สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 41 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงดวงสมร  เต่าเงิน
 
1. นางสาวสุขสันต์  พลสูงเนิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 43 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นางสาวเพ็ญจันทร์  แทนนิกร
 
1. นางสาวกนกจันทร์  เยสูงเนิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 39 โรงเรียนคลองพลูวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชลี  ทับทิม
 
1. นางสาววิภา  วัฒนะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 47 โรงเรียนคลองพลูวิทยา 1. นางสาวสุพรรณี  กวางทอง
 
1. นางสาวกุลวดี  กลสิทธิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 38 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธิดา  สุวงค์
 
1. นางสาววรณมนต์  วงศ์เสาร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 73 เงิน 38 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นางสาวสุขวันดี  สงวนศิล
 
1. นางสาวเพชรประภาร์  ชุมสาย
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.95 ทอง 9 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ยุติธรรม
2. เด็กหญิงรัตติยา  ผลกิจ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  บุตรสะอาด
 
1. นางสาวสุขสันต์  พลสูงเนิน
2. นางสาวกนกจันทร์  เยสูงเนิน
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.83 ทอง 12 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  แซ่โค้ว
2. นางสาวธิดามาศ  วรรณภักดี
3. นางสาวภัชรินทร์  มาลา
 
1. นางจันทรา  รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
2. นางสาวเพชรประภาร์  ชุมสาย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 61.4 ทองแดง 30 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองพยุง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวเพชรประภาร์  ชุมสาย
2. นางสาวกนกจันทร์  เยสูงเนิน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 1. นางสาวประภาพร  พลประสิทธิ์
2. นางสาววจีพร  คำบุญเกิด
 
1. นางนัยนา  จันทมิตร
2. นายจักรกฤษณ์  ดิษฐปัญญา
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 70 เงิน 41 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. นางสาวนุสรา  สุขสถิตย์
2. นางสาววันดี  สำเภาทอง
3. นางสาวอริสา  บรรทองทิพย์
 
1. นางสาวพนิดา  สุวรรณมาลา
2. นางสาวธนัฎฐา  คุณสุข
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 56.4 เข้าร่วม 18 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุดดาวงค์
2. เด็กชายกิจวัตร  บุตรดีสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุวรรณี  คำดี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สะมานี
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  ไชยมาก
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 70.4 เงิน 23 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  สุขัง
2. นางสาววรรณภา  มิสกร
3. นางสาวอรวรรณ  วที
 
1. นางสาวจิรัฏฐิกานต์  จันทร์แทน
2. นางสาววรรณภา  ฐานธรรม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 66.22 ทองแดง 23 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นายณัชพล  เพิ่มญาณวรรธนะ
2. นางสาวปาริฉัตร  เจริญรูป
 
1. นางสาวกันตาธรณ์  ฆ้องย่ำ
2. นายวทัญญู  สิงสอ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 24 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นายเสกสรรค์  จันทร์ภิรมย์
 
1. นางจุฑาภรณ์  นาคประวัติ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23.25 เข้าร่วม 43 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายบูรพา  สุวรรณกูล
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  สมจิตต์
3. เด็กหญิงอภิสรา  โกฮวด
 
1. นางณัฐวรรณ  สรรวานิช
2. นายธีรวัฒน์  ดวงสิน
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 11 เข้าร่วม 50 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นางสาวจันทมณี  ฉัตรเงิน
2. นางสาวนงนภัส  เงินพรัก
3. นางสาวศรุดาวรรณ  พร้อมพวก
 
1. นางสาวเขมวิกา  ตันศิริ
2. นางสาวมยุรฉัตร  เหล่าแค
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 47 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจักรีรัตน์  อัศวสันทัด
2. เด็กหญิงลลิตา  เหรียญทอง
3. เด็กหญิงวาศิรินทร์  เชยสมบัติ
 
1. นางสาวอัธยา  บุณยรัตเศรณี
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.8 เงิน 24 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวศุภมาส  ยินดี
2. นางสาวสัณห์สินี  สุขศิลป์
3. นางสาวไอลดา  ด่านชนะ
 
1. นางมณฑา  นนทศักดิ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 14 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นายศักดินนท์  ดวงมะณีย์
2. นายศักรินทร์  แหยมอ่อน
3. นายสิทธินนท์  มานอง
 
1. นายชาญวิทย์  สาวิสิทธิ์
2. นางสาวรัชติกร  รามัญกิจ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 62.8 ทองแดง 38 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นางสาวฉัตรพร  พัฒเสมา
2. นายพิชิต  บำรุงสวน
3. นางสาวรัตนา  สายสมร
 
1. นางณัฏฐ์นีย์  จันทร์เดช
2. นางภาวิณี  เกษศิริ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.3 ทอง 20 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกชพรรณ  สุรศัพท์
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  กลิ่นขจร
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  เจริญสุข
 
