สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสงคราม 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงกชพร  ปรีดานันต์
 
1. นางสาวอาภามาส  นิโกรธา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73 เงิน 10 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวพีรยา  ดนัยธรรมกุล
 
1. นางสาวนุสรา  กล้วยจำนงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 19 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนัยนา  วรรณะ
 
1. นางวรรดี  พิพรณ์พงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 49 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวสุมาลัย  อัมมาร
 
1. นางสาววงเดือน  บุญแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 21 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  สิทธิขำ
 
1. นายชูชีพ  ศรีอยู่
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78.2 เงิน 32 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวอรวรรณ  ขำเอก
 
1. นายกรเอก  เผื่อนผัน
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68.92 ทองแดง 42 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงชริษา  รามมาศ
2. เด็กหญิงณิรยา  คลังศิริ
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มีประเสริฐ
 
1. นางอรวรรณ  จันลา
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.33 ทอง 29 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวณัชฐานันท์  ปั้นทองคำ
2. นางสาวศวิตา  กิตติวงศากุล
3. นางสาวสุวรรณา  ศรีรักษา
 
1. นางอรวรรณ  จันลา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงนวรัตน์  สุวรรณการ
2. เด็กหญิงนิชนันท์  ศรีสัมฤทธิ์
 
1. นายกรกฎ  เอี่ยมลออ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวธมนวรรณ  อั๋นประเสริฐ
2. นางสาวอริสา  ไทยเดิม
 
1. นายณัฐพงษ์  ญานวัฒนะ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 32 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายณภัทร  ตันติสถิระพงษ์
 
1. นางสุเมตตา  ฉิมพาลี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 22 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวศศิชา  ศรีชะเอม
 
1. นายสมชาย  ถาวร
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 29 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เพ็ชรสว่าง
2. เด็กชายภาคภูมิ  พลรัตน์
3. เด็กชายรพีพันธุ์  คุ้มโต
 
1. นายประเชิญ  เฟื่องฟู
2. นางสาวปิยวรรณ  นิลศรี
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 75.75 เงิน 27 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกนกกานต์  โถวสกุล
2. นางสาวฑิตฐิตา  อินตาต่อ
3. นางสาวสิตานันท์  โชติไชยฤทธิ์
 
1. นายประเชิญ  เฟื่องฟู
2. นางสาวปิยวรรณ  นิลศรี
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 53.8 เข้าร่วม 19 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  งามทับทิม
2. เด็กหญิงวิยะดา  อรุณ
3. เด็กหญิงอัฐพร  โคตะทัน
 
1. นางนพมาศ  เปฏะพันธ์
2. นางสาววิลาวัลย์  ศิริมงคล
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 39 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวชนัฏฐา  เรือนเงิน
2. นายชยากร  เรือนคำ
3. นางสาวพิณรัตน์  จันทเลิง
 
1. นางสาวศรินยา  อินทรประเสริฐ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 45.22 เข้าร่วม 45 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงปพิชญา  ใจหวัง
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศิริธรรม
 
1. นางชมพูนุช  เคล้าจันทร์
2. นางสาวยศอารีย์  รวยธนพานิช
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81.56 ทอง 6 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายรังสิมันต์  เกิดเทวา
2. นางสาวสุวนันท์  เกิดเทวา
 
1. นางสาวพิไล  พงศ์คุณาธรรม
2. นางสาวทัศนา  จรจวบโชค
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกมลวรรณ  ลิ้มสัจจาพาณิชย์
 
1. นางสาวทัศนา  จรจวบโชค
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายกิตติพงษ์  ทองคงหาญ
 
1. นายสมชาย  ถาวร
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33.75 เข้าร่วม 19 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงกันติชา  ทรัพย์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงบุปพรัตน์  จินดารักษ์
3. เด็กหญิงเขมิกา  ทุกข์สูญ
 
1. นางวิรงรอง  โรจนกุล
2. นายมนัส  โรจนกุล
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 31 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายชุติเดช  ศรคุ้ม
2. นายยุ่นทนา  จันทร์ชำนิ
3. นางสาวอาทิมา  ชื่นจิตร์
 
1. นางโสภิณ  คชเสนีย์
2. นางศรีประภา  ประยงค์พันธ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 50 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงทักษิณา  ปานชิด
2. เด็กหญิงสุนิสา  เหี่ยวหอม
3. เด็กหญิงเอเชีย  วิทยาคม
 
