สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  ทองปันดี
 
1. นางสาวอุษา  สุวรรณโชติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 44 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  สุพันทมาตย์
 
1. นางดวงตา  แสนสวย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.3 เงิน 23 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หนักเพ็ชร
 
1. นางพิมพ์พันธุ์  เดชสนธิ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78 เงิน 31 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายณัฏฐ์ธัญวรท  คงนาขา
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  ชินศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 22 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงวิริยาภรณ์  หนูสอนศรี
 
1. นางลดาวัลย์  ช้างเนียม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 29 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวนัฐมล  มณีโรจน์
 
1. นางสาวสุทา  วงษ์สถิตย์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 45 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลกร  จิตรธรรม
2. เด็กหญิงรวิพร  แก้วประสิทธิ์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  กิจเมธี
 
1. นางขนิษฐา  บุญด้วยลาน
2. นายจรรยวรรธน์  ลิ้มสร้อยเพชร
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายธนพล  บุพชาติ
2. นางสาวมัชฌิมาย์  พฤษพาพร
3. นางสาวแคทริยา  ฐิตญาโณ
 
1. นางสาวสุวรรณา  ทองชุม
2. นางพัชราวลัย  ศิริประจักษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 72.2 เงิน 19 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงทัศน์ศิกา  บุดดะกาศ
2. เด็กหญิงอัฉริยา  บุญทวี
 
1. นางอนงค์  ด่านเวชนุเคราะห์
2. นางสาวประนิตฏา  พวงมาลี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนริสา  ภาสบุตร
2. นางสาวรัชภัสสร  วิริยะ
 
1. นายสุดสาคร  อินทร์ทอง
2. นายจตุพร  ตระกูลปาน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 27 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายฐานันดร  วัชโรทน
 
1. นางจารุณี  สีหนาท
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายชยุต  ตั้งมั่นคงวรกูล
 
1. นางสาวเปรมฤดี  เปรมพงษ์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 32 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงลักษณารีย์  นิจอาคม
2. เด็กหญิงสุทธิดา  พันเพชร์
3. เด็กหญิงเกสรา  ศรีธัญญา
 
1. นายละออง  นิลทสุข
2. นางชุติมา  นิลทสุข
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 53.8 เข้าร่วม 19 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกริษฐา  พงษ์ภมร
2. เด็กหญิงวรรณิสา  ทองจันทร์เทาร์
3. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  อุกฤษฏ์เสาวภาคย์
 
1. นางดรุณวรรณ  ดุษฎีพักตร์
2. นางสาวมาลัย  อ่อนละมัย
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 72.2 เงิน 14 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายชวภูมิ  เชวงกูล
2. นายทักษ์ดนัย  จันทร์อิน
3. นางสาวมนัญชยา  จงสุตกวีวงศ์
 
1. นางหรรษญากาญจน์  อินกอ
2. นางสาวสิริยุพา  บุญเพิ่ม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 55.55 เข้าร่วม 30 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงสุพรรณี  เฮียงทอง
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  การธนะศาษฐ์
 
1. นางสาวอิศราภรณ์  ปินธง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73.34 เงิน 15 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายฐปกรณ์  ตรีรัสสพานิช
2. นายปวัตณ์  ตรีโภคา
 
1. นางดวงพร  ชาลีรัตน์
2. นางรัตนา  ศิริกมลทิพย์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 20 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายสหรัถ  ศรีเพ็ชร
 
1. นางสาวปุณยนุช  รัตนกุล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวมณีนุช  สุขวาสนะ
 
1. นางสาวสุพรรษา  เอี่ยมโชติช่วง
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 36.25 เข้าร่วม 14 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงนพวรรณ  เกษามา
2. เด็กชายพชร  ชลวิหารพันธ์
3. เด็กชายวรปรัชญ์  เดิมหลิ่ม
 
1. นางสาวลำภู   บุญธรรม
2. นางสมพร  สะอาดตา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายชนินทร์  สมัครไทย
2. นางสาวชิดชนก  เกษามา
3. นายวีรภัทร   บูรณะสวัสดิ์
 
1. นางวิลาสิณี  สกนธ์กำแหง
2. นางสาวปัณณกัญญาษถ์   ชีพพานิช
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.4 เงิน 26 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงพิมนพัช  รุจิรเดช
2. เด็กหญิงมาฆ  ผ่องจิตต์
3. เด็กหญิงศสิธร  วงศ์วิวัฒน์
 
1. นางสาวประภาพร  โยธี
2. นายอารมณ์  เบสูงเนิน
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 51 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวภัทรวดี   เอื้อสกุลรุ่งเรือง
2. นางสาววริศรา   ม่วงสนธิ์
3. นางสาววริศรา  ทองระยับ
 
1. นางณัฐชาพร  สาที
2. นางสาวปัณณกัญญาษถ์   ชีพพานิช
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 9 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มะยมหิน
2. เด็กหญิงพรศิริ  อินตาพวง
3. เด็กหญิงภคนันท์  วิชาพรม
 
1. นางสุวารี  จำนงค์ศาสตร์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 62.8 ทองแดง 38 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวนุชจรี  ใจยินดี
2. นางสาวนุชจรีย์  บุญนาที
3. นางสาวสุพัตรา  สิทธิปัญญา
 
1. นางวราภรณ์  ไชยโย
2. นางสาวสายหยุด  พดุงจันทน์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.2 ทอง 34 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงคุนัญญา  น้ำไส
2. เด็กหญิงธีรดา  ปิยะพันธ์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  หงส์อ้าย
 
1. นางวิจิตรา  บุญคุ้ม
2. นางสาวเกษรินทร์  ชันขุนทด
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76 เงิน 27 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ไตรพรม
2. นางสาวปราณี  แก้วดี
3. นางสาวเมธาพร  หงส์อ้าย
 
