชติวิทย์  ศักดิ์นาวีพร
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
2. นางสาวศรัญญา  พรมสัน
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายภาณุพงษ์  ยกกลิ่น
 
1. นายชรินทร์  ศรีมงคล
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นายเลิศพงศ์  ชัยสังข์
 
1. นายอนุภาพ  วิยาภรณ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง 17 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงพิณพิมาน  พินพิสิทธิ์
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 26 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. นางสาวกชกรณ์  งามเอนก
 
1. นางประเทือง  ชัยณรา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงพิณพิมาน  พินพิสิทธิ์
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 16 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นางสาวกานต์ธิดา  ฉิมฉาย
 
1. นายอนุภาพ  วิยาภรณ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายชัชวาล  ทศพลอุดมพงษ์
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 19 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แสงนุ่ม
 
1. นายชรินทร์  ศรีมงคล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.67 ทอง 22 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นางสาวชลาธร  เกตุงาม
 
1. นางสาวฐิติวรดา  เตชาภรณ์พงศ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง 37 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. นางสาวรุ่งทิพย์  อยู่กำเหนิด
 
1. นายมารุต  ยอแซฟ
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงปณิตา  มีล้อม
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  จิตร์ใจ
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ช่วยเนื่อง
4. เด็กหญิงสุพรรษา  หลวงบุญมา
5. เด็กหญิงสุภิญญา  คำเขียว
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  โกยทรัพย์
 
1. นางสาวบังอร  ช่วยชู
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชฎาพร  หว่านพืช
2. เด็กหญิงชนัดดา  คุ้มวงษ์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เปาวศาสตร์
4. เด็กหญิงประภัสสร  ช่างพานิช
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พุทธบัวงาม
6. เด็กหญิงสรชา  เอกัง
7. เด็กหญิงอัจฉรา  หัสเดชา
8. เด็กหญิงอัมรา  จงดี
 
1. นางอุบล  บุญแต่ง
2. นายศรายุทธ  รัตนภูมิ
3. นางสาวศิริลักษณ์  แก้ววงษ์ล้อม
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 34 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกชพรรณ  ปานทอง
2. นางสาวณัฐธินี  ปานทอง
3. นางสาวพัณณิตา  บู่สาลี
4. นางสาวสุธาวัลย์   บุนนาค
5. นางสาวอรัชพร  สรรพลุน
 
1. นางบังเอิญ  อินทรักษ์
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชฎาพร  หว่านพืช
2. เด็กหญิงชลธิชา  เหลือล้น
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เปาวศาสตร์
4. เด็กหญิงประภัสสร  ช่างพานิช
5. เด็กหญิงสโรชา  พรหมน้อย
6. เด็กหญิงอนรรฆพร  ชื่นอุ่ทรัพย์
7. เด็กหญิงอัจฉรา  หัสเดชา
8. เด็กหญิงอัมรา  จงดี
 
1. นางอุบล  บุญแต่ง
2. นายศรายุทธ  รัตนภูมิ
3. นางสาวศิริลักษณ์  แก้ววงษ์ล้อม
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวกรกมล  วิสิฐเวสารัช
2. นางสาวณัฐฌา  จุลวรรคนานนท์
3. นางสาวปรางทิพย์  พุทธโคตร
4. นางสาวภัทราพร  ค้นหาสุข
5. นางสาววรัญญา  ศรเฉลิม
6. นางสาวศศิมาภรณ์  เครือละม้าย
7. นางสาวศิวพร  ยิ้มแต้
8. นางสาวศุภชุดา  กิมพิทักษ์
 
1. นางอุบล  บุุญแต่ง
2. นายศรายุทธ   รัตนภูมิ
3. นางสาวศิริลักษณ์  แก้ววงษ์ล้อม
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ  อุทัยเกษม
 
1. นางสาวฐิติวรดา  เตชาภรณ์พงศ์
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 65 ทองแดง 34 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวชลิดาภรณ์  จันทร์เหมือน
 
1. นางวาสนา  เกิดผล
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง 17 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายภูไท  ทับมณี
 
1. นางนฤมล  โชติศิริคุณวัฒน์
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.67 ทอง 17 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงพริบพันดาว  ศิริสาคร
 
1. นางสาวบุญส่ง  ประเสริฐสม
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85 ทอง 31 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาววรางคณา  สุวรรณสิทธิ์
 
1. นางจินตอาภา  ผลบุณยรักษ์
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88.98 ทอง 7 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงชิมาร่า  บาร์เด้น
 
1. นางสาวสโฬชา  เกิดนพคุณ
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82.65 ทอง 19 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวเซียร่า   นโปลี
 
