สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายปาฏิหาริย์  เติมศิริเกียรติ์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  มั่งคั่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 21 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 1. นางสาวรัตนา  บุญศรี
 
1. นางรุ่งนภา  แดงเดช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงแพรววา  เต็งชาตะพันธุ์
 
1. นางสาวสุรีย์พร  สำราญรณศักดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76 เงิน 39 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวศศิวิไล   จันลือชัย
 
1. นางสาวสุรีย์พร  สำราญรณศักดิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71.6 เงิน 18 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กชายธรรมนูญ  แซ่ลี้
 
1. นางสาวเสาวนีย์  สุขทนารักษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 40 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวพรพิมล  กาบสำโรง
 
1. นางจิราภรณ์  เล็กเริงสินธุ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 13 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายกันตวิชญ์  พงษาวดาร
2. เด็กชายนวพล  มงคลธีระสกุล
3. เด็กชายสุวิจักขณ์  แสงสุรเดช
 
1. นางอัจฉรา  สร้อยตัน
2. นายพงศ์ศิริ  ปิตะธารา
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 16 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายจักรี  ปานสมัย
2. นางสาวชุตานันท์   รัศมีงาม
3. นางสาวภภัสสร   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นายนิรันดร  อมรพันธุ์
2. นางรัชนีบูล  ศรีสมัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 16 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงกรกนก   รุจิเพิ่มพูน
2. เด็กหญิงนัทธมน  สีอ่อน
 
1. นางรดากานต์  กาญจนวิสิษฐผล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 7 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวปาริฉัตร  จันทร์สมปอง
2. นางสาวมติมา  ลิ้มประเสริฐ
 
1. นางรดากานต์  กาญจนวิสิษฐผล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงพนัชกร  อนันตประยูร
 
1. นายศุภงค์  ศรีศาลา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 4 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายชนะพล  ศิริบุญ
 
1. นางสาวมณีนุช  พรหมอารักษ์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงประวรรณา  มหามาตย์
2. เด็กหญิงรัตนพร  แซ่อุ๊ย
3. เด็กหญิงรุ่งรวี  ปิ่นรัมย์
 
1. นางสุวพร  วรรณบุบผา
2. นางสาววาสนา  เจริญไทย
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวดุษฎี  ศรีทองอ่อน
2. นางสาวศุภรดา  ผ่องศรี
3. นางสาวอัฌมาภรณ์  รักการ
 
1. นายบุญนำ  เกษี
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 51.8 เข้าร่วม 42 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายปรัชญา  เพชรโอภาส
2. นายวัชรินทร์  กมลเมือง
3. นายสุเมธ  พูสมศรี
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  เกลาเกลี้ยง
2. นายพจนวัฒน์  จารย์พรมมา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 72.4 เงิน 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายกิตติชัย  จารย์พรมมา
2. นางสาวชนกานต์   เอี๊ยบกงไชย
3. นางสาวนฤมล  มากูล
 
1. นางวัชรา  จรูญผล
2. นางกาญจนา   หุตะเจริญ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 13 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กหญิงกรรณ์วิญา  ภิลัยวัลย์
2. เด็กชายศิรวิชญ์  ประสิทธิเวชานนท์
 
1. นายสุรเดช  สอนภักดิ์
2. นางสาวสำลี  แสงเขียว
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81.33 ทอง 8 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายชิติพัทธ์  อุตราภิรมย์สุข
2. นายณัฐกิตติ์  จั่นรอด
 
1. นายอากร  พุทธรักษา
2. นางสุคนธ์  สุขศร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กชายอวยชัย  พอนเบ้า
 
1. นายวุฒิพงษ์  ประทุมมา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายฤทธิไกร  โสภาคย์
 
1. นางสาวจันทนา  เปรมฤดีปรีชาชาญ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 35.25 เข้าร่วม 16 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายณธกร  วาสนาส่งชูสกุล
2. เด็กชายณรัณ  เครือละม้าย
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ดุพงษ์
 
1. นางสาววันดี  แนบเชย
2. นางสาววรนารถ  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.5 เงิน 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายกษิดิ์เดช  ทวีผล
2. นายนราธิป  นุ่นโชติ
3. นายภูเบศ  เพชรวรคุณ
 
1. นางสาวหวานใจ  โบบทอง
2. นางวัลยา  เลื่อนกฐิน
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.6 เงิน 33 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายนนทวัช   ประดิษฐวัฒนา
2. นางสาวสุธาสินี   วีระธนกิจโกศล
3. นางสาวโชติรส   พิมพ์เหม
 
1. นางสาววิชยา   มีวงศ์
2. นางสาวอารดา  อรรคเสลา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวณัฐชา  พีรพัฒนกุล
2. นางสาวณิชารีย์  รุจิโรจน์กุล
3. นางสาวปรายฟ้า  สิงห์สายชล
 
1. นายมณเฑียร  ส่งเสริม
2. นายชูชาติ  หุตะเจริญ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 30 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายกมลภพ  จินดาทิพย์
2. เด็กชายฐานศักดิ์  พงศ์พระเกตุ
3. เด็กชายวรเมธ  ชัยวัฒนพงศ์
 
1. นายเฉลิมพล  บุษบรรณ์
2. นายประทิน  บุญงาม
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 26 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายชยุตพงษ์  สุรนิรันดร์
2. นายพีรวัส  จิรโรจน์วัฒน
3. นายไววิทย์  ชีวาพร
 
1. นายมณเฑียร  ส่งเสริม
2. นางสาวสุวะนิต  สุระสังข์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.4 ทอง 17 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวชามาวีร์   สุขชาญไชย
2. นางสาวฐิติมา   จิตรกลาง
3. นางสาวศุภาวรรณ   ซึ่งศิลป์กุลชัย
 
