สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 46 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ขำจันทร์
 
1. นางสาวสุปราณี  วันชูเสริม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นายธนัท  องอาจ
 
1. นางสาววรรณี  สิริบุญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงนริศรา  เชียงแสงทอง
 
1. นางสิริมน  แก้วจินดา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79.2 เงิน 27 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวศศิวิมล  ขิขุนทด
 
1. นางชูศรื  เกิดสาย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงวรดา  ชมกลิ่น
 
1. นางสาวณัฐนรินทร์  คำเพิ่ม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นางสาวชุติมา   แจ่มดอน
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   บุญไชย
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 43 โรงเรียนวินิตศึกษาในราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจานิสตา  ชมกลิ่น
2. เด็กหญิงชมพูนุท  แก้วมาเมือง
3. เด็กหญิงปาลิน  ตันติสุุวิชวงษ์
 
1. นายพชรพล  ผลเพียร
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.67 ทอง 24 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นายนพนัย   รักษาถ้อย
2. นางสาวปุณณจิตรา   ล้อสุนิรันดร์
3. นางสาวสุพิชฌาย์   บุญมี
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   บุญไชย
2. นางอภินันทนา   แสนทวี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 72.4 เงิน 17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงวิภาดา   พานทอง
2. เด็กหญิงสุนิสา   พิมพ์ปรุ
 
1. นายจำเริญ   เนาวรจิพินิจ
2. นางสาวกัญญารัตน์   บุญไชย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 20 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นางสาวสิริพร   นครสุข
2. นางสาวเพ็ญนภา  สืบเนียม
 
1. นางอภินันทนา   แสนทวี
2. นางสาวอินทร์นัดดา   สีเดือน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1. เด็กหญิงพรหมภัสสร  จันทร
 
1. นายวรุตม์   พุฒฉาย
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 20 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวณัฏฐา  เชื้อสุข
 
1. นางสาวอรวรรณ  จันทองเทศ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 71.4 เงิน 20 โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แก้วประวัติ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  เรืองฤทธิ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ภรณ์  โค้วดวงจันทร์
 
1. นางเกษร  พุ่มลำเจียก
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายพบธรรม  วรชัยคุณาธาร
2. นายสุรวิชญ์  เขื่อนชนะ
3. นายเชาว์วรรธน์  มาลา
 
1. นายอำนาจ  สุขสุเสียง
2. นางสอาด  ฉ่ำแสง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงนันทิชา  ม่วงศิลป์
2. เด็กหญิงมุทิตา  วิทยาภัค
3. เด็กหญิงเขมิกา  วันเหล็ก
 
1. นางสาวมัลลิกา  ยิ้มพงษ์
2. นางสาวอัจฉระพรรณ  ทองสันต์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 71.6 เงิน 17 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. นางสาวทิพมาศ  สุขะพละ
2. นางสาวธรัญญา  เถียรอ่ำ
3. นางสาววรนุช  ทะยอม
 
1. นางสาวปาริฉัตร  คนึงเหตุ
2. นางสุมาลี  สนามทอง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 51.89 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงปนัสยา  อ่อนคล้าย
2. เด็กหญิงศิริประภา  ประโมงมุข
 
1. นางเยาวลักษณ์  ปานขาว
2. นางพรพรหม  สังวาลย์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94.78 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาววริยา  เปลี่ยนชัย
2. นายวิวัฒน์  ศิลารักษ์
 
1. นางอุษณีย์  สนพลอย
2. นางสาวกมลวรรณ  หาวัน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 29 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กชายอัษฎากร  อยู่ญาติมาก
 
1. นางสาวจริยาวดี  บรรทัดเที่ยง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 29 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นายชวานนท์  กิ่งรุ้งเพชร์
 
1. นางสาวชมพูนุท  ชาวบ้านเกาะ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29.25 เข้าร่วม 32 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงกชกร  เจือทอง
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  ไชยเลิศ
3. เด็กชายสรชัช  พันธ์ลิมา
 
1. นางอารีย์  จันทร
2. นางอรชา  พยัฆศิริ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 23.5 เข้าร่วม 30 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นางสาวจิราพร  ยาละมาย
2. นายสุทธิพงษ์  วราพจน์
3. นางสาวอิศราพร  เพชรพนาดร
 
1. นางสาวสุพัตรา  ยี่สุ่นทอง
2. นางรัชนี  รักอยู่
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.8 เงิน 44 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เครือวงศ์ษา
2. เด็กหญิงปัญญดา  ประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุทิตา  จินดานิล
 
1. นางกัญกร  แสงวิทยาประทีป
2. นางเอมอร  ลาวัลย์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.6 เงิน 15 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นางสาวธมลวรรณ  บุญมี
2. นายเพิ่มบุญ  ตั้งศิริชูช่วย
3. นางสาวไรวินท์  สายสั้น
 
1. นางสาวฉัตรธิดา  ชัยโพธิ์ศรี
2. นางอรทัย  ล่ำสัน
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75.8 เงิน 17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงสุภชา  รัตนลัย
2. เด็กหญิงอรวี  ใคร่ครวญ
3. เด็กชายเพิ่มพูน  ไทยปัณรงค์
 
1. นางสาวสุพัตรา  ยี่สุ่นทอง
2. นางสาวจารุณี  บุญเพ็ญ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นางสาวกัญญาภัค  นภัทรระวี
2. นายทัตฏ์พงศ์  ธนาปรีชานันท์
3. นายธรรมนันท์  เชื้อนาม
 
1. นางสาวสุพัตรา  ยี่สุ่นทอง
2. นายสมชัย  เถาว์หมอ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงกันติชา  กอจรูญโรจน์
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  อยู่รอด
3. เด็กหญิงมนัญญา  ทองกวาว
 
