สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 41 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  อินทราลัย
 
1. นางแว่นคำ  ขยันสการ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70 เงิน 18 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. นางสาวธีรพร  พุงธิราช
 
1. นางสาวจันทิรา  เวียงจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 40 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงดวงสมร  สินลับ
 
1. นางทัสณี  ฆ้องคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 40 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวเกษรินทร์  วิรุณพันธ์
 
1. นางสาววาสนา  ฮาหนับ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 61.4 ทองแดง 29 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ประจันทร์ทา
 
1. นางสาวศรินทิพย์  รักชาติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.2 ทอง 17 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวกมลพรรณ  สำราญ
 
1. นางภิรมย์  ปลื้มคิด
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.75 ทอง 10 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงณภาภัช  สุขนอก
2. เด็กหญิงปานรวี  สงเคราะห์
3. เด็กหญิงไอรดา  จันทร์สงวน
 
1. นางสาวศศิธร  พิมพขันธ์
2. นางสาวปราณี  ตรีรัตน์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.25 ทอง 42 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ดาบปี
2. นางสาวภริตา  วันทะมาศ
3. นางสาวสุวรรณี  สุทธิแสน
 
1. นางสกุลเพ็ญ  พันธ์อิ่ม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรินทร  ต่อโชติ
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์  เพ็งธรรม
 
1. นางสาววรางคณา  กิจยรรยง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ฉิมวัฒน์
2. นายนิกร  ด้วงเคน
 
1. นางสาวสุธีกานต์  สุวรรณอำไพ
2. นางสายแพ  ลัยเลิศ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 39 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายนัตตโชติ  โภคา
 
1. นายชยุตม์  ล้อธีรพันธ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 42 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวนันท์ณภัส  เปรมศรี
 
1. นายนัฐพร  ครองยุติ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 40 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิศา  สร้อยนาค
2. เด็กหญิงวรรณิกา  เวียงนิล
3. เด็กหญิงวาสนา  เกตุการ
 
1. นางสาววิยะดา  ปัตตานี
2. นางจุรีพร  แก้วศรี
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 47 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. นางสาวณัฐชยา  ตรีวัฒนานนท์
2. นางสาวสุภัทรา  บุญร่มเย็น
3. นางสาวโสภิดา  ชัยลิ้นฟ้า
 
1. นายนิพิฐพนธ์  รูปพรหม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78.55 เงิน 6 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงรัฐสวดี  เพลินสุขดี
2. เด็กหญิงอภิสรา  ก่อปฐมกุล
 
1. นางสาววศวรรณ  หันจันทร์
2. นายอมรศักดิ์  อรรฆผลประสิทธิ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 56.77 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวมัทนีย์  ริ้วอินทร์
2. นายศิรัส  สมบัติวงษ์
 
1. นางอนงค์  หันจันทร์
2. นายอนุชิต  โฉมงาม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายปรวรรตน์  มุ่งเอื้อมกลาง
 
1. นายนิคม  พรมณี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวยลดา  เต๋งจงดี
 
1. นางสาวจิรภา  อินจันทร์สุข
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33.25 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  บัวศรี
2. เด็กหญิงชญาดา  ทักษะชำนาญการ
3. เด็กชายธนากร  เพียเพ็งต้น
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  อำพัฒน์
2. นายกมล  รอดไพบูลย์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 25 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวขันทอง  ยัฆพันธ์
2. นางสาวรัฏฐา  ขันทองนาค
3. นายรัฐศาสตร์  ปู่ชู
 
1. นางสาวสมพร  ดวงสำฤทธิ์
2. นางสาวอุดมลักษณ์  เอมโอด
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 39 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. เด็กหญิงศศิญา  โชตินอก
2. เด็กหญิงอรนภา  ผาสุก
3. เด็กชายอินทนนท์  เสียงฆ้อง
 
1. นางพัชรินยา  จันทวโร
2. นางสาวสุพัตรา  สวัสดิ์วงค์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 44 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. นางสาวณัฐวดี  เจียมโฆสิต
2. นางสาวมันทนา  ชอบสวย
3. นายสุรเกียรติ  สิมมา
 
1. นางสุณิภา  ชูเมือง
2. นางสาวเจนจิรา  ไกรจะบก
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 34 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงพรศิริ  ชูเสน
2. เด็กหญิงพัฒนศญา  พรมบัง
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ร่วมบุญ
 
1. นายพินิจ  โพธิ์ดิลก
2. นางรานีย์  เดชธรรมฤทธิ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 62.2 ทองแดง 43 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. นายจิรายุ  แก้วมาต
2. นายธีรศักดิ์  ผาเจริญ
3. นางสาวอรยา  พูดเพราะ
 
1. นายศุภโชค  นันตา
2. นางสาวรัตติยา  วาดไธสง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.8 ทอง 41 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงชญานิศ  วรัญญานนท์
2. เด็กหญิงธนพร  ลีนรัตน์
3. เด็กหญิงไอลดา  แซ่ลาย
 
1. นางสาวสุจิตรา  ซิ่วสำราญ
2. นางสาวอุดมลักษณ์  เอมโอด
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 16 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวธมลวรรณ  ตันตะราวงศา
2. นางสาวรัตติกาล  วิชิตพันธ์
3. นางสาววรากรณ์  ทองเพ็ชร์
 
1. นางสาวประไพร  หยุดรัมย์
2. นายณฤทธิ์  วรงค์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 38 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงกุลิสรา  ตาชูชาติ
2. เด็กหญิงวีราภรณ์  ตั้งจิรพานิชย์
 
