สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76.1 เงิน 34 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ภูมิชิน
 
1. นายธนู  ทอมุด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ 1. นายสิทธิกร  กล่อมดวงจันทร์
 
1. นางนิตยา  บุญเฉลิม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  อยู่เขียว
 
1. นางเพ็ญนภา  ชาญณรงค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 37 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวพิไลพร  ขอใหญ่กลาง
 
1. นางเพ็ญนภา  ชาญณรงค์
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง 5 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงณิชา  สระทองแพ
2. เด็กหญิงทิวาพร  ตวงกวย
3. นายบอย (พม่า)  -
 
1. นางสาวศรีนวล  บุญมาพิลา
2. นางสุรัชดา  แก้วเกลื่อน
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.04 ทอง 40 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นางสาวจีรวรรณ  มาบรรดิษ
2. นายสรวิศ  มาปากลัด
3. นางสาวสาธิตา  มาเป้า
 
1. นายชนาภิวัฒน์  วอนวัฒนา
2. นางสาววรัญญา  บุรินทร์รัตน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวาสิตา  โพธิ์ตั้งธรรม
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ปิมปา
 
1. นางสาวประภา  กองบัวแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 13 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นางสาวดนยา  เหลืองทอง
2. นางสาววิไล  แก่นสาร
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  คชาชัย
2. นางสาววงเดือน  แสงผึ้ง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 28 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กชายสิรวิชญ์  สัตถาวะโห
 
1. นายภราดร  แสงพิรุณ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 38 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายปรมินทร์  คีรีรักษ์
 
1. นายสิงหา  รุ่งเจริญ
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 76.6 เงิน 9 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เติมสายทอง
2. เด็กหญิงนิชานันท์  นั้วตู้แก้ว
3. เด็กหญิงพัชรี  ลิมปนะพฤกษ์
 
1. นางสาวสุธิดา  เกตุแก้ว
2. นางสาวรจนาพรณ์  ติ๊บปัน
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 87.5 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายจิรายุส  เภกะสุต
2. นายพีรสรณ์  มีน้อย
3. นายภูชิสส์  ห้องสวัสดิ์
 
1. นางปรุง  อินทมาตร์
2. นางสาวนิภา  อภิญญาณสัจจะ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นายฐากูร  พิมมงละ
2. นายภาคภูมิ  ยินดีชน
3. นายภูธิป  สมบูรณ์จันทร์
 
1. นายสมเกียรติ  นาคสงวน
2. นางจมาพร  นามสม
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 77.8 เงิน 4 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ 1. นายจักรกฤษณ์  บุญประสพ
2. นางสาวจุฑามาศ  แจ๋วเจริญวัฒนา
3. นายศิริปัญญา  อาษา
 
1. นางกฤษณา  วงศ์กวินวุฒิ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  เล็กท่าไม้
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64.11 ทองแดง 16 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ 1. เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์หงษ์
2. เด็กหญิงอักษราภัค  สุขมอญ
 
1. นายนครินทร์  แสบงบาล
2. นายณรงค์ภัทร  ดวงชัย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง 9 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายกิตติเดช  อินคชสาร
2. นายภูชิสส์  ห้องสวัสดิ์
 
1. นางปรุง  อินทมาตร์
2. นายจักรินทร์  ชินณะ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายอัครวินท์  เชื้อบ้านเกาะ
 
1. นายประยุทธ  ธนากาญจโนภาส
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายจิรายุ  เวียงคำ
 
1. นายสมภพ  ออกกิจวัตร
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33.75 เข้าร่วม 19 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงทิพย์นารี  ปัตทวีคงคา
2. เด็กหญิงหัตถยา  ทองคำ
3. เด็กชายอทิตติ  จิตเมศ
 
1. นายภัลลภ  อินทมาตร์
2. นายอรรถพล  เมตตา
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายนายจักรินทร์  พูลสวัสดิ์
2. นายปกรณ์  จองลีพันธ์
3. นายไพโรจน์  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวปัทมา  สีหานาม
2. นายชลนที  อักษรประดิษฐ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.2 เงิน 30 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงบุษบา  จันทร์สมบูรณ์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ปฐมเอม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ก้งซุย
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  พงษ์บ้านแพ้ว
2. นางสาวจงจิต  อินทรชาติ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.6 ทอง 6 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายกิตติเดช  อินคชสาร
2. นางสาวณัฐนิชา  กิ้มชง
3. นายพิเชศฐ์  แย้มบุญมี
 
1. นายธำรงศักดิ์  สุสุขเสียง
2. นางวันดี  สุริยันต์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงชนัฎา  อิ่มอำไภย
2. เด็กหญิงสุปรีญา  ศิริบูรณ์
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  เณรศาสตร์
 
1. นายจักรกฤษณ์  สุริยันต์
2. นางวันดี  สุริยันต์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายขจรเกียรติ  จันทร์เรือง
2. นายฐิติวุฒิ  วิชกูล
3. นางสาวสุปราณี  วัฒนทรัพย์โสภณ
 
1. นายสุเมธ  โชติพิศาล
2. นางสาวสุมาลี  เมฆสว่างวงศ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.9 ทอง 48 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  กาญจนภูผา
2. เด็กหญิงปารีณา  ภู่สกุล
3. เด็กหญิงวรางคณา  เล้าเกร็จ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  พงษ์บ้านแพ้ว
2. นางสาวจงจิต  อินทรชาติ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 71.6 เงิน 49 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวชลาลัย  เกตมาตย์
2. นางสาวณัฏฐณิชา  กรรณทิพย์
3. นางสาวพิยดา  พุทธิสารชัย
 
1. นางสาวกชพร  จุลสัตย์
2. นายทวีชัย  เชื้อจีน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.8 เงิน 31 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงรามิล  จันทร์เมฆา
2. เด็กหญิงศุภากร  อุดมสุข
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  หนูงาม
2. นายอรรถพล  เมตตา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.9 ทอง 5 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายธนกร  ร้อยอำแพง
2. นางสาวมนฑกานติ  กล่ำโหมด
 