1. นางสาวภคพร  อิสระ
2. นางสาวนิภาพร  กาบทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นายชาญนนท์  ศิลปะรายะ
2. นางสาวภนิมมาศ  ประพฤติดีพร้อม
3. นางสาวศิริรักษ์  เกตุเผือก
 
1. นางสาวกนกพรรณ  ศรีสุคนธ์
2. นางสาวทิภากร  สาริกา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 20 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กชายคุณากร  ฉิมกุล
2. เด็กหญิงพิชญกานต์  เพ็ชรสันทัด
 
1. นางสาวสุพัตรา  ยี่สุ่นทอง
2. นางสาวจารุณี  บุญเพ็ญ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 30 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวลักขณา  เลิศภักดีนนท์
2. นางสาวสุธาสินี  เชื้ออยู่
 
1. นางสุดารัตน์  บุญเรือง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 47.11 เข้าร่วม 16 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กชายธนภพ  ปานสีลา
2. เด็กชายอวิรุตท์  หอมรื่น
 
1. นายภาคภูมิ  เสถียรพันธุ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 42.11 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวินิตศึกษาในราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายภูมิเมนทร์  เณรแตง
2. เด็กชายรัชชานนท์  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวนิตยา  โพธิ์กัน
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 20 โรงเรียนวินิตศึกษาในราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองอร่าม
2. เด็กหญิงจุฑามณี  บุญเกตุ
3. เด็กหญิงพรนภค  วงษ์โกฏ
4. เด็กหญิงสุพัตรา  คำพักดี
5. เด็กหญิงเจนจิรา  นามวิเศษ
 
1. นางสาวณปภัช  ยันอิน
2. นางสาวจันทนา  นารอด
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.66 ทอง 42 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกชกร  กลิ่นหอม
2. นางสาวณัฐรุจา  บุษบา
3. นายน้ำเพ็ชร  อุมานนท์
4. นางสาวพลอยปภัส  อริยสุรศิริสุข
5. นางสาวสุธิสา  ศรีมงคล
 
1. นางพิชญ์อาภา  ทองดี
2. นายสำอาง  ดวงศรีแก้ว
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 37 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปานแดง
2. เด็กหญิงนัฐริกา  เพ็ชรเจริญ
3. เด็กหญิงประภัสสร  ปิ่นเพ็ชร
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุขสิงห์
5. เด็กหญิงอทิตยาพร  สีมันตา
 
1. นางทิพวรรณ  เภาด้วง
2. นางจินตนา  สุระเวช
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.75 เงิน 22 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นางสาวกรณัฏฐ์  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวกรรณิการ์  ปลีเจริญ
3. นางสาวรัชวิภา  เวียงไชย
4. นางสาววีรฎา  กิจโสภา
5. นางสาวเบญจวรรณ  ปิ่นมณี
 
1. นางเสาวณี  ณัฏฐประเสริฐ
2. นางกัลยา  ปัญญา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.32 เงิน 34 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. นายกิตตินันท์  โชคพานิช
2. นางสาวฐิติวรดา  คงชื่น
3. นายทัศน์ชัย  ปิ่นทอง
4. นายธรรมสิงห์  มลฑา
5. นางสาวอุไรรัตน์  แสงม่วง
 
1. นางกนกพร  วงษ์ว่องไว
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.5 ทอง 20 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวชนิสรา  แก้วแย้ม
2. นางสาวณัฐกานต์  เจนะ
3. นายณัฐดนัย  พรมมา
4. นางสาวธมลวรรณ  ใจเที่ยง
5. นางสาวธัญชนก  ช่วยศิริ
6. นางสาวธัญญา  มาเจริญ
7. นางสาวประภารัชต์  เนียมทอง
8. นางสาวปรัชญาพร  ม่วงแพร
9. นางสาวปิยวดี  ถาปะทะ
10. นางสาวพิกุลพรรณ  ศรีรักษ์
11. นางสาวภวรัญชน์  ภูพงษ์พานิช
12. นางสาวรักษิณา  พัดสาริกรรม
13. นายวรรณสิน  ศรีษะเกตุ
14. นางสาวสุภิญญา  ถินจันทร์
15. นางสาวอริสา  กิจรัตนกาญจน์
16. นางสาวอัญชญา  มินวงษ์
17. นางสาวอันธิกา  บุตรรัตน์
18. นางสาวอุไรภรณ์  ขุนทอง
19. นางสาวเกษสินี  จำเริญทรัพย์
20. นายเสฐียรพงษ์  พรรณแฉล้ม
 
1. นางเสาวนีย์  ธรรมพิธี
2. นางสาวอุบล  ควรระงับ
3. นายชินวัฒน์  ฉ่ำแสง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 67 ทองแดง 20 โรงเรียนดงตาลวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  มีสนม
2. นางสาวกุลธิดา  ตระกูลพิทักษืกิจ
3. เด็กหญิงจันทิมา  อ่อนน้อม
4. นายจิรกิตติ์  อัศวเย็นใจ
5. นายจิรายุทธ  กระขาว
6. นายณรงค์ฤทธิ์  แจ้งจันทร์
7. เด็กหญิงถนอมพร  ศรีดิษฐ์
8. นายทรงวุฒิ  เสียงเลิศ
9. นายบุณเรือน  ควรศักดิ์
10. เด็กหญิงปณีณัฐ  แสงทอง
11. เด็กหญิงปทุมรัตน์  อบขาว
12. เด็กหญิงปาริชาติ  จิตร์มั่น
13. เด็กชายยงยุทธ  ศรีคร้าม
14. นางสาววิลาวัลย์  ทัพจันทร์
15. นางสาววิไลวรรณ  ไชยวุฒิ
16. นายศิริวัฒน  ขันธบัณฑิตย์
17. นายสัญชัย  จิตเอี่ยม
18. นางสาวสุภารัตน์  ประชามิ่ง
19. นายเอกรัฐ  ร้อยแก้ว
20. นายเอกวิทย์  หินแก้ว
 
