สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 35 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จันดาผล
 
1. นายชาญวุธ  ตะเพียนทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 22 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 1. นายวันชัย  ใยจันทึก
 
1. นางสาวภัทรวดี  อุทธา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 25 โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กชายสุรพัศ  ฤาดี
 
1. นางสาวสุวิมล  พงษ์เก่า
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.8 ทอง 7 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. นางสาวเนตรนภา  ภักดีโต
 
1. นายรุ่งโรจน์  คุณนาม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 56.8 เข้าร่วม 32 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงผกามาศ  ขันขึง
 
1. นางสาวชัชฎาภรณ์  จำแบบ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.2 ทอง 12 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายอภิรมย์  หนองพร้าว
 
1. นางสมัยพร  อุปมัย
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.4 ทอง 4 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  พาทอง
2. เด็กหญิงชุติมา  แกมนิล
3. เด็กหญิงฐิติพร  เจริญพร
 
1. นางพนัสชญา  ไวกัง
2. นางสุมาลี  ผดุงญาณ
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.08 ทอง 39 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  นวนเท่า
2. นายจีรศักดิ์  ชาญศิริ
3. นางสาวชยุตรา  วงศ์ชัยยา
 
1. นายนพเกล้า  ทองธรรมมา
2. นางสาวนิลาวัลย์  ราชเจริญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74 เงิน 15 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงภัควิภา  โคตรคำ
2. เด็กหญิงสุธาธินี  มณีรัตนนาวิน
 
1. นางนลิตา  เทียมสวรรค์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  กิตติชัยฤทธิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวจรรยพร  จ่าพันธ์
2. นางสาวปวริศา  วรนาม
 
1. นางบุญญวีร์  บุญศรี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 43 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กชายเดชฤทธิ์  ครู่กระโทก
 
1. นางขวัญเรือน  โพธิ์กลาง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 33 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายจิรโรจน์  อ่อนสว่าง
 
1. นายรังสรรค์  พลอยสุวรรณ์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 35 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  วงศ์วิศิษฎ์กุล
2. เด็กหญิงนิเฌอนา  สีเนือน
3. เด็กหญิงประภัสสร  หนองหาร
 
1. นางสาวเสน่หา  ดาทา
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 53.8 เข้าร่วม 19 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงณัฐพร  เวชวิมลรัตนา
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุขิโต
3. เด็กหญิงศุภิศรา  ธรรมมะ
 
1. นายกัมปนาท  เทียนจันทร์
2. นางรจนา  เทียนจันทร์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 37 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวกาญจนา  ภักดีโต
2. นางสาวสุกัญญา  วรโพด
3. นางสาวอรอุมา  แดงชอุ่ม
 
1. นางศรีสุพัตร์  วัฒนกุล
2. นางสาวน้ำตก  เพียซ้าย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 51.11 เข้าร่วม 39 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงเกศินี  นวมมณีรัตน์
2. เด็กหญิงเอมณิกา  ตะเพียนทอง
 
1. นายสุริยา  เพลินหัด
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 46 โรงเรียนตาพระยา 1. นายตระการ  เย็นอุดม
2. นายวรายุทธ  ดีมาก
 
1. นายสมหมาย  สุขสบาย
2. นายนุกูล  ไชยสุข
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 9 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายศุภวัฒน์  วงศ์โกเมศ
 
1. นายวิชัย  พุ่มมรินทร์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 19 โรงเรียนตาพระยา 1. นายนทีกานต์  ฟูเกียรติ
 
1. นางสุภาพร  สุขสบาย
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30.25 เข้าร่วม 30 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  สำเร็จ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ผอง
3. เด็กชายศุภกิจ  คำนึงถึง
 
1. นางจีรนันท์  เดชอินทร์
2. นางสมสุข  มีอาษา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 14.5 เข้าร่วม 46 โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวทอฝัน  บัวคำ
2. นายสุขวิทย์  ภักดี
3. นายเอกนรินทร์  ลบ
 
1. นางสาวนิภาพร  ปรีดี
2. นางสาววรรณวิภา  ง่อยจันทร์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.6 เงิน 33 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงธัญญากานต์  จันทร์เกษ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ยั่งยืน
3. เด็กหญิงโชษิตา  ศรีโสภา
 
1. นางจันทิมา  ทองปั้น
2. นางสาวอรนุช  บุญชู
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71 เงิน 34 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวชลธิชาา  พิกุล
2. นางสาวชุติกาญจน์  พูลสวัสดิ์
3. นางสาวมณฑิยา  นิยม
 
1. นางสาวสุทิศา  ตันติกุลวิจิตร
2. นางเกษรา  สำราญกิจ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กชายทัตเทพ  ไพรพฤกษ์
2. เด็กหญิงปิยะชล  พลนารายน์
3. เด็กชายภาณุพงศ์  เสนาะจิตร์
 
1. นางสาวสุกุมา  พูลสวัสดิ์
2. นายวิษณุ  ปะตังเวสา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 31 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  ชัยชนะ
2. นายวัชรพงษ์  ศิริรึก
3. นายศุภกร  หาญกร
 
1. นางสาวเกษศิรินทร์  พลหาญ
2. นางสาวฟาริดา  หนูหมาน
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.5 ทอง 16 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายธนกร  เนียมน้อย
2. เด็กชายพงศกร  นาสวรรค์
3. เด็กชายเชาว์วัฒน์  ไชยพจน์
 
1. นายนฤนาท  กาสนุก
2. นายเฉลิมวัฒน์  แสนวิเศษ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77.6 เงิน 24 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายชาญณรงค์  เทพสาร
2. นางสาวดรุณี  ทองดี
3. นางสาวพลอยไพลิน  แสงแก้วเฮียง
 