1. นายปรัตถกร  ยิ้มเนียม
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73 เงิน 45 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวฌาริณี  นิลเทศ
2. นายณัฐภัทร   น้อยวิบล
3. นายศุภฤกษ์   รัตวงนศ์
 
1. นายปรัตถกร  ยิ้มเนียม
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายปวัน  กันแจ่ม
2. เด็กชายโชติวิทย์  เทียมรุ่งเรืองวุฒิ
 
1. นางสาวศุภวรรณ  ศิริพิพัฒนกุล
2. นางสาวพนารัตน์  พันธ์สมพงษ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 33 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวทัศนี  ลออรุ่งเรืองกิจ
2. นางสาวรุ้งฟ้า  จั่นท้วม
 
1. นางสาวอังคณา  ธรรมวิริยสติ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 35.13 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กชายณพล  รุ่งศิรประภา
2. เด็กชายสุทธินนท์  ด้วงพรมมา
 
1. นายจิรวัฒน์  เหลืองอ่อน
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 44.2 เข้าร่วม 19 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 1. เด็กชายธนาดล  โรจน์วีระ
2. เด็กชายนุ๊ก  อภิวัน
 
1. นายจตุพงษ์  ลี้ประเสริฐ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 49 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ตุลยาภรณ์
2. เด็กชายณัฐกฤต  อาภาจิรสกุล
3. เด็กชายธนัตถ์  ปฏิสนธิราภา
4. เด็กชายธัญวิชญ์  สถิตชัย
5. เด็กชายยศวริศ  ไพรวัลย์
 
1. นางสาวภูริชญา  เกียรติบุญญาฤทธิ์
2. นางพรพิมล  เทศสวัสดิ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.66 ทอง 32 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายธีรวิทย์  แจ่มเพ็ชร
2. นายยสวัต  ชูชาญ
3. นายศิวกร  พิภพไพศาล
4. นายสิรวิชญ์  บุญประกอบชัย
5. นายเก่งกล้า  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางเพชรา  ดำรงทรัพย์วณิช
2. นางกรรณิการ์  หงษ์เจ็ด
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายธีราพัฒน์  ชูหมื่นไวย์
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  ศิริรักษ์
3. เด็กชายภาควัฒน์  หงส์นันทกุล
4. เด็กชายวรพล  ยุกติเมธา
5. เด็กชายอดิศักดิ์  ทุนสันเทียะ
 
1. นางสาวลักษณา  วัฒนะ
2. นางสาวอัจฉรา  นพสิทธิ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.5 เงิน 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวกฤษณา   หิรัญ
2. นางสาวขวัญฤดี   คำพะแย
3. นางสาวประภัสสร   จันทร์อ่อน
4. นายภัคพงษ์   บัวขจร
5. นางสาวอาทิตยา   โพธิ์สาราช
 
1. นางชะบา   อ่อนนาค
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กชายจิรเดช  เตยอ่อน
2. เด็กหญิงญาณิศา  ช้างดี
3. เด็กหญิงธีรภรณ์  สิงห์ฟู
4. เด็กหญิงอริญรดา  เวชนุวัฒน์
 
1. นายณัฏฐกิตติ์   ศรีสันต์
2. นายวิชชากร  คำสุข
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.64 ทอง 11 โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา 1. นางสาวกันธิชา  มาตรง
2. นางสาวฉันทิสา  เดอโก้ซ์
3. นางสาวปรัชญาพร  กาญจนพงษ์พร
4. นางสาวสายอากาศ  ไตรยปักษ์
5. นางสาวอสมาภรณ์  ดีวรัตน์
 
1. นางสาวศุภรัศมิ์  วิภักดีรัตนมณี
2. นายศักดิ์ดา  ทองโสภณ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81 ทอง 33 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวกาญจนา   มะชะศรี
2. นางสาวกุลิสรา   โชคประทาน
3. นายชลวัฒน์   อักษร
4. นายชีพชนก   ศรีอุทธา
5. นางสาวณัฎฐานิชา   ไทยถานันดร์
6. นางสาวณัฐมล   แพรอ่อน
7. นางสาวณัฐริกา  คงหลำ
8. นายณัฐวุฒิ   พรมเกิด
9. นางสาวพรรณิภา   อินทชยาคม
10. นายพิริยะ   ทองมี
11. นางสาวรัชณีกร   อนันต์
12. นางสาววิมลพร   อนันตกูล
13. นางสาวศิระประภา   บริบูรณ์
14. นายสัณฑ์   หมื่นแสน
15. นางสาวสุวรรณี  คล้อยสุวรรณ
16. นายเขตโสภณ   พิริยะศิลป์
17. นางสาวไพรินทร์   พระสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิรวิชช์   พุดพรม
2. นางปราณี   ศรีเจริญ
3. นางสาวพรรษกร   โพธิ์ยา
4. นางสาวสุวรรณา   มีครู
5. นางสาวกร   วิมลรัตน์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.4 เงิน 35 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงภคพร  สุขพานิชย์
 
1. นางพรรณี  บัวระพา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.5 ทอง 31 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวศชาทิณี  ปัตตาเนย์
 
1. นางสาวจิตรา  ปานสกุณ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สมิทธิกรกุล
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ตุ้ยปาละ
 
1. นายสุทธิรัตน์  ประชุม
2. นางกาญจนา  หงษ์หิรัญพันธ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายรฐนนท์  สัมปชัญญกุล
2. นางสาวรัตติยากร  ม่วงคำพร
 
1. นายสุทธิรัตน์  ประชุม
2. นางสาวประทุม  ชลวานิช
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวจิณัฐตา  ทวนดิลก
2. นางสาวญาติกา  จินต์ทานต์
3. นายณัฐภูมิ  โพธิ์ทอง
4. นางสาวณัฐสุดา  สารีบุตร
5. นายปฏิภาณ  ชิณเกตุ
6. นายภควัต  สมุทรคุณ
7. นางสาวภูริชา  พลนิกร
8. นายรุ่งอรุณ  ดวงอุษา
9. นายเดชาพล  เลิศสุรัตน์
10. นางสาวเมธาวี  นุชปาน
 
