สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงมธุรดา  ฮวดเจริญ
 
1. นางธัญวัลย์  เนียรศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73 เงิน 10 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. นางสาวพัชรี  แก้วเรียน
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แว่นจันลา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 11 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงอัญชิสา  ชีวาจร
 
1. นางสายันห์  นาน้ำเชี่ยว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 22 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวธัญญรัตน์  ยนสุวรรณ์
 
1. นางอุษา  ศิริรักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70.4 เงิน 20 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงภัสรา  ขุนวิเศษ
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวศิริรัตน์  คำภา
 
1. นางงามจิตร  เฉลยทรัพย์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงจินตนา  บุญกระจาย
2. เด็กหญิงนันทพร  ประเสริฐสังข์
3. เด็กชายวิทยา  ชุติรัตนพันธ์
 
1. นางฉัตตพิรุฬห์   ท้าวเพ็ชร
2. นางพรรณี  แสงอรุณ
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกุลธิดา  เสมอภาค
2. นางสาวพุธศจิ  ใคร่ครวญ
3. นางสาวอรทัย  แก้วคำ
 
1. นางฉัตตพิรุฬห์   ท้าวเพ็ชร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 26 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรญานี  แย้มศรี
2. เด็กหญิงวรรษพร  ขุนทร
 
1. นางสาวนฤมล  หนูหล้า
2. นางสาวเจษฎาภรณ์  รสกระโทก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 15 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. นายธนิษฐา  แซ่เตีย
2. นางสาววาสนา  หอระตะ
 
1. นางรัศมี  วัฒนอรุณวงศ์
2. นางสาวลักขณา  ถนอมเงิน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 30 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กชายสันติ  วงศ์กำภู
 
1. นางสุกัญญา  สรรพาณิช
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 41 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวสุพัตรา  สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นางสาวรัญญา  คำตรง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 10 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงดวงหทัย  นันทวิสิทธิ์
2. เด็กหญิงนพเกตุ  พงษ์สีดา
3. เด็กหญิงอาทิติยา  ไกรสวรรค์
 
1. นางสาววรัญญา  คำตรง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 44 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวบุษยา  เฉลียง
2. นางสาวปฏิมาภร  อ่อนละมุล
3. นางสาวรัตนา  สุวรรณมงคล
 
1. นางสาวสูญญตา  หรือเสือ
2. นางสาวเพ็ญประภา  นาเคน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 57.22 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ไพบูลย์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  คนหมั่น
 
1. นางบูรณา  พันธุ์ธรรม
2. นายพรเทพ  พรมตา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 49 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายขวัญชัย  นนทวิชิต
2. นางสาวพรรณธิภา  ทองตา
 
1. นายพรเทพ  พรมตา
2. นางบูรณา  พันธุ์ธรรม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 44 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายอรรถสิทธิ์  เหลาเป
 
1. นายอัฐพงศ์  จารุทรัพย์สดใส
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายณัฐพงษ์  ยุวรรณศรี
 
1. นายอัฐพงศ์  จารุทรัพย์สดใส
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23.5 เข้าร่วม 41 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกฤตยา  ใหม่พุมมา
2. เด็กหญิงชนากานต์   ศรีสมบัติ
3. เด็กหญิงชลธิชา  ไทยประเสริฐ
 
1. นางสาธิกา  โกติรัมย์
2. นายชิด  วงค์ใหญ่
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 19.5 เข้าร่วม 38 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกัญจน์ชฎา  ทองคำ
2. นางสาวธันยพร  ยฆะเสม
3. นายพงศธร  โกษลาเกษม
 
1. นางสาวปริมประภา   สุขสวัสดิ์
2. นางสาววิลาวัลย์  ยั่งยืน
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายจักรินทร์  เกตุมา
2. เด็กชายธีระพัฒ  เตียงกูล
3. เด็กหญิงศรีไพลิน  ทองอินทร์
 
1. นายชิด  วงค์ใหญ่
2. นางสุกัลยา   วงค์ใหญ่
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายธีระวัฒน์  เฉลิมญาติ
2. นายภัทรพงศ์  ลิมปวัฒนะ
3. นายสิทธิชัย  เทพเดช
 
1. นายชิด  วงค์ใหญ่
2. นายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 8 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ดีหะกุล
2. เด็กชายศิรชัช  แซ่เติน
3. เด็กหญิงสุทธิดา  เอี่ยมสอาด
 
1. นายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์
2. นายชิด  วงค์ใหญ่
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 30 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวจิตรลดา  อินทศรี
2. นางสาวพลอยปภัส  พงศ์อมรธรรช
3. นางสาววราภรณ์  สุวรรณราช
 
1. นายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์
2. นายชิด  วงค์ใหญ่
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.9 ทอง 48 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงชุลีภรณ์  เขียวฉอ้อน
2. เด็กหญิงพิชชา  เสรีพาณิชย์การ
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์  เตียงกูล
 
