สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 39 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  จันทร์กลาง
 
1. นางพิกุล  พลายพิชิต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวณัฐตะวัน  ทองฤทธิ์
 
1. นายธนกาญจน์  อยู่หลาบ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73.1 เงิน 42 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงพิชญา  บัวงาม
 
1. นางสาวอำภา  จันทร์แก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79.6 เงิน 24 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  หทัยปิติสุข
 
1. นางปราณี  เที่ยงอินทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายพีรพงษ์  ประสงค์สุข
 
1. นางกัลยา  มีแสง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอู่ทอง 1. นายทินภัทร  สารทอง
 
1. นางศุภร  จินดาเวชช์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 8 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  รอไกรเพชร
2. เด็กหญิงวีรยา  ศรีเหรา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เปรมศิริพัฒน์
 
1. นางสาวขวัญเรือน  เนียมศิโรรัตน์
2. นางทิพยา  คุ้มฉายา
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.42 ทอง 18 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวปฐมพร  สำราญดี
2. นางสาวปารีณา  ร่มกลาง
3. นางสาวพีรดา  เพชรดำดี
 
1. นางทิพยา  คุ้มฉายา
2. นางสาวขวัญเรือน  เนียมศิโรรัตน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กหญิงจิฬาภรณ์  เพ็ชรหวล
2. เด็กหญิงเนตรนภา  จีนโต
 
1. นางรัตนาวรรณ  เลาหเรณู
2. นางทิพารัชต์  รอดโรคา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอู่ทอง 1. นายพชร  ทรัพย์ศิริ
2. นายรัชพล  เหมลี
 
1. นางนงเยาว์  จิระสถิตย์พร
2. นางสาวสมปอง  อู่อรุณ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 36 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กชายสุวิทย์  ศรีสุราษฎร์
 
1. นางสาวนันทวดี  มีเนตรทิพย์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 39 โรงเรียนอู่ทอง 1. นายปราเมศร์  ม่วงอุ่น
 
1. นางสาวสุริศา  วิทยถาวรวงศ์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 77.4 เงิน 6 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงณัฐวรา  อาจคงหาญ
2. เด็กหญิงพงนิดา  อ่อนศรี
3. เด็กชายสุทธิพจน์  มหาเมฆ
 
1. นางสาวธิติยา  แจ่มถาวร
2. นางสิริรัตน์  อายุวัฒน์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 78 เงิน 19 โรงเรียนอู่ทอง 1. นายจตุพร  แสงศรี
2. นางสาวนจิรา  พันธ์จันทร์
3. นางสาวรุจิรา  ไหมสมสู
 
1. นางนลินี  ย้อนเพชร
2. นางสิริรัตน์  อายุวัฒน์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายธนพล  จันทร์มั่น
2. เด็กหญิงนิตติญา  อาจคงหาญ
3. เด็กหญิงอำนวยพร  พันธุ์เกิด
 
1. นางภัณวดี  แก้วทิพย์
2. นางเสาวภาคย์  พุ่มระชัฏร์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวนันท์นภัส  เจสดุ
2. นางสาวสุชาดา  โสภา
3. นายอาทิพงศ์  พุ่มจันทร์
 
1. นางสาวเกษราภรณ์  สุระ
2. นางสาวอรพรรณ  ทองศรีนาค
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กชายจงกล  สมรูป
2. เด็กชายพงศ์ภีระ  ศรีแก้วเกิด
 
1. นางนัยน์ภร  วิริยะประสิทธิ์
2. นางสาวสกุลรัตน์  ธัญญเจริญ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64.34 ทองแดง 26 โรงเรียนอู่ทอง 1. นายปริญญาภัทร  คำเรียง
2. นายภีมพนธ์  ทองคำ
 
1. นายระบอบ  คุ้มฉายา
2. นางสาวน้ำเพชร  ศรีสุข
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายนวพล  เด่นชัยประดิษฐ์
 
1. นางศิริลักษณ์  คำเรียง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 29 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นางสาวสุทธิตา  ลาแพงดี
 
1. นางสาวนิตยา  เหิมใจหาญ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26.75 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายธัชพล  ตู้แก้ว
2. เด็กหญิงพราวรวี  รัตนวัน
3. เด็กหญิงอาริยา  ทองสุข
 
1. นางสุภาพร  แหลมแก้ว
2. นางสาวลินดา  จุฬาวรรณ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 47 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวจิรัญญา  แก้วสระแสน
2. นายมนตรี  แสงทองดี
3. นางสาวศศิวิมล  ตั้งแสงสุวรรณ
 
1. นางสาวรจนพร  คุรุสัมฤทธิ์ชัย
2. นางสาวเพ็ญสินี  ธงชัย
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.4 เงิน 35 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงกาญจนกันติ  พลายละหาร
2. เด็กหญิงธีรดา  พันธ์จินดา
3. เด็กชายสิทธินนท์  ลัยวงษ์
 
1. นางสาวจิราพร  ลิ้มประเสริฐ
2. นางสุภาพร  แหลมแก้ว
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70.6 เงิน 36 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวณัฐกาญจน์  ลีสุขสาม
2. นางสาวสมัชญา  แร่ใจดี
3. นางสาวสิริยากร  ศิลาดี
 
1. นางวัลลภา  สถาปนพิทักษ์กิจ
2. นางสุนันทา  ว่องไวพานิช
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 12 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กหญิงกานดา  อุ่นใจดี
2. เด็กชายภฤศ  กันตรง
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายไพโรจน์  เชื้อหนองปรง
2. นางสาวอรวรรณ  เกิดโพธิ์ชา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 27 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  เจริญศรี
2. นายธนวัฒน์  รัตนกรบรรจง
3. นายเจษฎา  ใจร้าย
 
1. นายปิติภูมิ  น้ำแก้ว
2. นายศิริชัย  โสภณ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.6 ทอง 38 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนี  ขำหินลาด
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงสิริญาณี  จูมศรียา
 
1. นางสาวขวัญนภา  อุณหกานต์
2. นางอารีย์  สุภาพวรรณ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 72.6 เงิน 47 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นางสาวภาพิมล  โรจน์บุญถึง
2. นางสาวลมัยภรณ์  นนท์ช้าง
3. นางสาวอรวรรณ  ยิ้มพราย
 
1. นางสาวขวัญนภา  อุณหกานต์
2. นางวิมลนาฏ  มารมณ์พันธุ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. เด็กชายกิตติธัช  อินสว่าง
2. เด็กชายนนทพัทธ์  วิวันทนากูล
 