1. Mrs.Catherine Robyn   Trostle
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 79.2 เงิน 19 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  บุญยืน
2. เด็กหญิงดรัลพร  เพิ่มวงศ์นิติกร
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  พิณเกษมจิต
4. เด็กหญิงระวีวรรณ  หลิมพลอย
5. เด็กหญิงสุธีรา  กสินุรักษ์
 
1. Mr.Romeo Terogo  Ordan,Jr.
2. นางสาวกรองแก้ว  ภู่ศิริ
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81.6 ทอง 22 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวปภาวี  กุลชนะไพโรจน์
2. นายภัทรพงศ์  เข็มราช
3. นางสาวรุจิเรข  พูลสวัสดิ์
4. นายลิขิตสวรรค์  สุขธวัช
5. นางสาวแว่นแก้ว  ศรีวิลัย
 
1. Mr.Romeo Terogo  Ordan,Jr.
2. นางสาวกาญจนา  เจนวิถีสุข
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 74 เงิน 12 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวชนาภา  สุดแสนสง่า
 
1. Mr.Jean -Marie  ฺBOESEL
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87.67 ทอง 15 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กหญิงฮันน่า   เอคเฮิร์สท์
 
1. นางสาวสุภาวดี    สวัสดี
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84.34 ทอง 12 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกาญจนาพร  เกิดพร้อมพันธ์
 
1. นางสิริวรรณ  แซ่หลิว
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 77.99 เงิน 13 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  ศุกลมนัส
 
1. นางสาวกนกกร  สุบินประเสริฐ
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60.66 ทองแดง 29 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายวีรพงษ์  เทพแก้ว
 
1. MissTae  Otani
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 28 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายณัชนนท์  เสมอมาศ
2. เด็กชายปภังกร  จึงตระกูล
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  คุ้มเกิด
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นายกฤษฎา  โชครุ่งเจริญถาวร
2. นายคมกฤช  กล่อมเมฆ
 
1. นางสาวจริยา  สุขเกษม
2. นางสาวบังอร  สิงห์โตทอง
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 66.65 ทองแดง 28 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายณฐกร  เอี่ยมชัย
2. นายธีระบุศย์  บุตรขุน
3. นายธีรโชติ  แช่มสะอาด
4. นายบริบูรณ์  พลจันทร์
5. นายพงศธร  กอวิเศษชัย
6. นายสิทธิเดช  เต็มสวาท
 
1. นายจิณณพัต  พันธ์ยิ่งยก
2. นางสำอางค์  ไพรวนารมณ์
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 70.2 เงิน 15 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แพต่วน
2. เด็กหญิงจินตนา  ดวงจันทร์
3. เด็กหญิงชลธิชา  เหี้ยมหาญ
4. เด็กหญิงณัฐวดี  แสงสว่าง
5. เด็กหญิงลลิตา  ลาวทอง
 
1. นางปราณี  นันทบุตร
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวกรรณิกา  สังข์ขาว
2. นางสาวปภัสญาภรณ์  สว่างพื้น
3. นางสาวศศิฉาย  ขุนไชย
4. นางสาวศิริรัตน์  แก้วคำ
5. นางสาวสุนิษา  เปี่ยมพิไชย
 
1. นางปราณี  นันทบุตร
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงธัญสินี  ศรีโสภา
2. เด็กหญิงศิรดา   มิตรนิโยดม
3. เด็กหญิงเมธปิยา  ไชยอ้วน
 
1. นางชวนพิศ  คำเปรม
2. นางสาวสุนทรี  ฉายขจร
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 25 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวกรวีย์   มั่นคง
2. นางสาวพนิตนันท์  รัตนกุสุมภ์
3. นางสาวอัญชิษฐา  จอมรุ่งเสรี
 
1. นางกัลยาณี  ไตรรัตน์พุทธพร
2. นางเอ็นดู  จิตรปราณี
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.67 ทอง 23 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พุ่มอำภา
2. เด็กหญิงจีรพัชร  อภิบาลศรี
3. เด็กหญิงวิภาวัลย์  ขวัญเมือง
 
1. นางพัลลภา  โต้ตอบ
2. นางกมลภัทร  วัฒนาสุข
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78.6 เงิน 17 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. นางสาวกัลญา  สุขเลิศวิบูลย์
2. นางสาวอนุสรณ์  อ้อมแก้ว
3. นางสาวอารีวรรณ  เพชรแก้ว
 
1. นางพัลลภา  โต้ตอบ
2. นายไตรรงค์  โต้ตอบ
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.88 เงิน 35 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จิตร์เริงฤดี
2. เด็กหญิงปณิดา  จงปราณี
 
1. นางสาวกิจจชญา  วรภักดี
2. นางสาวแสงเดือน  บุญพยุง
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 43 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายจิรพัฒน์  แก้วโกมุท
2. เด็กหญิงนทีกานต์  งามขำ
 
