สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายพัทธพล  พลมหาลาภ
 
1. นางสาวอนันต์  บุญชู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 31 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวณัฐธิดา  ดาวกระจ่าง
 
1. นางสาวกัญญา  ดำรงศักดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 48 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายธนะพนธ์  นาคช้อย
 
1. นางสาวกนกรัตน์  บัวเหลือง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83.4 ทอง 13 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีโกศัย
 
1. นางอัจฉรา  วงศ์ไพโรจน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 4 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  โพธิกิจ
 
1. นางสุภาพร  รัตนวิจารณ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวฉัตรชนก  ชัยวงค์
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  นิจสุข
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงกมลา  ชีพสมุทร
2. เด็กหญิงณฐพรรณ  เดิมกะยอม
3. เด็กหญิงปริณดา  เทียนศรี
 
1. นางอุราวรรณ  เรืองจรูญ
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.75 ทอง 14 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวภิญญกาญจน์  บุญมีโชติ
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  เอมรุจิ
3. นางสาวไอยวริญ  สุประภาศ
 
1. นางอุราวรรณ  เรืองจรูญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงปัทมพร  พิสุทธิพงษ์บูรณ์
2. เด็กหญิงพิชยาพร  ตั้งกมลสถาพร
 
1. นางชณัฐา  สุโข
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 73 เงิน 18 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นายชินดนัย  แก้วภูบาล
2. นายสุชาครีย์  รจนากูล
 
1. นายสุเทพ  เอกปัจชา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายพิชญุตม์  บำรุงศิริ
 
1. นางน้ำอ้อย  สามัญ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 19 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายเอกรัตน์  สถิตย์วัฒนาสันติ์
 
1. นางสาวธัญญธร  อนันต์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 8 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายธีรภัทร  งามกิจ
2. เด็กชายพีรดนย์  กลิ่นหม่น
3. เด็กชายวีรภัทร  ชีพเมืองแมน
 
1. นายเปรมศักดิ์  บุบผามาลาสกุล
2. นางน้ำอ้อย  สามัญ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 76.25 เงิน 25 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวชนม์ฑิมา   เจนจัดการ
2. นางสาวบุษบาวรรณ  เกียรติประวัติงาม
3. นายอภิสิทธิ์  หอมหวาน
 
1. นางรัศมี  เนตรสมานนท์
2. นางสุนันท์  ชวาลารัตน์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 49.8 เข้าร่วม 46 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนัญญา  สิทธิบุศย์
2. เด็กหญิงอภิญญา  เจริญทรัพย์
3. เด็กหญิงโมทนา  นุ้ยศรี
 
1. นายทรงศักดิ์  คำพะแย
2. นางสาวดวงกมล  เอี่ยมสกุล
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 35 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 1. นางสาวขวัญฤดี   รำพึงกิจ
2. นางสาวทรายทอง  พวงไทย
3. นางสาวเมริษา  จันทสิทธิ์
 
1. นางสาวประทินพร  รัตโนภาส
2. นางสาวเบญจวรรณ  ภักดีพงษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 48.67 เข้าร่วม 42 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนัญสิริ  วรรณคูหา
2. เด็กหญิงพีรญา  บุญสาร
 
1. นางสาวสุกัญญา  หอมเจริญ
2. นางกรวิกรานต์  เจริญพวก
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 22 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นายนิวัฒน์  สาริการ
2. นายพิษณุ  โฉมเฉลา
 
1. นายสุเมธ  เชี่ยวชาญ
2. นางสาวขวัญใจ  วรรณสุข
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 17 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สุขนาคกิจ
 
1. นางพีรกานต์  โหงจำรัส
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นางสาวพลอยไพลิน  รักธรรม
 
1. นางพีรกานต์  โหงจำรัส
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28.25 เข้าร่วม 34 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกานต์สินี  กระต่ายวงค์จันทร์
2. เด็กหญิงสิตางศุ์  ดิษฐขจร
3. เด็กหญิงอาภานันท์  กูลพฤกษี
 
1. นางสาวจันทิมา  ภูครองตา
2. นางสาวบุษยา  บำเพ็ญทาน
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.5 เงิน 9 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายคณิศร  จิตรานุรักษ์สกุล
2. นางสาวปณาลี  วัฒฐานะ
3. นางสาวปวิชญา  ลิ้มลิขิตอักษร
 
1. นางสาวนายิกา  สันทารุนัย
2. นางธิติมา  สิงห์ไชย
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.8 ทอง 9 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกมลนันท์  สุนทรา
2. เด็กหญิงภัคชนัญ  ตั๋นบี๊
3. นางสาวเกวลิน  ถิ่นทวี
 
1. นางใกล้รุ่ง  เจิมสุวรรณ
2. นางสาวธิดาพร  ดาทอง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.4 เงิน 17 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวชนิดาภา  เหล่าศรีไพบูลย์
2. นางสาวธนัญญา  พิทยาพิบูล
3. นางสาวรัตนาภรณ์  ศุภพร
 
1. นายชาญ  เถาวันนี
2. นางจรีรัตน์  เจริญสรรพพืช
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงจีรภัทร  คะเรรัมย์
2. เด็กหญิงชนินาถ  รัตนธรรมเจริญ
3. เด็กหญิงมิ่งกมล  บำรุงพนิชถาวร
 
1. นางพงค์นุช  พูลสมบัติ
2. นางดวงกมล  รักษ์สุจริต
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายณัฐนันท์  วิจาระ
2. นายธิปพนธ์  ชำนาญชล
3. นายเจตวัฒน์  เครือผือ
 
1. นางสาวสุรัชนี  ภัทรเบญจพล
2. นายสุนทร  เรืองภักดี
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.5 ทอง 10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ครองราช
2. เด็กชายวายุ  ชาญพนา
3. เด็กชายวุฒิภัทร  รักความชอบ
 
