งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 514
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนวัดปากสมุทร สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกำไล    -
2. เด็กชายชัยณรงค์    สายกิจ
1. นางสาวทัณฑิมา    สุขไพบูลย์
2. นางสาวศุภลักษณ์    เหลืองทอง
2 2 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กชายพีระพัฒน์    บัวสอน
2. เด็กชายวรวุฒิ    มียามกิจ
1. นางสาวจุรีพร    กำหอม
2. นางสาวชญาภา    ใจเสงี่ยม
3 4 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอาภานันท์    ครูทำนา
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์    ตองอ่อน
1. นางสาวทัศนี    ธรรมมะ
2. นายอาคม    ใจเฉื่อย
4 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจินตนา    ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงอุษา    สอนสติ
1. นายธีรศักดิ์    อยู่วัฒนา
2. นางสาววันดี    เต่าทอง
5 8 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กชายอิทธิกร    ทองคำดี
2. เด็กชายสิทธิพล    รักน้อย
1. นายจักรกริช    บัวแก้วดี
2. นายมนตรี    รถจักรดี
6 9 โรงเรียนวัดวังพระนอน สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายพฤฒิพงศ์    บริชน
2. เด็กชายเกริกชัย    ทองสมจิตต์
1. นายภูมิพันธ์    ผิวลออ
2. นางสาวรัชนี    ทาเหล็ก
7 12 โรงเรียนบ้านพระเพลิง สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กชายเทพพิทักษ์    ทองคำ
2. เด็กชายปรัชญา    มั่นจิตร
1. นางอาตรีนา    จันทร์เนย
8 13 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงสุทธิดา    หนูแย้ม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    สาทะโพน
1. นายศักดิ์ชัย    หุ่นนอก
2. นายสมทบ    รอดทัศนา
9 14 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    แซ๋เตียว
2. เด็กหญิงสิริภัทร    รักษาสุข
1. นางสาวนิรัญญา    คงพริ้ว
10 15 โรงเรียนวัดสำโรง สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กชายชลธี    นนทา
2. เด็กชายณัฐพล    แซ่อึ้ง
1. นางสาวพชรพร    ธรรมวิญญู
2. นายไพศาล    ผลนิยม
11 17 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กชายพิพัฒน์    มีล้อม
2. เด็กชายมัณฑนากร    ภูมิภักดิ์
1. นางมณเฑียร    ศรีโสภณ
2. นางสาวสำรวย    ทองดอนเกรื่อง
12 18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ดิษฐิ์อั้ง
2. เด็กชายณัฐพล    โพธิ์บาย
1. นายดุษฎี    แพนลา
2. นายประภาส    เพ้ยจันทึก
13 19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๖(บ้านหนองกระทุ่ม) สพป. สิงห์บุรี 1. นายทัศดนัย    จันทร์ภู่
2. นายเศรษฐา    กลับฝั่ง
14 20 โรงเรียนบีกริม สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กชายณรงค์    วันศรี
2. เด็กหญิงจันทร์ทรา    พิมเดช
1. นางสาวปภัชญา    โสดา
2. นางสาวหทัยรัตน์    พุฒศรี
15 23 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายจิรายุ    มหาคีตะ
2. เด็กชายสุววงศ์    กิติพงศ์ไพโรจน์
1. นางสาวสุพรรษา    ปำเมโด
16 26 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงเมธาวี    เจนจบ
2. เด็กชายณัฐพล    คนตรง
1. นางสาวจำเริญ    ประทุม
2. นายไกร    ขันขาว
17 27 โรงเรียนวัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กชายสุรเชษฏ์    ลิมสุนทอง
2. เด็กหญิงฑิตยา    ศิรินิมิตสกุล
1. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล    ตันติสาโร
18 28 โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายธวัธชัย    ไพรมะณี
2. เด็กหญิงเสาวรส    ยิ้มชื่น
1. นางสาววรรณา    เวชชิรารัตน์
2. นางสาวสมจิตร    นันทวิสิทธิ์
19 29 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กชายธวัชชัย    วันดาคุณ
2. เด็กชายกฤติเดช    พันธ์ลา
1. นางจันทิมา    วงษ์จิ
20 31 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กชายสยุมภู    เพียงลิ้ม
2. เด็กชายณัฐพงษ์    คำนวล
1. นายฏฤณภพ    ผู้แสนสอาด
2. นางสาวภาวดี    สร้อยกุดเรือ
21 32 โรงเรียนวัดหนองยาง สพป. อ่างทอง 1. เด็กชายเสกสรรค์    ทัสสา
2. เด็กหญิงชุภาพร    เกิดมนตรี
1. นางนวลฉวี    สอดส่อง
2. นางสาวรสชรินทร์    ศิริสลุง
22 33 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงวราการ    บุญมา
2. เด็กหญิงศศิธร    สุขเกษม
1. นางสาวอภิญา    อึ๊งบำรุงพันธุ์
2. นายอุทัย    พลสันศรี
23 36 โรงเรียนมหาราช7 สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายภูเบศร    คำยอด
2. เด็กหญิงจันทนา    มงคลรัตนาสิทธิ์
1. นางรัตนาภรณ์    ทองดอนน้อย
2. นางสาวสุทธิณี    สาลาสิน
24 38 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธนพร    ฉิมวัย
2. เด็กหญิงนรินทร์ญา    ปั้นทองสิริรักษ์
1. นายบุญเลิศ    แสงดี
2. นางอัมพร    แสงดี
25 39 โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป. ตราด 1. เด็กชายสมรัก    อรชร
2. เด็กชายพีระพล    ศรแก้ว
1. นายจักพันธุ์    มณีมา
2. นางวันเพ็ญ    ศรีประเสริฐ
26 41 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสันต์ฤทัย    ใจสิงห์
2. เด็กหญิงอริสา    แสงภักดิ์
1. นางสาวมสาวรี    นาสวนโสภณ
27 43 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กชายวุฒิชัย    ชูครุฑ
2. เด็กชายอิสรภาพ    ลายอู๋
1. นางสาวจุฑามาศ    ตามไธสง
2. นางสาวพรสุดา    นภาคเวช
28 44 โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ปัญญาสาร
2. เด็กหญิงอรนุช    งามยิ่ง
1. นางรัตนา    เจเถื่อน
2. นายวรเดช    จริงจังชนังกูล
29 45 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายวิชยุตม์    ชูเดช
2. เด็กชายณัฐพงศ์    เวชมณี
1. นางมะลิซ้อน    โกสัลล์วัฒนา
30 47 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายวิทวัส    เหมือนแม้น
2. เด็กชายนันทวัฒน์    มีสวรรค์
1. นางสาวจุฬาพัฒน์    ชัยผาติกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิไกร    มูลคาย
31 48 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสาวิตรี    วงษ์สา
2. เด็กหญิงพรทิวา    จันทร์สุข
1. นางอรุณศรี    รักญาติ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................