1. นายสุเมธ  โชติพิศาล
2. นางสาวสุมาลี  เมฆสว่างวงศ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 38.24 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  พ่วงเจริญ
2. เด็กชายสายชล  บุญหนุน
 
1. นายกฤษฎาวิทย์  แก้วภิรมย์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 53.18 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กชายชนเมธ  เดชเพียร
2. เด็กชายวราวุต  เบญจวรรณสาคร
 
1. นายสุเมธ  สมทิพย์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 38 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เกิดมุข
2. เด็กหญิงจุฑาวดี  ศรีสุข
3. เด็กหญิงชนาภา  จันทร์ไว
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุขเหลือ
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อินทรศร
 
1. นายชวาฬ  อันชื่น
2. นายเบญจรงค์  น่วมไม้พุ่ม
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 27 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ 1. นางสาวธนภรณ์  เกิดสนอง
2. นางสาวนุสรา  บุญผ่อง
3. นางสาวพรธนา  พางาม
4. นางสาวมณีรัตน์  บุญมาวงษ์
5. นางสาวสุนิสา  บุญผ่อง
 
1. นายเบญจรงค์  น่วมไม้พุ่ม
2. นายชวาฬ  อันชื่น
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธิชาพร  กระแจะจันทร์
2. เด็กหญิงบุลพร  บัวบาน
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  ฐานิกากรกุล
4. เด็กชายศิลา  จีนเสมียน
5. เด็กหญิงอินทิรา  หุ่นนอก
 
1. นางสุรีรัตน์  อักษรประดิษฐ์
2. นายวัชรา  แตงวงษ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.75 ทอง 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวธาราทิพย์  นะเรรัมย์
2. นางสาวปัทมา  บุญเขื่อง
3. นางสาวพรทิวา  แสงฉาย
4. นางสาวยลดา  แสงบุญเรือง
5. นางสาวสรัลพร  พรหมศรี
 
1. นางสาวทองพูน  เจือไทย
2. นายเสริมศักดิ์  คงสมบัติ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 78.66 เงิน 17 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. เด็กชายตะวัน  แซ่เตียว
2. เด็กชายภูวนาท  ศรีพิมพ์
3. เด็กชายวรรณพ  สุขนก
4. เด็กชายสิทธินันท์  แย้มเจริญ
5. เด็กชายอรรถพล  เชี่ยวอุดมรัตน์
 
1. นางกัญธศิณุวัน  เกิดประวีพัส
2. นางสาวธัญญาเรศ  ชิวปรีชา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 73.31 เงิน 39 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวณรัฐฐา  ทรัพย์มณี
2. นางสาวพรชนิตว์  บุญเกิด
3. นายภานุมาศ  สีเม้ย
4. นางสาวอจรรยา  กออนุรักษ์
5. นางสาวอรอนงค์  อวดดี
 
1. นายอนุศาสน์  เพียรทอง
2. นายชัชชาย  นิสสัยสุข
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.75 ทอง 26 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  อ่อนอินทร์
2. นางสาวกรกานต์  เกาะโพธิ์
3. เด็กชายกิตติพศ  ตั้งสมสุข
4. นางสาวกุลชา  พงษ์เพ็ง
5. เด็กหญิงขวัญชนก  ชัยนะริน
6. เด็กหญิงจุติพร  ไกรรอด
7. เด็กหญิงณฐคุณ  ชูรอด
8. นายธนวัชร  สมประดิษฐ์
9. เด็กหญิงนภัสสร  เฉียวเฉ่ง
10. เด็กหญิงนันทนา  สมยาประเสริฐ
11. เด็กหญิงพิมพกานต์  ไพรภัทรถาวร
12. เด็กชายภูมิภัทร  สวนโต
13. นายวีร์ดนัย  แก้วผลึก
14. เด็กหญิงสงวนศรี  สังวาลทอง
15. เด็กชายอธิพงศ์  หงษ์กลิ่น
16. เด็กชายอนันตชัย  ฉิมเตย
17. เด็กหญิงเนตรชนก  เร่บ้านเกาะ
18. เด็กหญิงเปมิกา  เสือขำ
 
1. นายพิชัย  วงษ์จันทร์
2. นางสาวจริยา  เทพสมุทร
3. นางสาวขวัญเรือน  สัพโส
4. นางนิดา  โพธิ์พันธ์
5. นางจันทร์กรา  บัวจง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 77 เงิน 9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวกานต์ธิดา  พุ่มสว่าง
2. นายกิตติพัฒน์  สรวันเพ็ญ
3. นางสาวจิดาภา  ทองสุข
4. นางสาวจิตราพร  อยู่ม่วง
5. นายชัยวัฒน์  อินมิทิน
6. นายณรงค์ฤทธิ์  สายวงศ์
7. นายณัฐยศ  โพธิ์เงิน
8. นายณัฐวุฒิ  มั่งคั่ง
9. นายณัลทวัฒน์  บุญรินทร์
10. นางสาวทิพวรรณ  ประเสริฐสังข์
11. นายธนากร  ทองปลาย
12. นางสาวธิติมา  จันทร
13. นายธีรนนท์  บุญเจริญ
14. นายธเนศ  งามกาละ
15. นางสาวปภัสสร  ขาวงาม
16. นางสาวมณฑาทิพย์  ศรีสุดามหาอุทัย
17. นางสาวสุชาวดี  ศรีสมนึก
18. นางสาวอุไรรัตน์  การะเวก
19. นายเรืองศักดิ์  อินทรณรงค์
20. นายเอกรัตน์  อริยะดิบ
 
1. นางสาวทองพูน  เจือไทย
2. นายอรุณ  แสงจันทร์
3. นางเขมณิจ  ปิยะประคองศรี
4. นางจำรัส  พันลำ
5. นางสาวสิริมา  ช่วยเหลือ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ใจอุตม์
 
1. นางสาวชลธิชา  ภูบาลเพ็ชร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.75 ทอง 22 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายวรรธนะ  กาญจนประเสริฐ
 
1. นางกาญจนา  ชูศรี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 21 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สุขเริงรื่น
2. เด็กชายรัฐพล  แก้วไตรรัตน์
 
