สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กหญิงปองทิพย์  ศรีสมัย
 
1. นางสาวพัทธนันท์  บุญมาก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70 เงิน 18 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นางสาวเมธินีกร  สิงห์คำคูณ
 
1. นางกนิษฐา  รื่นรมย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 16 โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญเปลี่ยน
 
1. นางสาววรรณภา  นาคะพุฒ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวจุฑามณี  นามศร
 
1. นางจันทร์ศรี  รัตนโชติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 9 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นางสาวพิยดา  แดนแก้ว
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.4 ทอง 9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นายวรายุทธ  บุตรดี
 
1. นางสาวกาญจนา  พิทยาคุณ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 21 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กหญิงจุธารทิพย์  จันทวิเศษ
2. เด็กชายบดินทร์  สุพรรณวงศ์
3. เด็กชายปณิธาน  ฤทธิ์เพชร์รัตน์
 
1. นางสุทธิโชค  โภชนะสมบัติ
2. นางทองดี  จุลไชย
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.92 ทอง 11 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1. นางสาวดวงพร  โตส้ม
2. นางสาวดวงรัตน์  โตส้ม
3. นางสาวดวงใจ  อินทร์เจริญ
 
1. นางนฤพัชร  มิลังค์
2. นายสมบูรณ์  ทองสำอางค์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงธัญวี  สุภาพาส
2. เด็กหญิงนิติมา  เกิดรอด
 
1. นายเอกรัตน์  โพธิ์ทอง
2. นายสมบูรณ์  ทองสำอางค์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 72 เงิน 21 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1. นางสาวฉัตฑริกาญจน์  เผ่าพันธ์แพทย์
2. นางสาววรัญญา  ใจกล้า
 
1. นายเอกรัตน์  โพธิ์ทอง
2. นายสมบูรณ์  ทองสำอางค์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. นายชลากร  กุสุมามาลย์
 
1. นายปริญญา  วิชา
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 15 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  นามพลเสน
2. เด็กหญิงสิริโสภา   อารีมานะกิจ
3. เด็กหญิงอารียา   ทัพจันทร์
 
1. นางกันรญานี  ศรีสุรักษ์
2. นางมาลี  ปักษี
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 76.75 เงิน 23 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นางสาวจิตรลดา   แสงงาม
2. นางสาวชาลีน่า   ซาบีดี
3. นายภาณุ  สุขประเสริฐ
 
1. นางพัทธ์ธีรา  โยธราช
2. นางสาวเจนจิรา  เรือนสอน
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 71.4 เงิน 18 โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวณัฐชา  ปณะราช
2. นางสาวนลินี  อบอุ่น
3. นายศิวกร  นุชสวาท
 
1. นายกฤษณะ  อ่อนเอื้อน
2. นางชุติมา  ปณะราช
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80.66 ทอง 5 โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กหญิงพีรดา  ฉายพุดซา
2. เด็กหญิงมณีวัลย์  อมรวัฒนพงศ์
 
1. นางสิริกร  บุดดีคำ
2. นางสาวกนกวรรณ  สงวนแบบ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84.56 ทอง 4 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นายญาณวร  ชื่นชม
2. นายประเสริฐ  ฉิมพลิกานนท์
 
1. นางสาวจารุณี  วนิชย์ถนอม
2. นางพัทธ์ธีรา  โยธราช
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 24 โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  พันเดช
 
1. นายกฤษณะ  พวงบานชื่น
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 19 โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. นายสุรศักดิ์  วงษ์เกษ
 
1. นายสนธยา  ช่วยญาติ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 15 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กชายธนัตถ์  สุขล้วน
2. เด็กหญิงสรวิศา  ฟองฟู
3. เด็กหญิงอภิสรา  ศรีไศล
 
1. นางไทยสวรรค์  วรรณภา
2. นายนาวิน  มัตนาวี
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25.5 เข้าร่วม 22 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ไพบูลย์
2. นางสาวพัชราพร   ธรรมจุฒา
3. นางสาวศศิธร  เอี่ยมใจบุญ
 
1. นางพนา  ชุมเกษียร
2. นางวารุณี  หิรัญรักษ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.6 เงิน 25 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  อู่ทอง
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ดีพร้อม
3. เด็กหญิงปุณยนุช  อำภา
 
1. นางสิริกร  บุญเลิศ
2. นางสาวสุภารัตน์  ภูทองหล่อ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 46 โรงเรียนดาราสมุทร 1. นางสาวกชกร  ใหม่จันดี
2. นางสาวกัลยรัตน์  คำศรีสุข
3. นายชลธิศ  การะเกตุ
 
1. นางเสาวนี  เสถียรกุลพิทักษ์
2. นางสาวชฎาภรณ์  ชัยมาด
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 36 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ทองลอย
2. เด็กหญิงภณิตา  ศักดิ์รดากูล
3. เด็กหญิงสุวรรณี  ส่องศรี
 
1. นางสาวภาวดี  หินขาว
2. นายสง่า  ทองอุดม
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 12 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายณัฐชนน  ผลทิพย์
2. นายบวร  วงศ์วัฒนากูล
3. เด็กชายพงศธร  ส่งเชื้อ
 
1. นายสง่า  ทองอุดม
2. นางสาวภาวดี  หินขาว
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.4 ทอง 17 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  สาริกา
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  ตัณฑุลวณิชย์
3. เด็กชายศุภกร  ใหม่ตา
 
1. นางสาวนิตยา  แปงการิยา
2. นางสาวพิศมัย  นันเสนา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.6 เงิน 23 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวธันย์ชนก  พิมพ์ทอง
2. นางสาวเกวลี  คงตะโก
3. นางสาวโสพิณ  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางสาววรรณทนา  สุจริต
2. นางสาวกฤษณีย์  ปิตุรัตน์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.8 เงิน 16 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวปฏิมาภรณ์  พัฒนธัญญา
2. เด็กชายเตชินท์   ทองรักน้อย
 
1. นายระธีกร  พานิชผล
2. นางขนิษฐา  ศรีกะกูล
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นายพชรพล  ชิษณุพัฒน์
2. นางสาวศศิประภา  ห้วยใหญ่
 
1. นางเฉลิมศรี  เปียปาน
2. นายพงศ์รัฐ  ศีรษะภูมิ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 34.3 เข้าร่วม 29 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กชายกานติ์กุุนิษฐ์  เพชรบ้านไผ่
2. เด็กชายสรวิชญ์  ไทธะนุ
 
