สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.อ่างทอง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน 34 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงสุภัสสรา   สุวรรณเพ็ญ
 
1. นางสาวงามพันธ์ุ  สัยศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 38 โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม 1. นางสาวสุนิสา  บัวศรี
 
1. นายพิทยา  ทัศกุลณี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 32 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายศุภณัฐ  ห้วงทรัพย์
 
1. นางนันทนา  เพ็งสมบัติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 16 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวอันฑิภา  กลัดดี
 
1. นางสุกัญญา  จันทนา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 38 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เลิศนันทกุล
 
1. นางดวงใจ  พรมชาติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายกฤติน  พันธ์ทรัพย์
 
1. นางสาวณัฐสรัญ  ศุขะพันธุ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73.17 เงิน 31 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงณัฏฐ์วีร์  พุทธพงษ์
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แนบสนิท
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สินธุประเสริฐ
 
1. นางสวิง  ดาวลอย
2. นางสาวบุษกร  มูลธิโต
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.83 ทอง 10 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นางสาวชลธิชา  แสงชาลี
2. นางสาวลดาวัลย์  วงษ์ห้วยแก้ว
3. นางสาวเบญจวรรณ  เร่งเงียบ
 
1. นางสวิง  ดาวลอย
2. นางสาวบุษกร  มูลธิโต
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 26 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1. เด็กหญิงอนุสรา  ชื่นบาล
2. เด็กหญิงอรรมพิกา  เทพจันทร์
 
1. นายสมชาย   ขจรศักดิ์ชัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวณัฐพร  มีเฟือง
2. นางสาวสิเรียม  น้อยหนัน
 
1. นางรุจี  โกสยะมาศ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายณัฐวีรภัทร  เวลาดี
 
1. นางวรินทร์พร  เอี่ยมวราฤทธิ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 31 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายเวสารัช  ทองพันชั่ง
 
1. นายนิพนธ์  ทุ่งทอง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 76.6 เงิน 9 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกุศลิน  หาญตระกูล
2. นางสาวจิตราภรณ์  เนียมสุข
3. นางสาวณัฐมล  พลอยดี
 
1. นายเอกพงษ์  โตชัยศรี
2. นางสาวนฤมล  ชักนำ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 86.25 ทอง 6 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวนัทธมน  เฉลยแพร
2. นายมัธยะ  บุญฤทธิ์ลักขณา
3. นางสาววรัญญา  ครุธฉ่ำ
 
1. นายเอกพงษ์  โตชัยศรี
2. นางนุชรี  อ่อนละม้าย
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 53.4 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  แซ่ซ้ง
2. เด็กชายภากร  แซ่ม้า
3. เด็กชายเรืองชัย  อวนป้อง
 
1. นางวัฒนา  หิรัญโญภาส
2. นางสาวธิดารัตน์  ลือโลก
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 42 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกชกร  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวทิพานันท์  แป้นพงษ์
3. นางสาวนิภาภัทร  ถึงสุข
 
1. นางวันเพ็ญ  แพร่หลาย
2. นางสาวสุภนิดา  ระนำไทยสงฆ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 56.77 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายณัฐภูมิ  สระบัว
 
1. นายปิยะพงศ์  หรือตระกูล
2. นางสาววรรณนารียา  รักชะนะงาม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 69.44 ทองแดง 20 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายศิรพัชร  รุ่งโรจน์ไพศาล
2. นายสุรชา  เชาว์ขุนทด
 
1. นายเอกพงษ์  โตชัยศรี
2. นายวศิน  เกิดดี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ผลจันทร์
 
1. นางสาวชัชดา  ครองตน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 17 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นายชัยพร  พรหมทอง
 
1. นางสาวชัชดา  ครองตน
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 32.25 เข้าร่วม 25 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายปริญญา  มีใจเย็น
2. เด็กหญิงศรันย์พร  เริ่มลึก
3. เด็กหญิงสุนิษา  บุญชัย
 
1. นางแจ่มศรี  ผดุงศิลป์
2. นางอารีย์  ศรีปลั่ง
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 40 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์  ปานกลาง
2. นายณัฐณัฐ  มั่งนิมิตร
3. นายโชติวัฒน์  สำเร็จศิลป์
 
1. นางเปรมวดี  กองแก้ว
2. นายไอศูรย์  เลิศภัทรสิริโรจน์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.4 เงิน 43 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เลิ๊มศรีงาม
2. เด็กหญิงนวพร  ระรวยทรง
3. เด็กหญิงวรนิษฐา  แก้วกลัด
 
1. นางอัจฉรา  ผ่องกาย
2. นายพิษณุ  ทับวงษ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.8 เงิน 20 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายจรณชัย  แย้มปราศรัย
2. นางสาวภคพร  ตาบประดับ
3. นางสาวมินตรา  สาสุข
 
1. นางสาววรรณนภา  ย้วนบุญหลิม
2. นางสาวนพรัตน์  ศรีหริ่ง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 13 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายนิติภูมิ  ปรีชาชวลิต
2. เด็กชายพชรพล  สว่างเนตร
3. เด็กชายภูชิสส์  ใจผ่อง
 
1. นายวิทวัฒน์  สีลาด
2. นางสาวมัทนา  มีอิสระ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 31 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกฤติยา  พันธ์ทรัพย์
2. นางสาวชญาวัทน์  เมรัตน์
3. นางสาวนมัสยา  ปรีชาชวลิต
 
1. นางสาวสุชาดา  อักษรกริช
2. นายวิทวัฒน์  สีลาด
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.3 ทอง 25 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงปนัดดา  พีรนันทปัญญา
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  บุญวัฒน์
3. เด็กหญิงุบุษยมาศ  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสุภัทรา  เจียรนันท์
2. นางพรพักตร์  ถนอมเขต
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75.2 เงิน 35 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวณัฐธิดา  เสวก
2. นางสาวประภัสราพร  สว่างแสง
3. นางสาวอรวรรณ  ปั้นเขียว
 