1. นางณัทณัน  ธูปแพ
2. นางนฤมล  ศรีวงค์ษา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.2 เงิน 19 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายธนกร  ติยะพิบูลย์ไชยา
2. นายธนภัทร  พงศ์คุณาธรรม
3. นางสาวธัญภรณ์  ฉายากุล
 
1. นายคทาวุธ  วรสุขบุญชัย
2. นายบัณฑูร  มนตรานนท์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 40 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษณพล  ชุ่มเกษร
2. เด็กชายกานต์ทัศน์  เกตุสิงห์น้อย
3. เด็กชายนราธิป  สุวรรณบัติ
 
1. นางนฤมล  ศรีวงค์ษา
2. นางณัทณัน  ธูปแพ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 11 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นายปาราเมศ  เจตบุตร
2. นายพชรพล  ไกรวิจิตร
3. นายไตรภูมิ  พันธ์ประสิทธิเวช
 
1. นางสาววราพร  แสงสว่าง
2. นายสมเกียรติ  โพธิ์ผลิ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.3 ทอง 46 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงชยภรณ์  สุวรรณเพชร
2. เด็กหญิงวสุนันท์  โชติชูศรี
3. เด็กหญิงเกสรา  อรุณศิริ
 
1. นายเถลิงรัฐ  มุกดาเวช
2. นางสาวเกตุกัญญา  ทองเก่งกล้า
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75.4 เงิน 33 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาววรัญญา  เงินประเสริฐ
2. นางสาวศรัญญา  คเชนทร
3. นางสาวสิราวรรณ  ชูโชติ
 
1. นางสาวญดา  ลือสัตย์
2. นางสาวกิตติกานต์  ประเที่ยง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.2 เงิน 36 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  แผ่นสุวรรณ์
2. เด็กหญิงสุภาวี  หลิมสวาสดิ์
 
1. นางณัทณัน  ธูปแพ
2. นางนฤมล  ศรีวงค์ษา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 33 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายธนภูมิ  ลูกน้ำเพชร
2. นายมนัญชัย  แสงสาคร
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  อ่อนมุข
2. นางสาวปิยวดี  โสมนัส
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 29.29 เข้าร่วม 43 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายพลวิศิษฏ์  แก้วนาค
2. เด็กชายวชิรพงษ์  ปานรัตน์
 
1. นางสาวเสาวตรี  นุ่มน่วม
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 34.61 เข้าร่วม 33 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายกฤติธี  สิทธิโสม
2. เด็กชายธิติ  หินธง
 
1. นางสาวเสาวตรี  นุ่มน่วม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 50 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงชุติมา  พิศพัฒน์
2. เด็กหญิงนันทวดี  หุ่นประเสริฐ
3. เด็กหญิงพนัชกร  กิจสงวน
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรวิชัย
5. เด็กหญิงสุลาวัณย์  อยู่คล้ำ
 
1. นางสาวพิสมัย  โกสินธุ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 49 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา 1. นางสาวฐิตาพร  ภู่สกุล
2. นางสาวสมฤดี  สุทธิศักดิ์
3. นายสันติภาพ  หลำสาย
4. นางสาวอัจฉรา  ป้อมน้อย
5. นางสาวอุมาพร  ธนิกกุล
 
1. นายสกล  สุขสวัสดิ์
2. นายสถาพร  โคตรพรม
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศิธรกุล
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีนิล
3. เด็กชายคุณานนต์  ภู่นาค
4. เด็กหญิงนัทธมน  อิสระณะวัฒน์
5. เด็กหญิงพิยดา  ต่วนชื่น
 
1. นางภัคจิรา  ชูนิตย์
2. นางจีรมิตร  รัตนสมัย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 70.75 เงิน 38 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา 1. นางสาวจุฬาทิพย์  เต็มสวาท
2. นางสาวนันทิดา  ลิ้มชื่น
3. นางสาวบังอร  อิ่มเอี่ยม
4. นางสาวศจี  ธรรมสวัสดิ์
5. นางสาวสกาวเดือน  เพ็งหมุ่ย
 
1. นายสกล  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวทองทิพย์  คุ้มทรัพย์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 77.33 เงิน 23 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา 1. เด็กหญิงกันตพร  คำพาที
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ม่วงมณี
3. เด็กชายทนงศักดิ์  ประทิน
4. เด็กหญิงมลนิฐิ  พูลพงษ์
5. เด็กหญิงอรอุมา  สำแดงเดช
 
