งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 511
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนล้อมรัก สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงวิรงรอง    พงษ์ประวัติ
2. เด็กหญิงพัทธวรรณ    ใจสุภาพ
1. นายตรองตริ    คงตระกูล
2. นางปทุมวดี    คงตระกูล
2 4 โรงเรียนบ้านเขารวก สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงปิยวรรณ    สีแสง
2. เด็กชายยุทธนา    ชาญชำนิ
1. นางสาวกัญญ์ชิสา    นิธิศรัตนภักดี
2. นางสาวอันชรี    หาภักดี
3 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนรินทร    เฮ็งเส็ง
2. เด็กหญิงนริศรา    เฮ็งเส็ง
4 6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายภูชัย    แสงทอง
2. เด็กชายธีธัช    ปานถม
1. นางกมลชนก    เสริมศักดิ์ศรี
2. นางสมฤดี    ปลื้มอารมณ์
5 7 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงมานิตา    สุวรรณคาม
2. เด็กหญิงมนสิชา    อยู่ยืน
1. นางรัชฎาภรณ์    คุณารักษ์
2. นางศรีรัตน์    ยังยืน
6 8 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงจิดาภา    เจิมสุวรรณ
2. เด็กหญิงสหัสยา    บุญมาก
1. นางกวิษรา    ปทุมสูติ
2. นางสาวนพวรรณ    ปทุมสูติ
7 9 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายศุภกร    จันทร์เปรม
2. เด็กชายวิรัตน์    รักพวงทอง
1. นางสาวภนิตา    เมฆดี
8 12 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายชินวัตร์    รุประมาณ
2. เด็กหญิงญาตาวี    มานะคิด
1. นางนงค์นุช    รุประมาณ
9 13 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจิณณา    สระศรีสม
2. เด็กหญิงจรัญญา    ดอกไม้
1. นางสาวตรีนุช    พงษ์ฉาย
10 14 โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวนัสนันท์    คงสม
2. เด็กหญิงกนกพร    อินอ่อน
1. นางสาวลักษณา    เทียวประสงค์
11 15 โรงเรียนวัดคลองพลู สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายพีระพัฒน์    มีแสงเพชร
2. เด็กชายอภิวิชญ์    ผลเดช
1. นางอรุณรัตน์    จริตซื่อ
12 17 โรงเรียนอนุบาล สุธีธร สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายอานันท์    รุ่งเรืองอนันต์
2. เด็กชายเจตนิพิฐ    เล้าอรุณ
1. นางบรรเจิด    พรมดี
2. นางอรณรินทร์    แก้วกาญจนาวรรณ
13 18 โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายนพกร    นรเศรษฐ์ศรี
2. เด็กชายภรดร    เข็มเพ็ชร
1. นางธัญธร    ฤาประสิทธิ์
2. นางรุ่งนภา    เพ็ชรรื่น
14 19 โรงเรียนอินทโมลีประทาน สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงภัทรวดี    วันโท
2. เด็กชายปัณณวิชญ์    ส่งเสริม
15 20 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ยันอินทร์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    นิตุธร
1. นางวิไลพร    ประกอบธรรม
2. นายวุฒินัย    ตัณฑะสิน
16 23 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงวิทวัน    คงกัลป์
2. เด็กหญิงอนุธิดา    มีชู
1. นางสาวกนกกร    ฉัตรหิรัญเลิศ
2. นางสิริพร    กุ่ยกระโทก
17 24 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายปริวรรต    พัฒนกุล
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์    ชูบูระ
1. นางรังษิยา    สดชื่น
18 25 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กชายฉัตรพล    เพ็งผล
2. เด็กชายภัควัต    มีสวัสดิ์
19 26 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงปณิสา    ผ่องธีระพงศ์
2. เด็กหญิงเลียะวอริกา    อิ่ม
1. นางสาวนวพร    น้อยมิ่ง
20 27 โรงเรียนวัดชาวเหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายปอระมัท    ปลื้มจิตร
2. เด็กหญิงพัชรา    ปานอำพันธ์
1. นางสาวภัททิยา    เตียงเกตุ
21 29 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายวิชชาภัทร    จินดานาถ
2. เด็กชายวราวิชญ์    จินดานาถ
1. นางมนัสนันท์    ฉันทกุล
22 30 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายภัทรพงษ์    แดงน้อย
2. เด็กหญิงฐานิดา    จารัตน์
1. นางสาวจันทิมา    สอนสืบ
2. นางสาวแวว    สุนทรวารี
23 31 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ    สายจันทร์
2. เด็กหญิงขวัญใจ    ดอนชะเอม
1. นางพวงทิพย์    เด่นดวงใจ
2. นางเอี่ยมจิตร    พาทีเพราะ
24 32 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายสิรวิชญ์    รุ่งโรจน์วัฒนา
2. เด็กชายพีรยุทธ    เย็นบำรุง
1. นางสาวปิยะธิดา    นรารักษ์
2. นางเกวลี    ศรีคชไกร
25 33 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กชายกัญจน์ธนิน    จุลละนันท์
2. เด็กชายรัชชานนท์    ม่วงวิเชียร
1. นางสาววาสนา    ภิรมย์ศรี
26 36 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายเนติพงศ์    โภชน์พันธ์
2. เด็กหญิงรวินท์นิภา    สุขพานิช
1. นางชูศรี    จิรชวาลวิสุทธิ์
2. นางสาววันวิสาข์    จันทะสอน
27 38 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กชายปฏิพัทธ์    ใจบุญ
2. เด็กหญิงอรวรรณ    เฟื่องสกุล
1. นางสาวชญาณ์นินท์    แสนโดด
28 39 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 1. เด็กชายปฤษฎ์    ประเศรษโฐ
2. เด็กหญิงอาภารัตน์    ศิลารัตนชัย
1. นางสาวหัสดาพร    ศิลาชัย
29 41 โรงเรียนบ้านดอนรัก สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพิยดา    โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงอาทิตยา    คุ้มกัน
1. นางอรุณี    ตันสุวรรณ
30 42 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปวีณอร    อักษร
2. เด็กชายกมลภู    ฤทธิเดช
1. นางสาวขนิษฐา    ประดิษฐ์ผล
2. นางสุนทราภรณ์    ปานะโปย
31 43 โรงเรียนวัดเนินยาง สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงธิติมา    ประโยชน์ยงค์
2. เด็กชายพีรณัฐ    รื่นรมย์
1. นางสาววีนัส    ปราโมทย์
32 44 โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงพรชิตา    แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงสุธิมา    ลำไยพงศธร
1. นายจีระติ    มณีเนตร
2. นางสาวปิยธิดา    ขาวโต
33 45 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนกฤต    กมลสัมฤทธิ์ผล
2. เด็กชายพลัช    ทิพย์แสง
1. นางวรัทยา    ทวีผล
34 46 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ราชสุวรรณ์
2. เด็กชายชินดนัย    ตระการฐานณรงค์
1. นางสาววิจิตรา    ดีประเสริฐ
35 47 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายณภัทร    อังคุระนาวิน
2. เด็กหญิงกุศรินทร์    เข็มขาว
1. นางสาวอริสต์    ไกรงาม
36 48 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวนิดา    วงษา
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์    สารการ
1. นางสาวมณี    รัตนผล
2. นางสาวอรอนงค์    จูมคอม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................