สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นางสาวนารีรัตน์  มะใบ
 
1. นางสาวธัญชนก  ศรีสมัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 24 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นายภูริต  ทวีวุฒิชัย
 
1. นางสาวพนิตอนงค์  ประเสริฐพรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 38 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงฟ้าฤทัย  กองขุนทด
 
1. นางศุทธภา  อัครเจษฎากร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 40 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. นางสาวจารุณี  แซ่หาญ
 
1. นางสาวอุทัย  บุตรนนท์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 30 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. เด็กหญิงสาวิตรี  แสงแก้ว
 
1. นางสาวนภาภรณ์  วงษ์แก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 21 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  อุ่นกอง
 
1. นางเพชรรัตน์  สาพิมาน
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 22 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  โชติจตุภัทร
2. เด็กหญิงนภัสสร  บุญสวน
3. เด็กหญิงปาณิสรา  คำสิน
 
1. นางวิภารัตน์  พุกอินทร์
2. นางคำนึง  ผุดผ่อง
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.75 ทอง 23 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวชมภูนุช  ละอองศรี
2. นางสาวฐิติมา  ฉัตรสิริกุลชัย
3. นางสาวอิงค์พิศา  พรชัยวัฒนากร
 
1. นางคำนึง  ผุดผ่อง
2. นางวิภารัตน์  พุกอินทร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวภัทราพร  คลองสามสิบ
2. นางสาววรลักษณ์  ช่างหล่อ
 
1. นางประไพพร  ศรีสวัสดิ์
2. นางคำนึง  ผุดผ่อง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐธิดา  มธุรส
2. นางสาวเบญจลักษณ์  โสโพธิ์
 
1. นายชานนท์  ผลากุลสันติกร
2. นางอาภรณ์  ศรีศาลา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 34 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายณัชพล  พิมพ์นาวี
 
1. นายสมพงษ์  ปิติทรัพย์สกุล
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 33 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวอริสา  สุขศร
 
1. นางนงลักษณ์  สุขสว่าง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 25 โรงเรียนนันทนวิทย์ 1. เด็กหญิงพรวนัช  ทีปกากร
2. เด็กชายพีระพงษ์  อภิรัตนานนท์
3. เด็กหญิงสุนัฐฎา  วายุโชติ
 
1. นางสาวดวงนภา  เครืออยู่
2. นางสาวชนิกานต์  บุญราศรี
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 53.6 เข้าร่วม 23 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชญานิศ  พงษ์เสวลักษณ์
2. เด็กหญิงวริษา  วัฒนพิชญากูล
3. เด็กหญิงสุพัตรา  หาผล
 
1. นายประจวบ  วิสมล
2. นางประนอม  รื่นสุคนธ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 75.8 เงิน 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายคริษฐ์  เจริญธนสิทธิ์
2. นายณัฐพงศ์  เฟื่องสวัสดิ์
3. นายไชยวัฒน์  อิทธิขจรรัตน์
 
1. นายไพศาล  สุขสถิตย์
2. นางจันทร์จิรา  คงพิสุทธิ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72.67 เงิน 9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายธนพนธ์  สุวรรณมณี
2. เด็กชายอลงกต  อินทรกำแหง
 
1. นางทัสสนา  บุณยรัตนสุนทร
2. นางสาวพัชรี  ปิโย
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73.44 เงิน 14 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายชิษณุชา  ทรงกลิ่น
2. นางสาวณัชชา  เพชราวุฒิไกร
 
1. นางดารารัตน์  สายดาราสมุทร
2. นายจตุพันธ์  รุจิรานุกูล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 45 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นายเปรม  สุขสมแดน
 
1. นางสาวเฟื่องระยา  ศรีนวล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 19 โรงเรียนพานทอง 1. นายสิทธิพงษ์  พันธ์สุข
 
1. นางสาวพัชรี  อุตถา
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 36.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวจนัสธา   ทองบ่อ
2. เด็กหญิงผาณิตา  วีระพงษ์
3. เด็กชายพลัฏฐ์  วงศ์ประยุกต์
 
1. นางสาวนิภา   พัฒนาภา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 25 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวณัฏฐมา   ปรีเปรม
2. นายศุภชัย   ฉิมมารักษ์
3. นายศุภวิชญ์   ผ่องอักษรภักดี
 
1. นางสาวศุภลักษณ์   ทองสนธิ
2. นางไข่ขวัญ   เตชะมา
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนภัสกร   อมรเลิศภิญโญ
2. เด็กชายปริญญ์   สีล่า
3. เด็กหญิงปิยฉัตร   ธรรมธุระ
 
1. นางเสาวภา   ศาสน์ประดิษฐ์
2. นางสินีนาฎ    ศรีสันต์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.4 เงิน 21 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. นางสาวทิพย์รัตน์  ชนเดช
2. นางสาวศศิประภา  วันเต๊ะด์
3. นางสาวอันดามัน  ดรมาน
 
1. นางสาวเขมจิรา  สนอุทา
2. นายมนตรี  ระยับศรี
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 23 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มีสุข
2. เด็กชายบัณฑิต  มะณี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  หนูแย้ม
 
1. นางสาวจันทร์ประภา  ชุมชัย
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 22 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวณัชชา  สาธุสินประเสริฐ
2. นางสาวฝนดาว  สุวรรณเก
3. นางสาววรินดา  นิสสัยสุข
 
1. นางชฎาวรรณ  กองพล
2. นายปรีดา  จันทะวงษา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.7 ทอง 42 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงชญานี  เหล่าวิทยากุล
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ผลทวี
3. เด็กหญิงอริศรา  ศรีพยัคฆ์เจริญ
 
1. นางสาวนฤมล  ติยะวิสุทธิ์ศรี
2. นางสุทิน  แหยมตั้ง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79 เงิน 19 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. นางสาวนวลสิริ  กาญจนปรีดา
2. เด็กหญิงวรพรรณ  พงศ์ภัทรภิญโญ
3. นางสาวแก้วตา  วงศ์ตาแพง
 
1. นางสาวจงรักษ์  ปัญญารัตนกุลชัย
2. นางสรัลลักษณ์  กุลจิราธนวัต
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.8 ทองแดง 46 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงพรประภา  ช่างทำ
2. เด็กหญิงวาริพินทุ์  คงคารวิวรรณ
 
1. นางอภิชญา  หนูทวี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.4 เงิน 37 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นายอภิวิชญ์  อิทธิสิริสิน
2. นายเอกพจน์  บุญธรรม
 