1. นายสถาพร  โคตรพรม
2. นางสาวสุภาวดี  แพงสีทา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนท้ายหาด 1. นางสาวจันทวรรณ  สุขเกษม
2. นางสาวนงภมร  จันทร์น้อย
3. นางสาววรัญญา  ดอนสีดา
4. นายสิริชัย  โชติชาลกิจ
5. นางสาวสุดารัตน์  โคตรอาษา
 
1. นายมาโนช  บุญเจริญ
2. นายธนชัย  จันทร์มั่น
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.4 เงิน 35 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงพีรดา  ตั้งประเสริฐ
 
1. นางสุวิมล  สิงห์โตทอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.5 ทอง 43 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา 1. นางสาวสุภาพร  จือเหลียง
 
1. นายสกล  สุขสวัสดิ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 21 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงชลลดา  มาลัยมาลย์
2. เด็กชายปารเมศ  วิจิตรจรรยาเลิศ
 
1. นางกานดา  จำปาศักดิ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 31 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายณัฐชนัน  รชตะนันทน์
2. นางสาวมัลลิกา  เครือบุญสิน
 
1. นางกานดา  จำปาศักดิ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85.6 ทอง 27 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกมลชนก  แสนสุขเจริญผล
2. นางสาวคุณัญญา  เนียมพิบูลย์
3. นางสาวฉัตรแก้ว  อภิชล
4. เด็กหญิงชลลดา   แสงสุดตา
5. เด็กหญิงพชรกมล  ไตรวิทยากุล
6. เด็กหญิงศศิกาญจ์  เกตุราม
7. เด็กหญิงศิริประภา  ศรีไพบูลย์
8. เด็กหญิงสุภาวดี  นุตศิริ
9. นางสาวเบญจวรรณ  มัณฑะกะ
10. นางสาวเพชร  อยู่คง
 
1. นางทิพวรรณ  ไม่น้อย
2. นางศิริพร  เอี่ยมเจริญ
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เหลาเกตุ
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ศิริโชติ
3. เด็กหญิงจินต์จุฑา  มงคลทรง
4. เด็กหญิงชมพูนุช  ฉิมพลิกานนท์
5. นางสาวณัฐชา  สารขวัญ
6. นางสาวทัศนีย์  คล้ายพฤกษ์
7. เด็กหญิงธิติพร  หลำวรรณะ
8. เด็กหญิงนวลนภา  สมจิตร
9. เด็กหญิงรวงผึ้ง  เอี่ยมอำไพ
10. นางสาวรุ่งนภา  คมขำ
11. นางสาวศศิธร  ดาราโรจน์
12. นางสาวสุภัทรา  พึ่งแพง
13. เด็กหญิงอมรรัตน์  ดวงมรกต
14. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รักษ์วงศ์
15. นางสาวโชตนา  แซ่จึง
 
1. นายศักดิ์ชัย  ปานปิ่นแก้ว
2. นายนิวัฒน์  บรรจงรักษา
3. นายกิตติพิชญ์  เอียดซัง
4. นางมุยรี  พลับสวาท
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 21 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงธัญญธรณ์  ฉัตรทิน
2. เด็กหญิงโสภิสา  สุขไพศาลกุลภัทร
 
1. นางสาวสุนทรี  เลาหวิริยะ
2. นางเกศิณี  แสงทับทิม
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 12 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวนันทนัช  ปิยะสินธ์ชาติ
2. นางสาวศราวรรณ  จันทร์พุฒ
 
1. นายพิษณุพงษ์  อินทมาตย์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 22 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิมพ์ภัทร์  คล้ายอุดม
 
1. นางรจนิตย์  ปลอดโปร่ง
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 17 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายภัทรพงศ์  ชูสุทธิสกุล
 
1. นายฐณพบ  ธูปแพ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 35 โรงเรียนท้ายหาด 1. เด็กหญิงกนกนิภา  รอดนิกร
 
1. นายสุชีพ  มีรักษา
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายธีรพัฒน์  โพธิ์ผลิ
 
1. นายสุรเชษฐ์  พุ่มกุมาร
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 54.2 เข้าร่วม 41 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงวะนิภาพร  เดชะบุญ
 
