สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ภาคกุล
 
1. นางวรารัตน์  นาวารัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73 เงิน 10 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวสโรชา  กิจวิวัฒนกุล
 
1. นางสาวมาลัย  ปูผ้า
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 14 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุวรรณะ
 
1. นางบำเพ็ญ  บูรณโกศล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 28 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวประภาพร  สังข์เจริญ
 
1. นางพรรณทิพา  เจริญชัยชนะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 24 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงนุชจรี  พลายงาม
 
1. นางงามพิศ  ลิ้มสวัสดิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84 ทอง 22 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกฤษณา  วรชาติตระกูล
 
1. นางงามพิศ  ลิ้มสวัสดิ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงปานชีวัน  คำต่าย
2. เด็กหญิงมาฌิตา  บุญมี
3. เด็กชายศุภณัฐ  ประจวบลาภ
 
1. นางอัญชลี  พ้นชั่ว
2. นางนุกูล  สันทัดค้า
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.08 ทอง 8 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวจิตฎาภา  เหมพิจิตร
2. นายตั้งปณิธาน  ญาณวโร
3. นางสาววรรณาภรณ์  ยศยิ่งยงค์
 
1. นางนุกูล  สันทัดค้า
2. นางอัญชลี  พ้นชั่ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 13 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  เจี่ยเพิ่มสุข
2. เด็กชายธนพล  ด้วงคำจันทร์
 
1. นางวรรณเพ็ญ  พลอยแหวน
2. นางสาวสุรีรัตน์  รอดเกตุกูล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. นายศรนรินทร์  สีแดง
2. นางสาวศิริรัตน์  เรืองศรี
 
1. นางปิยะนุช  มีสรรพวงศ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายฉัตริน  พวงทับทิม
 
1. นางวิเชียร  ขันคำ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1. นายนฤรงค์  เจริญบูลย์วิวัฒน์
 
1. นายสุเมธ  พุทธเมฆ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 71.8 เงิน 18 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงชวิศา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองสุข
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  นุกูลวรรณ
 
1. นางชูศรี  จันทร์อ่ำ
2. นางนาถนภา  โชควิริยะสัมพันธ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 78.75 เงิน 17 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวทิพจุฑา  เจริญเตีย
2. นางสาวมรกต  อ่องประเสริฐ
3. นางสาวศรัญญา  แก้วอุดม
 
1. นางกัณทิมา  เจริญเตีย
2. นางสาวสุดสายใจ  กิจไกรลาศ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 53.6 เข้าร่วม 23 โรงเรียนหมอนทองวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ประเสริฐศรี
2. เด็กหญิงนาดา  หมัดพิทักษ์
3. เด็กหญิงอารยา  และเย๊าะ
 
1. นางรัชนี  อิสมาแอล
2. นางสาวสะรียา  สะและหมัด
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 70.4 เงิน 23 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. นางสาวจาตุพรวดี  วันลา
2. นางสาวปิยะพร  เรืองศิริกุล
3. นางสาวสิรินยา  ทิพย์อุทัย
 
1. นางสาวสุวิชา  บุญรังสิมันตุ์
2. นายณัฐพงษ์  บุญลิขิต
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60.11 ทองแดง 20 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ตันนิธิสถาพร
2. เด็กหญิงจุฑามณี  ฉลาดถ้อย
 
1. นางสาวนุชนารถ  ทองกระจ่าง
2. นางรุจี  ขำขาว
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64.11 ทองแดง 28 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายปพน  เดชาวาศน์
2. นายศุภกฤษ  เจริญทรงธรรม
 
1. นายไพโรจน์  ทระกุลพันธ์
2. นายดำรงฤทธิ์  แสงทอง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ 1. เด็กหญิงวรรัตน์  สวัสดิผล
 
1. นายสุนทร  สร้อยเรืองศรี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 11 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวพิชญา  นัดพบสุข
 
1. นายปรีชา  ไชยเพชร
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงกานดา  เหลืองรุ่งวสันต์
2. เด็กหญิงนภัสสร  ศิริสุนทร
3. เด็กหญิงบุญญาฎา  สิริพิชิตศุภผล
 
1. นายยงยุทธ  มานะประดิษฐ์
2. นางสาวฉัตรฐพร  ศิริวัน
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวชนกนันท์  เจียรจรูญศรี
2. นางสาวชนิกานต์  รอดสม
3. นายศุภณัฐ  วิริยะไกรกุล
 
1. นายวัลลภ  กุลหิรัณย์มณี
2. นางสาววราภรณ์  สินศิริ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.8 เงิน 24 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายภูษณ  รอดสม
2. เด็กหญิงวรรษิกา  แสงอร่าม
3. เด็กหญิงวริศรา  ลักษณลม้าย
 
1. นายกิตติพงษ์  สุขพงษ์ไทย
2. นางสุรีย์พร  สายวารีรัตน์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.4 เงิน 14 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวชมพนา  ฉัตรเงิน
2. นางสาววรัญญา  ตันติกุล
3. นางสาวศิรภัสสร  เอิบอิ่มฤทธิ
 
1. นางปิ่น  ช่างทอง
2. นางสาวธัญพิมล  อาภัย
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 31 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงกมลศรี  บุญสวน
2. เด็กหญิงกฤษณา  เสงี่ยมพงษ์
3. เด็กหญิงไอลดา  อินทรสงเคราะห์
 
1. นายดรุณ  ตอรบรัมย์
2. นางสาวมานิตา  ล่ำสัน
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.9 ทอง 13 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงณัฐชยา  วาระสิทธิ์
2. เด็กหญิงดุจเพชรพลอย  แก้วเนตร
3. เด็กหญิงสริดา  ธาดาโอภาส
 
1. นางเพ็ญประภา  หร่ายเจริญ
2. นางสาวน้ำทิพย์  มีอนันต์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.8 ทอง 15 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวณัฐญา  ตันสวัสดิ์
2. นางสาวภัทรลภา  บุบผาชาติ
3. นายเอกกร  สุวรรณวงศ์
 
1. นายชูเชิด  พุทธเจริญ
2. นายพรมนัส  ธนะกิจศิริ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.8 เงิน 31 โรงเรียนศรีวรการ 1. เด็กชายนันทปรีชา  เรียนเจริญ
2. เด็กชายพงษ์เพชร  วรศิลป์
 
1. นายวุฒิพงศ์  ศาสนสุพิน
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 46 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวนงนภัส  โชติชนกพาณิช
2. นางสาวสุรภา  เลิศไพรัตน์
 
1. นางสาวจรรยารักษ์  กุลพ่วง
2. นายดรุณ  ตอรบรัมย์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 28.57 เข้าร่วม 45 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงจันทร์ทวรรณ์  พราวแดง
2. เด็กชายวชิระ  ยืนยง
 