1. นางสาววัีนศิริ  สมบุญ
2. นางสาวสุกัลย์  เจริญกุล
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 25 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายธนโชติ  หุ้มแพร
2. เด็กชายวีรวิทย์  ศิรกุลวัฒน์
 
1. นายวิทวัฒน์  สีลาด
2. นายพิษณุ  ทับวงษ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 40 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายอรรคพล  สืบสุข
2. นางสาวอัจฉรา  แก้วแดง
 
1. นางสาวศศิธร  ทองย้อย
2. นางสาวศิริรัตน์  หวังสะแล่ะฮ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 25.24 เข้าร่วม 50 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุรวัตร
2. เด็กชายธีระพล  พวงศิริ
 
1. นายเอกภพ  มลิวรรณางกูร
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 32.7 เข้าร่วม 37 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1. เด็กชายพิเชษฐ์  บุญมั่น
2. เด็กชายภานุสรณ์  อุ้มญาติ
 
1. นางสาวอัจฉรา  วิญญกูล
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 20 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงตรีนุช  ปิยะสอน
2. เด็กหญิงพชรมณฑน์  สุทธิวงษ์
3. เด็กหญิงรัตนพร  ทองภู
4. เด็กหญิงวริสรา  ไหวศรี
5. เด็กหญิงอชิรยา  ทรัพย์มาก
 
1. นางนัฎชดา  วงษ์ป้อม
2. นางกรรณิการ์  เรืองระเบียบ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.66 ทอง 17 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวชนนิกานต์  หลวงธรรมเม
2. นางสาวนัธมน  ชิตุภา
3. นางสาวปาริชาติ  นะคันทา
4. นางสาวศศิวิมล  ยอดสง่า
5. นางสาวอารียา  คุ้มกระจ่าง
 
1. นางนัฎชดา  วงษ์ป้อม
2. นางกรรณิการ์  เรืองระเบียบ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงกชกร  โกฎแสง
2. เด็กหญิงบุษยภัทร  ด้วงละม้าย
3. เด็กหญิงพรจิรา  งามละมัย
4. เด็กหญิงศศิธร  ปาสานะโม
5. เด็กหญิงสุพิมล  กาฬษร
 
1. นางสาววิจิตรา  นพรัตน์
2. นางสาวกฤตยาพร  ช่างปั้น
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.75 เงิน 22 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวชัญญานุช  สุขโชติ
2. นางสาวญาณิศา  แช่มช้อย
3. นางสาวธนัชชา  จันทร์งาม
4. นางสาวพิจิตรา  ศรีสุภาพ
5. นางสาวอินทิรา  บางระมาด
 
1. นางสาวชุติมา  โตชัยศรี
2. นางกฤษณา  เหลืองธรรมชาติ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เจริญไพร
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  อ่วมรอต
3. เด็กหญิงชนากานต์  บุตรตรา
4. เด็กหญิงฐาปนิตตา  ดีมงคล
5. เด็กหญิงฐิติมา  พลแก้ว
 
1. นางนัฎชดา  วงษ์ป้อม
2. นางสาวชาลินี  ศึกษาชาติ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 71.97 เงิน 44 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  เขม้นจันทร์
2. นางสาวณัฐธยาน์  ผลชาติ
3. นายรักวรกร  ตันเจริญ
4. นายสิงหวัฒน์  ผลจริต
5. นายเมธัส  ศรประเสริฐ
 
1. นางนัฎชดา  วงษ์ป้อม
2. นางสาวชาลินี  ศึกษาชาติ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.5 ทอง 20 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นางสาวกนิษฐา  สมบูรณ์
2. นายชนะพงศ์  อาจศรี
3. นายชัชวาล  มูลบรรจง
4. นางสาวญาสุมินทร์  เปรมโปรย
5. นางสาวณัฐนรินทร์  ผลงาม
6. นายตรีภพ  ล้อมวงศ์ไพศาล
7. นางสาวธิดารัตน์  สิงห์รื่นเริง
8. นางสาวธิดาวรรณ  เรือนเย็น
9. นางสาวพลอยไพลิน  ทักษิณะมณี
10. นางสาวพิมพ์มาตา  รองพล
11. นางสาวรัญญา  ดีเสมอ
12. เด็กชายวัชรินทร์  บุญเสริม
13. นางสาวศรัญญา  หอมส่งกลิ่น
14. นายศุภชัย  หันจันทร์
15. นางสาวสุวนันท์  คล้ายมาก
16. นางสาวสไบทิพย์  นาคอิ่ม
17. นายเมธา  พนารักษ์
18. นางสาวเสาวนีย์  พ้นภัย
 
1. นายณัฐพล  กองทอง
2. นางกรุณา  ชินะตังกูร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 79 เงิน 7 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายกฤษดา  เอี่ยมทองคำ
2. เด็กหญิงกัญญาภัทร  รอดแก้ว
3. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญหนัก
4. เด็กชายธนพัฒน์  ผลปราชญ์
5. นางสาวธนัชชา  โพธิ์กระจ่าง
6. เด็กชายนฤพน  สำลีพันธ์
7. เด็กชายปณต  ชูชัยยะ
8. เด็กชายประสพโชค  อุทุมภา
9. นางสาวปรียาภรณ์  หอมหวล
10. นางสาวผุสดี  นิ่มสุข
11. นางสาวยศวดี  งามลม้าย
12. เด็กชายรชต  โตสมบุญ
13. เด็กหญิงวริศรา  นกหงษ์
14. นายศุภวัฒน์  สิงหนาท
15. นายศุภโชค  สินอยู่
16. เด็กชายสหรัฐ  ฉิมทอง
17. นายสาริน  เต็งกลาง
18. นางสาวอินทิรา  อริยพฤกษ์
19. เด็กชายเมธา  เรืองฤทธิ์
20. นางสาวโศภิตนภา  บังเกิดฤทธิ์
 
1. นางเยาวนาถ   ตรัยที่พึ่ง
2. นางสาวกานต์สินี  พูลพิพัฒน์
3. นายวัฒนา  ศุภกิจ
4. นางพัชรา  จิตร์ไทย
5. นางดรุณี  สุภาวิมล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.2 เงิน 30 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงรชธร  ทรัพย์เสถียร
 