1. นางนุศรา  สระทองใจ
2. นางเสาวนีย์  จันทร์มล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 11 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวภัทรวดี  บุญรอด
2. นายภาคีนัย  อนุดำ
 
1. นางชูจิตต์  แก้วกระจาย
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ปานสมุทร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 82.2 ทอง 44 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวจริฐา  นิธิเจริญพงศ์
2. นางสาวธนัญญา  สุรเพชร
3. นางสาวบุรินทร์ญา  คำดี
4. นางสาวปาวรี  ปิ่นแก้ว
5. นางสาวพัชรี  เดือนกลาง
6. นางสาวพีร์ชนา  เกื้อสกุล
7. นางสาวศิริพร  เรืองรักษ์
8. นางสาวศุุภิสกร  เซี่ยงโหล
9. นางสาวสุภัทรา  โพธิ์เทศ
10. นางสาวอลิชชา  ปัดทังเว
 
1. นางนุศรา  สระทองใจ
2. นางวันเพ็ญ  สาริการินทร์
3. นางสาวสมถวิล  ศรีอ่อน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 80.6 ทอง 49 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  จารุพงษ์สิริ
2. เด็กหญิงฉัตรชนก  เทียนมงคล
3. เด็กหญิงทิพกฤตา  ทันขวา
4. เด็กหญิงภัทราพร  หลงสมบูรณ์
5. เด็กหญิงสร้อยนาค  ห้วยธาร
6. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีทา
7. เด็กหญิงอวิกา  ปานล้ำเลิศ
8. เด็กหญิงอักษรสิริ  โสรัตน์
9. เด็กหญิงเบญญาภา  พรหมสุทธิ์
10. เด็กหญิงเพชรพลอย  ห้วยธาร
 
1. นายสมภพ  ชวนประสิทธิ์
2. นางสาวทัศนีย์  ธีระยุทธ
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 71.83 เงิน 28 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวกมลชนก  เอี้ยวสุวรรณ
2. นางสาวจุฬารัตน์  เย็นสบาย
3. นางสาวฐิติมา  ใครสุวรรณ์
4. นางสาวนัจนันท์  หมั่นการ
5. นางสาวน้ำทิพย์  จันทร์แจ้ง
6. นางสาวน้ำทิพย์  สารีบุตร
7. นางสาวบุษญามาศ  ปิ่นมณี
8. นางสาวปภาวดี  จันทร์นิเวศน์
9. นางสาวพลอยรุ้ง  สีแดง
10. นางสาวศศิธร  อ้นมา
11. นางสาวสุทธิดา  เสือเดช
12. เด็กหญิงอติพร  จาดสมุทร
13. นางสาวอภิญญา  ช่วยนุกูล
14. นางสาวเปรมมิกา  ขันทอง
15. นางสาวเพ็ญนภา  ชูกร
 
1. นายวินัย  จันทร์หอม
2. นายบัณฑิต  องค์อภิชาติ
3. นางสาววาสนา  สกุลนิติโรจน์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  บุญสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปลา  สมบูรณ์
 
1. นางสาวบุญสม  แช่มช้อย
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ร้อยอำแพง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 42 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวฐิติมา  เบิกบาล
2. นายณัฐวุฒิ  ทองใส
 
1. นางสาววาสนา  สกุลนิติโรจน์
2. นายบัณฑิต  องค์อภิชาติ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68 ทองแดง 18 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวสุรีรักษ์  ศรีสวัสดิ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 71 เงิน 32 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. นางสาวธัญญารัตน์  หุ่นแก้วชมพู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์  รุ้งปัญญาพร
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  กลีบกลาง
 
1. นางสุรีรักษ์  ศรีสวัสดิ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวณัชชา  การุญรัตนชัย
 
1. นางสาวรังษิยา  เยี่ยมสวัสดิ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ 1. เด็กชายรัฐพล  ฐิตวดี
 
1. นายมนตรี  วริวงค์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 69 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. นายกิตติธร  เทียนทองดี
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  บุญเทียน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงรินลดา  กันยา
 
1. นายอรรถกรณ์  คงมณี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 44 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายวิชัย  แหลมพิมาย
 
1. นายทศพร  เรืองภู
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ตั้งสกุล
2. เด็กหญิงอรนภา  ยิ่งมี
 
1. นางสาววณัฏฐวรรณ  คำฉิ่ง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 27 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขันตาโย
 
1. นางสาวรังษิยา  เยี่ยมสวัสดิ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 44 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวศุภทิศา  รอดดารา
 
1. นางสาวรังษิยา  เยี่ยมสวัสดิ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 43 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงบุณยาพร  ป้องใคร้
2. เด็กหญิงปาริชาต  เพ็ญจกุล
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุขเจริญ
 
1. นายอรรถกรณ์  คงมณี
2. นายทศพร  เรืองภู
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 60 ทองแดง 49 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นายธวัชชัย  เชื้อชื่น
2. นายศุภกร  อารีวงศ์
3. นายสมิทธิ์  โสภาพ
 
1. นายภุชงค์  สร้อยศรี
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ 1. นายบุลเสฏฐ์  วงค์จำปา
 
1. นางสาวกัลยาลักษณ์  พงษ์เจริญ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81.5 ทอง 31 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ 1. เด็กชายปฎิพล  สินธุเดชะ
 
1. นางสาวกัลยาลักษณ์  พงษ์เจริญ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 82.15 ทอง 35 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นายสงกรานต์  ชาวไร่อ้อย
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  ขาวคล้ายเงิน
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ชาวน้ำ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 39 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นายศุภสันห์  ช่องคันปอน
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ชาวน้ำ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวปานสิตา  สายตั้ง
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 15 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. เด็กหญิงจิิรภัทร  นาคูณ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ชาวน้ำ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 22 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวณัฐวดี  ดาราเย็น
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 84 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นายนันทนัช  ชาวไร่อ้อย
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 26 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ดีกลาง
 