1. นางเพ็ญนภา  ทองดี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 49.13 เข้าร่วม 15 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงณัชชาพัชญ์  เครือวัลย์
2. เด็กหญิงรมณีย์  เปรมศิลป์
 
1. นายสมพงษ์  นาคเจือ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงกษมา  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงนันทิพร  กวีชัยสมบุญ
3. เด็กหญิงพรนภัส  ทองรวยจริง
4. เด็กหญิงพีรดา  วิสุทธาจารย์
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พนาสนธิ์
 
1. นางชนกนันท์  ท้วมละมูล
2. นายวินัย  แถบทอง
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.64 ทอง 35 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวปิยะธิดา  สิริพิพัฒน์กุล
2. นางสาวปิยาภรณ์  จินตนารัตนกุล
3. นางสาววริษา  ท้วมละมูล
4. นางสาวศหัทยา  สุวรรณเนกข์
5. นางสาวสุจิตราภา  อิดอ่อน
 
1. นางชนกนันท์  ท้วมละมูล
2. นางเยาวลักษณ์  แถบทอง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  โชคพานิชศิริ
2. เด็กหญิงณัฏฐาวีรยา  สุวรรณนพเก้า
3. เด็กหญิงมาริสา  สมมิตร
4. เด็กหญิงวิศัลยา  เกตุตุ้ม
5. เด็กหญิงศุภรัตน์  จุลมิตร
 
1. นางทัศนีย์  รุ่งสว่าง
2. นางอุษา  โตศิริ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.5 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายครรชิต  เข็มทอง
2. นางสาวธนัฐตา  ถนอมใช้
3. นางสาวนริสรา  พูนศรี
4. นางสาวพิมพ์ชนก  มูลเกษ
5. นางสาวศุภาพิชญ์  เพ็งจันทร์
 
1. นายอธิพันธ์  ศรีรุ่งกาญจน์
2. นางวิชนี  จันทร์ประภา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 77.66 เงิน 20 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พุ่มมะรินทร์
2. นางสาวชฎารัตน์  ขันแสง
3. เด็กชายทีฆวัฒน์  มาลีวรรณ
4. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  เพ็งสว่าง
5. เด็กชายศุวสิน  แสงเจริญ
 
1. นายกีรติศักดิ์  สมบัติชัยแสง
2. นายปราโมทย์  เพียรนภา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.32 เงิน 34 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายปวริศ  ทองประสิทธิ์
2. นายปิยภูมิ  คนใจบุญ
3. นายพงศ์พล  วิริยะไกรกุล
4. นายพุฑฒิ  เจริญนวรัตน์
5. นายสิริวัฏ  ศรีเกษม
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ศิริวรรณ
2. นางสาวสุนิสา  แสงพันธ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.25 ทอง 5 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  แซ่เล้า
2. นางสาวชนัฏธิดา  ไม้แก้ว
3. นางสาวชลิตา  ซากุล
4. นางสาวณัชชา  วงศ์ญาติ
5. นางสาวณัฐยา  ยีหวังนิ
6. นายธนพล  โต๊ะทอง
7. นายธีรวัฒน์  มะสี
8. นางสาวนริศรา  จิีสมัน
9. นางสาวปวีณา  อาลีอุสมาน
10. นายพิชิตพงษ์  ปัทมารัง
11. นางสาวพีรยา  ลัดดาวงศ์
12. นางสาวภัทราพร  มูฮำหมัด
13. นางสาวมธุรดา  ซาหะมัน
14. นายมาวิน  มาลาอี
15. นางสาวรัตนา  สุดสวาท
16. นางสาววทันยา  เอี่ยมสะอาด
17. นางสาววีระดี  คำอาลี
18. นางสาวสุภาพร  เจ๊ะเต๊ะ
19. นางสาวเพียงนภา  จิตต์หมวด
20. นายเอกชัย  แสนสุข
 
1. นายมงคล  กิจฉลอง
2. นางลักษณา  ภักดี
3. นายพูลศักดิ์  อังวัชรปราการ
4. นายอุทัย  นนกระโทก
5. นายอัศนี  ปรัชญาศาสตร์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. นายคงกฤช  กาญจนเกตุ
2. นางสาวฉัตรมณี  พิมพ์ศรี
3. เด็กชายณัฐดนัย  สุขะพันธ์
4. นายณัฐพล  เกิดสมบูรณ์
5. นายณัฐพล  สวนมะพลับ
6. นายธรรมธัช  ดิษฐสม
7. นายนนธวัช  พงษ์เผือก
8. นายปณิธิ  แซ่หว่อง
9. นายประกาศิต  ฝอฝน
10. นางสาวพัชนีกร  พรมณี
11. นางสาวพัชรภรณ์  มากมี
12. นายฟาริด  เอี่ยมฉลาด
13. นางสาวรุ่งนภา  เปรมใจ
14. นางสาววรนันท์  พร้้อมบูลย์
15. นางสาววสุ  สนั่นน้ำหนัก
16. เด็กชายวัชพล  บุญรอด
17. นางสาวศิริลักษณ์  แย้มแสง
18. นางสาวหทัยชนก  จันทร
19. เด็กชายอณัฐพล  กลิ่นประดิษฐ์
20. นายโศภณ  อบนวล
 
1. นางสาวนงนุช  ธนะวัฒน์
2. นายสุรศักดิ์  ประเสริฐสุขเสรี
3. นางสาวจินต์พิมล  นพเทาว์
4. นางสาวธัญลักษณ์  ปลอดดี
5. นายเกษม  วิภาสชัยนนท์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง 8 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงบุศรินทร์    สมสกุล
 
1. นางพริ้มเพรา  พันธุโรทัย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวชนากานต์  ยี่รัญศิริ
 
1. นายอธิพล  ศรีรุ่งกาญจน์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายทักษิณ  สุขสมบูรณ์
2. เด็กหญิงสุพัสตรา  น้อยจินดา
 
1. นางนภาวดี  บุตรน้ำเพชร
2. นางพิมพ์ลดา  มานุวงศ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 31 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นางสาวกชกร  สุวรรณะ
2. นายนวพล  จำเนียรสวัสดิ์
 
1. นางชวนพิศ  ผดุงกุล
2. นางนิภา  ตาแก้ว
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.6 ทอง 13 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  พรหมเจริญ
2. นางสาวกัณณิการ์  อินทร์ราชา
3. นางสาวณัฐกานต์  กลัดสมบัติ
4. นางสาวนภัสวรรณ  จงสง่ากลาง
5. นางสาวนรินศิริ  แสงอรุณ
6. นางสาวปัณฑิตา  ศักดิ์สง่ากุล
7. นางสาวมาริสา  ไทยเจริญพร
8. นางสาวศิรดา  นาคภักดี
9. นางสาวสุทธินี  จันทรโชติ
10. นางสาวสุวรีย์  ทับสุริ
 