1. นายสุรเชษฐ์  พุ่มกุมาร
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 69 ทองแดง 45 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายศรายุทธ  เพ็งถมยา
 
1. นายสุรเชษฐ์  พุ่มกุมาร
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 21 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงนพร  ตั้งทีฆะรักษ์
 
1. นายฐนพบ  ธูปแพ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 24 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายนรินทร์  นาครัตน์
 
1. นายองอาจ  ตูวิเชียร
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 45 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  พจนารถ
2. เด็กหญิงรัตติญา  ณ บางช้าง
 
1. นางรจนิตย์  ปลอดโปร่ง
2. นายอุทัย  จงแพ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 72 เงิน 20 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงนาตารี  รอดคลองตัน
 
1. นางสาวพิรมล  เกตุมณี
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 20 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา 1. นางสาวชนันธร  แหยมโต
 
1. นางสาวทองทิพย์  คุ้มทรัพย์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 37 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐภัทร  คุ้มญาติ
2. เด็กชายธนโชติ  ศรีเสงี่ยม
3. เด็กชายพีระพล  แพทย์เจริญ
 
1. นางรจนิตย์  ปลอดโปร่ง
2. นายอุทัย  จงแพ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 63 ทองแดง 41 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นายฐวนนท์  อินทรพินิจ
2. นางสาวทิพย์เนตร  ดีสอน
3. นางสาวประภัสสร  มีวรรณ
 
1. นางรจนิตย์  ปลอดโปร่ง
2. นายอุทัย  จงแพ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80 ทอง 17 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวมยุรฉัตร  แซ่ตั้น
 
1. นายยุทธศักดิ์  ตุ้มฉาย
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง 17 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กชายพัลลภ  แก้วคง
 
1. นายยุทธศักดิ์  ตุ้มฉาย
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87 ทอง 21 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายภัทรชัย  บุญสุวรรณชัย
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87 ทอง 19 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายกฤษดา  ชัวนินี
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายณัฐภัทร  รชตะนันทน์
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภาสดา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 76 เงิน 18 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชัวนินี
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนภัสสร  ตันบริภัณฑ์
 
1. นายอภิชาติ  อินทร์ยงค์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 75.66 เงิน 19 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวนรินา  จิตจักร
 
1. นายวิรัช  เขียวชะอุ่ม
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายอภิลักษณ์  เรืองพยัคฆ์
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายกิตติพัฒน์  เจริญศิริ
 
1. นายวิรัช  เขียวชะอุ่ม
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงพรทิพย์  นวมสุคนธ์
 
1. นายวิรัช  เขียวชะอุ่ม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 78 เงิน 22 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจตุพร  เหลืองอร่าม
2. เด็กหญิงดวงกมล  ประชานิยม
3. นางสาวธิดารัตน์  นวลละออง
4. เด็กหญิงนภัสสร  ตันบริภัณฑ์
5. เด็กชายพัลลภ  แก้วคง
6. นางสาวมยุรฉัตร  แซ่ตั้น
7. นายวัชริต  ศิริเนียม
8. เด็กชายวันเฉลิม  ชุมพาลี
9. นายวิษณุ  กรสวัสดิ์
10. นายวุฒิภูมิ  รุ่งฉาย
11. เด็กชายสุเทพ  งามสม
12. นายโสภณ  เดชฉกรรจ์
 