1. นางสุจิตรา  วรพุฒ
2. นางภาวิณี  เลิศสำรวยพันธุ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73.2 เงิน 43 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. นายณรงค์ฤทธิ์  พงษ์เกษ
2. นางสาวสุกัญญา  โคตรเสนา
3. นางสาวเบศจมาศ  นันทะโสภา
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสงเหลา
2. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์  กิรัมย์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.8 เงิน 16 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายนราธิป  ประสานสุข
2. เด็กชายรัชพล  สังฆทิพย์
 
1. นางสาวดารณี  พุฒจันทร์หอม
2. นางสาวมุกดา  เข็มมุข
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 48 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายณัฐนันท์  คันโธ
2. นายปัญญาวุฒิ  สุขสำราญ
 
1. นายชิด  วงค์ใหญ่
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 33.57 เข้าร่วม 33 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  เพชรรัตน์
2. เด็กชายอมรเทพ  เสือคำ
 
1. นายอำพล  สกุลสัมพันธ์ศรี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กชายอครเดช  ขวดสะอาด
2. เด็กชายอนุสรณ์  ลี้กังวาน
 
1. นางสาวชนิดา  เข็มกลัด
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 29 โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองฟัก
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ไอซิม
3. เด็กหญิงชลิตา  บุญท้วม
4. เด็กชายผดุงศักดิ์  วิมลภักตร์
5. เด็กหญิงอธิติญา  พูลบุตร
 
1. นางจินตนาภรณ์  ฉันทะจำรัสศิลป์
2. นางอังคณา  สังสะนะ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.66 ทอง 37 โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม 1. นางสาวจิราภรณ์  บัวศรี
2. นางสาวธนัดดา  ตันนพรัตน์
3. นางสาวปนัดดา  ตันยี่กุล
4. นางสาวปัณฑิตา  สมศรี
5. นางสาวศศิวิมล  พุกศร
 
1. นางจินตนาภรณ์  ฉันทะจำรัสศิลป์
2. นางอังคณา  สังสะนะ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 37 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงจิตติมา  อาจจุฬา
2. เด็กหญิงชลธิชา  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงทัศริยา  บุญกล่อม
4. เด็กหญิงศศิวิภา  พิมพิไสย์
5. เด็กหญิงศศิวิมล  สาลีหอม
 
1. นายสมภพ  ดวงชอุ่ม
2. นายวิภาดา  พรรษาดวงชอุ่ม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 70.25 เงิน 41 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวธันย์ชนก  ทุนสิน
2. นางสาวธิดาพร  โพศิริ
3. นางสาวนัฏชยา  นารถสมบูรณ์
4. นางสาวนัฐชาฎา  ดุษฎี
5. นางสาวพิมพ์พจี  วงสุวรรณ์
 
1. นางสาววรารัตน์  เขินประติยุทธ
2. นางสาวภคินี  เขินประติยุทธ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 79.33 เงิน 15 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายชาญณรงค์  ขอดทอง
2. เด็กหญิงปภาวดี  อังคณา
3. เด็กหญิงปวีณา  หลงน้อย
4. เด็กหญิงอรอนงค์  บัวเขียว
5. เด็กหญิงเกตน์สิริ  จิ๋วน้อย
 
1. นายอาทิตย์  พัดขุนทด
2. นางสาวยาภรณ์  หมื่นหาญ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 76.64 เงิน 30 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายธนพงษ์  โฉมสอาด
2. นายพรชัย  แรตเจริญ
3. นางสาวศิริวรรณ  อินทรักษ์
4. นางสาวอนุสรา  อวนนวล
5. นายอภิศิษฐ์  สำราญ
 
1. นายประจักษ์  พุทธเจริญ
2. นางวัชรี  พุทธเจริญ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83 ทอง 23 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายณัฏฐพล  รุ่งโรจน์
2. นายณัฐดนัย  พรมพิทักษ์
3. นางสาวดาริณี  แสนสำอางค์
4. นายธีรรักษ์  วาจาดี
5. นายธีรวัฒน์  เหล่าสาร
6. นายธีรวุฒิ  วาจาดี
7. นางสาวนัฐติการณ์  ภูมิพันธ์
8. นางสาวนัยน์ปพร  เนินภู
9. นางสาวรัตนา  จันทา
10. นายวฤพัฒน์  วาจาดี
11. นายวัชระสิทธิ์  ผลถาวรสุข
12. นางสาววาสนา  จีนเป็นวงค์
13. เด็กหญิงศิริยา  วาจาดี
14. นายสันติชัย  จันทร์สมุทร
15. นางสาวสุพัตรา  วาจาดี
16. นายสุริยน  แถมดี
17. นางสาวอรนลิน  ศรีลาชัย
18. นางสาวอาทิตยา  วาจาดี
19. นางสาวเพ็ญนภา  หอมทรง
20. นางสาวโชติกา  เสธา
 
1. นางสาวสำอางค์  นิลพัทธ์
2. นางสร้อยศรี  วงศ์สุวรรณ์
3. นางกัญญาพัชร  โชติภาคินเศรษฐ์
4. นางสาวพิชชาภา  จันทร์นรา
5. นายวุฒิไกร  ชายกวด
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง 12 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายภาคิน  สีดาน้อย
 
1. นายประสิทธิ์  โภควัฒน์สกุล
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 49 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวนัทมล  สิริศักดิ์ธรารักษ์
 