1. นางสาวกัลยาลักษณ์  พงษ์เจริญ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 76.33 เงิน 23 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นายนันทนัช  ชาวไร่อ้อย
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นายจิรายุ  สาริกา
2. นายณัฐนนท์  ชนะการ
3. นางสาวณัฐวดี   ดาราเย็น
4. นายนที  ทรัพย์ไพบูลย์
5. นายนันทนัช   ชาวไร่อ้อย
6. นายสงกรานต์  ชาวไร่อ้อย
7. นางสาวสมฤดี  โลสันเทียะ
8. นายเอกพล  โพธิ์ทอง
9. นางสาวไอลดา  ชวนพูด
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
2. นายนพดล  แจบ้านเกาะ
3. นางสาวลักขณา  วรรณศรี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 83.8 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นายจิรายุ  สาริุกา
2. นายชินวัฒน์  พราหมณ์น้อย
3. นายณัฐนนท์  ชนะการ
4. นายณัฐพนธ์  ชนะการ
5. นางสาวณัฐวดี  ดาราเย็น
6. นายนที  ทรัพย์ไพบูลย์
7. นายนันทนัช  ชาวไร่อ้อย
8. นางสาววรรณกมล  อยู่พิทักษ์
9. นายสงกรานต์  ชาวไร่อ้อย
10. นายเอกพล  โพธิ์ทอง
11. นางสาวไอลดา  ชวนพูด
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
2. นางสาวลักขณา  วรรณศรี
3. นายนพดล  แจบ้านเกาะ
4. นายเสรี  ทรัพย์ไพบูลย์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 68.4 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายกรรชัย  ธนสิทธิโชค
2. เด็กชายฐิติกานต์  คะมะ
3. นางสาวฐิติมา  ญัติพันธ์วาวงศ์
4. นางสาวณัฐชญา  คำเอี่ยม
5. เด็กหญิงณิชากร  ธนสิทธิโชค
6. เด็กหญิงนุวดี  เอี่ยมปา
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์  กลัดกลีบ
8. นางสาวประกายวรรณน์  ขุนภักดี
9. นางสาวพรรณภา  อินคล้าย
10. นางสาวสุณีรัตน์  ใจยะสัน
11. นางสาวสุภาพร  ลิ้มประเสริฐ
12. เด็กหญิงสโรชา  รุ่งเรือง
13. นางสาวหัทยา  สิทธิโชติ
14. นายอนิรุธ  แจ่มพลาย
15. นางสาวอมรรัตน์  มุกดาสาคร
16. นางสาวอรุณี  อยู่บ้านแพ้ว
17. นายอรุณเจริญ  นาคเนียม
18. เด็กหญิงเฉลิมพร  ชมภูพันธ์
19. นางสาวเบญจมาพร  เจือไทย
 
1. นายวีระ  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวอุมาภรณ์  วงศ์วิสิฐศักดิ์
3. นางสาวอรุณี  ไล้ทิม
4. นางสาวเปรมสุรีย์  ฤทธิมงคล
5. นางสาวชนามาศ  แผลงเดชา
6. นางสาวณัฐภัทร  ชัยวงษา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง 39 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กชายฉัตราวัฒน์  กรานชง
2. เด็กชายณัฐวัตร  ศรีบุตรา
3. เด็กชายนพรัตน์  เชยเชิงวิทย์
4. เด็กหญิงวิรดา  เรืองรักเรียน
5. เด็กชายสหรัฐ  เย็นใจ
 
1. นายกฤช  สุทธิขาว
2. นายสุพจน์  เย็นสบาย
3. พ.ต.อ.สุเชษฐ์  เย็นสบาย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 76.67 เงิน 26 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. นายวรวิช  แตงอุไร
2. นางสาวสายนภา  เกิดคลองตัน
3. นายสุรเชษฐ์  สุบิน
4. นายอลงกรณ์  จันทร์นิยม
 
1. นายฐากร  ธาดาเลิศภัทร
2. นายนนทชัย  สุไพรวันย์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84.94 ทอง 16 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงกนกอร  สุวรรณพางกูร
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  ชนชนะกุล
3. นายจีรพันธ์  มิตรทอง
4. นางสาวชนิตา  ฉัตรทอง
5. เด็กชายชิษณุพงศ์  สายพานทอง
6. นางสาวณิชารีย์  จูเจริญ
7. เด็กหญิงธนภรณ์  ฟั่นเขียว
8. นางสาวธัญญาเรศ  ศรีฉ่ำ
9. นายบดีพล  เสมีภัทรภร
10. นางสาวบัณฑิตา  พัฒนะถาวร
11. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันทร์อิ่ม
12. เด็กหญิงภาวินี  อารมณ์ดี
13. นางสาวภาวินี  นุขุนทด
14. นายภาสกร  พุฒไกรเลิศ
15. นายวชิรพรรษ์  กองแสวง
16. นางสาววชิรา  สุสระ
17. เด็กหญิงวนัสพร  ่อ่อนดี
18. นายวรพงษ์  พากเพียร
19. นางสาววรรณา  จุฬานนท์
20. เด็กหญิงวันดี  พูลผล
21. เด็กหญิงศศิวิมล  สุรสิงห์
22. เด็กชายศุภโชค  บุษย์ศรี
23. นายสมรักษ์  บุญแท่น
24. เด็กชายสหศวรรษ  เสมี
25. เด็กชายอภิรักษ์  มาลีษร
26. เด็กหญิงอินทิรา  พัวพันธ์
27. นางสาวเก็จมณี  สุเมธพิพัฒน์
28. เด็กชายเฉลิมชัย  สำราญ
 