1. นางพรรณี  บัวระพา
2. นางสุทธิกาญจน์  เรืองแสง
3. นางรวีวรรณ  นุชปาน
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 74.66 เงิน 20 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กหญิงกวิสรา  สินสมบูณ์
2. เด็กหญิงกัลยาณี  สว่างเวียง
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  ขอบจิตต์
4. เด็กหญิงทิพากร  มั่นคง
5. เด็กชายธนภัทร  เวสประชุม
6. เด็กหญิงธนาภา  สุภาภรณ์
7. เด็กหญิงนันทิชา  ตรีพัชรทิพย์
8. เด็กหญิงบัณฑิตา  เภตรา
9. เด็กหญิงพนิดา  หิรัญราศีกุล
10. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วัฒนะ
11. เด็กหญิงวริศรา  สุทธศิล
12. เด็กหญิงวริศรา  มุกประเสริฐ
13. เด็กหญิงวิมลวรรณ  เกียรติกิตตินันท์
14. เด็กหญิงวีรยา  จิตรจรูญ
15. เด็กหญิงสุธิดา  สงแพง
 
1. นายสมเดช  ดวงมหึมา
2. นางศศิธร  คงชะนะ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายตฤน  เชาวน์วุฒิสุข
2. เด็กชายวิชชากร  จันทร์กูล
 
1. นางกุหลาบ  เกิดหลำ
2. นางณิชาภา  เต็งสุวรรณ์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. นายฐิติพงษ์  ยินดีสุข
2. นางสาวนิลพร  ทางทอง
 
1. นางสาวศิริพร  ชอบสะอาด
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงนภา  แย้มบุปผา
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีวะรา
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง 10 โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา 1. นายวรรัฐ  เครือเขื่อนเพ็ชร์
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  เฉลิมสุข
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงนวลจุฑา  ยุ่นประยงค์
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายตฤณพัฒน์  คงรอด
 
1. นางสาวบุษบง  วรบุตร
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 23 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขศรีโรจน์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีวะรา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง 12 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวศิรภัสสร  ชนะสัตรู
 
1. นายสุรศักดิ์  รักษาสุข
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 29 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  สิงห์โตทอง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีวะรา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 47 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 1. นายบุญนำ  โคตรสมบัติ
 
1. นายเดชณรงค์  พักพา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 17 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กชายคุณธรรม  จันทร์กระจ่าง
2. นายเกียรติศักดิ์  เที่ยงบุญถึง
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
2. นางสาวสลิลรัตน์  พลอยประดับ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. นายพีระพงศ์  ภูมีกอง
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวปพิชญา  รัตนกร
 
1. นายสุรศักดิ์  รักษาสุข
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 37 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วัลลา
2. เด็กชายกิตติธร  แป้นสันเทียะ
3. นายศรัณย์  คุ้มเงิน
 
1. นายกังวาล  แก้วธนชิต
2. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 62 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. นางสาวนิรชา   ทวี
2. นางสาวรุ่งทิวา   ทองคำแท้
3. นางสาวสุนิศา   เพ็ชร์นิล
 
1. นางสาวนิติพร  เจริญแพทย์
2. นายวันชนะ  ไชยศรี
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84.5 ทอง 21 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงอริญชยา  ฉวีวรรณชล
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กชายสมปอง  ป้อมเรือง
 
1. นายประนต  แสงไพบูลย์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88 ทอง 16 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. นางสาวเพ็ญพร   แก้วอมร
 
1. นายณัฐพงศ์  บุญส่ง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 28 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงชมพูนุท  วงศ์พิมล
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 73.5 เงิน 22 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ประสพสุข
 
1. นางสาวธันตกร  ไชยมงคล
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. นางสาวนันท์นภัส  เกตุวงศ์วีระชาติ
 
1. นายสุริยันต์  จันทิพย์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงปัญญาพร  เมืองทรัพย์
 
1. นางสาวธันตกร  ไชยมงคล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 23 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาววนิชชา  เพียรกอบกู้
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 23 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กชายธนดล  รักษาพล
 
1. นางสุธาทิพย์  ชะเอมกูล
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 24 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวญานิกา  บริบูรณ์
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86.66 ทอง 7 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงณัฏฐา  ไพบูลย์รัตนากร
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86.66 ทอง 9 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกนกนง  รอดรัตน์
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  พรประเสริฐ
 
1. นายวงศกร  อึ๊งแสงจันทร์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงเจนิสษา  แสงอรุณ
 
1. นายไพบูลย์  ธีระสุนทรไท
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 15 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายจิรายุ  ขันรักษา
 
1. นายสุรชัย  พลมาก
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 72.2 เงิน 16 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. นางสาวกมลพร   สาธิตาสุตนันท์
2. นายนันทวัตร  บุญรอด
3. เด็กชายพรรษนนท์   กำจัดโศรก
4. เด็กหญิงพิมพ์พิศา   สังข์สุวรรณ
5. เด็กหญิงรัญชิดา   สาธิตาสุตนันท์
6. นางสาวเนตรนภา  นครแสน
7. นางสาวเพ็ญพร   แก้วอมร
8. นางสาวเพ็ญสิริ   แก้วอมร
 
