หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-act

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายพูนศักดิ์ ติรชูพันธ์นักกีฬาครอสเวิร์ดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา เขียวเซ็นสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒กรรมการ
3. นางผกาวดี ศิรินามโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑กรรมการ
4. นายภูมินทร์ ขันทองวัดไทรใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ ดีแป้นโรงเรียนวัดลานนาบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ พรศรีเมืองคง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา ๓๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวลภัสนรินกร์ พงศ์ธนากรณ์โรงเรียนวัดลานนาบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวมธุรดา โยธามาตย์โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวอัจจิมา อรุณรัตน์วัดปรมัยยิกาวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒กรรมการ
5. นางอรสา พัชรจรรณยาอนุราชประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย ธีรอาภรณ์นักกีฬาเอแม็ท ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา พิลาล้ำวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี ไชยแสงโรงเรียนวัดลานนาบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑กรรมการ
4. นายวันชัย พูนชัยเจริญรัฐอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวศิริพร ฉิมพลอยอนุบาลนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย หาญสีนาดประชารัฐพัฒนาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๒๕ ประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ เรืองพงษ์โรงเรียนวัดลานนาบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวขันธิญา คำศรีอนุบาลนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑กรรมการ
4. นายเกรียงไกร รื่นเสือวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒กรรมการ
5. นายวิทยา แสนคำอนุราชประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายณฐพงศ์ วงศ์ทิศลักษณ์บ้านคลองใบพัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายชัยฤกษ์ กลิ่นอ่วมวัดคลองขุนศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวสุริศา วารุณ อนุบาลนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑กรรมการ
4. นายสันติสุข แสงศรีวัดไทรใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวสุธาทิพย์ อ่อนช้อยโรงเรียนวัดลานนาบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางกุลวดี บงแก้วขอนแก่นวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๒๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวเขมนิจ ทองอ่ำโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑กรรมการ
3. นายนิพล หลอดท้าวโรงเรียนวัดไทรใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒กรรมการ
4. นางวัลภา จุลเจือโรงเรียนวัดลานนาบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวโศรยา ชุ่มเพ็งพันธุ์โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางโสภา ต่างสมบัติครบุรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวเรณุกา เรืองฤทธ์นักกีฬาซูโดกุกรรมการ
3. นายภูเมศ แสงพรหมบ้านคลองพระพิมล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวสุนันทา สุนทรวัฒน์โรงเรียนวัดลานนาบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวจริยาภรณ์ แสนแก้วอนุบาลนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ ชูอริยมรรคนักกีฬาซูโดกุประธานกรรมการ
2. นายไกรวัชร บัวเทศโรงเรียนวัดลานนาบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวกันยา ชูดำ อนุราชประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวรติพร แขกวันวงค์โรงเรียนวัดลานนาบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวปาริฉัตร สุวรรณศรีอนุราชประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]