1. นางนันท์นภัส  เฉลยจรรยา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.5 ทอง 13 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวสิรวีร์  จันทร์ผลึก
 
1. นางสุรีย์พร  รุ่งเรือง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 65.99 ทองแดง 40 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงญาณิกา  ทองมูล
2. เด็กชายภูวนัย  สภาพศรี
 
1. นางพิมประไพ  พานทอง
2. นางสาวเสาวรส  พุทธพงษ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 51 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นางสาวจุฑามาศ  แจ้งกระโทก
2. นายมหาชน  เกษดี
 
1. นางกฤษณา  หงษ์จินดา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84 ทอง 40 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกชกร  เมฆกระจ่าง
2. นางสาวกัญญาณัฐ  จงพึ่งกลาง
3. นางสาวณัฐจนันท์  สุขแสงจันทร์
4. นางสาวทิวาภรณ์  หอมหวล
5. นางสาวธวัลยา  นักดนตรี
6. นางสาวปรานทิพย์  พาทองคำ
7. นางสาวพิมพ์ไทย  สุภาวิมล
8. นางสาวศุภลักษณ์  ปาจรีย์อนันต์
9. นางสาวสุดารัตน์  ต้องจิตต์
10. นางสาวสโรชา  ป้อมพิมพ์
 
1. นายประเสริฐ  สุขขุม
2. นายมนตรี  ผลแย้ม
3. นางสาวกัลยารัตน์  สุขอารมย์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 78.66 เงิน 11 โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ธารามรรค์
2. เด็กหญิงชนาภัทร  เลิศลภ
3. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วบวร
4. เด็กหญิงชลรดา  ทิมเหลย
5. เด็กหญิงชลาลัย  ด้วงจาด
6. เด็กหญิงณัฐธยาน์  พยอมไพร
7. เด็กชายบุญฤทธิ์   วัฒนา
8. เด็กหญิงปิ่นสุดา  สีสาพันธ์
9. เด็กหญิงภูษณิศา  ประมูลศรี
10. เด็กหญิงมลธิลา  วงศ์ภักดี
11. เด็กหญิงวันวิสาข์  สาตรสมบูรณ์
12. เด็กหญิงวิสสุดา  ฉิมพาลี
13. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีสวย
14. เด็กหญิงอรอุมา  แซ่นิ้ม
15. เด็กหญิงแพรวา  ดำรงรัตน์
 
1. นางอมรารัตน์ธนัน   นิสะโสกะ
2. นายฐาปกรณ์  คงสุวรรณ์
3. นางชลภัสสรณ์  เชียงกุล
4. นายสมชาย  ศาสตร์ศิริ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงสุภาณี  ดำประภา
2. เด็กหญิงสโรชา  วารีรักษ์
 
1. นายวุฒิ  แก้วสารถี
2. นายมานะ  ประสาทศิลป
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 15 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวทิพวรรณ  อี้ทอง
2. นางสาวสุภาวิตา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายวุฒิ  แก้วสารถี
2. นายมานะ  ประสาทศิลป
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  อิ่นเอี่ยม
 
1. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง 7 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายนพรุจ  บุญบาง
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ไม้เต็ง
 
1. นายปัญญา  บัวบาน
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายสหรัถ  มะลิลา
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายภัทรดนัย  เสริมดี
 
1. นายปัญญา  บัวบาน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวณัฐกาญจน์  อินทบุตร
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พูลนุช
 
1. นายปัญญา  บัวบาน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 24 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1. นายธนกรณ์  ระวังภัย
 
1. นายอนิรุทธิ์  ศรีโพธิ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สาริการินทร์
2. เด็กหญิงแก้วมุกดา  มาตย์เทพ
 
1. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 72 เงิน 20 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนรีกานต์  นันตีสู้
 
1. นายปัญญา  บัวบาน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 20 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  บุญประเสริฐ
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายนุติพงษ์  คำจันทร์วงศ์
2. เด็กชายรัชภูมิ  ภิรมณ์สุข
3. เด็กชายอนุชา  จันทวงศ์
 
1. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
2. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายจิรวุฒิ  เสมวงษ์
2. นายชนตกานต์  เณรเถาว์
3. นายเอกสิทธิ  สุขเนียม
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายพันธรันต์  ปุยเงิน
 
1. นายนพรัตน์  คันทรง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80.75 ทอง 35 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติมา  กล้าสันเทียะ
 
1. นายสองเมือง  พันธุรัตน์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84.15 ทอง 27 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นายกิตติชัย  ส้มเช้า
 
1. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 21 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติมา  กล้าสันเทียะ
 
1. นายสองเมือง  พันธุรัตน์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 73.5 เงิน 29 โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายธนพัฒน์  นุชเสียงเพราะ
 
1. นายนพรัตน์  พวงสมบัติ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 71 เงิน 26 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนัยนภางค์  บุญมาก
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 34 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ฉัตรทอง
 
1. นายกัมปนาท  โนนศรี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 76 เงิน 18 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นายอนุกูล  ยอดแก้ว
 
1. นายพรไชย  หงษ์สงวนศรี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐสิมา  ภู่เจริญวัฒน์
 
1. นางสาวเกศริน  พลราช
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 63.4 ทองแดง 29 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายขวัญชัย  ขำสุจิตร์
2. นายจิรัฏฐากูลณ์  เชื้อทิ
3. เด็กชายนนทพัทธ์  ปั้นงาม
4. เด็กหญิงพนัชกร  แสงหิ่งห้อย
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  สนทิพงษ์
6. เด็กชายวีรยุทธ  เผ่าสุกัน
7. นายสุทธิศักดิ์  ศรีดารอด
8. นายอรุณ  มังกรทอง
 