1. นางวรรณภา  ดำรงค์ไชย
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 28.85 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. เด็กชายณัฐนันท์  เติมสมบัติถาวร
2. เด็กชายทวีชัย  เม่นขำ
 
1. นายสุรัตน์  พิกุลทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 26.72 เข้าร่วม 47 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  บุญเรือง
2. เด็กชายภีรภัทร์  กิมานุวัฒน์
 
1. นายพรชัย  เงาะจันทรา
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์   มาลา
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   ปรีคง
3. เด็กหญิงสาธิดา   จิ๋วน้อย
4. เด็กหญิงสุพัตรา   วะไลใจ
5. เด็กหญิงอภิชญาพร   มีศรี
 
1. นางวันทนา  ผสมทรัพย์
2. นางมัณฑนา   รื่นจิตร์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.96 ทอง 29 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  แย้มแสง
2. นางสาวพัชรินี  บุญปราบ
3. นางสาวพิชามญช์  ราชวงษ์
4. นางสาวศิริกาญจน์  จิบมา
5. นางสาวศิริวรรณ  สุโทวา
 
1. นางพรใจ  โพธิ์เงิน
2. นางสิริมา  บุญชู
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 18 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แนวอินทร์
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  วิเศษ
3. นางสาวทัศชนันท์พร  อัมรินทร์
4. เด็กหญิงสุจิตรา  เป้งหลง
5. เด็กหญิงอรวรรณ  ชัยสวัสดิ์
 
1. นางสาวรัชนก  พรมส้มซ่า
2. นางสาวสุฐานิฏฐ์  ภัทรวิบูลกิจ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 72.75 เงิน 30 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ชูเจริญ
2. นางสาวทิพวัลย์  พวงภู่
3. นางสาวพัทธมน  เงินรัตน์
4. นางสาวรักษ์ธารา  ศิริรักษ์
5. นางสาววรามล  นุชน้อย
 
1. นางสาวสมใจ  ซ่อนกลิ่น
2. นายเผด็จ  ดิษฐพริ้ม
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 79.66 เงิน 13 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤษติภา  คำพา
2. เด็กชายณัฐพล  พาดี
3. เด็กหญิงธันยาภรณ์  เจริญ
4. เด็กหญิงสิริกร  แซ่ตั้ง
5. เด็กหญิงเกวลี  ยินดี
 
1. นายชาติชาย  สุโข
2. นายเฉลา  พันลึก
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 76.97 เงิน 28 โรงเรียนพานทอง 1. นายทัตพร  จิตตกานนท์
2. นางสาวปานฤทัย  คำอ่อน
3. นางสาววิริยา  สุริยธนาวงศ์
4. นางสาวสร้อยจีน  จิตรมั่น
5. นายเรืองชัย  ชัยยะ
 
1. นางทิพย์วรรณ   วงษา
2. นายณัฏฐชัย  รักษาสุข
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวขนิษฐา  จรเจนวุฒิ
2. นางสาวณัฐสุนีย์  เอมซ์บุตร
3. นายธนทัต  มงคลศิลป์
4. นายธนวัฒน์  วีระชาติไกรเกริก
5. นางสาวธัญวดี  ปล้องทอง
6. นางสาวธิดารัตน์  ฤกษ์หริ่ง
7. นางสาวธีรดา  จำเรืองเนตร
8. นางสาวนฤมล  รสหอม
9. นางสาวปรารถนา  บุญสุข
10. นางสาวปาลิดา  เสริมสวัสดิ์
11. เด็กหญิงวรัญญา  พวงมาลา
12. นางสาววิโรบล  เนาวราช
13. นายศุภกร  มนต์อ่อน
14. นางสาวสิรินาถ  กะการดี
15. เด็กชายสุรพงษ์  คำวิเศษณ์
16. นางสาวสุวรรณา  สุนา
17. นางสาวอรพรรณ  ปุตามา
18. นางสาวอาทิมา  แก้วมาลา
19. นายเกริกเกียรติ  เครือวัลย์
20. นางสาวเจตจิรา  สิงจานุสง
 
1. นายณัฏฐชัย  รักษาสุข
2. นางภัทรภร  สุวรรณจรัส
3. นางสุกานดา  แก้วลอย
4. นางศลิษา  สิงห์โตทอง
5. นายสุบิน  สุขเดช
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวกนกอร  หมื่นจำนงค์
2. นางสาวกาญจนา  พลาพล
3. นายจักรกฤษ  สากร
4. นางสาวชาลินี  จันทไสย
5. นายนฤปนาท  ก้อนแพง
6. นางสาวปลายฟ้า  สาครเสถียร
7. นายพงษ์สิทธิ์  เผ้าหอม
8. นายวัชรากร  คงคำ
9. นายสมคิด  หอมหวล
10. นายสุรศิลป์  มัคเจริญ
11. นายสุริยา  ไพรวัลย์
12. นายอดิศร  สมบูรณ์
13. นายอดิสรณ์  ภู่เพชร
14. นายอภิสิทธิ์  ศรีเรือง
15. นายอมรพันธุ์  คำมุงคุณ
16. นางสาวอินธุอร  สีใส
17. นายอุทิตย์  หนองเทา
18. นางสาวอุไรวรรณ  บุญน้อย
19. นายเจษฎา  รุ่งเรือง
20. นายเสกสรร  จวนจันทร์เพ็ญ
 
1. นายณัฏฐชัย  รักษาสุข
2. นางภัทรภร  สุวรรณจรัส
3. นางศลิษา  สิงห์โตทอง
4. นายสุบิน  สุขเดช
5. นางสุกานดา  แก้วลอย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ธรรมะ
 
1. นางจีราวรรณ  สุนทรภักดิ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 40 โรงเรียนพานทอง 1. นางสาววนิดา  เบ้าสุข
 
1. นางสุกานดา  แก้วลอย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายชัชชน  พิชญ์ชัญญภัค
2. เด็กหญิงณัฐวดี  แบแพร่ง
 
1. นางวิมล  สุนทรส
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 22 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวมยุรี  แบแพร่ง
2. นายรัชตะ  ชมถิ่น
 
1. นางวิมล  สุนทรส
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87.2 ทอง 12 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวชนกานต์  ราษฎรวิจิตร
2. นางสาวณัฐนรี   บุญรอด
3. นางสาวธนพร  เกตุไพบูลย์ทรัพย์
4. นางสาวบงกช  จงจิตต์เวชกุล
5. เด็กหญิงปดิวรดา   บุญเกิด
6. นางสาวพิชญา  พลชัย
7. นางสาววรรณิกา  ทองสุกใส
8. นางสาวศตกมล   ประวัติดี
9. นางสาวเจนจิรา   ลีเส็ง
10. นางสาวเนาวนาถ   สมาธิมงคล
 