1. นางวาสนา   วิสาโรจน์
2. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
3. นายณัฐพงศ์  บุญส่ง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 81.82 ทอง 17 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกนกนง  รอดรัตน์
2. นางสาวจิดาภา  เจริญสว่าง
3. เด็กหญิงชมพูนุท  วงศ์พิมล
4. นางสาวญานิกา  บริบูรณ์
5. เด็กหญิงณัฏฐา  ไพบูลย์รัตนากร
6. นางสาวธิติสุดา  ถุงทรัพย์
7. นางสาวนัชธินี  ผลเนตร
8. นางสาวประภาพร  บุญทนาวงศ์
9. นางสาวพรวิไล  เกิดอยู่
10. นางสาวพิมสุภา  รอรั้ง
11. นางสาววนิชชา  เพียรกอบกู้
12. เด็กหญิงวรัญชนา  คุณารูป
13. นางสาวสุทธิดา  เอี่ยมเอก
14. เด็กหญิงเจนิสษา  แสงอรุณ
15. เด็กหญิงเสาวธาร  จันทร์คุณาพร
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
2. นายไพบูลย์  ธีระสุนทรไท
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 71.6 เงิน 17 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข 1. เด็กชายกีรติ  เปรมสุวรรณ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไชยแสง
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสงสว่าง
4. เด็กหญิงชุติมณฑน์  สงวนรัตน์
5. เด็กชายณัฐวัตร  วงศ์เสน
6. เด็กชายธนาวุฒิ  คณานิตย์
7. เด็กชายธีรพงศ์  สมพร
8. เด็กชายนพกร  พรสุต
9. เด็กชายประไณย  อินทไทร
10. เด็กชายปรเมศ  ปัญญาวัน
11. เด็กหญิงพรรณภา  ศรีดี
12. เด็กหญิงพลอยภัสชา  เป็นศิริ
13. เด็กหญิงรัตติยากร  บุญจง
14. เด็กหญิงศศิกานต์  ขำอ่อน
15. เด็กหญิงศศิธร  ประวาฬ
16. เด็กหญิงสุดาพร  ชูอุุ้ย
17. เด็กหญิงอภิชญา  เกตุสวัสดิ์
18. เด็กหญิงอริศรา  นาเหนือ
19. เด็กหญิงอุษา  ชมสะอาด
20. เด็กชายเบญจพล  เชื้อสุข
21. เด็กชายเอกพจน์  ผันผ่อน
 
1. นางสาวปสุตา  ศรีชญานนท์
2. นายสิปปกร  วินิจฉัย
3. นายวิศว  พิมพา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กชายณัฐ  พงศ์พัชราพันธุ์
2. เด็กชายทักษิณ  ชีวาพนาคีรี
3. เด็กชายธวัชชัย  แซ่ม้า
4. เด็กชายเจษฎา  ใหม่เจริญ
5. เด็กชายโยธิน  สามจ้อย
 
1. นายไพรัตน์  กันธะนนท์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 20 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายณัฐนนท์  กิมกัว
2. นายธนารัตน์  บุนนาค
3. นายธราธร  ฤกษ์เย็น
4. นายปิยะชัย  นัยนาภากรณ์
5. นายพีรพล  อัญชลี
6. นายเดชชนิน  ชนินทร์เดช
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
2. นายวีรภัทร  เตรียมสกุล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 76.75 เงิน 25 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวกัลยาณี   อุตสาหะ
2. นางสาวกาญจนาพร   สามารถ
3. นางสาวขวัญฤทัย   นีลวัณโณ
4. นางสาวชวัลญา   แจ่มอ้น
5. นายธนโชติ   นิลทัย
6. นางสาวธัญญาเรศ   เลื่องลือ
7. นายนันทวัฒน์   เหล่าเจริญ
8. นายนันทวัฒน์   รังกลาง
9. นางสาวปภาดา   ทรัพย์ผล
10. นางสาวภัทรสุดา   สนามน้อย
11. นางสาวภานุมาศ   เชิงสะอาด
12. นางสาวมณีรัตน์   ผาสุข
13. นางสาวรสสุคนธ์   วุฒิยา
14. นางสาววรินทร   ศรีชลาลัย
15. นายวรโชติ   สุพันนารี
16. นายวิริยะ   ด้วงอุดม
17. นายสุทธิศักดิ์   ล้วนฤทธิ์
18. นางสาวสุธิตา  สิงห์แก้ว
19. นายอดิชาติ   เกียนประโคน
20. นางสาวอนัญญา   เฉลิม
21. นางสาวอังคณา   รัฐกิจ
22. นายเทพประสิทธิ์   เจริญวรชัย
 
1. นายก้องศักดิ์   จีจู
2. นายวิโรจน์   ขอแนบกลาง
3. นางสาวนฤมล   ศิริพัฒน์
4. นางสาวชุลีพรณ์   คล่องแคล่ว
5. นางจิตเกษม   ชื่นชม
6. นางสาวศิริญา   ป้อมเสมาพิทักษ์
7. นางขอพรชนก   ไชยวัณณ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง 24 โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  ผลอนันต์
 
1. นายนิพนธ์  กล่ำกล่อมจิตร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.67 ทอง 15 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายมธัญญู  นิ่มพริก
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง 33 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงมัลลิกา   เสาวัง
 
1. นายมีศักดิ์  ศิริรักษ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวชวัลญา  ตันเจริญ
 
1. นายอำนวยศิลป์   กลิ่นหอม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง 4 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายจรัสรวี  เทียมรัตน์
 
1. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายณภัทร  เพาะบุญ
 
1. นายชาตรี  ถนอมวงษ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. เด็กหญิงวนิกกุล  โยธาพล
 
1. นางขอพรชนก  ไชยวัณณ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 8 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวภัทริกา  มิ่งมงคล
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง 7 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายณภัทร  ศรีสุวรรณ์
 
1. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง 10 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. นายธนโชติ  ธรรมหทัย
 
1. นางสาวสุภัทรา  อินทรารักษ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 47 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงเทียนแก้ว  หน่อทอง
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 19 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 1. นางสาวจิรัศยา  แสงเสริม
 
1. นายพันศักดิ์  อุดหนุน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายจรัสรวี  เทียมรัตน์
 
1. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข 1. นายพงศกร  บุตรดี
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 13 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงมิโฮะ  คุริตะ
 
1. นายอธิพัชร์  จิรัชญาสวัสดิ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 33 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวภัทริกา  มิ่งมงคล
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91.67 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายกริชชานนท์  ตั้งมั่นสกุล
2. นายกษิดิ์เดช  สุดโสม
3. นางสาวจณิสตา  ชินคำ
4. นางสาวจินต์จุฑา  ตันพานิชย์
5. นายจิรพัฒน์  ชินคำ
6. นายจิรายุส  คงวัน
7. นางสาวฐาวรีย์  ลิ้มรั้ว
8. นายธนพงษ์  บำบัดทุกข์
9. นายธนวัฒน์  สุเมธีนฤมิต
10. นางสาวธนัตดา  หงษ์แก้ว
11. นายนพฤทธิ์  คุณจักร
12. นางสาวนันท์มนัส  ประดับศรี
13. นางสาวนิภาภรณ์  ปางจูม
14. นางสาวน้ำฝน  คุมสุข
15. นางสาวพรสุดา  ชมถิ่น
16. นายพีระพล  กรรมหาวงษ์
17. นางสาวมณฑกานต์  โมกขาว
18. นางสาวยุพาพร  อำไพ
19. นางสาวรัตนาวลี  รัตนะ
20. นางสาวศศิวรรณ  ประสพโชคอำนวย
21. นางสาวศิริพร  อาศรัย
22. นายศุภณัฐ  โชคอักษรศานต์
23. นางสาวสาวิตรี  โฉมศรี
24. นางสาวสุจิตตา  บำรุงวัด
25. นางสาวสุจิตรา  เสียงเล็ก
26. นางสาวอนัญธิญา  ชิวไธสง
27. นางสาวอริสรา  สวัสดิ์วโรดม
28. นายเจษฎา  ทาศรี
29. นายเฉลิมชัย  พารีจันทร์
 
1. นายปุณทัศน์  ต่อรุ่งเรืองกิจ
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กหญิงกมลวัทน์  วงษ์เกตุ
2. เด็กชายทศพร  บุญชู
3. เด็กชายธนภัทร  กันทวงศ์
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  อินสว่าง
5. เด็กหญิงธาริดา  ยะอนันต์
6. เด็กชายปุณณานันท์  อรุณโรจน์
7. เด็กชายพชรดนัย  ภาโนมัย
8. เด็กหญิงวิชยาวรงค์  นันสบุตร
9. เด็กหญิงเกวลี  เหมาทองสุข
 
1. นางสาวเมษาศิลป์  เนื่องจำนงค์
2. นายชาตรี  ถนอมวงษ์
3. นางสาวสุภารัตน์  ศรีคง
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นางสาวกมลวัทน์  วงษ์เกตุ
2. นางสาวกัญญาณัฐ  สมุทรเสน
3. นางสาวกัญญาภัค  โตชัยภูมิ
4. นายชนินทร์  เมืองทอง
5. นางสาวณัฐนิชา  ละมัยวรรณ
6. นายทศพร  บุญชู
7. นางสาวนทวรรณ  ขุนศรี
8. นายภานุวัฒน์  ชิณศรี
9. นายศุภวิชญ์  ตาสื่อ
10. นายเพชรกำแพง  แสงอ่วม
 
1. นายชาตรี  ถนอมวงษ์
2. นางสาวเมษาศิลป์  เนื่องจำนงค์
3. นางสาวสุภารัตน์  ศรีคง
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.65 ทอง 14 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวภัณฑิลา   ติสนธิ
2. นางสาวภาณุมาส   ท้องฟ้า
3. นางสาวมลฤดี   อุดมทิพย์
4. เด็กหญิงสิรีธร   อุดรเสถียร
5. นางสาวอรณิชา   สวัสดี
6. นางสาวแสงเทียน   สุขบาล
 
1. นางศิริวรรณ  กอปรเนื่องศิริ
2. นางเสาวภา   ตันติตยาพงษ์
3. นายวีระยุทธ์   หนูคง
4. นางชุติมา  เจริญวงศ์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โสภณา
2. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์   ไกวัลวิศรุต
3. เด็กหญิงชลธิชา   พูลพร
4. เด็กหญิงณภัทร   พลเภา
5. เด็กหญิงณัฐธยาน์   เฉลิมวงษ์
6. เด็กหญิงพิสชา   พรหมเศียร์
7. เด็กหญิงสิรีธร   อุดรเสถียร
8. เด็กหญิงอังคณา  ลำเจียก
 
1. นางเสาวภา   ตันติตยาพงษ์
2. นายวีระยุทธ์   หนูคง
3. นางศิริวรรณ  กอปรเนื่องศิริ
4. นางชุติมา  เจริญวงศ์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณัฐฐิชา   ศรีศิริ
2. นางสาวปรียารัตน์   ศรสิทธิ์
3. นางสาวภัณฑิลา   ติสนธิ
4. นางสาวภาณุมาส   ท้องฟ้า
5. นางสาวมลฤดี   อุดมทิพย์
6. นางสาววรัชยา   ชายวิชัย
7. นางสาวอรณิชา  สวัสดี
8. นางสาวแสงเทียน   สุขบาล
 
1. นางเสาวภา   ตันติตยาพงษ์
2. นายวีระยุทธ์   หนูคง
3. นางศิริวรรณ  กอปรเนื่องศิริ
4. นางชุติมา  เจริญวงศ์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เงินจาง
2. เด็กหญิงฐีติกมล  จิตสุวรรณ์
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ช้างแย้ม
4. เด็กหญิงมนฤทัย  ปิ่นทองคำ
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ไกยสิทธิ์
6. เด็กหญิงหทัยภัทร  ถนอมสัตย์
 