1. นางสาวกนิษฐา  สนั่นเอื้อ
2. นางสาวกฤติยา  มามีชัย
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นางสาวจันทร์จิรา  มณีรัตน์
2. นางสาวนลินนิภา  วาสรัตน์
3. นางสาวรพิพรรณ  สุวรรณพันธ์
 
1. นางสาวนายปรีตินัส  จันทรากานตานันท์
2. นางสาวพัชดา  ฉายฉันท์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เหล่าจำปา
2. เด็กหญิงสุธิดา  สาระสุข
 
1. นางจงกล  บุญเกตุ
2. นายภูวนาท  คำมูล
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.6 เงิน 36 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นายพงษ์สิทธิ์  บำรุงสวน
2. นายสุรพงษ์  ศุภมงคล
 
1. นายประดิษฐ์  ทองคำวัน
2. นายนรินทร์  จันทร์เรือง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 73.58 เงิน 7 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายคณิน  ภู่เพ็ชร
2. เด็กชายพนมกร  หอมไกล
 
1. นายธีรวัฒน์  ดวงสิน
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 30.23 เข้าร่วม 46 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 1. เด็กชายปัญญาวิทย์   เลื่อนสกุล
2. เด็กชายวรวิช  มาลัยไธสง
 
1. นายพัฒนะ  พรหมโคตร
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 20 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงธัญญา  แซ่ตั๋น
2. เด็กหญิงพรนภา  สีเทา
3. เด็กหญิงรมิดา  บุญลาภสถาพร
4. เด็กหญิงศรินทิพย์   คำชาย
5. เด็กหญิงสมฤทัย  พรมสี
 
1. นางมาลัย  สมพื้น
2. นางสาวเกษศิณี  แพงไธสง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.33 ทอง 30 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวคำคูณ  ชัยอาษา
2. นางสาวจิราภรณ์  โสดาศรี
3. นางสาวพรชิตา  ธูปขุนทด
4. นางสาวสุภาพรณ์  สมพงษ์
5. นางสาวอรทัย  อุดมพงษ์
 
1. นางสวาท  บุญเพ็ง
2. นางอนิตา  ใจสุทธิ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พะนาลี
2. เด็กหญิงกฤติพร  โพธิประสาท
3. เด็กหญิงภาวิณี  กลมเกลี้ยง
4. เด็กหญิงสุวนันท์  สุขสำราญ
5. เด็กหญิงหทัยชนก  พุทธศาสน์
 
1. นางบานชื่น  มังกร
2. นางจันทร์เพ็ญ  ตั้งเจริญลาภ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 12 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวกรกมล  เจ็กนอก
2. นางสาวจันทรา  สร้อยเนียม
3. นางสาวมาลี  มาตผุด
4. นางสาวเกวลี  คำรอด
5. นางสาวเก็ดดาว  ทิมวัฒน์
 
1. นางบานชื่น  มังกร
2. นางเนตรนภิส  เหสุขสวัสดิ์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 78.66 เงิน 17 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนพรัตน์  กายใส
2. เด็กชายบรรณสรณ์  เวชศาสตร์
3. เด็กชายพิชชากร  ปลายเนิน
4. เด็กหญิงศยามล  พึ่งภักดิ์
5. เด็กชายสิทธินันท์  พลกิจ
 
1. นายสมเกียรติ  ธรรมเจริญ
2. นายเสงี่ยม  รักร่วม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 70.31 เงิน 49 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 1. นางสาวกิตติมา  วงษ์มณี
2. นางสาวธิดา  สิงราชู
3. นางสาวนิลวรรณ  สุขสมพร
4. นางสาวพศร  แทนนิกร
5. นางสาวพิจิตรา  ละมูล
 
1. นายวุฒิศักดิ์  กณิกนันต์
2. นางวีรนุช  กณิกนันต์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81 ทอง 33 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวกฤติยา  เผื่อนภูสิทธิ์
2. นายกาญจน์  ทรัพย์สมบูรณ์
3. นายจักรพันธุ์  เบญจพรม
4. นายจิรศักดิ์  ตองอ่อน
5. นางสาวจิราวรรณ  ทองประดับ
6. เด็กหญิงชิดสุดา  สูงสกุล
7. นางสาวฐิติพร  สงวนสิน
8. เด็กชายธนาวุฒิ  เครงปั้น
9. นายธีรวัฒน์  บัวจันทร์
10. นางสาวปนัดดา  มาศงามเมือง
11. นางสาวมณฑาวี  โวหาระวัน
12. นางสาววชิรา  สุทธิธรรม
13. นางสาววรัญญา  เจริญพงษ์
14. นายสรวิชญ์  สานพภา
15. นายสุรเดช  เติมแต้ม
16. นายอภิสิทธิ์  พุ่มพวง
17. เด็กชายเรืองศักดิ์  เบญจกิจ
18. นายเรืองศักดิ์  ขำเกื้อ
 
