สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 13 โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์   ประกอบแก้ว
 
1. นางสาวจรัส  จงจอหอ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79.6 เงิน 24 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวศิริรัตน์  ตั้นอุ้ย
 
1. นางนฤมล  นาคทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 13 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญพวง
 
1. นางสาววาสนา  สุกใส
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาววิมพ์วิภา  อุสาหะ
 
1. นางอันติมา  รุ่งสว่าง
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 16 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงนิชานาถ  ชมญาติ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ลุงกอ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แม้นพัก
 
1. นางสาวมาริสา  นพคุณ
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.37 ทอง 28 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวธัญญนุช  ลุเอี่ยม
2. นางสาวรัชนีกร  สุวรรณวิเศษ
3. นายศิลาดล  ผิวขาว
 
1. นางนุชจิรา  มหาพัฒนไทย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 72 เงิน 21 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวชลธิชา  เหลาทำ
2. นางสาวสุวิมล  นภนฤมิต
 
1. นางสาวจิตติมา  จันโททอง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 37 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สอนพันธ์
 
1. นางสุวรรณณี  พึ่งสุนทร
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นายปองภพ  เจริญผล
 
1. นางสุภาพร  อัมพรพิทักษ์
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 74.6 เงิน 12 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทิมแสง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันทร์เค
3. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  ทุเครือ
 
1. นางสาวศุภรแพร  ปากเพรียว
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 78.75 เงิน 17 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณุปถัมภ์" 1. นางสาวปัญญาพร  กำไม
2. นายพงศธร  เส็งใหญ่
3. นางสาวลินดา  สินคง
 
1. นายกฤษฎา  วรพิน
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 50.2 เข้าร่วม 45 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวนวพร  แก้วหนองโพธิ์
2. เด็กหญิงนันทินี  ทองศรี
3. เด็กหญิงสุณิษา  ปิงมูลทา
 
1. นางวิไล  โพธิ์ชิ่น
2. นางนิตยา  คล้ายเครือ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 73.4 เงิน 8 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวศิริรัตน์  คงสังข์
2. นายศิวกร  มุ่งเครือ
3. นางสาวสุวนันท์  วันทอง
 
1. นางยุพิน  เต่าพรมห์
2. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 48.11 เข้าร่วม 43 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายฑวัต  สุริยะโชติตระกูล
2. เด็กหญิงเณศรา  ทันใจชน
 
1. นายพิษณุ  ยงดี
2. นางสาวปัณฑ์ชนิต  ศรีสุข
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 41 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ท่าไว
2. นางสาวนิภาพร  หอมไกร
 
1. นายปราโมทย์  เพ็งเลา
2. นายปรีชา  กุลพิพัฒน์สัจจะ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 39 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงศุทธวีร์  คล้ายแดง
 
1. นางสุวรรณี  พึ่งสุนทร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 37 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวอัจฉราวรรณ  คล้ำมณี
 
1. นางสุพัตรา  ชมเด็จ
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 18 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  โชติยะ
2. เด็กหญิงนภา  ลิ้มประยูรยงค์
3. เด็กหญิงสุรัตน  มุรธาวานิช
 
1. นางสมชวน  ทีคำ
2. นางสาวนฤมล  กาญจนวาศ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 17.5 เข้าร่วม 42 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นายจิรวัฒน์  สิงตะบุตร์
2. นางสาววงศ์นิสา  เจติยวรรณ
3. นายเฉลิมพงศ์  ศรัทธารุ่งเรือง
 
1. นางวิไลวรรณ  ชูเลิศ
2. นางกนกพร  สายสวัสดิ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 17 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บัวเบา
2. เด็กหญิงชลิสา  พลไพโรจน์
3. เด็กหญิงสุนันทา  ไปทอง
 
1. นายสราวุธ  สุธีรวงศ์
2. นางสาวภิรญา  ขัตติยะ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณุปถัมภ์" 1. นางสาวประภัสสร  พุทธกลั่น
2. นางสาวรุ่งนภา  แซ่คู
3. นางสาววาสนา  ใจซื่อ
 
1. นางสาวจีราพร  เจียมภู่
2. นางอุไรวัลย์  สังเกตกิจ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 41 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวธัญลักษณ์  ชยานันท์กุล
2. เด็กหญิงธิญาดา  ห้วยหงทอง
3. เด็กหญิงปิยธิดา  มหาดเล็ก
 
1. นายสรรเสริญ  ใหญ่แก้ว
2. นางจุฑารัตน์  จรัญสิทรางกูร
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 61.8 ทองแดง 48 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  พ่วงบัวทอง
2. นายธราพงษ์  เพ่งผล
3. นางสาวเสาวลักษณ์  พรสุขศิริ
 