1. นายพัฒนา  เปรมปราคิน
2. นางจุฑาทิพย์  เคราะห์ดี
3. นางวันทนา  เหมสมิติ
4. นางชวนพิศ  อิทธะรงค์
5. นางรุ่งทิพย์  มหาเรือนทรง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.8 เงิน 45 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ระมั่งทอง
 
1. นางสาวสุวรีย์  วีระประสิทธิ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นายสมาพล  อยู่หลง
 
1. นางสาวกัลยา  ภู่ห้อย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงคีตาญชลี  หร่องบุตรศรี
2. เด็กชายภัชรพล  นิ่มนวลรัตน์
 
1. นายกิตติภัททาณัฐ  ศุภวิชญ์พิสิฐกุล
2. นางปราณี  ปาลวัฒน์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 24 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวธนพร  ดีผิว
2. นายวรวุฒิ  เชื้อเกตุ
 
1. นางอมรรัตน์  จุ้ยสกุล
2. นายประพัฒน์  อื้อรัตน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85.6 ทอง 27 โรงเรียนวินิตศึกษาในราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  บุญเกลี้ยง
2. เด็กหญิงถิรนันท์  ศรีจาง
3. เด็กหญิงบุณยวีร์  ขันธวิทย์
4. เด็กหญิงพิมพกานต์  จันทร์เรือง
5. เด็กหญิงภรภัทร  พรรพุทธ
6. เด็กหญิงมนพัทธ์  สุวะนาม
7. เด็กหญิงวรรัตน์  เสนทอง
8. เด็กหญิงวิชุดา  บุญลัย
9. เด็กหญิงศศิวิมล  สุขเทพ
10. เด็กหญิงสุจิราภรณ์  ก้อนทอง
 
1. นายพงศ์พัฒน์  พรเรืองทอง
2. นายอุดมเขตต์  ดีสันเทียะ
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 69.16 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  กลั่นสำอางค์
2. เด็กหญิงกิตติมา   บุญภู่
3. เด็กหญิงกุลกันยา  ทรัพย์เจริญ
4. นางสาวนรารัตน์  คงงาม
5. เด็กหญิงพจมาน  ตั้งสกุล
6. เด็กหญิงมาลัยรัตน์  ช่างจัด
7. นายศริพงษ์  ปรีดา
8. เด็กหญิงสุนิตา  แม้นพยัคฆ์
9. เด็กชายอนุพงษ์  ดอกกลิ่น
10. เด็กหญิงอรวรรณ  งานแข็ง
11. เด็กชายอำพล  อิ่มพู
12. เด็กหญิงอินทิรา  สมงาม
13. นางสาวเบญจพรรณ  สุขจิตต์
14. นางสาวเบญจวรรณ  สุขจิตต์
15. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ประยงค์หอม
 
1. นางอุบล  บรรเทิง
2. นางสมเกียรติ  ยิ้มเทียน
3. นางสาวปารณีย์  อ่อนคำ
4. นายมุสตอฟาร์  ยีหมาดเหรบ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 38 โรงเรียนวินิตศึกษาในราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญเสริม
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สถาปนศิริ
 
1. นางกรุณา  สิงหลวะ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวินิตศึกษาในราชูปถัมภ์ 1. นางสาวกาญจนา  อาตแทน
2. นายพีรพัฒน์  สุจริตปฏิภาณ
 
1. นางพรทิพย์  บ่วงเพ็ชร
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 22 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงสุทัตตรา  บุญมี
 
1. นายสมชาย  แสงอิ่ม
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง 7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นายศิริศักดิ์  อาภาศิริกุล
 
1. นายอนุชิต  ชัยเรียบ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  ขันคง
 
1. นางสุพัตรา  สุดสวัสดิ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวภัณทิรา  มานะกิจภิญโญ
 
1. นางกัญจรัตน์  พรหมจรรย์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ทองล้วน
 
1. นางศิโรรัตน์  หรั่งแร่
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 37 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาววันทนา  ทองทับทิม
 
1. นางกัญจรัตน์   พรหมจรรย์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงศุภิสรา  หงษ์เผือก
 
1. นายอนุชิต  ชัยเรียบ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 17 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายคมสันต์  แก้วคำ
 
1. นางวิไลลักษณ์  เต่าน้อย
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายรัฐศิลป์  โพธิ์ประพันธ์
2. เด็กหญิงศิริิญญา  ภู่เสวก
 
1. นางวิไลลักษณ์  เต่าน้อย
2. นางสุปราณี  สุระชลภูมิ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 31 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กชายศุภกร  ทองแท้
 
1. นายอนุชิต  ชัยเรียบ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 71 เงิน 19 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวศิรินภา  ตาเรือน
 
1. นายสมชาย  แสงอิ่ม
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เยี่ยมชัยภูมิ
2. เด็กชายธนกฤติ  พลอยดีเลิศ
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  กิ่งแก้ว
 
1. นายยงยุทธิ์  ชาครเนติ
2. นายสมชาย  แสงอิ่ม
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายจีรศักดิ์  สุขชัย
2. นายพรชัย  สุวรรณประภา
3. นายรัตนพล  แสงแก้วสุก
 
1. นายสมชาย  แสงอิ่ม
2. นายยงยุทธิ์  ชาครเนติ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 73 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายยุทธนา  บุญเกิด
 