1. นายประสิทธิ์  โภควัฒน์สกุล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 50 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวธัญจิรา  แสนเจริญสุข
2. นายมณฑล  บัวทอง
 
1. นางสร้อยศรี  วงศ์สุวรรณ์
2. นางสาวพิชชาภา  จันทร์นรา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 43 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายวรวัฒน์  รักษาชาติ
2. นางสาวอังศุมาลิน  ศิริพันธ์
 
1. นางสร้อยศรี  วงศ์สุวรรณ์
2. นางสาวสำอางค์  นิลพัทธ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86 ทอง 21 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกชกร  ศรีสุริยประทีป
2. นางสาวกชกร  คุณสามารถ
3. นางสาวกรรติกา  ไพรบึง
4. นางสาวกฤติยาพร  พัดจีบ
5. นางสาวจิราภา  โพธิ์ชัย
6. นางสาวจุฑาภา  กิจนุกูล
7. นางสาวพัชริดา  ทรงเจริญ
8. นางสาวรพีพร  จูมชัย
9. นางสาวรวิสรา  คะวิลัย
10. นางสาวเบญจมาศ  เวชสถล
 
1. นางสาวศรีสุข  เข็มมุข
2. นางซองทรัพย์  นนทเกษม
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 75.33 เงิน 18 โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สายสุข
2. เด็กหญิงครองทรัพย์  ดับโศรก
3. นายธนพล  ชนิกานนท์
4. เด็กหญิงธันชนก  นาคมโนธรรม
5. เด็กหญิงนัทธมน  ศิริพอง
6. เด็กหญิงน้ำฝน  ชินรัตน์
7. เด็กชายบุญญาฤทธิ์  แซ่เตียว
8. เด็กชายพงษ์วุฒิ  ขันอาสา
9. เด็กหญิงพลอย  วีระสิน
10. เด็กชายพิสิฐ  คุณธรรมวิวัฒน์
11. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  นิลศรี
12. เด็กหญิงศิริประภา  ศุภริท
13. เด็กหญิงสิริกันยา  แซ่อุ่ย
14. เด็กหญิงสุชาดา  ประวัติสิทธิ์
15. เด็กหญิงโชติรส  จันทร์อุดร
 
1. นายวรรณรัตน์  เหลือศิริ
2. นายเกรียงไกร  พงจรูญ
3. นางสาววิยกร  เหลือผล
4. นางสาวทิตติยา  ฤทธิ์โต
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 44 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ใหม่เอี่ยม
2. เด็กหญิงสโรชา  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นายศิริธร  ช่วยสงคราม
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 36 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวพัชรี  วรรณสาร
2. นางสาววาสิณี  วังแก้ว
 
1. นายอภิลักษณ์  ธีราลักษณ์สกุล
2. นายสุรเชฏฐ์  จันทัน
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 22 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงเนนันชญา  สิงชาติ
 
1. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 72 เงิน 29 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวพรพิชชา  พันธุ์เพ็ง
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 35 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงชุติมา  ลิ้มสว่างพูลวัตถุ
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวปิยวรรณ  สินสืบผล
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 32 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายพงศกร  เทียนวงศ์
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายอาคเนย์  มณฑา
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 21 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายธนทัต  โฉมศรี
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 41 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายนรินทร์  ระวิโรจน์
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงวณิดา  บุญวาที
2. เด็กหญิงศุภานัน  ชัชวาลโชคทรัพย์
 
1. นางสาวปิยรัฎธ์  ปู่ทา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 35 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายศิฑารัตน์  อ่อนถาวร
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวอาภัสรา  บุญมา
 
1. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  โอดรัมย์
2. เด็กหญิงอมิตา  ชื่นรัมย์
3. เด็กชายอาทิตย์  งามลม
 
1. นายกิตติชัย  เจริญเมือง
2. นายบุญฤทธิ์  เสาวดาล
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 19 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. นางสาวลัดดา  นาคพงษ์
2. นายวุฒิชัย  โพธิ์ชัยประดิษฐ์
3. นางสาวเบญจวรรณ  สุเสนา
 
1. นายกิตติชัย  เจริญเมือง
2. นายบุญฤทธิ์  เสาวดาล
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 72 เงิน 22 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กชายกมลภพ  ทองกล่ำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  เผ่าโพธิ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 70 เงิน 26 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นายชโนดม  ไพรดี
 
1. นายวีรวิชญ์  ผลประเสริฐมาก
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80.15 ทอง 38 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กชายตะวัน  ผลทับทิม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  เผ่าโพธิ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 31 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นายศรายุท  สังข์วรดี
 
1. นายอิทธิพล  เดี่ยวกลาง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 22 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กชายพัชรพล  กระโห้แก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  เผ่าโพธิ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวอรยา  พรมชัย
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 30 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรมัตถ์  สัชนะกูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  เผ่าโพธิ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 26 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ดาวใส
 