1. นางเข็มเพชร    มานะประดิษฐ์
2. นางพรพรรณ   ตอรบรัมย์
3. นางสาวจรินทร์   สุขสวัสดิ์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 73 เงิน 25 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรสดาง  ศรีไพร
2. เด็กหญิงจิตรวิมล  อนันต์
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โพธิ์สาร
4. เด็กหญิงณัฐพร  กองใจ
5. เด็กหญิงณัฐมล  พุดษา
6. เด็กชายธนายุทธ  ทับปาน
7. เด็กหญิงนภัสกร  เกตุแก้ว
8. เด็กหญิงมยุรี  ลิ่มเชย
9. เด็กหญิงรัชติกา  หิรัญชาติ
10. เด็กหญิงวราลี  กูดจันทึก
11. เด็กหญิงสิรินธร  อ่อนไธสง
12. เด็กหญิงสุวรรณี  นาคูณ
13. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ขันเงิน
14. เด็กหญิงอาทิตยา  พรมมา
15. เด็กหญิงเพ็ญธิยา  ศรีครุฑฒา
 
1. นายประกัน  เหลืองอ่อน
2. นายธนิศ  วงศ์เสถียร
3. นายคมสันต์  จงแจ่มใส
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 13 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรรษชล  วชิระสิริกุล
2. เด็กหญิงไพลิน  ทินจันทร์
 
1. นายธีระพงษ์   พงษ์จันโอ
2. นางสมพร   ศัพท์พันธุ์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 12 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายณัฐวัชร  นงค์นวล
2. นางสาวสุวธิดา  วุฒิจารีเลิศสกุล
 
1. นายธีระพงษ์   พงษ์จันโอ
2. นางสมพร   ศัพท์พันธุ์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 22 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงรสิตา  โกศลศศิธร
 
1. นายสุรยุทธ  ขุนเที่ยง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 67 ทองแดง 41 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นางสาววาสนา  คะเชนชาติ
 
1. นางสุดาทิพย์  ตราชู
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายเมธิส  งามฉวี
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรีสาคร
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายสมบูรณ์  อุ่นประชา
 
1. นายสุรยุทธ  ขุนเที่ยง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75.4 เงิน 8 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายตะวัน  กองแก้ว
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรีสาคร
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวนิลวดี  มัติโก
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรีสาคร
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิชญาภา  อัศวเดชาโชติ
 
1. นายสุรยุทธ  ขุนเที่ยง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 24 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นายอาทิตย์  เมฆจันทร์
 
1. นายประยูร  จันวงษา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปฏิภรณ์  จันทร์ลา
2. เด็กหญิงสติมา  โพชจะโป๊ะ
 
1. นายสุรยุทธ  ขุนเที่ยง
2. นางสาวสุนิสา  ศรีสาคร
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยะพร  คงกัน
 
1. นายสุรยุทธ  ขุนเที่ยง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 20 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายจุ้งอิจิ  คุริยะ
 
1. นายวัฒนา  พุ่มบัว
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 25 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  วะกาสิทธิ์
2. เด็กชายธาตรี  ทองสุข
3. เด็กชายวสันต์  เกลี้ยงไธสง
 
1. นางสาวเนตรทราย  กังวานพณิชย์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 21 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายจักรพงศ์  เกตุวัตถา
2. นายภาณุพงศ์  บัวป้อง
3. นางสาวอารียา  ยศคำลือ
 
1. นายสุรยุทธ  ขุนเที่ยง
2. นางสาวสุนิสา  ศรีสาคร
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 30 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายศิวกร  บุญธรรม
 
1. นายกิติศักดิ์  อุฬุมปานนท์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81 ทอง 37 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. นายนัทธพงศ์  แสวงสวัสดิ์
 
1. นายนฤพล  เขียนรูปครุฑ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 27 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงอุษาจิรัชญ์  จดแตง
 
1. นายนิรันดร์  วิจิตร
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายนพดล  แซ่ฮ้อ
 
1. นายปรีชา  ไทยพินิจ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงน้ำฝน  รุ่งเรือง
 
1. นายปรีชา  ไทยพินิจ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 31 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กหญิงนริศรา  สนม่วง
 
1. นายนฤพล  เขียนรูปครุฑ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80.7 ทอง 27 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑาพรรณ  คำมี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พนัสพิบูลย์กิจ
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  อุบลโพธิ์
4. เด็กชายถมทอง  อาษารัฐ
5. นางสาวทรรศนีย์  ไทยพินิจ
6. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เทพพรศรี
7. เด็กชายธนพัฒน์  ศรีวอ
8. เด็กหญิงธนัชญา  บุญมาก
9. เด็กหญิงนภษร  เพ็ญพิทักษ์บุตร
10. เด็กหญิงปิยะฉัตร  นันทวงศ์
11. เด็กหญิงพสุชา  สกุลสุทธิวัฒน์
12. เด็กหญิงมณธิรา  ทองศรี
13. เด็กชายสิทธิโชค  คงเจริญ
14. เด็กหญิงสุทธิตา  แดนศิริ
15. เด็กหญิงเกศสุดา  แซ่เอี๊ยบ
 
1. นายปรีชา  ไทยพินิจ
2. นายธวัชชัย  แสนดวง
3. นางอัญชนา  พงษ์จันโอ
4. นางสาวชนาธิป  สุนทรภักดิ์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 73.4 เงิน 28 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  ใบใหญ่
2. นายจิรายุ  วิทยประภารัตน์
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ม่วงหลวงแพ่ง
4. นางสาวทรรศนีย์  จันทหาญ
5. เด็กชายธนภัทร  ดีหล้า
6. นางสาวนภารัตน์  มาลารัตน์
7. เด็กชายบุญยฤทธิ์  เจียมจันทร์
8. เด็กชายพิชิต  ศรีสมัย
9. นายภาติยะ  แพงลม
10. เด็กหญิงมาริสา  จอกแก้ว
11. เด็กหญิงสุนีรัตน์  เกตุมณี
12. เด็กชายอนุวัฒร์  พิมพา
 