1. นายนริศ  ศรีนวล
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นายปรเมษฐ์  พรมสุริย์
 
1. นายนริศ  ศรีนวล
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83.75 ทอง 25 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กชายชาญชัย  โควนิช
 
1. นางรวีทิวา  ไวยนันท์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83.25 ทอง 30 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายธนธัญ  เจตนา
 
1. นายสมบัติ  นิชเปี่ยม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 77 เงิน 30 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บัวลอย
 
1. นางรวีทิวา  ไวยนันท์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายณัฐชนน  นิชเปี่ยม
 
1. นายสมบัติ  นิชเปี่ยม
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. นายจักรพงษ์  เข็มเล็ก
 
1. นางรวีทิวา  ไวยนันท์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงราตรี  สายสุวรรณ์
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงศุภรดา  ผอบเพชร
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81.3 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงพรวลี  สมปอง
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 4 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายพชร  ภูกำเหนิด
 
1. นางสาวพรทิภา  ผลโพธิ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 30 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 1. เด็กหญิงธรชญา  เธียรสุชา
 
1. นางสาวชณัฐดา  พงค์ศักดิ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 72 เงิน 27 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายธิษณา  รัตสิมวงศ์
 
1. นางสาวพรทิภา  ผลโพธิ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงศุภรดา  ผอบเพชร
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายนิทัศน์  ทองน้อย
 
1. นางสาวพรทิภา  ผลโพธิ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 26 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เก้าสกุล
 
1. นางสาวชณัฐดา  พงค์ศักดิ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 17 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาวธีรกานต์  บุตรสี
 
1. นางสาวณีระชา  โพธิ์บัว
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 76.2 เงิน 10 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐกาญจน์  สุทธิประภา
2. นางสาวณัฐธิดา  รอดเที่ยงธรรม
3. นายนิทัศน์  ทองน้อย
4. นางสาวนิสาชล  ดีไพร
5. นายพชร  ภูกำเหนิด
6. นางสาววรรณกนก  ยืนยง
7. นางสาววรรณนิภา  มุ่งชนะ
8. นางสาววรรณนิสา  มุ่งชนะ
 
1. นางสาวพรทิภา  ผลโพธิ์
2. นายสมบัติ  นิชเปี่ยม
3. นางกาญจนา  กาญจนโหติ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85.56 ทอง 7 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายกิตติศักดิ์  บุญคง
2. นางสาวณัฐกาญจน์  สุทธิประภา
3. นายณัฐชนน  นิชเปี่ยม
4. นางสาวณัฐธิดา  รอดเที่ยงธรรม
5. นางสาวดวงใจ  ชมป้อม
6. นายธนธัญ  เจตนา
7. นายนิทัศน์  ทองน้อย
8. นางสาวนิสาชล  ดีไพร
9. นายพชร กรอบเพ็ชร์  ภูกำเหนิด
10. นางสาวลลิตา  จันทร์แปงเงิน
11. นางสาววรรณกนก  ยืนยง
12. นางสาววรรณนิภา  มุ่งชนะ
13. นางสาววรรณนิสา  มุ่งชนะ
14. นายวัชรพัฒน์  ทวีโรจนปวร
15. นายศิวกร  เสริมสมบูรณ์
 
1. นางสาวพรทิภา  ผลโพธิ์
2. นายสมบัติ  นิชเปี่ยม
3. นางกาญจนา  กาญจนโหติ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87.2 ทอง 9 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายกิตติศักดิ์  บุญคง
2. นางสาวณัฐกาญจน์  สุทธิประภา
3. นายณัฐชนน  นิชเปี่ยม
4. นางสาวดวงใจ  ชมป้อม
5. นายธนธัญ  เจตนา
6. นายนิทัศน์  ทองน้อย
7. นางสาวนิสาชล  ดีไพร
8. นายพชร  ภูกำเหนิด
9. นางสาวลลิตา  จันทร์แปงเงิน
10. นายศราวุฒิ  จังหวัดเขต
11. นายศิวกร  เสริมสมบูรณ์
 
1. นางสาวพรทิภา  ผลโพธิ์
2. นายสมบัติ  นิชเปี่ยม
3. นางกาญจนา  กาญจนโหติ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 76.8 เงิน 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เกมะหายุง
2. นายจักรพงษ์  เข็มเล็ก
3. เด็กชายชัชวาลย์  อ่อนนุ่ม
4. เด็กชายชาญชัย  โควนิช
5. นายธนาพล  นาเวช
6. เด็กชายนิกร  คำภาสอน
7. เด็กหญิงปรารถนา  วันนาหม่อง
8. เด็กหญิงปวันรัตน์  บุญแม่น
9. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ราชสีห์
10. เด็กชายพุฒิเมธ  ร้อยกรอง
11. เด็กชายภัคพล  อ่อนนุ่ม
12. เด็กหญิงวันวิสา  ทองสุพรรณ
13. เด็กชายสรศักดิ์  เดชพจน์
14. นายสิทธิชัย  บุทโรจน์
15. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บัวลอย
16. นายสุทัช  มีแป้
17. นางสาวสุรัสวดี  อบอุ่น
18. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ผลอรรถ
19. เด็กหญิงโชติกา  สุวรรณพรม
 
1. นางรวีทิวา  ไวยนันท์
2. นางสุพัตรา  สุดสวัสดิ์
3. นายประสิทธิ์  ปราชญ์ศรี
4. นางพรรณพร  โพธิจันทร์
5. นายกฤษฎางค์  ไวยนันท์
6. นางรัตนา  พานทอง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 73 เงิน 20 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ธัญญวนิชพงษ์
2. เด็กหญิงขวัญเรือน  โกห์
3. เด็กชายธนวัฒน์  ทองดวง
4. เด็กชายนฤสรณ์  ตุมนอก
5. เด็กหญิงพวงทอง  พิมพ์รอด
6. เด็กหญิงอาภัสรา   นวนยง
 