1. นางสาวเกษศิณี  แพงไธสง
2. นายชวลิต  อนุศัพท์
3. นางสาวสมฤทัย  ยมรัตน์
4. นางจันทร์เพ็ญ  ตั้งเจริญลาภ
5. นางบานชื่น  มังกร
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง 11 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงธรณ์ธันย์  มาตโห้
 
1. นางอรทัย  พวงจำปา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 25 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 1. นายสมศักดิ์  สมพรพงษ์
 
1. นายธีระพงษ์  สืบโสดา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 29 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  ฉันทะ
2. เด็กชายสุพสิน  ศรีอุดม
 
1. นางมาลัย  สมพื้น
2. นางสาวสมฤทัย  ยมรัตน์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 48 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นายกมลภพ  คำชู
2. นางสาวมุขธิดา  สมพุ่มพุฒ
 
1. นางสาวเพ็ญรัตน์  ทองตะนุนาม
2. นางบำเพ็ญ  แสงจันทร์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86 ทอง 21 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวจิตราพร  กะทิสาท
2. นางสาวชลิสา  สว่างวงษ์
3. นางสาวณัฏยา  รักษาพรต
4. นางสาวบุญญวรรณ  โคตบรรเทา
5. นางสาวบุศรินทร์  อรัญญา
6. นางสาวมุกดา  ชื่นบาล
7. นางสาวศิริญากร  เติมแต้ม
8. นางสาวศุภรัตน์  ปราศราคิน
9. นางสาวเพ็ญพิศุทธิ์  สมุททัย
10. นางสาวโสรยา  แย้มเอม
 
1. นางมาลัย  สมพื้น
2. นางบานชื่น  มังกร
3. นางสาวสุทญา  อร่ามรัตน์
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 70.5 เงิน 32 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. นางสาวจารวี  อินมณี
2. เด็กหญิงจิตตมาส  ประพันธ์
3. เด็กชายทรงพล  ทองมา
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  โทสันเทียะ
5. นางสาวธิดารัตน์  คำวิชัย
6. เด็กหญิงบุญดา  นิ่มปั่นฝ้าย
7. เด็กหญิงมาลัย  ดีงาม
8. เด็กหญิงวีรยา  สอดศรี
9. นางสาวศรัญญา  ผดุงพิพัฒน์
10. นางสาวศุภรัตน์  สมมาตร
11. เด็กหญิงสุชานันท์  ทิพย์คูนอก
12. เด็กหญิงสุปราณีย์  พันชนัง
13. นางสาวอรัญญา  บรรทองทิพย์
14. นางสาวอินทิมา  ผลานันทนิท
15. เด็กหญิงโชติรส  สิงห์พา
 
1. นางสาวยศวดี  สังข์ปาน
2. นางสาววัลลา  ยศตระกูล
3. นางสาวพนิดา  สุวรรณมาลา
4. นางสาวไพลิน  เทียนปรุ
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 47 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กหญิงทิพรัตย์  พิบูลย์สังข์
2. เด็กหญิงภวิกา  ชมผา
 
1. นายโกมล  จันทรารักษ์
2. นางลำดวน  จันทรารักษ์
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 43 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  ใจปราณี
2. นางสาววริยา  ศรีสุวรรณ
 
1. นายสามารถ  คำนาเวช
2. นางสาวพิสมัย  ใสตะภาพ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 1. เด็กชายจุฑาปัฐน์  นิยมดุสดี
 
1. นายประคอง  ฝ่ายประสิทธิ์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 71 เงิน 32 โรงเรียนคลองพลูวิทยา 1. นางสาวฐิติยา  อุดมสุข
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ยุทธนากร
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 35 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กชายพงศกร  กลีบบัว
 
1. นายสัมพันธ์  ไพรเลิศ
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นายปฏิภาณ  ศรีชัย
 
1. นายมานะ  ศรีผ่อง
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 42 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาณี  มองเพชร
 
1. นางสาวยศวดี  สังข์ปาน
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 39 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นางสาวปรียารัตน์  จันทร์เรืองฉาย
 
1. นางสาวบรรณพร  มังกร
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 29 โรงเรียนคลองพลูวิทยา 1. เด็กหญิงวีรญา  บุญนะ
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ยุทธนากร
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 33 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นางสาวรจนา  หลงยัง
 
1. นางสาวบรรณพร  มังกร
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริวิมล  วิธีธรรม
2. นางสาวอนุธิดา  ศุภพร
 
1. นางสาวบรรณพร  มังกร
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  พรมศรี
 