1. นางสาวสุพัตรา  เฮงจันทร์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 65.3 ทองแดง 30 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาววิลาวรรณ  ม่วงขาว
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 68.6 ทองแดง 20 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  โหมกลันเทียะ
2. เด็กหญิงทัศนียวรรณ  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงทิพากร  พุทธรัตน์
4. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สมบูรณ์
5. นายธีรเดช  โสภารัตน์
6. นางสาวนราลิน  รินราช
7. นายนาวิน  โสทศิลป์
8. เด็กหญิงนิสา  มาเถิด
9. นางสาวประภาศรี  กลัดเสวก
10. นางสาวพิมพ์ศิริ  พ่วงศิริ
11. นายภาณุวัฒน์  ตันเจริญ
12. นายภานุมาศ  สุจริตใจธรรม
13. เด็กหญิงมัชณิมา  พรหมอินทร์
14. นางสาวศิริวรรณ  นักเจริญ
15. เด็กหญิงสันต์ฤทัย  นุ่งสวัสดิ์
16. นางสาวสุธนี  ทับทิมสุข
17. เด็กหญิงสุธารัตน์  สำอางอินทร์
18. เด็กหญิงสุวรรณา  โฉมสอาด
19. นายอรรถพล  เชียงเจริญ
20. นางสาวเมทิยา  โภคทรัพย์
 
1. นายรังสรรค์  วรรณพิรุณ
2. นางชมัยนุช  วรรณพุฒ
3. นายสมชัย  มานะวะ
4. นายมาโนช  ศรีวรนันท์
5. นายสราวุธ  คำพูน
6. นายปราโมทย์  สุขสำราญ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 40 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. เด็กชายกมลภพ  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชลธิศา  กิติวงศ์
3. นายธนากร  ปริทา
4. เด็กชายวรากร  ศรีเมือง
5. นายวิทวัฒน์  นามมนตรี
6. นายอนุรักษ์  บุญกรรเชียง
 
1. นายมาโนช  ศรีวรนันท์
2. นายปราโมทย์  สุขสำราญ
3. นายสราวุธ  คำพูน
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 71.33 เงิน 40 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายคมกฤช  ทองบุญชู
2. นายจักรกฤษณ์  โอสถานนท์
3. นายศิวัช  ระวังเหตุ
4. นายอธิบดี  ขำเจริญ
5. นายอาณกร  งามทรัพย์มณี
 
1. นายศักดิ์เกษม  จันทร์สิริกุล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.16 ทอง 9 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกันทิมา  บุตรสาลี
2. เด็กหญิงกัลยา  เพ็งบุบผา
3. นางสาวขวัญกมล  บุญธรรม
4. เด็กหญิงจิตติมาศ  จงสมจิตต์
5. นางสาวจุฬาลักษณ์  แก้วประสาน
6. นางสาวชนานันท์  บุญเลิศ
7. นางสาวชนิกานต์   งามประยูร
8. เด็กหญิงชรินรัตน์  สุขเทพ
9. นางสาวญาดา  ทองจันทร์
10. เด็กชายณัฐพล  วุฒิมากูล
11. เด็กหญิงดารารัตน์  เทพมงคล
12. เด็กหญิงธนัชชา  มะโนมัย
13. เด็กหญิงนฤมล  หนูแย้ม
14. นางสาวประภาพร   วัยเจริญ
15. นางสาวปัญฑารีย์  บุญเถื่อน
16. เด็กชายปุณณวิช  เทพมณี
17. เด็กชายพุทธิพงษ์  คีหะกูล
18. เด็กชายภาณุเดช  จันทร์ศรี
19. เด็กชายภูธเรศ  จั่นเจริญ
20. เด็กหญิงรนัชชา  สีหะวงษ์
21. เด็กชายศรายุทธ  เกตุอุ่น
22. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  นามบุญลือ
23. เด็กหญิงศุภรัตน์  อินเสก
24. เด็กหญิงสุฑามาศ   ขุนแก้ว
25. เด็กหญิงสุพัตรา  วระวิสันต์
26. นางสาวสุมินตรา  อิ่มอุไร
27. นายอนุชา  ไทยนาพา
28. เด็กหญิงอภิชญา  เข็มราช
29. นางสาวอรณิชา  ไทยนาพา
30. นายอรรณพ  วันเทวิน
31. นายเกรียงไกร  พาเจริญ
32. นางสาวเพชรอักษร  เพ็งบุบผา
33. เด็กชายเหมราช  เหมตาล
 