1. นายเล็ก  เชยขุนทศ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 62.67 ทองแดง 46 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นายกฤตทรากาน  อ่วนดอนไพร
2. นายกิตติชัย  จันทร
3. นายณัฐพงษ์  เผือกสอาด
4. นายณัฐพงษ์  บัวอินทร์
5. นายอนุชา  วงค์อาษา
6. นายเตชาธร  เสนาะอาจ
 
1. นายณัฐกันตร์  แก่นจำปา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 34 โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  พันวิชัย
 
1. นายสุทัศน์  ศรีแก้ว
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง 16 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายสุกฤษฏิ์  เพาะพูล
 
1. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 42 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  วงษ์จันนา
 
1. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวปาริฉัตร  ไม้เมือง
 
1. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 20 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กชายต่อสกุล  อ่อนแก้ว
 
1. นายสมศักดิ์  เชื่อมชิต
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายเทพศาสตรา  นิมิตรพรสุโข
 
1. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 41 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภานุมาศ  สมใสย์
 
1. นางสายฝน  ปานพรหม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 26 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวนวรัตน์  ด้วงมี
 
1. นายเล็ก  เชยขุนทศ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 30 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กชายสุุธนัย  ทองมาก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  เชื่อมชิต
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.67 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นายรัฐศาสตร์  ยวงทอง
 
1. นางอินทุพิมพ์  หาลาภ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.66 เงิน 43 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนุชจรี  พยานใจ
 
1. นายสมศักดิ์  เชื่อมชิต
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.67 เงิน 39 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวอรอมล  เทพทวี
 
1. นางอินทุพิมพ์  หาลาภ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 26 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กชายต่อสกุล  อ่อนแก้ว
 
1. นายสมศักดิ์  เชื่อมชิต
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.66 เงิน 30 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นายธเนตร  รอดรั้ง
 
1. นายสมศักดิ์  เชื่อมชิต
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 37 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  อื้อจรรยา
 
1. นายสุุทธิพงศ์  เงินน้ำใย
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 25 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นางสาวผุสฌา  ม่วงกูล
 
1. นายสมศักดิ์  เชื่อมชิต
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  มงคลยุทธ์
2. เด็กชายขจรศักดิ์  ฤกษ์คง
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยิ้มแย้ม
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  หาบยุโซะ
5. เด็กหญิงวรรณวิษา  สังกร
6. เด็กหญิงศศิธร  ทัดอยู่
7. เด็กชายศักรินทร์  กลิ่นกุหลาบ
8. เด็กชายศุภวิชญ์  เดชวิทย์
9. เด็กหญิงอภิสรา  ตลับนาค
10. เด็กชายเอกรัตน์  กัณรักษา
 
1. นางไพรัตน์  ประทินรัมย์
2. นางวันเพ็ญ  เฉยฉ่ำ
3. นางสาวกันยารัตน์  ม่วงฉิ่ง
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกวินดา  พิรุณโปรย
2. นางสาวจันทนีย์  เจือทอง
3. นางสาวณัฐณิชา  ศรีสอาด
4. นายณัฐพงษ์  ดีแก้ว
5. นายทศพร  ขันตี
6. นายบุญสม  นาสม
7. นางสาวปภาดา  ปานขวัญ
8. นางสาวประภัสรา  โชคบัณฑิต
9. นายพลวัต  คล่องสั่งสอน
10. นายภีศเดช  แก้วกัญญา
 
1. นางสาวสิรินภา  วิงวอน
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.99 ทอง 11 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวชนิกานต์  ชาตรี
2. นางสาวบงกช  สงวนงาม
3. นางสาวพุทธิมา  ฝากกิจ
4. นางสาวมณีรัตน์  ศิริมณฑา
5. นายสยามรัฐ  สาดอนแพง
6. นางสาวเฟรม  กลั่นผล
 
1. นางนงค์เยาว์  บุตรศรี
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงคณภรณ์  เกษมสุข
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปี่แก้ว
3. เด็กหญิงนัฐมล  สันติพันธ์
4. เด็กหญิงมนรดา  ภูมิรัตน์
5. เด็กหญิงรุ้งธิดา  พูลเพิ่มบุญกุศล
6. เด็กหญิงแคทริน  ทองแก้ว
 
1. นางสาวอัญชลี  สุนทรวงษ์
2. นางจุฬา  ชนิตร์วัฒน์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 21 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาวจิรประภา  ศรีอินทร์
2. นางสาวทัศมล  ดีโท
3. นางสาวสุกัญญา  โอนอ่อน
4. นางสาวอรพรรณ  นาคสวัสดิ์
5. นางสาวอรพิณ  นาคสวัสดิ์
6. นางสาวเจริญศิริ  เนียมประเสริฐ
 
1. นางสมลักษณ์  โตยิ่ง
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงชลกานต์  สอนสุข
2. เด็กหญิงณัจฉริญา  วงษ์จันทร์นา
3. เด็กชายธนายุทธ  นนทะวงษ์
4. เด็กชายประดิษฐ์  น้ำนวน
5. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  บุุญธรรม
6. เด็กหญิงภาทิณี  นามบุญศรี
7. เด็กชายสมบูรณ์  ทองจ้อย
8. เด็กหญิงสิรินาถ  กลั่นหุุ่น
9. เด็กชายอานนท์  ปัญญามัง
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แดงทอง
 