1. นายสัมพันธ์  ไพรเลิศ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 47 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นางสาวศดานันท์  ทะวันกุล
 
1. นายฐิติวัจน์  ปุตตะ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 22 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงทิพยา  บุญหลำ
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แสงน้อย
3. เด็กชายภูริ  มัณฑิกาวิทย์
 
1. นายสัมพันธ์  ไพรเลิศ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 62 ทองแดง 43 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. นางสาวจิรัชญา  เข็มวงศ์
2. นางสาวจิราพร  คนหาญ
3. นายเฉลิมวงศ์  รัตนะ
 
1. นางสาวยศวดี  สังข์ปาน
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 36 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กหญิงปริฉัตร  นิลเนียม
 
1. นายจิรายุ  เทียนเงิน
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นายพูนศักดิ์  ยศฐวดี
 
1. นายจิรายุ  เทียนเงิน
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์) 1. นายจักรกริช  ชื่นบุญ
2. นายชนวีร์  หวานฤดี
3. นายชัชวาลย์  หวานฤดี
4. นายชัยวัฒน์  ไชยพงษ์
5. เด็กหญิงฐิตินันท์  จันทวีวัฒน์
6. นายณัฐวุฒิ  บำรุงกิจ
7. นายธันวา  บำรุงศิลป์
8. เด็กหญิงนวพรรษ  อารัศมี
9. เด็กหญิงนวลจันทร์  หล่ำเสน
10. นายพีระพงศ์  สุทธิวัฒน์
11. เด็กชายภคพล  บุฝ้าย
12. เด็กหญิงราณี  หลีอวน
13. เด็กหญิงวนิดา  พรสุวรรณ
14. เด็กหญิงศิริวรรณ  แน่นหนา
15. เด็กหญิงสงกรานต์  บรรจงการ
16. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำวงษ์
17. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  แดงบุญ
18. นายเชาว์วรรณ  สร้อยศรี
19. เด็กหญิงเนื้อทอง  ทา
20. เด็กหญิงเปรมกมล  พรสุวรรณ
 
1. นางฉวีวรรณ  เขตต์สาคร
2. นายสำเริง  ศรีสิทธิชัยสกุล
3. นางนารี  ผิวงาม
4. นายณรงค์  จันทะภา
5. นายสุรเทพ  โสภาพร
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 71.67 เงิน 25 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นายณรงชยศ  บุญชม
2. เด็กชายทศพล  เหตุเกษ
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  ทองคำ
4. เด็กชายหิรัญ  ถ้วยชา
5. เด็กชายเอกภพ  โมลานิล
 
1. นายลำพอง  เทพอุดร
2. นายวิระชัย  เรืองช่อ
3. นายจิรายุ  เทียนเงิน
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 72.67 เงิน 37 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวกมลชนก  อ่อนชมภู
2. นายวสันต์  อรปัญญา
3. นายวัชรพล  ทัพสวัสดิ์
4. นายศราวุธ  วรรณวิจิตร
5. นายอธิบดี  พุ่มสิน
 
1. นายลำพอง  เทพอุดร
2. นายจิรายุ  เทียนเงิน
3. นายวิระชัย  เรืองช่อ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 77.5 เงิน 23 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวกมลชนก  อ่อนชมภู
2. นางสาวกรวินท์  เวียงนนท์
3. นายคงฤทธิ์  มากบุญ
4. นายคมสัน  ศิวิไล
5. นายจักรกฤษ  เอี่ยมรอด
6. นางสาวจันจิรา  ดอกผล
7. นางสาวจิดาภา  ตั้งไทยสงค์
8. นางสาวจิราวรรณ  วงศ์จันทร์
9. นางสาวจุฑามาศ  ด่านสาคร
10. นายชัยพฤกษ์  เปลี่ยนเพ็ง
11. เด็กชายชาตรี  ขุนทอง
12. เด็กชายณัฐพล  ป้อมกุล
13. เด็กชายทิศพล  เหตุเกศ
14. เด็กหญิงธันยพร  โภคา
15. นายนรินพล  รอดอยู่
16. เด็กชายนลธวัช  ทุมทอง
17. นายปภังกรณ์  ทิพโชติ
18. นายพิสิทธิ์  วงค์วงค์
19. นายพูนศักดิ์  ยศฐศวดี
20. เด็กหญิงรภัส  มีครองธรรม
21. นางสาววชิราภรณ์  ล้อตระกูลพาณิีชย์
22. นายวสันต์  อรปัญญา
23. เด็กชายวัชรพล  ทัพสวัสดิ์
24. นางสาววิภาดา  พันธุ์เสนาะ
25. นายศราวุธ  วรรณวิจิตร
26. เด็กหญิงศิริพร  ทองจันทร์
27. เด็กชายสุทธิพงษ์  ทองคำ
28. เด็กหญิงสุพัฒน์  แซ่อึ้ง
29. นายอธิบดี  พุ่มสิน
30. นางสาวอนุสรา  หอมฉุน
31. นายอรรถชัย  พูลบ่อโพธิ์
32. นางสาวอารียา  ด้นประดิษ
 