1. นายพินิจ  โพธิ์ดิลก
2. นางอัจฉรา  เดชศรี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.6 เงิน 28 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. นายทักษิณ  อันสมศรี
2. นายวีรพงษ์  เฟื่องจันทร์
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  สาวันดี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 59.25 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายธนัท  แทนเกษม
2. เด็กชายธีรพัฒน์   สร้อยนาค
 
1. นางรจนา  เทียงคำ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82.79 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายปรัชญา  สละทาน
2. เด็กชายอดุลวิทย์  สามารถ
 
1. นางรจนา  เทียงคำ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  นุ่นสวัสดิ์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  รวมขุนทด
3. เด็กหญิงนพเก้า  กรวยสวัสดิ์
4. เด็กหญิงนิตยา  ภมร
5. เด็กหญิงภารดี  ทันธะเนตร์
 
1. นายพิชิต  คำพลงาม
2. นางธนัญญา  ดำรงค์สกุลไทย
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.66 ทอง 37 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  เลี่ยวสนธิ์
2. นางสาวกิตยาภรณ์  คงสอนมาน
3. นางสาวจิราธร  พิมพ์วงศ์
4. นางสาวสโรชา  บริรักษ์เลิศ
5. นางสาวอมิลตรา  บุญมา
 
1. นางสุดใจ  รุ่งเรือง
2. นางธนัญญา  ดำรงค์สกุลไทย
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  สมอุ่มจาน
2. เด็กหญิงพรนิภา  ดีสุทธิ
3. เด็กชายภัคพล  บุญยรัตน์
4. เด็กหญิงสุพัตรา  พานิชรัมย์
5. เด็กหญิงอาภาศิริ  เหลือนับ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ตุ้มมี
2. นางปฐวีกานต์  ปริธรรมมัง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.25 เงิน 15 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  กลีบผกา
2. นางสาวผกามาศ  สิทธิโยชน์
3. นางสาวสุวิชาดา  จิตเทวินลิขิต
4. นางสาวเกสร  สิงห์โตเผือก
5. นางสาวไมโกะ  ผันผาย
 
1. นางราตรี  วีระวัฒน์โสภณ
2. นางสาวศิริวรรณ  ตุ้มมี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปัชชาบุตร
2. เด็กหญิงพราวรวี  นิลพรมมา
3. เด็กหญิงวรรณิภา  หลอดแก้ว
4. เด็กชายสหกิจ  จอมรัตน์
5. เด็กหญิงเอมมิกา  สลับศรี
 
1. นายปิยะ  การเจริญ
2. นายอภิชาติ  แก้วกล้า
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 74.63 เงิน 37 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายจักรกฤษณ์  นึกหลีก
2. นายนฤทธิ์  บุญพิลา
3. นายปาณัสม์  ภัทรกรสกุล
4. นายพิเชษฐ์  แช่มช้อย
 
1. นางสาววารดี  เลิศเจริญ
2. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 14 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชยา  ชะรัดรัมย์
 
1. นางสาวสนธินี  ผิวแก้ว
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.75 ทอง 22 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวสิรินทรา  พุทธรักษา
 
1. นางศิรินุช  รัตนประสบ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69.32 ทองแดง 24 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายไชยยันต์  หลำตรี
 
1. นางนิตยา  ดอนเมือง
2. นางสาววราภรณ์  เคลือน้ำคำ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  กองขุนจันทร์
2. นางสาวอันติมา  ธูปเมฆ
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  วิศิษฎศักดิ์
2. นางสุดใจ  ุรุ่งเรือง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.2 ทอง 18 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  สายแดง
2. เด็กหญิงนภสร  โพธิษา
3. เด็กหญิงบุณยาพร  วงสัมพันธ์
4. เด็กหญิงปรายฟ้า  สีลานาม
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองลอย
6. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  คุณทะวงษ์
7. เด็กหญิงศิริพร  แจ่มศรีจันทร์
8. เด็กหญิงสิริวรรณ  บัติสม
9. เด็กหญิงอริสรา  ศรีสุรเมธีกร
10. เด็กหญิงเก็จมณี  ยาวุฒิ
 
1. นางสาวคมศรีจรัส  วงจันทร์
2. นางสาวอุทุมพร  เขาสถิตย์
3. นายกิตติพงษ์  นาสมยนต์
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 77.5 เงิน 14 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. นางสาวกันตนา  โพธิ์ทอง
2. นางสาวจินดารัตน์  ก๊กมาศ
3. นายฐิติพงษ์  ไชยเทศ
4. นางสาวปานตะวัน  พรหมแสวง
5. นายพัลลภ  อับษร
6. นางสาวภานุรัตน์  มโนรัตน์
7. นางสาวมาลินี  ทรงประดิษฐ์
8. นางสาวรุ่งอรุณ  พิลาหอม
9. นางสาวลลิตา  แก้วมณี
10. นางสาวศุจินธร  แซ่ลิ้ม
11. นางสาวสาธิตา  ทศพร
12. นางสาวอนัตญา  รัตน์สำเนียง
13. นางสาวเกษร  แหมสันเทียะ
14. นางสาวเพียงขวัญ  หล้าสกุล
15. นางสาวเสาวลักษณ์  ภูตน
 
1. นายเอนก  บัวกลาง
2. นายสันติ  นวลกลาง
3. นางรศิญา  หาจันทร์
4. นางสาวสุวิเปรียว  บำรุง
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 13 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวรัตน์ฐาภัทร  หลักทรัพย์
2. นางสาวสุภาวิณี  จากศรี
 