1. นายกำพล  นาควรสุขพิศาล
2. นายประชา  จันทร์มั่น
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.3 ทอง 25 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  คำแก้ว
2. เด็กชายณัฐกุล  บำรุงราษฎร์
3. เด็กหญิงสิริภัทร  อินทรีย์
 
1. นางสาวสรินธร  พรประดิษฐ์
2. นางสาวอัจฉรา  ทนนานนท์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81 ทอง 13 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกนกอร  ศรีธเนศสกุล
2. นางสาวจริญญา  โพธิ์บุตร
3. นางสาวพฤกษากานต์  นุชศรี
 
1. นางสาวอัจฉรา  ทนนานนท์
2. นางสาวสรินธร  พรประดิษฐ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 23 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวปาลิตา  พูลประศาสตร์
2. นายภาสิทธิ์  เจริญจิตรกรรม
 
1. นางวิไลวรรณ  ชูเลิศ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 30.76 เข้าร่วม 42 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐพล  ทองอ่อน
2. เด็กชายปริญญา  ศรีทอง
 
1. นายทวนทอง  วงศาโรจน์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 24.69 เข้าร่วม 51 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กชายธนพล  คุ้มเสาร์
2. เด็กชายพนมพร  ปานเจริญ
 
1. นางสาวเกษณี  ไทยจรรยา
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 33 โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงกชกร  บุญคง
2. เด็กหญิงธันยพัต  ฉินสวัสดิ์พันธุ์
3. เด็กชายวัชรพงศ์  หงษ์ประเสริฐ
4. เด็กหญิงอสมา  พวงศรี
5. เด็กหญิงอโรชา  แก้วแดง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  วาณิชพิเชียร
2. นางประไพ  แก้วจีน
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.66 ทอง 32 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวกมลชนก  โพธิธรรม
2. นางสาวทศวรรณ  จำเล
3. นางสาวนริศยา  นวลขาว
4. นายภูริวัจน์  วิวัฒน์ดิษกุล
5. นายอภิวิชญ์  ฤทธิ์เดช
 
1. นายธเนศ  ชะพินทร
2. นายจิระศักดิ์  ทุบจิ๋ว
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 37 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คูเจริญไพศาล
2. เด็กหญิงบุษรา  ทาแกง
3. เด็กหญิงวิยะดา  ลินลา
4. เด็กชายวิศิษฏ์  คำสว่าง
5. เด็กหญิงเมษา  จิตพิริยะพันธ์
 
1. นางสาวประภาพร  บุญลา
2. นายวิชัย  วรพจน์มงคล
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.25 เงิน 15 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวชนิดาภา  สร้อยน้ำ
2. นางสาวรัชดาภรณ์  หุ่นโกน
3. นายวันชาติ  ภิญโญ
4. นางสาวอัจฉราภรณ์  มูลทรัพย์
5. นายเจรภพ  ซอกจอหอ
 
1. นางดวงพร  อิ่มแสงจันทร์
2. นางขวัญใจ  กาญจน์อร่ามกุล
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 72.31 เงิน 42 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายชานนท์  ขำเจริญ
2. นายต่อพงษ์  สุวรรณโสภา
3. นายศิรพัฒน์  โสภา
4. นายศิริชัย  แย้มเกตุ
 
1. นางสาวสายพิน  แก้วงามประเสริฐ
2. นางสาวสมจิต  ม่วงสวย
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.25 ทอง 8 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวกัลยกร  อินทร์ณรงค์
2. นายกิรินทร์  อุ่นศิริ
3. นายก๊อต  พากิต
4. นายณัฐพร  มีศิลป์
5. เด็กชายทัตเทพ  เอมโอฐ
6. นายธนกร  ชิ้นปิ่นเกลียว
7. เด็กชายธนพล  แก่นประกอบ
8. นายนพดล  บัวทอง
9. นายนิรุธ  บุญเกิด
10. นายพชร  โชคชัยชาญ
11. นางสาวพรรณธิพา  เสาชัย
12. นางสาวพัชราภรณ์  สระธรรม
13. นายภมร  บุญพรหม
14. เด็กหญิงมาธวี  วงษ์ทอง
15. นางสาวยุพา  สีโนนเคน
16. เด็กหญิงสุมิตรา  แจ่มจำรัส
17. เด็กหญิงสโรชา  แป้นอินทร์
18. นายอรุณ  สวัสดิ์รักษา
19. เด็กหญิงอารุณนีย์  เหมือนละม้าย
20. นางสาวอุมาพร  ทองสมบุญ
 
1. นางสาววีระวัลย์  จันทร์แป้น
2. นางสาวเบญจมาศ  มีต้องปัน
3. นางสาวนันทิยา  เอี่ยนวิไล
4. นางสาวพรรณี  วันกระจ่าง
5. นางสาวณัฐานันท์  สมถวิล
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.2 เงิน 42 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  คล้ายเพชร
 
1. นางสุกฤตา  เกตตะรังศรี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.5 ทอง 7 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาววลัยพร  อ่อนน้อม
 