1. นายสักรินทร์  นาคินทร์
2. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีประเสริฐ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79.8 เงิน 17 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นางสาวน้้ำผึ้ง  พวงพยอม
2. นางสาวศุภรดา  บัวมาก
3. นางสาวสริญญา  ดิษชัง
 
1. นายสินาถ  อานามนารถ
2. นางเบญจวรรณ  อานามนารถ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78.6 เงิน 9 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายปฐมวรรธ  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายวัชระ  สุธาโร
 
1. นายสุชาติ  กรดี
2. นายอดุลย์  ภูเวียง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวณัฐชา  พราหมชม
2. นางสาวปาริชาติ  มากเจริญ
 
1. นายชาญ  เถาวันนี
2. นางจรีรัตน์  เจริญสรรพพืช
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80.09 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายณฐกร  รัตนเพชร
2. เด็กชายพัชรพล  ไชยนันทน์
 
1. นายพัลลภ  ไชยเจริญ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 24.72 เข้าร่วม 50 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายฤทธิชัย  แก้วอุทัยเสถียร
2. นางสาวสิรภัทร  อัครเดชไพศาล
 
1. นายสมภาร  ไชยเสนา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 20 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  สีทิม
2. เด็กหญิงปุณยนุช  จินดามล
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  ถมผล
4. เด็กหญิงวรินธร  ภาณุสุวัฒน์
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อุปเวช
 
1. นางสาวมานิดา  พูลวงษ์
2. นางสาวพิมสุดา  บุญเกิด
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.33 ทอง 4 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวฉลองขวัญ  ศิริพิน
2. นางสาวณัฏฐา  ทวีธรรม
3. นางสาวศศิธร   นิลพงษ์
4. นางสาวอภิญญา  สว่างเกษี
5. นางสาวอารยา  ยังคำ
 
1. นายธีรยุทธ์  นิจสุข
2. นางสุทธิลักษณ์  ฉัตรเงิน
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ชนะสิทธิ์
2. เด็กหญิงพรนภัส  เจนจัดการ
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  เจริญยิ่ง
4. เด็กหญิงพรรณรังสี  ประดิษฐ์ธรรม
5. เด็กหญิงพูนพัชร  นัมคณิสรณ์
 
1. นายวิทวัส   บุญตา
2. นายสมเกียรติ  คล่องแคล่ว
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 71 เงิน 36 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายปริเยศ  ผลวงษ์
2. นางสาวปานิสรา  ด้วงปั้น
3. นางสาวศุภภิกา  ยศสงคราม
4. นางสาวสิริยาภรณ์  มีเมือง
5. นางสาวสุพรรณิกา  ร่ำเรียนกิจ
 
1. นางสาววิมลรัตน์  โฉมเฉิด
2. นางสาวกัลยรักษ์  สนองไทย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.32 ทอง 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวดาริกา  นันทะสังข์
2. นายพีรณัฐ  อบรมวรรณ
3. นายภัคชยศ  จรัญชล
4. นางสาวภัทรวดี  กะรัตน์
 
1. นายปัญจพล  บุญมณีชัยกุล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวจิดาภา  หิรัญสถิตย์
2. นายจิรวงศ์  กาละเกษ
3. นางสาวจุฑา  ทวีผล
4. นางสาวณัฐชยา  ธิติมูล
5. นางสาวณัฐนรี  โกศลานันท์
6. นางสาวธัญญารัตน์  วงศ์ลาโพธฺิ์
7. นางสาวธิดาพร  พงษ์ศรี
8. นางสาวปรียาภรณ์  กุลมุล
9. นางสาวภัทรภร  วาสนาวิน
10. นางสาวมินตรา  มีสุข
11. นางสาวยสวันต์  ศิริไสยาสน์
12. นางสาวรินรดา  ศุภโรจน์
13. นางสาววรางคณา  บุญวัฒน์
14. นางสาวศศินา  ยิ้มศรวล
15. นายศุภประเสริฐ  เลือกสรรค์
16. นางสาวสุกฤตา  โพธิ์วงษ์
17. นางสาวสุภาพร  ศรีมาศ
18. นางสาวอริศรา  รักษาชาติ
19. นางสาวเพียวรินทร์  โสนมาศ
 
1. นายปัณณทัต  วลาบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิดาภา  เมธากุล
3. นางพัชมณ  บุญนาศักดิ์
4. นางลดาวัลย์  แสงศิริโรจน์
5. นายธีระพล  สูญสิ้นภัย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.8 เงิน 33 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพัชรี  กลมเกลี้ยง
 
1. นางสาวธันยภรณ์  วงษ์ษา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.5 ทอง 41 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นางสาวณัฐนิชา  อนันตสุข
 
1. นางสาวสุกัญญา  ไชโย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 35 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอนัญพัชร  คังคะวิสุทธิ์
2. เด็กหญิงอรสรัล  คังคะวิสุทธิ์
 
1. นางเยาวลักษณ์  แทนนิกร
2. นางสาวปิยะชนก  นามทอน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 43 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวธฤษวรรณ  ศิริสุข
2. นายรังสิมันต์  พิมเสน
 