1. นางนภารัตน์  มาลารัตน์
2. นางสุภาพ  ศรีสุวรรณ
3. นางวิไล  เฉยสอาด
4. นางสุดาทิพย์  ตราชู
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 35 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ลาพงษ์
2. นายปรีชา  พลไพร
3. เด็กชายวัชรินทร์  จำนาน
4. เด็กหญิงศศิธร  อรรถแป
5. เด็กชายสิริโรจน์  ย้อมปัญญา
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์กลาง
2. นางสาววารุณี  ศรีวันชัย
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 65.67 ทองแดง 45 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นายชนาภัทร  บุตรดา
2. นายปัญญา  รวมทรัพย์
3. นายศุภณัฐ  รักอารมณ์
4. นายอติชาต  หาทรัพย์
5. เด็กหญิงเมธาวี  เจริญดี
 
1. นายองอาจ  วรรณวิสิทธิ์
2. นางสาวนุชนารถ  มโหธร
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 82.6 ทอง 23 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นางสาวขวัญชนก  จุมจันทร์
2. เด็กหญิงจารุนันท์  มะสูงเนิน
3. เด็กหญิงจิตตรัตน์  คูณทอง
4. นายจิรวัฒน์  เหลืองอ่อน
5. นายชนาภัทร  บุตรดา
6. นางสาวชลิตา  โมลา
7. นางสาวดาริน  จันทำ
8. เด็กหญิงนงนภัส  พรมประเสริฐ
9. นายนันทวัฒน์  ทองโคตร
10. เด็กหญิงนิรชา  ชำนิ
11. เด็กหญิงบงกช  แสงเกิด
12. เด็กหญิงปวีณา  วงษ์อนันต์
13. นายปัญญา  รวมทรัพย์
14. เด็กหญิงปัญญาพร  หงษ์ทอง
15. นางสาวมนทิรา  พอดี
16. เด็กหญิงศศิธร  แซ่ปึง
17. เด็กหญิงศิวรินทร์  จันทมาลา
18. นายศุภณัฐ  รักอารมณ์
19. เด็กหญิงสาวิตรี  สังเกต
20. นางสาวสุคนทิพย์  นพโสภณ
21. นางสาวสุพรรณี  เชนรัมย์
22. นายอติชาต  หาทรัพย์
23. นางสาวอรุชา  เจริญผล
24. นายอาทิตย์  เมฆจันทร์
25. นางสาวเจนจิรา  จรุณแสง
26. เด็กหญิงเนตรนภา  วาปีทำ
27. เด็กหญิงเมธาวี  เจริญดี
 
1. นายองอาจ  วรรณวิสิทธิ์
2. นางสาวนุชนารถ  มโหธร
3. นางสาวณิชกานต์  นำผล
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 68.75 ทองแดง 37 โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวกนกวรรณ  วุฒิธา
2. เด็กหญิงกัลญา  หนุนดี
3. เด็กชายคำจันทร์  ราชสมบัติ
4. นายจตุรพล  คำมา
5. นายจิรวัฒน์  ใบงาม
6. เด็กชายชานนท์  กิจสาธุพร
7. นางสาวชุติมา  ศรีตะลา
8. เด็กหญิงญาณิศา  หัชเวชสกุล
9. นางสาวณัฐชา  สายแวว
10. นายณัฐนันท์  ไชยนาท
11. นายณัฐวุฒิ  สุกใส
12. นายทินภัทร  อินทร์ปฐม
13. เด็กหญิงทิพวรรณ  วิเศษ
14. เด็กชายธนาธร  ทองสา
15. นางสาวนาทนภารัตน์  อินทโชติ
16. นายบัณฑิต  ประสานทรัพย์
17. นายปิยศักดิ์  เวชสุวรรณชัย
18. นายพีระพล  อังคะนาวิน
19. นางสาวภารดี  อินอ่ำ
20. นายราเชนทร์  ภูมิพิพัฒน์
21. เด็กชายวณภูมิ  เพ็ชรเกษม
22. เด็กหญิงวิภวานี  วนาไส
23. เด็กชายศรายุทธ  คงเทียมศรี
24. นายศราฬิรศ์  เม่นขาว
25. เด็กหญิงศศิพร  มะใบ
26. นางสาวศิรินทิพย์  ธรรมพร
27. นางสาวศิลาภรณ์  คนคล่อง
28. นายสุทธิพงศ์  ศรีสอาด
29. นางสาวสุพัตรา  จันทะเจียง
30. นายอนันตชัย  ดวงมาลา
31. นายอนันต์ยศ  ปรีเอี่ยม
32. นายอภิรักษ์  เทียมแสงทอง
33. เด็กหญิงอัษฎาพร   สอนปัญญา
34. นายอิทธิพงษ์  สาวอ่อน
35. นางสาวเปรมฤทัย  ฤกษ์หริ่ง
36. เด็กชายไชยวัฒน์  สุขอ่อน
 
1. นายโรจน์ไชโย  กุลวงค์
2. นางทิพย์วรรณ  วงษา
3. นางสาวนิสา  โตบรรเลง
4. นางสาววันวิสา  แสนคำ
5. นายอนุพงษ์  บุญหลำ
6. นายกิติศักดิ์  อุฬมปานนท์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.66 ทอง 4 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายสุธิราช  เสนาะล้ำ
 
1. นายอดิเทพ  ชาญเชิงยุทธชัย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 36 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นายศุภณัฐ  รักอารมณ์
 
1. นายองอาจ  วรรณวิสิทธิ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 42 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กหญิงพัฒนรี  ดีนาน
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์กลาง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.67 ทอง 11 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวมณฑาทิพย์  จตุพรเจริญยิ่ง
 
1. นายอดิเทพ  ชาญเชิงยุทธชัย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 20 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นายอดิรุจ  สายทอง
 
1. นายอรุณวิทย์  ภูแช่มโชติ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 28 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงนฤมล  บุญมี
 
1. นายนิรันดร์  วิจิตร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 37 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นางสาวดาริน  จันทำ
 
1. นายองอาจ  วรรณวิสิทธิ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. นายสราวุธ  ชัยนรินทร์
 
1. นายปิโยรส  ศิลป์วิจารณ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.67 ทอง 36 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. นายธนเดช  สิทธิศักดิ์
 
1. นางศรีราม  โฉมระ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 45 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงลวัณรัตน์  อยู่สุข
 
1. นางสาวพันธ์ทิพา  เปียสังข์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.67 เงิน 43 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวธัญญารัตน์  มาโค
 
1. นายอรุณวิทย์  ภูแช่มโชติ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร   1. นายชินกร  สุวรรณเวียง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 39 โรงเรียนพานทอง 1. นายธนวุฒิ  วิจารย์
 