1. นางสาวแสงเดือน  บุญพยุง
2. นางสมพร  เกียรติสกุลเดชา
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 19 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายชัยภัทร  ไกลถิ่น
2. นายปฏิญญา  สัมมากสิพงศ์
 
1. นางกาญจนา   วนิชาชีวะ
2. นางอาริยา  พัวไพบูลย์
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงชนัญญา  รัชตรุ่งโรจน์กุล
2. เด็กชายธนพร  สมบูรณ์แก้ว
 
1. นางสาวกิจจชญา  วรภักดี
2. นางสาวไปรมา  ธรรมกิจวัฒน์
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 33 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายณัฐชนน  เทพยสุวรรณ
2. นางสาวสิริมา  เล้าสินวัฒนา
 
1. นางสาวกิจจชญา  วรภักดี
2. นางสาวแสงเดือน  บุญพยุง
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 39 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงนลพรรณ  เนตรอัมพร
2. เด็กหญิงนุชวรา  ยิ้มลมัย
 
1. นางสมพร  เกียรติสกุลเดชา
2. นางสาวกิจจชญา  วรภักดี
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 70 เงิน 48 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐศักดิ์  เย็นยิ่ง
2. นายสุทธิพร  แจ่มจันทร์
 
1. นายไตรรงค์  โต้ตอบ
2. นายประพันสิน  ศักดิ์เสถียรพงศ์
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72.37 เงิน 41 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงนคนันทินี  จุลกศิลป์
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  นาคะสนธิ์
 
1. นายปิยะพงษ์  สุวรรณพาเพลิน
2. นางสาวไปรมา  ธรรมกิจวัฒน์
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 73 เงิน 29 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวคีตวัน  วิยาภรณ์
2. นางสาวณภัทร  มะนะสุนทร
 
1. นายปรีชา  กลิ่นหวล
2. นางจินดาพร  กลิ่นหวล
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 24 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวทิพาพรรณ  เหลืองวัฒนวิไล
2. นางสาวอันดามัน  เสนาธรรม
 
1. นางสาวทิพวรรณ  พลอยงาม
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 12 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายจิรัฏฐ์  ศิริลัย
2. นายศิวกร   จิตร์ถาวรมณี
 
1. นายกำธร  ใช้พระคุณ
2. นางสาวกิจจชญา  วรภักดี
 
118 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกพรรษ  หนูเจริญ
2. เด็กหญิงศรุตา  ทักษะปิยะบุตร
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  สร้อยสงิม
 
1. นางสาวอิงอร   ตันวานิชกุล
2. นางสาวประไพ   ขาวฉวีรัตนชาติ
 
119 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวกัลยรัตน์  ชาวนา
2. นางสาวชมพูนุช  อุ่นเมือง
3. นางสาวนงนภัส  มหาขันธ์
 
1. นางสาวอรทัย  ภิรมย์รักษ์
2. นางสาวอิงอร   ตันวานิชกุล
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 43 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  นาคเหล็ก
2. นายโสภณ  ลิบไพรวัลย์
 
1. นายวีระพงษ์  ธูปบูชา
2. นางสาวณภาภัช  ปลื้มบำเรอ
 
121 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 41 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กชายบูรีราช   ชัยยันต์
2. เด็กชายพัฒน์   จริยตันติเวทย์
3. เด็กชายอินทาโภ   ทองแก้ว
 
1. นายวีระพจน์  รัตนรัตน์
2. นายสุนทร  ปานบุษราคัม
 
122 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 37 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวกนกวรรณ  กล้าหาญ
2. นางสาวนรรธมน  จันทร์ทองอิน
3. นางสาวสายรุ้ง  ทิพย์วรรณ์
 
1. นางศุภวรรณ  ศรีประทุม
2. นายธีรศานต์  ศิริพจนา
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บรูณวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  หลวงจู
2. เด็กหญิงสุนิชา  เนียมหอม
3. เด็กหญิงอาทิตยา  รสชุ่ม
 
1. นางสาวจิตสุภางค์  ชมใจเลิศ
2. นางกาญจนา  จันทรดาสุข
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายประวีณ  เสือเฒ่า
2. นายพฤพงษ์  ทุกข์เปลื้อง
3. นายพิสิทธิ์  หีบทอง
 
1. นายมงคล  นันยา
2. นางพิศมัย  นันยา
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 16 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ขุนไชย
2. เด็กหญิงปรารถนา  เอียงสวาท
3. เด็กหญิงอรยา  โสภา
 
1. นายมงคล  นันยา
2. นางพิศมัย  นันยา
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 79.2 เงิน 28 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายธีรศักดิ์  บัวดี
2. นายเอกพล  พ่วงศิริ
3. นายไตรภพ  หอมกลิ่น
 