1. นายปวีณ  โคนะโร
2. นายศักดิ์เกษม  จันทร์ศิริกุล
3. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ชาภักดี
2. นางสาวกัญญารัตน์  เกตุสุนทร
3. นางสาวกัญญารัตน์  คงมี
4. นายขจรศักดิ์  บานเย็น
5. นางสาวคณิศา  คำแฝง
6. เด็กหญิงจตุพร  แรกเรียง
7. นายจักรกฤษ  เหมือนส่อน
8. เด็กหญิงจารวี  วงษ์ทอง
9. เด็กหญิงชลธิชา  ดรฮี้
10. นายฐิทติพงษ์  วันเพ็ญ
11. นางสาวณัฐริกา  เภาเนือง
12. เด็กหญิงธนัญญา  สามีรัมย์
13. นายธนาคาร  ไพรสิงห์
14. นายธนาวัฒน์  บุญเนตร์
15. นายธนิศร์  ทองคำ
16. เด็กหญิงนรินทร์  จันทา
17. นายนัฐวุฒิ  คณะสุข
18. นางสาวนัทธมน  สุรินธรรม
19. เด็กหญิงนิระชา  บุญทัด
20. เด็กหญิงน้ำฝน  ต้นวงศ์
21. เด็กหญิงบุษกร  เกาะงาม
22. นางสาวปณิตา  คำแฝง
23. นายปรัชญา  ศรีสุขโข
24. นายพนมศักดิ์  นิ่มน้อย
25. เด็กหญิงภัสสร  เพ็ชรผุดผ่อง
26. นายภูมิภูชิต  พรพรม
27. นางสาววิลาสินี  เพชรเลิศ
28. เด็กชายสรายุทธ  มณีรัตน์
29. นายสราวุธ  ดวงจิตร
30. นายสุภัค  อรุณรัตน์
31. เด็กชายสุภัทร  อรุณรัตน์
32. นายอดิศร  อยู่ยัง
33. นางสาวอนงค์รดี  มัสแมน
34. เด็กหญิงอรลักษณ์  นนท์กระเสม
35. นางสาวอรอุมา  ศรีสมุทร
36. นายอาทิตย์  พรมทัต
37. เด็กชายเด่นชัย  เพชรเลิศ
38. เด็กหญิงเมทินี  บุญรอด
39. เด็กชายเรืองฤทธิ์  ศรเพ็ชร์
40. เด็กชายเอกพล  วงค์คำภู
 
1. นายรัฐพร  อรุณรัตน์
2. นายอารักษ์  กำพุธ
3. นายอิทธิพล  เดี่ยวกลาง
4. นายจิรพันธ์  อ้นขวัญเมือง
5. นายวีรวิชญ์  ผลประเสริฐมาก
6. นางโสภิต  มูลดามาตร
7. นายวรพงษ์  เจริญผล
8. นางสาววรรณพร  อารีรัตนชัย
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง 31 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายสุรัตน์  ภูสีน้ำ
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง 9 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นายภูมิภูชิต  พรพรม
 
1. นายรัฐพร  อรุณรัตน์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 39 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  นพกาล
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวอรวรรณ  คือประโคน
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.66 ทอง 10 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายบุญยเกียรติ  คงสุข
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 32 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายบัณฑิต  สิงหาชารี
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 24 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงอรยา  ตุ้มประเสริฐ
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.66 ทอง 19 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวเกษราภรณ์  เนตรคุณ
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.67 ทอง 16 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายเอกพงศ์  อยู่สุข
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง 6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงอรยา  ตุ้มประเสริฐ
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 31 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวอรวรรณ  คือประโคน
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 36 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายปิยะรัตน์  โสภาภาค
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายเอกพงศ์  อยู่สุข
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 23 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กหญิงตรีนุช  รังควิภา
 
1. นายจิรพันธ์  อ้นขวัญเมือง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง 13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวมณฑกานฑ์  วิจิตรศิลป์
 
1. นางสมคิด  ภูมิพล
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 79 เงิน 40 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวกนกวรรณ  นพรัตน์
2. นายทองเทพ  กองสุวรรณ
3. นายนพกร  บุญตา
4. นายนพรัตน์  สุปะวา
5. นายนัชรินทร์  อาจหาญ
6. นางสาวนันทวัน  เมยมงคล
7. นางสาวนิสารัตน์  สาราวงษ์
8. นางสาวสุรางค์  นามขันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ  เรืองฤทธิ์
2. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
3. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 73.31 เงิน 22 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายฐาปกรณ์  โชคเหมาะ
2. นางสาววรรณภา  เกตุศรี
3. นายศักดิ์รินทร์  เกาะกวาง
4. นายสิทธิชัย  เข็มมลฑา
5. นางสาวอาริยา  ขอนสัก
6. นางสาวแพรพลอย  ชื่นหทัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
3. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
4. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 44 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สุวรรณไตรย์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขุมเงิน
3. เด็กหญิงธนพร  สายคำ
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  สะกระโทก
5. นางสาวสุธิมา  ปิงเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ  เรืองฤทธิ์
2. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
3. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
4. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวฉัตตรียา   ป้องนบ
2. นางสาวณัฐมน  เดชสอน
3. นางสาวธัญญารัตน์  สีหาพงษ์
4. นางสาวนลินี  ทวีธนวิกัย
5. นางสาวปวีณ์ศยา  ยัคลา
6. นางสาวมัทนพร   เหมสุวรรณ
7. นางสาววรรณมณี  โอสถานนท์
8. นางสาววิริยา  วงศ์เทศ
 