1. นางอธิษฐาน  เชื้อโพน
2. นางสุุธาทิพย์  หมอกเจริญ
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 42 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กหญิงปาลิตา  เจริญเผ่า
2. เด็กหญิงสายธาร  ดอกไม้ไหว
 
1. นางรุจิรา  เพิ่มพิมล
2. นางหทัยภัทร  บุบผาชาติ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 15 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. นางสาวจันทร์ทิพย์  ใจประเสริฐ
2. นางสาวอมรา  สำรวย
 
1. นางสิบพรรณ  พหลทัพ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 22 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กหญิงสุธารัตน์    เจริญสุข
 
1. นางสาววรชภา  ชุนรัตน์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 65 ทองแดง 43 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 1. นางสาวสุภาภรณ์  ขุมทองวัฒนา
 
1. นางพเยาว์  คงมินทร์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายศุภโชติ   พึ่งพิบูลย์
 
1. นางสาววรชภา  ชุนรัตน์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. นางสาวอารยา  ผลสุข
 
1. นางสาวนิภาพร  สุวันวงศ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 22 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กหญิงมัทนา   มหาปาน
 
1. นางพรรณวลัย  คีรีวงศ์วัฒนา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 20 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายสาธิต  ทับทิมทอง
 
1. นายไพรวัลย์   มาลัยศรี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 37 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายสิปปวิชญ์   เนื่องจำนงค์
 
1. นางพรรณวลัย  คีรีวงศ์วัฒนา
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 36 โรงเรียนมารดานฤมล 1. นายสุทธิชัย  นะรินทร์รัมย์
 
1. นางธัญทิพย์  โพธิวงศ์บารมี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 38 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  พรมจันทร์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มะสี
 
1. นางนันทิยา  สวนมาลี
2. นายทวิวัฒน์  เปี่ยมระลึก
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 73 เงิน 17 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายศิรภพ   กุลธิ
 
1. นายเจษฎา  นิ่มเจริญ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายสิทธิพล   ขันทอง
 
1. นายเจษฎา  นิ่มเจริญ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 43 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายคิม  สะวาเรนบรอน
2. เด็กชายวัชรพงษ์  พรหมมินทร์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พัดทอง
 
1. นายขจรศักดิ์  ปานพวงแก้ว
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 26 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ 1. นายนวพร  อ่อนจันทร์
2. นายนันทวุฒิ  จันทร์ศิริ
3. นายเอกอรุณ  ฉั่วยู่เน้ย
 
1. นายขจรศักดิ์  ปานพวงแก้ว
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 76 เงิน 19 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายเจริญลาภ  โพนสุวรรณ์
 
1. นางสาวสิทธิญา  หอมทอง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91 ทอง 13 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายผาเพชร  แสงวิจิตร์
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 21 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายภูวดล  โพธิชัย
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 25 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นางสาวพิมพ์รภัทร  บุตรสำราญ
 
1. นางสมพร  ดิลกศรี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89.5 ทอง 7 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายณัฐวัตร  พันธุ์โภชน์
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง 15 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายผาเพชร  แสงวิจิตร์
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายพีรภัทร  กุลธรรม
 
1. นางสาวปพิชญา  เสียงประเสริฐ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายสุรพงษ์  โคตรแก้ว
 
1. นางสาวปพิชญา  เสียงประเสริฐ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวพรพรหม   ประคองวงค์ศรี
 
1. นางกรกันยา  กสิกรรม
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 21 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงธิติมา  พึ่งพิทักษ์
 
1. นายยศวริศ  รุ่งสอาด
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  ปิทอง
 
1. นางสาวปพิชญา  เสียงประเสริฐ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายพลชา  เผ่าพันธุ์เจริญ
 
1. นางสาวปพิชญา  เสียงประเสริฐ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง 11 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  อรุณเจริญ
 
1. นางกรกันยา  กสิกรรม
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายทัฐชาญรุจธ์  โชคศิริขวัญ
 
1. นายยศวริศ  รุ่งสอาด
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ญาณวโร
 
1. นางกรกันยา  กสิกรรม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 68.66 ทองแดง 29 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวพรพรหม  ประคองวงค์ศรี
 
1. นางกรกันยา  กสิกรรม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายชลนัยน์  แสงวิจิตร์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สว่างแสง
3. นายดนุพล  สิงห์สงค์
4. นายพลชา  เผ่าพันธุ์เจริญ
5. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  นพแก้ว
6. เด็กชายพีรภัทร  กุลธรรม
7. เด็กชายยุทธชัย  เพ็งวงษา
8. เด็กชายสุรพงษ์  โคตรแก้ว
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
2. นายจิรวัฒน์  สุทธาวงศ์
3. นางสาวปพิชญา  เสียงประเสริฐ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84.2 ทอง 9 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายกิตติพร  ทองสุ่น
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  บัวสำอางค์
3. นายชลนัยน์  แสงวิจิตร์
4. เด็กชายณัฐพงษ์  สว่างแสง
5. เด็กชายณัฐวัตร  พันธุ์โภชน์
6. นายดนุพล  สิงห์สงค์
7. เด็กชายธนศักดิ์  บุญธรรม
8. นายผาเพชร  แสงวิจิตร์
9. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  นพแก้ว
10. เด็กชายพีรภัทร  กุลธรรม
11. เด็กชายภูวดล  โพธิชัย
12. เด็กชายยุทธชัย  เพ็งวงษา
13. เด็กชายสรสิช  ลิ้มฮะสูน
14. เด็กชายสุรพงษ์  โคตรแก้ว
15. นายสุวีระ  จิตจันทร์พร
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
2. นายจิรวัฒน์  สุทธาวงศ์
3. นางสาวปพิชญา  เสียงประเสริฐ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 75.6 เงิน 25 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายกิตติพร  ทองสุ่น
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  บัวสำอางค์
3. นายชลนัยน์  แสงวิจิตร์
4. เด็กชายณัฐพงษ์  สว่างแสง
5. เด็กชายณัฐวัตร  พันธุ์โภชน์
6. นายดนุพล  สิงห์สงค์
7. เด็กชายธนศักดิ์  บุญธรรม
8. เด็กชายธรรมศักดิ์  บุญธรรม
9. นายผาเพชร  แสงวิจิตร์
10. เด็กชายภูวดล  โพธิชัย
11. เด็กชายสรสิช  ลิ้มฮะสูน
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
2. นายจิรวัฒน์  สุทธาวงศ์
3. นางสาวปพิชญา  เสียงประเสริฐ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 74.2 เงิน 15 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายกิตติพร  ทองสุ่น
2. เด็กหญิงคณัสนันท์  ช่องชลธาร
3. เด็กหญิงจิดาภา  เพียรพิทักษ์
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เวชยา
5. เด็กหญิงชลธิดา  ทองคำ
6. นายชลนัยน์  แสงวิจิตร์
7. เด็กหญิงณัฐธิพา  อัมพรทิพย์
8. เด็กชายณัฐพงษ์  สว่างแสง
9. เด็กชายณัฐวัตร  พันธุ์โภชน์
10. เด็กหญิงน้ำฝน  วิชาเงิน
11. เด็กหญิงปรียาภรณ์  วงศ์ชูจันทร์
12. เด็กชายภูวดล  โพธิชัย
13. เด็กหญิงรุจิรัตน์  เจริญพร
14. เด็กหญิงวิลาวัณย์  สุขสมบูรณ์
15. เด็กชายสรสิช  ลิ้มฮะสูน
16. เด็กหญิงสุชานันท์  หิรัญเขต
17. เด็กชายสุทธิพงศ์  ปิทอง
18. เด็กหญิงสุธิตา  ไชยเดช
19. เด็กชายสุรพงษ์  โคตรแก้ว
20. นางสาวแสงจันทร์  ม่วงแขก
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
2. นายจิรวัฒน์  สุทธาวงศ์
3. นางสาวปพิชญา  เสียงประเสริฐ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 73.67 เงิน 16 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   รอดประดิษฐ์
2. เด็กชายธัญวัฒน์   เพชรกุล
3. เด็กชายนาวินท์  ศรีเจริญ
4. เด็กชายพีรวัส   โยพันดุง
5. เด็กชายรัชพล   พันธ์ผา
 