1. นายนิรุตติ  ปานทอง
2. นางพัชยา  ปานทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 18 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 1. นายกมล  ลิ้มเจริญ
2. นายจิรายุ  แซ่ลิ้ม
 
1. นายปิติภูมิ  น้ำแก้ว
2. นายศิริชัย  โสภณ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 33.88 เข้าร่วม 31 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. เด็กชายนครินทร์  เพชรสน
2. เด็กชายประดิพัทธ์  จาดเกิด
 
1. นายประคอง  อดทนดี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 49.73 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายนครินทร์  โลห์ประเสริฐ
2. เด็กชายพนัส  ศรีทอง
 
1. นายทินพันธ์  บุญธรรม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 20 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กหญิงขวัญทิพย์  บัวดารา
2. เด็กหญิงจันทราทิพย์  โชคสุจริต
3. เด็กหญิงธันญารัตน์  โต๊ะทอง
4. เด็กหญิงปัทมาวดี  ม่วงอุ่น
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  แป้นเพชร
 
1. นายภาคภูมิ  วารินทร์
2. นางสาวเนตรดาว  เกตุภาพ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 40 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวกชษกร  ใจชื่อ
2. นางสาวปนัดดา  พันธุ์เผือก
3. นางสาวพีรญา  จิตรประสงค์
4. นางสาวอมรรัตน์  นิลพัตร์
5. นางสาวเจนจิรา  ศรีเที่ยงตรง
 
1. นางจุฑามาศ  เห็นประเสริฐ
2. นางปพัชญา  จันทรโชติ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 37 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงจนิสตา  ดาเจริญ
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  วรรณดี
3. เด็กหญิงสุชาดา  สาธุพันธ์
4. เด็กหญิงเจณจิรา  พันธ์เอก
5. เด็กหญิงเบญจพร  พันธ์แตง
 
1. นายธีรพล  ก่ำมอญ
2. นางนันทวัน  ก่ำมอญ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75.23 เงิน 21 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวคุณากร  เจาะขาว
2. นางสาวศริญญา  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวสุพัชรี  สีน้ำเงิน
4. นางสาวสุมิตรา  ศรีบุญเรือง
5. นายสุรเดช  ใจชื่น
 
1. นางรวงทอง  ปิ่นเจริญ
2. นายสมชาย  เทียนไชย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.33 ทอง 10 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงกนกอร  เลี่ยมใจดี
2. เด็กชายชญานนท์  ชูวงศ์วาลย์
3. เด็กหญิงณัฐกาน  ศรีบัวขาว
4. เด็กหญิงภัครมัย  เชื้อทอง
5. เด็กชายวริทธิ์  ว่องสกุลกฤษฎา
 
1. นางศศิวรรณ  คุ้มฉายา
2. นางสาววิภา  สาครเสถียรกุล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 70.99 เงิน 45 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวกนกพร  เศรษฐ์กุลรัตน์
2. นางสาวกิตติมา  พรหมสุข
3. นายนัฐวัฒน์  จันทร์คำ
4. นายสัญชัย  แก้วปานกัน
5. นางสาวอรวรรณ  ขุนจันทร์ดี
 
1. นายไชยพร  แย้มมี
2. นายสุรศักดิ์  สีน้ำเงิน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 79 เงิน 40 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. นางสาวจตุพร  รูปคมสัน
2. นางสาวจันฉาย  โพธิ์ศรีทอง
3. นางสาวจารุวรรณ  พันธ์รู้ดี
4. นางสาวจิราภรณ์  อ่อนดีกุล
5. นางสาวณัฐมล  รุณรู้รอบ
6. นางสาวนุชนารถ  โชคประดิษฐ์
7. นางสาวมาลินี  อาจคงหาญ
8. นางสาวรจนา  สีไพสน
9. นางสาวรัชนีกร  ตั้งศิริเสถียร
10. นางสาวรุ่งฟ้า  เส็งดอนไพร
11. นางสาววรรณาภรณ์  ทัพมณเทียร
12. นายวสันต์  มั่นหลง
13. นางสาวสุชาดา  เตียะเพชร
14. นางสาวสุธาพร  สำราญมาก
15. นางสาวสุภัทรา  วัฒนกิจไพศาล
16. นางสาวอารญา  ยอดใจดี
17. นางสาวอำพร  พวงมะพัด
18. นายเสกสรร  จิตใส
 
1. นางสาวประภาพร  ศิริประกายศิลป์
2. นายประคอง  ศรีสุวรรณ
3. นางสุทิน  เสียดขุนทด
4. นางสุพัฒนา  แหวนเพชร
5. นางสาวหทัยณัฐ  แก้วบัวดี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวกุลณัฏฐา  จำปาเงิน
2. นายคฑายุทธ์  อุ่นยศ
3. นายชลธี  ชูสุข
4. เด็กชายณัฐพล  ตรีโพชน์
5. นายถิรวิทย์  เชียงเงิน
6. เด็กชายธณดล  เขียวสังข์
7. นายธนกิจ  พันธุ์มาตร์
8. นายพรชัย  ยอดมะปราง
9. นายพรเทพ  มะลิซ้อน
10. นายภัทรพล  นูมหันต์
11. นายมาวิน  สมบูรณ์ใจ
12. เด็กชายวีรชล  แสงภูเขียว
13. นายศักรินทร์  นุชสวาท
14. นางสาวศิริพร  คุ้มมัคคุ้ม
15. นางสาวสุชัญญา  ดอกไม้เทศ
16. นายเจษฏาพันธุ์  ศรีบุญธรรม
17. นายเมทิพร  น้ำมิตร
18. เด็กชายเมธาสิทธิ์  แก้วเขียว
19. เด็กชายไกรวิชญ์  เภาเสน
20. นายไพรัช  จำปาศักดิ์
 
1. สิบเอกวีระ  คงสมนึก
2. นางเนาวพร  คงสมนึก
3. นายไชยพร  แย้มมี
4. นางสาวจินตนา  บำรุงเพ็ชร
5. นายประพนธ์  ชิดปราง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 44 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 1. เด็กชายสุรชาติ  ศิริแช่ม
 
1. นางสาวสุภาพร  เกติยะ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.25 ทอง 6 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวสุมิตรา  เจริญผล
 
1. นางสาวเพชร์ลัดดา  ขันทองดี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 35 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงธัญยธรณ์  ขาวเนตร
2. เด็กชายศิริพงษ์  แช่มช้อย
 
