งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 512
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนล้อมรัก สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกรกนก    โลหะธาตุ
2. เด็กหญิงอธิชา    พงศ์พลูทอง
1. นายตรองตริ    คงตระกูล
2. นางปทุมวดี    คงตระกูล
2 4 โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสรวีย์    โอสถ
2. เด็กหญิงพรสุดา    ช้างโต
1. นางวรรณวิสา    สุขีนัย
3 6 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุชาดา    สีสมุทร์
2. เด็กหญิงเมธาวี    จัดประจง
1. นางสาวปวีณา    ยิ้มนิล
2. นางเกษณี    นิลละออ
4 8 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่. สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงอรปรียา    วงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงกรกนก    คุ้มภัย
1. นายเกษม    ประจักษ์ศิลป์
2. นางเบญจพร    เหรา
5 12 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงศศิธร    อยู่เย็น
2. เด็กหญิงณัฐภัสสร    กงถัน
1. นางสาวสมใจ    จรเด็จ
2. นางสาวอังศุมาลี    เสียงเพราะ
6 13 โรงเรียนเอกชัย สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กชายภูสิทธิ์    เอกมหาชัย
2. เด็กชายณัฐนนท์    ยลนาวา
1. นางปุญชนา    ธาดาวรภัทร์
2. นางโสมพรรณ    สุภาพ
7 14 โรงเรียนนันทนวิทย์ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุวิชาดา    ราศรีจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์    พิมเสน
1. นางสาวชนิกานต์    บุญราศรี
2. นางสาวนงลักษณ์    ศรีไสว
8 15 โรงเรียนวัดสำโรง สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงลักขณา    รสหอม
2. เด็กหญิงพรนภา    วรรณสิงห์
1. นางสาวพชรพร    ธรรมวิญญู
2. นายไพศาล    ผลนิยม
9 17 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงจินห์จุฑา    ยี่ชวน
2. เด็กหญิงอลันดา    นาเครือ
1. นางสาวนันทิยา    ยิ้มหนองโพธิ์
2. นางอรัญญา    แสงวิจิตร
10 18 โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์ดา    ประสงค์สอน
2. เด็กหญิงสมฤทัย    พูลจวง
1. นางสาวฉันทนา    คำน้อย
2. นางสาวละออง    ขำคง
11 20 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายภูริณัฐ    กมลอมรบุตร
2. เด็กชายวราพงษ์    ศรีจันทร์
1. นางสาวพิมพ์ชนก    กิตติชัยฤทธิ์
2. นางสาวสกุณา    อ่อนยิ้ม
12 23 โรงเรียนจำนงค์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงบิงบิง    หาน
2. เด็กหญิงศิริพรรณ    จันสวัสดิ์
1. นางสาวนุจนาท    คชาชัย
2. นางเอื้อมพร    เพชรศรีสม
13 24 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายอนิวัฒน์    เกียดโคกกรวด
2. เด็กชายพรพรรณ    กรุดวิเทศ
1. นางสาวกัตติกา    จันทจิตร
2. นางสาวธิดานันทน์    บุญเพิ่ม
14 25 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวันทนีย์    สุขรอบ
2. เด็กหญิงศิรภัสสร    พุ่มแก้ว
15 26 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงสุภาพร    บรรลือทรัพย์
2. เด็กหญิงจิณณพัต    แผ่นหิน
1. นางปริณดา    อินทรสด
16 27 โรงเรียนวัดชาวเหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนิตยา    เปลี่ยงชัง
2. เด็กหญิงฐิตญา    แดงประไพพงษ์
1. นางสาวภัททิยา    เตียงเกตุ
17 29 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปสุตา    ภมร
2. เด็กชายธนกร    โยธาสุทธิ์
1. นางวันทนา    ถึกอ่ำ
2. นางศรีนวล    บุนนาค
18 30 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงรัตนพร    กลมกระโทก
2. เด็กหญิงปรียานันท์    บรรยง
1. นางอำพร    กลมกระโทก
2. นางอุไร    รุ่งก่อน
19 31 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธณาภรณ์    คล้ายวรรณ
2. เด็กหญิงอลิษา    บัวตูม
1. นางพวงทิพย์    เด่นดวงใจ
2. นางเอี่ยมจิตร    พาทีเพราะ
20 32 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงเจนณิสตา    เอี่ยมโต
2. เด็กหญิงวนิดา    เรืองประกาย
1. นางบุญตา    แย้มจำนัน
21 33 โรงเรียนระเบียบวิทยา สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงวรากร    วัฒนวิจารณ์
2. เด็กหญิงขนิษฐา    มอญชื่น
1. นางวิรัช    ไชยเขตต์
2. นางสุพรรณี    ยิ้มใย
22 36 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงทานตะวัน    ปัญญา
2. เด็กหญิงรุ่งกานต์    กิมหวัง
1. นางสาวสุวนา    พิชญะภาคิน
2. นางอภิญญา    พูลสมบัติ
23 38 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์    แสงหิรัญ
2. เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน    ชูชื่น
1. นางสาววัลย์วิสา    แจ้งสว่าง
2. นางสาวสุคนธ์    สุขสุวรรณ
24 39 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 1. เด็กหญิงวรรณภา    สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายวรทย์    รุ่งหิรัญวัฒน์
1. นางสาวรุ่งอรุณ    สังวาล
2. นางสยาม    รุ่งหิรัญวัฒน์
25 41 โรงเรียนบ้านดอนรัก สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กชายพิภพ    วราหล
2. เด็กชายเพชรายุท    เนตรสว่าง
1. นางวรรณา    บุญรังษี
26 42 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์    ธรรมชุน
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์    พลเผือก
1. นางวนิดา    แก้วกาสี
2. นางสาวอัจฉราวรรณ    กองแก้ว
27 43 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงเอื้องอัมพร    แสงโลกีย์
2. เด็กชายเกียรติกวี    สุทธิสถิตย์
1. นางสาวกาญจนา    พิจารย์
2. นางสาวสุรินทร์พร    ดินวงศ์
28 44 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กชายธงชัย    พรมเพขร
2. เด็กชายสิรชัย    โคตรหา
1. นางณปภัช    สถิตยานุรักษ์
29 45 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายกฤติพงศ์    ภู่ระหงษ์
2. เด็กชายเกริกไกวัล    กันเอม
1. นางคนึง    ทรัพย์เจริญ
2. นางสาววิไล    สืบวงษ์รุ่ง
30 46 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรวลัญช์    หงษ์ทอง
2. เด็กชายถิรคุณ    หมู่ศิริ
1. นางสาววิจิตรา    ดีประเสริฐ
31 47 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายอริย์ธัช    กรวิชญ์สิริชัย
2. เด็กชายฉันทวัฒน์    เลิศมิ่งชัยมงคล
1. นายสุวัชชัย    กระทอง
32 48 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กชายทินภัทร    ขำเที่ยง
2. เด็กหญิงทิพวรรณ    คันทะสอน
1. นางสาววีรยา    จูกระจ่าง
2. นางสาวสุทธิดา    ศรีนวลจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................