1. นายวัชระ  ทองแก้ว
2. นางสุชาดา  ทองแก้ว
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 15 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวนิลาวัณย์  เอื้อประชากุล
2. นางสาวเปมิกา  ศักดิ์ศิริ
 
1. นางสุุชาดา  ทองแก้ว
2. นายวัชระ  ทองแก้ว
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 22 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงสุภาวดี   พิมอรัญ
 
1. นายนายณัฏฐกิตติ์   อัมภรัตน์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 71 เงิน 32 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวปัณฑารีย์  กงแก้ว
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  อัมภรัตน์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  รัตนพลแสน
 
1. นางสุมามาลย์  ออมทรัพย์ทวี
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นางสาวกัณฐิกา  รัตนพลแสน
 
1. นางสุมามาลย์  ออมทรัพย์ทวี
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 19 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงภริณี  ศรีบุรินทร์
 
1. นายบุญส่ง  กิ่งเงิน
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. นางสาวธิติมา  ธนูสา
 
1. นางสาวนิตย์ธีรา  ธีราลักษณ์สกุล
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. เด็กหญิงดารณี  เสาวภาร
 
1. นางสาวนิตย์ธีรา  ธีราลักษณ์สกุล
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 33 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. นายวาที  จาดนอก
 
1. นางพวงเพ็ญ  แพนลา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมภิชา  แสนสวย
2. เด็กหญิงวิสสุตา  รัตนาธรรม
 
1. นายสุเวช  บุญเถื่อน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 35 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  จักรคำ
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  อัมภรัตน์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 44 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายกฤษ  แก้วอนันต์
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  อัมภรัตน์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายคเชนทร์  จิตประโคน
2. เด็กหญิงนิตยา  วงษ์กลิ่น
3. เด็กหญิงพิชญดา  บุญเถื่อน
 
1. นายสุเวช  บุญเถื่อน
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 70 เงิน 34 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวธนพร  คำพงษ์
2. นายธนภัทร  จารุจิตรจินดา
3. นายภัทราวุธ  นันทสุ
 
1. นางสาวสุนทรี  แย้มทัพ
2. นางทิพมาศ  พึ่งทอง
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 28 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ภูติยา
 
1. นายธงชัย  ผ่องแผ้ว
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80.5 ทอง 36 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายมุนินทร์  หาญชัย
 
1. นายวิทูร  วันโท
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84 ทอง 28 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายอิสริยะ  ไชยมนตรี
 
1. นายวิทูร  วันโท
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายศิริศักดิ์  วิเศษสุทธิ์
 
1. นายวิทูร  วันโท
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 27 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายภาคภูมิ  พานแก้ว
 
1. นายวิทูร  วันโท
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิทย์  เกตุก้อนแก้ว
 
1. นายวิทูร  วันโท
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนริสรา  แดงจีน
 
1. นายโกวิทย์  วิเศษศักดิ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 76 เงิน 22 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวอรปรียา  สุทธิประภา
 
1. นายวิทูร  วันโท
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายศิริชัย  จักรแสง
 
1. นายวิทูร  วันโท
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 28 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. เด็กชายปิยพนธ์  วงษ์แดง
 
1. นายพฤฒิ   วิธานติรวัฒน์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงอนันตยา  โฉมงาม
 
1. นายวิทูร  วันโท
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 76.33 เงิน 23 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรชยา  สมจิตร
 
1. นายวิทูร  วันโท
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 81.76 ทอง 19 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายจักรกริช  มหาชิโนรส
2. นางสาวจิรชยา  สมจิตร
3. นางสาวชลิตา  ดีบาง
4. เด็กชายณัฐธัญ  ฉันทอภิชัย
5. นางสาวพรนภา  แสงอาจหาญ
6. นายภาคภูมิ  พานแก้ว
7. เด็กชายมุนินทร์  หาญชัย
8. นายศิริชัย  จักรแสง
9. เด็กชายศิริศักดิ์  วิเศษสุทธิ์
10. เด็กหญิงสุพัฒตรา  กมลเดช
11. นางสาวอนันตยา  โฉมงาม
12. นายอนันต์  สาระสาท
13. นายอนุสรณ์  กวดขุนทด
14. นางสาวอรปรียา  สุทธิประภา
15. นายอิสริยะ  ไชยมนตรี
 
1. นายวิทูร  วันโท
2. นางสาวสิริพร  ยอดทอง
3. นางสาวรัชนีกร  แสงสว่าง
4. นางสาวสุนทรี  แย้มทัพ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กชายธนกฤต  กาบปีธนาวัฒน์
2. เด็กชายนวภัทร  มีชัย
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีสวัสดิ์
4. เด็กชายวิศิษฐ์  ทิพย์โพธิ์
5. เด็กชายอนุชา  นาดี
 
1. นายสมใจ  สีประเสริฐ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.67 เงิน 18 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายฉัตรชัย  ทับทิม
2. นายปฏิมากร  พร้อมเกียรติกุล
3. นายปณิธาน  ไทยแก้ว
4. นายวรรธนะ  พวงมาลี
5. นางสาวศิริรัตน์  ผลาหาร
 