1. นางสาคร  แก้ววิไล
2. นางสาวโฉมศรี  อินสว่าง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวพิมพันธ์  ไทศรีวิชัย
2. นายสุพัฒน์ศักดิ์  มูลละออง
 
1. นางญาณภาณี  พลศารทูล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.4 ทอง 16 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  มงคลโชค
2. นางสาวณัฐวรรณ  หงษ์เวียงจันทร์
3. นางสาวทัดดาว  เชิดฉัน
4. นางสาวธณาพร  สุขนิยม
5. นางสาวประภัสสร  ธรรมจาดี
6. นางสาวภณิดา  แก้วชมร
7. นางสาวรุ่งทิวา  หงษ์เวียงจันทร์
8. นางสาววิราสินีย์  วงษ์เวียน
9. นางสาวสุภาวดี  พรมมา
10. นางสาวอรวรรณ  ผิวพิมพ์ดี
 
1. นายทองใบ  หงษ์เวียงจันทร์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 71.83 เงิน 28 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นางสาวกัณฐิกา  พุ่มพันธุ์วงศ์
2. นางสาวจิรประภา  เสนาพิทักษ์
3. นางสาวดวงตา  วิลาวงศ์
4. เด็กหญิงนิษารัตน์  ชดประสิทธิ์
5. นางสาวบัณฑิตา  ศรีบุญเพ็ง
6. นางสาวประกายจันทร์  สีราดเรา
7. นางสาวปานตะวัน  คุณโท
8. นางสาวพิชญา  มั่นเขตรวิทย์
9. นางสาวมุกดา  เพชรดี
10. นางสาววิภาวดี  แซ่ล้อ
11. เด็กหญิงสาวิตรี  อบน้ำ
12. นางสาวสุทธิกาญจน์  ศรพรหม
13. นางสาวอุดมพร  เขียวสด
14. เด็กหญิงเบญจมาศ  วงษ์สวด
15. นางสาวแสงเดือน  ผิวอ่อนดี
 
1. นายวิริยะ  ชูวงค์วาลย์
2. นายพิสิฐษ์  แก่นทอง
3. นางสาวพฒนพร  กิจผดุงเกียรติ
4. นางบังอร  โชระเวก
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 19 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงปรียาเรศ  มีดา
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  อาจคงหาญ
 
1. นายปวงเศรษฐ์  เกษสงคราม
2. นางปริศนา  รุจิรัตน์เจริญ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 24 โรงเรียนอู่ทอง 1. นายกฤษฎา  บุญคุ้ม
2. นางสาวกาญจนา  ชำนาญ
 
1. นายเกียรติกุล  พินทอง
2. นางภาสินี  มากระจัน
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 19 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายอภิรักษ์  วงษ์ลคร
 
1. นายธนกฤต  ธนภัทรมงคล
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง 10 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายจักรกฤษณ์  หอมสุวรรณ
 
1. นายธนกฤต  ธนภัทรมงคล
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 35 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  ไพรวัน
 
1. นายกัมปนาท  สุ่มมาตย์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. นางสาวระพีพร  อนันท์สุข
 
1. นายนารินทร์  แจ่มจิตต์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 55.4 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ชมชื่น
 
1. นายธนกฤต  ธนภัทรมงคล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 35 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวนิภาพร  กลิ่นซ้อน
 
1. นางสาวกนิษฐา  สุธารักษ์ศักดา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 37 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กหญิงศศิประภา  บุญครอง
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แสงเกตุ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 17 โรงเรียนอู่ทอง 1. นายวงศธร  กุณวงค์
 
1. นางสาวกนิษฐา  สุธารักษ์ศักดา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  รูปขำดี
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เรือนทองดี
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แสงเกตุ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญ์ชลาภรณ์  วงษ์เวียน
 
1. นายมณเฑียร  เรียบเรียง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 35 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นางสาวเพ็ญพิชชา  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายมณเฑียร  เรียบเรียง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 32 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายธีรภัทร  พันธุ์เอก
2. เด็กชายสถาพร  บัวมี
3. เด็กชายอุเทน  เดชเดโช
 
1. นายสนั่น  ยงค์ไพบูลย์
2. นางศรีวรรณ  ยงค์ไพบูลย์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายกฤษณะ  สีน้ำเงิน
2. นายชัยธวัช  วงศ์สาโรจน์
3. นายพฤษธิ์  บุรงค์
 
1. นายสนั่น  ยงค์ไพบูลย์
2. นางศรีวรรณ  ยงค์ไพบูลย์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงวาสนา  ตันหล้า
 
1. นายเอกราช  เรือนรื่น
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 27 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นายอัมฤทธิ์  ไกลหอม
 
1. นางอุดม  พรหมจรรย์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง 18 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กชายนันทชัย  สุนทรวิภาต
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 82.25 ทอง 34 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายพงศกร   วิษณุมาตร์
 
1. นางสาววราภรณ์  แก้วกระจ่าง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กชายพีรดนย์  ขุนพรหม
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นายณัฐพล  ศรีสว่าง
 
1. นางอุดม  พรหมจรรย์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กชายธนดล  ขำสุวรรณ
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 26 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวศิริลักษณ์  ขุนทองไทย
 
1. นางสาวณัชชารีย์  ธนฐิติวรนันท์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 73 เงิน 23 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นพนงค์
 
1. นางสาวณัชชารีย์  ธนฐิติวรนันท์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 61 ทองแดง 27 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. นางสาวประภาพรรณ  ใจตรง
 
1. นายสุวัฒน์  ศรีดี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. เด็กหญิงยลรธิดา  โคตรสาลี
 
1. นายกัมปนาท  สุ่มมาตย์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 76 เงิน 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายปิยะพัฒน์  ถมทรัพย์
 
1. นางสาวณัชชารีย์  ธนฐิติวรนันท์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 76 เงิน 26 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงอัจฉริยา  คงพนัส
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  กลิ่นอุบล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 10 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นายพงษ์ศิริ  ยอดเพชร
 
1. นายพินิจ  เมฆฉา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 64.66 ทองแดง 33 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  พลพุ่ม
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  กลิ่นอุบล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 23 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวอลิชา  อัวคนซื่อ
 
1. นายนัฐพล  เต็งสุวรรณ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายณัฐพล  หอมสุข
 
1. นางสาววราภรณ์  แก้วกระจ่าง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 25 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นายธนัญชัย  ตรีธัญญา
 
1. นางอุดม  พรหมจรรย์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 26 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 1. เด็กหญิงอรพินท์  ฟ้าหวั่น
 
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88.66 ทอง 7 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวสิริลักษณ์  รักษาพล
 