1. นายกัมปนาท  โนนศรี
2. นายนพรัตน์  คันทรง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 77.1 เงิน 30 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกชกร  เกตุนาค
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  มีเจริญ
3. เด็กชายจงเจตน์  พรหมวงษ์
4. เด็กหญิงชลฤทัย  สีสด
5. เด็กหญิงธนิสร  เอนกศิลป์
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  แหวนทับทิม
7. นางสาวธิติรัตน์  เจียมอยู่
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กลิ่นคำดี
9. เด็กชายพันธวัช  สมศรี
10. เด็กหญิงภัทรภัค  พลาโส
11. เด็กหญิงมัทติการ์  เนตรวัน
12. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  แน่นพิมาย
13. เด็กหญิงสิริยากร  จำนงค์เลิศ
14. เด็กหญิงสุภารัตน์  พุทธิวัย
15. เด็กชายเสกสรรค์  ผดุงแพทย์
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
2. นายสองเมือง  พันธุรัตน์
3. นางสาวเกศริน  พลราช
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.06 ทอง 5 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  สีทอง
2. นายกฤตภาส  มารศรี
3. เด็กชายกฤษฎา  มีลึก
4. นางสาวจุฑาทิพย์  เชื้อบุญ
5. นายจุมพล  วรยศ
6. เด็กหญิงชญาดา  โมกงาม
7. เด็กชายชวิศ  สรรพ่อค้า
8. นางสาวณัฐกานต์  ฉุนหอม
9. นายณัฐพล  นามตะ
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองใบ
11. นางสาวดลฤดี  จรัสอุไรธรรม
12. นายทรงพล  บัวบาน
13. เด็กหญิงธนพร  สอนอาจ
14. นายธนพล  พุ่มขจร
15. เด็กหญิงนัฐวรรณ  คล้ายวงษ์
16. เด็กหญิงนิศารัตน์  อิ่มสอาด
17. นางสาวนุจรีย์  หอมหวล
18. นายปณกรณ์  อินทรามะ
19. นางสาวปาริฉัตร  เสมาเงิน
20. นางสาวพรทิพา  ภู่ภักดี
21. เด็กหญิงพิยะดา  พูลจีน
22. นางสาวมลทิรา  แสงรุ่งเรือง
23. นายยศดนัย  ภู่ทอง
24. เด็กชายรชต  โตบัณฑิต
25. นายวรรธนะ  อินทรัพย์
26. เด็กชายวรรักษ์  รุ่งเรือง
27. เด็กชายสรวิศ  สุริโย
28. เด็กชายสิทธิเวช  สาทางกูล
29. นางสาวสุธิดา  พวงเกตุ
30. นายสุธี  สุดสงวน
31. เด็กหญิงเวณิกา  ผดุงวิทยากร
32. นายเศรษฐกิจ  รุ่งเรือง
33. นายแสงชัย  นุ่มทอง
 
1. นายสาโรจน์  สุขประเสริฐ
2. นางวัชรี  สุขประเสริฐ
3. นายวิศิษฐ์  สุดสงวน
4. นางสาวเกศริน  พลราช
5. นายสองเมือง  พันธุรัตน์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 79.25 เงิน 14 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายกฤติพงษ์  รุกขชาติ
2. นายกาญจน์พิสิฐ  พงษ์ไพร
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  ท้วมใจหาญ
4. เด็กชายคีตนันท์  คุ้มมงคล
5. นางสาวจรรยารัตน์  เรื่องลือ
6. นางสาวจอมขวัญ  กองแก้ว
7. เด็กชายจิรภัทร  เย็นฉ่ำ
8. เด็กชายชลชาติ  ศรีเมือง
9. เด็กหญิงชาริณี  ชื่นชมพุทธ
10. นางสาวชุติกาญจน์  นพศรี
11. เด็กชายณัฐกิต  ยอดดำเนิน
12. นางสาวดาวจันทร์  นิยมจิตร์
13. เด็กชายธนกานต์  ทองมูล
14. เด็กชายธนพล  เย็นทรวง
15. นายธนารัตน์  โพธิ์ทอง
16. นางสาวนภพร  สว่างโชติ
17. เด็กชายบริวัฒน์  ชัยนคร
18. นางสาวปฎิญญา  ศรีสุบรรณ
19. เด็กชายพรเทพ  แจ้งใจบุญ
20. นายภานุมาศ  ขยาย
21. นายยศรินทร์  ศรีโพธิ์
22. เด็กชายรวิภาส  ตู้พิจิตร
23. นางสาวรินรดา  ระวังถ้อย
24. เด็กชายรุ่งรวิน  ราชมนเฑียร
25. เด็กชายฤทธิเดช  สังสุวรรณ
26. นางสาววรรณวิศา  ศรีงามฉ่ำ
27. นางสาววราภรณ์  มีเนตร
28. นางสาวสิริรัตน์  เกิดดวง
29. นายสุทธิชัย  ท้ายเงิน
30. นายสุทธิภัทร  สิงห์ทอง
31. เด็กชายสุทัศน์  ปิ่นขาว
32. เด็กชายอรรถพล  จำปาทอง
33. เด็กชายอุตามิน  แสงทอง
34. นายเทวินทร์  ต้องจิตร์
35. นางสาวโศรดา  ผลทรัพย์
 
1. นายเริงฤทธิ์  วงษาวดี
2. นายเยี่ยม  คุ้มมงคล
3. นายนพรัตน์  คันทรง
4. นายกัมปนาท  โนนศรี
5. นางเบ็ญจวรรณ  สีงาม
6. นางสาวนัทธมน  แก้วหนองยาง
7. นางสาวชัญญาพัชร์  ร่มโพธิ์ชี
8. นางปทิตตา  ศิริมากร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายชวิศ  สรรพ่อค้า
 
1. นายวิศิษฐ์  สุดสงวน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายวรรธนะ  อินทรัพย์
 
1. นายสาโรจน์  สุขประเสริฐ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐวรรณ  คล้ายวงษ์
 
1. นางวัชรี  สุขประเสริฐ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 35 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวสิรินภา  เที่ยงตรง
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายธนวัฒน์  วงษ์ธานี
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายทรงพล  บัวบาน
 
1. นายสาโรจน์  สุขประเสริฐ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 39 โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ตุลาทอง
 
1. นางสาวเพียงใจ  ออมสิน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 33 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกัญญารัตน์  สว่างแสง
 
1. นางสาวชัญญาพัชร์  ร่มโพธิ์ชี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 29 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กชายธนกร  พึ่งกรรณ์
 