1. นายสมใจ  สีประเสริฐ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84.1 ทอง 19 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิรพร  สิมมา
2. นางสาวจิราภรณ์  ศิลมี
3. เด็กหญิงจิริสุดา  นาระโท
4. นางสาวฐิติวรดา  สินธุเจริญ
5. นายณัฐพล  โพธิ
6. เด็กชายทศพล  วงษ์แสง
7. เด็กชายธีรภัทร์  บุญชูวงศ์
8. เด็กหญิงนพสินธุ์  สิงทา
9. เด็กชายนิติธร  ผ่องใส
10. นางสาวนิรบล  ชุมพล
11. นางสาวนุชนาถ  ด่านประชุม
12. นางสาวปรียานุช  สวยสด
13. เด็กชายปิยะ  ด้วงแก้ว
14. เด็กชายพชร  จันทร์เกตุ
15. นายพัสวัส  ผุยวันดี
16. เด็กหญิงรังสิมา  กิตติ
17. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  น้อยศรี
18. นางสาววรรณดี  ชินหู
19. นางสาววรรณนิพา  น้ำทรัพย์
20. เด็กชายวรินทร์ธร  สร้อยจำปา
21. นางสาววันวิษา  มณฑาลพ
22. นายวิชัย  ผาย้อย
23. เด็กหญิงศรัญญา  หอมใสย
24. เด็กหญิงศศิปรียา  อ้นมงคล
25. นางสาวศิริวรรณ  นามละคร
26. นายศิริโชค  แพนลา
27. นายสรวิศ  อินทร์น้อย
28. เด็กหญิงสิรินยา  สารพล
29. เด็กหญิงสุจิตรา  เครือเพ็ง
30. เด็กหญิงสุปรีดา  บุญผาย
31. นางสาวหนึ่งฤทัย  กงแก้ว
32. เด็กหญิงอมิลตา  สุดแดน
33. เด็กหญิงอริศรา  ด่านระงับ
34. เด็กหญิงอุบลรัตน์  กล่ำทอง
35. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พาทอน
 
1. นายกรานต์  แผ่นพรหม
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก  กล้าเกิดผล
3. นางสาวสนธยา  ตันปิรักษ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงกนกพร  ปทุมเทศ
2. นางสาวขวัญฤทัย  เชื้อวงษ์
3. นางสาวจิดาภา  ฉัตรเงิน
4. นางสาวจิตตมาศ  เทศดี
5. นายฉัตรชัย  ทับทิม
6. เด็กหญิงชัชชญา  อำพัฒน์
7. นางสาวชูติรัตน์  งามแก้ว
8. นางสาวณิชาภัทร  แก้วหาวงษ์
9. นางสาวดวงฤทัย  โพธิ์วิเศษ
10. นายธนพล  ดาทอง
11. เด็กหญิงธัญยพร  วุฒิยา
12. นายนนทวัฒน์  กุลนาม
13. เด็กหญิงนลณี  นิยมธรรม
14. นายนะที  ชมชื่น
15. นายปฏิมากร   พร้อมเกียรติกุล
16. นายปณิธาน  ไทยแก้ว
17. เด็กหญิงปริศนา  ทูคำมี
18. นายพัทธพล  สมศรี
19. นายพิชิตชัย  ดาทอง
20. นายภูวนัย  ภูเดช
21. นายภูวเรศ  ทองนอก
22. นางสาวมณฑิรา  สากล
23. เด็กหญิงมัณฑนา  ธรรมมนตรี
24. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  มาติยานนท์
25. เด็กหญิงลักษิกา  ดาทอง
26. นายวรรธนะ  พวงมาลี
27. นายศักรินทร์  ขาวผ่อง
28. นางสาวศิริรัตน์  ผลาหาร
29. นางสาวสมจิตร  ถมมา
30. นางสาวสิริสุภัสสรณ์  คลองผุย
31. นางสาวสิริสุภัสสรณ์  คลองผุย
32. นางสาวสุนันทนิยา  เตนะวัน
33. นางสาวสุภัทรา  ปังอักษร
34. เด็กชายอธิพล  รักษาสัตย์
35. นางสาวอมิตา  โมสูงเนิน
36. นางสาวอารีรัตน์  แก้วสุนทร
37. นางสาวเกวลิน  ศรีสรวล
38. นายเจษฎากร  รุดชาติ
39. นายเนติพงษ์  โอภาอุตบล
40. นางสาวเบญญา  ปาละวงศ์
 
1. นายสมใจ  สีประเสริฐ
2. นายสมพร  บวบหอม
3. นางสาวนิติญาภรณ์  ศรีไพร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 43 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กชายธนาคาร  สาริวงค์
 
1. นายธงชัย  ผ่องแผ้ว
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 45 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  พรหมดก
 
1. นางสาวนิตย์ธีรา  ธีราลักษณ์สกุล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 39 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอริศรา  ด่านระงับ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอนก  กล้าเกิดผล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 37 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  โมราขาว
 
1. นางสาวนิตย์ธีรา  ธีราลักษณ์สกุล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กชายวธัญญู  ศรีสุข
 
1. นายสุรศักดิ์  อ่อนทองคำ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 14 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. นายสุขสันต์  อุดมพิสัย
 
1. นายโกวิทย์  วิเศษศักดิ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์  พันธ์สง่า
 
1. นายสุรศักดิ์  อ่อนทองคำ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 13 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวขวัญฤทัย  เชื้อวงษ์
 
1. นายสมใจ  สีประเสริฐ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายมนัสวีร์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
1. นางสาวนาถอนงค์  เตียเจริญ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายภาณุเดช  พรมโคตรค้า
 
1. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 24 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์  พันธ์สง่า
 
1. นายสุรศักดิ์  อ่อนทองคำ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวศิริรัตน์  ผลาหาร
 
1. นายสมใจ  สีประเสริฐ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง 11 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายธนัช  พันธวัน
 
