งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 513
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงขนิษฐา    อังสุโชติ
2. เด็กหญิงวริศรา    ศรีนวลนัด
1. นางสาวทิพาวรรณ    อ่อนละมุล
2. นางสาวอาพันธ์ชนก    สวนจันทร์
2 2 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงลักษณพร    พัดมา
2. เด็กหญิงอรทัย    โพธิ์ทอง
1. นายธีระ    ช้างแดง
2. นางสุรัชฌา    ตั้งเวทย์ถาวร
3 4 โรงเรียนบ้านเขารวก สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาพร    อินทะสิงห์
2. เด็กหญิงจันจิรา    แสงนาค
1. นางสาวกัญญ์ชิสา    นิธิศรัตนภักดี
2. นางสาวอันชรี    หาภักดี
4 6 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายชินวัตร    ทองมี
2. เด็กหญิงพุธิตา    เชี่ยวชาญ
1. นางสุวรรณา    ศรีโพธิ์น้อย
5 7 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กชายอัครพงษ์    ประยงแย้ม
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์    มโนวงษ์
1. นางสาวกนกรัตน์    ฤทธิไชยกูล
6 8 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงบุญตา    ปานโพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงภิญญา    วุ่นดอนไพร
1. นางกวิษรา    ปทุมสูติ
2. นางสาวนพวรรณ    ปทุมสูติ
7 9 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุวรรณา    หยดย้อย
2. เด็กหญิงกรรณิกา    สุขสำราญ
1. นางสาวสุวรรณา    ทาผาสุข
2. นางสาวเรณู    โพธิ์ไพจิตร
8 12 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงศิริยาภรณ์    วังคีรี
2. เด็กหญิงโสภิตา    มูณี
1. นางสาวขนิษฐา    วิจิตรวงศ์
2. นางสาวแก้ว    ปลั่งกลาง
9 13 โรงเรียนวัดบางปิ้ง สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงศานันสินี    ชำนาญดี
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    จายะกัน
1. นายทวีศักดิ์    เฮ้าเจริญ
2. นางสาวอัชราภา    สมิตามร
10 14 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพรชนิตร์    พิพัฒนานุกูล
2. เด็กหญิงอัญชลี    กองทอง
1. นางสาวปวีณา    ระยับศรี
11 18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวันวิสา    ดวงเนตร
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    สายแจ่ม
1. นางกัลยา    จีนะวัฒน์
2. นายอนันต์    ด่านกุญชร
12 19 โรงเรียนวัดเชียงราก สพป. สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงวิลามล    เผ่าพันธุ์
2. เด็กหญิงชลิตา    ติโลกวิชัย
13 23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายลัทธิชาติ    ลัทธิ
2. เด็กหญิงคายี    ลุย
1. นางศิรดา    ศิริตัง
2. นางสาวศุทธนา    เอี่ยมสอาด
14 24 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงชูใจ    ปู่มา
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง    -
1. นายกฤตศิลป์    สังขนิธิ
2. นางสาวอลิษา    ถิ่นใหญ่
15 26 โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงจีรวรรณ    กันยาสาย
2. เด็กหญิงกนิษฐา    ลิ้มวิไล
1. นางฉัตรมน    อินทศร
2. นางสาวดวงใจ    หอมหวล
16 28 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงนันทนา    งามนัก
2. เด็กหญิงจิตรลดา    สูงนอก
1. นายนันทชัย    ดอนเตาเหล็ก
17 29 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอภิกัญญา    คำเอก
2. เด็กหญิงสุพรรษา    กวยทอง
1. นางสาวสุวรรณา    เพชรบังเกิด
18 30 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    แสงต้อย
2. เด็กหญิงมาลินี    เกตุปราณีต
1. นางสาวมณีรัตน์    มหาสวัสดิ์
2. นางสาวสุดารัตน์    เจริญบุตร
19 31 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงหทัยภัทร    วรรณศิริ
2. เด็กหญิงนรมน    เหลืองเอี่ยม
1. นายฏฤณภพ    ผู้แสนสอาด
2. นางสาวภาวดี    สร้อยกุดเรือ
20 32 โรงเรียนวัดบ้านป่า สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงรรรรร    หนุมาน
2. เด็กหญิงวันวิสา    นาคนิยม
1. นางสาวรัตนา    รุ่งเรือง
21 33 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงศศิธร    เนียมหอม
2. เด็กหญิงนิตยา    ใจทิพย์
1. นางศรีประไพ    พลสันศรี
2. นางสาวอภิญา    อึ๊งบำรุงพันธุ์
22 36 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณธิดา    จำปาหอม
2. เด็กหญิงศรัณย์พร    ชมภูเทศ
1. นางสุภักดิ์    ภิรมย์แก้ว
2. นางฬุริยา    อยู่จันทร์
23 38 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงผกามาศ    กล้าหาญ
2. เด็กหญิงพรนภา    พวงแก้ว
1. นางสาวชญาณ์นินท์    แสนโดด
2. นางสาววิชุดา    บัวแจงงาม
24 41 โรงเรียนวัดหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กชายพีระพนธ์    วังกุ่ม
2. เด็กหญิงกาญชาดา    เฟื่องปรางค์
1. นางสาวน้ำฝน    กลั่นทิพย์
2. นางบุญนำ    เอกจิตต์
25 42 โรงเรียนวัดอินทาราม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจันทกานต์    เปียรักใคร่
2. เด็กหญิงปวีณา    ใจคง
1. นายอรรถ    พลายระหาร
26 43 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงนันทิตา    คุ้มทรัพย์
2. เด็กหญิงนิรชา    เผ่าพันธ์ดี
1. นางสาวกาญจนา    พิจารย์
2. นางวรรณภา    จรัญเสริฐ
27 44 โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงหงส์    แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงพิราวรรณ    แซ่อึ้ง
1. นายนพพล    คงทายาท
2. นางสาวปิยะธิดา    ขาวโต
28 45 โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงมุธิตา    ศรีคูณ
2. นางสาววารินทร์ญา    ปิติสิริกุล
1. นายวรวิทย์    กำเลิศทอง
29 46 โรงเรียนวังตะโก(ช้องประชาพิท้กษ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายอดิสร    ทองประยูร
2. เด็กชายธีรดล    คูณกลาง
1. นายณัฐยุทธ์    รอดภัย
2. นางสงกรานต์ทอง    มาลัยเลิศ
30 47 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายธนกฤต    รุ่งเรือง
2. เด็กชายธีรภัทร์    หลงศรี
1. นางมณี    เนื่องนาคา
31 48 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธนพร    อ่อนสุดใจ
2. เด็กหญิงงามใจ    ฉิมพลี
1. นางสาวมณี    รัตนผล
2. นางสาวอรอนงค์    จูมคอม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................