1. นางสาวอังคณา  ค้าสุวรรณ
2. นายธนรัตน์  ปริชาติรุ่งเรือง
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวจริยา  งอยผาลา
2. นางสาวสัชฌกร  พงศ์พัชราพันธุ์
3. นางสาวสุมลรัตน์  ธราพร
4. นายอดิศร  หนานแก้ว
5. นางสาวอรฤทัย  ใจกล้า
6. นางสาวเกวลิน  ไชยชมภู
7. นางสาวเกศจรินทร์  ส่งเสริม
 
1. นายธนรัตน์  ปริชาติรุ่งเรือง
2. นางสาวอังคณา  ค้าสุวรรณ
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84 ทอง 18 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 1. นายกรณิศ  พงศภัคสกุลชัย
2. นายพิชญ์พล  ถิรประภาพร
3. เด็กชายวุฒิคุณ  วินิจบุตร
4. นายสหรัฐ  ลคร
 
1. นายณธกร  นันทะวงค์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71 เงิน 22 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายธีรุตม์  บูรณะโสภณ
 
1. นางสาววารุณี  สุรังสี
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 71 เงิน 25 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายนนทวิชญ์  มากจันทร์
 
1. นางสาววารุณี  สุรังสี
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงชนัญชิตา  ชุมจันทร์
 
1. นางอรัญญา  เตียวสามารถ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 14 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกมลฉัตร  กลัดทอง
 
1. นางอรัญญา  เตียวสามารถ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพูนภัสสร  สุวรรณพันธุ์
 
1. นางสมโภชน์   ส่องสว่าง
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.3 ทอง 7 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายฐิติภัทร  ทัดบุญนาค
 
1. นางสาววารุณี  สุรังสี
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กชายโจเซฟ เคซี่  วงษ์สกุล
 
1. นางสาวลลิตสินี  วิศรียาธร
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85.66 ทอง 10 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. นางสาวจิตสุภา  ดีมะการ
 
1. นายธรรมนูญ  รัตนมุง
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.6 ทอง 8 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายจักรพงศ์  เตชะวัฒนวรรณา
2. เด็กชายชนบดี  ภานุสุนทร
3. เด็กชายชลภฤศ  วิปุลพงษ์
4. เด็กชายนินนาท  นินนาทนนท์
5. เด็กชายศิรวิชญ์  นพสิทธิ์
 
1. นางสาววารุณี  สุรังสี
2. MissMA Theresa  G.Aldaba
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 14 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายกีรติ  กุลกฤตพงษ์
2. นางสาวธมนวรรณ  อะติชาคะโร
3. นางสาวธมลวรรณ  พลุกระโทก
4. นายศิรชัช  รัตนพันธ์
5. นายสยมภูมิ  บุปผเวส
 
1. นางสาววารุณี  สุรังสี
2. MissMA Theresa  G.Aldaba
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 22 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวสุธิดา  เจริญสุข
 
1. นางศศิธร   อัศววรุณ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กชายจอนนี่  เกษมลักษณ์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  สังขเสนากุล
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายฐิตวัฒน์  เชิงพัฒนะ
 
1. นางสาวกุลวรินท์   ญานประภาส
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.66 ทอง 10 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กหญิงปิยปวีณ์  เกิดศรีทอง
 
1. MissArisa  Kitazume
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.15 เงิน 13 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. นางสาววนัทพร  ชัยวัฒนพงศ์
 
1. MissKanami  Okabayashi
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 28 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายพงศ์พล  ทับทอง
2. เด็กชายพล  กุลกฤตพงษ์
 
1. นางสาววารุณี  สุรังสี
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวมณฑิตา  ขำมณี
2. นางสาววาริชา  เห็นชอบดี
 
1. นางสาววารุณี  สุรังสี
2. Mr.Luzviminda  Verdejo Seroy
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76.75 เงิน 17 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงชนิชา  สุขแสงสมัคร
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  บุษกรานุโต
3. เด็กหญิงธัญญา  แซ่เอี๊ยว
4. เด็กหญิงปิยธิดา  วงศ์เทพ
5. เด็กหญิงพรพิมล  ชุนพงษ์ทอง
6. เด็กหญิงพิชชาพร  ปทุมวัฒนเวทย์
7. เด็กหญิงพูนสุข  เขียวอ่อน
8. เด็กหญิงวนารัตน์  เทพสังข์
 
1. นายสราวุธ  ศุภนิมิตสมบัติ
2. นายทองใบ  กุศล
3. นายประสาน  ปราบจินดา
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 70.1 เงิน 24 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวชนม์ชนก  เสาเปรีย
2. นางสาวชัญญา  ธนธรรมโชคชัย
3. นางสาวฐิฌาฎา  วงศ์สวัสดิ์
4. นางสาวฐิตินันท์  เอ็งพัวศรี
5. นางสาวณัฎฐ์ธยาน์  ศาสตร์บัณฑิต
6. นางสาวนิรมล  ศรีสุข
 
1. นายสราวุธ  ศุภนิมิตสมบัติ
2. นายทองใบ  กุศล
3. นายประสาน  ปราบจินดา
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 76.2 เงิน 23 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกชวรรณ  อยู่ไทย
2. นางสาวชนิกานต์  ขยันคิด
3. นางสาวณัฐรดี  รัตนปริยานุช
4. นางสาวปราณรวี  ศรีแสงทรัพย์
5. นางสาวพรสวรรค์  จันทะปา
6. นางสาววาลวิชนี  โกสิทธิ์
7. นางสาวสวรรยา  มงคลวรเดช
8. นางสาวสิรินทร  สีธิ
9. นางสาวอภิชญา  ฉัตรธรรมกุล
 
1. นางวิไลวรรณ  ปัญญวัฒนกิจ
2. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
3. นางรัชนีบูล  ศรีสมัย
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. นายณพงศ์  ไทยเจริญ
2. นางสาวนาถยา  ทองธรรมชาติ
3. นางสาววันทนา  เลื่อนฤทธิ์
4. นางสาวสุกัญญา  ขุนนางจ่า
5. นางสาวสุพัตรา  บุญวงษ์ประสพ
 