1. นางสาววราภรณ์  แก้วกระจ่าง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 64.5 ทองแดง 27 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เส็งเจริญ
2. นางสาวชลารัตน์  แจ่มจำรัส
3. เด็กชายธีรภัทร์  แจ่มจำรัส
4. นางสาวนาตาเซีย  ฟุ้งเฟื่อง
5. เด็กชายพรชัย  ติรคุณบูรณะ
6. เด็กหญิงพลอยมณี  คำสักดี
7. นางสาวรินทร์พิชา  คูเจริญไพศาล
8. เด็กหญิงอรพินท์  ฟ้าหวั่น
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เสาวงจันทร์
 
1. นายฤทธี  อยู่ดี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82.5 ทอง 14 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นพนงค์
2. เด็กชายณัฐพล  หอมสุข
3. นางสาวปรารถนา  แช่มโสภา
4. นายปิยะพัฒน์  ถมทรัพย์
5. นายพงศกร  วิษณุมาตร์
6. เด็กหญิงพรนภา  ริดกันโต
7. นางสาวมธุรส  สังข์วรรณะ
8. เด็กหญิงรติชล  รอดพึ่ง
9. เด็กชายวัฒวุฒิ  รูปสม
10. นางสาวศิริลักษณ์  ขุนทองไทย
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แจ่มแจ้ง
12. เด็กหญิงศุภัชฌา  แสงอาวุธ
13. นางสาวสิริลักษณ์  รักษาพล
14. เด็กหญิงอำภา  สดคมขำ
15. นางสาวเพ็ชรรัตน  บุญเกิด
 
1. นางสาวณัชชารีย์  ธนฐิติวรนันท์
2. นางสาววราภรณ์  แก้วกระจ่าง
3. นายณัฐวุฒิ  สุดโต
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 81.8 ทอง 17 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นายชนินทร์  ทองประดิษฐ์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  สังข์วรรณ
3. เด็กชายธนดล  ขำสุวรรณ
4. เด็กชายนันทชัย  สุนทรวิภาต
5. เด็กหญิงปิยฉัตร  ผ่องแผ้ว
6. เด็กชายพีรดนย์  ขุนพรหม
7. เด็กหญิงศศิณา  เรืองหิรัญวนิช
8. เด็กหญิงสุภาพร  กลัดอยู่
9. นางสาวสุมาภรณ์  ทับทิมศรี
10. นายอภิเดช  พันธุ
11. เด็กชายอานุภาพ  สามสังข์
12. นายเจษฎา  กาบแก้ว
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 72.67 เงิน 21 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ศรีทองทาบ
2. เด็กหญิงณัฐฐา  ตั้งเจริญทรัพย์
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ขันธะวงษ์
4. เด็กชายภาคภูมิ  ช้ำกล่ำ
5. เด็กหญิงวลีรัตน์  เทพหล้า
 
1. นายโกศล  อัยรารัตน์
2. นายนัฐพล  เต็งสุวรรณ์
3. นางประภัสสร  สุวรรณประทีป
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 20 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายฉัตรมงคล  อินพุ่ม
2. นายธีรวัฒน์  บานไม่รู้โรย
3. นายนรุตต์  ศรีบุญเพ็ง
4. นายปัญญากร  สุขสวัสดิ์
5. นายอธิฐาน  จงเกษมศักดิ์
 
1. นายภูรีวิทย์  เพ็งสุวรรณ
2. นางสาววาสนา  ด่วนดี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปัชชา
2. นางสาวกัญญาภัค  หอมยามเย็น
3. นายกิตติศักดิ์  ประเสริฐสังข์
4. นายขจรวิทย์  เสือเขียว
5. นายจตุพล  แก้วสระแสน
6. นายจักรกฤษ  มากระจันทร์
7. นางสาวฉัตรพร  สุขกรม
8. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหงี่ยมสูงเนิน
9. เด็กหญิงญาณีศา  แซ่ไหล
10. นางสาวฐิตินันท์  เบ็ญตัน
11. เด็กชายณัฐวัตร  ตั้งเจริญทรัพย์
12. นายณัฐวัตร  อุบลแย้ม
13. นายทองขำ  แซ่เจี่ย
14. เด็กชายธนารักษ์  โกบแก้ว
15. นางสาวธัญลักษณ์  สมสุข
16. นางสาวธันย์ชนก  ด้วงพลี
17. เด็กหญิงธิดารัตน์  รัศมีรณชัย
18. นายนำโชค  ตรีธัญญา
19. นายปฏิพล  คันชั่ง
20. เด็กหญิงปฐมพร  รักษ์หิรัญ
21. เด็กหญิงปณัฐดา  คำเกลา
22. นายปราโมทย์  นุชกระแส
23. นายพชรพล  อาวุธ
24. เด็กหญิงพรนิภา  แตงสุวรรณ
25. นายมนัสสวิน  แก้วเลาขวัญ
26. นางสาวมลธการ  สอาดเอี่ยม
27. เด็กชายวรัชญ์  จันทร์ประสพพร
28. เด็กชายวัชรากร  มีสัตย์
29. เด็กชายวิศรุต  บัวสองสี
30. เด็กชายศราวุธ  เนียมแก้ว
31. นายศรีแพร  รักราษฎร์
32. นายศักดิ์ดา  ศักดิ์สุวรรณชัย
33. นางสาวสุดาภัทร  ครุฑชา
34. เด็กชายสุธาเทพ  หงษ์เวียงจันทร์
35. นางสาวสุภัสสรา  แร่เพชร
36. นายอภิชัย  แคนเพชร
37. นายอัครพล  แร่เพชร
38. เด็กหญิงเมฆขลา  ฐิติวรปัญญา
39. นายโสภณ  อัวคนซื่อ
 
1. นายโกศล  อัยรารัตน์
2. นายนัฐพล  เต็งสุวรรณ์
3. นางประภัสสร  สุวรรณประทีป
4. นางอัญชเกศ  บุญศรี
5. นางสาวทิพย์อาภา  พาเจริญ
6. นางสุภัทรา  จันทร์สุวรรณ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 47 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. เด็กชายกฤษกร  ใจมั่น
 
1. นางอุดม  พรหมจรรย์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง 24 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายสราวุธ  ศรีวิเชียร
 
1. นายภูรีวิทย์  เพ็งสุวรรณ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง 14 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงสุนิศรา  สมใจเดช
 
1. นายธนกฤต  ธนภัทรมงคล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 37 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 1. นางสาวมณีกานต์  จาวเจริญรุ่งโรจน์
 