1. นายอกนิษฐ  ชูอรุณ
2. นางสาวประภาศรี  กระจ่างทอง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 77.75 เงิน 21 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกนกภร  บุตรจำนง
2. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์คง
3. นางสาวกรรณิการ์  ไชยสุนทร
4. นางสาวกุลสินี  การะเวก
5. เด็กหญิงชญานิศ  ธรรมวงศ์
6. เด็กหญิงชัชนก  ลมลอย
7. เด็กหญิงชุติวรรณ  รู้อยู่
8. เด็กชายณพดล  ชูสุข
9. นางสาวณัฐฑริกา  เรืองกุล
10. นายตวงสิทธิ์  คุ้มครอง
11. นายธนาศักดิ์  ประเสริฐสังข์
12. นางสาวธัญภรณ์  สัญจร
13. เด็กชายนพพร  จันทร์แสง
14. นายนพรัตน์  โตแดง
15. เด็กหญิงนิรชา  มิ่งโอโล
16. เด็กหญิงนีรนาท  ชุมนุมพร้อม
17. เด็กหญิงผกาวัลย์  คูสมบัตร
18. นายพงษ์ศักดิ์  หาญเหี้ยม
19. เด็กหญิงพจนีย์  เฉิน
20. นายพชรพล  โม้จันทร์
21. เด็กหญิงพัชรินทร์  จงพร้า
22. นายพิเชษฐ์  อู๋เวียงคอย
23. นายภานุมาศ  สีเม้ย
24. นายภานุเดช  ระภากุล
25. เด็กหญิงมาธวี  ประสพมั่น
26. เด็กหญิงรัชฎา  โนนคำพันธ์
27. เด็กหญิงรัฐพร  สายวงศ์
28. เด็กหญิงลัคนา  ผ่านบุตร
29. นางสาววนิตา  อุตตะมะเมธา
30. เด็กหญิงศิริภรณ์  พรมมาลี
31. นายสรพงศ์  บูระ
32. เด็กหญิงสุดารัตน์  พ่วงธานี
33. นางสาวสุวภัทร  นาเมืองรักษ์
34. เด็กหญิงอรดา  อินท่ามา
35. เด็กหญิงอาธิติยา  แซ่เหลี่ยม
36. นางสาวอารีรัตน์  ชมพูผล
37. นางสาวอิสรีย์  คงเพ็ชร
38. นางสาวอุไรพร  เพ็ญเสวี
39. เด็กหญิงเอมมิกา  ออมสิน
 
1. นายกำธร  เพชรบุรี
2. นายวรวุฒิ  พึ่งวร
3. นางสาวสุมิตตรา  บุญยิ่งยง
4. นางเขมณิจ  ปิยะประคองศรี
5. นางสาวสุภัทรา  ศรีอ่อน
6. นายยืนยง  สิงหาวาสน์
7. นายรัฐปรัชญ์  บุญเจริญ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง 24 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ 1. เด็กชายภานุพงศ์  ทองลี
 
1. นายสมยศ  เรืองเนตร์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง 16 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายภูรินทร์  ทองเปรว
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 26 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  ขาวคล้ายเงิน
 
1. นายสยาม  วิริยะ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 45 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวทัดดาว  แสงฉาย
 
1. นางปาจรีย์  แสงแก้ว
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ษรจันทร์
 
1. นางรัชนี  รัตนะ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 23 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นายณัฐวุติ  ศรีสมชัย
 
1. นายสมประสงค์  แสงแก้ว
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง 25 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพรลภัส  ปานชงค์
 
1. นายชินวัฒน์  โพธิสาร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 17 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวเจนจิรา  พึ่งบ้านเกาะ
 
1. นายสมประสงค์  แสงแก้ว
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง 5 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายภูชิต  จานลาน
 
1. นางรัชนี  รัตนะ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.67 ทอง 36 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายบุญฤทธิ์  พึ่งไม้
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 19 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดีวิหก
 
1. นางรัชนี  รัตนะ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.67 ทอง 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวธวัลรัตน์  นิลโนรี
 
1. นายสุธี  ชำนาญสุธา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 35 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายเอกพัฒน์  แดงพยนต์
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  วงศ์วิสิฐศักดิ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 27 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  วรรธนอนันต์
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวสมฤดี  โลสันเทียะ
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 12 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายกฤษณะ  ศรีแป้น
2. นายกิตติวัฒน์  ทองเพิ่ม
3. นางสาวจิรวรรณ  พิมพ์ประสาน
4. นางสาวชนม์นิภา  ไกรสูงเนิน
5. นายชูเกียรติ  จงอ่อน
6. นางสาวช่อผกา  ว่องอมรนิธิ
7. นางสาวฐิติชญา  แซ่โง่ว
8. นายณัฐวุฒิ  ปุ๋ยรักษา
9. นายทรงศักดิ์  สายกระสุน
10. นายธนพงษ์  ฮั้วบางยาง
11. นายธนวัฒน์  ตั้งใจ
12. นางสาวธัญพิชชา  รอดสัมฤทธิ์
13. นายนนทาร  พวงทิพยื
14. นายนพนนท์  สู่พิภักดิ์
15. นายนิธิทัช  เนตรสุวรรณ
16. นายบุญฤทธิ์  พึ่งไม้
17. นางสาวผการัตน์  ยงมณี
18. นายภัทรพร  ศรีชวาล
19. นางสาวภัทรภร  มาตรารักษ์
20. นายภัทราโชติ  แซ่เล้า
21. นางสาวภาศกร  ทองบังใบ
22. นายภูรินทร์  ทองเปลว
23. นายรวิพล  เมศร์อาทร
24. นางสาวรัตนาพร  เพียรประเสริฐ
25. นางสาวลัดดาวัลย์  แสนบัณฑิต
26. นางสาววรรณพร  โพธิ์ปริสุทธิ์
27. นายวรัญญู  หาญกล้า
28. นายวิศรุต  ภิญโญ
29. นางสาวศิริลักษณ์   มณีวงษ์
30. นายสหรัฐ  วรทรัพย์
31. นายสายฟ้า  ยงยิ่ง
32. นายสิรวิชญ์  เกาะสมุทร
33. นางสาวสิริยากร  ชมศิริวัฒน์
34. นายสุทธิพร  จันทรขวัญ
35. นายอดิเทพ  ร้อยอำแพง
36. นายอธิชล  บุญคง
37. นายอภิศักดิ์  ชูเพ็ชร
38. นางสาวอุทัยวรรณ  สังข์ทอง
39. นายเกียรติศักดิ์  สุขประเสริฐ
40. นายเจษฎา  ศิริชัยนุวัติ
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
2. นายธเนศ  สมัครไทย
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78 เงิน 32 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ 1. เด็กชายณัฐธัญ  มารุ่งเรือง
2. เด็กชายธนดล  ปาริชาติรัตนกุล
3. เด็กชายธเนศ  ใจบุญ
4. เด็กชายนนทชัย  อ้นจันทร์
5. เด็กหญิงพัทธ์สุดา  กาญจนากร
6. เด็กชายรัชนนท์  มุ่งแฝงกลาง
7. เด็กหญิงสุทธารักษ์  เกตุแก้ว
8. เด็กหญิงสุวพิชชา  แสนสุข
9. เด็กหญิงอทิตา  เปี่ยมใจญาติ
10. เด็กหญิงอัญชฎาภรณ์  พันสี
 