1. นายมงคล  นันยา
2. นางพิศมัย  นันยา
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 49 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กหญิงกัญชลิกา  แก้วงาม
2. เด็กหญิงขนิษฐา  เลี้ยจี่
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  จันเจริญ
4. เด็กหญิงณัฐฐา  พวงเครือ
5. เด็กหญิงณัฐริกา  สังข์แก้ว
6. เด็กหญิงนิศา  เสียงเพราะ
 
1. นางสาวสมฤดี  ยอดเจริญชัย
2. นางอัญชลี  เลิศพานิช
3. นางชาลินี  จันเจริญ
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 30 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงนงนภัส  เปลี่ยนสีทอง
2. เด็กหญิงศศิภา  จิตร์ภักดี
3. เด็กหญิงอังคณา  อ่อนแช่ม
 
1. นางชูศรี  สุวรรณรัตน์
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นายณัฐกานต์  ทองจีน
2. นายณัฐวุฒิ  สร้อยคำ
3. นายสุรวุฒิ  ตรีมาลา
 
1. นางบุญนาค  หอมไม่รู้วาย
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บรูณวิทยา 1. เด็กชายกมล  สุทธาศวิน
2. เด็กชายกรวิชญ์  จิตรหาญ
3. เด็กชายราชวุฒิ  บัวลา
 
1. นางกาญจนา  จันทรดาสุข
2. พ.ท.รณพงษ์  เรืองจุ้ย
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นายตะวัน  สมท่า
2. นายนพดล  ชาติดี
3. นางสาวสิริภัทร  แก้วคำ
 
1. นายจำลอง  อ่องวงศ์
2. นางมารยาท  อ่องวงศ์
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 76.2 เงิน 23 โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกสิริ  จันทศร
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  กิติพันธยาพร
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ป๊อกงาม
 
1. นางศุภานุช  ทองเจริญ
2. นางเจียรนัย  อยู่บรรยงค์
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 79.6 เงิน 30 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวสุนิสา  เต๋งจงดี
2. นางสาวอารยา  แสงอรุณ
3. นางสาวเมทินี  ศิริปะกะ
 
1. นางกรกฎ  กลิ่นอุบล
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง 22 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บรูณวิทยา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ช้างน้ำ
2. เด็กชายวิทวัส  อินทร์หอม
3. เด็กหญิงอภิญญา  สมจิต
 
1. นางกาญจนา  จันทรดาสุข
2. นางสาวจิตสุภางค์  ชมใจเลิศ
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.67 ทอง 8 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวฉลอม  สรรเสริญ
2. นางสาวปิยนุช  ้เมฆฉาย
3. นางสาวมาลัย  ้เต็มสูงเนิน
 
1. นางประภานิช  บุนนาค
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงจิตรลดา  เย็นเปิง
2. เด็กหญิงจิรัชยา  ตันเจริญรัตน์
3. เด็กหญิงปนัสยา  อัคธรรมโม
 
1. นางวรรณงาม  อนันตชินะ
2. นางนิตยา  ลิ้มติ้ว
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80 ทอง 36 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวกนกอร  อาจสัญจร
2. นางสาวธัญญรัตน์  จวงเจิม
3. นางสาวสุพัตรา  จันทร์เพ็ชร
 
1. นางสาวปิยะวดี  ประยูรเทพ
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บรูณวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีเรือง
2. เด็กหญิงชลธิชา  จูตะเสน
3. เด็กหญิงสุวรรณี  ช้างเผือก
 
1. นางสาวจิตสุภางค์  ชมใจเลิศ
2. นางกาญจนา  จันทรดาสุข
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ   ไชยเดช
2. นางสาวปภัสรา   อวรยาภิชาติ
3. นางสาววาสนา   จิตต์ภักดี
 
1. นางสาวนลินี   สำเริง
2. นางสุมารยาท   จันทรวงศ์
 
140 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73.67 เงิน 13 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 1. เด็กชายพีรณัฐ  มณีสีขำ
 
1. นางสาวอำภาภรณ์  นันทมาตย์
 
141 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. เด็กชายวงศกร  ดอกพฤกษี
 
1. นางสาววิไลรัตน์  วรรณวิไลย
 
142 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 77.33 เงิน 11 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 1. เด็กชายธนชิต  โคตมุต
 
1. นางนงนภัส  บุญเสา
 
143 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 88.67 ทอง 6 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 1. เด็กหญิงดวงหทัย  จันทน์แดง
 
1. นางสาวอำภาภรณ์  นันทมาตย์
 
144 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. นางสาวอมินตา  เนยเขียว
 
1. นางประเทือง  ชัยณรา
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. เด็กชายณัชพล  ดอกพฤกษี
2. เด็กชายธัชพล  ใจดี
 
1. นางสาววิไลรัตน์  วรรณวิไลย
2. นางกาญจนา  บุณฑริก