1. นางสาวกุลกัลยา  อยู่ศรี
2. นางกฤษณา  เทียนศรี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85.8 ทอง 25 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกัญญพัชร  บัวสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐริกา  วิทยานุกรณ์
3. นางสาวธันยพร  พิลาลี
4. นางสาวลลิตวดี  สีดาพันธ์
5. นางสาวลลิตา  วิเศษ
6. นางสาววรรณภัทร  เนรัญชร
7. นางสาวสุภาวดี  ชาวไชย
8. นางสาวอรอนงค์  มีพืชน์
9. นางสาวเกศรินทร์  ชูสังข์
10. นางสาวเบญจรัตน์  จงสิริวิไล
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ทับมี
2. นางทองใบ  สารจันทร์
3. นางสุจิตรา  เมฆเวียน
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80.5 ทอง 8 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวณัฐธิดา  เทพานวล
2. นางสาวทินมณี  บุญอภัย
3. เด็กหญิงธนัชพร  โพธิบาย
4. นางสาวนฤมล  ยิ้มเยื้อน
5. นางสาวนิชาภา  เลือดศรี
6. นางสาวปกิตา  เจริญวงษ์
7. นางสาวปรมาภรณ์  นิยมวงษ์
8. นางสาวพรพะเยาว์  อุ่นไฝ
9. เด็กหญิงภัทรพรรณ  ผลประเสริฐ
10. นางสาววจิรา  สุขศรี
11. นางสาววัลลาภา  เทียมพล
12. นางสาวศรสวรรค์  ลุนเสนา
13. นางสาวศิริพร  สุภาพักตร์
14. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ปิ่นทอง
15. นายออมสิน  รุ่งแจ้ง
 
1. นางอุบลวนา  วงเวียน
2. นางอรชร  พฤกษากิจ
3. นายพรชัย  ผู้ช่วย
4. นายณรงค์ชัย  รอดอยู่
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 46 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นางสาวมลฑการณ์  มัจฉาเกื้อ
2. เด็กหญิงวิภาลักษ์  ซุ่นขวัญ
 
1. นายภูธร  โพธิ์ใหญ่
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 37 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นางสาวณิชาภัทร  ตันเต็ง
2. นางสาวสุชาดา  กาญสมบูรณ์
 
1. นายจำลอง  เพ็ชรฉลูกรรณ์
2. นางสาวสมคิด  โยธี
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 22 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีกุลวงศ์
 
1. นายศุภกฤต  ศิรภัคพงศ์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 79 เงิน 15 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นางสาวเกศรา  จันทร์แดง
 
1. นายอนุสรณ์  เจตน์มงคล
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แหล่แก่น
 
1. นายอนุพล  มุลานนท์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายจักรกฤษณ์  โต่นวุฒิ
 
1. นายอนุสรณ์  เจตน์มงคล
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75.2 เงิน 11 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กชายบุศดินทร์  ไชยนา
 
1. นายวิชิต  วงศ์กาฬสินธุ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 20 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นางสาวจรีดา  จิกนอก
 
1. นายวิชิต  วงศ์กาฬสินธุ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 37 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กชายธนกฤต  โสธนา
 
1. นายวิชิต  วงศ์กาฬสินธุ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 41 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นายโยธิน  อุดมผล
 
1. นายศุภโชค  ฉางสุวรรณ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปานพิมพ์  ชัยดีเมธาพัฒน์
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  หาดี
 
1. นายชัยพฤกษ์  ชำนาญเท
2. นายโชคพิสิฐ  สุดแท้
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 73 เงิน 17 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กชายนนท์ปวิธ  ขุมทอง
 
1. นายอนุสรณ์  เจตน์มงคล
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 72 เงิน 18 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นางสาวนันท์กมล  สาครรัตน์
 
1. นายชรินทร์  ดวงเดือน
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 46 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐกมล  หอมรื่น
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  หงษ์สง่า
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  เรืองธรรม
 
1. นายศุภกฤต  ศิรภัคพงศ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 63 ทองแดง 41 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นายณัฐวัตร  ธนสีลังกูร
2. นายสุวรรณ  มากสิน
3. นายเกียรติศักดิ์  พรรณรังษี
 
1. นางสาววรรณพร  แกล้วกล้า
2. นายชรินทร์  ดวงเดือน
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนภสร  พูลสวัสดิ์
 
1. นายจักราวุธ  ทิศกระโทก
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นายอดิศักดิ์  สองมา
 
1. นางสาวสุนันทา  โภชเจริญ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94.25 ทอง 6 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  กิ่มวงศ์
 
1. นางวนิดา  ชีพสมุทร
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89.5 ทอง 16 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายชยังกูร  วัฒนาวิโรจน์
 
1. นางวนิดา  ชีพสมุทร
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 25 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายธงไชย  กังวาล
 
1. นางสาวน้ำเพชร  ฟักทอง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายพงษ์เทพ  แสงสาลี
 
1. นางวนิดา  ชีพสมุทร
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 79 เงิน 18 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นางสาวอุษณีย์  สงค์พูล
 
1. นางวนิดา  ชีพสมุทร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 31 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  สวาสวงศ์
 
1. นายจักราวุธ  ทิศกระโทก
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นายพงษ์นรินทร์  ฐิตานนท์
 
1. นางสาวสุนันทา  โภชเจริญ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางกะจะ 1. เด็กหญิงนัยนา  คุณแก้ว
 
1. นายบรรยงค์  ผลอำพันธ์ุ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82 ทอง 17 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นางสาวกรรณิการ์  กิ่งศรี
 
1. นางวนิดา  ชีพสมุทร
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87.33 ทอง 6 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  อามระดิษฐ์
 
1. นายวิรัช  สนิทราษฎร์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 74.66 เงิน 22 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงนัทธมน  ชยาวาณิชกุล
 
1. นายวิรัช  สนิทราษฎร์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 36 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. เด็กชายไกรวิชญ์  เวชสถล
 
1. นายจักราวุธ  ทิศกระโทก
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพันธ์ณัฏฐา  โพธิเกษม
 