1. นายธรรมนูญ  เกิดศรีพันธ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.66 เงิน 31 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 1. เด็กชายนภพล  โสภาภีร์
 
1. นายกิตติพงษ์  ไชยแสงราช
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง 42 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 1. นายสุรธัช  ประวิงทรัพย์
 
1. นายธรรมนูญ  เกิดศรีพันธ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 38 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ปิ่นทอง
 
1. นายธนกฤต  ธนภัทรมงคล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 37 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวชนิกา  คำอุ่ม
 
1. นายธนกฤต  ธนภัทรมงคล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 18 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายนฤเบศ  สอนเนียม
 
1. นายธนกฤต  ธนภัทรมงคล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.67 เงิน 45 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นายพลพิพัฒน์  สุขเผือก
 
1. นางอุดม  พรหมจรรย์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 41 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงวรรณพร  สว่างศรี
 
1. นายธนกฤต  ธนภัทรมงคล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 41 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. นางสาวสายสุชล  สิ่วลือ
 
1. นายกัมปนาท  สุ่มมาตย์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 36 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 1. เด็กชายดาวรุ่ง  เสมสว่าง
 
1. นายปิติภูมิ  น้ำแก้ว
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 38 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นายปริญญา  ชาวลุ่มบัว
 
1. นางอุดม  พรหมจรรย์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 25 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. เด็กหญิงอารียา  พุ่มม่วง
 
1. นายกัมปนาท  สุ่มมาตย์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง 17 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวพิมพ์พิมล  ช้ำกล่ำ
 
1. นางเยาวลักษณ์  เกษประทุม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 18 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. นางสาวกนกพร  รัตนสุวรรณชัย
2. นางสาวกนกพรรณ  รัตนสุวรรณชัย
3. นายกิตติศักดิ์  มีเอี่ยม
4. นางสาวจิราพร  สร้อยเพชร
5. นางสาวฉัตรลดา  พูลเพิ่ม
6. นายชนสรณ์  มูลละออง
7. นายฐานิสสร  ศรีค้าทา
8. นางสาวณัฐชาดา  พูลเพิ่ม
9. นายณัฐพล  ผิวชะอุ่ม
10. นายธนากร  ศรีภุมมา
11. นายธรรมรัตน์  ม่วงนิยม
12. นายธีรโชติ  อั่วใจรัก
13. นางสาวบุญยานุช  ศรีนคร
14. นายพงศธร  มาศรี
15. นายพรเทพ  เจริญรักษ์
16. นางสาวมะลิวัลย์  ครุธนอก
17. นางสาวระวีวรรณ  กอดสะอาด
18. นางสาวรัตนา  ทิพกระโทก
19. นางสาวฤทัยรัตน์  ติดยงค์
20. นายวรากร  รัตนสุวรรณชัย
21. นายวสันต์  มั่นหลง
22. นางสาวศรสุดา  ใหญ่โสมานัง
23. นายสถาพร  พงษ์สวัสดิ์
24. นายสัญชัย  นาคสลับ
25. นางสาวสายสุชล  สิ่วลือ
26. นางสาวสิรินาฏ  ซ้อนเพชร
27. นางสาวสุดารัตน์  พระบันเทา
28. นายสุทัศน์  มั่นหลง
29. นายสุรสิทธิ์  ใจดี
30. นางสาวสุวนันท์   นาคลำพา
31. นางสาวหัทยา  ศรีรัตน์
32. นางสาวอรพรรณ  โสมภัทร
33. นางสาวอรสา  ด้วงเอี่ยก
34. นางสาวอัจฉรา  เอกปัชชา
35. นางสาวอุบลวรรณ  โสไกร
36. นายเจตดิลก  ศรีภุมมา
37. นายเรวัต  ทิพกระโทก
38. นายเสกสรร  จิตใส
39. นายเสรี  วงษ์สิน
40. นางสาวแพรวนภา  พรหมสุริยากร
 
1. นายกัมปนาท  สุ่มมาตย์
2. นางสาวสุภาวดี  สุวรรณวิจิตร
3. นายณัฐนนท์  ภูธรานนท์
4. นางลัดดา  ดอกประดู่
5. นางวิริยาภรณ์  มหาเมฆ
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน 38 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. เด็กหญิงญาณี  พุ่มโต
2. เด็กชายธนาธร  ประสานไทย
3. เด็กหญิงพรพิมล  ทาเกษม
4. เด็กชายภาณุพงษ์  แฟงรัก
5. เด็กชายสมชาย  ช่อพยอม
6. เด็กชายสหพล  อินพรหม
7. เด็กหญิงสายสมร  ใจกล้า
8. เด็กหญิงสาวิตรี  จันทร์ดี
9. เด็กหญิงอภิชญา  เจาะจง
10. เด็กชายไพรัตน์  เที่ยงธรรม
 
1. นางอุดม  พรหมจรรย์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 76 เงิน 43 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นางสาวจรัญพร  ทองชำนาญ
2. นายธนาวุฒิ  ใจกล้า
3. นางสาวนภัสสร  คงใจดี
4. นายพัสกร  รักสี
5. นางสาวรุจิพร  หมื่นศรี
6. นางสาวรุ่งอรุณ  ทองตื้อ
7. นายลิขิต  กลั่นจรัส
8. นายวุฒิชัย  ตันน้อย
9. นายอภิวัฒน์  ปรากฏผล
10. นางสาวเกวลิน  โพธิ์พงษ์
 
1. นางอุดม  พรหมจรรย์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 66.99 ทองแดง 20 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. เด็กหญิงญานิกา  สะพังเงิน
2. นางสาวปภัสรา  โชคศรีวิจิตร
3. นางสาวปิยพร  ฟ้าแจ่ม
4. นางสาวภาวิณี  โพธิ์นอก
5. เด็กหญิงลักษณ์สิกานต์  กันอาทา
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  ภู่โสภา
 
1. นางสาวสุภาวดี  สุวรรณวิจิตร
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 53.66 เข้าร่วม 27 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นางสาวพลอยแก้ว  ผิวอ่อนดี
2. นางสาวสุธีกานต์  พรหมจรรย์
3. นางสาวอชิรญา  เจียกสูงเนิน
4. นางสาวอังคณา  แย้มมั่นคง
5. นางสาวอำพร  ภูฆัง
6. นางสาวแพรวพรรณราย  เทพเทียน
 