1. นางพรทิพย์  ฐีตะธรรมานนท์
2. นายกรกช  ฝ้ายป่าน
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 39 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายพัฒนา  เกรงพุดซา
2. เด็กหญิงแพรวา  พงษ์ศิริโสภาพร
 
1. นางสาวจันสุดา  กุมภาว์
2. นายนันทิวัฒน์  ศรีสุวรรณ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 16 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาววรรณภา  อินทรประเสริฐ
2. นางสาวอารียา  เรืองเกษา
 
1. นางสุวารี  จำนงค์ศาสตร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 81.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงธนิตา  การะเกตุ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เปี่ยมดี
 
1. นายสุนทรา  พงษ์เฉย
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 26.39 เข้าร่วม 48 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายสุรกานต์  วิเชียรชาติ
2. เด็กชายอานนท์  มะระครอง
 
1. นางสาวอิงอร  เอี่ยมโอษฐ์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกันยาพร  ไตรสรณะพงษ์
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  คชสาร
3. เด็กหญิงศรุตา  บุญติ๊บ
4. เด็กหญิงศศิกานต์  รอสูงเนิน
5. เด็กชายสรชัย  กลิ่นนิ่มนวล
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
2. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.98 ทอง 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวธนวรรณ  ป้อมสุวรรณ
2. นายบัญชา  ฉิมไพบูลย์
3. นางสาววารินทร์  สาริกาแก้ว
4. นางสาวสุชาวดี  อโนทัย
5. นางสาวเพชรราตรี  แววจะบก
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
2. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 37 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท 1. เด็กชายชัชนันท์  บัววิเชียร
2. เด็กชายนำชัย  พลายละหาร
3. เด็กชายศิลปากร  จินดามณี
4. เด็กชายศุภกิจ  โจทา
5. เด็กชายเตชัส  จงจิตมั่นคง
 
1. นายสมชาย  ทองสันต์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 73.25 เงิน 28 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวชนิกานต์  ชูโอชา
2. นายทักษิณ  เหลี่ยมแฉ่ง
3. นายธีรภัทร  ผดุงชาติ
4. นางสาวศิริลักษณ์  ภู่ระย้า
5. นายอุดมศักดิ์  เอี่ยมสุดใจ
 
1. นางสาวชูชีพ  ศรีโชติ
2. นายนิพนธ์  อึ่งกูล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79.64 เงิน 18 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายจิราุยุ  ทานะมัย
2. นายนรา  สุดประเสริฐ
3. นางสาวภาวิณี  กันอินทร์
4. นายวิทวัส  วงษ์บุญ
5. นายอภิสิทธิ์  จิตรพานิชเจริญ
 
1. นางสาวอัญชลินทร์  ใจเที่ยง
2. นายกิตติศักดิ์  พยุงวงษ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.5 ทอง 12 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวขนิษฐา  รูแปง
2. นางสาวชลธิชา  รักษาซื่อ
3. นางสาวชุติมา  อุปนันท์
4. นางสาวญาณิศา  จันทรบูรณ์
5. นายณัฐวัฒน์  พันธุ์ไพศาล
6. นางสาวธนพร  นิราช
7. นายธีระพล  ธนาไสย์
8. นางสาวบุษรากร  กุสดิษฐ
9. นายพงษ์ดนัย  โพธิ์เขียว
10. นางสาวภัคนันท์  วรรณสัมผัส
11. นางสาวภัควดี  กิจงาม
12. นางสาวภัทรสุดา  ศรีทอง
13. นางสาวภัสสร  ศรีทอง
14. นางสาวรัชวรรณ  แก้ววิเชียร
15. นางสาวศิริมา  วิสารทลีลาพันธ์
16. นายสิทธิชัย  เต้าแก้ว
17. นางสาวสุดารัตน์  ต๊ะทองด้วง
18. นางสาวอรุณี  คงสัมฤทธิ์
19. นายอุกฤษฏ์  นิลทสุกข์
20. นายเริงชัย  อิสระ
 
1. นางน้ำผึ้ง  อุ่มน้อย
2. นางประนอม  เพ็งกลั่น
3. นางสาวอมรรัตน์  เตโช
4. นางสาวมาลา  วงษ์นายะ
5. นางสำราญ  ตะวะนิตย์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.6 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงพนิดา  สิงห์ทอง
 
1. นายพิมาน  พันธ์น้อย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.5 ทอง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวชินรัตน์  มงคลชัย
 
1. นางบัวขวัญ  น้อยอ่าง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.66 เงิน 8 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายบัลลังก์ทอง  บำรุงจิตร์
2. เด็กหญิงวรกมล  กำปั่นทอง
 
1. นางพนมลักษณ์  เขม้นเขตรการ
2. นางสาวอุมาวรรณ  ชังม่วง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 7 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายฤทธิพร  อินปิ่นปัก
2. นางสาวหทโยบล  แก้วสองศรี
 
1. นายเกษสยาม  บุญยงค์
2. นางพนมลักษณ์  เขม้นเขตรการ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84.6 ทอง 33 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวจิราวรรณ  เลิศฤทธิ์
2. นางสาวชฎาภา  ศรีสุริยวงค์
3. นางสาวชลทิพย์  เผื่อนแก้ว
4. นางสาวฌาริดา  ทุริยานนท์
5. นางสาวณัฏฐณิชา  อินทศร
6. นางสาวทรายงาม  จันทร์แสน
7. นางสาวทักษพร  คันธนู
8. นางสาวปณิตา  แพทย์เมืองจันทร์
9. นางสาวศศิวิมล  อภัยกุญชร
10. นางสาวเบญญทิพย์  พิมพ์สอน
 