1. นางนัยนา  วงษ์เกษม
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 23 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงนพวรรณ  ชำนาญศิลป์
2. เด็กหญิงสุธีธิดา  เกตษา
3. เด็กหญิงอัจฉรียา  บุญทิพย์
 
1. นางสาวภัทรพร  ไหลไพบูลย์
2. นางสาวสุวรรณา  ฝึกจันทร์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 30 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวจิรัชญา  อินทรประสิทธิ์
2. นางสาวณัฐณิชา  อ่อนมั่ง
3. นางสาวเจนจิรา  บรรพต
 
1. นางพิศวาท  น้อยมณี
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.67 ทอง 4 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงชุตานันท์  เอี๊ยบกงไชย
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  ทาทอง
3. เด็กหญิงศุภิสรา  อโณทยานนท์
 
1. นางประนอม  หาญเจริญกุล
2. นางสาวกมลพร  บุญนนทารมย์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 76 เงิน 30 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวดวงกมล  น้อยวรรณะ
2. นายบัณฑิต  เจริญผล
3. นายรัตนชัย  ปลาสาร
 
1. นายอรุณศักดิ์   อาลิแอ
2. นางสาวอำไพ  พ้นภัยพาล
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.38 เงิน 41 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงภัทรลดา   ฮวดตี๋
2. เด็กหญิงวัศยา  คุ้มคง
 
1. นางสาวกนกวรรณ   กรมถิน
2. นางสาวเพ็ญนภา   เลิศสุรัตน์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายคณิน  บำรุงวงศ์สิริ
2. เด็กชายวีรภัทร  อิสสระพล
 
1. นายชัยนาท  วีระโห
2. นางสาวอัยรินทร์  ธันยจิตรานนท์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 34 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นางสาวชญานิศ   แสงไชยศรี
2. นางสาวสหพชร  เชื้อสีดา
 
1. นางยุภาพร  เปรมกมล
2. นางสาวธมลวรรณ  นาวาเจริญ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายพงศธร   อำนวยสิทธิโชติ
2. นายภาสกร   แพรญาติ
 
1. นายเอกภพ   รงคสิริวัฒนกุล
2. นายโกสินทร์  หนูทอง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 33 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายคมสัน  เคนประคอง
2. นายรัตนพล  เทียนขจร
 
1. นายณัฐชนน  ขาวสอาด
2. นางบัวทอง  นันทจันทร์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 44 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงวริสรา  หมีน้อย
2. เด็กชายอาทิตย์  ภิญโญวรกุล
 
1. นางกรองทอง  บุญพร้อม
2. นางญาณกร  คชินทรโรจน์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  เขียวจันทร์
2. เด็กหญิงสุพิชชา  กังวานกิจ
 
1. นางยุภาพร  เปรมกมล
2. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70.25 เงิน 50 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กชายกาจบัณฑิต  ช่วยศรีนวล
2. เด็กชายศุภกิตติ์  จันทรสิทธิผล
 
1. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์
2. นางสาววาชรัตน์  สอนเครือ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 34 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายธนาธิป  ศรีตะลาลัย
2. นายนิติพัฒน์  บุญสีเผือก
 
1. นางยุภาพร  เปรมกมล
2. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 35 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายทศพล  อนันตกูล
2. นายสุรเชษฐ์  ใหญ่ธรรมสาร
 
1. นางสาวศิมาภรณ์  อุณวงค์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 12 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายธนิก  จันทร์ลี
2. นายภานุวัฒน์  ชิณศรี
 
1. นายวิเชียร  ดอนแรม
2. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กหญิงรมิตา  จงแจ่ม
2. เด็กชายสกลภัทร  สระนาค
3. เด็กชายสหรัฐ  พละเนียม
 
1. นายวิเชียร  ดอนแรม
2. นางสาวธมลวรรณ  นาวาเจริญ
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 10 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวญาณิศา  ปาละกูล
2. นายวิชชา  ทยานุวัฒน์
3. นายอัครวินท์  ศิริสวัสดิ์
 
1. นางสาววรนุช  แสงจันทร์
2. นายยิ่งคุณ  รอดทิม
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 33 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายกิตติภณ  โสดาตา
2. นายวรพล  เทียนขจร
 
1. นายพงศ์ภรณ์  พชรมงคลสกล
2. นายณัลทวัฒน์  พิมพ์สกุล
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 99.5 ทอง 6 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 1. เด็กชายชาตรี  แก้วกันยา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉุยฉาย
3. เด็กชายนันทยศ  สมผล
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  รัตนถาวร
2. นายพงศธร  คำใสหลอด
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 61.4 ทองแดง 28 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายกนกพล  ทองจันทร์
2. นายณัฏฐนันท์  หมื่นมะเริง
3. นายอิศรา  โพธิ์อ่อน
 
1. นายวิเชียร  ดอนแรม
2. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 1. เด็กชายนครินทร์  ผสมทรัพย์
2. เด็กชายอภิชาติ  มัคที
3. เด็กชายเจษฎากร  เลี้ยงจันทร์
 
1. นายวิทยา  เอ็นดูราษฎร์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 73 เงิน 25 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 1. นายวรานนท์  ตติยาประภา
2. นายอภิสิทธิ์  อ่องชิงชัย
3. นางสาวเบ็ญจมาศ  แซ่ลี้
 
1. นางอติพร  คงใหญ่
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 42 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 1. เด็กหญิงญาศิกรณ์  คำผล
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  บุญเสริม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สอนศรี
 
1. นางสาวพนาวัญ  หนูสุข
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 34 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวกุลยา  ฉวีวรรณชล
2. นางสาวจินต์จุฑา  บุญมะโน
3. นางสาวฌาษิตา  กล้วยไม้เจริญ
 