1. นายสมศักดิ์  อินทรจันทร์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 12 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายณัฐพงศ์  รุ่งแสง
2. นายธนรัฐ  เลิศพุทธรักษ์
3. นายธนาทร  จันทร
4. นายปรัชญา  ดุลยสิทธิ์
5. นายภาณุพันธ์  หงษ์ทอง
6. นายศิษร  สุขใส
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
2. นายประกาศิต  บันเทิงจิตร
3. นางกรกันยา  กสิกรรม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86.06 ทอง 14 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายกฤษณะ   น่วมวัฒน์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    อิศระภักดี
3. นางสาวกันยา   อยู่เจริญ
4. นางสาวจารุวรรณ   ซ่อนกลิ่น
5. นางสาวจิรวดี   แหยมศิริ
6. นางสาวชนิกานต์   ตุ่มศิริ
7. เด็กชายชาญชัย   วัยวุฒิ
8. เด็กชายฐาปกรณ์  ยิ่งถาวร
9. เด็กหญิงณัฐธิดา   อึ้งไถ่
10. เด็กชายทรงยศ   เสือสมิง
11. เด็กชายธนากร  สุขทัศน์
12. นางสาวธนาภรณ์   มังกรแก้ว
13. เด็กหญิงธมลวรรณ   ยศโชติ
14. นางสาวบุญฑริกา   เหรียญเจริญ
15. เด็กหญิงพัชรากร  ชมจิตร์
16. นายภัทรดร   หอมศิริ
17. นายภาณุพงศ์  แน่นหนา
18. เด็กหญิงรัชดาภา   อวยพร
19. นายวริศ  ศิริเลิศพรรณา
20. นายวสันต์   คงเกิดผล
21. เด็กชายวีรวิชญ์   จิรโชติจารุวงศ์
22. นายศิวกร   เสวตคัน
23. เด็กหญิงสาวิกา   โสมดี
24. นางสาวสุจิตรา   ปลื้มจิตต์
25. นายสุบรรณ  เพชรสัมฤทธิ์
26. เด็กชายอมรเทพ  สีหมอก
27. เด็กหญิงอรดา   แดงเจริญ
28. เด็กชายอรรถพล    สมงาม
29. เด็กหญิงอัมพร   มายนอก
30. นายเบญจพงษ์   โหมดศิริ
31. นางสาวเบญจวรรณ   ยศโชติ
32. เด็กหญิงโยสิตา   สิมะโรจนา
 
1. นายสิทธิโชค  ไหมทอง
2. นายสมศักดิ์  อินทรจันทร์
3. นางสาวสิทธิญา  หอมทอง
4. จ.ส.อ.สมาน  รักจันทร์
5. นางมณฑา  ถนอมสิงห์
6. นางกมลพันธ์  พยัคเกษมโสภณ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 71 เงิน 32 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายกฤต  สิริปา
2. เด็กชายกัณเศรษฐ์  ศิริโสภาพงษ์
3. นายกิตติพงษ์  ตัณฑิกุล
4. นายขุนพล  สมจิตร
5. เด็กหญิงจิรรัตน์  จันทวงศ์
6. นายฐเดช  วิภาสิริกร
7. นางสาวธัญสินี  จิตมุ่ง
8. นายธีรพงค์  พูลผล
9. เด็กชายนพดล  เสงี่ยมจิตต์
10. เด็กชายนราธร  แซ่กัว
11. นางสาวนฤมล  กรเกษม
12. นางสาวนิลเนตร  วาณิชวิวัฒน์
13. เด็กหญิงประกายวรรณ  พ่วงช่วงโชติ
14. นายพงศธร  แจ่มกระจ่าง
15. เด็กหญิงพัชญาภัค   ดวงแสง
16. นายพัชรพล  ดีประเสริฐ
17. นายพัสสน  เอื้อเฟื้อ
18. นายพีรพล  แม่มะณี
19. นายภาณุพันธ์  หงษ์ทอง
20. เด็กชายมณฤทธิ์  ดีรอด
21. เด็กหญิงยอแสง  เอื้อเฟื้อ
22. เด็กหญิงรินรดา  วิชา
23. เด็กชายวัชรพล  แจ้งประจักษ์
24. เด็กชายศุภวิชญ์  รวยสูงเนิน
25. นายสรวิศ  ผ่องศรี
26. นายสิงหวัชร์  ธรรมสาโร
27. นางสาวสิโรชา  ชาวสวนแตง
28. นางสาวอัญญามณี  ชลารักษ์
29. นายเกียรติศักดิ์  พรมบุตร
30. นางสาวเอเซีย  บุญชูเชาว์
 
1. นายยศวริศ  รุ่งสอาด
2. นายณัฐพล  เผือกพูลผล
3. นายชัยพร  หิรัญรักษ์
4. นายธนานนท์  รักษาภักดี
5. นางกรกันยา  กสิกรรม
6. นายธวัชชัย  นิติการ
7. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
8. นายประกาศิต  บรรเทิงจิตร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 34 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายธนายุ   ชัยสุนทร
 
1. นายสิทธิโชค  ไหมทอง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง 30 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายกฤษฎา  คะเนเร็ว
 
1. นายรณชัย   ติณะคัด
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  เสนสอน
 