1. นายธัญญา  ซอมแก้ว
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสระแก้ว 1. นายธนากร  กันเชียง
 
1. นายสมใจ  สีประเสริฐ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 42 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. เด็กหญิงอารยา  บือทอง
 
1. นายอาณัติ  เอี่ยมพิพัฒน์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  แก้วสุนทร
 
1. นายอาณัติ  เอี่ยมพิพัฒน์
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79 เงิน 27 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษฏิ์  สุวรรณเพชร
2. เด็กหญิงชนิภา  รุจาคม
3. เด็กชายชาญณรงค์  สนชาวไพร
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  พิมอรัญ
5. เด็กชายณัฐพล  สมโพธิ์
6. เด็กชายนิรุต  ฆ้องต้อ
7. เด็กหญิงปิยะฉัตร  นามละคร
8. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  น้ำทรัพย์
 
1. นายกรานต์  แผ่นพรหม
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก  กล้าเกิดผล
3. นางสาวสนธยา  ตันปิรักษ์
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง 22 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  ชัยดิษฐ์
2. นายธนเพชร  เชื้อนิล
3. นางสาวนงนภัส  หกขุนทด
4. นางสาวนฤมล  สมดี
5. นายพงษ์ศักดิ์  หวังกุลกลาง
6. นางสาวศศิธร  ลอยทะยาน
7. นายอภิรักษ์  ไกรญาติ
8. นายอัษฎา  จันทกล
 
1. นายจิตติภัส  ขวัญส่ง
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  รบไพรี
2. เด็กหญิงพรชนก  ไวว่อง
3. เด็กหญิงพรชนิตย์  ในถิ่น
4. เด็กหญิงพาฝัน  พุ่มพวง
5. เด็กหญิงวนิดา  สุทธิโน
6. เด็กหญิงสุวนันท์  หีบไธสง
7. เด็กหญิงเมริสา  ภูมิทา
8. เด็กหญิงไพรินทร์  พงษ์พันธ์
 
1. นางสาวนิติญาภรณ์  ศรีไพร
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 74.65 เงิน 20 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นายธวัฒน์ชัย  ชัยขันต์
2. เด็กหญิงธิญาดา  เวียงสิมา
3. เด็กหญิงรุจิรา  รักเกษม
4. นางสาววาสนา  ศรีหาดวง
5. นายอมรศักดิ์  ใจเอื้อ
6. เด็กหญิงอารียา  ด่านประจำ
 
1. นางเตือนใจ  ดอกบุญนาค
2. นางสาวศิริโชค  นาคคลิก
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริมงคล
2. เด็กหญิงกรรณิกา  ด้วงตะกั่ว
3. เด็กหญิงขนิษฐา  ทะสกุล
4. เด็กหญิงณัฐรินทร์  สุ่มสา
5. เด็กหญิงวราพร  ชาชิต
6. เด็กหญิงศิวะธิดา  ชาวโยธา
7. เด็กหญิงอริสา  มังพรมราช
8. เด็กหญิงอำภาพร  บุตรดีงาม
 
1. นางสาวณัฐพร  ใจผ่อง
2. นายอภิศักดิ์  ประภาสะวัต
3. นางสาวปัณณรัตน์  ปัญญา
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 79 เงิน 24 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวกีรัตยา  มาลาพุด
2. นางสาวจิราวรรณ  ปัญญา
3. นางสาวญารัชนี  พืชผักหวาน
4. นางสาวณัฐชา  เชียงทอง
5. นางสาวบัณฑิตา  ภู่สุข
6. นางสาววิลาวัณย์  หล่อปรีชากุล
 
1. นางสาวนิติญาภรณ์  ศรีไพร
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวัทน์  ปั่นกลาง
2. เด็กหญิงชนิดา  เสม็ดดี
3. เด็กหญิงชลธิชา  มนต์ชัยภูมิ
4. เด็กหญิงฐิติมา  นักทำนา
5. เด็กชายตะวัน  สวัสดิ์วงค์
6. เด็กชายธนกร  ชอบสวย
7. เด็กหญิงวรันธร  รัมณีย์
8. เด็กชายวีรพงศ์  สมบูรณ์
9. เด็กหญิงสิรินทิพย์  จำปาทิพย์
10. เด็กหญิงอรพิมษ์  มากอยู่เงิน
11. เด็กหญิงอรอินทร์  กลิ่นจันทร์
12. เด็กชายอลงกรณ์  ศรีภิรมย์
13. เด็กหญิงอารยา  คิดค้า
 
1. นางสาวณัฐพร  ใจผ่อง
2. นายอภิศักดิ์  ประภาสะวัต
3. นางสาวปัณณรัตน์  ปัญญา
4. นายวิชาญ  ศิลาทะเล
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81 ทอง 21 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  ทัพพุ่ม
2. นางสาวกาญจนา  จันทร์ทองดี
3. นายคุณากร  ภูวงค์ผา
4. นางสาวณัฐธิดา  เขียวบัว
5. นางสาวปวัญรัตน์  กล้าหาญ
6. นายภาสกร  พยัฆจันทร์
7. นางสาวสมฤทัย  ลานสมบัติ
8. นางสาวสุทธิดา  สุขแจ่ม
9. นางสาวสุภนิดา  พวงพลอย
10. นางสาวหยาดอรุณ  ทัพพรม
11. นางสาวอรัญญา  สองพล
 