1. นางอุดม  พรหมจรรย์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 36 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงกัลยาณวัตร  ทองหอม
2. เด็กหญิงชลิตา  สุโขทัย
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  ลีสุขสาม
4. เด็กหญิงปิยพร  ผิวศรีสุข
5. เด็กหญิงมนัสวรรณ  กรรณศร
6. เด็กหญิงอริสา  ดีคำ
 
1. นางกรวรรณ  แตงทองแท้
2. นางภารตี  เพิ่มพูน
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 34 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  ดอกไม้
2. นางสาวกาญจนา  ศรีนาคเรือง
3. นางสาวกุสุมา  ศรีนาคเรือง
4. นางสาวพิยดา  แสงเกตุ
5. นางสาวรุ่งทิวา  วัชวงษ์
6. นางสาวสุธิดา  บุญครอง
 
1. นางสาวสาวิตรี  เย็นสนิท
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ศรีบัวคลี่
2. นางสาวธัญชนก  สนน้อย
3. นางสาวพรรณปพร  เปียปาน
4. นางสาวพฤกษา  โภคาวัฒนกุล
5. นางสาวสุฑามาศ  โพธิ์พรม
6. นางสาวสุวนันท์  วันนิวาส
7. นางสาวอมรรัตน์  จีนขี
8. นางสาวอังคณา  เลี่ยงกี่
 
1. นายมณเฑียร  เรียบเรียง
2. นายอรุณ  หงษ์ทอง
3. นายศุภมิตร  เหมือนจันทร์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นายจิรศักดิ์  โฉมตระการ
2. เด็กชายธนกิจ  หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กชายนพนรร  เหมเวียงจันทร์
4. นางสาวพิมพ์ประภา  ศรีอัคราช
5. เด็กชายเกรียงไกร  ศรีทองกูล
 
1. นายอรุณ  หงษ์ทอง
2. นายศุภมิตร  เหมือนจันทร์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นายธีรวุฒิ  ศรีบุญเพ็ง
2. นายวันเฉลิม  อุ่นปรี
 
1. นางอุดม  พรหมจรรย์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 65 ทองแดง 35 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงทวิตียา  บูรณเกียรติศักดิ์
 
1. นางอรุณศรี  ปาณิวรรณ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 68 ทองแดง 29 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวเณยาวี  ชาวปลายนา
 
1. นางสาวณปภัช  พลฤทธิ์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 7.5 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  บุญส่ง
 
1. นายธนเวท  ธูสรานนท์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวอรรถกานท์   หงษ์ทอง
 
1. นางอมรพรรณ  กิตติภควัต
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.33 เงิน 41 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กชายอำนาจ  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวสุภาพร  รัตนกุลวดีวงศ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84 ทอง 36 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวกนกวรรณ  ดอกพุฒซ้อน
 
1. นางสาวกัญญาพัชร   เกตุแก้ว
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 35 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายพรหมหฤษฎ์  พระอามาตร์
 
1. นางสาวพิชารมย์  สุขกลม
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 70.33 เงิน 35 โรงเรียนอู่ทอง 1. นายพสุวิชญ์  สำราญไทยวงษ์
 
1. นางเยาวลักษณ์  เกษประทุม
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  กาญจนะ
2. เด็กหญิงทัศวรรณ  จันทร์มณีพร
3. เด็กชายธีรภัทร์  เขียนจินดา
4. เด็กชายสมมารถ  เจริญโอกาศ
5. เด็กหญิงสุนิสา  แทนเพชร
 
1. นางสาวนพรัตน์  ยุคเกษมวงศ์
2. นางสาวธนัตตา  ทองบ้านโข้ง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 79.8 เงิน 28 โรงเรียนอู่ทอง 1. นายจักกฤษณ์  บุญมาก
2. นายชนินทร์  คล้ายคลัง
3. นายนทีกานต์  นิฐาน
4. นางสาวปิยรัชต์  แก้วลี
5. นางสาวอรกัญญา  ลิขิตบัณฑูร
 
1. นางสาวสุธาพร  โมกข์บุรุษ
2. นางสาวธนัตตา  ทองบ้านโข้ง
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.34 ทอง 34 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. เด็กหญิงปรารถนา  เพ็ชรรัตน์
 
1. นางสาวทับทิม  ตาไหว
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 60 ทองแดง 49 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นายวีรพล  แก้วศรีงาม
 
1. นางสาวทับทิม  ตาไหว
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 25 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงอรอุมา  ทองบ้านกรวย
 
1. นางสาวพิมพ์วรีย์  บุ้นหลี
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 62.49 ทองแดง 27 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายเจษราวุธ  ศรีคำ
 
1. นางสาวพิมพ์วรีย์  บุ้นหลี
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงญาดา  เมฆขลา
2. เด็กหญิงเพ็ญสิริ  เทียนเทศ
 
1. นางวาสนา  ไกรทองสุข
2. นางสาวกัญญาพัชร  เกตุแก้ว
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 1. นายสิทธิพร  ดอนงาม
2. นางสาวสุพรรษา  เอี่ยมประดิษฐ์
 
1. นางสาวอรุณี  ศรีทองอ่อน
2. นางสาวปรัศนี  จิรวงศ์รุ่งเรือง
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 70 เงิน 35 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 1. เด็กชายกิจธนพันธ์  อ่อนน้อม
2. เด็กชายจิรวัฒน์  บุญครอง
3. เด็กชายชนะพล  ไทรจันทร์
4. เด็กชายชินพันธ์  แจ้งหลำ
5. เด็กชายภูชิต  ทองงาม
6. เด็กชายศราวุธ  เทพสุวรรณ
7. เด็กชายสุรศักดิ์  ทองคำ
8. เด็กชายสุริยะ  สุริยะมาศ
 
1. นายมนตรี   อวชัย
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.45 ทอง 4 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นางสาวกาญจนา  อนุวาร
2. นายณัฐวัฒน์  อินสว่าง
3. นายสิทธิกร  แวงวรรณ
4. นางสาวสิริจันทร์  ขันแก้ว
5. นางสาวอรธิมา  พันธ์สีทา
6. นางสาวอุษณีย์  ดาวเรือง
 
1. นายสมชาย  ศรีวิพัฒน์
2. นายอานนท์  อินทวงษ์
3. นายเกียรติพงศ์  ทองอยู่
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 68 ทองแดง 37 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายกิตติพศ  อินทร์จันทร์
2. นางสาวขวัญชนก  นาตนารี
3. นางสาวจตุพร  มะเจียกจร
4. นางสาวจริญญา  ปักษี
5. นางสาวจิราวรรณ  รูปสม
6. นายชวพฤฒ  ธิชากรณ์
7. นางสาวธารารัตน์  ปานแสงเพ็ชร
8. นายพรชัย  ป่าสวนสัก
9. นางสาววะลาพร  เจริญโอกาศ
10. นางสาววันทนีย์  สาวแสง
 