1. นายรัชพล  บุตรดี
2. นางสาวพัณณ์ชิตา  ธูปหอม
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เบี่ยงกลาง
2. เด็กหญิงอรจิรา  สีทา
 
1. นายนิกร  พูลสวัสดิ์
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 27 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวนฤเนตร  เลขยันต์
2. นายสิรวุฒิ  ทัพธานี
 
1. นางราณี  มูลสภา
2. นายชวลิต  ธนโกไสย
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 22 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  พลราช
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 72 เงิน 29 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวรจนา  ศิลปปรีชา
 
1. นายกฤษฎาวุฒิ  วงศ์ศรีงาม
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงรัสเซีย  สมพงษ์
 
1. นางมัทธิกา  ชิดชอบ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายถาวร  เพชรหญีต
 
1. นายมณฑล  เทียมรักษ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75.4 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวสุดารัตน์  นาคแสง
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 31 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวนิภาพร  พรหมรักษา
 
1. นายสมภูมิ  ปริยานนท์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกฤษณา  เปี่ยมแทน
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 47 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวประทุุมพร  หวังปรุงกลาง
 
1. นายปัญญา  จำเริญศักกดิ์ศรี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 45 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงศรินยา  วงษ์ละคร
2. เด็กหญิงสุภาพร   ถามั่งมี
 
1. นายมานพ  เอี่ยมยิ้ม
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงปิยะชาติ  กาฬภักดี
 
1. นางมัทธิกา  ชิดชอบ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 12 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนันทพร  เทียรทอง
 
1. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 22 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายชนานันท์  พูเขียว
2. เด็กชายธนภัทร  สินสวัสดิ์
3. เด็กชายอธิคม  กาทอง
 
1. นายพรชัย  เจริญกุล
2. นายกฤษฎาวุฒิ  วงศ์ศรีงาม
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 28 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายคฤหัส  สมพูล
2. นายวีรพันธ์  กิ่งข่อยกลาง
3. นายเจษฎากร  คุณาวุธหิรัณย์
 
1. นายสมภูมิ  ปริยานนท์
2. นางมัทธิกา  ชิดชอบ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 26 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายสิทธา  โสรีกุล
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 30 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นายธีรพงศ์  รุ่งเรือง
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง 39 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  โพธิ์เขียว
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87.5 ทอง 20 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายธีรภัทร์  บุญชู
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 26 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงกัลยาณี  พันธุ์วงศ์
 
1. นายศิลป์ชัย  สุกัญญี
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 81 ทอง 33 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายอธิพัฒน์  แสงน้อย
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงรัตตะวัน  ดวงเพ็ชร
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายอุดม  สุขละม้าย
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัทธ์กมล  กิจวิเศษ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 15 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  คงเจริญ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 29 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  แก้วกล้า
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 79.6 เงิน 22 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวสลิลทิพย์  ทองอินทร์
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 67.66 ทองแดง 29 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงสรน์สิริ  พุ่มศิริ
 
1. นางภัททิรา   ยุรยาตร์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 82.66 ทอง 13 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวสโรชา  กนิษฐสุต
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 78 เงิน 23 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  กองปัญญา
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 79 เงิน 16 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายศราวุฒิ  อินสุวรรณ์
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 71.8 เงิน 17 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวจริยา  จ่าภา
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  คงเจริญ
3. เด็กหญิงธัญชนก  ขุมทรัพย์
4. เด็กหญิงปรีชญา  แดงฉาน
5. นายรัฐธรรมนูญ  แดงฉาน
6. นางสาวสลิลทิพย์  ทองอินทร์
7. นายสโรชา  กนิษฐสุต
8. นางสาวอรุชา  แฉ่งใจ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80.94 ทอง 22 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  โพธิ์เขียว
2. นางสาวจริยา  จ่าภา
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  คงเจริญ
4. เด็กชายชยาวุธ  สีดาคำ
5. เด็กหญิงธัญชนก  ขุมทรัพย์
6. เด็กชายนฤพนธ์  ปานแก้ว
7. เด็กหญิงนัทธ์กมล  กิจวิเศษ
8. เด็กหญิงพรชนก  ทองคำ
9. เด็กหญิงมัณฑนา  กนิษฐสุต
10. นายรัฐธรรมนูญ  แดงฉาน
11. นายวชิรวุฒิ   เอี่ยมละออ
12. เด็กหญิงวรพรรณ  รดหอมดี
13. เด็กหญิงสรน์สิริ  พุ่มศิริ
14. นางสาวสโรชา  กนิษฐสุต
15. นางสาวอรุชา  แฉ่งใจ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 68.4 ทองแดง 31 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายธีรพงค์  ควรชม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ชาญกิจโกศล
3. นางสาวรุ่งไพลิน  นพคุณ
4. เด็กชายวรานนท์  ธรรมหนองพอก
5. เด็กชายวัชร  ถนอมรัตน์
6. เด็กชายวัชรพล  มุ้ยแก้ว
7. เด็กชายศุภสิทธิ์  ทีพันดุง
8. เด็กชายอดิศร  หวังปรุงกลาง
9. เด็กชายอนุชา  ศรีวิชัย
10. เด็กหญิงอุไรรัตน์  สาระนิต
11. เด็กชายัอันดา  แช่มบุรี
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
2. นางสาวสุจิตรา  เครือบุตร
3. นายชัยวัฒน์  เกตุหอม
4. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 77.8 เงิน 10 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  จิตตรีชัย
2. เด็กชายชรันดร์  กระแสร์สาย
3. เด็กชายชลสิทธิ์  สมฟอม
4. เด็กชายชัยวัฒน์  โคมทอง
5. เด็กหญิงฐิตพิชา  รักมั่น
6. เด็กหญิงนิศารัตน์  แสงสุข
7. เด็กหญิงบุณยานุช  อ้วนศรี
8. เด็กชายปรีดา  ประทุมทอง
9. นายพงศกรณ์  รุ่งเต่า
10. เด็กชายพงษ์ธร  ทองบุญ
11. นางสาวพลอยไพลิน  หอมชื่น
12. เด็กหญิงภานุมาส  ศรีวิลัย
13. นายภูวนารถ  ขาวสำลี
14. เด็กชายรณกร  หอมชื่น
15. เด็กชายวรวัฒน์  ทรัพย์เชาว์
16. เด็กชายศราวุธ  บุตตาแสง
17. เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วกัลยา
18. นางสาวสมฤดี  ขำชม
19. นางสาวสุพิณณา  เพ็งเมือง
20. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ศรศิลป์
 