1. นางสาวสมพร  อัครพัฒน์
2. นายสัญญา  ทิพพิชัย
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 34 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร์  ดอกไม้ไหว
2. เด็กชายวัชรินทร์  ชมดง
 
1. นายเฉลิมวัฒน์  แสนวิเศษ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 30 โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวพิกุลทอง  พินแพทย์
2. นายวรวุฒิ  สายศิลป์
 
1. นายโชคอนันต์  เพ็ชรประเสริฐ
2. นายวัฒนพงษ์  ปัญญาวิภาส
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 27.76 เข้าร่วม 46 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กชายประกอบเกียรติ  โอนสันเทียะ
2. เด็กชายมนตรี  สุขแสวง
 
1. นายสินรา  พวงไพศาล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 41.53 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายภูมินทร์  ใจประเสริฐ
2. เด็กชายเทิดพงศ์  แย้มพึ่ง
 
1. นางสาววัชรา  ฤาชา
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงจิราพร  บุญประสิทธิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภาคภูมิทอง
3. เด็กหญิงบุษบาบัณ  กัณหาชาลี
4. เด็กหญิงวิชญา  แกมจินดา
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทร์สีนวน
 
1. นางสาวชลธิชา  บัวผัน
2. นางศิริกมล  สายสร้อย
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.33 ทอง 23 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวชัญญา  จิตรจำนงค์
2. นางสาวทัศนีย์วรรณ  สังข์ทุม
3. นางสาวนฤมล  ท้าวสาลี
4. นางสาวสุทธิดา  ภูตาเลิศ
5. นางสาวสุวรรณรักษ์  สงเสริฐ
 
1. นางบุณยาภรณ์  พิมพ์ดวงสี
2. นายเฉลิม  มูลขุนทด
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  คุณานนท์วรกุล
2. เด็กหญิงจุฑามณี  รุ่งเรือง
3. เด็กชายธีมา  โกฎเพชร
4. เด็กหญิงนรมน  ประกอบธรรม
5. เด็กหญิงสุวภักดิ์  แสนโคตร
 
1. นางปราณี  พรมภักดี
2. นางสาวจริยา  โทนไทย
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 67.75 ทองแดง 45 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นายนฤเบศร์  พุ่มพวง
2. นางสาวนุชรี  สำรวย
3. นายปาณชัย  สารการ
4. นายศรุตน์  จันทร์สระน้อย
5. นางสาวสนธยา  สารการ
 
1. นายภีมพศ  เหมอ่อน
2. นายธีรวุฒิ  ตังเจริญวัฒนา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 72.65 เงิน 40 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวญาสุมินทร์  ยืนยั่ง
2. นายปัญญาวุฒิ  บุญประโคม
3. นางสาวมนตรา  โสรสุทธิ์
4. นางสาวสาธิตา  ลาสร้อย
5. นายไพรพณา  หอมกระโทก
 
1. นางสาวพิทยาภรณ์  แก้วพิลากุล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวจุฑาทิพย์  วิทจิตสมบูรณ์
2. นายชูเกียรติ  สารกาญจน์
3. นายฐิติพัฒน์  กิจควร
4. นายทศวิทย์  ยุทธชิต
5. นายธนธรณ์  ปัญญา
6. นายธีรพงศ์  ศรีสูงเนิน
7. นายนครินทร์  สมัยใหม่
8. นางสาวนิษฐา  อนงค์เทพ
9. นายพงศ์เทพ  ครประสี
10. นายภคพงศ์  มังสา
11. นายภานุพงศ์  เจริญพัฒน์
12. นายยุรนันท์  เพ็ชรสมบัติ
13. นางสาววิภาดา  เกษศรี
14. นางสาววิไลวรรณ  อุปรี
15. นางสาวศศิโสภา  สังชม
16. นางสาวศิขรินทร์  รสผักแว่น
17. นายศิวรา  ศิริกระจาย
18. เด็กหญิงสุธิดา  ทองอาจ
19. นางสาวสุุทัศน์  ท้าวเลา
20. นายไกลศักดิ์  ประยูรเธียร
 
1. นายเสฎฐวุฒิ  บำรุงสวัสดิ์
2. นางสุภาภรณ์  จีบเกาะ
3. นางณัฐพัชร  จริยเอกวิทย์
4. นางอาภรณ์ทิพย์  ติยะวิสุทธิ์ศรี
5. นางสาวเลิศลักษณ์  สาระคุณ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.6 เงิน 48 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงศิรินันท์  รักสวัสดิ์
 
1. นายภัทระ  มุสิกุล
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.25 ทอง 15 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวมณฑาทิพย์  จันทร
 
1. นายเฉลิม  มูลขุนทด
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 29 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงธันวพร  ธรรมเจริญพงศ์
2. เด็กชายอโนมา  โกฎเพชร
 
1. นางสาวจริยา  โทนไทย
2. นางรัตนวดี  ยิ่งไพเราะ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวชลิตา  ฉิมชนะ
2. นายชาญเทิดศักดิ์  อุสาหะ
 
1. นางสาวภาณี  บุญเกื้อ
2. นางเสงี่ยม  วรวัฒน์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 82.8 ทอง 43 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อันสมสี
2. เด็กชายนครินทร์  จวงสาคร
3. เด็กหญิงปรางค์สุภัค  ทำสุข
4. เด็กหญิงปัทมา  เกษร
5. เด็กหญิงฟ้าใส  ตรีกูล
6. เด็กหญิงวรวรรณ  จันทร์สว่าง
7. เด็กชายศุภกิตติ์   เที่ยงธรรม
8. เด็กชายสหัสวรรษ  ผลจันทร์
9. เด็กชายอัมรินทร์  พุ่มเกตุ
10. เด็กชายอินทรายุธ  กรดี
 