1. นายสง่า  ทองอุดม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 43.8 เข้าร่วม 20 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กชายธัชพล  เอี่ยมสอาด
2. เด็กชายอรรถพล  เฮ่ประโคน
 
1. นายเชาวฤทธิ์  วงษ์สกุล
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กหญิงกาญจนา  เมืองวงษ์
2. เด็กหญิงกุลิสรา  ระดมสุข
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำศรี
4. เด็กหญิงสุทธิดา  จูแย้ม
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คำทาน
 
1. นายธนพล  ชัยชนะ
2. นางสิรีรัศมิ์  สิริหาญนธี
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. นายคามิน  ศิริศิลป์วัฒนา
2. นายจิตติภัทร  ทวี
3. นายธาม  ฉิมมา
4. นางสาวริสา  เจริญจิตร์
5. นางสาวสุนันทา  สุวรรณพิทักษ์
 
1. นางสาวจีรนันท์  นิยมไทย
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 37 โรงเรียนเกาะสีชัง 1. เด็กหญิงกนกพร  กำเรือง
2. เด็กหญิงกรรณิกา  ทาเล
3. เด็กหญิงกวิดารา  ทองก้อน
4. เด็กหญิงนัฐธิดา  บุญประเสริฐ
5. เด็กหญิงสิขษนา  ศรีสงค์
 
1. นางสาวศศิธร  สังฆธรรม
2. นางสาวเพ็ญรัตน์  วณิชย์เศรษฐ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.75 เงิน 10 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  กลิ่นชนะ
2. นายณัฐวัฒน์  เจริญรัศมี
3. นางสาวศดานันท์  เพิกปุ้ย
4. นายเจษฎา  ไพลออ
5. นางสาวแก้วเมือง  ห้วยใหญ่
 
1. นางสาวพรพรรษา  อินทร์เทศราช
2. นางณัฐกมล  ทองไทย
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  แก้วมุณีวงศ์
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  จันทร์ดี
3. เด็กหญิงบุศรากร  ดวงจันทร์
4. เด็กหญิงวันงาม  โขมมัย
5. เด็กชายวิทวัส  พิมพ์วัน
 
1. นางสาวอรัญญา  จิตรเอื้อ
2. นางสาวลดาพร  ปานพินิจ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวกนิษฐรินทร์  เถาว์ยา
2. นางสาวณัฐพร  ชิณศรี
3. นายพงษ์ธร  วงศ์รชานนท์
4. นายศักรินทร์  ทิพย์มงคล
5. นางสาวเมธาวี  ชูเชิดเกียรติ
 
1. นายนิพนธ์  การเพียร
2. นายเจษฎา  จรจาก
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 66 ทองแดง 21 โรงเรียนศรีสุวิช 1. เด็กชายกฤษฎา  หอมขจร
2. เด็กชายชวลิต  ทรัพย์เจริญ
3. เด็กชายชานนท์  แก้วสุขศรี
4. เด็กชายณัฐกิตติ์  เสน่ห์ดี
5. เด็กชายธนากร  ภูมูล
6. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  ปัญญาสิทธิ์
7. เด็กชายปณิธิ  พูลทอง
8. เด็กหญิงปรียาวาจ  ย่งเฮง
9. เด็กหญิงพรรณศิตา  แซ่อึ้ง
10. เด็กชายภราดร  ดำรงค์สุข
11. เด็กชายภาณุ  บุญมา
12. เด็กชายภูมินทร์  หล้ารินทร์
13. เด็กชายวัฒนชัย  บุญต่อ
14. เด็กหญิงศศิกานต์  อิศระพงศ์
15. เด็กหญิงศิรินทร  ยามกระโทก
16. เด็กหญิงศิริมาศ  ใจเหล็ก
17. เด็กชายสหรัฐ  แพงแก้ว
18. เด็กชายสิทธิเดช  สวัสดิ์วัลลภ
19. เด็กชายอนุพันธ์  คุณาคม
20. เด็กชายอนุภัทร  บุญต่อ
 
1. นายจิตจา  จิตอ่อง
2. นางสาวละมัย  วงศ์เสนา
3. นางสาวอาทิตยา  เสือดี
4. นายสกุลวัฒน์  รัชนีกร
5. นายวรกาญจน์  นามโสภา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงณฐอร  เครือใจ
 
1. นางลักขณา  ทองนาเมือง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 25 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายจักรพงษ์  วงศ์อยู่
 
1. นางวิมลรัตน์   จินดา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 65.99 ทองแดง 40 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กชายจารุพงศ์  จารุมณี
2. เด็กหญิงสุพนิดา  แซ่อุ๊ย
 
1. นางจินตนา  สะอาดเอี่ยม
2. นางละออ  ระยับ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายศรุฒ  ศุขบุญมาก
2. นางสาวสร้อยชมพู  แซ่อุ๊ย
 
1. นางจิราพร  ปานอำพันธ์
2. นางสาวนิ่มนวล   โมกขศักดิ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.6 ทอง 13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นางสาวกัลยา  ล้ำเลิศ
2. นางสาวชลิตา  สุขารมย์
3. นางสาวนันนภัทร์  เสาร์ห้า
4. นางสาวปิยะพร  นุชประมูล
5. นางสาวภาวินี  เที่ยงโยธา
6. นางสาวภิญญาพัชญ์  มาลัย
7. นางสาววิภาวดี  บุญตะวัน
8. นางสาวสุทธิดา  ขันธะจันทร์
9. นางสาวสุพัตรา  ลือชัยราม
10. นางสาวอลิษา  ศิริชัย
 
1. นางสาวเบญจมาศ  มณีโรจน์
2. นายภูมิเดช  สุขอ้วน
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82.16 ทอง 6 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1. นางสาวกนกกร  เขียนดี
2. นางสาวกุลธิดา  รักษาราษฎร์
3. นางสาวทิติภา  รุ่งสินสิริกุล
4. นางสาวนัทติกา  โพริย้า
5. นางสาวนิรชา  สุดกล้า
6. นางสาวปฐวีวรรณ  ทองใบ
7. นางสาวยลลดา  เหลียงตระกูล
8. นางสาวราตรีน่าเชอรี่  เวบบ์
9. นางสาววรากร  นามโฮง
10. นางสาววาสิฏฐี  ปาทาน
11. นางสาวศิลวรรณ  บุญวิทยา
12. นางสาวสุริย์ริสสา  บุญประเสริฐ
13. นางสาวอภิชญา  เบี้ยไคล
14. นางสาวอรินญา  บริโพชน์
15. นางสาวเอล็กซ์ซานเดรีย  มัคคี
 