1. นางกัญญาดา  ทศพร
2. นายเอกรินทร์  กลัดเชื้อ
3. นายปุญญพัฒน์  ประเสริฐรอด
4. นางจันทร์ทิพย์  บุญไทย
5. นายดนัย  อ่อนคำ
6. นางสาวนิตย์ยา  ทองบุญ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 20 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายกษิดิศ  ขาวสอาด
2. นายธีรภัทร์  โทบุราณ
3. นายบัญชา  ฉิมไพบูลย์
4. นายวีรพงษ์  รัตนชูศรี
5. นายสหรัฐ  พรหมจันทร์
6. นายโสฬส  เพียนอก
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
2. นายธงชัย  ตาพาลี
3. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 83.6 ทอง 21 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกรพรรณษา  ทวีผล
2. เด็กหญิงกรรณธิมาพร  เหล็กสูงเนิน
3. นายกษิดิศ  ขาวสอาด
4. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไชยศร
5. เด็กชายกานต์  ทองสาร
6. เด็กหญิงกุลธิดา  ชมชื่น
7. เด็กชายจตุรงค์  ตะพานทอง
8. เด็กหญิงชลธิชา  จันทรสูต
9. เด็กหญิงชลลดา  ห่อหุ้ม
10. เด็กหญิงชัชฎาพร  บัวบุตร
11. นายณรงค์ชัย  ธนะสุทธินันท์
12. เด็กชายธนากร  ดวงไสว
13. นายธีรภัทร์  โทบุราณ
14. เด็กหญิงบังเอิญ  หมวดน้อม
15. นายบัญชา  ฉิมไพบูลย์
16. เด็กชายบัณฑิต  คำพยา
17. เด็กหญิงปฐมาวดี  ไม้สนธิ์
18. นางสาวปิยวรรณ  ตงตันเผ่า
19. เด็กหญิงปุณยนุช  มาลีสา
20. นายภาคิไนย  ศรีเมืองกันท์
21. นางสาวภาวิณี  ชะชาตย์
22. เด็กหญิงภูริชญา  โทบุราณ
23. เด็กหญิงมนทกานต์  พึ่งศิริ
24. เด็กหญิงวราภรณ์  สุธรรมา
25. เด็กชายวัชรากร  จุลแก้ว
26. นายวีรพงษ์  รัตนชูศรี
27. เด็กชายวุฒิพงษ์  อรุณโน
28. นายสหรัฐ  พรหมจันทร์
29. เด็กหญิงสุภาวดี  สีเขียว
30. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขันแก้ว
31. นายโสฬส  เพียนอก
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
2. นายธงชัย  ตาพาลี
3. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
4. นางบุษบา  ศิริจันโทภาส
5. นางสาวชญานิน  ทรงบัวผัน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 63.75 ทองแดง 39 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  เจือแก้ว
2. นางสาวกฤษณา  สาครพงษ์
3. เด็กหญิงกัณนิกา  เพ็ญริยะ
4. นายกัมพล  เปียทอง
5. เด็กชายคณิศร  บัวทอง
6. นางสาวชัชชลาลัย  กวีธรรม
7. เด็กชายชัชนันท์  หวังกรองทอง
8. นางสาวชุลีพร  พันเถื่อน
9. เด็กชายฐิติกร  เพิ่มสวัสดิ์
10. นางสาวณิชกานต์  ชื่นภิรมย์
11. เด็กชายธนะชัย  เพ็งชัยสิน
12. เด็กชายธีรนนท์  เพ็งชัยสิน
13. นางสาวปฐมาวดี  บ่อโทนดำ
14. นางสาวปณัศยา  โกษารักษ์
15. นายพัชรพงษ์  แก้วไพฑูรย์
16. เด็กชายภูวดินทร์  จันทราช
17. นายมณฑล  เทศธรรม
18. เด็กหญิงรุจิฎากรณ์  อนันตโรจน์
19. นางสาวรุ่งเรือง  ใจเร็ว
20. นางสาวลัดดาวัลย์  พวงมาลี
21. เด็กหญิงวนิดา  สมศรี
22. เด็กชายวรโชติ  ทองรัตน์
23. เด็กชายวิริยะ  ปัญญา
24. นางสาวศิรินทิพย์  แสงสว่าง
25. นางสาวสมพร  หมื่นสท้าน
26. นายสุธิพงษ์   สีหะวงษ์
27. นางสาวสุนิสา  เขียวมุข
28. เด็กชายสุรเชษฐ์  ชื่นบุญ
29. นางสาวหทัยทิพย์  เวียสุวรรณ
30. นางสาวอณัญลักษณ์  พรรคพล
31. นายอนันดา  อุดมรักษ์
32. นางสาวอัญชลี  สอนแก้ว
33. นายเกษม  กลิ่นหอม
34. นางสาวเจตสุภา  หนูท้าว
35. เด็กชายเจษฎา  เพ็งชัยสิน
 