1. นางวราภรณ์  กมลรัตนะสมบัติ
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 26 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  วันทะนะ
2. เด็กหญิงจิรัชญา  สายคำ
3. เด็กหญิงชลธิชา  เบ็ญพาด
4. เด็กหญิงธนัชพร  พันธุปัท
5. เด็กหญิงธัญจิรา  สุดชาวงศ์
6. เด็กหญิงธิวารัตน์  วงค์เงิน
7. เด็กหญิงนฤมล  ธรรมะ
8. นายนิติ  สนใจ
9. นายปฏิภาณ  เสากระโชก
10. เด็กชายพรศักดิ์  แซ่กง
11. เด็กหญิงพรไพลิน  ลี่เส็ง
12. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  วัฒนา
13. เด็กหญิงรักษิตา  มณีทูล
14. เด็กชายศราวุฒิ  โพธิ์หมุด
15. เด็กหญิงเสาวภา  มณฑศก
 
1. นางสมคิด  ภูมิพล
2. นางอมรรัตน์  บ้งชมโพธิ์
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72 เงิน 35 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวกัสมา  ผลาผล
2. นางสาวกุสุมา  งามเลิศจริยกุล
3. นางสาวจิรวรรณ  นาดี
4. นายชานน  มูและ
5. นางสาวทัดดาว  ชลูดทอง
6. นางสาวปาริชาติ  ห่วงฮุย
7. นางสาวพรรณิดา  ศรีพระจันทร์
8. นางสาวรัชนีกร  ดีสำโรง
9. นางสาวสุนทรี  ลือนาม
10. นายสุพจน์  ไพรบึง
11. นางสาวอรนุช  แสนแก้ว
12. นางสาวเจนตนา  แก่นสุวรรณ
13. นางสาวเบญจรัตน์  ชะรัมย์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ผลเจริญสมบูรณ์
2. นางสาวเชาวนี  ก้อนขาว
3. นายประเมิน  วงษ์มิตรแท้
4. นางสาวอรอุษา  อึ่งแดง
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง 27 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายกิติศักดิ์  พลอยสา
2. นายปัญญา  พรมพิทักษ์
3. นายพิพัฒน์  ดีสุด
4. นายวิทวัท  ฉันสิมา
5. นายอติชาติ  แก้วนาดอน
 
1. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
2. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 77 เงิน 17 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวพิมธกานต์  หลายทอง
 
1. นางสาวสมพิศ   เยอรเจริญ
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 36 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกัญญา   พูนพัชรพัฒน์
 
1. นางสาวมาลีนาน  ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. นายศุภมงคล  เรืองเดช
 
1. นางสาวสมจิตต์  เอี่ยมอาภรณ์
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 26 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   พรหมสถิตย์
 
1. นางสาววรารักษ์  จิตต์หมวด
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86 ทอง 26 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวศุภมาศ  วงษ์สายยัน
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สิทธิพล
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66.82 ทองแดง 42 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงโชติรส    คำหรุ่น
 
1. นางสาววราภรณ์  สุดประเสริฐ
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 66.32 ทองแดง 38 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายธนันตชัย  สุขมา
 
1. นางชุลีพร   ริ้วทอง
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 71.4 เงิน 39 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวกรกมล  เข็มลาย
2. นางสาวชวัลลักษณ์  แสงทอง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  กล้าหาญ
4. เด็กชายภากร  เช่นขาว
5. นางสาวสุนิตา  ดวงสิน
 
1. นางสาวศศิมาพร  หลักคำพันธ์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 77.6 เงิน 34 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกมลชนก  ชื่อมณีสวรรค์
2. นายชนาธิป  จันทะราช
3. นางสาววัชรินทร์  ต่วนประสิทธิ์
4. นางสาวศุภานัน  เฉลยไตร
5. นางสาวสรินยา  พิมพ์กิ
 
1. นางสาวสุทธิดา  วัฒนกิจวิชัย
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 79.67 เงิน 36 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงพิชญา  วนิชย์ธัญญาทรัพย์
 
1. นางศสิธร  เฮ็งเจริญ
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 65.67 ทองแดง 46 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวจุฑารัตน์  ทองบัว
 
1. นางสาวปวีณา  แสงสุวรรณ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 34 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายวัชรพล  วารุทัย
2. นางสาววิมลรัตน์  ภักดีพรหมมา
 
1. นางสาวชญาดา  ขยันคิด
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 76.8 เงิน 21 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกรีนา  อัศวตระกูล
2. นายณัฐวุฒิ  โอสถานนท์
3. นางสาวณิชารีย์  บุญรักษา
4. นายธีรวัฒน์  วรรณศิริ
5. นางสาวนลินี  ทวีธนวิกัย
6. นางสาวบุษยพรรรณ  เรืองฤทธิ์
7. นางสาวพัชรี  จิตสำราญ
8. นายวันทา  กำลัง
9. นางสาวอารีรัตน์  ยะอนันต์
10. นางสาวเหมือนฝัน  ติรวรรณรัตน์
 
1. นายรัฐพงษ์  มีพงศ์
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 35 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงธิติมา  เข็มทอง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พนมสุขเจริญ
3. เด็กหญิงศศิชา  สันติเวทย์วงศ์
 
1. นางพิมพ์ปวีณ์  วิเศษฤทธิ์
2. นางธัญวัลย์  เนียรศิริ
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 25 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวจุฑามณี  เนาแสง
2. นางสาวบุปผา  คมขำ
3. นายภานุพงศ์  เกตุสมิง
 