1. นางสาวสุชาดา  ภักดี
2. นางสาวเพ็ญพร  พูลสมบัติ
3. นางสาวทราภรณ์  สุนทรกะลัมพ์
4. นางสาวโสภัคค์  เตี่ยไพบูลย์
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 31 โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  เกษา
2. เด็กชายวรกรานต์  นามเเสง
 
1. นายเฉลิมชัย  โทบุดดี
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 29 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวกัญญาณัฐ  คงดิศ
2. นางสาวเจเน็ท  บิล
 
1. นางสาวสโรชา  คล้ายพันธุ์
2. นายสุพจน์  ปัญญาริกานนท์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิงสุภัสสร  บุญประจำ
 
1. นางสาวนิลรวี  บัวอินทร์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาววรรษมล  แก้วกา
 
1. นางสาวนันทรัตน์  ความชอบ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กชายพีรภัทร  เกตุทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุปผา  สาทจีน
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนบางละมุง 1. นายธนภัทร  อุตรัศมี
 
1. นายอนันต์  บุบผัน
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  คำฟัก
 
1. นายสมคิด  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนบางละมุง 1. นายนพเก้า  ทานอุดม
 
1. นายอนันต์  บุบผัน
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 41 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  บุญมี
 
1. นางกรกช  บัวแย้ม
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง 9 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวมณีกาญจน์  แสงทอง
 
1. นายอนันต์  บุบผัน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 45 โรงเรียนอักษรศึกษา 1. เด็กหญิงปวิตรา  อุทยาชีวะ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  พันธุ์ทอง
 
1. นายซุยจือ  ลิ้มพิริยะรุ่งโรจน์
2. นายจักรกริช  แสงกระจ่าง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำระกาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุปผา  สาทจีน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 20 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1. นางสาวชุติมา  กัลยาณวิจัย
 
1. นายภัคดี  แสนทวีสุข
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 47 โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กชายญาณเดช  เกตุวัตถา
2. เด็กหญิงหฤทัย  สร้อยแสวง
3. เด็กชายอัษฎายุธ  ชื่นศิริ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุปผา  สาทจีน
2. นางสาวนันท์นลิน  เอี่ยมสวยงาม
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 18 โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวธนพร  คงเจริญ
2. นางสาวสลิลทิพย์  แก้วคง
3. นางสาวอัฐภิญญา  ศิริสม
 
1. นางสาวนันทรัตน์  ความชอบ
2. นางสิรินาถ  ขุนลาด
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 78 เงิน 19 โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กชายณัฏฐพิมุขส์  ธนะวรเสฐ
 
1. นายสัญญา  กาญจนี
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 23 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 1. นางสาววาสนา  วงศ์มาเกตุ
 
1. นายภณ  ทิพย์เสน
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา 1. เด็กหญิงรสิกานต์  ป้อมมะลัง
 
1. นางสุรีรัตน์  ประทุมแก้ว
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 26 โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  อุทัยกัทรินทร์
 
1. นางสุรีรัตน์  ประทุมแก้ว
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81.3 ทอง 12 โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา 1. เด็กหญิงสุชารัตน์  ประทุมแก้ว
 
1. นางสุรีรัตน์  ประทุมแก้ว
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 20 โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวพรรณรายณ์  พูลกลาง
 
1. นายวีรพัฒน์  เพ่งจินดา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83 ทอง 20 โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  เชตฐราช
 
1. นายนพดล  เกิดมั่นคง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 82.66 ทอง 13 โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวณัฏฐรมาศท์  ธนะวรเสฐ
 
1. นายวีรพัฒน์  เพ่งจินดา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 75 เงิน 28 โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา 1. เด็กชายศุภกิตติ์  บัวดอกไม้
 
1. นางวนิดา  จันทมณี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 31 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ไทยปาล
 
1. นางสมทรง  เตชะ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 65.6 ทองแดง 26 โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กหญิงคัทรียา  กลับวุ่น
2. นางสาวจินดารัตน์  หนุนวงศ์
3. นางสาวธัญญารัตน์  คนซื่อ
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  พลพา
5. เด็กหญิงปุณยวีร์  ธีรศรัณยานันท์
6. นายศุภกร  ชุมพล
7. นายสิทธิดล  ดนบุญ
8. นายสุภกิตต์  ศรีประพันธ์
9. เด็กชายไชโย  เสพสุข
 
1. นายนพดล  เกิดมั่นคง
2. นางสาวจิรนันท์  บุญหนัก
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 24 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. เด็กชายชานนท์  อัศนธรรม
2. เด็กชายธนกานต์  ฤดีนรเวท
3. เด็กชายพรภวิษย์  แพงจักร
4. เด็กชายสรวิชญ์  ค้าขาย
5. เด็กชายเจติณ  กลอยสิงห์รัตน์
 
1. นายสุวรรณ  เลิศสุทธิชวาล
2. นางสาวประณัฏฐ์ยา  พยุงวงษ์
3. นางสาวนิตยา  อุตระธานี
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.33 ทอง 4 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายธิติวัฒน์  คฑาวัฒน์วีระเกตุ
2. นายสิทธิกร  ขจรสมบัติ
3. นายอภิสิทธิ์  ไชยศรี
4. นายเมธานนท์  แดงสุธา
5. นายเอกวุฒิ  พรานพิทักษ์
 