1. นายยุทธศักดิ์  ตุ้มฉาย
2. นายอภิชาติ  อินทร์ยงค์
3. นายกิตติพงศ์  วิไล
4. นายอาคเนย์  ชูอรุณ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย    
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88.7 ทอง 10 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวกรุณา  แสงอ่ำ
2. เด็กหญิงกัญชญา  บุญพยนต์
3. เด็กหญิงกานต์ทิตา  ซุ้นเจริญ
4. เด็กหญิงจตุพร  ทองอุดม
5. เด็กชายจิรันตน์  พิพิธวิจิตรการ
6. เด็กชายจิรายุส  โพธิพิพิธ
7. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ซุ้นเจริญ
8. เด็กชายชาคริต  ฉิมเครือวัลย์
9. นายณัฐวุฒิ  คชรัตน์
10. นายธงไชย  แก้วทอง
11. นายธีรพงศ์  พรามอนงค์
12. เด็กหญิงนิภาภัทร  เหมือนเผ่าพงศ์
13. เด็กหญิงนิศาชล  ฆังคัสสะ
14. นายนเรศ  สังข์ศิริ
15. นายปิยวรรฐ  ยิ้มเยาะ
16. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีประเสริฐ
17. นางสาวพิไลรัตน์  วัฒนธรรม
18. นายภูสิทธิ  แววมณี
19. เด็กหญิงมนัสนันท์  แก้วสุวรรณ
20. นายวรัญญู  สายโสภา
21. เด็กชายวาสนา  เปรมปราโมทย์
22. นายวีระชัย  คนคล่อง
23. เด็กหญิงศศิกาญจน์  พุฒกลัด
24. นางสาวศุภานัน  แจ้งกระจ่าง
25. เด็กหญิงสาวิตรี  กันอรุณ
26. นางสาวสุทธิดา  หอมสุคนธ์
27. เด็กหญิงสุทธิดา  วรวัตร์
28. นางสาวสุนีย์  นามนา
29. เด็กหญิงสุภัทรา  ใจกัน
30. เด็กหญิงอรจิรา  กิจเดช
31. เด็กหญิงอินทิรา  วารีหลั่ง
 
1. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
2. นายอาคเนย์  ชูอรุณ
3. นายอุทัย  จงแพ
4. นางสาวรุ่งทิพย์  บุญมี
5. นางอุบลรัตน์  พังจุนันท์
6. นายชวลิต  กำมะหยี่
7. นายประพจน์  แย้มทิม
8. นายธรรมรงค์  อิ่มเอิบ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 38 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กชายธนาวุฒิ  เลี้ยงรักษา
 
1. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.67 ทอง 42 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นายธรรมรัตน์  กิจสมุทร
 
1. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 35 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอาทิติยา  อินทรซันไล
 
1. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 10 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวกรุณา  แสงอ่ำ
 
1. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนดรุณานุกูล 1. เด็กชายกฤตพล  เชาวดีกรพันธ์ุ
 
1. นายเสกสรร  แซ่หลิม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 22 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงสุธินี  คชสาร
 
1. นายเอนก  สบายใจ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 21 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวศิวนาท  น่วมธนัง
 
1. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายสมพร  แสงหิรัญ
 
1. นายเอนก  สบายใจ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง 9 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงสุธินี  คชสาร
 
1. นายเอนก  สบายใจ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง 18 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายสมพร  แสงหิรัญ
 
1. นายเอนก  สบายใจ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง 18 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงชัญญาภัค  อุดมศิริ
 
1. นายเอนก  สบายใจ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.67 ทอง 11 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวอรวรรณ  ขำเอก
 
1. นายเอนก  สบายใจ
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายชวลิต  เอื้อสกุล
2. เด็กหญิงณัฐมน  พวงบุษบา
3. เด็กชายนพรุจ  เลิศเสถียรพงศ์
4. เด็กหญิงนันทิชา  งามโสภา
5. เด็กหญิงวิภาวดี  แย้มอรุณ
6. เด็กชายวีรภัทร  พนาภัทรถาวรกุล
7. เด็กชายอภิรักษ์  อำนวยสุข
8. เด็กหญิงอาภากมล  สุริยะพงศากุล
 
1. นางสาวนารีรัตน์  สุวรรณวัฒน์
2. นางมยุรี  ผลมุข
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวจิราภัค  หงส์หาญ
2. นางสาวชนนิกานต์  ลักคนาศิริ
3. นางสาวฐิติรัตน์  เพ็ญสุข
4. นายนพพล  เต็มเปี่ยม
5. นายปิยวัฒน์  ศรีนวลนัด
6. นางสาวพิมภัสสร  วาณิชย์มานะกุล
7. นายเก้ากิตติชัย  กิตติธนานุรักษ์
8. นายเจริญ  จรูญรุ่ง
 
1. นางสาวธนกฤตา  น่วมศิริ
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงชนัญดา  เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงทิวาภรณ์  จิตรดารักษ์
3. เด็กหญิงธนัชพร  เกิดนานา
4. เด็กหญิงนริศรา  พลาหก
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  แนงแหยม
6. เด็กหญิงภทรพรรณ  ทองประสิทธิ์
7. เด็กหญิงเมชญา  จันทรัคคะ
8. เด็กหญิงเมลดา  จันทรัคคะ
 