1. นายพันธศักดิ์  โพธิเกษม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 19 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวพิมพ์  วีระสุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุนันทา  โภชเจริญ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 73.8 เงิน 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทโชติ
2. นางสาวดลพร  เดชมา
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ชลวัฒน์
4. นางสาวมนลณี  ศรีตระกูล
5. นางสาวมินตรา  ตรีผล
6. นางสาวสวรส  ศรีวิมล
7. นายสุปกิจ  ทิพย์รักษา
8. นางสาวสุวิมล  โภชะเจริญ
 
1. นายพันธศักดิ์  โพธิเกษม
2. นางสาวสุนันทา  โภชเจริญ
3. นางสาววารินทร์  พูลกิจ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90.4 ทอง 5 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นายณัฐพงษ์  วงษ์แก้ว
2. นางสาวณิชชาวัลย์  สุตาธรรม
3. นางสาวดลพร  เดชมา
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ชลวัฒน์
5. นายพงษ์นรินทร์  ฐิตานนท์
6. เด็กหญิงพันธ์ณัฏฐา  โพธิเกษม
7. นางสาวพิชชานันท์  มหันตกาสี
8. นางสาวภัสสร  เหลื่อมเจริญ
9. นางสาวมนลนี  ศรีตระกูล
10. นางสาวมาลาตี  รอดประสิทธิ์
11. นางสาวสมฤดี  สุขศรี
12. นายอดิศักดิ์  สองมา
 
1. นายพันธศักดิ์  โพธิเกษม
2. นางสาวสุนันทา  โภชเจริญ
3. นางพเยีย  โพธิเกษม
4. นางสาววารินทร์  พูลกิจ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 14 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สารศิลป์
2. เด็กชายพลภัทร  ตั๋นบี๊
3. เด็กชายภัครพล  ศรีวิมล
4. เด็กหญิงภัณฑิรา  สงวนทรัพย์
5. เด็กหญิงศรินทิพย์  กองแก้ว
6. เด็กหญิงสุนิสา  อิ่มรัตน์
 
1. นายสมพล  ศักดิ์วิเศษ
2. นางสาวสุกัญญา  ประภาโส
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 74.67 เงิน 30 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายกฤตภัค  ขนิษฐทอง
2. นายกิตติภพ  เมธานพรุจ
3. นายธีรภพ  บุษยะธนาธัญ
4. นายนทีธร  ผกามาลยเทพ
5. นายเจนณรงค์  จันทะแสง
6. นายเตชินท์  ป้อชำนิ
 
1. นายนัครินทร์  เหมกิตติวัฒน์
2. นายสุระชัย  สมบัติถาวร
3. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 79 เงิน 15 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นางสาวกรองกาญจน์  ฉายวิเศษพล
2. นางสาวจันทร์จิรา  สิทธิศร
3. นางสาวจารุวรรณ  คูณเมือง
4. นางสาวจุรีรัตน์  นิยมวานิช
5. นางสาวชญานิศ  งามระเบียบ
6. เด็กชายณรงศักดิ์  บรรลุขันติกุล
7. นางสาวณัฐรัตน์  จันทร์หอม
8. นายธนวัฑฒ์  พระสว่าง
9. เด็กหญิงธนาภรณ์  จินดามณี
10. นายธีระวัฒน์  พิเชษฐพนธ์
11. เด็กหญิงนลินธรณ์  อภิรัฐวงศ์
12. นายปรมัทธ์  สร้างผล
13. เด็กชายประสูติ  แก้วผลึก
14. นางสาวปัณฑิตา  ทองปาน
15. นางสาวปายตะวัน  โตสวัสดิ์
16. นายพงศกร  วิชัยศร
17. นางสาวพัชรินทร์  คงเหว่า
18. นางสาวพิชชาพร  สุมาลา
19. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  อภิรัฐจิรวงศ์
20. นางสาวรำไพพรรณ  นิยมวานิช
21. นางสาวลลิตา  เคียงสันเทียะ
22. เด็กหญิงวรรณษา  มะโนใจ
23. นางสาวศิริเกษร  ศรีสัตย์ธรรม
24. เด็กชายศุภเลิศ  โพธิชัย
25. เด็กชายศุภโชติ  มณีสุขใส
26. เด็กชายสหัสวรรษ  พูลพล
27. เด็กชายสหัสวรรษ  ศรีวิชัย
28. นายสันติภาค  นาทัน
29. นายสิริชัย  สุขบุญเรือน
30. นายสืบพงศ์  เชื้อทวี
31. เด็กหญิงสุพิชญา  สุขศิลป์
32. นางสาวเสาวรส  ค้าผล
 
1. นายสำฤทธิ์  คงทรัตน์
2. นางสาวเตือนใจ  ดวงรัตนพูนผล
3. นายปกรณ์  แสงมณีธนิตกุล
4. นายศุภศิลป์  กระแสสินธุ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง 24 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  วงษ์ปรีชา
 
1. นายสมพล  ศักดิ์วิเศษ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายนรเศรษฐ  คงนิมิตร
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง 19 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวชนินาถ  หวังศิริ
 
1. นายธนาชัย  บุญนาศักดิ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวอาทิตยา  ขี้เหล็กสี
 
1. นายธนาชัย  บุญนาศักดิ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 11 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กชายศุภโชติ  มณีสุขใส
 
1. นายปกรณ์  แสงมณีธนิตกุล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายวัชรพล  คุ้มวงษ์
 
1. นายปกรณ์  แสงมณีธนิตกุล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง 19 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวอินทิรา  นาคพันธ์
 
1. นายธนาชัย  บุญนาศักดิ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นางสาวกรองกาญจน์  ฉายวิเศษพล
 
1. นางปัณณาสา  ผลพฤกษา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.33 เงิน 27 โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กชายณฐมน  กลมกลิ้ง
 
1. นางสาวอมรพรรณ  ปุริสา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 22 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายพงศธร  พุ่มโพธิ์ทอง
 
1. นายปกรณ์  แสงมณีธนิตกุล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวชนิกานต์  มงคลรัตน์
 