1. นายวิระชัย  เรืองช่อ
2. นายลำพอง  เทพอุดร
3. นายจิรายุ  เทียนเงิน
4. นายมานะ  ศรีผ่อง
5. นายเกษมกิตติ์  กูดซ้าย
6. นายอธิวัฒน์  แก้ววงศา
7. นายจีระ  สุระขันธ์
8. นางสาวธิดาพร  ป้อมศรี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.66 ทอง 11 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายชลทิศ   คุณเขตต์
 
1. นางสาวณัชชา  สร้อยศรี
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 26 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงอัจจิมา  มิ่งไธสงค์
 
1. นางพชร  ชูวา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนคลองพลูวิทยา 1. นางสาวกฤติยา  ฉาบฉวย
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ยุทธนากร
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.66 เงิน 30 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กชายพีรพัฒน์  รักวงษ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  มะลิวัลย์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.67 ทอง 15 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์) 1. นายนัทธพงษ์  ภุมรินทร์
 
1. นายณรงค์  จันทะภา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง 10 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 1. เด็กหญิงวิลาสินี  รักษา
 
1. นางหยาดพิรุณ  นวนเจริญ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  ชินศูนย์
 
1. นางวงษ์ศิริ  มีศรี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.67 ทอง 8 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์) 1. นายนัทธพงษ์  ภุมรินทร์
 
1. นายสุรเทพ  โสภาพร
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.66 เงิน 32 โรงเรียนคลองพลูวิทยา 1. เด็กหญิงวิจิตรา  พรหมนา
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ยุทธนากร
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนคลองพลูวิทยา 1. นางสาวกฤติยา  ฉาบฉวย
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ยุทธนากร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 36 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. เด็กชายชนกานต์  แซ่ลี้
 
1. นางสาวดวงใจ  ศรีคงรักษ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์) 1. นายนัทธพงษ์  ภุมรินทร์
 
1. นายณรงค์  จันทะภา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 25 โรงเรียนคลองพลูวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  อนุพันธ์
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ยุทธนากร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 50 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 1. นางสาวศันสนีย์  บุตรกลิ่น
 
1. นายจักรกรี  โพธิ์ศรี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83.67 ทอง 11 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์) 1. นางสาวกชกร  เปล่งศรี
2. นางสาวกรรณิการ์  เสริมกลาง
3. นายกฤษณะ  สุขาคม
4. นางสาวกัลยรัตน์  รัตนาคะ
5. นายกิตติศักดิ์  โพธิพักดิ์
6. นายคมกริบ  รัตนสร้อย
7. นางสาวจันทิมา  ไชยริปู
8. นางสาวชลดา  รัตนสร้อย
9. นายญาณภัทร  พุทธเสน
10. นางสาวณัฐณิชา  ชุ่มชื้น
11. นายธนพนธ์  ศิลปพงษ์
12. นายธนวัฒน์  สมตระกูล
13. นายธนัญญา  แสวงการ
14. นายธัญกร  นาคสกุล
15. นายธีระนันท์  นาคสกุล
16. เด็กหญิงนริศรา  นิยมศิลป์
17. นางสาวนฤมล  โหมวัฒน์
18. นางสาวนันทศิริ  ชูเวช
19. นางสาวนิฐชา  อุ้มรัมย์
20. นางสาวนีรนุช  ไชยริปู
21. นายนโรจน์  หวยตรง
22. นางสาวบุษบา  ทับทวี
23. นายพงษ์พัฒน์  สิงห์น้อย
24. นายพศวัต  บรรจงการ
25. นายพุทธิพงษ์  กองจินดา
26. นายภาคินัย  คุ้มพาล
27. นางสาวมณทิรา  มหาโชติ
28. นางสาวมนัสนันต์  ตาหน่วย
29. นายราเชนทร์  ไชยกิจ
30. นางสาววนิดา  นพคุณ
31. นายวรเวษฐ์  ท่าหิน
32. นางสาววันดี  พาพรม
33. นางสาวสุพัตรา  นกงาม
34. นายสุรชัย  ขำคล้าย
35. นางสาวสุรารักษ์  บำรุงกิจ
36. นายหนู  ฉายแสง
37. นางสาวอภิสรา  นาคสกุล
38. นายอภิสิทธิ์  เนอนันต์
39. นางสาวอารีรัตน์  สดคมขำ
40. นางสาวแสงเทียน  คำชาญ
 