1. นายเดชา  วิวัฒนวาทิน
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84.2 ทอง 18 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 1. นางสาวกนกอร  มะลิปรีดากุล
2. เด็กหญิงจรรยพร  บัวบาน
3. เด็กชายจรัญ  จอกแก้ว
4. เด็กชายจักรพงศ์  วรรณวัฒน์
5. เด็กชายจิระธาดา  จันทะโยธา
6. นางสาวจิราภา  แซ่เตียว
7. นายฐาปกรณ์  ภูดวงจิต
8. นายณัฐพล  เฉ่งกระโทก
9. นายทัศนัย  เชี่ยวชาญ
10. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เมาะเซาะ
11. นางสาวนพรัตน์  รัศมี
12. เด็กชายปฎิภาณ  ทาทอง
13. นางสาวปณิดา  พงสา
14. เด็กหญิงปัญญาพร  สมบัติหล้า
15. เด็กหญิงพรไพลิน  คุณสนอง
16. เด็กชายพัชรพล  อ่วมกระทุ่ม
17. นางสาวพิลาภรณ์   ซ่อนนอก
18. นายวิทยา  มั่นสนธิ์
19. เด็กหญิงวิสาขมาส  จิตร์จำนงค์
20. นายวีรภัทร  ศรเพ็ชร
21. เด็กหญิงศศิประภา  บุญรังษี
22. เด็กชายสืบตระกูล  เทพขุนทด
23. เด็กหญิงสุพรรณี  สายบุญยงค์
24. นายสุรศักดิ์  มาลาสวัสดิ์
25. นายอธิษฐาน  กาศมณี
26. เด็กชายอนัตตา  โยชน์ชัยสาร
27. เด็กหญิงอนุสรา  สงสะเกตุ
28. เด็กชายโชคอนันต์  สุขน้อย
 
1. นายพรชัย  อนะมาน
2. นางกัลยาณี  อนะมาน
3. นางสาวอรชา  บุญเย็น
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 73 เงิน 29 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ   ชัยโชคอำนวย
2. เด็กชายกวิน   ชีวถาวร
3. นางสาวกาญจนา   นุ่มอยู่
4. เด็กชายกิตติธัช    ยินมะเริง
5. เด็กชายจรรกรินทร์   คำชู
6. นางสาวจิตรกัญญา  พรหมายน
7. เด็กหญิงชิดชนก  เอี่ยมสะอาด
8. เด็กหญิงณัฐชา  นกดำ
9. เด็กชายณัฐพล   ข่มไพรี
10. นายณัฐวุฒิ   กลิ่นโกมุท
11. นายณัฐวุฒิ   สืบนันตา
12. เด็กชายธีระพล  พวงเพชร
13. นางสาวนิภาพร  สิริพุทธวานิชย์
14. นางสาวปภาวดี    เอี่ยมศรี
15. นางสาวพัชรา  เสาทอง
16. นางสาวพิชญา  ประเสริฐ
17. นายภัทรพล   แก้วเก้า
18. นายภาณุวิชญ์   สุพรเงิน
19. นางสาวรวิสรา   ทองกลับ
20. นางสาวรัฎฐากร  แซ่เจ็ง
21. นางสาววรุณรัตน์  กันคง
22. เด็กชายวิทยา   สามารถ
23. นายวิพัทธ   จ้อยแซ่
24. นายวิภู  จ้อยแซ่
25. เด็กชายวิวัฒน์   สุวรรณมาศ
26. นางสาววิสสุตา  กองสวัสดิ์
27. เด็กหญิงสมฤดี  ชำปฏิ
28. เด็กหญิงสิริรัตน์  ธงสันเทียะ
29. นางสาวสุชาดา    แจ้งสว่าง
30. นางสาวสุพรรษา  ประคองทรัพย์
31. เด็กหญิงสุมินตรา  กองสำลี
32. เด็กชายสุวิชญา   มิตรประยูร
33. เด็กหญิงอภิรดี   สว่างวงค์
34. นายอรรถพล   สุขเกตุ
35. เด็กหญิงอริศราย์  ค้าสุวรรณ
36. นางสาวอรุณทิพย์    ทุ่งนา
37. เด็กชายเจษฎา    ลำน้อย
38. เด็กหญิงเบญญาภา  สายพินิจ
 
1. นายจักรพันธ์   ปุริตังสันโต
2. นางจินดารัตน์  วัฒนธรรม
3. นางสาวสิราภรณ์  เทพสง่า
4. นายวีรชัย  เหล่าสมบูรณ์
5. นายรัฐนันท์  สุขทวี
6. นายธนวัฒน์  สิงห์ธรรม
7. นายสรายุทธ์  ปานเหลือง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 18 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ 1. เด็กชายสนธยา  นาคคำ
 
1. นายวิทยา  อรรถาเวช
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. นายคามิน  ศิริศิลป์วัฒนา
 
1. นางสาวประณัฏฐ์ยา  พยุงวงษ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  บาคาล
 
1. นางดวงเดือน  วนิชชากร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 42 โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวธัญชนก  แก้วแตง
 
1. นางเพลินพิศ  รัศมีงาม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กชายนเรศ  หวลกระสินธุ์
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง 11 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายนัทธพงษ์  สัตยากร
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 22 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กหญิงภณิตา  ศักดิ์รดากูล
 
1. นายเดชา  วิวัฒนวาทิน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นางสาวปัณฑิตา  คงสมฤทธิ์
 
1. นางกิ่งแก้ว  ศิริโชคชัย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 14 โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กชายตะวันไท  คงสมฤทธิ์
 
1. นายตุลย์  ทับแสง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิต) 1. นายพิมพ์เทพ  คงสอาด
 
1. นางสาวศิริรัตน์  รัตตัญญู
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิต) 1. เด็กหญิงสุปรียาพร  สุกเสน
 
1. นางสาวศิริรัตน์  รอดหิรัญ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.67 ทอง 5 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นางสาวปัณฑิตา  คงสมฤทธิ์
 
1. นางกิ่งแก้ว  ศิริโชคชัย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กชายตะวันไท  คงสมฤทธิ์
 
1. นายตุลย์  ทับแสง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 16 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายนัทธพงษ์  สัตยากร
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 43 โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงนุชนารถ  แจ้งประเสริฐ
 
1. นายตุลย์  ทับแสง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง 7 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นางสาววราภรณ์  ใหญ่ยงค์
 