1. นางสาวปานทิพย์  กันจาด
2. นางสาวปรีชญา  สิทธิธัญกิจ
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76 เงิน 36 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงธีรนาถ  ตระกูลสุข
2. นางสาววรรณศิการ  พึ่งน้ำ
3. เด็กหญิงอนัญญา  เชยกลิ่นเทศ
 
1. นางสาวโสภิต  มาตรแม้น
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 69.4 ทองแดง 43 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวบุศรินทร์  ถ้วยงาม
2. นางสาวปิยะมาศ  บุญเศษ
3. นางสาวสุพรรษา  คล้ายเมือง
 
1. นายชัชวาล  ปิ่นเกิด
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74.25 เงิน 31 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงชัญญา  ไทยเจริญ
2. เด็กหญิงณหทัย  ชัยยะ
 
1. นางสาวกฤษณา  ชะระจำนงค์
2. นางสรัญญา  จำปาทอง
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายภูวดล  ผูกโอสถ
2. เด็กชายหรรษธร  พันธ์ธรรม
 
1. นางสาวกฤษณา  ชะระจำนงค์
2. นางสรัญญา  จำปาทอง
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 46 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นางสาวปาณิสรา  สนโศรก
2. นางสาวสิรินยา  พ่วงศิริ
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นายอัศวิน  สุริยภิญโญพงศ์
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติพศ  เจริญพร
2. เด็กชายจักรกฤษ  สุขขะ
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  พัฒนบุญศิริ
2. นางสาวพรรณี  หล่ออุดมพันธ์
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 14 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายคงศักดิ์  คะวิลัย
2. นายทรงวุฒิ  ศรีวัฒนะ
 
1. นายธีระ  วรรณเกตุศิริ
2. นางสาวณัฐนันท์  หันยี่ไล้
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สิงห์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  วงค์คำภู
 
1. นางสาวศิริพร  ชาญสมิง
2. นางจิรนันท์  จันทโชติ
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายชินภัทร  แซ่เฮ้ง
2. เด็กชายสุรวิศิษฎ์  เข็มประดับ
 
1. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวกฤษณา  ชะระจำนงค์
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72.7 เงิน 37 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายณัฐชนนท์  ตรีรัตนนุกูล
2. เด็กหญิงปิยรัตน์  พิมพิสาร
 
1. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
2. นายพงษ์ศักดิ์  โพธิ์งาม
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกนกนิภา  เอี่ยมสำอางค์
2. นางสาวกัญญารัตน์  เข็มเพ็ชร
 
1. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
2. นายพงษ์ศักดิ์  โพธิ์งาม
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 42 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายรัชชานนท์  โสธรวนาวงศ์
2. นายวรวุฒิ  แสงสุข
 
1. นายธีรพงษ์  ไชยเมืองพล
2. นางดลพร  ชื่นสมบัติ
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 25 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายนำพาพงศ์  วาสะศิริ
2. นายรัชต์พงษ์  ศรีทอง
 
1. นายธีระ  วรรณเกตุศิริ
2. นางสาวณัฐนันท์  หันยี่ไล้
 
123 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 17 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกนกอร  ทิสมบูรณ์
2. เด็กหญิงพนิตา  วระวาท
3. เด็กหญิงโชติรส  คำหรุ่น
 
1. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
2. นายพงษ์ศักดิ์  โพธิ์งาม
 
124 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 43 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์  บุรีรัตน์
2. นางสาวสุพัตรา  พรมนา
3. นางสาวโยษิตา  อุทัยรัตน์
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 20 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวณัฐธิกานต์  เวียงสมุทร
2. นางสาวปาลินี  สายโสภา
 
1. นางสาวณัฐนันท์  หันยี่ไล้
2. นายธีระ  วรรณเกตุศิริ
 
126 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  อ่อนประเสริฐ
2. เด็กชายบัญชา  พวงพิกุล
3. เด็กชายโสภณ  บัวตัน
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 99.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายภาณุวัฒน์  ปลอดทอด
2. นายวรวุฒิ  พรวนกระโทก
3. นายอภิชิต  คำโพล้ง
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 40 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายธนากร  แก้ววิจิตร
2. เด็กชายสุทัศน์  อยู่ดีรัมย์
3. เด็กชายอดิศร  นรสิงห์
 
1. นายสมศักดิ์  ภูมิพล
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. นายจิรวัฒน์  ต่างสันเทียะ
2. นายธนากร  วงศ์กำภู
3. นายศุภกฤษณ์  วระชุน
 
1. นายสมศักดิ์  ภูมิพล
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 70.4 เงิน 38 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. เด็กชายธนพร  ใยทา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุเสนา
3. เด็กหญิงเกวลิน  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวกัญญา  สุเสนา
2. นางสาวณัฐปภัสร์  สิงห์มณี
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 75.2 เงิน 35 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวนัทรียา  ขอดแสง
2. นางสาวสุวิมล  สุขุม
3. นางสาวเจนจิรา  ศักดิ์สูง
 