1. นางสาวนิสา  โตบรรเลง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัชฌา  ปั่นเทียร
 
1. นายชินกร  สุวรรณเวียง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 25 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นางสาวธัญชนก  ผันผิน
 
1. นายอภิรัตน์  วงศ์ยืน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 72 เงิน 23 โรงเรียนพานทอง 1. นายกรรชัย  สุกใส
2. นายกฤษณะ  เอกอัจฉริยกุล
3. นางสาวกัญญาภัค  ลีนาบัว
4. นายกิตติศักดิ์  คุ้มหมู่
5. นายคมกฤษ  เย็งประโคน
6. นางสาวจินดา  หาสุข
7. นางสาวชลลดา  คลังน้อย
8. นางสาวชลารักษ์  ระดาพงษ์
9. นางสาวชุตินันท์  ทรัพย์อุดม
10. นางสาวณัฐชา  ปะสิ่งชอบ
11. นางสาวณัฐรัตน์  คำดี
12. นายทวีศักดิ์  วงษ์มณี
13. นายทศพล  เรืองศรี
14. นางสาวธัญวรัตม์  อุ่มอง
15. นางสาวนารีรัตน์  ชาวคูเวียง
16. นายปฏิวัติ  เอ้วะเม
17. นางสาวปิยฉัตร  แก้ววงษ์สัย
18. นายพงศธร  คงแดง
19. นางสาวพรลภัส  วันฤกษ์
20. นายพรเทพ  อะติชาคะโร
21. นางสาวพัชรา  บุญศิริกร
22. นางสาวพิมพ์นิภา  ดีสุข
23. นางสาวภาธินี  สุขสะอาด
24. นายมนูญ  ดาระวัฒน์
25. นายมานิต  พจนะแก้ว
26. นายรัตนเสก  ชูกลิ่น
27. นายวายุ  ลายุค
28. นางสาววิภาพร  สุขอ่วม
29. นางสาวสิริขวัญ  คงหิรัญ
30. นายสุธิพงษ์  ทรัพย์สมบูรณ์
31. นายสุรพงศ์  ฉิมมา
32. นายอนาวิน  ศรีแก้ว
33. นายอนุชิต  จำเริญพร
34. นายอนุวัฒน์  สุราฤทธิ์
35. นายอัญชิษฐา  เกษมสุข
36. นายเกียรติศักดิ์  เรืองโสม
37. นางสาวเขมิกา  วีระชาติไกรเกริก
38. นางสาวเสาวลักษณ์  ดัชถุยาวัตร
39. นางสาวแพรวมณี  อภิชาติโสภณ
 
1. นางทิพย์วรรณ  วงษา
2. นายอนุพงษ์  บุญหลำ
3. นางสาววันวิสา  แสนคำ
4. นายกิติศักดิ์  อุฬมปานนท์
5. นายโรจน์ไชโย  กุลวงค์
6. นางสาวนิสา  โตบรรเลง
7. นายสหรัฐ  หลวงเมือง
8. นางสาวมิ่งขวัญ  น้อยกร
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พงษ์วิจิตร
2. เด็กชายถนอมพงษ์  หฤทัยปรีดากุล
3. เด็กหญิงนภสิญจ์  ทรัพย์ทวีผลบุญ
4. เด็กหญิงพิมผกา  ถาวรกิจ
5. เด็กหญิงภานิตา  จิตรมณี
6. เด็กชายวศิน  คงเผ่าพงษ์
7. เด็กชายศุภกิตติ์  รอบคอบ
8. เด็กชายศุภวุฒิ  ชลสุภวรรณ
9. เด็กหญิงสายสวรรค์  แจ่มจำรัส
10. เด็กหญิงอารียา  ชัยวัฒนพงศ์
 
1. นางอัญชนา  พงษ์จันโอ
2. นายธวัชชัย  แสนดวง
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง 34 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายกฤติน  ชัยมงคล
2. นายชัยวัฒน์  เวชชิรารัตน์
3. นางสาวดวงกมล  พิมพ์พิทยานันท์
4. นายธนาธิป  โคกเพลาะ
5. นางสาวปรางค์ทิพย์  ยอดสร้อย
6. นางสาวพลอยไพลิน  คลี่บาน
7. นางสาวยุภาพร  แสวงดี
8. นายศุภกิจ  นูแป
9. นายศุภณัฐ  ศิริประกอบ
10. นางสาวอริสา  ยิ่งยง
 
1. นายธวัชชัย  แสนดวง
2. นางอัญชนา  พงษ์จันโอ
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 79 เงิน 16 โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวญาณิศา  ธนปณิชยกุล
2. นางสาวณัฐวรรณ  ลิขิตนนท์
3. นางสาวปิยวรรณ  แสนนาใต้
4. นางสาววิลาวัลย์  แสงสว่าง
5. นางสาวศิลาภรณ์  คนคล่อง
6. นางสาวอชิตา  คำรังศรี
7. นางสาวอรุณวรรณ  จ้อยลี
8. นางสาวเนตรชนก  รื่นรมย์
 
1. นางสาววันวิสา  แสนคำ
2. นายอนุพงษ์  บุญหลำ
3. นายสหรัฐ  หลวงเมือง
4. นายกิติศักดิ์  อุฬุมปานนท์
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา   ห้วยนอก
2. เด็กหญิงฐิติชญา  ธรรมา
3. เด็กหญิงนารีรัตน์   นวลพงษ์
4. เด็กหญิงสุชัญญา  ชนแดง
5. เด็กหญิงหม่วยคำ  -
6. เด็กหญิงอภัทชา  ห้วยนอก
7. เด็กหญิงอภิญญา  วงษ์วัฒนธรรม
8. เด็กหญิงอารียา  โสภา
 
1. นางรัชนี  อมรินทร์
2. นางสาวเจนจิรา  จันทะสิงห์
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 28 โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวกฤติกา  มาปัด
2. นางสาวกัลยาณี  สาครสุขกิจ
3. นางสาวดวงฤดี  ไตรยสุทธิ์
4. นางสาวปรางค์วลัย  บุญส่ง
5. นางสาวพรพิมล  ดุลยพิจารณ์
6. นางสาวศศิประภา  งาหอม
7. นางสาวสิริรักษ์  แดนทอง
8. นางสาวแคทรียา  หอมใสย
 