1. นายธนาชัย  บุญนาศักดิ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวณัฐพรรณ  อุทัย
 
1. นายธนาชัย  บุญนาศักดิ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง 11 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กชายพลิศร  บ่อเกิด
 
1. นางสาวเตือนใจ  ดวงรัตนพูนผล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.66 ทอง 12 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายนรเศรษฐ  คงนิมิตร
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง 5 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกุลนิษฐ์  บุญสุข
 
1. นายธนาชัย  บุญนาศักดิ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวพรสุดา  มงคลพันธ์
 
1. นายธนาชัย  บุญนาศักดิ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 76.67 เงิน 21 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 1. นางสาวกิตติยา  ทองอ้ม
2. นางสาวจริยาภรณ์  ภูมิโคกรักษ์
3. นางสาวจุติกันต์  อุเทน
4. นายธนพล  พยัคฆพงศ์
5. นายธนะสิน  เจริญจิตต์
6. นางสาวธรรมรัตน์  บุญล้อม
7. นางสาวธัญญลักษณ์  เมี่ยงคลองคลาม
8. นางสาวธัญวลัย  แซ่ตัน
9. นางสาวธาราภรณ์  ศิรพร
10. นายนคเรศ  ตะโจรัง
11. นางสาวบลพรรณ  แก้วแกมกาญจน์
12. นางสาวบุษวรรณ  ว่องไว
13. นางสาวปนัดดา  เพ็ชรภักดี
14. นายปริญญา  เที่ยงประเสริฐ
15. นางสาวปัทมา  แซ่บู้
16. นางสาวปาริสา  ธรรมสังวาส
17. นางสาวพรพรรณ  อานามภรณ์
18. นายพิทยา  สุขใจ
19. นายพินิต  คำลอย
20. นายวรพงศ์  มีเจริญ
21. นางสาววราพร  กุดกุง
22. นางสาววารุณี  บุญเลิศ
23. นายวิศรุต  แผ้วไธสง
24. นางสาวศิริลักษณ์  โสธร
25. นางสาวสาธิกา  ยั่งยืนบางชัน
26. นางสาวสิริยากรณ์  พลบุตร
27. นายสุขวัฒน์  สุวรรณวงษ์ทอง
28. นางสาวสุทิน  รัตนาธรรม
29. นางสาวสุพัตรา  หมื่นทอง
30. นางสาวสุพิชชา  ฌานุวัตร
31. นางสาวสุภรัตน์  บุญมี
32. นายสุรกานต์  จันทร
33. นายอนุชา  แดงกลั่น
34. นายอนุชิต  ชนะค้า
35. นางสาวอริสา  เราะหมัด
36. นางสาวเจนจิรา  โพธิเปียศรี
37. นางสาวเพ็ญนภา  บุญเรือง
38. นางสาวแอนนา  คำมา
 
1. นายอันเร  ไชยเผือก
2. นายรณรงค์  ทับทิมงาม
3. นางรุ่งทิพย์  โกศลานันท์
4. นางสาวสุจิตรา  พลชนะ
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน 44 โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กชายกิตติธัช  ควรนิยม
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  ดวนใหญ่
3. เด็กชายชัชวาล  ภูมิภาค
4. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กฤษณา
5. เด็กหญิงบุษกร  แผนสันเทียะ
6. เด็กชายภัคพงษ์  รัตนเวชัย
7. เด็กชายสรวิชญ์  ตั้งเกียรติพิพัฒน์
8. เด็กหญิงสุกัญญา  หนูงาม
9. เด็กหญิงสุนิสา  นุชวงษ์
10. เด็กหญิงอำพรรณ  ใจเย็น
 
1. นางสาวอมรพรรณ  ปุริสา
2. นางสาวกมลมาศ  ตันประเสริฐ
3. นางสาวศิวาพร  เกษโกวิท
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง 34 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกนกรัตน์  บุดทะสุ
2. นายกันตพงศ์  มีสิงห์
3. นายกิจมงคล  เอี่ยมประเสริฐสุข
4. นายก้องภพ  กิจพงษ์
5. นายชยพล  ประพันธเสน
6. นางสาวปาริฉัตร์  ดอกไม้
7. นางสาวพัฒน์ชญากัญ  ขอบรูป
8. นางสาวพิชญ์ศิณี  เจนการ
9. นายพิชิต  แหวนทองสุข
10. นางสาวภัทราภรณ์  บัวเผื่อน
 
1. นางอาภาพร  บุญญาธิการ
2. ม.ล.วิสุทธิพงษ์  วิไลวงศ์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 56.66 เข้าร่วม 24 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประจงใจ
2. เด็กหญิงนพเก้า  แก้วกอง
3. เด็กหญิงรัตติกาล  สุทธิสาคร
4. เด็กชายศิวกร  แซ่อุ่น
5. เด็กชายสิรวิชญ์  ภิบาล
6. เด็กหญิงหทัยภัทร  ธนะมูล
 
1. นายสุธิศักดิ์  โพธิ์แก้ว
2. นางวัชรวลี  ภิบาล
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 36 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชมน  จันทศร
2. เด็กหญิงจุฬามณี  วงศ์แวว
3. เด็กหญิงชิดชนก  ประทีป
4. เด็กหญิงธาดารัตน์  เดือนดี
5. เด็กหญิงปวรินทร์  สุขแสง
6. เด็กหญิงรุจิรา  พาลวงษ์
7. เด็กหญิงสุวัจนีย์  รัตนบุรี
8. เด็กหญิงอรดา  โกมล
 