1. นางธีรรัตน์  วิชาชู
2. นางสาวรัฐศิลป์  หุ่นดี
3. นางสาวรัตนาวดี  โกสินทร์
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ 1. นายกลยุทธ  ปักษีสิงห์
2. นางสาวจารุมน  เหลือกลาง
3. นายจิรายุ  ธนาศิริธนวัชน์
4. นางสาวธัญญารัตน์  เชิมชัยภูมิ
5. นายนทีกานต์  แจงบำรุง
6. นายพีรพล  ไทยอาจ
7. นางสาววรกมล  เปรมปรีดิ์
8. นายสรศักดิ์  แป้นงาม
9. นางสาวสุชาดา  วิชัยผิน
10. นางสาวสุพรรณี  สุทธะชัย
 
1. นางสาวรัฐศิลป์  หุ่นดี
2. นายณัฏฐดนัย  ห้องสวัสดิ์
3. นางสาวรัตนาวดี  โกสินทร์
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 44 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำฉิ่ง
2. เด็กหญิงธนพร  แก้วเกตุ
3. เด็กหญิงนฤมล  แสนคำ
4. เด็กหญิงปริญญา  ศรีเสริม
5. เด็กหญิงยูญ่า  
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ท้าวจันทร์
 
1. นางสาวกาญจนา  กะบังตน
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวกรกรต  พวงสุวรรณ์
2. นางสาวณพิชา  โรจนธนธร
3. นางสาวณิชา  พงษ์ธนาคม
4. นางสาวธนพร  แก่นจันทร์
5. นางสาวธมลวรรณ  นาคแท้
6. นางสาวบุญญิสา  ภาชโร
7. นางสาวปรีดาพร  เกิดสวัสดิ์
8. นางสาวภัณฑิรา  มาบรรดิษฐ
9. นางสาวสุดารัตน์  ทรงลักษณ์
10. นางสาวเจนจิรา  สายเนตร
 
1. นางพัชรา  หุนเจริญ
2. นางสาวพัชรวลัย  เพ็งสุริยา
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. เด็กหญิงกุลปรียา  คล้ายจินดา
2. เด็กหญิงจิดาภา  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วสมนึก
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์  คงวิจิตร
5. เด็กหญิงธนพร  จันทร์คณาโชค
6. เด็กหญิงปัฐมาวดี  สายแจ้ง
7. เด็กหญิงปัทมา  ทับไกร
8. เด็กหญิงศรสวรรค์  รวยรื่น
9. เด็กหญิงสกุณา  หมื่นนะรา
10. เด็กหญิงโสรยา  นอบน้อม
 
1. นางจารีย์  คลังสิน
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 43 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงศศิธร   วงษานุทัศน์
 
1. นางบุญเรือน  ชื่นอิ่ม
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 71 เงิน 25 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นางสาวศิริวรรณ  จันทร์เมฆา
 
1. นางสาวกอบแก้ว  วิมานจันทร์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 34 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงมธุรดา  ใจสุทธิ
 
1. นางปัทมา  ตู้จินดา
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นายณัฐนันท์  อารีประเสริฐกุล
 
1. นางสาวชลธิชา  ชัยมงคล
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนิรชา  แซ่เตี่ย
 
1. นางภาวิณี  พูลสวัสดิ์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายศุภชีพ  เลิศนำพา
 
1. นางเสาวนีย์  ปัตทวีคงคา
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย   ษรจันทร์
 
1. นางพจนีย์   แก้วโหมดตาด
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 77.66 เงิน 26 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวภาสินี  พุกบัวขาว
 
1. นางนันทกา  เหล็งสุดใจ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 31 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงชนิตา  ปรางโท้
2. เด็กหญิงณฐพรรณ  ออกประทุม
3. เด็กหญิงนภาพร  ล้ำวารีกุล
4. เด็กหญิงปัทมา  แสงสว่าง
5. เด็กชายสุจิปุลิ  พลสารโสภณ
 
1. นางสาวปิยนุช  เทียนซ้อน
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวณัฏฐา  ช่างเรืิอ
2. นางสาวณัฐณิชา  นุ่มเดช
3. นายภาคิน  อารีรอบ
4. นางสาวมนัสนันท์  ทองคำ
5. นางสาวอนงค์นาฏ  เมืองสาคร
 
1. นางสาวจิตรลดา  เวียงอินทร์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.34 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงอภิญญา  คำพิทักษ์
 
1. MissSun  Meng Hong
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87.34 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. นายขวัญชัย  โกวิฬาร
 
1. Mrs.Lu  Xie Qian
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 53.82 เข้าร่วม 35 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวอาจรีย์  กิจประสงค์
 
1. นางสาวนันทวรรณ  แวงเลิศ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 28 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐฐิชา  ธนาวิชิตฤกษ์
2. เด็กหญิงสิตาพัชญ์  บุญฤทธิ์ชยานันท์
 
1. นายธเนศ  พงษ์สีดา
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 40 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวพิมพ์ชนก  สวาทห้อง
2. นางสาวสลินทิพย์  บุญปัญญา
 
1. นางปนิด  แก้ววิเชียร
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 70 เงิน 35 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธารินี  จรรยาดิลก
2. เด็กหญิงพิมอักษา  จุ้ยเจริญ
3. เด็กหญิงพิราวรรณ  ชวนชิด
4. เด็กหญิงรุจรวี  สมปาง
5. เด็กหญิงศุภากร  มีบุญธรรม
6. เด็กหญิงอภิญญา  แปงน้อย
7. เด็กหญิงเกษณีย์  จันทวาล
8. เด็กหญิงเบญจมาศ  พันธ์ยิ่งยก
 