1. นางวิภาภรณ์  ก๋งม้า
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.67 ทอง 23 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นางสาวพราวนภัส  ดอกไม้
 
1. นายรณชัย   ติณะคัด
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.66 เงิน 25 โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายอดิศักดิ์  นากเกิด
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  มังกรานนท์ชัย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรฟู
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง 6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ญาณวโร
 
1. นางกรกันยา  กสิกรรม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 17 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวมาริสา  โอฬารรัตน์มณี
 
1. นางกรกันยา  กสิกรรม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนมารดานฤมล 1. นายสิริชัย  แสงจันทร์
 
1. นายวิทยา  ทองล้อม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง 10 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายพัชรพล  ดีประเสริฐ
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  เสนสอน
 
1. นางวิภาภรณ์  ก๋งม้า
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.67 ทอง 22 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นางสาวปัญจมาพร  ภู่ทอง
 
1. Mr.Raffy   Calamba Salazar
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง 11 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายวรพงษ์  เสียงประเสริฐ
 
1. นายรณชัย  ติณะคัด
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรฟู
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  เสนสอน
 
1. นางวิภาภรณ์  ก๋งม้า
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.67 ทอง 31 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวเยาวลักษณ์  โนรีวงศ์
 
1. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงกชกร  ครองสกุล
2. เด็กหญิงกรภัทร์  อริยเมธี
3. เด็กชายกฤษณะ  บุญมี
4. เด็กชายกองพล  กลั่นดาวสอย
5. เด็กชายกีรติ  สายแสง
6. เด็กหญิงจันทิมา  มัยมณี
7. เด็กหญิงชนิสรา  ผลสุทธิชัย
8. เด็กชายชัยพร  สรรพคุณ
9. เด็กชายฐิติกานต์  รุ่งโรจน์ประกาย
10. เด็กชายณชล  ปัญญา
11. เด็กชายณรงค์ชัย  คำมูลตรี
12. เด็กชายณัฐพงษ์  เพ็ญโฉม
13. เด็กหญิงณิชาภัทร  ปัจฉิมกุล
14. เด็กหญิงทิพวรรณ  เปี่ยมเจริญ
15. เด็กชายธนภูมิ  กิมโสม
16. เด็กชายธรรศ  ไชยฤทธิ์
17. เด็กชายธิติสรรค์  จินจู
18. เด็กชายนพดล  เสงี่ยมจิตต์
19. เด็กหญิงนพเก้า  เต่ารั้ง
20. เด็กหญิงบวรรัตน์  สร้างวัด
21. เด็กหญิงประกายวรรณ  พ่วงช่วงโชติ
22. เด็กหญิงปิยฉัตร  จันทร์นอก
23. เด็กหญิงพนิตา  พุดสะอาด
24. เด็กหญิงพิชญา  โรจนานุกูลพงศ์
25. เด็กชายพีรพัฒน์  ปรัชญกุล
26. เด็กชายภัทรดล  นพเกตุ
27. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ไหมเขียว
28. เด็กหญิงภัสสิรี  แก้วโกย
29. เด็กหญิงภานิณี  ศิลารัตน์
30. เด็กชายมังกร  โง้วเจริญ
31. เด็กหญิงวรกานต์  อนุสรณ์นรการ
32. เด็กหญิงวีระอร  ตุ่มศิริ
33. เด็กหญิงศตพร  มีทรัพย์
34. เด็กหญิงศิริพร  หะซัน
35. เด็กหญิงศุภกาญจน์  ทองนพคุณ
36. เด็กชายศุภวิชญ์  รวยสูงเนิน
37. เด็กหญิงสุทธิดา  ใหม่อ่อน
38. เด็กชายอภิสิทธิ์  เกตุตุ้ม
39. เด็กหญิงอรณิช  หนูเทศ
40. เด็กหญิงเมธวลิน  วิญญาณ
 
1. นางกรกันายา  กสิกรรม
2. นายยศวริศ  รุ่งสอาด
3. นายธนานนท์  รักษาภักดี
4. นายธวัชชัย  นิติการ
5. นายณัฐพล  เผือกพูลผล
6. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
7. นายประกาศิต  บรรเทิงจิตร
8. นายชัยพร  หิรัญรักษ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91.67 ทอง 6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายกฤษณะ  บุญมี
2. นางสาวกัญญ์วรา  วัฒนะเวชศักดิ์
3. นางสาวขวัญกมล  ธนะพิรุฬห์
4. นายขุนพล  สมจิตร
5. นายคมสัน  เป้าเปี่ยมทรัพย์
6. นายชูเกียรติ  พุธรักษา
7. นางสาวณัฐกมล  โกสะรุทธะ
8. นายณัฐนนท์  รอดประสิทธ์
9. นายณัฐนันท์  ตันวัฒนะ
10. นายณัฐวุฒิ  เพรชฟู
11. นายธนกร  ทองมณี
12. นางสาวธนทัด  วรประสพ
13. นายธนวัฒน์  สรรพคุณ
14. นางสาวธิดารัตน์  อนุวงษ์
15. นายธีรภัทร์  ตุลาพันธ์
16. นายนราธร  แซ่กัว
17. นายปฏิมาภรณ์  แก่นตัน
18. นายปราณนต์  คลังสุวรรณ
19. นางสาวปิยฉัตร  จันทร์นอก
20. นายปุณยวัจน์  ปานหิรัญ
21. นางสาวพงลดา  ไชยทะเศษฐ์
22. นายพัชรพล  ดีประเสริฐ
23. นางสาวพิชามญชุ์  ประดิษฐิ์
24. นายพีรพล  สร้อยถาวร
25. นายพุฒิพงษ์  วิเชียรน้อย
26. นางสาวภัทรกันย์  ยิ้มศิริ
27. นางสาวภานิณี  ศิรารัตน์
28. นางสาวมาริสา  โอฬารรัตน์มณี
29. นางสาวรัญชนา  มังกรงาม
30. นางสาววรรณวลี  ศรีมาลา
31. นางสาวศศิภา  อ่วมพันธุ์
32. นางสาวศุภรัตติยา  รุ่งสอาด
33. นางสาวสัตตกมล  ปิ่นปรีชาชัย
34. นางสาวสายน้ำผึ้ง  ตันสันเทียะ
35. นายสุนทร  ฉ่ำสมบุญ
36. นางสาวสุนารี  จอมคำ
37. นางสาวอรวรรณ  อ๋องตั้ว
38. นางสาวอรอนงค์  เข็มทอง
39. นายเจษฎา  แซ่เตีย
40. นางสาวเสาวลักษณ์  พงษ์ไม้
 