1. นางชนพิชา  พุทธรักษา
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 71 เงิน 40 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นางสาวกนกพร  โสมเขียว
2. นางสาวชลธิชา  สุขสวัสดิ์
3. นางสาวณัฐสิมา  เกิดห้างสูง
4. นางสาวพลอยนภัส  รักสันติเจริญกุณ
5. นางสาวมาตรา  เบ็ญจพรหม
6. นางสาวสกุลตา  ใคร่ครวญ
7. นางสาวอภิชญา  ดู่มาที
 
1. นางอัษฎา  จรัญชล
2. นางสาวชลธิชา  เฉลิมบุญ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงชนัญญา  ตั้งธรรมธิติ
2. เด็กหญิงชนิษฐา  อิ่มอุไร
3. เด็กหญิงนนทวร  สถาพรพิทักษ์
4. เด็กหญิงพิภัทรา  จิตราทิตยกุล
5. เด็กหญิงยาหยื  พูลสวัสดิ์
6. เด็กหญิงวรินทร  เทียนทอง
 
1. นายกฤตธัช  โยมญาติ
2. นางกิตติมา  สุวรรณธาดา
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81 ทอง 21 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวจิตราภรณ์  บานแย้ม
2. นางสาวชนัญญา  กาญจนนิมมาน
3. นางสาวฐาวิตรี  เวชการี
4. นางสาวฐิตินันท์  เลิศวีรพรกุล
5. นางสาวธัญญธร  ชาเรืองเดชชูลาภ
6. นายนพดล  แสวงกิจ
7. นางสาวผุสดี  ทำความชอบ
8. นางสาวพรนภัส  ผดุงพรรค
9. นายพันทการ  แช่อึ๋ง
10. นางสาวภัณฑิรา  พละสมบูรณ์
11. นางสาวรัตติยา  บุญโกย
12. นางสาวศิริลักษณ์  หลวงไชย
13. นางสาวสิริชล  จุไรพันธ์
14. นางสาวอภิชญา  วงษ์รัตนะ
15. นางสาวอรวรรณ  พงษ์งาม
16. นางสาวอารีรัตน์  ทองนบ
 
1. นางอาภาพร  บุญญาธิการ
2. ม.ล.วิสุทธิพงษ์  วิไลวงศ์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 1. นายณัฐจักร์  นนท์วัฒนรัตน์
2. นายปราการชัย  ดีบุญชัย
3. นายภัคสหัช  มงคลทิพย์
4. เด็กชายยสินทร  ปั่นศิริ
5. นายสราวุฒ  เขียวอยู่
 
1. นายนิธิกร  พานทอง
2. นายอุทัย  ริมชลา
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 72 เงิน 21 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  แก้วแหวน
 
1. นางสาวอำภาภรณ์   ธรรมวรางกูร
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 78 เงิน 15 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นางสาวธัญญพัทธ์   อัครพันธุ์ทวี
 
1. นางสาวนิธิกนก  ศรีธีระปภา
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง 17 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงพบพร  เพิ่มลาภ
 
1. นางอติพร  ทองใหม่
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายชวัลย์วิทย์  พะโยม
 
1. นางสำเนา  เจริญพงษ์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.34 ทอง 12 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  บุญมั่น
 
1. นางปรญา  เรือนเงิน
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.4 ทอง 25 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นางสาวนาเดีย  กิจจานนท์
 
1. MissMary Grace  Pascual
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86.99 ทอง 9 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เพ็ชรแก้ว
 
1. นางสาวคุณากร  เทาศิริ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84.65 ทอง 13 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายสหรัฐ  แพทย์รังษี
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สวัสดีมงคล
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 37.7 เข้าร่วม 50 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายกีรติ  กมล
2. เด็กชายชยากร  สุภัททธรรม
3. เด็กหญิงณัฐพร  ขาวแจ้ง
4. เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วเก้า
5. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีอุดม
 
1. นางสาวพรทิพย์  อนุลาวัลย์
2. นางพชรวรรณ  ศิริไพศาลนันทกุล
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 19 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวชุติมณฑน์  มาศผล
2. นางสาวภิญญดา  พงษ์สุวรรณ
3. นางสาวรสริน  สารจันทร์
4. นางสาวศลิษา  โพธิคุณ
5. นางสาวอัญชลีพร  สายศรี
 
1. นางสาวณิชชากร  สร้อยระย้า
2. นางสายใจ  ชำนาญเท
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวอทิตยา  วันนุประธรรม
 
1. นางสาววัจนา  สุวรรณภาพ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 94.34 ทอง 6 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กุลกะดี
 
1. นางกัญยารัตน์  พลอยศิริภูริช
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายสัชฌุกร  กิจพิบูลย์
 
1. นางสาวรสนรินทร์  แก้วใส
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 69.99 ทองแดง 20 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงเปรมฟ้า  สุขโชค
 
1. นางสาวณิชาภา  ชนะชัยรุ่งกมล
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.31 เงิน 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวมาลิณี  อยู่เกษม
 
1. นายอภิเดช  แสงหงษ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ช่วยคุ้ม
2. เด็กชายปุณณวิช  กิจนางหงษ์
 
1. นางอติพร  ทองใหม่
2. นายปัญจพล  บุญมณีชัยกุล
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 20 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายชวกร  วนิชอาภาพรรณ์
2. นายธนวัฒน์  เก็จวลีวรรณ
 
1. นางสาวสุริยา  โชติพงษ์
2. นายปัญจพล  บุญมณีชัยกุล
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พิเศษสุข
2. เด็กชายณัฐชนนท์  หอมหวาน
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  กาจธัญกรณ์
4. เด็กชายพิสิษฐ์  เขมรัฐ
5. เด็กชายภูมินทร์  มณีทอง
6. เด็กชายศิวัชร์  แซ่อึง
7. เด็กชายอัครชัย  นพฤทธิ์
8. เด็กชายเจษฎากร  สร้อยสน
 