1. นางสาวจริยา  โทนไทย
2. นายโกวิทย์  ปลั่งกลาง
3. นางปราณี  พรมภักดี
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80.83 ทอง 7 โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวกิตติมา  แสงเย็น
2. นางสาวชฎาธร  พุทธา
3. นางสาวดารากาญจน์  แก้วกัน
4. นางสาวผริตา  อาจไธสง
5. นางสาวพาขวัญ  ชมพู
6. นางสาวพิชชาภา  มั่นจิตร์
7. นางสาวภัทรา  เกตุพงษ์
8. นางสาววิศิณี  สาคำดวง
9. นางสาวศรินทร์ทิพย์  อัมพุธ
10. นางสาวสร้อยฟ้า  จันทร์ล้ำ
11. นางสาวหัทยา  มากกว่าวงค์
12. นางสาวอรวรรณ  ชาวนา
13. นางสาวอัศนี  มั่นจิตร
14. นางสาวอาภาพร  แสนกล้า
15. นางสาวเจตสุภา  พุทธจิตร
 
1. นางนันทวัน  สอนซี
2. นางสาวสุวิมล  พงษ์เก่า
3. นายวิลาศ  เสมา
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 34 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงนลิตา  ทองประสิทธิ์
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  นามกา
 
1. นายรุ่งศักดิ์  ขอสุข
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวรัตนาภรณ์  อรกุล
2. นางสาวแพรวลี  คอมโคตร์
 
1. นายแสงสุรีย์  จันดก
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 72 เงิน 16 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงเปรมวดี  แก้วกำกง
 
1. นางสาวภูษณิศา  คุดซิตา
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 70 เงิน 35 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายปกรณ์  พันธุชนินทร์
 
1. นายดำรง  จรรัตน์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  คำบุญมา
 
1. นางสาวภูษณิศา  คุดซิตา
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวสุดารัตน์  เพ็ชรชื่น
 
1. นางสาวบุษกร  คำเกตุ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 23 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วกำกง
 
1. นางสาวภูษณิศา  คุดซิตา
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 69 ทองแดง 45 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 1. นางสาวมยุรี  เงินล้วน
 
1. นางสาวกมลเนตร  สุวรรณฉิม
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 41 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษ  เย็นที
 
1. นายโกวิท  ลาภประสพ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 12 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายสุนันท์  เด่นดวงเดือน
 
1. นายโกวิท  ลาภประสพ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 44 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หยวกกลาง
2. เด็กหญิงสรณ์สิริ  เยียวรัมย์
 
1. นางสาวภูษณิศา  คุดซิตา
2. นางสาวพิมพา  เกตุทำ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายสุรยุทธ์  สืบจากอินทร์
 
1. นายนิวัติ  เกษมรัตนพงศ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 50 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงสาวิตรี  แก้วลมัย
 
1. นายโกวิท  ลาภประสพ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรภัทร  โพธิสาร
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญอินทร์
3. เด็กหญิงแตงโม  ชุดกระโทก
 
1. นายชากร  ทินบุตร
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 28 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายกรวุฒิ  สืบเ็พ็ง
2. นายคชสาร  หอมเย็น
3. นายณัฐวัตร  กรเสน
 
1. นายโกวิท  ลาภประสพ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัฒนานคร 1. นายปริญญา  บุศศรี
 
1. นายจักรพล  ไพโรจน์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  คามจังหาร
 
1. นายจักรพล  ไพโรจน์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัฒนานคร 1. นายอภิวัฒน์  วงษ์วัฒนะ
 
1. นายจักรพล  ไพโรจน์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กชายมีชัย  ผ่องศรี
 
1. นางสาวกฤติกา  เอี่ยมสอาด
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กหญิงวนัชพร  ตรีภูษา
 
1. นางสาวกฤติกา  เอี่ยมสอาด
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 71.66 เงิน 28 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 1. นายพิเชษฐ์  เงินเชียง
 
1. นายณพพงศ์  พุ่มภักดี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กชายวุฒิชัย  เพ็งบุปผา
 
1. นางสาวกฤติกา  เอี่ยมสอาด
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 14 โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กหญิงณิภาพรรณ์  ศาลางาม
2. นายทนงศักดิ์  ศาลางาม
3. นายทักษิณ  สำราญใจ
4. เด็กชายธฤต  เจริญจันทร์
5. เด็กชายสิทธินนท์  นิลขันธ์
 
1. นายอัฒพล  แก้วใส
2. นายภานุวัฒน์  คำมาก
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กชายกฤษฎา  เย็นอุดม
2. นางสาวกัญชพร  มีเค้า
3. นางสาวกัญญารัตน์  พันธุ์เจาะ
4. นางสาวกาญจนา  เสาวไน
5. นายจิตรทิวัส  จันทร์คลาย
6. นางสาวชฎาธร  พุทธา
7. เด็กหญิงชนะกมล  เล้วอน
8. นางสาวชนากานต์  แซ่อึ้ง
9. เด็กหญิงชนาพร  ดวงเหว้า
10. เด็กหญิงชรารักษ์  เชื้อแพทย์
11. นายชัยยศ  เทศชวน
12. นางสาวณัฏฐาพร  พงษ์สมร
13. นางสาวณิชกุล  จอมประโคน
14. นางสาวณิชากร  นวลปักษี
15. เด็กหญิงณิภาพรรณ์  ศาลางาม
16. นายทนงศักดิ์  ศาลางาม
17. นายทักษิณ  สำราญใจ
18. เด็กหญิงทิพปภา  บุญศรี
19. เด็กชายธฤต  เจริญจันทร์
20. เด็กหญิงนภสินธุ์  ใจกล้า
21. นางสาวบุญพิทักษ์  ศรีทร
22. เด็กชายปรานต์  ฟับประโคน
23. เด็กชายพงศกร  ชูชาติ
24. เด็กชายพิทักสิน  บุรวัฒน์
25. นายภานุวัฒน์  เชียดรัมย์
26. นายภานุสรณ์  เกียรติงาม
27. นายมานัส  จานิกร
28. นางสาวรักษิณา  บุตรฉิม
29. นางสาววชิราภรณ์  ทองดี
30. นางสาววาสนา  กิ่งนอก
31. นางสาววิยะดา  พันธ์มาตร
32. นายสมศักดิ์  โนมขุนทด
33. เด็กชายสิทธินนท์  นิลขันธ์
34. นายสุนทร  ศรีสวัสดิ์
35. นายสุเมทัส  ช่วงชัยชนะ
36. นางสาวอริยา  พะรินรัมย์
37. นางสาวอังคณา  เทียมสงวน
38. นายอเนชา  เงินนาค
39. เด็กชายเดชา  แก้วแหยม
40. นายเอกวิทย์  เย็นฟัง
 