1. นายคณพศ  พูลสมบัติ
2. นายชาญวุฒิ  ดอนพุทธา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายจตุรงค์  ตะพานทอง
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง 38 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายมงคล  คำงาม
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 26 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงอติกานต์  พรมอินทร์
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.67 ทอง 23 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกานต์ธิดา  ทองชัยยง
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 20 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายกวินกานต์  อ่อนคำ
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายบัญชา  ฉิมไพบูลย์
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 47 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงประกายดาว  สุระโพธิ์
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.66 เงิน 44 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวปรียาภัทร์  ศรีพันดอน
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.67 ทอง 28 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายพิสิษฐ์  จูมจา
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.66 ทอง 25 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐฐนารี  สุวรรณหงษ์
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 42 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวปรียาภัทร์  ศรีพันดอน
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.66 ทอง 31 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายเกษม  กองเพ็ง
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.66 ทอง 19 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายอธิพัฒน์  แสงน้อย
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 37 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงมุทิตา  บัวหลวง
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 25 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวภัทราภรณ์  นาคสกุล
 
1. นายวินัย  คัมภิรานนท์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 14 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกชกานต์  เก่งเขตวิทย์
2. นางสาวกนกพร  อยู่เย็น
3. นางสาวกัญญาดา  ชาลีกุล
4. นางสาวกัลยาภรณ์  เฮ็งเส็ง
5. นายกิตติภูมิ  บุญด้วยลาน
6. นายคุณากร  ยิ้มสิงห์
7. นางสาวจิรเมธ  กาญจนวิชานนท์
8. นางสาวชองฮวา  ฮง
9. นางสาวฐิตา  โสภิตลาภธนา
10. นางสาวฐิติมา  เมตตา
11. นางสาวณัฐริภา  แถมยิ้ม
12. นางสาวดลชนก  รัตนิล
13. นายถิรวัฒน์  ศิริศิลป์
14. นายธนบดี  ซ่อนกลิ่น
15. นางสาวนลพรรณ  มุุสิกชาติ
16. นายนายวสิษฐ์พล  คชารัตน์
17. นายนิธิศ  ฉายากุล
18. นางสาวปภาวี  มีภู่
19. นายปิยพัทธ์  พินิชกชกร
20. นางสาวพัชรณัฎฐ์  ประเสริฐสุข
21. นางสาวพัชราภา  บัวหลวง
22. นายพันธ์พงศ์  วงศ์วรรณา
23. เด็กชายภคพงศ์  สุขหลาย
24. นายภูชิสส์  สมิตารุณ
25. นายรัฐธรรมนูญ  จันทร์กระจ่าง
26. นางสาวรินรดา  เจ้าวรรณะ
27. นางสาววณิชยา  พิมพ์ชัยมูล
28. นางสาววรดา  สิงห์เถื่อน
29. นางสาวสุรกมล  มูลศินี
30. นายอชิตพล  จันทร์ดุสิตขจร
31. นายอาณัฐ  อินสว่าง
32. นายเตชินท์  กุลมณี
33. นายเปรื่องวิชช์  ตางาม
34. นางสาวเพชรกานต์  พิกุลทอง
 
1. นายอนันต์  เทียนคำศรี
2. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79 เงิน 27 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท 1. เด็กหญิงชมพูนุท  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ฤาไชย
3. เด็กชายนพเก้า  สิงห์ทอง
4. เด็กชายยงยศ  พานดอกไม้
5. เด็กชายศักรินทร์  นาดี
6. เด็กชายศุภกิจ  คลังมณี
7. เด็กชายศุภกิตต์  ประเสริฐรอด
8. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เรืองสุข
9. เด็กหญิงอภิชญา  โพธิ์ทอง
10. เด็กหญิงเอเซีย  เอกอนงค์
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง 34 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวฐิติมา  สังข์ขาว
2. นางสาวธัญจิรา  ชั้นสุวรรณ
3. นายพงศธร  หงษ์ทอง
4. นางสาวพิชญานิน  รอดแย้ม
5. นายรุจติ  ผลภาพ
6. นายศิริมงคล  ช่างสลัก
7. นายสิงหนาท  ไพฑูรย์
8. นายอนุชา  วงษ์วาลย์
9. นางสาวเบญจมาศ  คำสุข
10. นางสาวเบญญา  มุขแจ้ง
 
1. นางสาวภัคพิชา  อุ่นอ่อน
2. นางอมรรัตน์  เกตุมณี
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงณัฐริการ์  นรภาร
2. เด็กหญิงปวิชญา  ทองพรม
3. เด็กหญิงพรรคพร  พรหมรักษา
4. เด็กหญิงพรรณพัสสา  กุมภาพันธ์
5. เด็กหญิงวริศรา  ทัศนบริบูรณ์
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  ผ่องศรี
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทวีสุข
2. นางมัทธิกา  ชิดชอบ
3. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
4. นายสมภูมิ  ปริยานานนท์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.65 ทอง 13 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  พิชัยเชิด
2. นายชัชวาลย์  สำราญจริง
3. นายธนพล  วงษ์เดือน
4. นายวุฒิชัย  ทองจันทร์
5. นางสาวเพ็ญนภาพร  ดาบศรี
6. นางสาวโชติกา  เปลี่ยนเพ็ง
 
1. นางสาวสุพัตรา  คชฤทธิ์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 31 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ดารา
2. เด็กหญิงกรกนก  ศรีโชติช่วง
3. เด็กหญิงชนม์นิภา  คงดารา
4. เด็กหญิงชยาภรณ์  ชาวกงจักร
5. เด็กหญิงธนภรณ์  นะปินโน
6. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ชมสมุทร
7. เด็กหญิงวิศรุตา  โพธิ์ระย้า
 