1. นางสาววันวิสา  แสนคำ
2. นายสหรัฐ  หลวงเมือง
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงจริยา   จิตต์บรรยงค์
2. เด็กหญิงธัญรดี   แก้วแดง
3. เด็กชายธีรภาพ  กระจ่างโพธิ์
4. เด็กหญิงนิภาพร   วงษ์แก้ว
5. เด็กหญิงปัณฑิตา  ศิริทองวัฒนา
6. เด็กหญิงผ่องมนัส  หันยัง
7. เด็กหญิงพรชิตา   แจ้งจำรัส
8. เด็กหญิงพิชญาภัค   แจ้งจำรัส
9. เด็กหญิงภัทรพร   จิตรสาคร
10. เด็กชายภานุ  ลี้กุล
11. เด็กหญิงลักษิกา   จำนงค์ผล
12. เด็กหญิงวรรณธิดา   พันพี
13. เด็กหญิงวรรณา   ปานประเสริฐ
14. เด็กหญิงสริดา  ธรรมโร
15. เด็กหญิงสุทธิชา   บรรไพร
16. เด็กหญิงสุภัสสรา   ศักดิ์ประเสริฐ
 
1. นายดุจฉัตร  ด้วงศิริ
2. นางสาวอุทุมพร  หรุ่นเจริญ
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73 เงิน 33 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  พันพี
2. นายกันตินันท์  แสวงพันธ์
3. นางสาวคคณางค์   สุขนิน
4. นางสาวจุฑามาศ    อนันต์
5. นางสาวฐานิตา   จันทนา
6. นายณัฑภูมิ  แหวนเงิน
7. นายทัศน์พล   วัฒนเกษตรกุล
8. นางสาวปรางค์ทิพย์    เสนาจ
9. นางสาวปุณยวีร์   ฤานาม
10. นางสาวผาณิต  มะลิคำ
11. นายพงศธร    ลี้เจริญ
12. นางสาวพิชญาภัค   แจ้งจำรัส
13. นางสาววรรณา   ปานประเสริฐ
14. นางสาวสิริกาญจนา   ตั๊นศิริ
15. นายสุรเกียรติ  สอนน้อย
16. นายเอกอานนท์    ห้วยนอก
 
1. นายดุจฉัตร  ด้วงศิริ
2. นางสาวอุทุมพร  หรุ่นเจริญ
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 78 เงิน 36 โรงเรียนอุทกวิทยาคม 1. นายจิรภัทร  แขกธูป
2. นายณัฐพงษ์  ใจกันทา
3. นายธนพล  อินทร์ปฐม
4. นายปฐพี  กลิ่นโพธิ์
 
1. นางยุภาพร  ทองเอียม
2. นางสาวสุมณฑิรา  นิยะมะ
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  ยุ่นประยงค์
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  วิลาศ
 
1. นางสาวจิตรลดา  มนต์ปรีชาวิทย์
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 74 เงิน 19 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ตั้งวงศ์พุฒิ
 
1. นางรองรัตน์  เอกรังษี
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 39 โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวชลธิชา  วรรณเพ็ชร
 
1. Mr.Rey  Villamora
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง 17 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐนารี  น้อยมีสุข
 
1. นางประภาสิริ  ทรัพย์วิริยา
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวณิชนันทน์  อนันต์ศุภมงคล
 
1. นางอนุช  แสงเจริญ
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงภูริตา  อรุณชาติ
 
1. นางสาวสุภารัตน์  อัญทะโส
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87 ทอง 20 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาววรารัตน์  วนาวงศ์
 
1. นางนิภาพร  ประเสริฐศรี
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89.66 ทอง 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณศิสรณ์  ฉายอรุณกุลรัตน์
 
1. นางอมรรัตน์  เบญจพล
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 78.66 เงิน 24 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวจิรนันท์  อัฐกุลชัย
 
1. นางวันทณี  ธุถาวร
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 77.6 เงิน 23 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงจุฬาภิชญ์  ธนกิจการเกษตร
2. เด็กชายตรีภูมิ  เพชรสังข์
3. เด็กหญิงธนวรรณ  แสงเพิ่ม
4. เด็กชายศรัณ  ปานพรม
5. เด็กหญิงเกวลิน  สอนพันระ
 
1. นางพฤติพร  วรรณจงคำ
2. นางสาวดวงฤทัย  บัวชัย
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 75.8 เงิน 39 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวกชกร  สิทธิกุล
2. นายชวันดิษฐ์  บำรุงศิลป์
3. นางสาวปาจรีย์  ต่วนเทศ
4. นางสาวอรทัย  ยังให้ผล
5. นางสาวโชติมา  อนันต์ศุภมงคล
 
1. นางสุวรรณา  ปิติทรัพย์สกุล
2. นางสาวศศิลักษณ์  เกตุจรุง
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง 26 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพนิดา  ปัญจวัฒนางกูร
 
1. นางสาวยดา  ลีตะกานนท์ชัย
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาววรวีร์  คงคารวิวรรณ
 
1. นางสาวยดา  ลีตะกานนท์ชัย
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันตา  ธาราธาร
 
1. นางสาวรัตติกาล  ชิณโคตร
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 56.82 เข้าร่วม 32 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวญาณภัทร  บูรณสรรพสิทธิ์
 
1. นายภมรเทพ  บุตรด้วง
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 15 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลชนก  นามนวล
2. เด็กหญิงกาญจนสุดา  มนต์นิธิกร
 
1. นางอัจฉรา  มงคลสวัสดิ์
2. นายปรีชา  ชมภูนิมิตร
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 26 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  ธรรมจักร์
2. นายไพฑูรย์  บุตรวงค์
 
1. นางอมรรัตน์  อัศวจารุวรรณ
2. นางสุวรรณี  สมที
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 70 เงิน 35 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 1. นายจิรโชติ  เหลืองอ่อน
2. นายณัฐวัฒน์  พลสุวรรณ์
3. นายธนภูมิ  มรรควิล
4. นายพรเทพ  พัดหุ่น
5. นายวิสิษฎ์  คำนึง
6. นายวีระกุล  วัฒนะชัย
7. นายศุภกิจ  พูลสะอาด
8. นายเสกสรร  เรืองศรี
 
1. นายชินกร  สุวรรณเวียง
2. นายเทิด  หวังประสพกลาง
3. นายอนุกูล  เต็งศรี
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 76.4 เงิน 22 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิการ์  สมสี
2. นายกิตติพันธ์  วิเศษ
3. นายณรงค์ศักดิ์  นุชพันธ์
4. นายณัฐ  มานะ
5. นางสาวณัฐธิดา  เฉลิมจิตร์
6. นางสาวพอฤทัย  โกกะอินทร์
7. นายศุภจักร  เค้าวงษ์
8. นางสาวสุกัญญา  พรหมศรี
9. นางสาวอรญาณี  ผัดผล
10. นางสาวเบ็ญจมาศ  ภูติรักษ์
 