1. นางสาวณัฐพร  ใจผ่อง
2. นายอภิศักดิ์  ประภาสะวัต
3. นางสาวปัณณรัตน์  ปัญญา
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นายชวลิต  พรมที
2. เด็กชายนิรุต  ทิทา
3. เด็กชายยุทธนา  บัณฑิตย์
4. เด็กชายรัตนพงษ์  รอดเจิม
5. นายสุรเดช  คงทอง
 
1. นางสาวนวพรรษ  พรมสละ
2. นายนฤชิต  สิทธิปลื้ม
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 74 เงิน 19 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายเทโว  อุกระโทก
 
1. นางอัมพร  เรืองศรี
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวปรีดาภรณ์  ศรีทองคำ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อำนวยสมบัติ
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  เฉื่อยรัมย์
 
1. นางสาวไพรัช  บรรจง
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 12.5 เข้าร่วม 24 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาววิมลรัตน์  พรมที
 
1. นายอนันต์  ฉิมยงค์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.33 เงิน 37 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงรมิตา  ฮวดเฮง
 
1. นางสุดศิริ  จันทร์เจริญ
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87 ทอง 20 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวอนงค์รัตน์  อำนวยสมบัติ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ถกลประจักษ์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 68.99 ทองแดง 37 โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1. เด็กหญิงธนัชชา  อุตพรหม
 
1. นางสาวฌานิพัฒน์  มีมุ่งกิจ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 37 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวกันตาภัทร  พุทธสุวรรณ
 
1. นางธรรมรักษ์  วัฒนพลาชัยกูร
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 73.8 เงิน 36 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงธนาพร  ประกอบกิจ
2. เด็กหญิงพุทธรัตน์  บุญบำรุง
3. เด็กหญิงภูสุดา  เนาวคุณ
4. เด็กหญิงลักษณาพร  พุฒซ้อน
5. เด็กหญิงสลิลภร  แสงทอง
 
1. นางสาวพัชรวลัย  สมบูรณ์ผล
2. นางสมทรัพย์  บุญแต่ง
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 78 เงิน 32 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ออมสิน
2. นายชัยวัฒน์  ไพรัตน์
3. นางสาวณัฐทิชา  พรมแพง
4. นายนพรุจน์  นกสว่าง
5. นายนันทวุฒิ  หงษ์สุด
 
1. นางวชิรินทรา  พัฒนกุลเดช
2. นายดังตะวัน  ขันธ์ศิรินุกูล
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 48 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทิศชัย
 
1. นางลู่  หลิว
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 72.34 เงิน 39 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. นางสาวกมลชนก  มิ่งคำมี
 
1. MissZhao  Shufen
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 51.65 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กหญิงเกตวลิน  น้อยพะไล
 
1. นางสาววิลัยภรณ์  คำพลงาม
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 58.82 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นางสาวรติมา  โยสังข์
 
1. นางสาววิลัยภรณ์  คำพลงาม
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 36 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  มีมา
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เพ็ชร์แก้วหนู
 
1. นางอาภรณ์  เฉิดไธสง
2. นางพรรณทิพา  โศจิศิริกุล
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวสิริญานันท์  ปัตนา
2. นางสาวอริศรา  ภิรมยา
 
1. นายไพศาล  หนอกกระโทก
2. นายพงษ์พัฒน์  บุริวัน
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 40 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 1. เด็กชายจักรายุทธ  ด่านหรดี
2. เด็กชายนพกร  สวัสดี
3. เด็กชายพนมกร  ด่านชุมพร
4. เด็กชายวีระ  เก่งกลาง
5. เด็กชายวีระยุทธ  อู่ทรัพย์
6. เด็กชายอนิรุท  ผลาหาญ
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญคำ
8. เด็กชายไชยวัฒน์  มณฑาลพ
 
1. นายกล้าณรงค์  แก้วปักษา
2. นางสาวนภาภัทร  หอมละออ
3. นายพิเชษฐ์  ส่งสุข
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 25 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นายนันธวัช  ปรางศรี
2. นายภาคภูมิ  กองไตร
3. นายมานพ  สีอุบล
4. นายฤิทธิเดช  ปาเรือน
5. นายวรวุฒิ  โงนขำ
6. นายสุวาจา  แก้วเกษศรี
 
1. นายธงชัย  ผ่องแผ้ว
2. นางสาวสุวิมล  สุขสอาด
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 68 ทองแดง 37 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ฉิมวัฒน์
2. นางสาวชฎาพร  เพชรภูมี
3. นายนิกร  ด้วงเคน
4. นายศักร์สฤษฎ์  จันทร์สว่าง
5. นางสาวสุนิตา  ดวงจันทร์
6. นายอัครพนธ์  แจ่มแจ้ง
7. นางสาวเนตรวรี  เขียวศิริ
8. นางสาวเสาวภาค  พิลา
 
1. นางสาวนันทพร  โพธิ์ศรีวงษ์
2. นางดารินทร์  รักสละ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 70.8 เงิน 13 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  พุทธภูมิ
2. เด็กหญิงพรรณนารา  โสภา
3. เด็กหญิงสมหญิง  สายทอง
4. เด็กชายสิทธินนท์  แดงสีดา
5. เด็กหญิงสุนิษา  น้ำเงิน
 
1. นายสรณนนท์  คงเมือง
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 33 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นายณัฐพล  พิมูลชาติ
2. นางสาวพรลภัส  ฉวีนิรมล
3. นางสาวพัชรินทร์  ประนอม
4. นางสาวพิไลวรรณ  บรรณกิจ
5. นายวีรพล  ประทุมทอง
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  ผิวคำ
2. นายเชิดศักดิ์  หวนไธสง
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  พิมพา
2. เด็กหญิงสวรส  สงค์แก้ว
3. เด็กหญิงสุนิดา  จันทร์สระน้อย
 