1. นางพิมลพันธ์  ตุรงค์เรือง
2. นางสาวกนกวรรณ  วะนุยารักษ์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 79 เงิน 24 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกัญชลิการ์  ปัญญา
2. นางสาวนัทริกา  มณีเมือง
3. นางสาวนิรชา  สุขภิญโญ
4. นางสาวปาริชาติ  อินทร์ใจดี
5. นางสาววัลธรี  ภักผสม
6. นางสาวสิริลักษณ์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางกฤษณา  สุรวัตร
2. นางสาวกนกวรรณ  เพ็ชรบูรณ์
3. นางสาวชนัดดา  พราหมสนธิ์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  หมื่นมี
2. เด็กหญิงชฎาภา  ทุมพร
3. เด็กหญิงณัฐริกา  รอดรักษา
4. เด็กชายธนบดินทร์  บุญประเสริฐ
5. เด็กชายพิมาน  คล้ายสาร
6. เด็กหญิงภควดี  เวียงชัย
7. เด็กชายภานุพงษ์  รักษา
8. เด็กหญิงมาลินี  นาคีสังข์
9. เด็กหญิงศิริยาภรณ์  แสนหาญ
10. เด็กหญิงสุริษา  ภักดีศรี
11. เด็กหญิงเพชรลดา  ขาวเจริญ
12. เด็กหญิงเรณู  เลิศมงคลไทย
13. เด็กชายไชยา  เห็มกอง
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทวีสุข
2. นางมัทธิกา  ชิดชอบ
3. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
4. นายสมภูมิ  ปริยานานนท์
5. นายทนงศักดิ์  พันธุ์ชุม
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 26 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวชนรดี  ตรัยฤทธิกุล
2. นางสาวชลธิชา  สุมาลัย
3. นางสาวฐิติภรณ์  แก้วแย้ม
4. นางสาวณัฐณิชา  รักภูมิ
5. นางสาวพริสา  สุภาลักษณ์
6. นางสาวพิมพ์ชนก  คำภิราช
7. นางสาววฤณพร  คล้ายนิล
8. นางสาวศิรินภา  พุแค
 
1. นางสาวศศิธร  ชูประทีป
2. นางสาวรุ่งนภา  กล่ำขำมี
3. นางสาวเพชรรัตน์  ปานเกิด
4. นางสาวมุกรินทร์  ขวัญเมือง
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวจิราพัชร  เปรมรุ่ง
2. นางสาวปรารถนา  ราชรักษา
3. นายปิยภัทร  เข็มทอง
4. นายวิศวกร  ปัตตวงษ์
5. นายสุรเชษฐ  สุขสาร
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ทวีสุข
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายภูรินทร์  จึงธีรพานิช
 
1. นางเบญญพร  ภัทรโยธิน
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง 28 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงเยี่ยนหลิง  หลิว
 
1. นางสาวอภิปกา   มาทา
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาววรินธร  เลาหเจริญสมบัติ
 
1. นางสาวสุภาวดี  อัคนิจ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70 เงิน 50 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงบงกชมาศ  ปักมาศ
 
1. นางสาวพนิตนาถ  ฟุ้งเฟื้อง
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.4 ทอง 40 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวภควดี   เป้าทอง
 
1. นางมิ่งขวัญ  จุนขุนทด
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 68.65 ทองแดง 38 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชาช์  นาดี
 
1. นางสาวไพรินทร์   ชมภูภูมิ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 76.83 เงิน 29 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายปวัน  อินทวงษา
 
1. นางสาวสริญญา  วรสิทธิ์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87.2 ทอง 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงดลหทัย  หวัง
2. เด็กหญิงดวงพรรณ  พวยอ้วน
3. เด็กหญิงนวสรณ์  เที่ยงเจริญ
4. เด็กหญิงนัชชา  อ่อนจันทร์
5. เด็กหญิงวิภาดา  บรรณเภสัช
 
1. นางสาวอรอนงค์  นิยมวิทยพันธุ์
2. MissVanessa  Vasquez
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวเต็มศิริ  ปัญเศษ
 
1. นางสาวสุริยาพร  ชาคริตานันท์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 69.34 ทองแดง 47 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  พรหมมาศ
 
1. นางสาวรพีพรรณ์  ประมาภรณ์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 75.34 เงิน 33 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายปรีชา  จินตบุตร
 
1. นางสาวกุลวดี  บุญสมภพ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.99 ทอง 9 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายฐิติกร  นามผล
 
1. นางสาวชนะขนิษฐ  สุรมิตรไมตรี
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.98 เงิน 11 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวพัฑฒิดา  ฟักนิ่ม
 
1. นายธีระ  วงษ์สง่า
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงมนัสวี  ศรีคุ้ม
2. เด็กหญิงสุธินี   พิมพ์ทนต์
 
1. นางเยี่ยมจิต  ตติรังสรรค์สุข
2. นางราตรี  บูรณสันติ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 20 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายนิติพงษ์  เป้าทอง
2. นางสาวภาวิกา  หงส์เชิดชูสกุล
 
1. นางเยี่ยมจิต  ตติรังสรรค์สุข
2. นางราตรี  บูรณสันติ
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 70 เงิน 35 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เตียสวัสดิ์
2. เด็กชายณัฐชนน  แก้วเก่า
3. เด็กชายนฤดล  อัฐมาลา
4. เด็กชายประทักษ์  คุปติวิทยากุล
5. เด็กชายประทาย  คุปติวิทยากุล
6. เด็กชายปวริศร์  ทองถวิล
7. เด็กชายพรรษฐิติกร  สมศรี
8. เด็กชายพฤกษา  กลิ่นถาวร
 