1. นายอัฒพล  แก้วใส
2. นายวิลาศ  เสมา
3. นางพวงผกา  มาโพธิ์
4. นางกรรณิกา  บัณฑิตย์
5. นายภานุวัฒน์  คำมาก
6. นางสาวบุษกร  คำเกตุ
7. นางอุทุมพร  แก้วใส
8. นายศิริชัย  ดวงอาจ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนวัฒนานคร 1. นายกิตติพัทธ์  ศรีอังคะนมไพร
2. นางสาวขนิดา  จันทรา
3. นายจิระพงษ์  พลอยนิล
4. นายชินภัทร์  คาอรัญ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชื้อวงษ์
6. นางสาวดรุณี  เครือจินลิ
7. เด็กชายธนกร  ศรีเกื้อกูล
8. เด็กหญิงธิติมา  เสถียรดำรงค์กุล
9. นายธีรพงษ์  ทงเทียว
10. นายนพเก้า  จีรัมย์
11. นางสาวนฤมล  คำพันธ์
12. นางสาวปทุมวดี  ลมพะเนา
13. นางสาวมัณฑนา  เถาวัลณีย์
14. เด็กชายรณกฤต  ศรีเกื้อกูล
15. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  แสงอ่อน
16. เด็กชายรุ่งเพชร  ยันต์นะ
17. เด็กหญิงลักคณา  ทองสุข
18. นายวรวุฒิ  เจริญทรัพย์
19. นางสาวศิรินทร์  รสผักแว่น
20. นายศุภวิชช์  ประทุมมา
21. นางสาวสนธยา  สารการ
22. นางสาวสายธาร  คำลือ
23. นางสาวสุดารัตน์  จันทวัฒน์
24. นางสาวสุธาทิพย์  นุชหลี
25. นางสาวสุภัตรา  ชาญชำนิ
26. นายอภิชาต  แจ้งแสงฟ้า
27. เด็กหญิงอรนลิน  จันทร์ศิริ
28. นางสาวอารียา  อุตตเสนต์
29. นางสาวเจนจิรา  สีสงคราม
30. นางสาวเบญจวรรณ  เย็นฉ่ำ
31. เด็กหญิงเมษกาญฎาร์  สมภักดี
32. นางสาวเสาวนีย์  สงนอก
33. นางสาวเสาวลักษณ์  บุพลับ
 
1. นายจักรพล  ไพโรจน์
2. นายสิทธิโชค  ปัจจา
3. นายกรวิชญ์  หิรัญกุล
4. นายอธิชัย  สนนา
5. นางสาวเด่นนภา  แปวประเสริฐ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง 5 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กชายวิธวุฒิ  จันทะมา
 
1. นายโกวิท  ลาภประสพ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง 30 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายวีรภัทร  สกุลรัมย์
 
1. นายโกวิท  ลาภประสพ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 41 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงปรีญานันท์  ศาลางาม
 
1. นายวิสิทธิ์  ใสส่อง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 43 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 1. นางสาวเสาวลักษณ์  สวามิ
 
1. นางสาวสุพรรษา  ทองเปลว
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.33 เงิน 26 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายนรินทร์  บุญเล็ก
 
1. นางดารา  แก้ววันนา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 32 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายนพดล  วิบูลพืช
 
1. นางสาวรุจิรา  วรพต
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 21 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  แก้วประเสริฐ
 
1. นางทรงสุดา  พวงแก้ว
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.66 เงิน 43 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวสุชาดา  เกิดสำโรง
 
1. นายพิชัย  พยุเวช
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายนรินทร์  บุญเล็ก
 
1. นางดารา  แก้ววันนา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 39 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายณัฐชนน  หอมเกตุ
 
1. นายแก้วนิมิต  ธนะพันธ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 21 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ชาวน้ำอ้อม
 
1. นายสุวิทย์  มุ่งดี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.67 ทอง 22 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวรัตติยากร  วาปีกัง
 
1. นางสาวรุจิรา  วรพต
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 26 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. เด็กชายวัชรินทร์  โพยนอก
 
1. นางชุติกาญจน์  สิทธิศร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 21 โรงเรียนตาพระยา 1. นายภานุวัฒน์  เชียดรัมย์
 
1. นายอัฒพล  แก้วใส
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง 5 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ขุมทอง
 
1. นายพิชัย  พยุเวช
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.67 ทอง 44 โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวชนิกานต์  จำปามาลา
 