1. นางสุธาสินี  เลี่ยงกี่
2. นายปกป้อง  เพชรโสม
3. นางอัญชัญ  เอกอักษราภรณ์
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 70.2 เงิน 15 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีมูลเขียว
2. เด็กหญิงณภัทร  วัยกูล
3. เด็กชายนพดล  อิทธิเดชวัฒนะ
4. เด็กหญิงพิมพิไล  จรูญรัตน์
5. เด็กชายเจตรินทร์  อังคะนาวิน
 
1. นางสาววลัย  ศรีสุข
2. นางทิพย์วรรณ  วงษา
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 37 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  ดวงใจ
2. นางสาวกัลยาณี  แคล้วคลาด
3. นางสาวทิพรัตน์  ยะถาเทศ
4. นางสาวรุ่งทิพย์  แซ่โล้ย
5. นางสาวสุธาวัลย์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางประภา  อุดมผล
2. นายมานพ  อุดมผล
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนัทธมน  จันทรวงศ์
2. เด็กหญิงพรชนัน  รัตนะธรรมากร
3. เด็กหญิงเนรินทร์  วงศ์อุทัยรัตน์
 
1. นางเรณู  เงาะจันทรา
2. นางสำอาง  ลีลาภิรมย์ชัย
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 61 ทองแดง 43 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวปราญชลี  พรหมวัลย์
2. นางสาวผกามาศ  นาคะอินทร์
3. นางสาวพัสกาญจน์  ไหลไผ่ทอง
 
1. นางศุทธภา  อัครเจษฎากร
2. นางสาวบุญเจือ  ทรัพย์ทวีผลบุญ
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธชพร  พรหมสีดา
2. เด็กหญิงธนานุช  มากดี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  มายา
 
1. นางจิตรดา  ศรีชมภู
2. นางปรารถนา  ศุภกังวาน
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 76.4 เงิน 27 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นางสาวมนต์นภา  อนันต์
2. นายสมรัก  เหลืองอ่อน
3. นายเมธา  เสมา
 
1. นางสาวสมใจ  ประพันธ์
2. นางสาวปณัตดา  ธุถาวร
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74.13 เงิน 33 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กชายสรวิชญ์  อุ่นอรุณ
2. เด็กชายสุขวุฒิ  บัวแก้ว
 
1. นางสาวเกศรา  ใหม่สุวรรณ
2. นางธัชพรรณ  อัมพิน
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กชายชาญชล  โปปัญจมะกุล
2. เด็กชายอานันท์  พรปกาสิทธิ์สิงห์
 
1. นางสาวเกศรา  ใหม่สุวรรณ
2. นางธัชพรรณ  อัมพิน
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายอภิสิทธิ์  ขมเจริญ
2. นายอรรถกร  สมรศาสตร์
 
1. นางวัชรี  ดวงมณี
2. นางจินดาพร  เทียมภักดี
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 39 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 1. นายพิชญุตม์  ฟักมี
2. เด็กชายภีระพล  อาจภักดี
 
1. นางสุวิกรานต์  เจียมจันทร์
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 21 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. นายการยุทธิ์  แพไชยพันธ์
2. นายอานนท์  อันทะนนท์
 
1. นางสาวอัญสุรียา  นามเหลา
2. นางสาวณรารัตน์  อาวรณ์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐภัทร  สุดประเสริฐ
2. เด็กหญิงภัทรียา  กำปั่นทอง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สนธิวงศ์เวช
2. นางสาวชฎาพร  เชียรศรี
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 71 เงิน 39 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนภาภร  อิสเสงี่ยม
2. เด็กหญิงหฤทัย  วงษ์แสงทอง
 
1. นายกฤษฎา  บุญศรี
2. นางกัณฑ์ธิมา  บุญศรี
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82.8 ทอง 14 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑาภรรษ  เกิดประสพสุข
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เฟื่องสวัสดิ์
 
1. นางสาวเรณู  โพธินิยม
2. นางสาวเบญญาภา  จึงนิพันธ์พงศ์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 74 เงิน 26 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. นายภาสกร   แผ่คุณ
2. นายสิทธา    จันทรวงศ์
 
1. นางสาวทิพวรรณ   วิภาตผลิน
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. นางสาวชุติมาศ    ลีเส็ง
2. นายสุกฤษณ์    ภิรมย์พลัด
 
1. นางสาวพรวิภา   มธุรส
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายพิสิฐพงศ์  วงศ์ทา
2. นายอิทธิกร  กาญจนบัตร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สนธิวงศ์เวช
2. นางสาวชฎาพร  เชียรศรี
 
133 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 45 โรงเรียนอุทกวิทยาคม 1. เด็กหญิงประภาพรรณ  โพธิ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ์  อบรม
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ์  ใบใหญ่
 
1. นางศวัสมน  แป้นทิม
2. นางจันทรา  กระแสร์
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 33 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  โม่งเม้า
2. นางสาวชมพูนุช  พาดี
3. นางสาวยอดขวัญ  ประทุมแดง
 
1. นายหัสนัย  บุญชุ่ม
2. นายวรวิทย์  ทองแดง
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 24 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. นายดิษดล   แก้วก่า
2. นายศุภชัย   บุญไสย
 
1. นางสาวอริยา  โคตรวิชัย
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 99.4 ทอง 7 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. เด็กชายนัฐกิตติ์  แก้วล้อม
2. เด็กชายศิริวัฒน์  แสงทอง
3. เด็กชายสุทธิภัทร  แก้ววิไล
 
1. นางสาวนพณัฐ  จ้อยทอง
2. นางสาวศศิพิมล  พิกุลทอง
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. นายกิตติพัฒน์  จามจุรี
2. นายชาณิชธนา  ตากแสง
3. นายเอกชัย  พิมพาวัฒน์
 
1. นางธัญญลักษณ์  ยุบลพันธ์
2. นางสาวศศิพิมล  พิกุลทอง
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ทองกล่ำ
2. เด็กหญิงวรรณพร  ศรีระวัต
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นิยมาภา
 