1. นายอิทธิพัทธ์  ศุภรัตนาวงศ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71.33 เงิน 13 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สือออก
2. เด็กชายอวิรุทธ์  เชิดแสง
 
1. นางจรรยา  อาริยาธนากูล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 24 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวจิราภรณ์  ใจบูชาศักดิ์
2. นายนันทวุฒิ  อัคคะรัสมิโย
 
1. นางสาวคนึงนิจ  รอดสนใจ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89.4 ทอง 4 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. นางสาวกมลพร  บัวงาม
2. นางสาวการะเกด  ภู่ถาวร
3. นางสาวทิพฤทัย  ช่างเหล็ก
4. นางสาวพรทิพย์  ยิ่งยวด
5. นางสาวศยามล  ศรีจันทร์เทพ
6. นางสาวสรัญญา  แก่นจันทร์
7. นางสาวสิริกมล  เขียวอร่าม
8. นางสาวสุทธิดา  กันบาง
9. นางสาวสุนิษา  พุ่มเลิศ
10. นางสาวสุมณฑา  พิมพ์ดี
 
1. นายราเมศร์  ภาวะไพบูลย์
2. นายสังคม  รุ่งเรือง
3. นางอัมพา  เพชรนิธิ
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 70 เงิน 34 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวกนกอร  อยู่สำราญ
2. นางสาวจริยา  กิจเจริญวงศ์
3. นางสาวฐาปนีย์  ธนสุขประเสริฐ
4. นางสาวณัชชา  คุ้มภัย
5. นางสาวณัฐมล  แก้วเจริญ
6. นางสาวนัฐธิชา  แสนเทศ
7. นางสาวพรพรรณ  ขลิบเทศ
8. นางสาวมณีวรรณ์  บวรชัยกิตติกูล
9. นางสาวมธุชา  อมรสันต์
10. นางสาววนิดา  แก้วบัญดิษฐ์
11. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีเมือง
12. นางสาวสุณิชา  เรือนหอม
13. นางสาวสุพัตรา  ขุนหีบ
14. นางสาวสุภลักษณ์  เรือนหอม
15. นางสาวออมทอง  มงคลสิทธิชัย
 
1. นายพิริยะ  จิตวีรภัทร
2. นายอำนาจ  หิรัญโรจน์
3. นายกฤษฎา  ทองแย้ม
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวบุญธิดา  สุขหอม
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธ์ุ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง 5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายธนภูมิ  บัวกลิ่น
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธุ์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  อภิติวงศ์มานิต
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธุ์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายทินพัฒน์  ทาเครือ
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธุ์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 29 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชนาพร  ยะนิล
 
1. นางสาวธนพร  เทพรักษา
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 81 ทอง 22 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวดรุษกร  นุชลำยอง
 
1. นางสาวธนพร  เทพรักษา
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงนงณภัส  วาจะเสน
 
1. นายนิโรธ  ชมเดือน
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง 5 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวเทียนธารา  ธรรมสาลี
 
1. นายนิโรธ  ชมเดือน
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 38 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายพงศกร  ล่องลอย
2. เด็กชายศรายุทธ  ยอดประเสริฐ
 
1. นางเขมนิจ  ขจรธัญญพร
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายชานนท์  จีระ
 
1. นายนิโรธ  ชมเดือน
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายสุธิวัฒน์  ศรีสุข
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธ์ุ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจักรพงษ์  โชติชื่น
2. เด็กชายนิติพล  พิริยาธรณ์
3. นายเกียรติศักดิ์  วันนะ
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธุ์
2. นางสาวธนพร  เทพรักษา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณุปถัมภ์" 1. เด็กชายธีรภัทร์  จันดาเปรม
2. นายวัฒนพงษ์  กงล้อม
3. เด็กชายอิทธิพล  ประทุมอ่อน
 
1. นางฉัตรา  พันสมตน
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83.5 ทอง 26 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายปฐมพงค์  วงศ์จีน
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง 11 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวกาญจนา  แซ่ลิ้ม
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 36 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายพีรวัฒน์  ศุภศิรตานนท์
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวธาดารัตน์  ศรีนอก
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  เฉานา
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวรัตนาภรณ์  เกิดเทวา
 
1. นางสาวปรียาดา  ลิ้มละไม
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณุปถัมภ์" 1. เด็กชายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
 
1. นายศุภมิตร์  เจตน์จำลอง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณุปถัมภ์" 1. เด็กชายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
 
1. นายศุภมิตร์  เจตน์จำลอง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวดลพร  ไกรตรวจพล
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แพ่งผล
 
1. นายศุภมิตร์  เจตน์จำลอง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 78.3 เงิน 26 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวภาคินี  รุ่งสว่าง
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 24 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงนัฐพร  นารัย
 