1. นายอัฒพล  แก้วใส
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงกชกร  กุลนาวงษ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  แอบจังหรีด
3. เด็กชายจตุรพงษ์  ทศไกร
4. เด็กชายจรณะ  วินาโท
5. เด็กชายชัยนันท์  พรมมา
6. เด็กชายชายชาญ  แซ่ว่อง
7. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ทองสุข
8. เด็กหญิงตองวรา  เกตุชม
9. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สายแก้ว
10. เด็กหญิงธัญพร  จบแสง
11. เด็กชายนำโชค  คำสองสี
12. เด็กชายปรีชา  กงแก้ว
13. เด็กชายปองภพ  พนจะโป๊ะ
14. เด็กหญิงพลอยวรีย์  เพชรมณี
15. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  เด่นกระจ่าง
16. เด็กชายมงคลพิพัฒน์  เกตุการ
17. เด็กชายวงศกร  อรัญญะ
18. เด็กชายวริศ  สารการ
19. เด็กชายวัชรพล  กัณหาชาลี
20. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สอนรัมย์
21. เด็กหญิงวารีรัตน์  พลอยประสิทธิ์
22. เด็กหญิงวาสินี  วิมล
23. เด็กชายวิทยพล  พันธรรม
24. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เงินทรัพย์
25. เด็กหญิงศสินา  ธงอาษา
26. เด็กชายศิรสิทธิ์  แสงเลิศล้ำ
27. เด็กชายศุภกร  คุณละ
28. เด็กหญิงสุภาพร  นุชิต
29. เด็กหญิงสุภาวดี  ชัยฤทธิ์
30. เด็กชายอนุรักษ์  ผาสุข
31. เด็กชายเมธาวี  ใจสนิท
 
1. นางสาวรุจิรา  วรพต
2. นางสาวราตรี  ลภะวงศ์
3. นางสาวพัชรินทร์  ไชยบุบผา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 77 เงิน 19 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวกนกวรรณ  มีภูคำ
2. นางสาวกรรณิการ์  ทุมสวัสดิ์
3. นายจิตรกร  กรเสนาะ
4. นายณัฐภาส  ฐิตภาส
5. นายณัฐวุฒิ  ทันสมัย
6. นายตรีเพชร  เพราะผักแว่น
7. นายต่าย  เทียมทัน
8. นายทัตพงศ์  ยอดพันคำ
9. นายธนาธิป  ทัพประไพ
10. นายนันทปรีชา  สุวรรณเสสังข์
11. นายปฏิวัติ  มีเมือง
12. นายปาราเมศ  มานนท์
13. นางสาวพอฤทัย  แห้วเพ็ชร
14. นางสาวพิมลแข   ดุสิต
15. นายภัทรพงศ์  ออกเอก
16. นางสาวมารีตา  กันนิยม
17. นายรวิเกียรติ  คำตา
18. นางสาวรัชนีกร  เหม่ชัยภูมิ
19. นางสาวรุ่งนภา  เลิศบุญ
20. นายฤทธิเกียรติ  ศรีแก้ว
21. นางสาววราลี  วงษ์ภีภะ
22. นางสาววริศรา  สิทธิปัญญา
23. นางสาวสุดารัตน์  กี้ธนสมบัติ
24. นายอภิชาต  รัตนสุวรรณ
25. นางสาวอรดา  ป้อมคำ
26. นางสาวอังษณา  แก้วหณุ
27. นายอานุภาพ  ชาตะสิงห
28. นายเดโช  ปาสองห้อง
29. นางสาวเสาร์วลักษณ์  เจริญรักษา
 
1. นางสาวรุจิรา  วรพต
2. นางสาวราตรี  ลภะวงศ์
3. นางสาวพัชรินทร์  ไชยบุบผา
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน 38 โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กชายจิรภัทร  ผ่อนกลาง
2. เด็กหญิงชลธิชา  เกษมศรีวิทยา
3. เด็กหญิงณัฐชยา  กันเข็ม
4. เด็กหญิงปณิดา  มั่นจิตร
5. เด็กชายรชานนท์  เพชรปลั่ง
6. เด็กชายวิวิธชัย  แก่นน้อย
7. เด็กหญิงสุชานันท์  พะวงรัมย์
8. เด็กชายอดิศร  เทียนใส
9. เด็กหญิงอริสา  ศรีสุนนท์
10. เด็กชายเนรมิต  พรมสู
 
1. นางกรรณิกา  บัณฑิตย์
2. นายอัฒพล  แก้วใส
3. นางสาวสุวิมล  พงษ์เก่า
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง 26 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  บุญร่ม
2. นายชาญณรงค์  บุญมี
3. นายทรงชัย  ทรงเจริญ
4. นางสาวทัศนีย์  จันทร์ภูมิ
5. นางสาวนันทิกานต์  นัยติ๊บ
6. นางสาวนิล  ด่าน
7. นายวิทวัส  สนามชัยสกุล
8. นายศตพรรษ  หอมทอง
9. นายอัชฌา  จันดา
10. นางสาวแคทรียา  เชื้อสาร
 
1. นางพรรณี  กลสัน
2. นางชื่นจิตต์  กมลรัตนพล
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวกนกพรรณ  บุญโต
2. นางสาวกฤติยาภรณ์  บุญร่ม
3. นางสาวนันทิกานต์  นัยติ๊บ
4. นางสาวนิล  ด่าน
5. นางสาวปานวดี  สุขอร่าม
6. นางสาวสโรชา  นาราช
 
1. นางพรรณี  กลสัน
2. นางชื่นจิตต์  กมลรัตนพล
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 40 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. เด็กหญิงธนิดา  หอมกลิ่น
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  พันไธสง
3. เด็กหญิงพรกัญญา  จันทร์แดง
4. เด็กหญิงพรชนก  จิตรพล
5. เด็กหญิงพิมลแข  พระราช
6. เด็กหญิงวัลลภา  สมหวัง
7. เด็กหญิงวิภาดา  กันหา
8. เด็กหญิงสุธาทิพย์  บัวคำ
9. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แสนแก้ว
10. เด็กหญิงอภิญญา  จิตรพล
11. เด็กหญิงอวัสดา  สิทธิผล
 