1. นางปรัชญ์ฐมา  บัวแก้ว
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 77 เงิน 32 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ด้วงงาม
2. เด็กหญิงจามรี  ศรีใหม
3. เด็กหญิงปรางทิพย์  อุไรพันธุ์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่ตั้ง
5. เด็กหญิงวริษฐา  มีศรี
6. เด็กหญิงเฟื่องฝน  เหลืองอ่อน
 
1. นายปรีชา  เข็มทำ
2. นางสาวศิริรัตน์  มีศิริ
3. นางสาวลักขณา  อุ่นจันทร์เงิน
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง 32 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 1. นางสาววรรณิศา  อุทุมพร
2. นางสาววิรัญญา  พระเสวก
3. นางสาวสุวนันท์  แสงอรุณ
4. นางสาวเจนจิรา  ศรีมงคล
5. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีสวัสดิ์
6. นางสาวเบญจวรรณ  สมพอง
 
1. นายสัญชัย  โพธิ์อิ่ม
2. นางกฤษณา  นันทิพัฒนพงศ์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 30 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. นางสาวกฤษณีญา  เดือนงาม
2. เด็กหญิงภัชราภรณ์  แสงสุดตา
3. เด็กหญิงสาวิตรี  พูนพัฒนาทรัพย์
 
1. นายยิ่งยศ  จิตร์ประวัติ
2. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง 19 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 1. นางสาวณิชารีย์  แซ่ตั๊ง
2. นางสาวรชุดา  เสนีวงษ์
3. นางสาวเบญญาภา  คูสกุลชัยนันท์
 
1. นายไพศาล  เสริมศรี
2. นายนภสินธุ์  เจียมสายวงศ์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76.6 เงิน 50 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงกรชวัล   แพงไพรี
2. เด็กหญิงกอปรพร   พานจำปี
3. เด็กหญิงอรวิศา   จินดาพงษ์
 
1. นายวิชาญ   จินดาพงษ์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 79.6 เงิน 47 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณัฐนันท์   แสงประทุม
2. นางสาวธนัชชา    ชาญบรรพต
3. นางสาวสุรียา    ใหญ่ธรรมสาร
 
1. นายวิชาญ   จินดาพงษ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 44 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายชญา  พิเชียรวงศ์
2. เด็กชายนวพล  ญาดี
3. เด็กชายศุภรเกียรติ  ปะนามะทัง
 
1. นางปรัชญ์ฐมา  บัวแก้ว
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 74.8 เงิน 36 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณัฐธิดา   เหล็กกล้า
2. นางสาวนัยน์ภัค    สุวรรณมัจฉา
3. นางสาวภัทราภรณ์   พรหมแสง
 
1. นางวิจิตรา   รักษาสุข
2. นางนิภา   คำถวาย
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.8 ทอง 16 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายกริช  บุญนาค
2. เด็กชายคุณาธิปญ์  คุณากรธำรง
3. เด็กชายตะวัน  สุรนันท์
 
1. นางปรัชญ์ฐมา  บัวแก้ว
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง 31 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวชยาภรณ์   นภาโชติ
2. นางสาววิมลรัตน์   ดีสนั่น
3. นางสาวศศิกานต์    แสงหิรัญ
 
1. นางวิจิตรา   รักษาสุข
2. นางสาวชุติญา   เอี่ยมมีทรัพย์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อรรถาพิช
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ดีรัมย์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  วนสันเทียะ
 
1. นางอติพร  คงใหญ่
2. นายสัญชัย  โพธิ์อิ่ม
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81 ทอง 29 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวนิศา   อกนิษฐ์พรหม
2. นางสาวมินตรา   มาลารักษ์
3. นางสาววรรณกานต์   ชุติกานนท์
 
1. นางวิจิตรา   รักษาสุข
2. นางนิภา   คำถวาย
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 73 เงิน 34 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงกัลยกร   ลอยชื่น
2. เด็กหญิงปอรพัชร์   วุฒิสินธุ์
3. เด็กหญิงสุพิชญา    สีดำ
 
1. นางวิจิตรา   รักษาสุข
2. นางระพีพรรณ   รุ่งโรจน์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 70 เงิน 42 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวฐิติมา  แก้วโสนด
2. นางสาวศุภรดา  พฤกษ์เพิ่มพูล
3. นางสาวเยาวลักษณ์  สุวรรณรอด
 
1. นางปรัชญ์ฐมา  บัวแก้ว
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงสุภชา  แสงกุล
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
167 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 4 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายณภัทร  จันทโรจวงศ์
2. เด็กชายศิวกร  เกศมาริษ
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 9 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. นายเกรียงศักดิ์  พงษ์ภูธเนษฐ์
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 19 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ช่างประเสริฐ
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 78.33 เงิน 5 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 1. เด็กหญิงดาวเรือง  ดังโศรก
 
1. นายณัฐพล  เคนน้ำเที่ยง
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 12 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 1. เด็กชายธณพล  องคไทร
 
1. นางสาววนาลี  สระใจ
 
172 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 1. เด็กชายกันตินันท์  เหลียงพานิช
2. เด็กชายวรพรต  คงประเสริฐ
 
1. นางสาวอัมไพ  บุญมี
2. นางสาวภัทธนิดา  แสนยามูล
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 85.33 ทอง 10 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 1. เด็กชายปฏิพล  สอนหล้า
2. นายปรณัฐ  แนวดี
 
1. นางสาวอัมไพ  บุญมี
2. นางสาวภัทธนิดา  แสนยามูล
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90.8 ทอง 7 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทกานนท์
2. เด็กหญิงวันดี  ทำดี
 
1. นางสาวอัมไพ  บุญมี
2. นางสาวภัทธนิดา  แสนยามูล