งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 509
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายนิติภูมิ    ขุมทรัพย์
1. นางนาฏระพี    ศรีนวลนัด
2 4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงศิรประภา    บุญปลอด
1. นางเนตร์ศิริ    นิธิวราเรืองวุฒิ
3 6 โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายจาณุพงษ์    นิ่มศิริพัฒนากุล
1. นางสาวนิภาภรณ์    รอดเมฆ
4 7 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงพินวดี    ฮ้อแสงชัย
1. นายสถาพร    บุญเรือง
5 8 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่. สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ    อิ่มบางแพ
1. นายเกษม    ประจักษ์ศิลป์
6 9 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวิรินดา    ไทยทวี
1. นางสาวชลธิชา    โตลาภ
7 13 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจิดาภา    ขาวพุ่ม
1. นางกฤติยา    เจียวท่าไม้
8 14 โรงเรียนวัดบ้านศาลา สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กชายศักดา    ศรีจันทร์
1. นางเพลินพิศ    อวชัย
9 15 โรงเรียนวัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    กลิ่นหอม
1. นางสาวเกศรา    จันทะจร
10 17 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายภาณุวัฒน์    โตอาจ
1. นางสมจิต    กิจเฉลา
11 18 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายแสนสุข    ขุมเงิน
1. นางสาวหฤทัย    แพทย์ฤทธิ์
12 20 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายอัสสชิ    พื้นบาตร
1. นายวุฒินัย    ตัณทะสิน
13 23 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายกานต์    ปาลภิบาล
1. นายธนพล    ศรีธิสาร
14 24 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงพรสวรรค์    -
1. นายก่อเกียรติ    วิเชียรบุตร
15 25 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนนันท์    ธนามิตรานนท์
1. นางจันทร์เพ็ญ    ไชยโยลา
16 26 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายนนทิวัฒน์    พิมพ์โปร่ง
1. นายไกร    ขันขาว
17 27 โรงเรียนวัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอภิญญา    ปัญญาสวรรค์
1. นางสาวสุนันทา    ชัยสิทธิ์ดำรง
18 29 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุวัจนีย์    แพงแสงสุก
1. นางรุ่งระวี    กุลวงษ์
19 30 โรงเรียนสาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงศุพัทนันท์    รื่นเริง
1. นางสาวนนทยา    สุทธิพงศ์
20 31 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปวีณา    พงษ์แสวง
1. นางวรันธร    กัลปะ
21 32 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายกาณฑ์    เลิศจรัสพงศ์
1. นางทิพวรรณ    ช้างต่อ
22 36 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนัทธมน    ธัชศฤงคารสกุล
1. นางวันวิสาข์    ไพศาลนันทน์
23 38 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนิดานุช    ศรีดอนโป่ง
1. นางสาวชลดา    สวยค้าข่าว
24 39 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 1. เด็กหญิงนิตา    ทราย
1. นางสาวสุกฤตา    แววนำ
25 41 โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงปภาวรินท์    ชำนาญ
1. นางสาวพรพิมล    ตันติวรธรรม
26 42 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกาญจนา    สิงห์แหลม
1. นางสาวศิริวรรณ    คนดี
27 43 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงนภัทร    แหยมไทย
1. นางสุธิศา    ทองคำ
28 44 โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงภารดี    งามยิ่ง
1. นายณัฐวัฒน์    หิรัญอุทก
29 45 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายชนกันต์    ประสมศรี
1. นางอารีรัตน์    พูลวงศ์
30 46 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายพบธรรม    ดีประเสริฐ
1. นางสาวพัชรา    วงศ์อรุณทิพย์
31 47 โรงเรียนอาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงธัญชนก    แจ้งศรี
1. นางสาววราภรณ์    แซ่อึ้ง
32 48 โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร    หมั่นการไถ
1. นางกชกร    รุ่งหัวไผ่
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................