1. นางกรกันยา  กสิกรรม
2. นายยศวริศ  รุ่งสอาด
3. นายณัฐพล  เผือกพูลผล
4. นายธวัชชัย  นิติการ
5. นายชัยพร  หิรัญรักษ์
6. นายประกาศิต  บรรเทิงจิตร
7. นายธนานนท์  รักษาภักดี
8. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงกฤติญา  วราฐิติเดช
2. เด็กหญิงดารณี  เอี่ยมทรัพย์
3. เด็กชายธนวัฒน์  โสภิพงษ์
4. เด็กชายนนทวัฒน์  สมชื่อ
5. เด็กชายปภังกร  เอ้งฉ้วน
6. เด็กหญิงวชิรดา  ลิมปนะวรรณกุล
7. เด็กหญิงศศิธร  กลิ่นไม้
8. เด็กชายเอกพจน์  อี้มัย
 
1. นางสาววรรณา  ยงพฤกษา
2. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
3. นางสาวพิมพ์วดี  จันทรโกศล
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวชลิตา  คำศิริ
2. นายณัฐพล  อินฉาย
3. นายตติพล  กลั่นดาวลอย
4. นางสาวพิมพ์ประภา  สังข์ทอง
5. นายรัชฎากร  พรหมนา
6. นายศุภกฤต  ปั้นเทียม
7. นางสาวอภิญญา  รุ่งเรืองทรัพย์อนันต์
8. นางสาวเมริกา  เจริญรัตน์
 
1. นางสาวพิมพ์วดี  จันทรโกศล
2. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
3. นางสาววรรณา  ยงพฤกษา
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.65 ทอง 10 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พึ่งแสวงผล
2. เด็กหญิงจิรัติกานต์  ไพรจิตร
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ตรัยเธียรเลิศ
4. เด็กหญิงพาขวัญ  ชัชวาลย์
5. เด็กหญิงอนันตญา  เทียนชัย
6. เด็กหญิงอุษา  แซ่เจี่ย
 
1. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
2. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศร
3. นางสาวกรองจิต  โรจนพันธ์
4. นายก้อง  มักสัมพันธุ์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.32 ทอง 7 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  จันทร์ศิริ
2. นางสาวจารุณี  อยู่เจริญ
3. นางสาวณัฏฐา  แซ่กิม
4. นางสาวปานไพลิน  ไชยงาม
5. นางสาวสุภาวรรณ  เหรียญพี้
6. นางสาวสุภิตา  รังกุล
 
1. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
2. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศร
3. นางสาวกรองจิต  โรจนพันธ์
4. นายก้อง  มักสัมพันธุ์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ตุ่มศิริ
2. เด็กหญิงจิตติญา   แปลกสกุลสมบัติ
3. เด็กหญิงจุรีรัตน์   ทองมั่น
4. เด็กหญิงธัญญรัตน์   โอษฐวิไล
5. เด็กหญิงพรรษา   ทองประเสริฐ
6. เด็กหญิงสุภาวดี    แสงสง่าศรี
 
1. นางรภากัญ   พะนิรัมย์
2. นางสาวรัฐจินันท์  สุนทรวิทย์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 71 เงิน 40 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงกำไรทอง  เสมา
2. นางสาววชิราภรณ์  พรหมเจริญ
3. นางสาววันชนนี  รสทอง
4. นางสาวสมิตานัน  จินพละ
5. นางสาวสุกัญญา  พรมจันทร์
6. นางสาวอาทิมา  สมท่า
7. นางสาวเจนจิรา  สอนสมนึก
8. นางสาวเพชรพนัส  พ่วงพันธ์
9. นางสาวเยาวมาลย์  สุดสงสาร
 
1. นางสาวพิมพ์วดี  จันทรโกศล
2. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
3. นางสาววรรณา  ยงพฤกษา
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงฉันชนก  เชื้อสกล
2. เด็กหญิงชฎารัตน์  บุญเฉลิมชัย
3. เด็กหญิงนพวรรณ  ป้อมถาวร
4. เด็กหญิงพรรณพิจิตร  เตียงหงษากุล
5. เด็กหญิงภัทราวดี  กรเกษม
6. เด็กหญิงภาณิกา  ยงศิริ
7. เด็กหญิงภาณิศา  ยงศิริ
8. เด็กหญิงลลิดา  จันทร์สุกรี
9. เด็กหญิงสุปรียา  แย้มเกษร
10. เด็กหญิงอภิชญา  ลายวิเศษกุล
11. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ยิ้มเจริญ
 
1. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
2. นางสาววรรณา  ยงพฤกษา
3. นางสาวพิมพ์วดี  จันทรโกศล
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวกรวี  ถีระพงษ์
2. นางสาวจันทิมันตุ์  วรรณประเวศ
3. นางสาวรัตติวัลย์  เจนวงศาธนรัตน์
4. นางสาวรามาวดี  โกปลด
5. นางสาวสิริยากร  ชูโชติ
6. นางสาวอัญญาวี  บุญยะสิทธิ์
7. นางสาวอัปสรศิริ  บุญครองสุข
8. นางสาวอินทุอร  ถีระพงษ์
 
1. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
2. นางสาววรรณา  ยงพฤกษา
3. นางสาวพิมพ์วดี  จันทรโกศล
4. นางสาวโสภา  ถาวรเจริญ
5. นายบุญฤทธิ์  อ่ำขำ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ 1. นางสาวฐิติกานต์  กลยณีย์
2. นายทิติไกร  เกียรติสมรศรี
3. นางสาวพัชริดา  วงษ์ศรี
4. นายสิทธิพร  สอาดเหลือ
5. นายอดิศิกดิ์  ปิยะวงค์
 
1. นางนันทิยา  สวนมาลี
2. นางสาวสุภักษร  พงษ์อุดทา
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  โสภณพุทธพร
 
1. นางนิภา  บรอสแนน
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 63 ทองแดง 37 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายศุภฤกษ์  ธีระรังสิกุล
 
1. นางนิภา  บรอสแนน
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง 28 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายตรงฤกษ์  เบ็ญจฆรณี
 
1. นางสาวนันทิยา  และอิ่ม
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 22 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายธีรพัฒน์  สวัสดี
 
1. นางอัมพร  จตุนิรัติศัย
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.66 ทอง 14 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงลลิตา  ตะอินทร์
 
1. นางกาญจนา  เฑียรกุล
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.3 ทอง 45 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวการดา  ทองดีเจริญ
 
1. นางสาวสายฝน  ผุยพันธ์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81.16 ทอง 17 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายรตชล  เลิศพิชิตกุล
 
1. นางวีณา  ศรีเจริญ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87.33 ทอง 7 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวทัตพร  ช่วยณรงค์
 
1. นายพีรสุต  พรหมสุวรรณ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 11 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงณภัทร  สมเนตร
2. เด็กหญิงรวิสรา  ศรีทะโชติ
3. เด็กหญิงลออรัตน์  ประเสริฐสังข์
4. เด็กหญิงวณิชยา  คงเจริญ
5. เด็กหญิงสิริรัตญา  อิ่มเอิบ
 