1. นางสาววาสนา  ด่วนดี
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 19 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กหญิงกำไล  ขอมธิดา
2. เด็กหญิงธนพร  มีศิริ
3. เด็กหญิงลออรัตน์  บูชา
4. เด็กหญิงวิลาสินี  โพธิ์ศรี
5. เด็กหญิงอาทิตยา  แดงเขียน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณคร
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 76 เงิน 20 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นางสาวชลดา  อ่อนศรี
2. นางสาวสุดารัตน์  แสงทองดี
3. นางสาวสุวจี  ยิ้มแย้ม
4. นางสาวเจนจิรา  อยู่เจริญ
5. นางสาวเรืองรวี  รูปขำดี
 
1. นางสาวปาริชาติ  ศรีเหรา
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ดีพุ่ม
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ภิรมย์โต
3. เด็กหญิงเมวดี  พันธ์ใจธรรม
 
1. นางสาวสุวินา  โชติช่วง
2. นางสาวจรัสแสง  เหมาเพชร
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 47 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นางสาวกัญญารัช  มาดอนคา
2. นางสาวนภัสสร  แร่เพชร
3. นางสาวเจนจิรา  จ่ายพิมพ์
 
1. นายบุญส่ง  ถิ่นวงษ์แดง
2. นางสาวนันทวดี  มีเนตรทิพย์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง 27 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายกอบกิจ  คำภา
2. เด็กหญิงรัตตะวัน  จิตนาวสาร
3. เด็กหญิงสุภาวี  แจ่มจันทร์
 
1. นางจันจิรา  เหมลี
2. นางสาวจิตรเกษม  หัตถาภรณ์สกุล
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 75.4 เงิน 33 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวสุดารัตน์  ศรีราคำ
2. นางสาวสุธิดา  นาคศรีโภชน์
3. นางสาวสุนันทา  นวเลิศกษมา
 
1. นางสาวจิตรเกษม  หัตถาภรณ์สกุล
2. นางจันจิรา  เหมลี
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 25 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กหญิงกรณ์สุดา  นำสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปาริชาต  ศึกษากิจ
 
1. นางทฤฒมน   อมรไตรภพ
2. นายดนุพล  บุญชอบ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 35 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กชายธันวา  อินทร์สวาท
2. เด็กชายนันทวัฒน์  จันทวาท
 
1. นางสาวมนฤดี  เลิศรัตนปัญโญ
2. นายชยาวัฒน์  เพชรดำดี
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนอู่ทอง 1. นายศุภกิจ  เกตุพุ่ม
2. นางสาวสุนีย์รัตน์  พัฒรักษ์
 
1. นายอำนาจ  ปุ้งโพธิ์
2. นางสาวคนึงหา  พรมเพชร
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายนพจีรพัฒน์  มีทรัพย์
2. เด็กชายสหัสวรรษ  สุทธิจิต
 
1. นายอำนาจ  ปุ้งโพธิ์
2. นางสาวคนึงหา  พรมเพชร
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 33 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นายพงศรัณย์  ก้อนศิลา
2. นายเพียงสูรย์  นภสรานนท์
 
1. นางทฤฒมน  อมรไตรภพ
2. นายดนุพล  บุญชอบ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 35 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กหญิงกรวรรณ  คุ้มพล
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ประจำเมือง
 
1. นางสาวเกษสุดา  ศรีสิงห์
2. นางสาวสุภิญญา  สุภาคนิมิต
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 77 เงิน 26 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. เด็กหญิงธนกร  ญาติวงศ์
2. เด็กหญิงอัญชิสา  พรอภิชาติกุล
 
1. นางสาวธนิษฐ์นันท์  ศรีภุมมา
2. นายลิขิต  ซังยืนยง
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88.3 ทอง 5 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กชายจักรินทร์  นิลตะโก
2. เด็กชายธเนศ  ชาดง
 
1. ดร.วรากร  หงษ์โต
2. นายวัลลภ  ศรีรุ่งเรือง
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 46 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. นายพัชรพล  ทัศนสุวรรณ
2. นายศิวะกรณ์  แคนเพชร
 
1. นายอนุชิต  กลิ่นกำเนิด
2. นายธีรพงษ์  มั่นใจดี
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 79 เงิน 22 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายปิยวัฒน์  สุขสวัสดิ์
2. นายภูริวัจน์  เหลี่ยวพจนภิญโญ
 
1. นายสุรศักดิ์  สีน้ำเงิน
2. นางเบญจวรรณ  กลิ่นหอม
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 27 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายยศวันต์  เตียวเจริญสิน
2. นายสาธิต  ศศิกรรม
 
1. นายสุรศักดิ์  สีน้ำเงิน
2. นางเบญจวรรณ  กลิ่นหอม
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายชลสิทธิ์  อสัมภินพงศ์
2. เด็กชายพงศกร  วัดพ่วง
3. เด็กชายไตรรัตน์  น้ำขาว
 
1. นางศศิวรรณ  คุ้มฉายา
2. นางสาวเปมิกา  หัตถาภรณ์สกุล
 
151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวชมพูนุท  หลวงประสาร
2. นายนันทวัฒน์  ปานนุ้ย
3. นางสาวอธิชา  ติ๊บแก้ว
 
1. นางศศิวรรณ  คุ้มฉายา
2. นายสาธิต  หัตถาภรณ์สกุล
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 33 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นางสาวสิรามล  ดอนอินผล
2. นางสาวสุธารัตน์  ยนชาเชิง
 
1. ดร.วรากร  หงษ์โต
2. นางสาวมนฤดี  เลิศรัตนปัญโญ
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 99 ทอง 11 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กชายธนาพล  ธนากูล
2. เด็กชายนนทวัฒน์  หนูแดง
3. เด็กชายวรพล  จันทร์วงษ์
 
1. นายดนุพล  บุญชอบ
2. นางทฤฒมน  อมรไตรภพ
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 98.8 ทอง 13 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นายธนากร  ม่อมวิทย์
2. นายปราโมทย์  ผิวเผือก
3. นายวัฒนชัย  ทองดี
 
1. นายดนุพล  บุญชอบ
2. นางสาวมนฤดี  เลิศรัตนปัญโญ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงจีรารัตน์  ล้อมวงษ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  โพธิ์พันธุ์
3. เด็กหญิงโชติกา  จำปีเรือง
 