1. นายอาคม  นัยพร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 33 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. นายรพีพัทร์  โพธิ์พุ่ม
 
1. นางวรรณา  ตรีอุดม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 39 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เรืองสำราญ
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 38 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 1. นางสาววรรณพร  นิ่มภัทรสกุล
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 1. เด็กชายธนพล  พูลมี
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 1. นายปุณยวัฒน์  นาชัยลาน
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง 11 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. นางสาวศวิตา  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวนฤมิต  มณเทียรรัตน์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง 37 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. นางสาวนิศานาก  อ่อนอุ่น
 
1. นางสาวนฤมิต  มณเทียรรัตน์
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงจณิสตา  วิเชียรรักษ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  วิเชียรรักษ์
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พลอยสมบุญ
4. เด็กหญิงพัชริณี  เจริญรัตน์
5. เด็กชายภัทรพล  แสงเรือง
6. เด็กหญิงมินตรา  การประเสริฐ
7. เด็กหญิงมินทร์ลดา  ยวงเกตุ
8. เด็กชายศิลา  เย็นฤทัย
9. เด็กชายสิทธิชัย  สนธิพงษ์
10. เด็กชายเอกสิทธิ์  รุ่งกำจัด
 
1. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
2. นายวิทยา  กุลมาตร์
3. นายพรพิพัฒน์  นาคประสงค์
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง 34 โรงเรียนไผ่วงวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  พึ่งแก้ว
2. นายขวัญชัย  นวลสง่า
3. นายฉัตรชัย  เยื่อใย
4. นางสาวชนกสุดา  ชนชนะกุล
5. นายณัฐพล  วงษ์เสงี่ยม
6. นางสาวดาวประกาย  ทรงความเจริญ
7. นางสาวรักษ์ขวัญ  ละออเอี่ยม
8. นายวสันต์  งามลมัย
9. นายวิชาญ  พึ่งแก้ว
10. นางสาวสุุพรรษา  ขุ่มด้วง
 
1. นางประชุม  อ้วนแก้ว
2. นายเติมศักดิ์  อ้วนแก้ว
3. นายอรรจกร  จันทร์ประดิษฐ์
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนไผ่วงวิทยา 1. เด็กหญิงชุลีพร  นุชนารถ
2. เด็กหญิงสุมิตรา  สีดาแก้ว
3. เด็กชายอภินันน์  ภาคีโชค
4. เด็กหญิงอรกัญญา  พิมพ์พันธุ์ดี
5. เด็กหญิงอัญชลี  สรภู
6. เด็กหญิงอาทิตยา  เทียนหอม
 
1. นางประชุม  อ้วนแก้ว
2. นายเติมศักดิ์  อ้วนแก้ว
3. นายอรรจกร  จันทร์ประดิษฐ์
4. นางอริญญา  แช่มช้อย
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 65.32 ทองแดง 26 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวกมลวรรณ  เยื้อนยิ้ม
2. นางสาวจิราพร  พงษ์พยัคฆ์
3. นางสาวภีรดา  ศตสุขกิตต์
4. นางสาวรตะวัน  วราโภค
5. นางสาววันวิสา  ศรีสวัสดิ์
6. นายอนุวัฒ  จิตรประมาณ
 
1. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
2. นายวิทยา  กุลมาตร์
3. นายพรพิพัฒน์  นาคประสงค์
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 40 โรงเรียนไผ่วงวิทยา 1. เด็กหญิงชุลีพร  นุชนารถ
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  มลิวงษ์
3. เด็กหญิงสุมิตรา  สีดาแก้ว
4. เด็กหญิงอรกัญญา  พิมพ์พันธุ์ดี
5. เด็กหญิงอัญชลี  สรภู
6. เด็กหญิงอาทิตยา  เทียนหอม
 
1. นางประชุม  อ้วนแก้ว
2. นายเติมศักดิ์  อ้วนแก้ว
3. นายอรรจกร  จันทร์ประดิษฐ์
4. นางอริญญา  แช่มช้อย
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 28 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. นางสาวกิตติยากร  แก้วศรี
2. นางสาวพรพิมล  แก้วสไล
3. นางสาวมนต์ธิญา  คาวีวงศ์
4. นางสาวมัลลิกา  พรมศิริเดช
5. นางสาวยุพิน  ขำพร้อม
 
1. นายอาคม  นัยพร
2. นางสาวกิติวรรณ  กองสุผล
3. นางวรากร  นัยพร
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายจักรพันธ์  สว่างโชติ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คุณเผือก
3. เด็กชายธวัชชัย  ผิวแตง
4. เด็กหญิงธัญญารัฐ  กิติสุรกุลชัย
5. เด็กชายภัทรเทพ  หงษาคำ
6. เด็กหญิงภานุมาศ  บุญอิ่ม
7. เด็กหญิงวรนุช  วิเศษสุวรรณ
8. เด็กหญิงวรรณภา  มีสิบป์สม
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์เรือง
10. เด็กหญิงอภิญญา  มีสิบป์สม
11. เด็กหญิงเพชรไพลิน  ตู้พิจิตร
12. เด็กหญิงแคทรียา  เที่ยงจิต
 
1. นางสาวนัทธมน  แก้วหนองยาง
2. นางสาวชัญญาพัชร์  ร่มโพธิ์ชี
3. นางเบ็ญจวรรณ  สีงาม
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกชกร  ทองสุจริต
2. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วล้อมกาย
3. นายคชาพงษ์  น่วมนวล
4. นายณัฐพล  แก้วประสิทธิ์
5. นางสาวณัฐภัทร  สามเตี้ย
6. นายธนวัฒน์  ขุมทอง
7. นายนิติพล  สมบูรณ์เจริญกิจ
8. นางสาวปวีณา  ทองสุวรรณ์
9. นายปิยะวัฒน์  ศรีวะรมย์
10. นางสาวพิมพ์รภัส  รัตนศรี
11. นายภัคพล  วงศ์เดชงาม
12. นางสาววิลาสินี  ศรีเกิด
13. นางสาวศันสนีย์  ทองโชติ
14. นางสาวสตรีรัตน์  ขลังธรรมเนียม
15. นางสาวแพรวนภา  ทองสุข
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  สีงาม
2. นางสาวนัทธมน  แก้วหนองยาง
3. นางสาวชัญญาพัชร์  ร่มโพธิ์ชี
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นายชลธี  แก้วบวร
2. นายมงคล  ทรงนุรักษ์
3. นายวัฒนชัย  อินเติมมา
4. นายวีรพงษ์  บุญประสพ
5. เด็กชายอภิรักษ์  สบายวรรณ
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
2. นายวิทยา  กุลมาตร์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 1. นายศิริชัยชาญ  อายุยงค์
2. นายสมสกุล  ทรงคาศรี
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 67 ทองแดง 31 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  เอมสุทธิ
 