1. นายศุภมิตร์  เจตน์จำลอง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84.66 ทอง 11 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวดารณี  เสาคง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ศรีโพธิ์เผือก
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนัทเสฏฐ์  เจตน์จำลอง
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  มุ่งมงคล
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 13 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจิรพรรณ  ทองประเสริฐ
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80.2 ทอง 6 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณุปถัมภ์" 1. เด็กชายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงธิติยา  ณรงค์อินทร์
3. เด็กหญิงนัฐพร  นารัย
4. เด็กชายบัณฑิต  ปิยะอรุณ
5. นางสาวพิมพ์ลภัส  ทิมแสง
6. เด็กชายศักดินา  มะลิซ้อน
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  แพ่งผล
8. เด็กหญิงเบญจรัตน์  จันทร์เที่ยง
 
1. นายศุภมิตร์  เจตน์จำลอง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80.62 ทอง 28 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวชลกานต์  ทองกันยา
2. เด็กหญิงญาสุมินทร์  ทองเกิด
3. เด็กชายณพงศ์  คำปรีชา
4. เด็กหญิงธารวลัย  ภู่ทับทิม
5. นายนุติชัย  เชาวดี
6. เด็กหญิงพนิตพร  ทองกัลยาณ์
7. เด็กหญิงพรพิมล  ขจรสัจจานันท์
8. เด็กหญิงวนิดา  ทองกัลยา
9. เด็กหญิงวราวรรณ  กัลปะ
10. นายศักย์ศรณ์  บุญประสพ
11. นางสาวสถาพร  นัยนิตย์
12. เด็กหญิงสุชาฎา  วิมูลชาติ
13. นายสุวิจักขณ์  คงกระพันธ์
14. นางสาวอรพรรณ  เพ็งลอย
15. นางสาวเกศวรี  ทองกันยา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ศรีโพธิ์เผือก
2. นายวิเชียร  พึ่งวร
3. นางเนาวรัตน์  ศิริกุลรุ่งโรจน์
4. นางสาวปฐมาภรณ์  โพธิ์กลัด
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 74.67 เงิน 13 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายกฤดิรัฐ  วรลาภมงคล
2. เด็กชายชัชวาลย์  นำช้าง
3. นายพรรณรัตน์  ฤทธิ์ล้ำเลิศ
4. นายพิสิษฐ์  ใจเด็ด
5. นายวรรธนะ  ชูอินทร์
6. นายวัชระ  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นายอภิชาต  จันทร์เพ็ง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77.67 เงิน 23 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายกฤษดา  พจนโพธา
2. นายกุลธร  แตงโม
3. นายทัศนชัย  อยู่โต
4. นายปฐมกาล  ยังกิจการ
5. นายรพี  พิลาแพง
6. นายศุภฤกษ์  เจียมจันทร์
 
1. นายอภิชาต  จันทร์เพ็ง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายกาญจนวัฒน์  ลักเซ้ง
2. นางสาวกานต์พิชชา  ต๊ะคิงษา
3. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  หอมนาน
4. นายชวัลวิทย์  พงศกรรังศิลป์
5. นางสาวชวาลา  ฉิมหาพาลี
6. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  จุ้ยนิ่ม
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทรสอาด
8. นางสาวทิพย์วรรณ  ตั้งสายัณห์
9. นายธนัญชัย  เจริญอภิศักดิ์
10. เด็กชายธนัทเสฏฐ์  เจตน์จำลอง
11. นายธนเดช  โอภาสธัญกร
12. เด็กหญิงธัญจิรา  ธรรมลังกา
13. นายนนทพัทธ์  โพธิ์อิ่ม
14. นายนนทวัฒน์  เสนาะเสียง
15. เด็กหญิงนพมาส  ต่วนเครือ
16. นางสาวนลัท  วรภากรณ์
17. เด็กหญิงนัฐจิรา  ทรัพย์อยู่
18. นายปฏิพล  เจตน์จำลอง
19. เด็กหญิงพนิดา  ธงเพ่ง
20. นางสาวพิชญาภา  บุญล้ำ
21. นายภูวดล  สินเสงี่ยม
22. เด็กหญิงมุฑิตา  เสริมทวีทรัพย์
23. เด็กชายวรากร  ศิริเรือง
24. นางสาววารินทร์  แก้วระย้า
25. เด็กหญิงศรัญญา  ภูผิวแก้ว
26. นางสาวศศลักษณ์  อวิคุณประเสริฐ
27. เด็กหญิงศศิธร  กล้วยเครือ
28. เด็กหญิงศิริพร  หนูศรีใส
29. เด็กหญิงสรัญญา  สุพรรณพงศ์
30. นายสหรัฐ  อำไพ
31. นางสาวสุพัตรา  ฤทธิ์คง
32. นางสาวหทัยชนก  มังกรทอง
33. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีมูล
34. นางสาวอรุณวัลย์  เข็มทอง
35. นางสาวอัจฉรา  เอกจีน
36. เด็กหญิงอารยา  ทองศรี
37. นายอุเทน  ทองรุณ
38. เด็กหญิงเจนจิรา  นกทอง
39. เด็กหญิงเบญจามาศ  ชมชื่น
 