1. นางสมรัก  พานิชวงษ์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 21 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นายวุฒิไกร  คล้ายคลัง
2. นายสมภพ  แซ่อึ้ง
3. นายสุรศักดิ์  สวยขุนทด
 
1. นางศรีเวียง  ช้างป่าดี
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 28 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ใจตรง
2. เด็กหญิงสุนิษา  มีเผ่าพงษ์
3. เด็กหญิงสุวัจนี  มะโนลัย
 
1. นางจิรวัฒน์  สุขัมพรรณ์
2. นายโสภณ  สุขัมพรรณ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 16 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. นางสาวปทิตตา  ใจกล้า
2. นางสาวมาริษา  สีทองแจ้ง
3. นางสาวสุภาวดี  ทนเถื่อน
 
1. นายโสภณ  สุขัมพรรณ์
2. นางจิรวัฒน์  สุขัมพรรณ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 78 เงิน 31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  เนยสูงเนิน
2. เด็กหญิงศศิประภา  มะลิอ่อง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภูฆัง
4. เด็กหญิงสุกัญญา  สีน้ำเงิน
5. เด็กชายเนติพงษ์  บัวอำไพ
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เจ้าโมรา
 
1. นางจุฬาลักษณ์  กล้าหาญ
2. นางสาวศิรินาท  ใจวุฒิ
3. จ่าเอกหญิงหทัยชนก  คำนึงธรรม
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 73 เงิน 39 โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นายพลวัต  แก้วพงศา
2. นางสาวสิริกาญจน์  แป้นเพชร
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  พุ่มมาลา
4. นายอนุชิต  ระโหฐาน
5. นางสาวอมรรัตน์  ทองบ้านโข้ง
6. นางสาวแก้วใจ  ศรีบุญเพ็ง
 
1. นางสาวสมหมาย  วิเชียรณรัตน์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 71 เงิน 45 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คุณโท
2. เด็กหญิงชลิตา  กนกกิจ
3. เด็กหญิงนรินทิพย์  สุวานิชย์
 
1. นางสมรัก  พานิชวงษ์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 79 เงิน 34 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวกรรณิการ์  พฤกษา
2. นางสาวสายรุ้ง  จ้อยเจริญ
3. นางสาวเบญจมาศ  การะเกตุ
 
1. นางสมรัก  พานิชวงษ์
2. นางสาวละออง  องค์วิมลการ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.6 เงิน 25 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  จีนแสง
2. เด็กหญิงมณีกานต์  หน่ายนวม
3. เด็กหญิงเกศรา  วงษ์แก้ว
 
1. นายอมรเทพ  ภัทรสุวรรณกิจ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.2 ทอง 32 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นางสาวณัฐติญา  เครือวัลย์
2. นางสาวพรรณศิลป์  รุ่งเจริญ
3. นางสาวรัตนาภรณ์  บัวทอง
 
1. นางพูลสวัสดิ์  เรืองหิรัญวนิช
2. นางสาวจิตตราพร  พยัคฆชัยวรกุล
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 73.6 เงิน 40 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. นางสาวนัดดา  แซ่อึ้ง
2. นางสาวรณิดา  นิลาโพธิ์
3. นางสาวสายสมร  สระทองคำ
 
1. นายอนันต์  แสงสุข
2. นางสาวทับทิม  จันทร์จู
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 75 เงิน 35 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นางสาวบุษยา  น้อยเลิศ
2. นางสาวพรทิพย์  ขวัญเนตร
3. นางสาวรัตติกาล  ทรัพย์เฉลิม
 
1. นายธนกร  ใยบุญสวัสดิ์
2. นางประคอง  เทศทอง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81.6 ทอง 42 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. เด็กหญิงจิราพร  แป้นเพชร
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  มากระจันทร์
3. เด็กหญิงสุชาดา  สืบกลัด
 
1. นางสาวทวีพร  แก้วบัวดี
2. นางสาวศิริลักษณ์  ฤกรักษณี
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.67 ทอง 8 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นายจักรกริศน์  อาจหาญ
2. นางสาวชนากานต์  ผิวทองดี
3. นายสุมิตร  จิตหาญ
 
1. นางจิราภรณ์  ชูสาลี
2. นายสมศักดิ์  ชูสาลี
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงสุจารี  ปัชชา
2. เด็กหญิงสุพัญา  ล้อมวงษ์
3. เด็กหญิงอัญจิมา  ชำนาญดี
 
1. นางสาวละออง  องค์วิมลการ
2. นางสมศรี  ชินสุวรรณ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81 ทอง 29 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวณัฐมล  มาตรวิจิตร
2. นางสาววิศณีย์  ดอกไม้เทศ
3. นางสาวเรวดี  หอมไม่หาย
 
1. นางสมศรี  ชินสุวรรณ
2. นางสาวละออง  องค์วิมลการ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 71 เงิน 39 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กหญิงมินตรา  มุสิจะ
2. เด็กหญิงศุภิญา  ใจซื่อกุล
3. เด็กหญิงอังคณา  บุญครอง
 
1. นางประคอง  เทศทอง
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. นางสาวณัฐมล  บูรณะสุวรรณ
2. นางสาวนิตยา  เพชรซ้อน
3. นางสาวสุนิสา  หลักเพชร
 
1. นางพาวิณีย์  ปิยะพันธ์
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.67 ทอง 5 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กชายณัฐคมน์  ใจกล้า
2. เด็กชายรุจนโรจน์  เหลืองวัฒนวิไล
3. เด็กหญิงสุภาพร  ทองเชื้อ
 
1. นางสาวดุสิตา  แดงประเสริฐ
2. นางสาวจรุงจิต  จำปานิล
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. นายประเสริฐชัย  ล้ำเลิศ
2. นางสาวสุภาวดี  เสือขำ
3. นางสาวสุวิมล  ศรีดาวเรือง
 
1. นางสาวดุสิตา  แดงประเสริฐ
2. นางสาวจรุงจิต  จำปานิล
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กชายณัฐคมน์  ใจกล้า
 
1. นางสาวดุสิตา  แดงประเสริฐ
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กชายสหัสวรรษ  แก้วบัวดี
 
1. นายสุวัฒน์  ศรีดี
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 83.4 ทอง 19 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กชายวันชัย  รอดอนไพร
2. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์พรม
 
1. นางสาวดุสิตา  แดงประเสริฐ
2. นางสาวเกษสุดา  ศรีสิงห์