1. นายนฏกร  ปั้นพุ่มโพธิ์
2. นางจุรี  จรรัตน์
3. นางชุติกาญจน์  สิทธิศร
4. นางสาวศิริพร  พูลหวัง
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82 ทอง 19 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. นางสาวกฤษณา  กลิ่นผักแว่น
2. นางสาวกัลยรัตน์  จันทร์พิษ
3. นางสาวทิพวรรณ  ทองเปลี่ยน
4. นางสาวนิภาพร  ปราบมาก
5. นางสาวปิยะมาศ  ทองนอก
6. นางสาววรรณิภา  กอบพิมาย
7. นางสาววิไลภรณ์  เพ็ญสุข
8. นางสาวเพ็ญนภา  จรดล
 
1. นางจันทร์จิรา  เดชประไพ
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัฒนานคร 1. นายกิตติพศ  เวชบุญ
2. นางสาวจิดาภา  ขุนชัย
3. นายนครินทร์  สมัยใหม่
4. นางสาวนฤมล  ตะระการ
5. นางสาวมานิกา  บัวคง
6. นางสาวรุ่งนภา  จันทะมูลลา
7. นางสาวศศิวิมล  บุญตา
8. นายศุภชัย  นิกรบัว
9. นางสาวสกุลตลา  พลับแก้ว
10. นางสาวสรัลชนา  คำมงคล
11. นางสาวสุดารัตน์  ทิวาวงศ์
12. นางสาวสุธาทิพย์  นุชหลี
13. นางสาวสุนิตา  จันบัติ
14. นายสุรเชษฐ์  เทียบโนนสูง
15. นายเจษฎางค์  ถาวรสาลี
16. นายเทิดพงษ์  สุขโข
 
1. นายสิทธิโชค  ปัจจา
2. นางสาวเด่นนภา  แปวประเสริฐ
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง 32 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. นายชัยวัฒน์  คงอินทร์
2. นางสาวธัญชนก  กมลศรี
3. นายรัชชานนท์  ถาวรชน
4. นางสาวสุวีร์  เดชอุทัย
5. นางสาวแสงจันทร์  บุษบา
 
1. นายนฏกร  ปั้นพุ่มโพธิ์
2. นางสาวศิริพร  พูลหวัง
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงจิดาภา  เอมมี่ วอลเลซ
 
1. นางยศศิรพัฒน์  โสดแนว
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวภิรมล  เนื่องแก้ว
 
1. นางสุรางคนา  ใหม่เอี่ยม
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 38 โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ 1. เด็กหญิงเกียง  เชือน
 
1. นางสาวรัชนี  มีตา
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 12.5 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นายวราพงษ์  กุสูงเนิน
 
1. นางสาวอรวรรณ  สีดี
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรี  คำโหยก
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  สืบจากศรี
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.6 ทอง 14 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายศุภกานต์  ปันส่วน
 
1. นางอัมพิกา  ฝักแคเล็ก
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73.49 เงิน 30 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  โรจนพร
 
1. นางยศศิรพัฒน์  โสดแนว
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82.99 ทอง 17 โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ 1. นายจีรวัฒน์  ธนศิลป์
 
1. นางสาวสุพรรณษา  ศรีรีรัมย์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 70.8 เงิน 41 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงชลลดา  พังพี
2. เด็กหญิงปภาวี  สาคร
3. เด็กหญิงรจิตา  ชมเจริญ
4. เด็กหญิงวิชญาพร  กรเสนาะ
5. เด็กชายอภิวัฒน์  ตงลิ้ม
 
1. นางสุภาดา  สโมสร
2. นางอุษา  ประยูรศุข
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 77.2 เงิน 35 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นายธรรมนูญ  ทององค์
2. นางสาวนุสบา  แข็งขัน
3. นางสาวมณฑกา  เกษกุล
4. นางสาวรัชดาภรณ์  บุญเสริม
5. นางสาวศศิโสภา  สังข์ชม
 
1. นางสาวทิพย์นภา  นิเวศกูล
2. นางสาวศิวพร  ศรีคราม
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 77.67 เงิน 39 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ใจงูเหลือม
 
1. นายสุราช  โศจิศิริกุล
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 70.34 เงิน 44 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวอรอารีย์  หมายงาน
 
1. นางสาวสมหญิง  สิงห์โต
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 15 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงณัฐธยาพร  นิ่มเจริญสุข
2. เด็กหญิงยลดา  นราศรี
 
1. นางสาวช่อม่วง  ม่วงทอง
2. นางยศศิรพัฒน์  โสดแนว
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 45 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. นางสาวกัลยา  สมศรี
2. นายธนพนธ์  คบทองหลาง
 
1. นางสุธีรา  คุณมี
2. นางเสาวณีย์  วรเศรษฐสุขศิริ
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 44 โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กชายกฤษฎา  เย็นอุดม
2. เด็กชายธนทัต  ภัคดีกุล
3. เด็กชายธัชนัน  ระพันธ์
4. เด็กชายนิรัน  เที่ยงตรง
5. เด็กชายราชวัติ  เพ็ชรเท้า
6. เด็กชายสมชาย  สุขจิต
7. เด็กชายสิทธิผล  กันเรือน
 
1. นายบุญญฤทธิ์  ระพันธ์
2. นายศิริชัย  ดวงอาจ
3. นายดนัย  นาเมือง
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80 ทอง 14 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวปวีณา  คนชาญ
2. นายพิญชาญ  สิงจานุสงค์
3. นางสาวมณิภา  เนริกูล
4. นายศักดา  สิงห์จานุสงค์
5. นายอรรถพร  ศรีแก้ว
6. นายอิทธิ  ลือลั่น
7. นางสาวเบญจมาศ  โสมศรี
8. นายเอกรินทร์   หอมสุข
 
1. นายพิชัย  พยุเวช
2. นางสาวสุขทรัพย์  สิงห์พรม
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 44.75 เข้าร่วม 32 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. เด็กหญิงทิพามณี  เพ็ชรสิน
2. เด็กชายภาณุพงษ์  กาพิมาย
3. เด็กชายรัฐนันท์  ถาวรชน
4. เด็กหญิงวรัญญา  ดวงจำปา
5. เด็กหญิงอริสา  อะสิพงษ์
 