1. นายคชภัค  สถิตย์ธฤดี
2. นายสมพล  แจ้งจรัส
3. นางปฏิมา  ชนินทร์เศรษฐ์
4. นางจุฑามาศ  อวิคุณประเสริฐ
5. นายธนชัย  พงษ์นาค
6. นางสาวธนพร  เทพรักษา
7. นายสามารถ  ทรัพย์เย็น
8. นายวรวุฒิ  เสาเงิน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 78 เงิน 20 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นายกิตติวัฒน์  เสริมสิน
2. เด็กหญิงขวัญพิชา  วรศรัญยู
3. นายขัตติยะ  ทองน้อย
4. นางสาวจิราภรณ์  เลี่ยนเตี๊ยะ
5. เด็กชายชลชาติ  พูลนาคู
6. นางสาวชลธิชา  พลอยสูงเนิน
7. นายณัฐดนัย  ศรีพนม
8. เด็กชายทวีศักดิ์  บวรโรจน์พงศ์
9. เด็กชายทศพร  อิ่มบุญ
10. เด็กหญิงทิพวัลย์  ภู่ระหงษ์
11. เด็กชายธนกฤต  จันทร์เปี่ยม
12. นางสาวธิดารัตน์  ถ้อยทัด
13. นายนพรัตน์  คงศิริ
14. นางสาวนัฐริณีย์  พันแจ่ม
15. นายนิติธร  ศรประเสริฐ
16. นายบารมี  เตชะอุดมศักดิ์
17. นายปฏิวัติ  ชาวเกาะ
18. เด็กหญิงพจมาน  ยศราสูงเนิน
19. เด็กชายพัชรพล  นับหมาย
20. เด็กชายภานุสรณ์  คงเสือ
21. นางสาวรุจิรา  ยศศักดิ์
22. นางสาววนารินทร์  พึ่งแก้ว
23. นางสาววนิดา  มาตรา
24. เด็กชายศรัณย์  แก้วชัง
25. นางสาวศศิประภา  เทียนเล็ก
26. เด็กหญิงศิรประภา  ขุนเณร
27. นายสิทธิชัย  เกตุหลิม
28. เด็กหญิงสุจิตรา  อินทร์เพ็ญ
29. นายสุวัจน์  เกิดโตนด
30. นายอดิศร  ก่อนกำเนิด
31. นายอธิษฐาน  เมธาคุณวุฒิ
32. เด็กชายอภิชาติ  บุญฤกษ์
33. นางสาวอรทัย  คุ่ยจาด
34. นายเฉลิมสินธุ์  บุญฤกษ์
35. นางสาวเบญจวัลย์  สังข์นิ่ม
36. เด็กชายโสภน  เครืออยู่
 
1. นายปรีชา  ออกกิจวัตร
2. นายสำราญ  แก้วเกิด
3. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วรรณฤกษ์งาม
 
1. นายวินิจ  อินทร์พรหม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง 5 โรงเรียนดำเนินวิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมบัติธนกุล
 
1. นางกุสุมา  เจาทวิภาต
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.67 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นางสาววลีพร  กิจเมฆ
 
1. นายวินิจ  อินทร์พรหม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 27 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายยุทธวิชัย  วิชัยยุทธ์
 
1. นางวัฒนีย์  ศิริเอก
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนดำเนินวิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมบัติธนกุล
 
1. นางกุสุมา  เจาทวิภาต
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 32 โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. นางสาวศิริพร  สุขชื่น
 
1. นางพจนีย์  เกษมสิทธิ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายกิตติศักดิ์  คงประดิษฐ
 
1. นายอภิชาต  จันทร์เพ็ง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 13 โรงเรียนดำเนินวิทยา 1. เด็กหญิงตวงรัตน์  อยู่ดี
 
1. นางกุสุมา  เจาทวิภาต
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวอัครัศมิ์สรี  สุขเอี่ยม
 
1. นางจุฑามาศ  อวิคุณประเสริฐ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 23 โรงเรียนดำเนินวิทยา 1. เด็กหญิงตวงรัตน์  อยู่ดี
 
1. นางกุสุมา  เจาทวิภาต
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 33 โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. นางสาวปัทมา  พรหมมา
 
1. นางพจนีย์  เกษมสิทธิ์
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 43 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงณัฐริกา  โมเล็ก
2. เด็กหญิงตวิษา  อารีย์
3. เด็กหญิงธนิดา  ศิริสม
4. เด็กหญิงวรรณวิภา  ฉิมพาลี
5. เด็กหญิงวรานุช  แก้วหอม
 