1. นายพจนารถ  วีระชุนย์
2. นายภัลลภ  อินทมาตร์
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 30 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ 1. นายจิรภัทร  จันทร์สาย
2. นายธีรวัฒน์  คำอุบล
3. นายนันทวัฒน์  น้อยบางยาง
4. นายภานุพงศ์  เยาวสิทธิ์
5. นายภูวนาถ  ข้อสว่าง
6. นายศิรสิทธิ์  เกตุแก้ว
 
1. นายนครินทร์  แสบงบาล
2. นายคมสัน  เยี่ยมสวัสดิ์
3. นายณรงค์ภัทร  ดวงชัย
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 70.2 เงิน 34 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวชญาณี  สาดสี
2. นายชาญณรงค์  โพธิสาร
3. นางสาวธันย์ชนก  โคตมา
4. นางสาวนุชนาถ  คงป๋อ
5. นางสาวภัทราพร  เสโนฤทธิ์
6. นายศรัณยู  ลิ้มเนาวรัตน์
7. นางสาวศิริโสภา  กิจโสภี
8. นางสาวสายทิพย์  ทองคุ้ม
9. นางสาวสิทธิณี  เรืองกุล
10. นางสาวเพ็ญนภา  การนอก
 
1. นายเสริมศักดิ์  คงสมบัติ
2. นายอรุณ  แสงจันทร์
3. นางสาวทองพูน  เจือไทย
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 70.4 เงิน 14 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชุติมา  ฤทธิชัย
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ษรจันทร์
3. เด็กหญิงผริตา  ราวกลาง
4. เด็กหญิงวารุณี  ประชัน
5. เด็กหญิงเมธินี  เนื่องมัจฉา
 
1. นางปิยะภา  เจริญลาภ
2. นางณรินทร  น้อยพิทักษ์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 74.5 เงิน 23 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  สมน้อย
2. นางสาวจุฑารัตน์  สมน้อย
3. นางสาวฌัชชา  ก๋าวิโล
4. นางสาวฐาปนิตย์  เกตุสุภะ
5. นายอิทธิพล  แสนกล้า
 
1. นางปิยะภา  เจริญลาภ
2. นางณรินทร  น้อยพิทักษ์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมะยุรี  เสนคำ
2. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีสุข
3. เด็กหญิงโสรญา  เกตุคง
 
1. นางมลิวัลย์  อินทรใจเอื้อ
2. นางนงลักษณ์  รอดด้วยบุญ
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 23 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐธิดา  เดิมลิ่ม
2. นายธีระศักดิ์  ศิริพิณ
3. นางสาวสุกัญญา  งามขำ
 
1. นางเพ็ญนภา  ประเสริฐสังข์
2. นายศักดิ์ชัย  พันธุ์แตง
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กหญิงชลธิชา  สีหะเดชวีระ
2. เด็กหญิงนริศรา  จินดา
3. เด็กหญิงวิสุดา  วิชัยยุทธ์
 
1. นางสาวดวงพร  กลัดจินดา
2. นางกัลยา  วัลลิภากร
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.8 ทอง 6 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นางสาวจันทกานต์  สงคราม
2. นางสาวศศิธร  คงชาวนา
3. นางสาวศุลี  สระทองจันทร์
 
1. นายอำนาจ  เณรรักษา
2. นางกัลยา  วัลลิภากร
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ 1. เด็กหญิงดวงพร  แตงเอี่ยม
2. เด็กหญิงอัคษาภัค  สุขมอญ
 
1. นางสาวสุมามาลย์  ราญไพร
2. นางสาวธณิตชากร  ปิตาระโพธิ์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายพศวัต  ศักดิ์เศรษฐ์
2. เด็กชายอภินันท์  มะหันตะ
 
1. นางสาวสุทธิดา  เสือสะอาด
2. นางสาวรัชณีวัลย์  ธรรมรัตตานนท์
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 34 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐวัฒิ  บุญปัด
2. นายธาดา  กลกลาง
 
1. นางสุพรรณี  ปลื้มถนอม
2. นางณรินทร  น้อยพิทักษ์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายนราวิศว์  ปัทมนิธิวรกิตติ์
2. เด็กชายภราดร  โพธิ์นิล
 
1. นายสุทธิพงษ์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวสุคนธ์ฑา  พันธเสน
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นายทิวานนท์  ชมเจริญ
2. นายพิชชากร  อวยสวัสดิ์
 
1. นายรัฐปรัชญ์  บุญเจริญ
2. นางสุวณี  ยกดี
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงดุจดาว  บุญญฤทธิ์
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ตุ้ยดี
 
1. นายสุทธิพงษ์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวสุคนธ์ฑา  พันธเสน
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 70 เงิน 48 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ 1. เด็กชายสมิทธ์  ศรีอรรคเศรษ
2. เด็กหญิงสุมิตรา  ประจันตะเสน
 
1. นางสาวธณิตชากร  ปิตาระโพธิ์
2. นางสาวสิรินทรา  น้อยพิทักษ์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายพิสิษฐ์พงศ์  โพธิ์ฉาย
2. เด็กชายโกมินทร์  ปะวันเตา
 
1. นายสุทธิพงษ์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวสุคนธ์ฑา  พันธเสน
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นายประสพพร  สรรค์พิพัฒน์
2. นายอดิรุจ  ฉิมวารี
 
1. นายอนุศาสน์  เพียรทอง
2. นางสุวณี  ยกดี
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายพงศ์พล  อ้นศิริ
2. นายวรเมธ  ชาวหญ้าแพรก
 
1. นายสุทธิพงษ์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวสุคนธ์ฑา  พันธเสน
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 39 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ 1. นายกิตติ  ผ่องอักษร
2. นายธนชาติ  ลูกศร
 
1. นางสาวสุมามาลย์  ราญไพร
2. นางสาวสิรินทรา  น้อยพิทักษ์
 
135 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชาญชัย  อิสสระ
2. เด็กหญิงปิยะดา  ฤทธิรงค์
3. เด็กหญิงศศิธร  คล้ายเมือง
 