1. นางวรรณธินี  สมชนะ
2. นางสาวจุฑาทิพย์  สิงหาเวช
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. เด็กชายนที  โตสวัสดิ์
2. นายวายุ  คงทน
3. นายสมพงษ์  เกิดมี
4. นางสาวสุวนี  บัวจูม
5. นางสาวสุุมณฑาทิพย์  คุ้มวงษ์
 
1. นายมนัส  สุขมูล
2. นางสายฝน  ปานพรหม
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนวินิตศึกษาในราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลิดา  จุณศิริ
 
1. Mr.Jared  Mason
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 67 ทองแดง 33 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายพจนสิทธิ์  กิตติธรสมบัติ
 
1. นายอมรชัย  สถานนท์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 98.5 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1. เด็กชายบารเมษฐ์   สมท่า
 
1. นางสาวภัทราวดี  รักยงค์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายชัจจ์  ขวัญศรี
 
1. นางสาวศิริณี  นันทศรี
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.34 เงิน 29 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กชายอรรถพล  พวงสกุล
 
1. นางสาววรรณภา  ไทยประยูร
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.7 ทอง 28 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวเพชรนภา  เนตรหาญ
 
1. Mr.Robert Cecil  Graham
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 76.99 เงิน 26 โรงเรียนวินิตศึกษาในราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ตันติวงศ์
 
1. นางสาวสุนีพร  เจริญชัย
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 75.99 เงิน 31 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นางสาวเหมือนฟ้า  เนตรหาญ
 
1. นางหทัยรัก  อังกาบศรี
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 48 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายจิตวีร์  เหลืองสนิท
2. เด็กชายมณฑล  แก้วบริวงษ์
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ดายงค์
4. เด็กหญิงศิรินทร์  นิ่มสกุล
5. เด็กหญิงอัญชฎาภรณ์  สุทธา
 
1. นางนุชนารถ  สังคเลิศ
2. นางชุมแพ  แจ้งดารา
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86.4 ทอง 6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายกษิดิศ  มั่นพรม
2. นายกิตติภพ  บุญตาระวะ
3. นายชัชพล  เทพอารักษ์
4. นางสาวบุปผาชนนี  กองชนะ
5. นางสาวรมนปวีร์  ชุณห์วิสิทธิกิจ
 
1. นายอมรชัย  สถานนท์
2. Mr.Matthew Earl  Wilkinson
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 69 ทองแดง 17 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายพิทักษ์  เหล็กดี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ช่างทอง
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 78.67 เงิน 37 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. เด็กหญิงอสมา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางพรพิมล  มาลา
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 79.67 เงิน 25 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายธนากร  หาญป่า
 
1. นางสาววรรณวิศา  กรีโสภา
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.32 ทอง 4 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวศวิตา  พิมพาแป้น
 
1. นางสาวเกวลี  จันทร์ทอง
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงตาลวิทยา 1. เด็กชายธนากร  ทันแจ้ง
2. เด็กหญิงสุุกัญญา  จงเชื่อกลาง
 
1. นางจุรี  อ่อนมี
2. นายเฉลิมศักดิ์  โชคลาภ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 15 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวปรียาภรณ์  อินต๊ะแสน
2. นางสาวเบญจวรรณ  มะโนปิง
 
1. นางกนกวรรณ  สร้อยคำ
2. นางสาวชนิดา  ปาลบุตร
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กชายทวี  นามลักษณ์
2. เด็กชายธนากร  พุ่มอ่ำ
3. เด็กชายบรรพต  กลิ่นชัย
4. เด็กชายพงศกร  สดงาม
5. เด็กชายภาณุพงษ์  บุญเกิด
6. เด็กชายภาวัสถิรา  บุญประเสริฐ
7. เด็กชายวิชิตร  กิจโมกข์
8. เด็กชายสัญชัย  เงินศิริ
 
1. นายนุชากร  สาระทัน
2. นายสมศักดิ์  คอนโต
3. นายเสน่ห์  ทองยิ่ง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 64.3 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กชายธนากร  ปานทอง
2. เด็กชายบุรธัช  ประจำทอง
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  ชุ่มวิจารณ์
4. เด็กหญิงวริชชา  ออกแมน
5. เด็กหญิงวิภาวี  ไชโย
6. เด็กชายวีรวุฒิ  ช่องสาร
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หอมสุข
8. เด็กชายศิวกร  บุญแจ้ง
9. เด็กหญิงสุนันทิณี  ชื่นชมกลิ่น
10. เด็กชายเทพพิทักษ์  แกบสิงห์
 
1. นางวรรณา  วิชิตะกุล
2. นางสุนิษา  ตันติมาลา
3. นางปฐมาวดี  กำเหนิดสิงห์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวกนกอร  แซ่ก๊วย
2. นางสาวขวัญชนก  ชูชีพ
3. นายณัฐพงศ์  อันทะชัย
4. นายทศพร  ไวยบุรี
5. นายธนกิจ  นุกิจ
6. นางสาววาศินี  สวัสดี
7. นายศุภกร  พรเอนก
8. นางสาวสุกัญญา  นาคแผ่น
9. นางสาวสุวิมล  พิลา
10. นางสาวอรวรรณ  สิงห์เปื่ยม
 
1. นายธานี  สุจริตจันทร์
2. นายณัฐพรรษ  วิวัฒน์วรวงศ์
3. นายเอกรัฐ  วรรณพันธ์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นางสาวกนกพร  สุขศาลา
2. นายกิตติพัฒน์  มาลัยวงษ์
3. นางสาวจนิสตา  โพธิ์มูล
4. นางสาวสาลินี  ภู่ทอง
5. นางสาวสุภักสจี  พ่วงทอง
 