1. นายสำราญ  บุญเขียว
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 70 เงิน 48 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  แซ่เฮง
2. เด็กชายณัฐกิตต์  ผ่องใส
3. เด็กหญิงธัญกร  มานอก
4. เด็กหญิงนารินทร์  วงค์หิรัญ
5. เด็กหญิงนุชนาถ  ศรีเคลือบ
6. เด็กชายอิทธิชัย  นิยมสุข
 
1. นางรดาทิพย์  อยู่สุข
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวกาญจนา  สิงห์สนิท
2. นางสาวคันธรส  ปานามา
3. นางสาวปนัดดา  โถทอง
4. นางสาวภาวินี  พลวงศ์
5. นางสาวศิริพร  ประชาเขียว
6. นางสาวสุภาวดี  สุพจนวดี
 
1. นายสรเทพ   แมนเมือง
2. นายเลิศเกียรติ  ศรีคำมูล
3. นายลิขิต  จิตรขันตรี
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 17 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  เพ็งบุบผา
2. เด็กชายกันตนพ  ปรัชญสุนทร
3. เด็กหญิงนาฎอนงค์  ส่องแสงจันทร์
 
1. นางสาวสุดใจ  วงษ์สุด
2. นายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 79 เงิน 34 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวพลอยไพลิน  ตุงเกษม
2. นางสาวสิตานัน  มณีสุวรรณ
3. นางสาวสุนันทา  เครืออยู่
 
1. นางเบญจา  เดชสุภา
2. นางศิริลักษณ์  ณะวงษ์
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.4 เงิน 29 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงนิศาชล  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  อุ่นคำ
3. เด็กหญิงบุณยาพร  พลสีลา
 
1. นายเลิศเกียรติ  ศรีคำมูล
2. นายสรเทพ  แมนเมือง
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81.2 ทอง 37 โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม 1. นายวิศรุต  นพวงศ์
2. นางสาวสาวิตรี  ขันคามโภชน์
3. นางสาวสุวัฒนา  จันทร์ศิริ
 
1. นางเพ็ญศรี  แก้วมณี
2. นางจินตนาภรณ์  ฉันทะจำรัสศิลป์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 74.8 เงิน 35 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุเสนา
2. เด็กหญิงวิมลมณี  พรหมรักษา
3. เด็กหญิงแสงเดือน  โคตรลุน
 
1. นางวาสนา  พิมพ์ยงยาง
2. นางลำไพร  นาคสุข
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. นางสาวปานตะวัน  พันธ์ศรีสุข
2. นางสาววรกมล  โทสีทา
3. นางสาวศิริวิมล  บรรยงค์
 
1. นางวาสนา  พิมพ์ยงยาง
2. นางลำไพร  นาคสุข
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 33 โรงเรียนราชสาส์นวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พลพยุหะ
2. เด็กหญิงณิชกานต์  โอสถานนท์
3. เด็กหญิงโศภิสรา  เตโพธิ์
 
1. นางบุหงา  จรรยาสวัสดิ์
2. นางสาวจิตสุมา  ธรรมจินดา
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.33 ทอง 41 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. นางสาวนิติญา  ถี่มาพัด
2. นางสาววรรณพร  กองทำ
3. นางสาวศิริญาพร  ถ้วนถี่
 
1. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
2. นางสาวธนพร  พิสูจน์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สร้อยทอง
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  วังหล้า
3. เด็กหญิงอาทิตยา  นามมูล
 
1. นางสาวนงลักษณ์  แสงโสดา
2. นายสุทธิศักดิ์  แสงเหลา
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80 ทอง 36 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. นางสาวนฤมล  บรรดาศักดิ์
2. นางสาวรสสุคนธ์  งาเกษม
3. นางสาวสาวิตรี  หอมหวล
 
1. นางสาวนงลักษณ์  แสงโสดา
2. นายสุทธิศักดิ์  แสงเหลา
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภู่สวัสดิ์
2. เด็กหญิงพจนาภรณ์  พานแก้ว
3. เด็กหญิงอารีญา  สมศรี
 
1. นางกลิ่นผกา  วุฒิศักดิ์สถิตย์
2. นางมยุรี  เพิ่มพรศรี
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง 26 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายกิตติพงศ์  ม่านทอง
2. นายกิตติภพ  นพศิริ
3. นางสาวดาวรุ่ง  ทวีการ
 
1. นางมยุรี  เพิ่มพรศรี
2. นางกลิ่นผกา  วุฒิศักดิ์สถิตย์
 
146 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวจิตรทิวา  ลิ้มสุขศิริ
2. นางสาวอาภานันท์  วรรณพิรุณ
3. นายเมษ  ฉันทะโกโส
 
1. นางวรรณชุรีย์  เกิดมงคล
2. นางสาวอรพิน  ประเสริฐผล
 
147 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายทศพล  สุขเกษม
2. เด็กหญิงภิรมพร  ปู่เค้อว
 
1. นางณกัญญา  พึ่งเกษม
 
148 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 19 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เหมณี
 
1. นางสาวอรพิน  ประเสริฐผล
 
149 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 88 ทอง 11 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายทศพล  สุขเกษม
2. เด็กชายปารเมษ  วิมลภักตร์
 
1. นางสาวอรพิน  ประเสริฐผล