1. นางวิฑูรย์  นพปรางค์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 68 ทองแดง 29 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายธีทัต  ตรีสุคนธ์
 
1. นางวิฑูรย์  นพปรางค์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 2.5 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงชลทิชา  กีรติวิทยากร
 
1. นางสาววาสนา  ศรีมาพันธุ์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวภทรพรรณ  ชัยพฤฒิพงศ์
 
1. นางรัชนีกร  ขำประไพ
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.67 เงิน 35 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายศิวกร  มั่งนิมิตร
 
1. นางปัณฑิต์พันธุ์  พึ่งจิตร
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.3 ทอง 4 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวณัฐวรา  วงษ์หิรัญ
 
1. นางสาวษะวริน  ติยะสัญ สุซา
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 68 ทองแดง 40 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายพชร  เพ็งพ่วง
 
1. นายพงษกรณ์  พลเยี่ยม
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายจิรายุ  เพ็ชรอำไพ
 
1. นางพรรณี  รักสุข
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 79 เงิน 20 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงณัชชา  จันทร์ครุฑ
2. เด็กชายธนพงศ์  พรหมสิงห์สกุล
3. เด็กหญิงศศิธร  พูลทอง
4. เด็กหญิงสไบแพร  หวังสะแล่ะห์
5. เด็กหญิงอัญชิสา  เถื่อนวิถี
 
1. นางสาวสุกัญญา  วรรณโส
2. นายพงษกรณ์  พลเยี่ยม
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 78.2 เงิน 31 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวธมลวรรณ  ไชยวรรณ์
2. นางสาวนงนภัส  ขำวงษ์
3. นางสาวปภาวี  สุขชมทอง
4. นายสุรัตน์  มหาพราหมณ์
5. นางสาวอรอมล  ทองมา
 
1. นางสาวพลอยประดับ  งามสง่า
2. นางสาวจิรพร  เจริญกิจวัฒนาชัย
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87.34 ทอง 18 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงฟ้ารุ้ง  สุดสวาท
 
1. นางสาวจุไรภรณ์  พงษ์ศรีสันติ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81.67 ทอง 21 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวชนรรถพร  เนตรคุณากร
 
1. MissNa  Zhou
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 75.66 เงิน 17 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  แพรพงษ์ศรี
 
1. นางสาวเมวิกา  อุดมพืช
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.49 เงิน 16 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายวงศกร  อยู่วัฒนา
 
1. นางสาวเมวิกา  อุดมพืช
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 24 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายฐิติวุฒิ  สากลวารี
2. เด็กหญิงอรนภา  งามขำ
 
1. นายชัยวัฒน์  จันทร์หง่อม
2. นางสาวเทียมแข  นาคยรรยงค์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 72 เงิน 6 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายวรากร  เกตุถาวร
2. นางสาวสุชานาถ  บุญเกิด
 
1. นางสาวจิรพร  เจริญกิจวัฒนาชัย
2. นายอลงกรณ์  จันทรวิภาค
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กชายคณาวุฒิ  รุณเจริญ
2. เด็กชายจักรัตน์  พูนสวัสดิ์
3. เด็กชายชาคริส  แจ่มกระจ่าง
4. เด็กชายชีวา  ชมถนอม
5. เด็กชายพิสุทธิ์ศักดิ์  งามสนิทผลณา
6. เด็กชายยุรนันท์  วิเศษสุข
7. เด็กชายวิวัฒน์  ลออเอี่ยม
8. เด็กชายเพชร   ภูอวด
 
1. นายกฤษณ์   ไกรลาศ
2. นายสมเดช  พึ่งเนตร
3. นายสินชัย  พงษ์ชุบ
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 31 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  ชูจันทึก
2. นางสาวชมพูพรรณ  นาคใจเสือ
3. นางสาวนัชนภัทร  คำมี
4. นายนิธิ  เอี่ยมแสง
5. นายพนา  หาญกิจ
6. นางสาวสุภาสินี  ทองสมบัติ
 
1. นายอนิรุทธิ์  ศรีโพธิ์
2. นายไพโรจน์  ดาวลอย
3. นางสาวพัชรีย์  บุญปลีก
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 67.6 ทองแดง 39 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวนันทวัน  บุญทวี
2. นางสาวนิตยา  จันทร์น้อย
3. นางสาวนิศารัตน์  โพธิ์ศรีนาค
4. นายปกรณ์  เสนานุช
5. นายปิยะพงษ์  กำบังภัย
6. นางสาวมยุลี  เอี่ยมเพ็ชร์
7. นายสุพพัต  กองตัน
8. นางสาวสุภาวดี  คำเขียว
9. นางสาวอมรรัตน์  ขำคำไพ
10. นายโชคชัย  แก้วเลิศ
 
1. นางวาสนา  เสนาพันธ์
2. นางสาวกานติมา  ท้วมทอง
3. ว่าที่ร้อยตรีกิจสุเมธ  แก้วพรหม
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88.75 ทอง 5 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. นางสาวพัฒนา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. นายมนตรี  ท้าวเจริญรุ่งเรือง
3. นายรพีพัทร์  โพธิ์พุ่ม
4. นางสาวสุภาพร  แซ่ม้า
5. นางสาวแคทริน  กงแก้ว
 