1. นางสาวปาริชาติ  ถิตย์ประเดิม
2. นางสาวปราณี  ตรีรัตน์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 13 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวชญานี  สายแวว
2. นางสาวศิรญาดา  ขาวผ่อง
3. นางสาวสุธิกานต์  เมตตา
 
1. นางพูลรัตน์  คุณาเขมากร
2. นางธัญญวรัตน์  รัตนาพรไพศาล
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กุลสารี
2. เด็กหญิงตะวัน  บุญมา
3. เด็กหญิงศุภิสรา  บัวทอง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  จันทร์จวน
2. นางสาวสิริพร  ยอดทอง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78.2 เงิน 18 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นางสาวนุชจเรศ  วิเศษโวหาร
2. นางสาวนุสรา  มั่นคง
3. นายอนุวัต  วิชัยรัมย์
 
1. นายไมตรี  กุลชาติ
2. นางขวัญใจ  องวารัมย์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75.13 เงิน 24 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ธาตุจันทร์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  แม้นทอง
 
1. นางสาวนิภาพร  ทรัพย์เรือง
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กชายธัชศพงศ์  โสวรรณี
2. เด็กหญิงอรษา  คำสี
 
1. นายเอกนาวิน  แดงมาก
2. นายบุญเลิศ  ทัดเทียม
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 14 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  สายจันทร์
2. นางสาวอริสา  ปัญญาชน
 
1. นายเอกนาวิน  แดงมาก
2. นายบุญเลิศ  ทัดเทียม
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กชายพัฒธนพงษ์  สมหงษ์
2. เด็กหญิงหทัยภัทร  ช่างอบ
 
1. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
2. นางสาวสุนันทา  เปลื้องรัตน์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายสุพจน์  ชนะพันธ์
2. นายอธิรักษ์  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวสุนันทา  เปลื้องรัตน์
2. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 14 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัฒน์   นิ่งใจเย็น
2. เด็กหญิงปวีณา   ทาสุคนธ์
 
1. นางอุมาพร   คงเกตุ
2. นางสาวยุพนนาฏ   คำเวียงคำ
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 72 เงิน 34 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กชายยอดชาย  ดารี
2. เด็กหญิงสายชล  ต้นอาจ
 
1. นายบุญเลิศ  ทัดเทียม
2. นายเอกนาวิน  แดงมาก
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71.3 เงิน 46 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงกิตติกุล  พูลชาติ
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญประจักษ์
 
1. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
2. นางสุมารี  งามสอน
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 46 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวบัณฑิตา  พงศ์สวัสดิ์
2. นางสาวสุภสินี  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
2. นางสาวสุนันทา  เปลื้องรัตน์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 14 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายฐิติพันธ์  อุตพรหม
2. นายธีรภัทร  ยินดีสุข
 
1. นางสาวสุนันทา  เปลื้องรัตน์
2. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายณัฐภัทร  ทิพย์โพธิ์
2. นายพิเชษฐ์  แช่มช้อย
 
1. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
2. นางสาวสุนันทา  เปลื้องรัตน์
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ประกอบพืช
2. เด็กหญิงสุชาดา  แม่นปืน
3. เด็กหญิงสุชาดา  นิจศรีวงษ์
 
1. นายพรชัย  หันจันทร์
2. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 16 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวชนาภา  สายแวว
2. นายณัฐนันท์  กุลจรัส
3. นายวชิรวิทย์  หันจันทร์
 
1. นายพรชัย  หันจันทร์
2. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 24 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายกฤตพร  เทพเนาว์
2. นายเอกรินทร์  บุญมี
 
1. นางสุมารี  งามสอน
2. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 79.4 เงิน 21 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณพล  เจียมประกอบ
2. เด็กชายธีรยุทธ  โข่ค้างพลู
3. เด็กชายอนุฌา  กันธุ
 
1. นางกรุณา  แก้วประทีป
2. นางสาวน้อมจิตร  แก้วประทีป
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 99.3 ทอง 8 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นายขจรศักดิ์  สีดา
2. นายบุญยาเกียรติ  อะนะโรจน์
3. นายปณิธาน   นาคะ
 
1. นายนราศักดิ์  กองทอง
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76 เงิน 22 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายนรภัทร  กาญจนกุล
2. เด็กชายวัชราวุฒิ  พฤทธิ์เศรษฐดา
3. เด็กชายสุทธิมนต์  ห่อยไธสง
 
1. นายสุริยาวุธ  วิศิษฎ์ศิลป์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 79 เงิน 12 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. นายจักราวุธ  กำเหนิด
2. นายนันทชัย  ครองสัตย์
3. นายวิระพนธ์  แสนพินิจ
 
1. นางปุณณภา  เจนธนยุทธ์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 4 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นายภูวนัย  บุตรวงค์
2. นางสาวศิริวัลย์  ทองเกตุ
3. นางสาวสุกัญญา  สันเต
 
1. นายสมบัติ  เสาวบุตร
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 54.6 เข้าร่วม 41 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  ไชยวงษ์
2. นางสาวพิมวิภา  นามเมือง
3. นางสาวภานุมาส  ชื่นผักแว่น
 
1. นางปุณณภา  เจนธนยุทธ์
2. นางอรนุช  แสงชยาภา
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กองก่ำ
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ภูมีทอง
3. เด็กหญิงภารดี  ศรีเพียวไทย
4. เด็กหญิงมันทนา  กองแก้ว
5. เด็กชายวรายุทธ  อินทนิน
6. เด็กหญิงศิริพร  บัวหอม
 