1. นายประจักษ์  บุญเพิ่ม
2. นายธนพนธ์  จุนขุนทด
3. ว่าที่ร้อยตรีนิตินัย  ศักดิ์เสรีกุล
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80.5 ทอง 11 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกิตติโชดก   ดวงดี
2. นายก้องภพ  โล่สิริเจริญ
3. นายจักรพงศ์  แดงหนู
4. นางสาวจุฑาทิพย์  รูปชัยภูมิ
5. นางสาวชนิกา  เพชรไพรโรจน์
6. นายธนวัฒน์  พรหมโชติ
7. นายปฏิภาณ  ไทยนันทน์
8. นางสาววิมลฑา  คำปัญญา
9. นางสาวอภิญญา  อุ้ยคำ
10. นายอานุภาพ  เอี่ยมเย็น
 
1. นายภูกษิดิ์กิตติ์  ภูมินา
2. ว่าที่ร้อยตรีพัฒนพช  วิมาโน
3. นายวราพล  เปรินกุล
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 21 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลณิชา  ชีรนรวนิชย์
2. เด็กหญิงจิรัฐิพร  มีนพกิจ
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  ลือดารา
4. เด็กหญิงทอฝัน  วรรณสุข
5. เด็กหญิงสุภัชชา  สุขสาสนี
 
1. นางชลพินทุ์  เอี่ยมธนวินท์
2. นางสาวอภิญญาณ  เสือคง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 74 เงิน 24 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกฤติศักดิ์  เจียมยั่งยืน
2. นางสาวจริญญา  ปิ่นแก้ว
3. นางสาวบัวบูชา  นิยม
4. นางสาวพัทธ์ธีรา  นามอุตวงษ์
5. นางสาวสุพรรณิกา  มีพานทอง
 
1. นางชนาพร  วทัญญู
2. นางนวลใย  เชื้อบุญจันทร์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 17 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจนันญา  เรือนจันทร์
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  แก่นจันทร์
3. เด็กหญิงนภาวี  โมทะจิตต์
 
1. นางยุพิน  กระสาทอง
2. นางสุพรรนี  โล่ชัยยะกูล
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 19 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวปัทมาวดี  สำราญราษฎร์
2. นางสาวอัยรินทร์  ประกิ่ง
3. นางสาวเพ็ญภัสสร  กลิ่นประเสริฐ
 
1. นางรัชดา  ศรีรางกูล
2. นางสาวกัลยารัตน์  จันทร์ขาว
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77.67 เงิน 33 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ณรางกูล
2. เด็กหญิงนราวัลย์  เกษจันทร์
3. เด็กหญิงรัตนาพร  มั่นที่สุด
 
1. นางกฤษณา  จูพานิชย์
2. นางปุณณดา  ภู่พิชิต
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวจิราวดี  ชัยวิลา
2. นางสาวธัญญศิริ  ศรีธัญญา
3. นางสาวอธินภา  อินทร
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  ชินศรี
2. นายจตุพร  ตระกูลปาน
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.88 เงิน 35 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงพรชิตา  รอดโรคะ
2. เด็กชายสุขสันต์  มหานิยม
 
1. นางสาวกิ่งฟ้า  ใจงาม
2. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายภูริเดช  เตชะลาภา
2. เด็กชายมติมนต์  นาคดุค
 
1. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
2. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 32 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายพชรพล  แพงพันธ์
2. นายอานนท์  เผือกศิริ
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายศศพงษ์  ลีลาวุฒิประเสริฐ
2. เด็กชายอรรถวัต  ดวงนิล
 
1. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
2. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 31 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกานต์ธิดา  พรหมมาเอง
2. นายศุภวิชญ์  ดิษฐาน
 
1. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
2. นางสุมนธา  คงทายาท
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงภันทิลา  ปีสาทุม
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  สมจันทร์
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นางอรอร  สาระฤทธิ์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายก้องสกุล  โล่สิริเจริญ
2. เด็กชายธนภูมิ  ชื่นนิยม
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ชะฎาจิตร
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83.5 ทอง 13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงปรัศนียาภรณ์  ตะวะนิตย์
 
1. นางสาวกิ่งฟ้า  ใจงาม
2. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายคุณานนท์  ใจตรง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  มีศรี
 
1. นางสาวกิ่งฟ้า  ใจงาม
2. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายประศาสน์  ด่านประเสริฐ
2. นายพงศ์สวัสดิ์  จันทร์จินดา
 
1. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
2. นายสุธน  กำลังเจริญ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 12 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกุลจิรา  แจ่มยิ่ง
2. นายจิตรพันธ์  ปลื้มสำราญ
 
1. นายสุธน  กำลังเจริญ
2. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 35 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุมาวัน
2. เด็กหญิงกรกฏ  ศรีจินดา
3. เด็กชายวรเมธ  ชาลีน้อย
 
1. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
2. นางสุมนธา  คงทายาท
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 10 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกฤตพร  งิ้วงาม
2. นายณัฐวุฒิ  ทุมรัตน์
3. นายปิยญัฐ  ศรีโพธิ์
 
1. นางสาวพิมพ์พร  เพ็ชอินทร
2. นางสุปราณี  อินทพิบูลย์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 20 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายธีระชัย  สีคำป้อง
2. นายรุ่งโรจน์  กาหาวงศ์
 
1. นางสาวกิ่งฟ้า  ใจงาม
2. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 75.2 เงิน 28 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายกฤษฎา  คชรัตน์
2. เด็กชายจีรสิทธิ์  กมลคร
3. เด็กชายปริวัฒน์  ปัททุมมี
 
1. นางสาวศศิวิมล  พลอยงาม
2. นางสาวชุติมา  อนุวงษ์
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 19 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายจิรภัทร  มุราชัย
2. นายดุสิต  ศรีจันทร์
3. นายอัษฎากรณ์  ปภัททพงศ์
 