1. นางสาวณัฏฐากุญช์  ปฐมพีรกานต์
2. นางอัมพร  อภิปรัชญา
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 74 เงิน 24 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นายนันฐวัตร  สุจริต
2. นายนันทวัฒน์  ทองโคตร
3. นายบุญชูศักดิ์  ตุ้ยแคน
 
1. นายทนงศักดิ์  บุญมี
2. นางวริศรา  บุญมี
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 8 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นายศรายุทธ  บุญญา
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  สมบุญ
3. เด็กหญิงแสนสุข  บุญญา
 
1. นายสายัณห์  เจือจันทร์
2. นางมาลี  เอียดแก้ว
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. นายธนากรณ์  แย้มสำราญ
2. นางสาวสมฤทัย  โสมทอง
3. นายสิวะ  ทาศรี
 
1. นางสาวประภาพรรณ  อ่อนละออ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. เด็กหญิงดวงกมล  บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงนรีพรรณ  นามมุงคุณ
3. เด็กหญิงนรีวรรณ  นามมุงคุณ
4. เด็กหญิงภัคจิรา  บุญอินทร์
5. เด็กหญิงมณฑิตา  กัปตัน
6. เด็กหญิงวราพร  เพ็ชรศักดา
 
1. นางสาวสุรางค์  วงษ์เสถียร
2. นางสาวมาลี  เอียดแก้ว
3. นางสาวนิภารัตน์  ไวขุนทด
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  กรีวัชรินทร์
2. นางสาวชลธิชา  ดูเรืองรัมย์
3. นางสาวธัญญรัตน์  ชูศรี
4. นางสาวนฤมล  บุญประเสริฐ
5. นายอัฐพล  จุกสีดา
6. นายเกษม  ไทยเจริญ
 
1. นางสาวสุรางค์  วงษ์เสถียร
2. นายสายัณห์  เจือจันทร์
3. นางมาลี  เอียดแก้ว
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณฤทัย  คำพัด
2. เด็กหญิงบุญญรัตน์  วงค์จันทร์
3. เด็กหญิงสุภาพรรณ  ทิมทะวงษ์
 
1. นางวลีพรรณ  ผลากุลสันติกร
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78 เงิน 40 โรงเรียนอุทกวิทยาคม 1. นายกิตติทัต  งามเจริญ
2. นางสาวจรรยารักษ์  ธัญญเจริญ
3. นางสาวเปมิกา  วรสาร
 
1. นางบรรทม  ตุ้มปี่สุวรรณ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.4 ทอง 17 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. เด็กหญิงมินตา  ร่มเจริญ
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  วงษ์แก้ว
3. เด็กชายเอนก  โผงแผง
 
1. นางสาวนิภารัตน์  ไวขุนทด
2. นางมาลี  เอียดแก้ว
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.2 ทอง 20 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นางสาวยุวดี  เหลืองอ่อน
2. นางสาวศุภรดา  สอนจีน
3. นางสาวสิริวิลัย  จันทรอด
 
1. นางมาลี  เอียดแก้ว
2. นางสาวนิภารัตน์  ไวขุนทด
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 73 เงิน 42 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนากานต์  ฮะสุน
2. เด็กหญิงปณัฐชา  ยิ้มแย้ม
3. เด็กหญิงอภิญญา  ฟักสอน
 
1. นางสาวรจนา  สะตะ
2. นางสาวภรทิพย์  ศรีขจร
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82.2 ทอง 24 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 1. นางสาวนงนุช  ทองหยิบ
2. นางสาวนุชนาถ  ทองสาร
3. นางสาวสุวรรณา  จันทร์มีศรี
 
1. นางสุวิกรานต์  เจียมจันทร์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.8 ทอง 26 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  วันละพัน
2. เด็กหญิงรินรดา  ปาระมีศรี
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  หน่ายคอน
 
1. นางสาวปาริชาติ  ก๋งใช้
2. นางสาววริศา  ภู่ระหงษ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง 31 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  แซ่เซียว
2. นางสาวรัชนีกร  แก่นสิงห์
3. นางสาวสมฤทัย  จุกสีดา
 
1. นางสาวปาริชาติ  ก๋งใช้
2. นางสาววริศา  ภู่ระหงษ์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นากวิกรัย
2. เด็กชายวรภพ  ธรรมนิติพงศ์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  สิทธิพรวรกุล
 
1. นางเกื้อกูล  สุขปิติ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80 ทอง 36 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ   อินทะมาลี
2. นางสาวจินตนา   สุนาวงศ์
3. นางสาวณัฐวรรณ   บุญชู
 
1. นางนุศรา  แสงจันทร์
2. นายสุปราเวช  ใบเงิน
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ศรีวรรณ
2. เด็กหญิงปริญญา  แย้มภู
3. เด็กหญิงปาริตา  เนตรทอง
 
1. นางรัชนี  อมรินทร์
2. นายพัสกร  พิทักษ์อมรพันธ์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. นางสาวกาญจนา  สิงทอง
2. นางสาวฉัตรติยา  ประดิษฐธรรม
3. นางสาวสายฝน   สิงทอง
 
1. นางพรทิมา  ยิ่งยง
2. นางสาวญาดา  อมรประดิษฐ์กุล
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายวรทัต  มหายุวานนท์
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายกฤตนัย  ธนสาสิริกุล
 
1. นางสาวทองรัตน์  แจ่มไสว
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายกฤตนัย  ธนสาสิริกุล
2. เด็กหญิงปิยะวดี  นามวงษ์
3. เด็กชายยุทธนา  นิตยกุล
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
2. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
159 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายกิตติธัช  ทัพจันทร์
2. เด็กชายชัยนันท์  ศรีเทียมทอง
 
1. นางศุภวรรณ  หมั่นเขตกิจ
2. นางสาววาสนา  ทิพย์รัตน์
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายชยทัต  คุณมาศ
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายมหาเทพ  สุวรรณ์
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายวรัชญ์  หอมเสียง
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.33 ทอง 9 โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวสุภัสสร  ไม้น้อย
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  ผลขวัญ
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายสงกรานต์  ทองอุลาน
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวชเนตตี  ชินวุฒิ
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
 
167 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 78.67 เงิน 4 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายณัฐวัตร  ครัวกระโทก
2. เด็กชายวชิระ  ปราณีสุข
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
2. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
168 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 85.2 ทอง 17 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายกิตติกรณ์  ปรีรัตน์
2. เด็กชายธรรสุชล  พันแพง
 
1. นางสาวอังสนา  โพธิ์ยา
2. นางสาวชมพูนุท  บุญรอต