1. นางสาวบุบผา  สวัสดิ์ผล
2. นางสาวทำนอง  พิระชัย
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 76.5 เงิน 19 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวจริญญา  แสนกล้า
2. นางสาวทิวาพร  บุรทร
3. นางสาวน้ำเพ็ชร  หอมเทียม
4. นางสาวสุนันทรา  เกตุพงษ์
5. นางสาวอรัญญา  พันธ์วิชัย
 
1. นายพิชัย  พยุเวช
2. นางสาวพิกุล  เพ็ชรประเสริฐ
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 25 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงภรณ์นภัส  คำพล
2. เด็กหญิงอทิติกาญจน์  เรืองรัมย์
3. เด็กชายอนิรุจน์  ท่าแยก
 
1. นางบุปผา  จากกิ่งเรืองโรจน์
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 39 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. นางสาวสุทธิดา  ลีแก้ว
2. นางสาวอินทิรา  ปักษาชาติ
3. นางสาวเจนจิรา  สวัสดิ์พูน
 
1. นางสาวดลฤดี  มยุรา
2. นางสาวปิยธิดา  บุญทันเสน
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 48 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ถนอมผิว
2. เด็กชายธเนศ  คลังทอง
3. เด็กชายอดิศร  กรจับ
 
1. นางอุสามาศ  สิงห์ปาน
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 64 ทองแดง 47 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวชมพูนุช  กันหอม
2. นางสาวศลิษา  ภาโนชิต
3. นายอิศรา  ละมาต
 
1. นางอุสามาศ  สิงห์ปาน
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76.38 เงิน 18 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายจิรยุทธ์  คำมี
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ผ่องศรี
 
1. นายเอกชัย  พัฒนพิบูลย์
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 43 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กชายจักรพงษ์  ภูตน
2. เด็กชายสุขสันต์  เข็มทิศ
 
1. นายธนวรรษ  วงค์จำปา
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายปฏิภาณ  สำราญกิจ
2. นายอินทร  ตะเพียนทอง
 
1. นางรัชดา  อินทร์สำราญ
2. นางสาวจิราพร  จันทร์นิ่ม
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายรัตน์ถินันท์  บู
2. เด็กชายอานนท์  พิมพ์มุ่งหวาย
 
1. นางวารุณี  วรศักดิ์โยธิน
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 21 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 1. นางสาวนุศรา  จันทะกุล
2. นางสาวศิริประภา  วีระศิริ
 
1. นายธีระนันท์  วิสุทธิกุลชัย
2. นางสาวนงค์รักษ์  ลีสี
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 39 โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปิ่นทอง
2. นางสาวพรทิพย์  ศรีเกษม
 
1. นางสาวรัชยา  พรพงษ์กุล
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 70.66 เงิน 44 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กชายศุภกร  เจนดง
2. เด็กชายอนุชาติ  พิมพา
 
1. นายณัฐจักษ์  บัวกีบ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74.87 เงิน 29 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงพรนิศา  ใสพระเพลิง
2. เด็กชายสหภาพ  มิ่งมาลี
 
1. นางวารุณี  วรศักดิ์โยธิน
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 46 โรงเรียนตาพระยา 1. นายกวินภพ  เย็นแย้ม
2. นางสาววาสนา  หอมประสพ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ผิวไหมคำ
2. นางสาวจารุวรรณ  คงทอง
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 35 โรงเรียนตาพระยา 1. นายศักดิ์สิทธิ์  หมึกไธสง
2. นายศุภเกียรติ  เกียรติกันยา
 
1. นางสาวกฤษณา  สมบัติ
2. นางสาวสุกานดา  ชัยปลัด
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 27 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายชินวุธ  ดงดินอ่อน
2. นายอภิชัย  ตริเลิศวงศ์
 
1. นางสาวธารินี  วัฒนจันทร์
2. นายณัฐจักษ์  บัวกีบ
 
127 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กชายกรเทพ  ก้องแดนไพร
2. เด็กชายทรงพล  บุญธรรม
3. เด็กชายธนรัตน์  ศรีสมบัติ
 
1. นางสาวรักชนก  ประสารกก
 
128 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายทศพล  เกตุจำรูญ
2. นายวรเมธ  เพิ่มวงษ์วานิช
3. นายสรชัญ  จันทร์แก้ว
 
1. นายพยุงศักดิ์  คำมี
2. นายสมวงค์  ผดุงญาณ
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 49 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นายชัยวัฒน์  ทำแก้ว
2. นายสิปางวัฒน์  ทุมเกษม
 
1. นายเอนก  เอื้อเฟื้อ
2. นายทวีศักดิ์  สุเมธโสภณ
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กหญิงบงกชมาศ  วิทานันท์
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงมธุรส  โคตสมบัติ
 
1. นางสุธีรา  แก้วอ่อน
2. นายสุปราณี  ฮวดเจริญ
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนตาพระยา 1. นายสมรัก  ฤาดี
2. นางสาวอิงอุรา  มะลิซ้อน
3. นายเกียรติศักดิ์  บุญดี
 
1. จ.ส.อ.สุวิชัย  โพธิ์กาศ
2. นางสะอาด  โพธิ์กาศ
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กชายปริญญ์  เด่นดวงเดือน
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เรืองสุขสุด
3. เด็กชายสุพงษ์  เรืองสุขสุด
 
1. นางอลิสา  เพชรมะดัน
2. นายวิทยา  อรรคเสริญ
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.2 ทอง 5 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายมนตรี  พัลวัล
2. นางสาวสุนีย์  พวงมาก
3. นางสาวสุภาวดี  สุขนวล
 