1. นางสาวกีญาดา  บุญญบุตร
2. นางฉวีวรรณ  เขตต์สาคร
3. นางสุชาดา  ระบุผล
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน 38 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  สมบูรณ์
2. เด็กชายชาตรี  ขุนทอง
3. เด็กชายณัฐพล  ป้อมกุล
4. เด็กหญิงธันยาพร  โภคา
5. เด็กหญิงนภาพิมล  มนต์ทิวา
6. เด็กหญิงปนัดดา  นิลเนียม
7. เด็กชายภาคิน  แซ่ลี
8. เด็กหญิงศิริพร  ทองจันทร์
9. เด็กชายสิทธิพล  ผ่่องโอย
10. เด็กชายสุพัฒน์  แซ่อึ้ง
 
1. นายวิระชัย  เรืองช่อ
2. นายจิรายุ  เทียนเงิน
3. นางสาวธิดาพร  ป้อมศรี
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คิดโปร่ง
2. เด็กหญิงชลธิชา  เวียนตา
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ชายเชิด
4. เด็กหญิงประภาพรรณ  บุญธรรม
5. เด็กหญิงพรพิมล  พรภักดี
6. เด็กหญิงภานรินทร์  สุขโข
7. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุขโข
 
1. นางสาวลักษมี  กิมเต๊ก
2. นางภาวิณี  เกษศิริ
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี 1. นายธวัชชัย  ขิมจีน
2. นายอดิสร  ต๊ะวงศ์
3. นายอติชาต  สนดี
4. นายเชษฐา  จันทร์สีดา
5. นายไกรวิทย์  สะกิมงาม
 
1. นายอุทิศ  นิลรัตน์
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 40 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงอัคริมา  สุขดี
 
1. นางสาวดวงฤดี  ไทยตรง
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง 17 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กชายปวิชญา  อรัญญา
 
1. นางสาวสมหญิง  สุพรรณพยัคฆ์
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.3 ทอง 47 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 1. นางสาวรุ่งทิวา  สิทธิพงษ์
 
1. นางศิริพร  โคตะมา
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.6 ทอง 9 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ฉัตรเงิน
2. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ผันผาย
3. เด็กชายคณพรณ์  คงคาใส
4. เด็กชายธนายุทธ  จันทร์สำเนียง
5. เด็กหญิงอุบลวรรณ  หัถษี
 
1. นางปิยะพร  การสมเนตร
2. นางสาวกติยา  เคหะเจริญ
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.8 ทอง 25 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวกมลลักษณ์  อุดมสุข
2. นางสาวธันยกานต์  นามวงษ์
3. นายภาณุพงศ์  โพธิชัย
4. นายสรวิชญ์  ประชุมชน
5. นางสาวสุภาภรณ์  บุญประคอง
 
1. นางสาววราภรณ์  กระทอง
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76 เงิน 45 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 1. เด็กหญิงไพลิน  น้อยมงคล
 
1. นางสาวจุฑามณี  แต้มทอง
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 1. นางสาวสุภาพร  มิตรวิเชียร
 
1. MissZhao  Haoyun
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 15 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  บุญประดิษฐ์
2. นางสาวอารีรัตน์  ภูนะ
 
1. นายเอกดนัย   ธัญญวิศิษฐ์
2. นางอัจฉรา  ธัญญวิศิษฐ์
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง 5 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  จันทร์พิมพ์
2. เด็กชายบุญนำ  ศิริภรณ์
3. เด็กชายปัญญา  พิมพ์แก้ว
4. เด็กชายพิพัฒน์  ไสตะภาพ
5. เด็กชายภานุวัฒน์  ไชยกาศ
6. เด็กชายภูสิทธิ์  สุขเลิศ
7. เด็กชายสิทธินันท์  ทีอุน
8. เด็กชายสุวรรณ  ลิ้มเฮง
 
1. นายชนะชัย  นาทสีทา
2. นายถาวร  เที่ยงธรรม
3. นายณรงค์ศักดิ์  วะโร
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 5 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. นายจักรวาล  สีลา
2. นายปาล  ไสตะภาพ
3. นายปิยะ  เจริญดง
4. นายศิลา  ไชยเชิด
5. นายอาทิตยพันธ์  พันธุเดช
6. นายไกรวิทย์  เกษมสุข
 
1. ว่าที่ร้อยโทสันติ  ชลาดี
2. นายภาธรณ์  สิรวรรธกุล
3. นายศุภวัฒน์  บุตรกูล
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 49 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงวรรณิสา  ศรีทองคำ
2. เด็กหญิงศิริพร  เจริญพวก
3. เด็กหญิงสุพรรษา  หาญเทศ
 
1. นางสาวพุดซา  นุสติ
2. นางสาวเชษินีร์  แสวงสุข
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวณัฐนิชา  บ่อพลอย
2. นางสาวพิรญาณ์  ทองอ่วม
3. นางสาวสิริมาส  งามเฉลา
 