1. นายวิเชียร  จงดี
2. นายวสันต์  ล้วนรัตน์
3. นางสาวจารีรัตน์  มั่นเหมาะ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 77.9 เงิน 10 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นายธนวัฒน์   ล้อมวงศ์
2. นายปฏิภาณ  อ่านพินิจ
3. นายฤทธิเกียรติ  แซ่โซ้ว
4. นายศรศักดิ์  ขาวสวย
5. นายอดิสรณ์  อรุณพรต
6. นายเกรียงศักดิ์  สุทธกิจ
 
1. นายอรรคพร  จอมคำสิงห์
2. นางเมลดา  สมณะรัชกร
3. นางสาวชนิดา  ลาภบัว
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 77.5 เงิน 18 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวจิดาภา  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงชนกนันท์  ศิลปะ
3. นางสาวชมภูนุท  เกิดผล
4. นางสาวธีรารัตน์  หงษ์ร่อน
5. นายนฤเบศธ์  คำศรีสุข
6. นายนิธิศ  กระจิวผา
7. เด็กหญิงพลอยจันทร์  นักเสียง
8. นางสาวมณีรัตน์  สุเนตโต
9. เด็กหญิงอาทิตยา  บุดรัต
10. นางสาวไอริณ  เสมอไชย
 
1. นางวิชุดา  ช้างแก้วมณี
2. นายอาดุน  ช้างแก้วมณี
3. นายเอกสิทธิ์  วงษ์ษา
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 71 เงิน 30 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวชนิกานต์  ไทยพงษ์
2. นางสาวณัฐวดี  พินโยยางค์
3. นางสาวสาวิกา  กองเกิด
4. นางสาวสุวรรณี  แสนชม
5. นางสาวอาทิตยา  ห่อไธสง
 
1. นางบุบผา  ต่อเจริญกิจ
2. นางสาวนาถยา  คงขาว
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 25 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  มากพงษ์
2. เด็กหญิงชัญญานุช  บัวคง
3. เด็กหญิงพัชรญาภรณ์  ทองวิเวก
 
1. นางสาวนภัสนันท์  วรรณศิริ
2. นางสาวกฤษณา  ธรรมรุจี
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 23 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นางสาวมินตรา  ชุมพล
2. นางสาวสุพรรษา  โฉมเฉลา
3. นางสาวสุรีรัตน์  ลายสนธิ
 
1. นางเพ็ชรดา  คงทรัตน์
2. นางสาวปวีณา  มาลัยจิตต์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ปลื้มผล
2. เด็กหญิงชนานาถ  วงษ์นิล
3. เด็กชายพีระภัทร  สาระพัน
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ปธานราษฎร์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77.4 เงิน 23 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกชวรรณ  ปะญาติ
2. นางสาวพิยดา  ขุนสิทธิ์เจริญ
3. นางสาวเบญจรัตน์  เกลี้ยงจันทร์
 
1. นางกุลวรางค์  พวงศรี
2. นางสาวศิริลักษณ์  ญานสังวรชัย
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74.25 เงิน 31 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  โพธิเกษม
2. เด็กหญิงธัญวลัย  ทองคำเจริญ
 
1. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
2. นางสาวชญาณัฏฐ์  คำรอด
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย 1. เด็กชายคัมภีร์  คัมภีระยศ
2. เด็กชายวุฒิชัย  วายร้อน
 
1. นายพงษ์วิสุทธิ์  พัดสองชั้น
2. นายสว่างพงศ์  พรสุนทรสวัสดิ์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายศตายุ  เปสน
2. นายสุวัฒนา  โชติพรม
 
1. นายอิทธิพล  เจริญเมือง
2. นางสาวรัตนา  กสิวัตร
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายธนพล  ถาวรสันต์
2. เด็กหญิงไอริณ  ชัยกุล
 
1. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
2. นางสาวชญาณัฏฐ์  คำรอด
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายยูไลบีบ  กูบกระบี่
2. นายอภิสิทธิ์  สมพื้น
 
1. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
2. นายพิทยา  ปฏิโค
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกัญชพร  ลออภักตร์
2. นางสาวจุฑามาศ  ตุพิลา
 
1. นางสาวสุกัญญา  พูลกสิ
2. นางสาวจันทิมา  ลายผ่องแผ้ว
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 70.67 เงิน 43 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  โชคนาคะวโร
2. เด็กหญิงอภิสรา  อิ่มผ่อง
 
1. นายวรากร  บัวเผื่อน
2. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73.25 เงิน 34 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายรัชชานนท์  รักศิริ
2. เด็กชายรุจดนัย  รักศิริ
 
1. นายไพโรจน์  นิลปัทษ์
2. นางสาววไลพร  สุขใส
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 1. นางสาวปณิตตา  เสมอทรัพย์
2. นายพงศธร  ปิตยานนท์
 
1. นางสาววันวิสา  อินทร์พันธ์
2. นายณัฏฐพล  เชื้อชาติ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวชนิดา  ยินสูตร
2. นางสาวชยุตรา  จันทโชติ
 
1. นายพิทยา  ปฏิโค
2. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายรัชชานันท์  ประสาน
2. นายศุภกฤษฏิ์  เกรียงขจร
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นายพิทยา  ปฏิโค
 
142 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 35 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายรุจิภาสน์  รัตนภาค
2. เด็กหญิงสุภมาศ  กองแก้ว
3. เด็กชายโอบนิธิ  กล่ำใส
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์  คำรอด
2. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวปัณนภัส  บุญรักษา
2. นายฤกษชัย  อองละออ
3. นายสุรเชษฐ์  งิ้วไธสง
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นางดาริกา  เรืองภักดี
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 43 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 1. นางสาวสุธิดา  เจนดง
2. นางสาวอริสา  เราะหมัด
 