1. นางสาวธนกฤตา  น่วมศิริ
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวคุณัชย์มณี  ประกิจสังข์
2. นางสาวจาริณี  เทียนทอง
3. นางสาวชนาพร  ถิ่นนุช
4. นางสาวนฤมล  ยื้อเผ่าพันธ์
5. นางสาวพรสุดา  พันธ์ทอง
6. นางสาววราภรณ์  สังข์อนันต์
7. นางสาวสุพิชญา  มรรคทรัพย์
8. นางสาวเกษศิณี  เกตุบุญลือ
 
1. นางสาวนารีรัตน์  สุวรรณวัฒน์
2. นางมยุรี  ผลมุข
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีนาม
 
1. นางผกาพันธ์  ศรีนาม
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 42 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายภานุพงศ์  จือเหลียง
 
1. นางนันทวดี  เวชกิจ
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 98.5 ทอง 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สกุลรัตนภูมิ
 
1. นางสาวพัทธ์หทัย  สุขแสงดาว
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 12.5 เข้าร่วม 24 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวนภัสสร  ภู่อาวรณ์
 
1. นางสาววรรณสโรบล  รุจิร์ญานันท์
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.34 เงิน 43 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงฐิตา  สินศักดิ์
 
1. นางสาวสุนันทา  นิลมาก
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.6 ทอง 5 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวหทัยรัตน์  อิสระณะวัฒน์
 
1. นางมลิวัลย์  ลิมปนชัยพรกุล
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71.83 เงิน 32 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายวริศ  เนติรัฐกร
 
1. นายศิลา  ตู้ทองคำ
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 77.32 เงิน 27 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นายสุทธินันท์  เดชะบุญ
 
1. นางอัญชุลี  นักฟ้อน
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88.34 ทอง 14 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงศศิพรรณ  ช่วยชูวงศ์
 
1. MissZhou  Shan
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80.34 ทอง 22 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวพนิตนันท์  บัวเขียว
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ถาวรพิทักษ์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 65.66 ทองแดง 23 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายกฤตภาส  เชษฐเจริญรัตน์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปัญญาสงค์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 45.15 เข้าร่วม 37 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวณัฐณิชา  ศรีเพชร
 
1. นางสาววิภาวรรณ  แสนสุข
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 13 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงนริญญา  ยิ่งเจริญธนา
2. เด็กหญิงปุณยาพร  อ่อนนิ่ม
 
1. นางสาวอัครวรรณ  เผือกผ่อง
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 26 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกมลพัชร  อรัญรัตน์โสภณ
2. นายขัตติยะ  พงศ์สิริจินดา
 
1. นางเจศิณี  คุ้มรอด
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 72.75 เงิน 29 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงชลาสิน  พรหมทรัพย์
2. เด็กหญิงชวนันท์  ชิวสกุล
3. เด็กชายธนรัชต์  ปูนจีน
4. เด็กชายธีรภัทร  วรรณยิ่ง
5. เด็กชายสิทธิพร  น้อยอุดม
6. เด็กชายหรินทร์  มงคลใหม่
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุขอุดม
8. เด็กชายเอกนรินทร์  เลิศนันทวัฒน์
 
1. นายสุรศักดิ์  แย้มอุ่ม
2. นางเกศิณี  แสงทับทิม
3. นายติณณดิษย์  เกาะสมุทร
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 9 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงกรวี  เดชสุวรรณ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  คชสาร
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  พูลละม้าย
4. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  ศิริสวัสดิ์
5. เด็กหญิงอธิตา  อินทร์จันทร์
 
1. นางธวัลรัตน์  ชัยคณาพิบูลย์
2. นางรวยริน  แก้วแกมทอง
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 38 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายจักรินทร์  มาเจริญ
2. นายวิชญ์พล  สิทธิขำ
3. นางสาววิรดา  ศรทอง
4. นางสาวสุธารักษ์  ภู่น้อย
5. นายเมธาวัฒน์  ปิ่นเนตร
 
1. นางรวยริน  แก้วแกมทอง
2. นางธวัลรัตน์  ชัยคณาพิบูลย์
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายกัณวัตม์  สุขสงวน
2. เด็กหญิงวิจิตรา  เรืองทัน
3. เด็กหญิงสุพิชชา  สุขจั่นผล
 