1. นางเรียงสา  ทองสมนึก
2. นางอุบล  ลิมทโรภาส
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72 เงิน 35 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวกมลทิพย์  ล้ำเลิศ
2. นางสาวกาญจนา  ในลี้ภูมิ
3. นางสาวจันทมณีต์  วัสสันฏชาฎ
4. นางสาววรากร  มาลา
5. นางสาววิภาวรรณ  นนทารักษ์
6. นางสาววีรยา  พุกคุ่ย
7. นางสาวศรุตา  เล่าแดงเทียว
8. นางสาวศิริลักษณ์  ทองดอนน้อย
9. นางสาวเบญจมาภรณ์  ทองดี
 
1. นางสาวพิชญธิดา  สระแก้ว
2. นางสาวเบญจมาศ  มีต้องปัน
3. นางสาวพรรณี  วันกระจ่าง
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 63 ทองแดง 36 โรงเรียนเทพวิทยา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ศรีพิจารณ์
 
1. นางนลินรัตน์  อรรถศิรสิทธิ์
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 69 ทองแดง 28 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาววิราวรรณ  เลิศสิทธิพรชัย
 
1. นางกาญจนา  อาร์โนลด์
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 17.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาววรัญญา  ด้วงเดช
 
1. นายสมชาย  ฤทธิเพรชอัมพร
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน 32 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เสือรอด
 
1. นางบุษบา  เจติยานุวัตร
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85 ทอง 31 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวแพรววรา  พ่อค้า
 
1. นางกัญญาวีร์  สืบนุช
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77.66 เงิน 24 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพิมพ์พนา  สุขประสิทธ์
 
1. นางนงค์นุช  ถีระศิลป์
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 69.32 ทองแดง 36 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายอภินันท์  จิรัคคกุล
 
1. นางสาวกัญญา  พูสมจิตต์
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 77.6 เงิน 23 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กชายณัฐพล  เทพณรงค์
2. เด็กหญิงปรารถนา  บุญช่วย
3. เด็กหญิงพิชาภรณ์  เทศทอง
4. เด็กหญิงมินตรา  ชัฎสุวรรณ
5. เด็กหญิงศิริพร  ทองดี
 
1. นางเพ็ญนภา  ธีรทองดี
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.6 ทอง 12 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวกำไรทอง  สินหมู่
2. นางสาวจิราวรรณ  เชื้อประดิษฐ์
3. นายนเรศ  ตั๊นใช่ฮะ
4. นางสาววรางคณา  สุภัทรทรัพย์
5. นายสิทธิ   เชยสุวรรณ
 
1. นางสาวศศิวิมล  คุ้มมัน
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 71 เงิน 15 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวจิตติมา  เหลาหลัก
 
1. นางศรีนภา  พระเดโช
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84.34 ทอง 25 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายปิยพนธ์  ศรีเผือก
 
1. นางสาวอรธีรา  สุวรรณประเสริฐ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง 13 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นางสาวพรธนภัทร  แตงฮ่อ
 
1. นางสาวสุพัตรา  โกมลมุสิก
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 75.33 เงิน 18 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอรุณี  กุลเกตุ
 
1. นางสาวชลธิดา  ภาคทรวง
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 79.65 เงิน 10 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายสุพศิน  ศาลา
 
1. นางสาวชนิกานต์  คะนนท์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 36 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ชมเจริญ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่ตั๊น
 
1. นางสาวอาภาพรรรณ์  โฆสิตาภา
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 40 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นายณัชพล  วันทา
2. นายพีระพล  โสพิศวัฒนวงศ์
 
1. นางสาวอาภาพรรรณ์  โฆสิตาภา
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณุปถัมภ์" 1. เด็กชายธนศร  สืบเทพ
2. เด็กชายรณพัฒน์  เซี่ยงเห็น
3. เด็กชายวรวุฒิ  เฮงนิรันดร์
4. เด็กชายวิศรุต  ไพบูลย์
5. เด็กชายวิศรุต  สัมฤทธิ์
6. เด็กชายศุภสัณห์  สิงห์รักษ์
7. เด็กชายสมภพ  ค่องหิรัญ
8. เด็กชายสุรศักดิ์  กรองทอง
 
1. นายวัชระ  อรุณสิงครัตน์
2. นายสัญญกร  บัวครอง
3. นายทรงวุฒิ  อิ่มน้อย
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 77.9 เงิน 10 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นายกานต์  คนใหญ่
2. นายธวัชชัย  ทรงบุญรอด
3. นายพิทักษ์  อึ้งจิ๋ว
4. นายสุเมธ  เนตรพรม
5. นายอนุวัต  พุทธา
6. นายอรรคพล  สวัสดิ์รักษา
 