1. นางสาวพุดซา  นุสติ
2. นางสาวเชษินีร์  แสวงสุข
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 79.67 เงิน 30 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กหญิงธัญเรศ  ในประเทศ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  สีสวรรค์
3. เด็กชายพงศธร  เที่ยงรัตน์
 
1. นางสาวอรษา  เหิกขุนทด
2. นางลำดวน  จันทรารักษ์
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 79.6 เงิน 13 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นายณัฐภัทร  ศรีกลม
2. นางสาวนฤมล  ทิวพลายงาม
3. นายอิศรา  พวงมาลา
 
1. นางมุกดา  อนุกานนท์
2. นางสาวพรนิภา  อภิบาลศรี
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน 34 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กชายวีรภัทร   วรรณานุช
2. เด็กหญิงเขมภัสสณ์   กล่ำโพธิ์ศรี
 
1. นายจารุพัฒน์   ลีละสุนทเลิศ
2. นายชูเกียรติ   คงกะพันธ์
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กชายนพพร   สัจจา
2. เด็กหญิงวริยา   ดิษธรรม
 
1. นายจารุพัฒน์  ลีละสุนทเลิศ
2. นายชูเกียรติ  คงกะพันธ์
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 48 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นางสาวสุพิชชา  นัยติ๊บ
2. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ทอง
 
1. นายสุทธิพร  พันธ์ชาติ
2. นายสามารถ  จิตณรงค์
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 45 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กชายภูวไนย   จันทนา
2. เด็กชายวีระชัย   เจษฎานิติกุล
 
1. นายจารุพัฒน์  ลีละสุนทเลิศ
2. นายชูเกียรติ  คงกะพันธ์
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 35 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  ลือพรม
2. เด็กหญิงศิริรักษ์  อ่อนจิตร์
 
1. นายสิทธิโชค  จี๋คีรี
2. นายวันรบ  บุญนำ
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  พฤกษพรพิศาล
2. เด็กหญิงสมปรารถนา  จิตรสุนทร
 
1. นายเอกดนัย  ธัญญวิศิษฐ์
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงปิยธิดา   พรมศรี
2. เด็กหญิงสุทธิดา   เหลืองอ่อน
 
1. นายจารุพัฒน์  ลีละสุนทเลิศ
2. นายชูเกียรติ  คงกะพันธ์
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 40 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 1. นางสาวกุลจิรา  คำมี
2. นางสาวดวงกมล  บุญศรี
 
1. นายวรายุทธ์  บัวคำโคตร
2. นางสาวจิรัญญา  ถิ่นจำพร
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 74 เงิน 32 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นางสาวสนธิยา  แก้วจันทึก
2. นางสาวสุดารัตน์  พิมพ์เพชร
 
1. นายประชา  จิตรสุนทร
2. นายเชาวนิตย์  อินทาภรณ์
 
103 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 35 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงปิติยาพร   พานิชานุรักษ์
2. เด็กหญิงศศิรัชต์   ประกิจ
3. เด็กหญิงอมลวรรณ   นามวงษ์
 
1. นายจารุพัฒน์  ลีละสุนทเลิศ
2. นายชูเกียรติ  คงกะพันธ์
 
104 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 30 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์) 1. นายนิติธร  กอบธรรม
2. นายศิวนาถ  สิงห์ทอง
3. นายสัญชัย  นามเวช
 
1. นางสาวปิ่นมณี  หอยสังข์
2. นายกิตติศักดิ์  เสาะสืบงาม
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 49 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 1. นายธงชัย  มิณฑสูตร
2. นายนพดล  ธรรมบุญ
 
1. นายกนน  ทศานนท์
2. นายศิวดล  วิวัฒน์กิจเลิศ
 
106 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 77.8 เงิน 23 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์) 1. เด็กชายวรฤทธิ์  ทำเนียบ
2. เด็กชายสมัชชา  เจริญกลิ่น
3. เด็กชายสิทธินนท์  พลกิจ
 
1. นางจำเรียง  ไชยเจริญ
2. นางสาวปิ่นมณี  หอยสังข์
 
107 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 25 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์) 1. นายวรนนท์  เนินนอก
2. นางสาวสิปปกร  โพธิพงษ์
3. นายเกียรติยศ  แถวกลาง
 
1. นางจำเรียง  ไชยเจริญ
2. นายพิสิทธ์  ตันอุตม์
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 74 เงิน 28 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. เด็กชายดนุนันท์  สีชมภู
2. เด็กชายธรรมนูญ  สีบาดาล
3. เด็กชายปิติพล  ทองนวล
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  วะโร
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นายจารุเดช  แสนสุข
2. นายธรรมนูญ  แสงเนตร
3. นางสาวพัชรินทร์  บุญจันทร์
 
