งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 515
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 1. เด็กชายกมลชัย    ญาณพิทักษ์
2. เด็กหญิงศิรประภา    ขุมทรัพย์
1. นางสาวรัตนา    สุวรรณสันติสุข
2. นางสาวสุพิศ    มีนคร
2 2 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงชนิตา    แม้นด้วง
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์    ปรีงาม
1. นางสาวนิตยา    สาริกูล
2. นางศศินา    รักปาน
3 4 โรงเรียนพรหมรังษี สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กชายอาทิตย์    หาญวงษ์
2. เด็กชายศราวุธ    ทัพงาม
1. นางรัตนา    เพ็ชรเมือง
2. นายสธณ    ตริตรอง
4 6 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายวรวุฒิ    เสริมสงค์
2. เด็กชายเฉลิม    บุญธรรม
1. นางสาวจันทิมา    ผลอินทร์
2. นางสวาท    บุญเพชร
5 7 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    นิ่มนวน
2. เด็กหญิงณัชฐินันท์    ศรีสมบัติ
1. นางคนิจฐา    ปันแดน
6 8 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงยุพา    แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงอโนชา    จันทวงศ์
1. นางสาวนพวรรณ    ปทุมสูติ
2. นางสาวปิยวดี    พรมตวง
7 9 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศิรินทร์ดา    พูลพืชชน
2. เด็กหญิงฐานิตา    พูลกำลัง
1. นางวาสนา    มะลิงาม
2. นางสาวสุวรรณา    ทาผาสุข
8 12 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์    ธรรมม่วงไทย
2. เด็กหญิงณัฐวรี    สายเบาะ
1. นางสาวสมใจ    จรเด็จ
2. นางสาวอังศุมาลี    เสียงเพราะ
9 13 โรงเรียนบ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    อาจหาญ
2. นางสาวนพสินธ์    โพธิ์ทอง
1. นายสิทธิศักดิ์    สุดชฎา
2. นางอ่อน    น้อยรักษา
10 14 โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    จิตรเสงี่ยม
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา    จุมจันทร์
1. นางแสงเดือน    สุนภูงา
11 17 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 1. นางสาววิภาวรรณ    จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงศุภิสรา    ทองดอนเหมือน
1. นางสาวนิลรัตน์    ปีมณี
2. นางมณเฑียร    ศรีโสภณ
12 18 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงทวีทรัพย์    คงเหม็ง
2. เด็กหญิงสุดา    ประมูลสุข
1. นางนิดนภา    บุญเพ็ง
2. นางสาวสุดารัตน์    คนหลัก
13 20 โรงเรียนบีกริม สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงวรัญชลี    เจนจิตต์
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์    หยุดรัมย์
1. นางธารทิพย์    สมศักดิ์
2. นางสาววาสนา    เหมพรหม
14 26 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงศศิภา    หนูใจหาญ
2. เด็กหญิงศศิธร    นามอาสา
1. นางปริณดา    อินทรสด
15 27 โรงเรียนวัดชาวเหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงธิติมา    อยู่ดี
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ    แซ่เฮ้ง
1. นางสาวภัททิยา    เตียงเกตุ
16 28 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงอุษา    ศรีสกุล
2. เด็กหญิงอุบลรัตน์    กรงทอง
1. นางสาวจริยา    พงศ์สุปาณี
2. นางสาวเสาวลักษณ์    สุขประเสริฐ
17 32 โรงเรียนวัดหนองยาง สพป. อ่างทอง 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    ทองประดิษฐ
2. เด็กหญิงเกษณี    แต่งงาม
1. นางทิพย์    ชอบทำดี
2. นางสมคิด    เกตุทอง
18 36 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กชายศราวุฒิ    เงินคงพันธ์
2. เด็กหญิงลลิตา    เต็งสกุล
1. นางสุชาดา    ภักษาแสวง
19 38 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุพัตรา    กระดี่ทอง
2. เด็กหญิงสุภาพร    พูดเพราะ
1. นางชูศรี    พิมนิสัย
2. นางสาวสุคนธ์    สุขสุวรรณ
20 39 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์    ปลั่งเวช
2. เด็กหญิงอาริษา    ขยันกลาง
1. นางสาวกนกวรรณ    กสิฤกษ์
2. นางสาวนิตนิภา    เสนาฤทธิ์
21 41 โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงเกวลิน    ทองไว
2. เด็กหญิงสายชล    นนท์ประสิทธิ์
1. นายชำนาญวิทย์    ชนะโชติ
2. นางสาวพรพิมล    ตันติวรธรรม
22 43 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร    แก่นบุบผา
2. เด็กหญิงวรัญญา    จันทุมา
1. นางสาวกาญจนา    พิจารย์
2. นางสาวสุรินทร์พร    ดินวงศ์
23 44 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงฐิติยา    คนหลัก
2. เด็กหญิงอัญชริกา    กันยา
1. นางสาวอภิณญา    เทพนานนท์
24 45 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสิริกาญจน์    เจริญสนิทยั่งยืน
2. เด็กหญิงณัฐธนิสชา    คุ้มญาติ
1. นางสาวสุกัญญา    โถสุวรรณ์
25 47 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายอิทธิพงศ์    คำวาโย
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    พิมพ์ศรีเมือง
1. นายสันต์    คาวีรัตน์
2. นางสาวสุปราณี    ศรีนวลจันทร์
26 48 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา    คงชาญแพทย์
2. เด็กหญิงอาทิติยา    สิมมา
1. นายอดุลย์    ผุยวงษ์
2. นางสาวเนติกาญจน์    ปักษาศร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................