1. นายสุรศักดิ์  ทิวากร
2. นายมีชัย  เกตุมณี
3. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 25 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  อุ่มเอิบ
2. เด็กหญิงเกตน์สิริ  ปินเปี้ย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผิวขาว
 
1. นางสาวเบญจมาศ  มีต้องปัน
2. นางสาวสายฝน  เกิดสุข
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.67 ทอง 23 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  ท่าผา
2. เด็กหญิงสุธารส  ซิบเข
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จ้อยอ้าย
 
1. นางพัชรินทร์  โรจนวิทย์
2. นางสาวนันทิยา  เอี่ยนวิไล
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78.8 เงิน 16 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวกัญญรัตน์  สิโนทก
2. นางสาวสโรชา  อินทรหัส
3. นางสาวอัยรินทร์  อินโสภา
 
1. นางพัชรินทร์  โรจนวิทย์
2. นางสาวนันทิยา  เอี่ยนวิไล
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89.75 ทอง 4 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายชานนท์  ปาณรงค์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  นุเจิ้น
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นางสุทิสา  สุธาบูรณ์
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กชายภควัต  ลิมปภานนท์
2. เด็กชายสราวุธ  กาญจนประพันธ์
 
1. นางสาวศิริอร  บุญมา
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 36 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายณัฐเกล้า  ณัฐกานต์พงษ์
2. นายปฏิภาณ  พันศรี
 
1. นายไพฑูรย์  เรืองจุ้ย
2. นายสามารถ  เพ็งเลา
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายณัชพล  ห่วงประเสริฐ
2. เด็กชายเจษฏา  จังพานิช
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นายเมกทัศน์  ศรีคงอยู่
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายคุณานนต์  เรียนชอบ
2. นายนิตินนท์  เพ็งเลา
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นายปราโมทย์  เพ็งเลา
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 32 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กชายปริวัฒน์  จิตหาญ
2. เด็กชายศิวะดล  สินบัว
 
1. นางอุษา  กองจินดา
2. นายอิทธิพัทธ์  ศุภรัตนาวงศ์
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายปรัชญ์นินทร์  สระทอง
2. เด็กชายวราณัฐ  สุทธิการณ์
 
1. นายสมชาย  ขวาไทย
2. นายสามารถ  เพ็งเลา
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83.8 ทอง 11 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงญาณตา  สมาภาคย์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  อินทรสุวรรณ์
 
1. นายไพฑูรย์  เรืองจุ้ย
2. นางสาวปฐมาภรณ์  โพธิ์กลัด
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 21 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นายณัฐวัฒน์  มีดี
2. นายวีระศักดิ์  ขำมณี
 
1. นายไพฑูรย์  กองจินดา
2. นางสาวสุวรรณา  อรรถชิตวาทิน
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 27 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวประภาศิริ  รอดอิ๋ว
2. นายสาฑิต  จันทร์ทอง
 
1. นายเมกทัศน์  ศรีคงอยู่
2. นายสามารถ  เพ็งเลา
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 27 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ท่าไว
2. นายศิริชัย  แย้มเกตุ
 
1. นายเมกทัศน์  ศรีคงอยู่
2. นายอัมพร  ชมเด็จ
 
121 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงประภาวรินทร์  ขำเจริญ
2. เด็กหญิงวิภาดา  จังโส
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  นุเจิ้น
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นายปราโมทย์  เพ็งเลา
 
122 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวกนกพร  ยาดอว์
2. นางสาวชลัญญา  แซ่เฮง
3. นางสาวภาวิณี  บัวเจก
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นายเมกทัศน์  ศรีคงอยู่
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 20 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นายกิตติโรจน์  อุดมโภชน์
2. นางสาวสุรีย์ภรณ์  ศรีเพ็ชร
 
1. นายสุธารัตน์  จำปาทิพย์
2. นายองอาจ  วิจิตรวรกาญจน์
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 31 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายธนกฤต  คล้ายเครือ
2. เด็กชายนิรมิต  ทำวัดไทร
3. เด็กชายวัชรพงศ์  ห่วงประเสริฐ
 
1. นายสมชาย  ขวาไทย
2. นายเมกทัศน์  ศรีคงอยู่
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นายฐาปกร  ต้นสกุลวิวัฒน์
2. นายศิวา  กลิ่นชวนชื่น
3. นายเฉลิมเกียรติ  ตรงคมาลี
 
1. นางสาวสุพิชชา  ตันติธีระศักดิ์
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กชายประพันธ์  หลงสมบุญ
2. เด็กชายวิริยะ  ปลาทอง
3. เด็กชายสหัสวรรษ  อยู่ยง
 
1. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
2. นายจำนงค์  คล้ายเครือ
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 67 ทองแดง 38 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นางสาวชลธิชา  ศรีสุข
2. นางสาวธัญญลักษณ์  จันจะ
3. นางสาวพีรพร  เปลาเล
 