1. นางสาวอุษา  ยังคำ
2. นางสาวปาริฉัตร  ทวีวงศ์
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 77 เงิน 32 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  วงษ์สา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญศรี
3. เด็กหญิงสุนารี  จำปาขาว
4. เด็กหญิงสุภารัตน์  บัวใหญ่
5. เด็กหญิงเจนจิรา  หินนอก
6. เด็กหญิงเบญจรัตน์  จันทรัตน์
 
1. นางสุภจารี  เทพสุนทร
2. นางสาวลักษณาวดี  วีวัน
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 23 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 1. นางสาวนัชชา  เชียงหยอง
2. นางสาวพรรษา  บัวใหญ่
3. นางสาวศิรดา  ผิวทอง
4. นายสินทร  พุฒตาล
5. นางสาวอมรรัตน์  ฉิมเกล็ด
6. นางสาวไพลิน  จันแก้ว
 
1. นางสุภจารี  เทพสุนทร
2. นางสาวลักษณาวดี  วีวัน
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 30 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงกัณทิมา  สีเข้ม
2. เด็กหญิงชนานันท์  สมจิตต์
3. เด็กหญิงปณิตา  หาญเทศ
 
1. นายอิทธิพล  พรมชัย
2. นายชูเกียรติ  คงกะพันธ์
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวชลธิชา  เตโพธิ์
2. นางสาวมิรันตรี  ทศราช
3. นายเจษฏา  พร้อมศรี
 
1. นายโอภาวิทย์  จั่นพา
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.8 เงิน 23 โรงเรียนคลองพลูวิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  คุมคณะ
2. นางสาวจตุพร  สุกใส
3. เด็กชายมงคล  ดวงฤทัย
 
1. นางสาวสงกรานต์  ไชยประสาทสุข
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.2 ทอง 4 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. นางสาววิภาพร  สามัคคี
2. นางสาวสมใจ  หิรัญพูล
3. นางสาวเดือนแรม  เครือรัตน์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ปัญญาดี
2. นางสาวยศวดี  สังข์ปาน
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.4 ทอง 10 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงจณิษตา  ซ่องเก๊า
2. เด็กชายปานเทพ  แสนสุข
3. เด็กหญิงสาธิดา  สมสมัย
 
1. นายอิทธิพล  พรมชัย
2. นายนฤทธิ์  นิลโกศล
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.8 ทอง 6 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทร์เกิด
2. เด็กหญิงกมลชนก  จางวางมา
3. เด็กหญิงเนตรนภา  อุดมญาติ
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  เจียมจันทร์
2. นางสุขสวัสดิ์   บุญศรี
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.67 ทอง 24 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 1. นางสาวปราณี  เวชาชีพ
2. นางสาวพิมพ์ชนก  อิ่มเอิบ
3. นางสาวสุนิทรา  สิงคเณย์
 
1. นางวราภรณ์  พรมอินทร์
2. นางสาวอัจฉรา  สาหุทัศ
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงพัชรา  ปราศราคิน
2. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  ศรีวิรัญ
3. เด็กหญิงอัจฉรา  เอกสกุล
 
1. นางสุขสวัสดิ์   บุญศรี
2. นางสาวธัญลักษณ์  เจียมจันทร์
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83 ทอง 21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวณัทธมลกาญจน์  จันทร์อำไพ
2. นายรุ่งโรจน์  นาคศรีสุข
3. นางสาวศิริภิวา  ล้ามี
 
1. นายโอภาวิทย์  จั่นพา
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 16 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงดาริน  ขำวงษ์
2. เด็กหญิงมนพร  ล้วนดี
3. เด็กหญิงวรัญญา  เหลืองาม
 
1. นางสาวชัญญ์นิษฐ์  เพ็ชร์กุล
2. นางน้ำค้าง  จงบริบูรณ์
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84 ทอง 12 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นางสาวกวินทิพย์  งามละมัย
2. นางสาวบานชื่น  แปลงโสม
3. นางสาววาสนา  หว่านพืช
 
1. นางสาวชัญญ์นิษฐ์  เพ็ชร์กุล
2. นางน้ำค้าง  จงบริบูรณ์
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์) 1. เด็กชายยุทธรัตน์  ม้าจีน
 
1. นางสุชาดา  ระบุผล
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์) 1. เด็กชายวสันต์  โชติกูล
 
1. นางสาวพรทิพย์  พลกิจ
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แรกตั้ง
 
1. นางสุชาดา  ระบุผล
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์) 1. นายกิตติศักดิ์  ชายหาด
2. นายภาคภูมิ  บุญส่ง
 
1. นางสาวพรทิพย์  พลกิจ
2. นางสาวปิ่นมณี  หอยสังข์