1. นางสาวสิราภรณ์  เทพสง่า
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  ผมประทุม
2. เด็กชายขวัญชัย  นันทะขันธ์
3. เด็กชายคงเดช  คุ้มทรัพย์
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  โกจารย์ศรี
5. เด็กหญิงฐิติกา  เส็งสูน
6. เด็กหญิงณัชฉรา  ภะวันเทา
7. เด็กชายณัฐชัย  สองพล
8. เด็กหญิงดารารัตน์  ทนุพันธ์
9. เด็กหญิงดุสิตา  เพ็ชรพลอย
10. เด็กหญิงทัศณวรรณ  จู้พันธ์
11. เด็กหญิงทินมณี  การะกิจ
12. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พรศิรินภา
13. เด็กหญิงนิตยา  จตุเทน
14. เด็กหญิงนิศาชล  สุรชาติ
15. เด็กหญิงบุญพารัตน์  ทับอยู่
16. เด็กหญิงประภาพรรณ  โพธิ์อ่อน
17. เด็กหญิงปรีชญา  ศรีรักษา
18. เด็กชายปอน  สินสิริ
19. เด็กชายปัฐมพันธ์  โอสถ
20. เด็กหญิงพิยดา  แดนแก้ว
21. เด็กชายวรากร  ศรีประเสริฐ
22. เด็กหญิงวันวิสาข์  ศรีวัฒนะ
23. เด็กหญิงวิชุดา  สุภาษา
24. เด็กหญิงศศิวิมล  เสนาดี
25. เด็กหญิงสุกัญญา  สุทธิสำราญ
26. เด็กหญิงสุพรรษา  สันหะรักษ์
27. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์ศรี
28. เด็กหญิงอาทิตยา  ศุภลักษณ์
29. เด็กหญิงอาภัทร์ชา  ยวงทอง
30. เด็กชายเกรียงไกร  แก้วกลาง
31. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แซ่เล้า
32. เด็กชายเฉลิมรัชเมฆินทร์  มะหิรัญ
33. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เทพนัด
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
2. นางสำรวย  อรรคบุตร
3. นางพูนสุข  อินทนพ
4. นายชัยโรจน์  วิสุทธิ์อัมพร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 93.33 ทอง 4 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นางสาวกัณฐิกา  เมืองเดช
2. นายกิตติทัต  การะกิจ
3. นางสาวขวัญตา  ตาคำ
4. นางสาวจิราพร  ปาระมะ
5. นางสาวจิราภรณ์  มั่งมี
6. นายชัยวัฒน์  บุญการณ์
7. นางสาวฐิติมา  สินชัย
8. นางสาวณัฐวดี  เครือคช
9. นางสาวดาวรุ่ง  ปัจจุโส
10. นางสาวทิศารัตน์  นางวงษ์
11. นายธัญวัฒน์  ชำรัมย์
12. นางสาวธาวิณี  ประถมภาส
13. นางสาวนวพรรษ  อินสว่าง
14. นายนัฐพล  เกตุสุวรรณ
15. นายนัทธพงษ์  สัตยากร
16. นายนาคพันธุ์  เท็งรัตน์
17. นายนิติพัฒน์  ดวงแก้ว
18. นายนิธิกร วอเตอร์  สมสถาน
19. นายนิรันดร์  เจนหนองแวง
20. นายปฏิภาณ  จงกลสภาพร
21. นายพรประสิทธิ์  ประสิทธิ์สุข
22. นางสาวภคพร  ผ่องศรีสุข
23. นางสาวภัฑรกมล  วัฒนจิตติ
24. นายภูวงศ์  เชิดภูเขียว
25. นางสาวรัตนา  อมรรัตนชัย
26. นายวรรณกร  วงเวียนคำ
27. นางสาววิภาพร  สายคำภา
28. นางสาวศิริภัสสร  เสาแบน
29. นางสาวศิริลักษณ์  โฮมภิรมย์
30. นางสาวสิริภาภรณ์  ทับแสง
31. นางสาวสิริวรรณ  เล่าทรัพย์
32. นางสาวสุนิสา  ลีซือ
33. นางสาวสุภาวดี  ศรีเรือง
34. นายอนุชนาจ  สีโท
35. นางสาวอภิญญา  จันทร์ศรี
36. นางสาวอาทิตยา  วงษ์บาตร
37. นายเตชิต  ศรีวัฒนทรัพย์
38. นางสาวเบญจวรรณ  นันทรัตน์
39. นางสาวเพ็ญรดี  การะกิจ
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
2. นางสำรวย  อรรคบุตร
3. นางพูนสุข  อินทนพ
4. นายชัยโรจน์  วิสุทธิ์อัมพร
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พูลผกา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองจาด
3. เด็กหญิงนุชนาถ  อ้นศรีวงศ์
4. เด็กหญิงบุญสุดา  แท่นทอง
5. เด็กชายพายุ  กันลา
6. เด็กชายศุภสัณห์  แซ่เตียว
7. เด็กหญิงอรุณี  สนิทกูล
8. เด็กชายอานุภาพ  โพธิ์เอก
9. เด็กชายอำพล  เข็มเพ็ชร
10. เด็กชายแดนสรวง  แสงเฉวตร
 
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายฉลองชัย  มีสง่า
2. นางสาวญาณัจฉรา  จันทวิเศษ
3. นางสาวตรีภารัตน์  ขันรักษา
4. นายบวรทัต  คงเจริญ
5. นายพชรพล  พูลปาน
6. นางสาวสาธิตา  โรจนนิล
7. นางสาวสุขชีวี  ชมพัฒนา
8. นางสาวสุชาดา  คชนิล
9. นายเกียรติศักดิ์  หวานระรื่น
10. นายเมธา  จงภักดี
 
1. นางฤดีการ  หอมสุวรรณ
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 71.32 เงิน 17 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  บัวเกิด
4. เด็กหญิงอรณิชา  ผังลักษณ์
5. เด็กหญิงเด็กหญิงสุรีย์วรรณ  ราชสูงเนิน
6. เด็กหญิงเด็กหญิงเอมิกา  ผมประทุม
 
1. นางสาวเกศินี  อยู่สถิตย์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  เข็มทิศ
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 74.65 เงิน 20 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นางสาวกัณฐิกา  เมืองเดช
2. นางสาวชุลีพร  ร่วมรักษ์
3. นางสาวนิสา  เอี่ยมสอาด
4. นางสาวภัทราภรณ์  ผมประทุม
5. นางสาววิลาวรรณ  พุ่มจันทร์
6. นางสาวศิริพร  สุดสาคร
 
1. นางสาวเกศินี  อยู่สถิตย์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  เข็มทิศ
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 40 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุภา  ประพลรัตนัง
2. เด็กหญิงชนาภา  ใจเย็น
3. เด็กหญิงธนิตชม  สุขสมเสรี
4. เด็กหญิงพิจิตรา  สุดสังข์
5. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  อุทธวัง
6. เด็กหญิงวรกานต์  หว่างรัศมี
7. เด็กหญิงวรรลยา  เจียมตน
8. เด็กหญิงวราภรณ์  ถมยา
9. เด็กหญิงสุณิษา  แก้วใส
10. เด็กหญิงอรอินทุ์  เอมอิ่ม
11. เด็กหญิงเบญจมาศ  จับชิ้น
12. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ใยกะมุข
 