1. จ.ส.อ.มงคล  มาระเนตร์
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78.6 เงิน 13 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กชายกิติศักดิ์  แย้มสุข
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พุกหา
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  พรสุขศิริ
 
1. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
2. นายจำนงค์  คล้ายเครือ
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81 ทอง 21 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. นายนันทวุฒิ  แจ้งบุตร
2. นางสาวบุญยนุช  ใหญ่ยิ่ง
3. นางสาวพรวิภา  กาทอง
 
1. นางสาวสุพิศ  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
2. นางลำเพียร  สีสำลี
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 51 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงจตุพร  ศรดี
2. เด็กหญิงณัฏฐิดา  ซังตู
3. เด็กหญิงณัฐพร  บุญเกิด
4. เด็กหญิงวันดี  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงสุจิตรา  ง่วนหอม
6. เด็กหญิงอาภาพร  รักสนิท
 
1. นางสาวพรศิริ  พงษ์ฉาย
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 70 เงิน 42 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณุปถัมภ์" 1. นางสาวทิวาพร  จันทร์บาง
2. นางสาวธันย์ธีตา  ภัทรชัยนิมิต
3. นางสาวนงลักษณ์  รวมทรัพย์
4. นางสาวรุ้งดาว  หมีแรต
5. นางสาววรญา  ประภาวงศ์
6. นางสาวแสงระวี  แย้มอุ่ม
 
1. นางสาวพรศิริ  พงษ์ฉาย
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กชายสิทธิเดช  บุญชู
2. เด็กชายสุวัฒน์  คล้ายเอี่ยม
3. เด็กชายเมที  สืบท้วม
 
1. นายจตุรงค์   รัตนมุง
2. นางนงนุช  รัตนมุง
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวกัญยารัตน์  เกิดขำ
2. นางสาวจันทิมา  ปัญโญทิพย์
3. นางสาวอรวรรณ  พักเพียรดี
 
1. นางศศพร  อาจสงคราม
2. นางนงนุช  รัตนมุง
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.6 ทอง 11 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ชาวเมือง
2. เด็กหญิงสาว  ราศี
3. เด็กหญิงอุ้มรัตน์  สังกะระณี
 
1. นางภัคพิมล  มาศภากร
2. นายทวี  ไท้สุน
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.2 ทอง 20 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  เจนจบเขต
2. นางสาวนารีรัตน์  คงสุข
3. นางสาวภัทราวรรณ  อึ๊งโพธิ์
 
1. นางนารี  พัฒนวรพงศ์
2. นายประเทือง  ใบเนียม
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  สิทธิโยธี
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  มั่นแร่
3. เด็กหญิงอนัญญา  แสงอรุณ
 
1. นายจตุรงค์   รัตนมุง
2. นางนงนุช  รัตนมุง
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวนัฐริฎา  แสนบาล
2. นางสาวพรพิมล  ทรัพย์เทศ
3. นางสาวมาชิตา  เชาว์เฉียบ
 
1. นางรัตนา  เศรษฐธรรม
2. นางสาวทักษญา  เณรตาก้อง
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 28 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อึ้งจิ๋ว
2. เด็กหญิงพิมพ์ภวิษย์  โชคชัยชาญ
3. เด็กหญิงวันวิภา  เอมทอง
 
1. นางสาวทักษญา  เณรตาก้อง
2. นางสาวณัฐานันท์  สมถวิล
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.33 ทอง 16 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวณัฐริกา  ทรัพย์ประเสริฐ
2. นางสาวพิมประภาพร  จั่นเพ็ชร์
3. นายวัฒนะ  วัดรอดเพ็ชร์
 
1. นางนารี  พัฒนวรพงศ์
2. นางปวีณพร  สุขประพันธ์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรเทวี  กายงาม
2. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  โชคชัยชาญ
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ดวงพรหม
 
1. นางสาวทักษญา  เณรตาก้อง
2. นางวัจนา  ดิถีเพ็ง
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นางสาวนฤมล  นวลสุมา
2. นางสาววิภาดา  ศิริเวช
3. นางสาวอรลิษา  จันทร์บำรุง
 
1. นางยินดี  วิสารทะ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณุปถัมภ์" 1. เด็กชายณัฐพงค์  พันดิดสี
2. เด็กชายพิรัชย์  ชวนชื่น
3. เด็กชายอนุสรณ์  ทองแถบ
 
1. นางสาวจรรยา  คงเนียม
2. นางศรีทอง  เจสตาคม
 
143 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80.33 ทอง 6 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิศรี  ตาละคำ
 
1. นางลำเพียร  สีสำลี
 
144 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. เด็กชายวุฒิกร  มณี
 
1. นางกุลธิดา  เกตุรามฤทธิ์
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 87 ทอง 16 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  สวัสดี
2. เด็กชายพีรพล  ทองกัญญา
 
1. นางชนัญชิดา  พลายแดง
2. นายนพดล  แสงสิน