1. นางธนภร  ธนะอมรมงคล
2. นางสาวชณิชานี  พิลาทอง
3. นางมงคล  สำเริศรัมย์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84 ทอง 22 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นางสาวจุฑาทิพย์  สายทองสุข
2. นางสาวณัฏฐ์นรี  จันทะแจ่ม
3. นางสาวบังอร  สมบูรณ์
4. นางสาวพรทิพย์  ชมชื่น
5. นายวีรยุทธ  ชื่นรส
6. นางสาวไพลิน  ทองแท่ง
 
1. นางสุรัตน์  อุดแก้ว
2. นางสาวพรรณนารา  วิเชียร
3. นางสาวพิมพ์ลภัทร  อาญาเมือง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 71 เงิน 45 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชญาน์  ขัดทะขัน
2. เด็กชายวิศวะ  ตรีวิเศษ
3. เด็กหญิงสุตาภัทร  ดัดทิพย์
 
1. นางสาวดนิตา  ประถมพันธ์
2. นายบุญเลิศ  ทัดเทียม
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81 ทอง 23 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์สุดา   สมสะอาด
2. นางสาวจิตภัทร  สรวีย์วัชรกุล
3. นางสาวจิราพร   คราดนา
 
1. นายชนินทร์  วงษ์สกุล
2. นางธนนันท์   ภักดีพงษ์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.4 เงิน 44 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  แสวงดี
2. เด็กหญิงกวิสรา  ศรีคูณแสน
3. เด็กหญิงวิชญาดา  ขันติยู
 
1. นายชวนะชัย  เพรชพิรุณ
2. นายชนินทร์  วงษ์สกุล
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.4 ทอง 31 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. นางสาวจิราพัชร  รัตนโสภณ
2. นางสาวปรียาภรณ์  ฟองสมุทร์
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  ท้าวธงชัย
 
1. นางสาวดนิตา  ประถมพันธ์
2. นายบุญเลิศ  ทัดเทียม
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.6 ทอง 14 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญฤทัยรัตน์  ยอดมา
2. เด็กหญิงนิรชร  นิ่มวร
3. เด็กหญิงวทันยา  ศรีเมืองโข
 
1. นางสาวมณีศร  สมใจสระแก้ว
2. นายสมบัติ  เสาวบุตร
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  อุ่นสอน
2. นางสาวพิมพิกา  เก่งกล้า
3. นางสาวสุจิตรา  บุญมานาง
 
1. นางปุณณภา  เจนธนยุทธ์
2. นางสารภี  อุ่นเรือน
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง 40 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงธนาพร  ทูอาษา
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  บุญทัน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองคลี่
 
1. นางสาวชณิชานี  พิลาทอง
2. นางธนภร  ธนะอมรมงคล
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.67 ทอง 24 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  นิลสนธิ
2. นางสาวชุติมา  พยับศรี
3. นางสาววรรณิภา  สิงห์สวัสดิ์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  คะโลรัมย์
2. นางวรรณพร  กุลเสน
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81 ทอง 20 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงผการัตน์  ศรีษา
2. เด็กหญิงสุชาดา  โดงกะโทก
3. เด็กหญิงเนตรนภา  อร่ามเรือง
 
1. นางสาวกัญญาพัชร  ทองเศรษฐี
2. นายพงษ์ศักดิ์  ลอองปลิว
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85.8 ทอง 13 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นางสาวจินตนา  นรดี
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีสง่า
3. นางสาวอนุธิดา  ศรีทา
 
1. นางสมศรี  วันสมบัติเจริญ
2. นางสาวรัชต์ฎารินทร์  อินทรวิเศษ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทรา  ผาคำ
2. เด็กหญิงชลธิดา  สุวรรณพิชัย
3. เด็กหญิงวรรณภา  ลองพล
 
1. นางสาวกัญญาพัชร  ทองเศรษฐี
2. นายบุุญเลิศ  ทัดเทียม
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 77 เงิน 35 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นางสาวยุพา  ศรีตระเวร
2. นางสาวอรัญญา  ฆ้องเกิด
3. นางสาวเพชรลดา  คงทน
 
1. นางสาวพรรณนารา  วิเชียร
2. นางสุรัตน์  อุดแก้ว
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองทวี
 
1. นางสุดารัตน์  อ้นใจ
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณะ  สืบสิงห์
 
1. นางสาวศรินทิพย์  รักชาติ
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.99 ทอง 14 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กชายปริญญา  ภูวงศ์ผา
2. เด็กหญิงพุฒินันท์  โสดามุข
3. เด็กหญิงมัทนา  เฉียบสูงเนิน
 
1. นางสาวปาริชาติ  ถิตย์ประเดิม
2. นางสาวปราณี  ตรีรัตน์
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  ขันแก้ว
2. นางสาวจินตนา  แสงจันทร์
3. นางสาวเจนจิรา  นิวาท
 
1. นางสุดารัตน์  อ้นใจ
2. นางสาวศศิรภรณ์  วงษาเวียง
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กชายสิรภพ  เทียมฤทธิ์
 
1. นายจักพง  สีลาง
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ประเสริฐ
 
1. นางสุดารัตน์  อ้นใจ
 
165 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 82.6 ทอง 22 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กชายนิพนธ์  หีบแก้ว
2. เด็กชายสัณหภาส  วงคำสิทธิ์
 
1. นายบุญเลิศ  ทัดเทียม
2. นางสาวสุมิตรา  ลาสุธรรม