1. นางสาวทวีทรัพย์  ไทยสุริยะ
2. นางสาวพรพรรณ  อู่พิทักษ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 76.9 เงิน 36 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายกาลัญญู   บุญส่ง
2. นางสาวณัชชา    มาลัยลอย
3. นางสาวทิติภา   รัตนวิโรจน์
4. นางสาวปาลิกา   สิริธานิยภักดี
5. นายพงศธร   พุ่มนิคม
 
1. นางอุ่นเรือน  เนื่องจำนงค์
2. นางสาวจิตมณี  อะเมกอง
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76.34 เงิน 43 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงเมย์ธาดา  วิเชียรน้อย
 
1. นางสาวรวมพร  สดศรี
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 77.67 เงิน 28 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาววรชา  สีแดง
 
1. นางสาวเยาวธิดา  เสี้ยวเส็ง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 66.99 ทองแดง 21 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  วชิระ
 
1. นางสาวจินดา  เกิดผลมาก
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.15 เงิน 22 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวนฤมล  สุริวงค์
 
1. นางสุมาลี  วังทรายทอง
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 20 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จุลศรีไกวัล
2. เด็กหญิงสุนิตา  กุลาราช
 
1. นางสาวรัชนี  มโนอิ่ม
2. นางสาวจารุณี  น้อยเจริญ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 22 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวฐิติพร  สิทธิ
2. นางสาวอัชฌา  ยอดอุดม
 
1. นางสาวรัชนี  มโนอิ่ม
2. นางสาวจารุณี  น้อยเจริญ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุขบูรณ์
2. เด็กหญิงนฤมล  ละสะวันตา
3. เด็กหญิงพรรษ์วิสา  สืบสิงห์
4. เด็กหญิงวันดี  ทองคำแท้
5. เด็กหญิงวัลลภา  คงจันทร์
6. เด็กหญิงศรัญญา  เทียมเมฆ
7. เด็กหญิงสุวรรณา  โพธิจักร
8. เด็กหญิงอลิสา  ธุระตา
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  มังกรานนท์ชัย
2. นางสาวเบ็ญจมาศ  เจริญปาละ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วมน
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82.2 ทอง 7 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นางสาวกมลชนก  แจ่มสร้อย
2. นางสาวจันจิรา  สุวรรณ
3. นางสาวณัชชา  ชัยรินทร์
4. นายธนวัฒน์  บุรุษเลี่ยม
5. นายธรรมาทิตย์  พงษ์กิจเดชโชติ
6. นางสาวธันย์ชนก  จูเจริญ
7. นายภัคศุ  แสงสว่าง
8. นายวรุตม์  จุนเจริญวงศา
9. นายสุวัฒชัย  ศรีณะรงค์
10. นางสาวอมรรัตน์  นามแก้ว
 
1. นางอังคณา  แสงสว่าง
2. นายสุริยา  ช้างพลายแก้ว
3. นายพิทักษ์  สมาน
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 7 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายกฤติน  เอื้อจารุพร
2. เด็กชายธนากรณ์  สุพรรณเมือง
3. เด็กหญิงนัธิกา  จิตรเสงี่ยม
4. เด็กหญิงมณฑกานต์  มีจั่นเพ็ชร
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เพชรฟู
 
1. นางวิลาวัลย์  แก้วแสนสุข
2. นางธนัญญา  ไวเจริญ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.25 ทอง 8 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นางสาวจันทนี  จุลศรีไกรวัล
2. นางสาวปานิสา  จั่นเจริญ
3. นางสาวพริมรัก  ตุ่มศิริ
4. นายภูมินทร์  โตศิริวัฒนานนท์
5. นางสาวสองขวัญ  รัตนกิจเจริญ
 
1. นางนารีรัตน์  วัฒนกุล
2. นางสาวผาสุก  มนต์กระจ่าง
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงธัญกรณ์  เดชะรักษา
2. เด็กหญิงธัญกาญจน์  เดชะรักษา
3. เด็กหญิงมณฑิตา  คนใจบุญ
 
1. นางสาวไอยวรินทร์  มั่นกำเนิด
2. นางสาวแก้วเกสร  อำสันเทียะ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 8 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวณัฐธิดา  มีอนันต์
2. นางสาววนิดา  พุ่มวิจิตร
3. นางสาวศุภมาศ  ภิรมย์ปั่น
 
1. นางไขแสง  ตรีสาม
2. นางสาวประภาพร  เบ้าทอง
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.67 ทอง 17 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  โฆสิตมาน
2. เด็กหญิงฉัตราภรณ์  บุญสวัสดิ์
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  สุขอยู่
 
1. นางจินดาวรรณ  บรรดา
2. นางงามพิศ  ลิ้มสวัสดิ์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวชนิดา  ลีลายุทธ์โท
2. นางสาวณัฐญาดา  ปาอ้าย
3. นางสาวธนภรณ์  อิ่มสำราญ
 
1. นายอดุลย์  วิริยาพันธ์
2. นายสมเกียรติ  เหล่าวิทยากุล
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.75 เงิน 40 โรงเรียนหมอนทองวิทยา 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  มัสเยาะ
2. เด็กหญิงเกวลิน  หนูนิ่ม
 
1. นายภาคภูมิ  มัสเยาะ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  แสงทอง
2. เด็กชายวนันต์  สามารถ
 
1. นางสาวดาวเรือง  ศรีหทัย
2. นางสุนิศา  บุญชู
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 19 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. นายพีรพัฒน์  เจียรสถิตย์
2. นายเจษฎา  นิลเศรษฐ์
 
1. นางทัศนีย์  แก่นภมร
2. นางสาวภรทิพย์  บุญจันทร์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 42 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายกิติพันธ์   นันทวิสิทธิ์
2. นายโสฬส   เสียงไพโรจน์
 
1. นางมณฑกานต์  มาลา
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 47 โรงเรียนหมอนทองวิทยา 1. เด็กหญิงปานระวี  ริดหมัด
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  มนูรีม
 
1. นายภาคภูมิ  มัสเยาะ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายทัสมา  นิลจันทึก
2. เด็กชายศิวกร  อัมพรภาค
 
1. นางสาวดาวเรือง  ศรีหทัย
2. นางสาวรุ่งรัตน์  ยิ้มเนียม
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72.6 เงิน 39 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 1. เด็กหญิงพนาวรรณ  ประพันธ์พจน์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เวชเจริญ
 
1. นายทองสุข  เอี่ยมศิริ
2. นางอัญชลี  โอ่งเจริญ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง 14 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 1. นางสาวปาริฉัตร  ประเสริฐสุข
2. นางสาววรรทนีย์  แซ่เตีย
 