1. นายโอฬาร  กองจินดา
2. นางสาวจาฬุพิชญ์  นาคสกุล
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 87 ทอง 17 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายชุติพงษ์  เปรมปิยศรี
2. เด็กชายธนวัตน์  พัฒนพรรณสกุล
3. เด็กชายปารณัท  คูหาทอง
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์  คำรอด
2. นายพิทยา  ปฏิโค
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 98.9 ทอง 12 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายณัฐนนท์  ซื่อตรง
2. นายต้นฝน  ทิพเวช
3. นายสิทธิศักดิ์  แซ่จึง
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นางดาริกา  เรืองภักดี
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงกัลยกร  สายรัตน์
2. เด็กหญิงณิชนันทน์  ทองศรี
3. เด็กหญิงอาจารีย์  กำจัดภัย
 
1. นางสาววสินี  วงษ์ทองสาลี
2. นางสาวลัดดาพร  โชติกนกรัตน์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 63 ทองแดง 46 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวปรียาภรณ์  ชายน้ำเค็ม
2. นางสาวรัชดาภรณ์  ประสงค์รัตน์
3. นางสาวสสิตา  เอี่ยมสกุล
 
1. นางมณี  พูลทรัพย์
2. นางสาวกันตพร  ปุสสเทพ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 32 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ดวงชาทม
2. เด็กหญิงวรรณรดา  มังกร
3. เด็กหญิงวิวรรณรัตน์  มังกร
 
1. นางสุปราณี  เกิดพุ่มนาค
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกรกนก  ธัญญสิทธิ์
2. เด็กหญิงกิตติยา  จินตกวีพันธุ์
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ลมัยวงษ์
4. เด็กหญิงวริศรา  ทิมา
5. เด็กหญิงวาสนา  กิจจริต
6. เด็กหญิงไอรดา  ขวัญเกตุ
 
1. นางนลินทิพย์  เพชรวงษ์ดี
2. นางอรอนงค์  มกระธัช
3. นางสาวอำพร  ศรีครินทร์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 23 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกนกพร  ประทุม
2. นางสาวทิพย์อาภา  พันธ์ผาจิตต์
3. นายประพันธ์  สุขสมกิจ
4. นายประสงค์  ชมจันทร์
5. นายวิศรุต  สระทองน้อย
6. นางสาวเสาวนีย์  เสนะวงศ์
 
1. นางนลินทิพย์  เพชรวงษ์ดี
2. นางกมลทิพย์  เตชะเสน
3. นางสาวอำพร  ศรีครินทร์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 74 เงิน 39 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร  อิ่มรัตน์
2. เด็กหญิงทักษพร  สุขเกษม
3. เด็กหญิงสุนิสา  วิสุทธาภรณ์
 
1. นางพรรณิการ์  มิ่งนาขวัญ
2. นายนิวัฒน์  เปลี่ยมลาภ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.8 เงิน 23 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายธนวัฒน์  วงชารี
2. เด็กชายพิสิทธิ์  โภโค
3. เด็กชายสิทธินนท์  เต็มเปี่ยม
 
1. นายเดชา  ฤกษ์เรืองฤทธิ์
2. นางภัสสร์ชนกภรณ์  พงษ์ดี
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายนาเคนทร์  ศรีเมืองสุข
2. นางสาวปาจรีย์  สงบจิตร
3. นายเกียรติตระกูล  พัฒนกิจ
 
1. นางพรรณธิภา  ช่างนาค
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง 22 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงชญาภรณ์  หมื่นเตียง
2. เด็กหญิงรวิสรา  ร่มเย็น
3. เด็กหญิงหนึ่งนุช  เหรียญทอง
 
1. นางจินตนา  ทัพรัตน์
2. นางกัญญาภัค  บุตรธาจารย์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง 31 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นางสาวจุฑารัตน์  รุ่งแจ้ง
2. นางสาวรัชฎา  ดาราเย็น
3. นางสาวสมถวิล  บุญธรรม
 
1. นางจินตนา  ทัพรัตน์
2. นางกัญญาภัค  บุตรธาจารย์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81 ทอง 20 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายชนินทร  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงณัฏฐิยา  เกียรติเกษม
3. เด็กหญิงพรรณรดา  เขมะเพ็ชร
 
1. นางสุมิตรา  จันทร์ประสพพร
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80 ทอง 36 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นางสาวกฎชกร  ชั้นเชิง
2. นางสาวอนุสรา  ไพรเถื่อน
3. นางสาวอาทิตยา  อาจหาญ
 
1. นางจิรอร  มงคลกรชัย
2. นางสาวปัทมพร  คณะศาสน์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 72 เงิน 38 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 1. เด็กหญิงปลิตา  จักรแก้ว
2. เด็กชายพิชชากร  เกิดพุ่มนาค
3. เด็กหญิงรชนีกร  สมวงศ์
 
1. นางสุปราณี  เกิดพุ่มนาค
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวฐานิกา  ชัยกิจ
2. นางสาวนภัสสร  ดวงเดช
3. นางสาวมลฤดี  แย้มนิยม
 
1. นางสุวลักษณ์  บุญยัง
2. นางสุรีย์วรรณ  นิลทอง
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.67 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 1. เด็กชายกิตติทัศน์  ประดับ
2. เด็กชายวันเฉลิม  ไกลบาป
3. เด็กชายอนุรักษ์  จารุจันทร์
 
1. นางสาวสุนันทา   เสนาะศัพท์
2. นางสาวจิราพร  สุตตะนนท์
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 1. เด็กหญิงอรวี   คำประสาร
 
1. นางสาวจิราพร  สุตตะนนท์
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 81 ทอง 7 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นายจักรภัทร  พิทยรังสฤษฎ์
 
1. นางสาวสุภิญญา  สามารถ