1. นางสาวประภาภัทร์  แสงทอง
2. นางทองใบ  ป้อมเสน
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงนัฎฐชา  งามสอาด
2. เด็กหญิงพัชชา  รักศรี
3. เด็กหญิงรัตนากรณ์   หาพิพัฒน์
 
1. นางจินตนา  วิชาบาล
2. นางสาวงามพันธ์ุ  สัยศรี
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66 ทองแดง 31 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวฐิติยาภรณ์  เกิดทรัพย์
2. นายพุทธชาติ  สิงห์รอด
3. นางสาวศรสวรรค์  ศรีพยัคฆ์
 
1. นางสาวจินตนา  กัลปพฤกษ์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.33 ทอง 13 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงชลธิชา  เลิศลพ
2. เด็กหญิงวรวรรณ  เชือนรัมย์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทร์เฉลิม
 
1. นางสาวละเอียด  นิยมสัตย์
2. นายสถาพร  สังข์รุ่ง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 76.8 เงิน 26 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นางสาวกนกวรรณ  สังข์วิเศษ
2. นางสาวมานิตา  นภาวรรณ
3. นายยุทธภูมิ  เล็กพันธ์
 
1. นางสาวละเอียด  นิยมสัตย์
2. นายสถาพร  สังข์รุ่ง
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงปูริดา  พงศ์สุนทรสถิต
2. เด็กหญิงอริสา  จิระโภคิน
 
1. นางสาวอัจฉราลักษณ์  ทับทิม
2. นายเจษฎา  เขียวฉอ้อน
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายคฌาณัณ  เมตไตร
2. เด็กชายอภิชา  พึ่งแก้ว
 
1. นายอภิภู  อาวรณ์
2. นายเจษฎา  เขียวฉอ้อน
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายกฤต  กิตติวิทิตคุณ
2. นางสาวมนัสนันท์  ภู่ระหงษ์
 
1. นายทรงโชค  กล้าแข็ง
2. นายเสถียร  นพพิทักษ์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายวศิน   สุขีทรัพย์
2. เด็กชายศักดิ์ชัย   เปาอินทร์
 
1. นางพรรณี  สังข์ทอง
2. นางสาวสุนันทา  บุญมา
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 14 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาววริศราภรณ์  แซ่ลี้
2. นายสุรเกียรติ  ทรัพย์โฉม
 
1. นายอธิรัฐ  พุ่มสาขา
2. นางนันทนา  จิตต์กระจ่าง
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิสา  เปรมอมรกิจ
2. เด็กหญิงนภัสสรณ์  นพพิทักษ์
 
1. นางวิราพร  นพพิทักษ์
2. นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายนรินทร์  ดาประดิษฐ์
2. เด็กชายศิวาวุฒิ  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์
2. นายจรัสเดช  ชัชวาลย์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78.3 เงิน 20 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ช่างเหล็ก
2. เด็กหญิงอมราพร  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาววันดี  โค้ไพบูลย์
2. นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐธิดา  พวงทอง
2. นางสาวภัทราพร  ลอยบรรดิษฐ์
 
1. นางสาววันดี  โค้ไพบูลย์
2. นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 73 เงิน 34 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายปริญญเกียรติ์  สุขประเสริฐ
2. นายภานุห์พงศ์  เปาอินทร์
 
1. นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์
2. นางวิราพร  นพพิทักษ์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายชวลิต  แก้วเลิศ
2. นายธนภัทร  ประทีปทอง
 
1. นายอธิรัฐ  พุ่มสาขา
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายธรณ์ธันย์  จำนง
2. เด็กชายธัญพงค์   สิทธิโชค
3. นายสิรภพ  รุกขชาติ
 
1. นายอธิรัฐ  พุ่มสาขา
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายชลันธร  หนิ้ววิยะวงค์
2. นายธนภัทร  ประทีปทอง
3. นายเกริกชัย  ศรีสุโข
 
1. นายอธิรัฐ  พุ่มสาขา
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 43 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายพิชญ  กรอบเพ็ชร
2. นางสาววราวรรณ  คุมมานนท์
 
1. นายเสถียร  นพพิทักษ์
2. นายปรีชา  คุณโทถม
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 22 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  คำเดช
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  การสุข
3. เด็กชายโชคดี  ศรีเรือง
 
1. นายจรัสเดช  ชัชวาลย์
2. นายปรีชา  คุณโทถม
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 24 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายณภัทร  พุทธิโชติ
2. นายนครินทร์  มาลัยหอม
3. นายศิรชัช  สุคันธชาติ
 
1. นายจรัสเดช  ชัชวาลย์
2. นายทรงโชค  กล้าแข็ง
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 48 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายกรียุทธ  อินทร์กูล
2. เด็กชายฉัตรเฉลิม  ทรัพย์มาก
3. เด็กชายสฤษดิ์  ภู่เล็ก
 
1. นายอนุพันธ์  ทุ่งทอง
2. นายธิติ  พันธุ์ศุภผล
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. นายชยันต์  แซ่เฮ่อ
2. นายยุทธสิทธิ์  กลมกล่อมดี
3. นายสิทธิพงษ์  แซ่วื้อ
 
1. นายพิรญาณ์  น่วมด้วง
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 7 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงภริตา  บางกระแว่น
2. เด็กหญิงภาวินี  ศรีทับทิม
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  มั่นคง
 
1. นางจำปี  พงษ์ชุบ
2. นางสาวน้ำฝน  ทองคำ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวชญานิศ  ก้านใบยา
2. นายนัทธพงศ์  ควรปราโมทย์
3. นางสาวพัชรีกร  บุญรื่น
 
1. นางจำปี  พงษ์ชุบ
2. ว่าที่ร้อยตรีกิจสุเมธ  แก้วพรหม
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74 เงิน 42 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงกชกร   ใจตรง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ   แก้วอยู่
3. เด็กชายธนพล   บุญจันทร์
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์   เหล่าอุ่นอ่อน
5. เด็กหญิงศศิวิมล   เปรมปรี
6. เด็กหญิงสุมิตตา   ศรีพยัคฆ์
 