1. นายทองสุข  เอี่ยมศิริ
2. นางสุพิณ  ศิลารัตน์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวณัฐริกา  ทองหาญ
2. นางสาวนันทนา  ปากหวาน
 
1. นางสาวนันท์ณรัตน์  เรืองรัตน์
2. นางสาวรุ่งรัตน์  ยิ้มเนียม
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายภานุ  วจะโนภาส
2. นายเมธัส  เกียรติชัยวัฒน์
 
1. นายปริญญา  สีใส
2. นางสาวรัตนา   วิหกเหิร
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวชนิษฐ์กาญจน์  ปรานศิลป์
2. นางสาวพิชญ์สินี  ลีลาสถาพรชัย
3. นายภูธิป  ล้อซ้ง
 
1. นางสาวรัตนา  วิหกเหิร
2. นายวรุตม์  นันทวิจิตร
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 18 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายจิรวัฒน์   จรูญจิรเสถียร
2. นายศุภักษร   หัวใจ
 
1. นางนิตยะ  วัฒนดิลกวิชช์
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 20 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ภู่ทอง
2. เด็กหญิงอรยา  ผังลักษณ์
3. เด็กหญิงเพชรลดา  ทองการ
 
1. นายราชวัลลภ   ลำพูน
2. นายอาทิตย์   ยงสวัสดิ์
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 99 ทอง 11 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายธนชาติ  นาคมอญ
2. นายพสุ  พินิจนันท์ไพศาล
3. นายวรวิทย์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายธนภณ  ธรรมรักษ์
2. นายรติ  พิพัฒน์ศรี
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายธีรพัฒน์  มณีอินทร์
2. เด็กชายภูวดล  บุญเกิด
3. เด็กชายศุภกฤต  ศิริจำรัส
 
1. นายสุรพงษ์  รัตนแสง
2. นายใย  ยศยิ่ง
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 69 ทองแดง 32 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ 1. นายศักดา  รังประเสริฐ
2. นายศุภกิตติ์  มณีสุข
3. นายสถาพร  เลาะมิน
 
1. นางสมพร  คงเอี่ยม
2. นางอัญชนา  อินแบน
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 30 โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เสื่อทอง
2. เด็กหญิงสหฤทัย  เมาะฮำหมัด
3. เด็กหญิงหทัยรักษ์  ทัพเสลา
 
1. นางนิตยา  มังวอ
2. นางสาวสุธิษา  ศรพรหม
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85.8 ทอง 11 โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวฐิติมา  พิมานรัมย์
2. นางสาวณัฐยา  แสนคำราง
3. นางสาวแพรพรรณ  งามฤทธิ์
 
1. นางสาวสุธิษา  ศรพรหม
2. นางนิตยา  มังวอ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. เด็กหญิงกาญจนา  ดวงแสงฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฏฐา  สินพรม
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  ดงคำ
4. เด็กหญิงศศิธร  ปานเย
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ร่มโพธิ์ศรี
6. เด็กหญิงหทัยชนก  หน่อไชย
 
1. นางสาววิมล  ผลบุญ
2. นางสาวโสภา  อุดมสิน
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. นายทัศรินทร์  เตี่ยมเจริญ
2. นางสาวพรพิรา  ประทุมเจียม
3. นายสหรัฐ  เติมบุญเรือง
 
1. นายวิชาญ  นาโตนด
2. นางสาวจุฑามาฒย์  นิยม
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.8 ทอง 6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 1. นายกองทัพ  ดิษฐศิริ
2. เด็กหญิงบุษบา  ทองไพจิตร
3. เด็กหญิงอริสรา  ล่ำสัน
 
1. นายธรรมเทพ  เกื้อหนุน
2. นายนฤเดช  ทองขาว
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.2 ทอง 25 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. นายณัฐวัตร  ผูกพันธุ์
2. นายปิยะ  ชาแสน
3. นางสาวอารียา  สมบุญ
 
1. นางอรวรรณ  เรืองนภารัตน์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 1. เด็กหญิงฐิติมา  ชื่นสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปริศนา  ซิเต็ง
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หาญจันทร์
 
1. นางสาวลำแพน  คำเฉียง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 74.8 เงิน 36 โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกรรณิกา  ศรีเจริญ
2. นางสาวกรรธิมา  เนติ
3. นางสาวธนพร  น้ำเหนือ
 
1. นางสาวสุธิษา  ศรพรหม
2. นางนิตยา  มังวอ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.8 ทอง 16 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  คำแก้ว
2. เด็กหญิงสิรินยา  เกตุคล้าย
3. เด็กชายสุวรรณ  สมใจ
 
1. นางอุบล  บูรณะศรีศักดิ์
2. นางบุปผา  ตันตะราวงศา
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.67 ทอง 8 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวชฎาพร  ตั้งตัว
2. นางสาวชุลีกร  โกโสตร
3. นางสาวมินตรา  นุ่นทะสอน
 
1. นางพรพิมล  ทรงศิริ
2. นางนฤทิพย์  ศรีเกษตรสรากุล
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  นุ่มแปลก
2. เด็กหญิงปณิดา  แสงสุข
3. เด็กหญิงสัญจิตา  ภู่สุบิน
 
1. นางอุบล  บูรณะศรีศักดิ์
2. นางบุปผา  ตันตะราวงศา
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกนกรส  ใยสุ่น
2. นางสาวปวริศา  นิยมไพศาลสุข
3. นางสาววราภรณ์  มะลิรักษ์
 
1. นางพรพิมล  ทรงศิริ
2. นางสาวรัชตา  บุญเจริญ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง 24 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ภู่เจริญ
2. เด็กชายณัฐพล  คำสุวรรณ์
3. เด็กหญิงเฮาวา  หริ่มเพ็ง
 
1. นางสมหมาย  ลัดลอย
2. นางสาวสุภาพรรณ  ศิริเพ็ชร
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง 26 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. นายจตุพิธ  คงโชติ
2. นางสาวปาณาลี  นุชเปลี่ยน
3. นางสาวเบญญารัตน์  นามกระโทก
 
1. นางสาวโสภา  อุดมสิน
2. นายประจบ  คงสาคร
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.67 ทอง 13 โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธีรพงศ์  ทรัพย์แก้ว
2. เด็กชายธีรภัทร์  ทรัพย์แก้ว
3. เด็กชายอาทิตย์  วุฒิชัยชาญกุล
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วมน
2. นางสาวเบ็ญจมาศ  เจริญปาละ
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 19 โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกิตติกร  ทองเขียว
 
1. นางสาวสุธิษา  ศรพรหม
 
167 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 75.2 เงิน 26 โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวดวงใจ  สาระนารถ
2. เด็กหญิงไพรัตน์  ริพมพ์
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  เจริญปาละ
2. นางสาวสุธิษา  ศรพรหม