1. นางลาวัลย์  พหลยุทธ
2. นางปราณี  ลาภพูนนิวัฒน์
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 13 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกมลวรรณ  ช่อไสว
2. นางสาวธนิสร  สุขภูมิ
3. นางสาวสุพรรณวดี  กลั่นภักดี
 
1. นางปราณี  ลาภพูนนิวัฒน์
2. นางลาวัลย์  พหลยุทธ
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 72.33 เงิน 44 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ฉันทรัตนโชค
2. เด็กหญิงณัฐชา  กลิ่นทอง
3. เด็กหญิงธรรณพร  ไล้รักษา
 
1. นางพยอม  ยุวะสุต
2. นางสาวปนัดดา  เพชรฉวี
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77.4 เงิน 23 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวจันธิดา  กล้วยจำนงค์
2. นางสาวอาภา  วงศกรพัฒนา
3. นางสาวเบญจรัตน์  ดิษฐปัญญา
 
1. นางพยอม  ยุวะสุต
2. นางสาวปนัดดา  เพชรฉวี
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74.63 เงิน 29 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กชายระพี  นันตสุคนธ์
2. เด็กชายวาสนา  เปรมปราโมทย์
 
1. นางนงนุช  ตุ้มฉาย
2. นายกิตติพันธ์  สมุทวนิช
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนท้ายหาด 1. เด็กชายนันทวัฒน์  บูชา
2. เด็กชายโชคดี  เปลี่ยนสกุลวงศ์
 
1. นายสถิตย์  จันทร์น้อย
2. นางวรรณี  ทัฬหกิจ
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 43 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นายธนวัฒน์  ภมร
2. นางสาวรุจิรา  นาโค
 
1. นายกิตติพันธ์  สมุทวนิช
2. นายธีรพงศ์  สวยสี
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 39 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา 1. นายทนงศักดิ์  ประทิน
2. นายวรนาท  สุดถนอม
 
1. นางทัศนีย์  หมั่นดี
2. นางอารีลักษณ์  ปุ๊กน้อย
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 42 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายกษิดิ์เดช  เสียงอ่อน
2. นายติณณภพ  ชาตาคม
 
1. นายศิลป์ชัย  ดอกพุฒ
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงขวัญทิพย์  มีประเสริฐ
2. เด็กชายรชตะ  เทศนา
 
1. นางมณีนุช  สุขไชยะ
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 72 เงิน 34 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กชาย พุทธินันทน์  นนทะเสน
2. เด็กหญิงธนาวรรณ  สุขถาวร
 
1. นายกิตติพนธ์  สมุทวนิช
2. นางสาวธัญญธร  พงษ์ประวัติ
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77.6 เงิน 21 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กชาย ภานุเดช  สิทธิมงคลชัย
2. เด็กชายศุภวิทย์  เจริญสุข
 
1. นายกิตติพันธ์  สมุทวนิช
2. นางสาวปานจิต  ใจเปี่ยม
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 40 โรงเรียนสกลวิสุทธิ์ 1. นางสาวชนากานต์  นาคผจญ
2. นางสาวสุจิตรา  ยุตกิจ
 
1. นายนิกร  บุญพา
2. นางสาวมณีรัตน์  สัจจวิไล
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายกิตติศักดิ์  จันทร์คง
2. นายธัญพิสิฏฐ์  ลิ้มบรรจง
 
1. นายสราวุธ  วงษ์จู
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 22 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวณัฏฐา  ศรีจินดาวรรณ
2. นายนววิธ  สังขกุล
 
1. นายสุธนัย  สุธาประดิษฐ์
2. นางสาวพรรณสุภา  พ่อธานี
 
122 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ระย้าย้อย
2. เด็กหญิงพรรณบงกช  ตาเสือ
3. เด็กหญิงอัญมณี  ศรีโหร
 
1. นางสาวปานจิต  ใจเปี่ยม
2. นางสาวธัญญธร  พงษ์ประวัติ
 
123 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 44 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นายวิษณุ  กรสวัสดิ์
2. นางสาวศุภาพิชญ์  พงษ์ประไพ
3. นางสาวศุภิสรา  พงษ์ประไพ
 
1. นายกิตติพันธ์  สมุทวนิช
2. นางพรภัทรา  จำปาทอง
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 40 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา 1. นายสราวุธ  สุทธิศักดิ์
2. นางสาวสุภาพร  จือเหลียง
 