1. นางพรสุดา  วีระเดชชูชีพ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงดวงพร  ทาจำปา
2. เด็กหญิงนิลาวรรณ  วงษ์พูล
3. เด็กชายอนุศักดิ์  จันทร์ธรรม
 
1. นางพรทิพย์  เพ็งชาติ
2. นางจุฬาลัย  สระแก้ว
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 61 ทองแดง 43 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวชนาภา  วัฒนวงศ์
2. นายภัทรพงศ์  เชื้อสามารถ
3. นางสาวศลิตา  หิรัญพิศ
 
1. นางสมจิตต์  วัฒนวงศ์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.67 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กชายทวีเดช  หุ่นเสือ
2. เด็กหญิงสุวพัชร  ใจยืน
3. เด็กหญิงอัจฉรา  บำรุงสุข
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
2. นางสาวนนทิชา  สมประสงค์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. นายชนะชัย  ดวงอาราม
2. นายฐิติกร  โทนเหมือน
3. นายดนุพร  พุฒติ
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
2. นายไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. เด็กชายประวิตร  ศรีจันทร์ดี
2. เด็กชายมังคเรศน์  ม่วงแพร
 
1. นางสาวธนาพร  เหรียญทอง
2. นางสาววรวรรณ  เหรียญทอง
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 35 โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เกตุอยู่
2. เด็กชายธรรมรัตน์  ทองสี
 
1. นางสาววรวรรณ  เหรียญทอง
2. นายจุมพล  เทียมคำ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 32 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายวิญญู  เจ้งวัฒนพงษ์
2. นางสาวศริญญาภรณ์  นาคศิลา
 
1. นายจตุพร  น้อยบุญสุข
2. นางปิยาภรณ์  อุทุมภา
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กชายฐิติพล  มาทา
2. เด็กชายธีรภัทร  หาญสกุลบรรเทิง
 
1. นางสาวกฤติยา  ราชสีห์
2. นางดวงตา  เสาวโรนุพันธุ์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 14 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายยศธร  เอี่ยมฤทธิ์
2. นายสาธิต  ธรรมจันทร์
 
1. นางสาวนิตยา  สกุลนี
2. นางสาวยุพยงค์  กลั่นประเสริฐ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 14 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายชนากฤษฎิ์  สุขศรีมงคล
2. เด็กชายณัฐศาสตร์  สาครดี
 
1. นางนาถชลา  สุกใส
2. นางอุไรรัตน์  สีบำรุงสาสน์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 71 เงิน 39 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กชายวายุ  มีประดับชัย
2. เด็กชายวิษณุ  มีประดับชัย
 
1. นางสาววิชุดา  ฉายากุล
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84.8 ทอง 9 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤติมา  บุญล้อม
2. เด็กหญิงเกวริน  เกิดลาภ
 
1. นายเทิดศักดิ์  สนามทอง
2. นางสุมาลี  สนามทอง
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 73 เงิน 29 โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. นายศิวะนนท์  แย้มสว่าง
2. นางสาวสุธาทิพย์  แก้วเข้ม
 
1. นางสาวธนาพร  เหรียญทอง
2. นางสาววรวรรณ  เหรียญทอง
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 20 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นางสาวจิตราภา  กองเงิน
2. นางสาวปิยธิดา  เสาวคนธ์
 
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
2. นายอนุสรณ์  พัดเย็น
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 12 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวน้ำฝน  สุวรรณทา
2. นางสาวบทมาการ  กออินทร์
 
1. นายวรวิช  ทองดี
2. นางนงนุช  ประดับวงษ์
 
142 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 35 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองบุญ
2. เด็กหญิงพัสวี  อภิวัฒน์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  หยวกทอง
 
1. นางสาวกฤติยา  ราชสีห์
2. นางดวงตา  เสาวโรนุพันธุ์
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 33 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายณัฐนนท์  ดอกเทียน
2. นายภครพล  บุญครอบ
3. นายสุณัฐ  ประพาฬวงศ์
 
1. นายวรวิช  ทองดี
2. นายจตุพร  น้อยบุญสุข
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐติรัตน์  เกียรติสุต
2. นายสิปปภัค  อุทุมภา
 
1. นายจตุพร  น้อยบุญสุข
2. นางปิยาภรณ์  อุทุมภา
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 99.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. เด็กชายศุภวิชญ์  อินทสี
2. เด็กชายอัครพล  เสาวคนธ์
3. เด็กชายเอกชัย  สุกันทา
 
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
2. นายกนกศักดิ์  ศรีปลั่ง
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 98.7 ทอง 14 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นายณัฏฐากร  คำเที่ยง
2. นายณัฐพล  พรหมบุตร
3. นายปรัญชัย  กิ่งพิกุล
 
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
2. นายกนกศักดิ์  ศรีปลั่ง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  นาคนาค
2. เด็กชายพิสิทธิ์  งามเทียน
3. เด็กชายพีรธัช  ชามีรส
 
1. นางสาววีณาวรรณ  จันทขันธ์
2. นายนิรุตต์  ปานฉิม
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 64 ทองแดง 44 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. นายชลทิศ  ฟักทองพรรณ
2. นางสาววัตถาภรณ์  วงษ์รุ่ง
3. นายเจษฎา  วงษ์รุ่ง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อยู่พุ่ม
2. นางธัญยธรณ์  จิรายุอัครหิรัญ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. เด็กหญิงปริญยา  สีเจือทอง
2. เด็กหญิงศวิตา  กระเป๋าทอง
3. เด็กหญิงอลิสา  ยิ้มละมัย
 