1. นางสาวศศิวิมล  พลอยงาม
2. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 74 เงิน 28 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงชุติมา  น่วมภักดี
2. เด็กหญิงณัฐริกา  กลั่นตา
3. เด็กหญิงพิชญาภา  เมืองงาม
 
1. นางจิรัฏฐ์  ศรีพิมพ์มาตย์
2. นายปรัชญา  เดิมหลิ่ม
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายภาคิน  เขียวหวาน
2. นายวัชระ  วงค์สำเภา
3. นายสมชาย  สุขมิตร
 
1. นางณัจนา  สุขกรีด
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 28 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายประสิทธิ์   หมื่นสท้าน
2. เด็กหญิงสุนิสา   มะลิลัย
3. นายเกรียงศักดิ์  สุดชะดา
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 77 เงิน 32 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ภัทรนันท์ภูบดินทร์
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ทองเกตุ
3. เด็กหญิงนิภา  กนิษฐสุนทร
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  ไตรรัตน์
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  แสวงวาว
6. เด็กหญิงอารี  นาคเสวก
 
1. นางอุษา  ตันติโภคา
2. นางสุปราณี  อินทพิบูลย์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง 20 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายชัยวัฒน์  รัตเนตร
2. นางสาวณัฐนันท์  วิลัยวัฒน์
3. นางสาวณัฐพร  เอี่ยมบัว
4. นายธนชล  จั่นเสือ
5. นางสาวมณฑิรา  พงษ์พยัคฆ์
6. นายสายธาร  เรืองหิรัญ
 
1. นางจุฑามาศ  สังข์เงิน
2. นางสาวกัลยารัตน์  จันทร์ขาว
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  พรมอ่อน
2. เด็กหญิงนพัชนันต์  สิงคีบุตร
3. เด็กชายพีรภัทร  เพชรวาลี
 
1. นางธาริดา  น้อยวัฒนา
2. นางเยาวลักษณ์  พันกลั่น
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77 เงิน 46 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายธนชาติ  อินปุรณ
2. นางสาวปวิชญา  ทรัพย์ประเสริฐ
3. นางสาววิระญา  ช้างน้อย
 
1. นางสาวธาริดา  น้อยวัฒนา
2. นางเยาวลักษณ์  พันกลั่น
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.2 เงิน 32 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายวรากร   คนหลัก
2. เด็กหญิงสุณัฐชา   อ่อนพูล
3. เด็กหญิงเนตรอัปสร   ตุรงค์เรือง
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 75.2 เงิน 49 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายจิรกิตต์  บัวหอม
2. นายณัฐพงษ์  สังสิมมา
3. นางสาวสุธิตา  คันทา
 
1. นายบัญชา  แปลงศรี
2. นายธัชธน  ไทยอาจ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 75.4 เงิน 29 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายณัฐพล  ชุจิตร
2. เด็กหญิงนันทินี  ดนัยดุริยะ
3. เด็กหญิงภณิดา  เสาวพันธ์
 
1. นางสาวพัชมน  ธำรงเวียงผึ้ง
2. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 46 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงวจีพร  นนท์ศิลา
2. เด็กหญิงวรวรรณ  ศรศรี
3. เด็กหญิงเพ็ญพร  นุชนาบี
 
1. นางพรทิพย์  หนุนทรัพย์
2. นางสาวสุดารัตน์  ทองรัตนะ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง 48 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวพัชรพร  เพิ่มสวัสดิ์
2. นางสาวรุ่งทิวา  เสนกล่ำ
3. นางสาวอภิสรา  ทำทอง
 
1. นางพรทิพย์  หนุนทรัพย์
2. นางสาวสุดารัตน์  ทองรัตนะ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายชาคริต  บัวพันธุ์
2. เด็กหญิงนุจจรินทร์  หิตปราณีต
3. เด็กหญิงอักษราภัค  อมาตยกุล
 
1. นางเยาวเรช  จิตต์ผูก
2. นางสาวเบญจวรรณ  ฟักน่วม
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84 ทอง 18 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวขวัญตา  พูลมา
2. นางสาวชลิตา  วาดไธสง
3. นางสาวเบญญาภา  แก้วตุมตา
 
1. นางเยาวเรช  จิตต์ผูก
2. นางสาวเบญจวรรณ  ฟักน่วม
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 78 เงิน 27 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปักมาต
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ผลานิสงค์
3. เด็กหญิงนัฐลดา  หาญเพ็ชร
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ปทานนท์
2. นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวพนิดา  คำน้อย
2. นางสาวศรสวรรค์  รอดพิทักษ์
3. นางสาวศศิธร  ตาสี
 
1. นางจำลอง  โกมารทัต
2. นายธัชธน  ไทยอาจ
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 11 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายอัฐพล  ทองเนื้อแปด
 
1. นางพรรณี  มั่งคั่ง
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.67 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงชุติมา  หิรัญทัศน์
2. เด็กหญิงลลิตวดี  ศิริพูล
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชั้นสุวรรณ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
2. นางสาวธิดารัตน์  สัมพันธ์อภัย
 
163 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตภาส  หอมขจร
2. เด็กหญิงอัญชลี  บุญไทย
 
1. นางหรรษญากาญจน์  อินกอ
2. นางสาวมริสสา  เปี่ยมรุ่งเรือง
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76.01 เงิน 11 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายนพรัตน์  วันศรี
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายสุพจน์  รอดแย้ม
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78.67 เงิน 10 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายนำชัย  แสนลา
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงวรรณณิษา  ทองบุญ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง 8 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวยุพิน  คำพันธ์
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายอาทิตย์  อุทัยรัตน์
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
170 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 83.4 ทอง 19 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายรัฐพงค์  จันทรีย์
2. เด็กชายสุภโชค  ผามบุญ
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก
2. นางมยุรี  บุญเพ็ง