1. นางสาวเกศินี  อยู่สถิตย์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  เข็มทิศ
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 28 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวกัญญาภัทร  แสไพศาล
2. นางสาวชนัญญา  ตุลาธร
3. นางสาวชุติมากรณ์  ยอดยศ
4. นางสาวธนวรรณ  จ้อยมณี
5. นางสาวพีรนุช  ทองรอด
6. นางสาวรัตนาภรณ์  ยี่สุ่นน้อย
7. นางสาววราภรณ์  ทองโสม
8. นางสาวอภิญญา  อยู่สบาย
 
1. นางสาวรัตติมากร  คำเสียง
2. นางสาวขวัญฤทัย  ประสิ่งชอบ
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนบางพระวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวัลย์  วรนุชกุล
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ช่อดารา
3. เด็กชายจักรินทร์  อาษา
4. เด็กหญิงชลดา  คานกลาง
5. เด็กชายชินทัช  สินทร
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  ม่วงทอง
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ประดิษฐ์
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสนใส
9. เด็กหญิงบุษกร  สุขใส
10. เด็กชายปรเมษฐ์  แก้วยศ
11. เด็กชายพัฒนพงษ์  วงศ์ประเสริฐ
12. เด็กหญิงรัชนี  อวยเจริญ
13. เด็กหญิงวิสา  นาคสุวรรณ์
14. เด็กหญิงศิรินภา  สถิตย์เสถียร
15. เด็กชายศุภกร  อิ่มอารมย์
16. เด็กหญิงสุภาพรรณ  คงมั่น
 
1. นายวรพงศ์  พรมแตง
2. นางนฤธดา  ชูวิวัฒน์กุล
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73 เงิน 33 โรงเรียนบางละมุง 1. นายกฤษฏา  กานนท์
2. นางสาวกัญญาภัทร  แสไพศาล
3. นางสาวชนัญญา  ตุลาธร
4. นางสาวชุติมาภรณ์  ยอดยศ
5. นางสาวธนวรรณ  จ้อยมณี
6. นายพงศธร  บุญไทย
7. นายพฤธิพล  วรรณเสถียร
8. นางสาวพีรนุช  ทองรอด
9. นายภาณุวัฒน์  สุขผล
10. นางสาวมุธิตา  คงเจริญ
11. นายยศกรณ์  เชื้อกุณะ
12. นางสาวรัตนาภรณ์  ยี่สุ่นน้อย
13. นางสาววราภรณ์  ทองโสม
14. นางสาวศันศนีย์  โต๊ะมุดบำรุง
15. นางสาวเกวลิน  ชินเสน
16. นายเสฏฐวุฒิ  จันทร์วิเศษ
 
1. นางสาวรัตติมากร  คำเสียง
2. นางสาวขวัญฤทัย  ประดิ่งชอบ
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบางพระวิทยา 1. เด็กชายจิรกิตต์  กาบปรุ
2. เด็กชายชลันธร  พัฒนกุล
3. เด็กชายพีรพล  เพ็ญสุนทร
4. เด็กชายภัทรพงศ์  หงษ์สมุทร
5. เด็กหญิงสาลิกา  ชูเที่ยง
 
1. นายชัชศรันย์  เปลี่ยนสมัย
2. นายวรพงศ์  พรมแตง
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศิริวัฒน์
 
1. นางสาวสุภาพร  มาสมบูรณ์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76 เงิน 17 โรงเรียนมารีวิทย์ สัตหีบ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  มอร์แกน
 
1. นางสุรินทร์  ถือสมบัติ
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวแจสมิน  ลี สมิธ
 
1. นายสุคนธ์  อนุไพร
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 97.5 ทอง 8 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. เด็กชายสุพศิน  ศิริทัตธำรง
 
1. นางบุญธิดา  ทองเจริญพานิช
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 14 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายอภิวัฒน์  บัลลินเจอร์
 
1. นางสาวสุพัตรา  ศรีตระกูล
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.33 ทอง 10 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กหญิงวรารมย์  จารุธำรง
 
1. นางวาฐิณี  เอี่ยมพิมลรัตน์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.4 ทอง 19 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวอธิชา   วิศุภกาญจน์
 
1. นางกัลยา  ศรสุรินทร์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 79.82 เงิน 18 โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  อิวาโคชิ
 
1. นางสาววิไลรัตน์  อุตสารัมย์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82.32 ทอง 20 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. นายศิวัฒน์  กาญจนพาณิชย์กุล
 
1. นางสุุจิตรา  ขำประเสริฐ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กหญิงกชกร  สุขมหา
2. เด็กหญิงปรัสรา  อินหนุน
3. เด็กหญิงวรัญญา  ทองจันทร์
4. เด็กหญิงศุภิสรา  วงค์ชื่น
5. เด็กหญิงอภิชญา  กมลเดช
 
1. นายธีรพงษ์  จันเทศ
2. นางสาวกรรณิการ์  มั่งคั่ง
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา 1. นายดีออน  ซุง
2. นายธรรพ์ณธร  อเนกรัชดาพร
3. นางสาวปิยาภรณ์  ศรีสัตยา
4. นางสาวสิริลักษณา  ศรีพรหม
5. นายสุกฤษฎิ์  หงษ์ษา
 
1. นายนิกร  ชุกะวัฒน์
2. Mr.Ruel  Bantoto
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.34 ทอง 11 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงณิชานันท์  คำแก้ว
 
1. นายตง  แซ่ฉี
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87.34 ทอง 6 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายยศพล  สงเคราะห์
 
1. นางวันเพ็ญ  อุดแก้ว
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.32 ทอง 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิงรุจิรดา  สงวนทรัพย์
 
1. นางสาวณัฐิยา  พาที
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.16 เงิน 17 โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวพิชญา  มาสม
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ชูเกตุ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนมารีวิทย์ สัตหีบ 1. เด็กชายวรรธนัย  ทองนำ
2. เด็กชายศิวกร  ปัญญาอินทร์
 
1. นางปิยรัตน์  เครือชะเอม
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 26 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1. นางสาวชัญญา  โทณะพงษ์
2. นางสาวศิวพร  ชาญรัตน์อัสวกุล
 
