เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
กรุณาติดตามการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
2 ต.ค. 2557
3 ต.ค. 2557
7 ต.ค. 2557
9 ต.ค. 2557
10 ต.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

.: ประชาสัมพันธ์ :.

ชี้แจ้งเรื่องการพิมพ์เกียรติบัตร

     ตอนนี้การจัดการแข่งขันทุกรายการได้เสร็จสิ้นลงแล้ว กรุณาตรวจสอบผลการแข่งขันของแต่ละรายการที่ทางโรงเรียนของท่านได้ส่งเข้าประกวดแข่งขัน หากมีข้อผิดพลาดให้ท่านรีบติดต่อไปยังศูนย์การแข่งขันนั้นๆโดยทันที และหากไม่พบข้อผิดพลาดใดๆ แต่ละโรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรของนักเรียนและครูผู้ควบคุมทีมได้ทันที

 
 

.: ประชาสัมพันธ์ :.

 ชี้แจงการขอแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัวนักเรียนครูเข้าแข่งขัน 
                   - อนุญาตให้ทำการแก้ไขชื่อ ก่อนทำการแข่งขัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมการแต่ละศูนย์การแข่งขันนั้นๆเห็นชอบ 
                   - การขอเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครู ต้องทำการแนบไฟล์คำสั่งหนังสือขอเปลี่ยนตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ที่เป็นหนังสือราชการออกจากทางโรงเรียนของท่าน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ต้องดูกติกาว่าในกิจกกรมนั้นๆอนุญาตให้เปลี่ยนตัวนักเรียนกี่คน
                   - สำหรับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนแต่ละศูนย์แข่งขันแต่ละกิจกรรมต้องเข้าไปอนุญาตการแก้ไขรายชื่อ/เปลี่ยนตัว นักเรียนครูในระบบผู้บันทึกคะแนนเอง
ทั้งนี้ กิจกกรมใดที่ได้ทำการแข่งขันเสร็จสิ้นไปแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวนักเรียนเด็ดขาด !!
 
 
 

.: ประชาสัมพันธ์ :.

 

    เรียนครูอาจารย์ทุกท่าน กรุณาส่งรายชื่อตัวแทนแข่งขันกิจกรรมต่างๆให้กับผู้รับผิดชอบของแต่ละโรงเรียน กรอกรายชื่อนักเรียนและผู้ฝึกสอนเข้าสู่ระบบลงทะเบียน ภายในวันที่ 25 กันยายน 2557 หากเกิดจากระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถเพิ่มทีมใดๆเข้าสู่ระบบการแข่งขันได้

              และขอความกรุณาโรงเรียนที่เป็นศูนย์แข่งขันตามกลุ่มสาระต่างๆ กรุณาเพิ่มรายละเอียดในการแข่งขันกิจกรรมของแต่ละศูนย์ (เวลา สถานที่ รายชื่อกรรมการของแต่ละกิจกรรม) ตามรหัสผ่านที่มอบให้แต่ละศูนย์

 
 
.: ประชาสัมพันธ์ :.
 
   เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย  จังหวัดสมุทรสงคราม โดยโรงเรียนศรัทธาสมุทร ดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนของจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประกวดและแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดนนทบุรี นั้น โรงเรียนศรัทธาสมุทร ขอเรียนเชิญรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และเลขานุการศูนย์พัฒนาฯ เข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องทองอุไร๓ อาคารสำนักงานอำนวยการ(อาคาร1) โรงเรียนศรัทธาสมุทร
 
 

 
 

                   .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  

 รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ =>
22 สิงหาคม - 25 กันยายน 2557
 ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 26 - 28 กันยายน 2557
 สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 30 กันยายน 2557
 จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 2-10 ตุลาคม 2557
 ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน 3 วัน
 พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => 
ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค =>
ก่อน 20 พฤศจิกายน 2557

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 
21-23 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค => 
24-30 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค
=>  8-14 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี => 
17 - 19 ธันวาคม 2557
ระดับภาคตรวจสอบข้อมูล โอนข้อมูลสู่ระดับชาติ => 
20 - 31 ธันวาคม 2557
 ร.ร.ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ =>  4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ =>  10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ =>  9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี =>  17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558

 
 

เมื่อผู้ดูแลการลงทะเบียนของแต่ละโรงเรียนได้รับ Username และ Password แล้ว ควรเปลี่ยนแปลง Password ให้เป็นของตนเองเพื่อความปลอดภัยกับข้อมูลของโรงเรียนท่าน !!
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 15
จำนวนทีม 452
จำนวนนักเรียน 1,053
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 651
จำนวนกรรมการ 817
ครู+นักเรียน 1,704
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,521
ประกาศผลแล้ว 148/179 (82.68%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 9
สัปดาห์นี้ 95
สัปดาห์ที่แล้ว 202
เดือนนี้ 64
เดือนที่แล้ว 886
ปีนี้ 950
ทั้งหมด 70,175