1. นางสุพรรณี  ปลื้มถนอม
2. นายกฤช  วิยาภรณ์
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายกิตติธัช  สุทธยากรณ์
2. นายธเนศ  เจียมเด่นงาม
3. นายเกรียงศักดิ์  แสงบัวแก้ว
 
1. นางณรินทร  น้อยพิทักษ์
2. นางสุพรรณี  ปลื้มถนอม
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 13 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายรชานนท์  โคมลอย
2. นายอภิรักษ์  นาคนคร
 
1. นายสุทธิพงษ์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวสุคนธ์ฑา  พันธเสน
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 35 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายจาตุพัฒน์  โพธิกสิกร
2. เด็กชายอนันต์  ศรีแปลงวงศ์
3. เด็กชายอภิชัย  เฉียวเฉ่ง
 
1. นายประเทือง  ฉายะยันต์
2. นายสมวงษ์  เอี้ยงชะอุ่ม
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 31 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายธนเดช  ภัทรพิทักษ์
2. นายรัฐศาสตร์  พุ่มแจ่ม
3. นายสาคร  วาปี
 
1. นางสาวบำเพ็ญ  ใช้บางยาง
2. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 74 เงิน 28 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  งามญาติ
2. เด็กหญิงพิชญาภา  นพคุณ
3. เด็กหญิงอภิญญา  เดชปรารมย์
 
1. นางสาวปัณฑารีย์  แซ่เตียว
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 30 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บัวเข็ม
2. เด็กหญิงรัตน์ศิการ์  ยิ้มใหญ่
3. เด็กหญิงไพลิน  องค์เอี่ยม
 
1. นางปริณดา  กลิ่นถือศีล
2. นางธวัลรัตน์  นารีรักษ์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 77.2 เงิน 30 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวกมลรัตน์  คล้ายชู
2. นางสาวณัฐกมล  ฉุนเฉียว
3. นางสาวธมนวรรณ  ทัศนีย์
 
1. นางปริณดา  กลิ่นถือศีล
2. นางธวัลรัตน์  นารีรักษ์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 26 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  ภิรมย์ประชาภัทร์
2. เด็กหญิงณัฐรินีย์  สวัสดี
3. เด็กหญิงภคพร  เข็มต้น
4. เด็กหญิงภาสินี  นันทสังข์
5. เด็กหญิงมาริษา  ทองถนอม
6. เด็กหญิงสุพิชชา  ม่วงพรหม
 
1. นางนิภา  บัวผัน
2. นายสมวงษ์  เอี้ยงชะอุ่ม
3. นางสาวเมตตา  อัมพะวะผลิน
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง 32 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวชญาณี  เที่ยงพลับ
2. นายศรทอง  สอนเกตุ
3. นางสาวสาลิตา  ดรวิชา
4. นายสุทธิชัย  แก้วพวง
5. นางสาวอัฉราพรรณ  รสชอบ
6. นางสาวเรวดี  ดีสว่าง
 
1. นางนิภา  บัวผัน
2. นายสมวงษ์  เอี้ยงชะอุ่ม
3. นางสาวเมตตา  อัมพะวะผลิน
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิราพร  เสริมจันทร์
2. เด็กหญิงญดาวรรณ  ปิ่นวิลัย
3. เด็กหญิงดวงฤทัย  พลสนาม
 
1. นางสุภาพร  กมล
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวชัชมณฑ์  มีกิ่งทอง
2. นางสาวภัคจิรา  วัชรอัตยาพล
3. นางสาวอาภาพร  หทัยทิพรัตน์
 
1. นางสุุภาพร  กมล
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.2 ทอง 4 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ธรรมนุส
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชุ่มสูงเนิน
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  มากสมบูรณ์
 
1. นายธันว์  ขำทอง
2. นายสมบัติ  แสงทองศรี
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.2 ทอง 9 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  อุ่นเครือ
2. นางสาวพฤกษา  รัศมีชัยศิลป์
3. นางสาวพฤกษ์  จารุสำฤทธิ์
 
1. นางสาววีรินทร์  จั่นทอง
2. นายศักดิ์ชัย  พันธุ์แตง
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวจิราวรรณ  แสงศิลา
2. นางสาวทัดดาว  แสงฉาย
3. นายนันทวัฒน์   ห้อยทับ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ขาวมัน
2. นางสาววิภา  จันทร์เจริญกิจ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.2 ทอง 39 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. เด็กหญิงกุลนิภา  ทองอยู่
2. เด็กหญิงธัญจิรา  เฟื่องฟุ้ง
3. เด็กหญิงปิติชา  บุญเลิศ
 
1. นางอนัญญา  ดีเด่น
2. นางสาวเยาวภาพันธ์  แวงเลิศ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.67 ทอง 24 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ 1. นางสาวญาณิศา  พรมเสน
2. นางสาวพัชรินทร์  คำเกิด
3. นางสาวอัญนิลา  อาษา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ปิ่นทอง
2. นางนิรมล  คงบัว
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. เด็กหญิงณัฐพร  ดีบาง
2. เด็กหญิงธรรมสรณ์  ชาวไร่อ้อย
3. เด็กหญิงสกุณา  หงษาชุม
 
1. นายธนู  ทอมุด
2. นางสุนทรี  สิทธิเวช
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  นามแสง
2. นางสาววรัญญา  คงชาตรี
3. นางสาวสุดารัตน์  เขียวโพธิ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ปิ่นทอง
2. นางมัณฑนา  เกิดแก้ว
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 16 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุภัสสร  ถาวรกูล
2. เด็กชายเกริกชัย  ประดิษฐ์ทรัพย์
3. เด็กหญิงเดือนนภา  จันทร์นฤกุล
 
1. นางสาวสถิตย์พร  ดีมงคล
2. นางสาวยุพาวดี  ภูธรรมมา
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง 26 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปนิดา  กระเบื้องกลาง
2. นางสาวรสริน  สอนเครือ
3. นายอัฐพล  โตพวง
 
1. นางสาวสถิตย์พร  ดีมงคล
2. นายศักดิ์ชัย  พันธุ์แตง