1. นางชารินีย์  สว่างไพร
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 74 เงิน 21 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กชายนิโคลัส  ล็อคเคอร์
2. เด็กชายนุติกร  รอญยุทธ
3. เด็กชายพิพัฒน์  ศิริโรจน์เกษม
4. เด็กชายอดิศร  ทับทิม
5. นายอดิเทพ  สิงห์สนั่น
6. เด็กชายอนุชิต  จันเขียน
7. เด็กชายอภิชาติ  นาวินทรานนท์
8. เด็กชายโกมินทร์  ฝีปากเพราะ
 
1. นายอัครเนตร  มณีนุตร์
2. นายรณชัย  กิ่งแก้ว
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 68.1 ทองแดง 26 โรงเรียนศรีราชา 1. นายณัฐพงศ์ธร  เอี่ยมสอาด
2. นายธวัชชัย  อ๊อดทอง
3. นายธิติภพ  ไชโยรักษ์
4. นายปราโมทย์  แสวงหาทรัพย์
5. นายรัชต์ภาคย์  ชมภูน้อย
6. นายสหรัฐ  เสถึยรอินทร์
 
1. นายธนิสร  ทองธานี
2. นางสาวพภัสสรณ์  กระจกเหลี่ยม
3. นายอาทร  ธูปทอง
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 77.1 เงิน 20 โรงเรียนบางละมุง 1. นายกิตติพงษ์  ภูคำวงค์
2. นางสาวกิติยา  พลับพลาพลึง
3. นางสาวกุลนิดา  ประจำที่
4. นางสาวชลธิดา  สีมา
5. นางสาวณัฐกาญจน์  นันทชัยสิริกุล
6. นางสาวณัฐญา  พิทักษ์ถิ่นไทย
7. นางสาวภัทรวดี  โพธิ์วาที
8. นายสกรรจ์  สุวินัย
9. นายสิทธิโชค  ติยวัฒน์
 
1. นางสาววรรณทนา  สุจริต
2. นางภูษิตา  ดำรงศิลป์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 24 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนิภาพร  พิเศษ
2. เด็กหญิงพลอยไพริน  พรตเจริญ
3. เด็กหญิงวลัยรัตน์  อึ่งขาว
4. เด็กหญิงสมหญิง  อุปพงศ์
5. เด็กหญิงอรอนงค์  นามไทย
 
1. นางปรียาภรณ์  ดำพะธิก
2. นางสาววราภรณ์  พรหมรัตน์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน 1. เด็กหญิงพิชญา   พลอยศรี
2. เด็กชายภัคพล   บำรุงใจ
3. เด็กหญิงเจนจิรา   ทองสะอาด
 
1. นายธัชกร  ธนวรมงคล
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 61 ทองแดง 43 โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน 1. นางสาวจันทิมา  แผนทอง
2. นางสาวจุฑามาศ   เหลืองอ่อน
3. นางสาวอัจฉราพร   ศรีทองเกิด
 
1. นายธัชกร  ธนวรมงคล
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.33 ทอง 9 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 1. เด็กชายมานพ  ศรีบัวแก้ว
2. เด็กหญิงศศิธร  แก้วงาม
3. เด็กหญิงเกศแก้ว  ผสมสี
 
1. นางสาวแสงเดือน  กิตติวชิรพงศ์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 76.4 เงิน 27 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นางสาวภรณ์ธิตา  วชิระนันทกุุล
2. นางสาววรากร  บุญทัน
3. นายเชาวลิต  แนะกระโทก
 
1. นางไพวรรณ  สุขปานเจริญ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  เทียนวรรณ
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.88 เงิน 35 โรงเรียนศรีสุวิช 1. เด็กหญิงชนกกานต์  พึ่งชาติ
2. เด็กชายวงศกร  จันทร์ฤทธิ์
 
1. นางสาวณัฎฐณิชา  เทพเลียน
2. นางสาวพรปภาลักษณ์  สุทธิวรสถิตย์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวชิตวรี  หอมผล
2. นางสาวณัฐชา  วิวัฒนานนท์
 
1. นางสาวพิมพ์มาดา  นุ้ยห้วยแก้ว
2. นางสาวศศิธร  ค้าข้าว
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 36 โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. นายสิทธิธานต์  จันทร์โท้
2. นายอธิศ  กองโพธิ์
 
1. นายศิรวัฒน์  สุขพอ
2. ว่าที่ร้อยตรีจรูญ  ดีเด่น
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กชายสืบพงษ์  เกตุระหงษ์
2. เด็กหญิงหงส์ฟ้า  เกตุระหงษ์
 
1. นางดวงเดือน  ทองอำภา
2. นางสาวปวีร์ภรณ์  ยงรัตนา
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 42 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิต) 1. นายณัฏฐกิตติ์  หวังเจริญ
2. นายรัชพงศ์  โสภา
 
1. นายกฤต  รินทรักษ์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 32 โรงเรียนราษฏร์ประดิษฐ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนรี  มะปรางอ่อน
2. เด็กหญิงธีรนาฏ  ฉิมมาลา
 
1. นางศศิธร  บัวกล่ำ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  เสาแก้ว
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กหญิงธนัชชา  พิเศษธนกิจกุล
2. เด็กหญิงวิชญา  กลิ่นจันทร์หอม
 
1. นายอัครพงษ์  ติงสะ
2. นางสาวพิมพ์มาดา  นุ้ยห้วยแก้ว
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76.6 เงิน 25 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. เด็กชายจรัญ  อันเตวาสิก
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เฟื่องฟู
 
1. นางสาวมนัสสินี  ฟุ้งเฟื่อง
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนมารีวิทย์ สัตหีบ 1. นางสาวณัฐณิชา  สังข์เศรษฐี
2. นายพีระพงษ์  ธรรมแก้ว
 
1. นายทองดี  จำปาบาล
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นางสาวณัชนภัส  ก่อกิจงาม
2. นางสาววิสุดา  ดอกชมภู่
 
1. นางสาวเสาวนีย์  บุญประสพ
2. นางขวัญใจ  เขียนเสมอ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 27 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายรณกร  หอมเปาะ
2. นายศรัณยู  จันทร์คง
 
1. นางสาวปวีร์ภรณ์  ยงรัตนา
2. นางสุวรรณดี  กะหมายสม
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 17 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชื่นเปรมปรีดิ์
2. เด็กหญิงจิดาภา   รักราษฎร์
3. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  เขียวเหมย
 