1. นางทัศนีย์  หมั่นดี
2. นางอารีลักษณ์  ปุ๊กน้อย
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงกณิกนันท์  บัวปลี
2. เด็กหญิงนรินดา  อภัยแสน
3. เด็กหญิงพรรณราย  เกลียวนาค
 
1. นางสาวอรพิน  ธนิกกุล
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 73 เงิน 25 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวทัศนีย์  แย้มปิ๋ว
2. นางสาวสุดารัตน์  ป้านพราย
3. นางสาวสุทัตตา  ขำนพคุณ
 
1. นางสงวน  อุทธยาน
2. นางทิพวรรณ  มีรักษา
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 35 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงนริศรา  เพียรธรรม
2. เด็กหญิงพิชชาภา  เที่ยงบริบูณ์
3. เด็กหญิงภัคจิรา  โสภาค
 
1. นางสุรีรัตน์  เปลี่ยนดวง
2. นางเกศนี  สังข์ศิริ
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 79.8 เงิน 25 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นายพงค์ภัค  เชยประดิษฐ์
2. นายภาณุภัสส์  ธนัชญ์สุธาโชติ
3. นายวิรุณรัตน์  แป้นทอง
 
1. นางทิพวรรณ  มีรักษา
2. นางสงวน  อุทธยาน
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 76 เงิน 38 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐิยา  นาคผ่อง
2. เด็กหญิงธนพร  ธรรมวินิจฉัย
3. เด็กหญิงธัญชนก  เจียมอนันท์กุล
4. เด็กหญิงธัญญานุช  วรวัตร
5. เด็กหญิงพรพิมล  รอดแดง
6. เด็กหญิงสุชาดา  มีสุข
 
1. นางณัฐนันท์  สีบุญเรือง
2. นางนิยม  มาลากุล ณ อยุธยา
3. นางพัชรี  มูฮำหมัด
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 23 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นายธนพันธ์  นวมสุคนธ์
2. นางสาวนันทวรรณ  ศิริประเสริฐ
3. นางสาวปนัดดา  สดสี
4. นางสาวพรหมพร  แซ่โอว
5. นางสาวฤทัยรัตน์  สายทอง
6. นางสาวศศิวิมล  ดาราโรจน์
 
1. นางสาวณัฐนันท์  สีบุญเรือง
2. นางนิยม  มาลากุล ณ อยุธยา
3. นางพัชรี  มูฮัมหมัด
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 30 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวกานต์สินี  กันเกต
2. นายธนวัฒน์  บัวทอง
3. เด็กหญิงโชติกา  อยู่ศิริ
 
1. นางสุรีรัตน์  เปลี่ยนดวง
2. นางมุจลินท์  สุวรรณสันติสุข
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง 19 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวชานิกา  พูลทั่วญาติ
2. นางสาวณัฐรัตน์  เฮงประเสริฐ
3. นางสาวศกลวรรณ  ตุ้มน้อย
 
1. นางสาววรรณา  รอดทัศนา
2. นางสาวจุฑารัตน์  จีนบันทึก
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กชายบุญเลิศ  ตรีนุสรณ์
2. เด็กชายสถาพร  แก้วสีม่วง
3. เด็กชายสิทธิพล  ลอยแก้ว
 
1. นางณัฐนันท์  สีบุญเรือง
2. นายสิทธิไชย  นุชผดุง
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.2 ทอง 7 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวมนสิชา  น้อยกาญจนะ
2. นางสาววิภาวดี  ขำครุธ
3. นางสาวสุนิตา  ชื่นใจ
 
1. นางอัญชลี  นุชผดุง
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.6 ทอง 14 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายนที  สุขสมบูรณ์พงศ์
2. เด็กหญิงปภาอร  บวรชนาพันธุ์
3. เด็กชายสหัสวรรษ  เจริญสุข
 
1. นางนรารัตน์  เล็กสิงห์โต
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.8 ทอง 11 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวปวีนุช  วอทอง
2. นางสาวอรวรรณ  สมทอง
3. นางสาวไพลิน  เพ็ญศรี
 
1. นางพัชรี  มูฮำหมัด
2. นางนิยม  มาลากุล ณ อยุธยา
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81.6 ทอง 42 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีรังสรรค์
2. เด็กหญิงปาลินี  คงรักช้าง
3. เด็กหญิงศิรประภา  ทองใบ
 
1. นางสมศรี  ทองนวล