1. นางพรพิมล  มาลา
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นายกิตติภพ  รองเดช
2. นางสาวภัทราพร  ภักดีมา
3. นางสาววิรัญญา  บุญรอด
 
1. นางอรุณี  บุญมี
2. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  งามวิลัย
2. เด็กหญิงกิตติกา  สรรพสุข
3. เด็กหญิงกิตติมา  สรรพสุข
4. เด็กหญิงชนิตา  จันทบุตร์
5. เด็กหญิงศุภนิดา  ช้างหัวหน้า
6. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ดวงอาจ
 
1. นางสาวดารณี  ยอดโพธิ์
2. นางไฉไล  แจ้งนพรัตน์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 23 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 1. นางสาวทัตพิชา  บัวใหญ่
2. นางสาวปัทมาพร  นิรชน
3. นางสาววารุณ๊  พุทธวงษ์
4. นางสาวอมรวรรณ  กระโปรงทอง
5. นางสาวอรวรรณ  ธรรมะ
6. นางสาวเจนจิรา  แพอำไพ
 
1. นางสาววีณาวรรณ  จันทขันธ์
2. นายนิรุตต์  ปานฉิม
3. นายปฐมพงษ์  สระบัว
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธัญดา  วัฒนะชานนท์
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ช่วงกรุด
3. เด็กหญิงอังคนา  เกตุเผือก
 
1. นางวรณัน  อิ่มจรูญ
2. นางกัญกร  แสงวิทยาประทีป
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81 ทอง 23 โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. นางสาวบงกชทิพ  ไชยพล
2. นางสาวปานตะวัน  มาตวังแสง
3. นางสาวปารณัท  เหลืองสนิท
 
1. นางสาวธนาพร  เหรียญทอง
2. นางสาววรวรรณ  เหรียญทอง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.6 เงิน 25 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  เฟื่องฟุ้ง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  นวลมิ่ง
3. เด็กหญิงมัสธริดา  กันยาบัณฑิตย์
 
1. นายธานี  สุจริตจันทร์
2. นางกัญญา  ปาลวัฒน์วิไชย
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80.2 ทอง 46 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวปรียาพร  ชลอธรรม
2. นางสาวปิยะกุล  เกตุเอี่ยม
3. นางสาวปิยะธิดา  เดชบุรัมย์
 
1. นางกัญญา   ปาลวัฒน์วิไชย
2. นางแสงระวี   แก้วดี
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 75.6 เงิน 26 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  พลายชุมพล
3. เด็กหญิงรุจิกา  ริทธิรักษ์
 
1. นางกัลยาณี  สุทธิรักษ์
2. นางสาวสมจิตร์  พยุงวงษ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81.4 ทอง 44 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เมฆรารัตน์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีดี
3. เด็กหญิงอารีวรรณ  เถื่อนเจริญ
 
1. นางสาวสุวรรณี   เชื้อคง
2. นางสาวนภสร  หินทอง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81 ทอง 20 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรภร  เหมือนเผ่า
2. เด็กหญิงราตรี  ควรหัต
3. เด็กหญิงอมรวรรณ  ปัญญา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  รักงาม
2. นายนฤนาท  คล้ายลักษณ์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาวชลทิพย์  พัฒนจันทรีกุล
2. นางสาววิภา  พงษ์เพิ่ม
3. นางสาวอัญชลี  จุนเหลา
 
1. นางรุจา  จันทร์เทวี
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 41 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กชายจิรพัฒน์  แสงเดือน
2. เด็กหญิงวรวรรณ  นาคบุญ
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ชั้นอังคาร
 
1. นางอุทิศ  ทิพย์ประยูร
2. นางสาวศิริวรรณ  อยู่พุ่ม
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 70 เงิน 42 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายปรัชญา  สิทธิธรรม
2. นายมโนเสกข์  โท้อยู่
3. นายเฉลิมชัย  ชื่นตระกูล
 
1. นางโศรดา  ทวีคูณ
2. นางเนาวรัตน์  ยุติวงษ์
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 70.33 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงสุนทรี  เชี่ยวการค้า
 
1. นางกัลยาณี  สุทธิรักษ์
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กชายอนิรุฒม์  กลั่นประเสริฐ
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.34 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พงษ์อุบล
2. เด็กหญิงจารุณี  เพ็ชรไทย
3. เด็กหญิงมีนา  สว่างศรี
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ปัญญายงค์
2. นางปราณี  ปาลวัฒน์
 
166 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายกิตติคุณ  นิลวิจิตร
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แซ่ต่อ
 
1. นายฐาปกรณ์  สินสม
2. นางสาวอัจฉระพรรณ  ทองสันต์
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐสุภา  กิตติพฤทธิพงศ์
 
1. นางสุพัตรา  สุดสวัสดิ์
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายเอกลักษณ์  ธงทอง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ปัญญายงค์
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กชายศิริวัฒน์  ห้องกระจก
 
1. นางพิสิณี  ยี่โถขาว
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายอดิเทพ  พุ่มมะลิ
 
1. นายเล็ก  เชยขุนทศ
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงพักตร์  หอมหวล
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ปัญญายงค์
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายนวมินทร์  ติสิลานนท์
 
1. นายเล็ก  เชยขุนทศ
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. นายชัยรินทร์  เหมหอมวงษ์
 
1. นางอัจฉราลักษณ์  ห้องดอกไม้
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นายกฤษดา  อริวันนา
 
1. นางพิสิณี  ยี่โถขาว
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 92.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายธีระเดช  แสนกล้า
2. เด็กชายเกริกไกรวัล  เชื้อรื่น
 
1. นายฐาปกรณ์  สินสม
2. นางนาฏยา  เมฆรักษากิจ