1. นายนิพนธ์  การเพียร
2. นายศราวุธ  กิจงาม
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 17 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวพิชญาภัค  การเพียร
2. นายมนัส  เทียรทอง
3. นางสาวสุชาดา  คงหาญ
 
1. นายนิพนธ์  การเพียร
2. นางสาวชลิดา  ชัยปฏิวัติ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 24 โรงเรียนบางละมุง 1. นายพงศธร  ชุนกิจ
2. นางสาวสุภาพร  วิรุณพันธ์
 
1. นายชัฏ  ตระกูลสินทอง
2. นางสาวพิมพ์มาดา  นุ้ยห้วยแก้ว
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 77.8 เงิน 23 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมคง
2. เด็กชายดปัสวิน  นิติธรรม
3. เด็กชายนคินทร์  บรรพต
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 25 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นายณัฐพล  จำปานวน
2. นายธนพงษ์  หุตะมงคล
3. นายสุวรรณ  คนคล่อง
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73 เงิน 33 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กชายพีรพงศ์  เอี่ยมภิญโญ
2. เด็กชายสุริยะ  สังวาลย์
3. เด็กชายอชิตพล  ตะภา
 
1. นายศารทูล  ธิมะสาร
2. นายเฉลิมชัย  บุญล้อม
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 72 เงิน 28 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายณัฐพล  สิงห์คำวงศ์
2. นายสุจิน  ประสพสุข
3. นายเฉลิมชนม์  อรุณพันธ์
 
1. นายเฉลิมชัย  บุญล้อม
2. นายศารทูล  ธิมะสาร
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีใจยา
2. เด็กหญิงศิวิมล  ฟ้าห่วน
3. เด็กหญิงเนตรนภา   บาทชารี
 
1. นายรัตน์  บุญก่อ
2. นางสาววรินทร  รัตนวงศ์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม    
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74 เงิน 42 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กระจาย
2. เด็กหญิงชฎารัตน์  แซ่จิว
3. เด็กหญิงพันธกานต์  สุตะพันธ์
4. เด็กหญิงมณีนุช  เพ็งสว่าง
5. เด็กหญิงวิกานดา  แซ่ลี้
6. เด็กหญิงสุวรรณา  หมื่นจิตร
 
1. นางศรุตยา  หอมจันทร์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง 11 โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน 1. นายณฐพล   วัสติ
2. นายธีร์คณาธิป   ไพฑูรย์
3. นางสาวนันทพร   แซ่อึ้ง
4. นายพิเศษ   บุญชู
5. นางสาวสุพิน   ยารัมย์
6. นางสาวอรวรรณ   บรรดิษฐ์
 
1. นางรัชนีกร  แมดพิมาย
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 70 เงิน 47 โรงเรียนศรีสุวิช 1. เด็กหญิงธัณญารัตน์  บุญประสิทธิ์
2. เด็กชายมรรควัตร  ไคร่นุ่นโพธิ์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แย้มกลิ่น
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สร้อยสน
2. นางสาวสุชาดา  มลิวัลย์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78 เงิน 40 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นางสาวชุติมา  สำอางเอม
2. นางสาวประภัสสร  ห้วยใหญ่
3. นางสาววาทินี  ชลสวัสดิ์
 
1. นางอุบลรัตน์  สัมปัตติกร
2. นางพิสมัย  ปานชงค์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.6 เงิน 25 โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กหญิงกิตติยา  สอนศิลป์
2. เด็กหญิงมนทกานติ  ยอดเมือง
3. เด็กหญิงอาทิมา  บุญยิ่ง
 
1. นางสิริณัฎฐ์  ชลสีมัธยา
2. นายพิชัย  ชลสีมัธยา
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.2 ทอง 25 โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวณัจฉรีย์  ภู่มณี
2. นางสาวธนัชชา  มาเรียง
3. นางสาวนรธีร์  ขำเอี่ยม
 
1. นายพิชัย  ชลสีมัธยา
2. นางสิริณัฏฐ์  ชลสีมัธยา
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 73.6 เงิน 40 โรงเรียนบ้านรถไฟ 1. เด็กหญิงจรีย์พร  เปี่ยมถาวร
2. เด็กหญิงณัฐริกา  จันทร์กลาง
3. เด็กหญิงสโรชา  คนทน
 
1. นางปัทมา  มะดะเรส
2. นางสาวกมลทิพย์  สงศ์รัตน์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 75.2 เงิน 33 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวภาวิณี  ศิริสิทธิ์สวัสดิ์
2. นางสาววโรชา  วิทยศักดิ์พันธุ์
3. นางสาวอภิชญา  มากเกย
 
1. นางธนภรณ์  ขันผง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กหญิงมัลลิกา  เจ๊ะหมัด
2. เด็กชายสหสวรรษ  คงเมือง
3. เด็กหญิงไปรยา  นิลแสง
 
1. นางสาวจินตนา  สุขเจริญ
2. นางบรรยาย   สุขสำราญ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.33 ทอง 4 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวกัลยา  ด้วงโคตะ
2. นายกิตติศักดิ์  สุขบรรณ
3. นางสาวปวีณา  ศรีพูล
 
1. นางบรรยาย   สุขสำราญ
2. นางสาวจินตนา  สุขเจริญ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนบ้านรถไฟ 1. เด็กหญิงภานิศา  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงอรชร  ทองจันทร์
3. เด็กหญิงอายะฮ์  อาลีมินทร์
 
1. นางอุทุมพร  สุโง๊ะ
2. นางวนิดา  อาลีมินทร์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81 ทอง 29 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 1. นางสาวกชพร  จานทอง
2. นายพนากร  มาลัย
3. นางสาววิภารัตน์  ศรีดาแก้ว
 
1. นางนัฐภรณ์  ภามาศ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิงชลธิชา  อัคราช
2. เด็กหญิงฐิติชญา  นาคเกิด
3. เด็กหญิงอนุปรีญา  ศรีโสม
 
1. นางสาวปาณิศา  รัตนโกศล
2. นางสาวมัณทนา  รัตนบุรี
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวชนิตา  สำราญพันธ์
2. นางสาวณัฐณ์ธิดา  วิไลบูรณ์
3. นางสาวธิษะณา  ถิ่นทวี
 
1. นายพิชัย  ชลสีมัธยา
2. นางสิริณัฏฐ์  ชลสีมัธยา