1. นางสาวไพลิน  อิงคนินันท์
2. นางบุญสนอง   ชูวิไล
3. นางจุฑามาศ  เมฆเจริญ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 23 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายชินฤกษ์  ชีอยู่
2. นางสาวนนทนัทดา  ผลภาค
3. นางสาวพันทิวา  เทียนขาว
4. นายวรายุทธ  นาคชื่นชม
5. นางสาวสุพรรษา  น้ำพระทัย
6. นางสาวอารญา  ช่างยันต์
 
1. นางจตุพร  น้อยโสภณ
2. นายมณเฑียร  สิงห์งาม
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  มดแสง
2. เด็กชายธันยภูมิ  เขมะชิต
3. เด็กชายวทัญญู  กลุ่มพรม
 
1. นายธิติพันธ์  สุภาพ
2. นายสุรศักดิ์  ใจหาญ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. นายฉัตรชัย  สุขจิตต์
2. นายพชร  ทรัพย์เสถียร
3. นายวัฒน์ศิลป์  อาจภักดี
 
1. นางพัชนี  บุญประดิษฐ์
2. นางสาวลดาวัลย์  แสงศรี
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.2 เงิน 32 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงกมลวรรณ์  เฉ่งทอง
2. เด็กชายชิตพล  ทองพันชั่ง
3. เด็กหญิงรวงข้าว  ปิติคาม
 
1. นายธนพล  ขลังธรรมเนียม
2. นายบันเทิง   ทรงบัณฑิตย์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.2 ทอง 9 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายฐิติรัตน์  แฉล้มภักดิ์
2. นางสาวพัชทรานันท์  การสมวัตร
3. นายอีมิล  วาเลอร์
 
1. นางสาวรัตนา  แก้วสว่าง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฎธิดา  ปรีเปรม
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ทองธรรมชาติ
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ชวดตระกูล
 
1. นางสุกัญญา  พงษ์ศิริ
2. นายเอนก  พงษ์ศิริ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 74.4 เงิน 40 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐนันท์  ทรัพย์ศฤงฆรา
2. นางสาวจุฑารัตน์  กลัดแก้ว
3. นางสาวอโรชา  ชื่นเชี่ยวยนต์
 
1. นางนันทพร  วงษาวดี
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.8 ทอง 4 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ถนอมเขตต์
2. เด็กหญิงชมษร  วงษ์คล้อย
3. เด็กหญิงพิมพ์พลอย   สมัครการ
 
1. นางจุฑามาศ  เมฆเจริญ
2. นางสาวไพลิน  อิงคนินันท์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.67 ทอง 40 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกมลวรรณ  ท้าวโพธิ์เอน
2. นางสาวพัชร์สิตา  เลิศฤทธิ์ชัยกิจ
3. นางสาวเจนจิรา  ประทิน
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  ทองประจวบ
2. นายธิติ  พันธุ์ศุภผล
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงจุติพร   อยู่ยาง
2. เด็กหญิงธนนันต์   มงคงอินทร์
3. เด็กชายพงศกร   สิริอัคคะโชติ
 
1. นางจุฑามาศ  เมฆเจริญ
2. นางสาวไพลิน  อิงคนินันท์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82 ทอง 27 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวปณิดา  ขุมทอง
2. นางสาวพิชญานิน  เยื้อนแย้ม
3. นางสาวสุปราณี  งามอักษร
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  ทองประจวบ
2. นายธิติ  พันธุ์ศุภผล
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงกิตติยา  จอมคำสิงห์
2. เด็กหญิงพรชิตา  บุญเด่น
3. เด็กหญิงสมหทัย  จันทร์เศรษฐี
 
1. นางจงถนอม  แสวงนิล
2. นางสาวน้ำฝน  ทองคำ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวกัญยารัตน์  ทองพันชั่ง
2. นางสาวจิตราพร  ทองเปลว
3. นางสาวพรพิมล  บุญเด่น
 
1. นางจงถนอม  แสวงนิล
2. นางเรวดี  ผูกเกษร
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 7 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. เด็กหญิงพรพรรณ  อินเกตุ
 
1. นางสาวช่อทิพย์  พวงศิริ
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายศุภกร  เนย์มี
 
1. นางสาววรีย์  สืบสมุท
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.67 ทอง 5 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ทองโชติ
 
1. นางสุพรรณี  อินมะณี
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง 7 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  จำปาซ่อนกลิ่น
2. เด็กหญิงวณิศรา  ธูปสุวรรณ์
3. เด็กหญิงอพัดชา  แถมกลาง
 
1. นางสมศรี  ศรีโชติ
2. นางสิรินาถ  ดาวดวงน้อย
 
163 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายบุญไพศาล  ทรัพย์ภากรณ์
2. เด็กชายพงษ์พันธ์  อยู่แสนดี
 
1. นางสุภัทรา  เจียรนันท์
2. นายพรพิพัฒน์  นาคประสงค์
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงพรพิมล  หอมอินทร์
 
1. นางสุพรรณี  อินมะณี
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.99 ทอง 4 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. เด็กหญิงพรพรรณ  อินทรเกตุ
 
1. นางสาววัชรีภรณ์  แพร่หลาย
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงนภวรรณ  เกียรติยศ
 
1. นางสมศรี  ศรีโชติ
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายพฤฒภณ  ยิ้มสละ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย  บุญฉ่ำ
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายเนรมิต  ช้างพันธุ์
 
1. นางสุพรรณี  อินมะณี
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงนภวรรณ  เกียรติยศ
 
1. นางสมศรี  ศรีโชติ
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงชนากานต์  วงษ์อาษา
 
1. นางสมศรี  ศรีโชติ
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 89.33 ทอง 4 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงชัญญา  กระแสรญาณ
 
1. นางสมศรี  ศรีโชติ
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 1. นางสาวนภสร  กาบเครือ
 
1. นางอัจฉรารัตน์  ช้างเถื่อน
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. เด็กชายสรวิชญ์  เสมวิลัย
2. เด็กชายสิทธิพล  เชิดฉาย
 
1. นางสาวปราณี  พ่วงทองคำ
2. นางสาวช่อทิพย์  พวงศิริ