1. นายแก้วนิมิต  ธนะพันธ์
2. นางสาวพิกุล  เพ็ชรประเสริฐ
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  หอมผล
2. เด็กหญิงน้องฟ้า  เศษยา
3. เด็กหญิงผกาวดี  คะเชนเนียม
4. เด็กหญิงศศิวิมล  ตันติสิริเดช
5. เด็กหญิงสิรินดา  ดีมุข
6. เด็กหญิงสุพพัตรา  ทองดี
 
1. นางอลิสา  เพชรมะดัน
2. นางสาวสุขทรัพย์  สิงห์พรม
3. นางสาวยุภาพรรณ  ยอดพะเนา
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวกชพร  สุนประโคน
2. นายภาณุพงศ์  สวัสดี
3. นางสาวมาลัยศรี  เย็งประโคน
4. นางสาววิยะดา  พันธุ์มาตร
5. นายอนุวัตน์  โคตรชนะ
6. นายอเนชา  เงินนาค
 
1. นางประเทือง  วงษ์หอย
2. นางพวงผกา  มาโพธิ์
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กหญิงมลวิภา  ทองบุ
2. เด็กหญิงมินา  สุรินทา
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  กมลวรรณสิทธิ์
 
1. นายกฤษฎา  สกุลวิโรจน์
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78 เงิน 40 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวกรกนก  ตุมกา
2. นางสาวชฏาพร  เย็นแย้ม
3. นางสาวภัทรลภา  นิลขันษ์
 
1. นายแก้วนิมิต  ธนะพันธ์
2. นางสาวเฉลิมพันธ์  เย็นจิต
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.8 เงิน 41 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ใจอาคะ
2. เด็กชายสมรักษ์  บุตรพรม
3. เด็กหญิงเพรชฎา  ชวนนวน
 
1. นายอภิโชค  กุลเสน
2. นายดาวทอง  จ้ำนอก
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81.2 ทอง 37 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวบัณฑิตา  เพ็ชรเลิศ
2. นางสาวภัทราพร  สิงห์เงิน
3. นางสาวอัจฉราพร  เทียกันที
 
1. นายแก้วนิมิตร  ธนะพันธ์
2. นางสาวพิกุล  เพ็ชรประเสริฐ
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิติมา  บ้านแสน
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  แกมนิล
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  คุยพัก
 
1. นางดวงแก้ว  เฉยเจริญ
2. นางสาวศิรินทิพย์  ตันเฮง
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. นางสาววราพร  ชูเชิด
2. นางสาววิจิตรา  ชากระโทก
3. นางสาวสุนทรียา  จอมผักแว่น
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  ตันเฮง
2. นางดวงแก้ว  เฉยเจริญ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงจณิตา  วายลม
2. เด็กหญิงนพเก้า  แสงเพชร
3. เด็กหญิงวิจิตรา  ครองรักษ์
 
1. นางชลลดา  ชำนาญ
2. นางสุวิภาพร  ดาวเรือง
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง 21 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. นางสาวกฤติพร  กล้าหาญ
2. นางสาวนิตติยา  สืบสิงห์
3. นายโสพะนัด  โสรัตน์ถาวร
 
1. นายทศพล  กิจเจริญ
2. นางทรงสุดา  พวงแก้ว
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81 ทอง 20 โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขำจะโป๊ะ
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เบญคุ้ม
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เบญคุ้ม
 
1. นางสาวฉัตรนภา  วรปัญญา
2. นางสาวสุกัญญา  โนนหิน
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 77 เงิน 48 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  ยศ
2. นายธนากร  คะเชนเนียม
3. นางสาวศศิธร  ปรังประโคน
 
1. นายแก้วนิมิต  ธนะพันธ์
2. นางสาวเฉลิมพันธ์  เย็นจิต
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปนัดดา  แปลนกอง
2. เด็กหญิงรำพึง  ยมศรีทัศน์
3. เด็กหญิงอภิวรรณ  ขันทอง
 
1. นางดวงแก้ว  เฉยเจริญ
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ตันเฮง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวกิตติยาฉัตร  ภูษาพันธ์
2. นางสาวอารยา  บุญมา
3. นางสาวโยษิตา  สินคำ
 
1. นางกาญจวรรณ  หงษ์ทอง
2. นางสุภาพร  กลิ่นหวาน
 
148 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75.33 เงิน 4 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  พรมงาม
 
1. นางบงกช  วิจบ
 
149 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.34 ทอง 6 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กชายพัฒนากร  ปรอยกระโทก
2. เด็กชายเพิ่มพล  พันมหา
3. เด็กชายเอกชัย  คำโส
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  เข็มมะรัตน์
2. นางกมลนัทธ์  เสน่หา
 
150 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กชายทีรภาพ  หอมอำพันธ์
2. เด็กชายอนุวฒน์  วงศ์จำปา
 
1. นางสาวสุขทรัพย์  สิงห์พรม
 
151 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.33 ทอง 7 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ธรรมประดิษฐ์
 
1. นายภัทรพงศ์  ถาวรพา
 
152 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กชายทรงศักดิ์  ทองชื่น
 
1. นางฟ้ารุ่ง  แก้วประกอบ
 
153 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 19 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กชายวุฒิชัย  สำรวมจิตร์
 
1. นายชากร  ทินบุตร
 
154 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กชายวัชรินทร์  สีเคน
 
1. นางฟ้ารุ่ง  แก้วประกอบ
 
155 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กชายสุริยัน  จันทร์ดวง
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  เข็มมะรัตน์
 
156 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 91.2 ทอง 6 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 1. นายชัยนาท  พรหมเวช
2. เด็กชายพงษ์ชัย  โกศลจิตร์
 
1. นางสาวนิจฐ์ภารัตน์  ประกอบแก้ว
2. นายสมชาย  เหลืองอ่อน